Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází...1 Charakteristika škol a školských zařízení v MČ Brno-Kohoutovice...2 Zhodnocení koncepčních cílů MČ Brno-Kohoutovice, které byly stanoveny Koncepcí rozvoje školství v MČ Brno-Kohoutovice...3 Věková struktura dětí v MČ Brno-Kohoutovice...4 Koncepční cíle MČ Brno-Kohoutovice v oblasti školství v letech Schvalovací doložka...6 Úvod Koncepci rozvoje školství ve Statutárním městě Brně, městské části Brno-Kohoutovice (dále jen MČ Brno-Kohoutovice), která stanovila koncepční cíle MČ Brno-Kohoutovice v oblasti mateřských škol, základních škol, středního školství a volnočasových aktivit na léta 2002 až 2007, schválilo Zastupitelstvo MČ Brno-Kohoutovice na svém XXII. zasedání dne usnesením Z 290/XXII-02 a). Rada městské části Brno-Kohoutovice uložila usnesením 75/8-07 písm. g) koncepci školství MČ Brno-Kohoutovice na období pěti let do roku zpracovat Zpracovaná koncepce vychází z analýzy současného stavu školství v MČ Brno-Kohoutovice, z platných právních předpisů a závazných dokumentů pro školství, z dokumentu města Brna Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku Koncepce školství MČ Brno-Kohoutovice navazuje na Koncepci rozvoje školství v městské části Brno-Kohoutovice z roku Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází Koncepce školství vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalších platných zákonů a vyhlášek zveřejněných na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

2 Charakteristika škol a školských zařízení v MČ Brno-Kohoutovice MČ Brno-Kohoutovice je zřizovatelem tří samostatných mateřských škol, jedné samostatné základní školy a jedné sloučené základní a mateřské školy. Všechny školy jsou příspěvkovými organizacemi. Mimoškolní aktivity zajišťuje středisko volného času, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. MŠ Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace Mateřská škola je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoji etických hodnot. Cílem je vytvářet prostředí pohody, respektovat přirozené lidské potřeby jednotlivce v celku společnosti a světa, podporovat a rozvíjet sociální a emoční vývoj, mravní vlastnosti. MŠ Brno, Bellova 2, příspěvková organizace Zaměření školy je směrováno k rodinnému typu výchovy s oživováním starých tradic a jejich začleňováním do moderního způsobu života. Pozornost je věnována pohybovým aktivitám během celého dne a ekologickému přístupu k životnímu prostředí. Od roku 1998 je jedna třída s křesťanskou výchovou. MŠ Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace Mateřská škola je zaměřena na environmentální výchovu, tedy ohleduplný přístup k přírodě, věcem i lidem, zvýšená pozornost je věnována i rozvíjení estetického cítění dětí častějším zařazováním výtvarných a hudebních aktivit. Pro předškoláky je nabízen program přípravy dětí na vstup do základní školy. MŠ a ZŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace (MŠ je v budově na Libušině tř. 15 a v budově ZŠ Chalabalova 2) Základní škola se zaměřuje na angličtinu a mezinárodní kontakty, využívá prvky daltonského vyučování. Spolupracuje s partnerskými městy Statutárního města Brna. Chce být školou pro všechny, kvalitní, příjemnou a přátelskou. Posláním je připravit žáky na vstup do života, postarat se o všechny žáky. Mateřská škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a angličtinu pro děti předškolního věku. Záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit sociální komunitě. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, ve kterém prolíná program podpory zdraví s prvky Daltonského plánu. Od byla otevřena třída mateřské školy, která je u místěna v budově základní školy. ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace Filosofií školy je realizace komunitního rozměru podle zásad tzv. komunitní školy, otevřená spolupráce s aktivními rodiči, bývalými žáky a širokou veřejností. Cílem je zajištění pozitivního rozvoje osobnosti každého dítěte. Škola klade důraz na vnitřní motivaci žáků, vede žáky k zodpovědnosti už od první třídy. Centrum volného času Legato, Stamicova 7, Brno Centrum volného času Legato, Stamicova 7, se od stalo jednou z poboček SVČ Lužánky a došlo ke změně původního názvu Ulita. Předmět činnosti se nezměnil, zůstává otevřené široké veřejnosti, nabízí zájmovou činnost, která vychází ze zájmu veřejnosti a možností CVČ. Zájmové útvary jsou určeny žákům ZŠ a studentům SŠ a VOŠ, ale i ostatním, např. rodičům s dětmi. CVČ dále pořádá společenské akce pro kohoutovickou veřejnost, pokračuje činnost otevřeného klubu pro mládež. Významná je spolupráce se základními a mateřskými školami. 2

3 Zhodnocení koncepčních cílů MČ Brno-Kohoutovice, které byly stanoveny Koncepcí rozvoje školství v MČ Brno-Kohoutovice Oblast mateřských škol Byl zachován současný počet mateřských škol v MČ Brno-Kohoutovice a navýšena kapacita MŠ na ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, z 75 na 100 dětí. V roce 2005 byl přijat dokument Zásady vztahu Statutárního města Brna, MČ Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím, kterým byly upraveny vztahy mezi MČ Brno-Kohoutovice a školami v oblastech hospodaření, inventarizace, nakládání s majetkem, finančního hospodaření. MČ Brno-Kohoutovice patří v rámci města Brna k městským částem, které poskytují ze svého rozpočtu svým školám v přepočtu na jednoho žáka vysoké finanční příspěvky. Byly realizovány finančně náročné opravy a rekonstrukce na základě potřeb mateřských škol a finančních možností MČ Brno- Kohoutovice oprava kotelny na MŠ Brno, Libušina tř. 29 (cca 891 tis. Kč), výměny oken v MŠ Brno, Libušina tř. 29 (cca 1,6 mil. Kč) a MŠ Brno, Bellova 2 (cca 1,5 mil Kč), dokončeny rekonstrukce kotelen ve všech MŠ, zakoupeno vybavení školních jídelen podle nových hygienických norem. V některých MŠ proběhly výměny osvětlení, nábytku pro děti, vybavení zahrad, opravy střech, venkovních schodišť. Byly renovovány WC a umývárny, opraveny rozvody ústředního topení a další. Stanovené cíle byly splněny. Oblast základních škol Byla zachována samostatnost obou základních škol. Finanční prostředky jsou přidělovány dle počtu žáků. Dokument Zásady vztahu Statutárního města Brna, MČ Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím platí i pro základní školy. Byla zateplena budova ZŠ Brno, Pavlovská 16 (cca 52 mil. Kč), opraveno hřiště u ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 (cca 16,5 mil. Kč), upraveny vstupní prostory do školy na ZŠ Brno, Pavlovská 16, zatemnění tělocvičny. V obou školách byly realizovány úpravy a opravy dle potřeb škol a jejich vlastního zvážení. V roce 2006 byla schválena Koncepce školních jídelen MČ Brno-Kohoutovice s cílem zachovat ve všech školách školní jídelny s vlastní výrobou stravy. Od roku 2003 začal klesat počet dětí přijatých do prvního ročníku na ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2. Pokles se podařilo zastavit a počet dětí stabilizovat. Formou dotací bylo finančně podporováno občanské sdružení Škola jako centrum komunity, které má sídlo v budově ZŠ Brno, Pavlovská 16, je partnerskou organizací školy pro naplňování cílů komunitního života a komunitního vzdělávání. Stanovené cíle byly splněny. Oblast středního školství Na návrh Soukromé školy managementu a jazyků, spol. s.r.o. byla ukončena její činnost na ZŠ Brno, Pavlovská 16, dohodou k Další střední škola nebyla zřízena. Oblast volnočasových aktivit S účinností od byly schváleny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice. Formou dotací na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity a jednorázových dotací jsou podporovány zájmové a společenské a sportovní organizace pracující s mládeží. Dotace jsou poskytovány i CVČ Legato. Byla zainvestována úprava prvního patra CVČ Legato, upravena zahrada, opravena kotelna (cca 865 tis. Kč). Byla kompletně zrekonstruována dvě veřejná sportoviště, pět dětských hřišť a postupně doplňovány herní prvky na dalších hřištích. Finančně jsou podporovány Sdružení klubů seniorů v MČ Brno Kohoutovice. Klubu seniorů bylo poskytnuto bezplatné užívání místnosti v budově Libušina tř. 27. Kromě vybudování areálu pro venčení a výcvik psů, protože se nepodařilo najít vhodné místo, byly stanovené cíle splněny. 3

4 Věková struktura dětí v MČ Brno-Kohoutovice Počet dětí narozených od do , stav ke dni Počet občanů s bydlištěm Rozpětí data narození na území MČ stav k říjnu zdroj: data z aplikace RADNI interního informačního systému města Brna Počet dětí v MČ Brno - Kohoutovice dle data narození Poet dětí Období zdroj: data z aplikace RADNI interního informačního systému města Brna Řada1 4

5 Koncepční cíle MČ Brno-Kohoutovice v oblasti školství v letech MČ Brno-Kohoutovice si v následujících pěti letech tj. v letech klade v oblasti podpory a rozvoje školství tyto koncepční cíle: Oblast mateřských škol Minimálně zachovat stávající kapacitu předškolních zařízení v MČ Brno-Kohoutovice. Podporovat specifické zaměření jednotlivých mateřských škol. Zachovat vysokou míru finančních příspěvků MČ Brno-Kohoutovice na provoz mateřských škol. Pokračovat ve finančně náročných opravách a rekonstrukcích na základě potřeb mateřských škol. Zejména: - dokončení výměny oken ve všech mateřských školách, - bezbariérový přístup do mateřských škol, - příprava na regeneraci pláště objektů mateřských škol, - úpravy zahrad mateřských škol a vybavení hracími prvky. Hledat zdroje financí mimo rozpočet MČ Brno-Kohoutovice: - z prostředků Statutárního města Brna, - z jiných zdrojů, např. evropských fondů, státního rozpočtu. Podporovat spolupráci mezi mateřskými školami. Dle školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Za obec je považováno město Brno, nikoliv jen MČ Brno-Kohoutovice. Kapacita mateřských škol v MČ Brno-Kohoutovice je v současné době 325 míst. Počet dětí ve věku 3-6 let trvale hlášených v MČ Brno-Kohoutovice ke dni v závislosti na současné kapacitě MŠ v MČ Brno-Kohoutovice Školní rok 2008/ / / / /2013 kapacita MŠ Děti 5-6 let (předškoláci) Děti 3-5 let * 300* chybí míst v MŠ * údaje nejsou statisticky podloženy Z demografického vývoje vyplývá, že MČ Brno-Kohoutovice bude mít v následujících pěti letech dostatek míst pro děti starších čtyř let, tedy děti v posledních dvou letech před zahájením povinné školní docházky a nedostatečnost kapacity pro některé děti od tří do čtyř let. MČ Brno-Kohoutovice bude iniciovat zvýšení počtu míst v MŠ s využitím a posouzením možností: 1) otevření dalších tříd na ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, 2) využití volných prostor na ZŠ Brno, Pavlovská 16, 3) navýšení kapacity stávajících mateřských škol zvýšením počtu dětí ve třídě, 4) umožnění provozování v MČ Brno-Kohoutovice soukromých školských zařízení ve vhodných volných prostorách. Oblast základních škol Zachovat současný počet základních škol. Podporovat specifické zaměření základních škol. 5

6 Kapacita budov každé základní školy je 650 žáků. Z demografického vývoje vyplývá, že kapacita základních škol nebude naplněna do maximální kapacity: - MČ Brno-Kohoutovice bude spolupracovat se základními školami v oblasti rovnoměrného využití kapacity základních škol, - MČ Brno-Kohoutovice bude spolupracovat se základními školami při využití volných prostor pro účely, které budou v zájmu občanů Kohoutovic a nebudou v rozporu s hlavní činností školy. Zachovat vysokou míru finančních příspěvků MČ Brno-Kohoutovice na provoz základních škol. Pokračovat ve finančně náročných opravách a rekonstrukcích na základě potřeb základních škol. Zejména: - zateplení budovy školy ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, - rekonstrukce kuchyně ZŠ Brno, Pavlovská 16, - úprava okolí a sportoviště ZŠ Brno, Pavlovská 16, - sociální zázemí školního hřiště u ZŠ Chalabalova 2. Hledat zdroje financí mimo rozpočet MČ Brno-Kohoutovice: - z prostředků Statutárního města Brna, - z jiných zdrojů, např. evropských fondů, státního rozpočtu. Podporovat spolupráci mezi základními školami. Oblast volnočasových aktivit Finančně podporovat činnost zájmových a společenských organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží z Kohoutovic. Pokračovat v opravách a rekonstrukci objektu CVČ Legato, Stamicova 7. Zejména: - výměna oken, - úprava zahrady. Podporovat finančně projekty CVČ Legato. Pokračovat v opravách a rekonstrukcích hřišť v MČ Brno-Kohoutovice. Schvalovací doložka Zastupitelstvo městské části Brno-Kohoutovice schválilo Koncepci školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice, na svém XII. zasedání dne usnesením č. Z 152/XII-08 b). Jiří Zorník starosta MČ Brno-Kohoutovice Petr Šafařík místostarosta MČ Brno-Kohoutovice 6

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Staletími prověřená pravda říká, že vzdělání patří mezi nejlepší investice do budoucnosti. Každá osvícená vláda, kraj i obec vzdělávání podporují, jak jen

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více