ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: 3-11 Změny: Školní řád upravuje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ KLADNO KROČEHLAVY TEL Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky b) provoz a vnitřní režim školy c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí Údaje o zařízení: Název školy: Mateřská škola Kladno Plzeňská 3129 Adresa školy: Mateřská škola Kladno, Plzeňská 3129, Kladno- Kročehlavy Číslo telefonu: , E mail: IČO: Ředitelka MŠ: Mgr. Anna Caithamlová Zástupce řed.: Marcela Frýdlová v době nepřítomnosti ředitelky Zřizovatel : Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem Kapacita školy: 75 dětí ve věku let Provozní doba MŠ: 6,30 16,30 hod. Pracovní doba se řídí úvazkem a rozvrhem. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. ve znění 624/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb. ve znění 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a jinými souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. ve znění 264/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví.vyhláškou č. 107/2005 Sb.,o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí do mateřské školy Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: 3-11 Změny: Skartační znak: Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let. Režim MŠ je upraven tak, aby odpovídal právům dítěte na uspokojování jeho psychohygienických, tělesných a sociokulturních potřeb. viz. příloha školního řádu č.1 1. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok (zpravidla v březnu). V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí dítěte. 2. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka podle pravidel, která stanoví zřizovatel. kriteria pro přijímání jsou přílohou č. 2 školního řádu. 3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Kladně. 1

2 4. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 5. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci při přijímacím řízení. 6. Zákonní zástupci předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. 7. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. 8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy a umožňují podmínky školy. 9. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat, nazouvat obuv a smrkat. Nástup dítěte do MŠ Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.zákonný zástupce dítěte řádně vyplní formulář pověření, který se týká pověření jiných osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z MŠ. Pověřená osoba se musí řídit veškerými pravidly MŠ.Při přijetí do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování.při vstupu do MŠ nabízíme po konzultaci s ředitelkou a třídními učitelkami individuální adaptační program. Může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě apod., pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy. Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, či bez jeho přítomnosti, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Pokud rodič využívá adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. Ukončení docházky po dohodě nebo při dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti dítěte (14 dní). Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole neprodleně.narušuje-li zákonný zástupce opakovaně provoz MŠ, nedošlo-li k nápravě po jednání se zákonným zástupcem.ve zkušební době na základě doporučení pediatra nebo psychologa. Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do MŠ. Před nástupem do školy je docházka ukončena automaticky. Odklad školní docházky- na základě doporučení pediatra zákonní zástupci s dítětem k zápisu a požádají o odklad školní docházky, rozhodnutí o odložení školní docházky. Na základě tohoto rozhodnutí zákonní zástupci zažádají o prodloužení docházky do MŠ. Seznam věcí potřebných v mateřské škole je přílohou č. 3 tohoto Školního řádu. Provozní řád 1. Děti v MŠ jsou rozděleny do tří tříd: A-berušky, B-rybičky a C-sluníčka. Provoz školy je od 6,30 do 16,30 hodin. Zahájení provozu je v 6,30 v pavilonu A. V 7.15 zahájení provozu v pavilonech B a C. Rozcházení dětí je postupně ve všech třech třídách od 12 hodin. V pavilonu A jsou děti od 6.30 do hodin,v pondělí a v úterý do 16,30 hod. v pavilonu C od 7.15 do hodin,ve čtvrtek a v pátek do 16,30 hod. V pavilonu B jsou děti od 7,15 do 15,15 a ve středu se rozcházejí se do hodin. Třída A berušky je pro děti 3-5 leté. Třídy B a C jsou heterogenní pro 3-7 leté děti. Rozsah omezení nebo přerušení provozu školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.v mimořádných případech i později. Změna docházky dítěte v průběhu dne je třeba nahlásit nejpozději do 8 hod. daného dne vzhledem k zajištění stravování dítěte v MŠ. 2. Škola je uzavřena v době od 8:15 do 12:00. Zákonní zástupci i ostatní osoby si musí zazvonit a ohlásit se učitelce, potom budou vpuštěni do budovy. 3. Zákonní zástupci mohou přivádět dítě do MŠ do 8.15 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Při pozdním příchodu, který nebude nahlášen, nebude dítě přijato. Nejde pouze o narušování výchovně vzdělávacího procesu, ale i o narušení chodu kuchyně. 2

3 4. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Doporučujeme rodičům, aby své děti také zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..), děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé. 5. Zákonní zástupci vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, přiměřeně velká. 6. Doba odpočinku děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dětí. 7. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje kvalifikovanými pracovnicemi podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.školní vzdělávací program vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole v šatnách. Každá třída pracuje podle vlastního Třídního programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě nebo v okolí MŠ (vycházky v lese, hřiště a sportovní plochy v okolí.) Mateřská škola umožňuje dětem účastnit se různých kulturních, společenských a pohybových aktivit a soutěží. S plánem aktivit jsou zákonní zástupci pravidelně seznamováni na www. stránkách i informačním letákem. Předávání dětí 1. Předávání dítěte se uskutečňuje mezi pedagogickým pracovníkem a zákonným zástupcem dítěte, nebo jím pověřené osob. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 2. Zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby, jsou povinni vyzvednout si své dítě tak, aby mateřská škola mohla být uzavřena v hod.pro případ nevyzvednutí dítěte v provozní době MŠ do 16,30 platí Pokyn ředitelky školy při nevyzvednutí dítěte včas. Viz příloha č.4 3. Vyzvedávání dětí po obědě je nutné vždy nahlásit Bezpečnost a ochrana zdraví 1. Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod.a to osobně,nebo telefonicky. Na následující dny děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně, nebo telefonicky na čísle nebo Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce, do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě.zákonní zástupci jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce, teprve poté mohou opustit mateřskou školu. Po předání dítěte v MŠ nebo na zahradě pedagogický pracovník již za dítě nezodpovídá, i když je na území MŠ. 3. Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy zdravé. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování Řádu školy. 4. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky mimo pravidelnou medikaci) v mateřské škole nepodáváme. 5. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. V případě výskytu vší v MŠ budou zákonní zástupci co nejdříve informováni. Provedou kontrolou svých dětí a v případě potřeby zajistí, aby děti do MŠ přišly s čistými vlasy. 6. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci ihned telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. 7. Předávací zónu (zákonný zástupce x pedagog) tvoří vstup z šatny do třídy. 3

4 8. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 9. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. V případě nutnosti následného lékařského vyšetření či ošetření jsou zákonní zástupci vyrozuměni bezodkladně.při poranění hlavy, hrudníku a břicha musí být přivolána i rychlá lékařská pomoc č Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. 11. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. 12. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz, inverze). Pokud to podmínky nedovolují ven s dětmi nevychází. 13. V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady ) je zákaz kouření. 14. Na pokyn MŠMTV ze dne je vyhlášen zákaz nošení,držení a zneužívání návykových látek v areálu školy nebo školského zařízení.porušování tohoto ustanovení bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny příslušné sankce. 15. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi viz příloha č. 5 Zacházení s majetkem MŠ Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. Úplata za předškolní vzdělávání 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu. 2. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je ve školním roce 2010/11 to znamená od do šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, 123 odst. 2). Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání: 1. stanovení úplaty 2. stanovení výše úplaty 3. zvláštní výše úplaty 4. snížení úplaty 5. osvobození od úplaty 6. splatnost úplaty 7. postup při neuhrazení úplaty 8. formuláře žádostí o snížení nebo osvobození úplaty Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání je zveřejněna na místě určeném pro informace rodičům v šatnách tříd a je přílohou tohoto školního řádu č. 5.Výše úplaty je pro všechny děti s neomezenou docházkou stejná. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 4

5 Stravování 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 2. Strava se připravuje ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. 3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič neprodleně, nejpozději však ráno do 8,00hod., nahlásit ústně, či telefonicky v MŠ. 4. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do mateřské školy přijato. 5. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od hod. do hod. 6. Zákonní zástupci uhradí stravu pravidelně spolu s úplatou za předškolní vzdělávání hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Termíny jsou sdělovány v měsíčním Plánu akcí. Informace o provozu ŠJ jsou vyvěšeny u jídelníčku na nástěnce v šatně. 7. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Práva a povinnosti dětí 1. Uspokojovat své tělesné potřeby/hygiena,pitný režim,jídlo./ 2. Vykonávat samostatně činnost spojenou se sebeobsluhou. 3. Užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržování smluvených pravidel. 4. Účastnit se,ale i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi. 5. Nerušit svým jednáním ostatní děti, pokud si zvolí jinou činnost. 6. Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech. 7. Vyjadřovat svůj názor, ale umět i naslouchat názorům druhých,přijmout názor druhých. 8. Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců 1. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Zákonní zástupci jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro zákonní zástupci nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě. Zákonní zástupci mohou své připomínky podat i elektronickou poštou na adresu 2. Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 3. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí. 4. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. 5. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Lékařské potvrzení o momentálním zdravotním stavu dítěte při jeho nástupu do kolektivu nebo po prodělané nemoci nejsou vyžadována. Je osobní odpovědností Zákonní zástupci dobrý zdravotní stav dítěte. Celkový zdravotní stav dítěte popřípadě důležitá sdělení pediatra, je potvrzen na evidenčním listu dítěte při jeho nástupu k docházce.v MŠ nebudou dítěti podávány žádné léky mimo pravidelnou medikaci s písemným souhlasem rodičů. Zákonní zástupci mohou do mateřské školy vodit pouze děti, které jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená rýma a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Děti nemocné se samy necítí dobře běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Zákonní zástupci mají povinnost 5

6 oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz ) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, spála,mononukleóza apod.) Za zdravotní stav dítěte zodpovídají zákonní zástupci. 6. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. 7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.očekáváme pravidelnou účast na schůzkách s rodiči a pomoc při organizování akcí školy. 8. Pokud rodič bude porušovat Školní řád, např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy (opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), neomluví dítě při dlouhodobé nepřítomnosti (více než 14 dní) nebo včas neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa předem, pokud není předem známa neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně, elektronickou poštou nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem. 9. V mimořádných případech po dohodě s učitelkou lze dítě odvádět a přivádět podle potřeb rodiny a dítěte s přihlédnutím k chodu zařízení. Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce. Z MŠ odchází dítě v doprovodu rodičů,nebo dospělé osoby určené rodiči k vyzvednutí dítěte. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu, pro ojedinělé případy lístek s datem., jménem a datem narození osoby nebo rod. číslem). Pokud chtějí rodiče dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat učitelku o tiskopis se souhlasem. 10. Zákonní zástupci v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly na svých místech v šatně pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. 11 Platí zákaz vjezdu kočárků a kol do šaten dětí. Posláním mateřské školy je rozvíjet zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností,zájmů a potřeb.zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v MŠ,účastnit se různých programů,vstupovat do her svých dětí. Mohou se dobrovolně stát členy občanského sdružení Klub rodičů při MŠ Kladno Plzeňská Další práva rodičů a) Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života b) Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě c) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Zákonní zástupci jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě. d) Vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí. e) Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy f) Na poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí. g) Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy h) Projevit připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, nebo ředitelce mateřské školy Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy 1. Zachovávat při své práci veškerá zdravotní i bezpečnostní opatření a opatření pro ochranu osobních údajů dítěte. Zodpovídat osobně za ochranu a zdraví dětí, za zdravé výchovné prostředí a za bezpečnost dětí v době,kdy je převezme od zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě.předávat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. 2. Znát a využívat Školní vzdělávací program, podílet se na jeho tvorbě.znát i jiné dokumenty školy. 6

7 3. Vychovávat a vzdělávat svěřené děti,učit je správnému chování ve společnosti,uznávat osobnosti i odlišnost každého svého kamaráda,ctít dospělé a uznávat jejich autoritu. 4. Poznávat děti /seznamovat se a vyhodnocovat projevy dětí a jejich chování. Předávat rodičům informace o chování a zdravotním stavu dětí,zjistí-li během dne u dítěte onemocnění, vyrozumí nejkratší cestou zákonného zástupce,aby zajistili vyšetření lékařem. 5. Vytvářet příznivé podmínky pro zdravý vývoj dítěte ve spolupráci s odborníky - logopedickou asistentkou, s pedagogicko-psychologickými poradnami poskytovat poradenskou činnost. 6. Celoživotně se vzdělávat. 7. Pedagog má přispívat svou činností k naplnění práv dítěte. 8. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. 9. Rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. 10. Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Pravomoci ředitele Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení d) dítě nezvládne adaptační program MŠ e) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady. Cílem naší MŠ je podporovat rozvoj osobnosti dítěte, jak po stránce citové, rozumové, tělesné, tak i osvojení životně důležitých dovedností, pravidel chování, lidských hodnot a mezilidských vztahů. K plnění těchto cílů je velmi důležitá spolupráce s rodiči a proto přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. Předem Vám děkujeme za dobrou spolupráci, na kterou se těšíme. Závěrečné ustanovení Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance mateřské školy. Tento školní řád nabývá platnost dne (Zároveň končí účinnost Školního řádu ze dne ) V Kladně dne: Ředitelka školy: Mgr. Anna Caithamlová 7