expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k"

Transkript

1 expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Peagog,jazykově ec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

2 BAŤ OVSKÁ TÉMATA Obsah a cíl: Víte, co vš echno firma Bať a vyrábě la a pro ávala u nás i v zahranič í? V expozici PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost mů ž ete prozkoumat je notlivé materiály a š iroký sortiment výrobků z nich vyrábě ných. Dě ti zjistí, jakým způ sobem je firma propagovala a samy se stanou tvů rci bať ovského reklamního plakátu. Délka programu: minut ě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace, Cílová skupina: roč ník ZŠ Obsah a cíl: Náš zákazník náš pán bylo je ním z hesel bať ovské obcho ní strategie. Co vš echno nabízely bať ovské pro ejny a na co se zamě ř ovala výroba ve Zlíně i v zahranič í zjistí ž áci bě hem programu v expozici PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost. Inspirováni krátkými filmovými reklamami si sami vytvoř í propagač ní plakát ně kterého z výrobků. Délka programu: minut ě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace, Cílová skupina: roč ník ZŠ FILMOVÝ KABINET Obsah a cíl: Poku máte rá i animované filmy a pohá ky, př ijď te za námi o muzea. V naš em filmovém kabinetu na vás bu ou č ekat Fer a Mravenec nebo Kocourek Mo rooč ko, ale poznáte mnohé alš í postavič ky, tř eba krále Lávru, Nepove eného panáč ka nebo pana Prokouka. Délka programu: minut ě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Cílová skupina: MŠ, 1. roč ník ZŠ Obsah a cíl: Program úč astníky zave e o filmového kabinetu, k e na ně č eká spousta rekvizit z animovaných filmů. Seznámí je př e evš ím s nejvýznamně jš ími filmy rež isérů Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Př ipraveny bu ou krátké filmové ukázky jejich filmů, vč etně filmu o Karlu Zemanovi, který o halí poza í jeho trikového umě ní. ě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Cílová skupina: ZŠ, SŠ Obsah a cíl: Dílna prakticky př e staví princip pohyblivého obrazu, který si bu ou moci ž áci sami vyzkouš et jako 12ti okénkovou animaci o zoetropu (př e chů ce mo erních kinematografických př ístrojů ). ě lávací oblasti: Filmová/Au iovizuální výchova, Cílová skupina: 8. a 9. roč ník ZŠ, SŠ z kapacitních ů vo ů jen malé skupiny o 15 ž áků, vho né pro pů lené skupiny př e mě tu výtvarná výchova, zájmové krouž ky apo.

3 MODERNÍ CESTOVATELSTVÍ FRANTIŠ EK BARTOŠ Obsah a cíl: Společ ně se vyáme ve stopách první cesty J. Hanzelky a M. Zikmuna, která je zavela o Afriky a Ameriky. Na záklaě suvenýrů a fotografií z jejich cesty poznáme,jakým př ekáž kám museli č elit. Bueme se snaž it pochopit,co prož ívali bě hem rů zných zlomových momentů. Naš e vlastní postř ehy k př íbě hů m oplní slova tě chto cestovatelů prostř enictvím pasáž í z jejich cestopisů. ě lávací oblasti: Č lově k a př íroa,č lově k a jeho svě t,č lově k a společ nost,jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: roč ník ZŠ Obsah a cíl: Př ijď te si vyzkouš et práci zahranič ního zpravoaje a zároveň poznat cesty známé vojice cestovatelů J. Hanzelky a M. Zikmuna. Poznáte tak krásu cizích krajů a strasti,kterým museli č asto č elit. Vyáme se o Afriky,Ameriky a Asie, ke potkáme plno rů zných etnických skupin obyvatel se zvláš tními obyč eji. Poku tey máte rái obroruž ství a vů ni alekých krajin,pak je tento program urč en právě vám. ě lávací oblasti: Č lově k a př íroa,č lově k a jeho svě t,č lově k a společ nost,jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: SŠ Obsah a cíl: V krásné nové herně Františ ka Bartoš e buou pro ě ti př ipraveny nejrů zně jš í aktivity vycházející z knihy Naš e ě ti a Kytice Františ ka Bartoš e. Nebue chybě t ani loutkové př estavení poháky O Koblíž kovi. ě lávací oblasti: Dítě a jeho tě lo,dítě a jeho psychika,dítě a ten ruhý,dítě a svě t,dítě a společ nost,č lově k a jeho svě t,jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: MŠ,1. roč ník ZŠ Obsah a cíl: Zkuste ř íct Skákalo psisko př es př íkopisko,př es pcháč. Tento jazykolam a mnohé alš í je pro ě ti př ipraveno v zábavných pracovních listech vycházejících ze sbírky ě tského slovesného folkloru agoga,jazykově ce, folkloristy a nároopisce Františ ka Bartoš e. Formou zábavných jazykových her a hř íč ek se ě ti ově í,jak se bavili jejich vrstevníci na př elomu 19. a 20. století a poznají významného roáka naš eho regionu. ě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t,jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: roč ník ZŠ Obsah a cíl: Program ž áků m př estaví významnou osobnost naš eho regionu Františ ka Bartoš e,jehož zásluhou se neš ní generaci ochovalo svě ectví o ž ivotě generací př eeš lých. Vyhleáváním faktografických úajů a jejich oplň ováním o fiktivního opisu Františ ka Bartoš e ž áci zjistí nejů lež itě jš í fakta ze ž ivota této osobnosti. V zábavném kvízu se seznámí s nes již zapomenutým zlínským ialektem. Program je zamě ř en na práci s textových materiálem a kooperaci ve skupinách. ě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t,jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ,SŠ

4 DĚ JEPISNÁ TÉMATA TERÉNNÍ PROGRAMY Terénní programy probíhají venku: zář í ř íjen a uben č erven za př íznivého poč así Obsah a cíl: Program úč astníky seznámí s muzeem jako institucí,jeho posláním a pozaím buování sbírek. Dě ti se na chvíli stanou obornými muzejními pracovníky a prozkoumají cestu muzejního exponátu ojeho objevení až po vystavení. ě lávací oblasti: Č lově k a př íroa,č lově k a jeho svě t,č lově k a společ nost,jazyk a jazyková komunikace, Cílová skupina: roč ník ZŠ Obsah a cíl: Vycházka po mě stě Zlíně se snaž í promě nit nezúč astně né,stereotypní ívání kolem sebe na uvě omě lé a aktivní reflektování svého okolí. Vyáme se s interaktivní oplň ovací kníž kou Prů voce po mě stě Zlíně o ulic,ke se ozvíme mnohé informace o ně kterých koutech mě sta Zlína,které stojí za to prozkoumat. Program je oplně n o zajímavé tvoř ivé aktivity. (lze realizovat i variantu programu v muzeu) starý jilm,bronzová sekerka,starý hř bitov,stará š kola,pravě ké síliš tě, trhy,obč anská zálož na Obsah a cíl: Program ě ti seznámí se stř eově kým Zlínem. Dě ti buou v roli baatelů vyhleávat informace ze zlínské historie a zaznamenávat je o př epř ipravených materiálů,ze kterých si vytvoř í vlastní uč ební listy zlínských ě jin v obobí stř eově ku. Program je zamě ř en na rozvoj č tenář ské gramotnosti a práci ve skupinách. ě lávací oblasti: Č lově k a svě t práce,č lově k a jeho svě t,č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace, Cílová skupina: roč ník ZŠ Cena programu: 35 Kč Obsah a cíl: Program je postaven na kooperaci ve skupinách. Ž áci-baatelé buou hleat informace o historii mě sta Zlína v obobí stř eově ku. Pů je př eevš ím o práci s obornou literaturou,zař azeny vš ak buou i olehč ující aktivity. ě lávací oblasti: Č lově k a společ nost,jazyk a jazyková komunikace,umě ní a kultura Cílová skupina: roč ník ZŠ,SŠ Cena programu: 35 Kč Námě stí T.G.M.,starý sa,horolezecká stě na,stará cihelna,vila J. A. Bati Délka programu: minut ě lávací oblasti: Dítě a jeho tě lo,dítě a jeho psychika,dítě a ten ruhý,dítě a společ nost,dítě a svě t,č lově k a jeho svě t,č lově k a př íroa,č lově k a společ nost Cílová skupina: ZŠ,SŠ +5 Kč cena Prů voce po mě stě Zlíně Obsah a cíl: Dě ti buou uveeny o programu zábavnými kvízy,básnič kami, ř íkankami č i písně mi o stromech. Vyrobí si Knihu stromu svů j osobní zápisník. K jeho výrobě buou př ipraveny pracovní listy,které si ě ti samy vyzobí. Program bue probíhat v zámeckém parku,ke se ě tem stane prů vocem jejich vlastnoruč ně vyrobená kníž ka. Délka programu: 120 minut ě lávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace,č lově k a jeho svě t,č lově k a př íroa,,č lově k a svě t práce Cílová skupina: ZŠ,SŠ Cena programu: 35 Kč

5 ZVÍŘ ATA NA ZEMI A Č LOVĚ K INFO OBJEDNÁVKY Poku jste si z uve ené nabí ky vybrali, rezervujte si termín programu př e em na ové a rese obje seznam.cz nebo na telefonním č ísle xx (19, 20 č i 21).. Na obou kontaktech rovně ž zo povíme Vaš e př ípa né otazy. Obsah a cíl: Savec, pták, plaz, obojž ivelník, ryba č i hmyz? Dokáž ete zař a it urč ité zvíř e o správné skupiny? Poku si př íliš nejste jisti, pak př ijď te právě na tento program. Ž áci se nauč í rozpoznat charakteristické znaky a unikátní vývoj ž ivoč ichů tě chto skupin, a tak s urč ením nebu ou mít ž á né problémy. Č ekat na ně bu ou atraktivní pracovní listy a zábavné aktivity. ě lávací oblasti: Č lově k a př íro a, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: roč ník ZŠ Cena programu: 20 Kč CENA EDUKAČ NÍCH PROGRAMŮ Ů V INSTITUT agogický oprovo arma DélkuBAŤ programu jsme schopni 25 Kč, Vaš im č asovým mož z nostem. hra 20 Kč, agocký oprovo z arma Programy je mož né realizovat o, nej ř íve o 8.30 ho in. Př ipravujete? Chcete využ ít naš ich mož ností a zkuš eností? Rá i Vám pomů ž eme Už iteč né informace. Délku programu jsme schopni př (sekce izpů sobit Vaš im nostem. Na a rese Nabí ka č š asovým kolám ) mož naleznete aktuální informace, Programy je mož né realizovat o pon ě lí o pátku, nej ř íve o 8.30 ho in. fotografie z uskuteč ně ných programů i naš i aktuální programovou nabí ku. Př ipravujete projekt? nemohou Chcete využbýtít zo naš pově ich mož a zkuš Rá i Vám pomů ž eme uš ít Muzejní agogové níností za ž áky v průeností? bě hu programu. program na míru. Na a rese (sekce Nabí ka š kolám ) naleznete aktuální informace, fotografie z uskuteč ně ných programů, i naš i aktuální programovou nabí ku. př íspě vková organizace bu ova 14 továrního areálu Muzeum jihovýcho Vavreč kova 7040 ní Moravy ve Zlíně bu ova 14 továrního areálu Zlín Vavreč kova 7040 Obsah a cíl: Zavítáme o nově otevř ené zoologické expozice na hra ě. Ž áci se blíž e seznámí se známými i méně známými zástupci ž ivoč iš né ř íš e ze vš ech koutů svě ta. Nauč í se je nejen pojmenovat, ale o halí mnohé zajímavosti z jejich ž ivota a poo kryjí jejich skrytá tajemství. Veš kerá poznání probě hnou v zábavných aktivitách a hrách. ě lávací oblasti: Č lově k a př íro a, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace Cílová skupina: roč ník ZŠ Cena programu: 20 Kč Zlín Š vermova 448, Hra Zlín 4 Š vermova 448, Zlín 4 Na Vaš i návš tě vu se tě š í muzejní agogové MJVM Na Vaš i návš tě vu se tě š í muzejní agogové MJVM Ivona Boř utová, Petr Hrabina, Ivo Ivona Boř utová, Petr Hrabina, Ivo Maruš ák a A éla Š imová Maruš ák a A éla Š imová programy nově zař azené o stálé nabí ky

6 O ě lení muzejní agogiky Muzeum jihovýchoní Moravy ve Zlíně 2014