ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2

3 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠVP Naše vize Naše priority Klíčové kompetence Cíle zájmového vzdělávání Délka zájmového vzdělávání Formy zájmového vzdělávání Obsah a časový plán zájmového vzdělávání Dlouhodobé projekty Podmínky přijímání, průběhu a ukončení zájmového vzdělávání Podmínky pro vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami Doklad o průběhu a ukončení zájmového vzdělávání a jeho označení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Popis materiálních a personálních podmínek a podmínek BOZP Ekonomické podmínky Public relations Autoevaluace Zdroje Závěrečné informace Platnost ŠVP

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Přemyšlenská 1102, Praha 8 IČ: IZO: Zapsán v rejstříku škol č.j.: S-MHMP /2006 Tel./fax: CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školský vzdělávací program Domu dětí a mládeže v Praze 8 Spirála (dále jen ŠVP, Spirála) navazuje na předcházející ŠVP na základě analýzy provedené všemi pracovníky. Vlastní vzdělávací záměry vycházejí z možností: personálních materiálních regionálních z hlediska požadavků prostředí a z hlediska požadavků zřizovatele. 3. NAŠE VIZE Chceme se stát přirozeným centrem volnočasových aktivit dostupným pro všechny věkové kategorie. Chceme nabízet kvalitní akce, každým rokem min. jednu novinku v pravidelné činnosti. Všechna činnost bude zaměřena na: kvalitu, pestrost, atraktivnost a moderní pedagogické metody. K zástupcům institucí a k veřejnosti budeme zachovávat profesionální přístup na všech úrovních. Rozšíříme zapojování externích pracovníků a mládeže do příležitostných akcí. Služby budeme nabízet v takové kvalitě, aby se klienti rádi vraceli. 4. NAŠE PRIORITY Cílem našeho zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí. Priority: Zohlednění nabídky činností na základě zjištěného zájmu klientů Nalézání podmínek pro otevírání nových oborů zájmových útvarů. Zkvalitňování organizace tradičních velkých akcí. Stabilizace počtu nabízených příležitostných aktivit. Zkvalitňování pracovních podmínek pedagogů. Rozšiřovat nabídku vhodných motivačních prvků pro činnost dospívající mládeže. 4

5 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Rozšiřovat nabídku vhodných aktivit pro seniory. Nabízet vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Organizovat semináře pro pedagogy v rámci DVPP. 5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V oblasti zájmového vzdělávání jsou vymezeny na úrovni, které by měli dosáhnout klienti v pravidelné činnosti. Každý bez rozdílu věku v zájmovém vzdělávání: rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní volný čas vyhledává a třídí informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic rozvíjí své zájmy a záliby umí říci ne na nevhodné aktivity umí vhodně relaxovat pracovní nasazení a stres dokáže kompenzovat vhodnými kvalitními aktivitami rozvíjí profesní orientaci rozvíjí odbornost rozvíjí talent vede k seberealizaci zvyšuje zdravé sebevědomí prohlubuje sebereflexi Uvedené kompetence budeme rozlišovat dle věkových zvláštností. Soustředíme se na: Kompetence k učení Získávat pozitivní vztah k novým informacím, dovednostem, lidským činnostem, vyvozovat rozhodnutí, obhajovat je a zdůvodňovat. Kompetence k řešení problémů Samostatně či s pomocí řešit problémy. Volit i s dopomocí nejlepší funkční řešení. Odstraňovat vlastní chyby. Prosazovat svoje názory, postoje, postupy. Přistupovat na názory jiných. Kompetence komunikativní Vyjadřovat se k danému tématu, účastnit se diskuzí, obhajovat svoje názory. Formulovat své myšlenky. Chápat a respektovat pozitivní sociální klima, posilovat sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem, napomáhat formování postojů k významným společenským hodnotám a posílit právní vědomí. Podporovat kvalitu, samostatnost, solidaritu, zodpovědnost a svědomí. Naučit mladé lidi komunikovat a řešit konflikty - adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější podněty z okolí, umět přijímat kritiku a sebekriticky vystupovat. Kompetence sociální, personální a občanské 5

6 Adaptovat se v prostředí, zvládat sebeobsluhu, reagovat na pokyny dospělých osob. Adekvátně reagovat na odlišné názory, spolupracovat, hledat různá řešení a varianty, respektovat různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních, reálně posuzovat svoje fyzické a duševní možnosti. Zvyšovat sociální kompetence - rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. Kompetence environmentální Ukázat cestu, jak žít zdravě. Uvědomit si zodpovědnost vůči svému zdraví. Umět posoudit a odhadnout svoje síly. Chránit životní prostředí - intenzivně rozvíjet environmentální výchovu a v této oblasti působit zejména na vybrané sociální skupiny. Kompetence pracovní Pracovat samostatně i v kolektivu. Chovat se zodpovědně. Používat bezpečné nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, využívat získané dovednosti a zkušenosti. 6. CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Spirála si klade za cíl být volnočasovým zařízením volně navazujícím na rámcový vzdělávací program pro ZŠ a SŠ. Předností našeho zařízení jsou nabídky aktivit pro všechny věkové kategorie s cílem intenzivního rozvoje vnitřní motivace. Chceme být schopni nabídnout klientovi dlouhodobý program v nejrůznějších životních etapách, který motivujeme osobnostně sociálními trendy současné moderní pedagogiky. Budeme vycházet ze zkušeností, že v povinném školství nemají děti a mladí lidé často možnost více se zájmově vyhranit a volit si svobodně informace, které je zajímají. Naše zařízení chce nabízet široký výběr aktivit s kvalifikovaným profesním vedením, možnosti ke zdokonalování dovedností a množství informací pro další rozvoj jedince. Chceme se stát křižovatkou na cestě k celoživotnímu vzdělávání. Na dobrovolných cestách zájemců za poznáním chceme působit jako rozcestník ukazující další možnosti, směry a cíle. Cíle obecné Rozvoj osobnosti člověka vybaveného hodnotami poznávacími, sociálními, mravními, pracovními a pro občanský život. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Podpora programů s celoročním zaměřením. Podpora spolupráce Spirály se zřizovatelem, obcí, školami a školskými zařízeními. Udržet dobré jméno a pozitivně ovlivňovat postoje veřejnosti k Spirále. Cíle dlouhodobé Zavádění nových prvků a přitažlivějších forem práce pro starší děti a mládež. Prevence negativních jevů. Vytváření týmu pedagogů, kteří ovládají různorodé formy práce a rozvíjejí je. Formou rodinných programů spolupracovat na soudržnosti rodiny. Vytvářet kvalitativní centrum volného času a společenského dění v lokalitě. Respektování proměnlivosti dětských zájmů a umožňování účasti na vybraných činností i náhodně příchozím zájemcům. Úhradu nákladů na činnost zachovat, event. měnit jen dle výše inflace tak, aby účast v zájmovém vzdělávání nebyla limitována sociálními možnostmi. Cíle krátkodobé Snaha o získávání grantů pro volnočasové aktivity. 6

7 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Sjednocení některých aktivit s obcí. Stabilizovat počet zájmových útvarů. Stabilizovat počet příležitostných akcí, táborů příměstských a pobytových. Udržet spolupráci s pražskými DDM a školami v lokalitě. Cíle specifické Specifické cíle jsou obsaženy v plánech Spirály na konkrétní školní rok. 7. DÉLKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Délka zájmového vzdělávání ve Spirále je dána jeho formami. 8. FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání (výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost) uskutečňujeme těmito formami: pravidelnou činností v zájmových útvarech příležitostnou tématickou a rekreační činností, která se uskutečňuje formou jednorázových nebo cyklických akcí táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo hlavní město, která se uskutečňuje prostřednictvím táborů, odborných soustředění a krátkodobých akcí. otevřenou nabídkou spontánních aktivit s využitím klubů a exteriéru obou budov osvětovou činností formou seminářů, školení, odborných instruktáží, výukových programů a konzultací včetně shromažďování a poskytování informací všem zájemcům a vedení k prevenci sociálně patologických jevů individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání talentovaných dětí a mládeže. 9. OBSAH A ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsah zájmového vzdělávání ve Spirále závisí na materiálních podmínkách a odbornosti pedagogických pracovníků. Klientům budou nabízeny aktivity v oborech: výtvarný vč. keramiky, hudební, taneční, sportovní, společensko-vědní, divadelní, technické, environmentální, rukodělné. Časový plán každého úseku zahrnuje: září říjen zahájení činnosti; říjen srpen plnění plánu činnosti na daný rok. 10. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Programy Chceme nadále spolupracovat s MŠ, ZŠ, popř. SŠ, abychom jim v rámci návaznosti na jejich školní vzdělávací programy nabízeli výukové programy zahrnující interaktivní postupy. Těmito programy chceme vycházet vstříc požadavkům pedagogů, kteří často nejsou na kreativní činnosti vhodně vybaveni a kolektivu své třídy chtějí nabídnout moderní alternativu navazující na probíranou látku, nebo diskutovaný problém. Tyto pořady chceme dále rozšiřovat a obměňovat podle aktuálního zájmu učitelů. Naši lektoři jsou nejen z řad našich zaměstnanců, ale zveme i odborníky z jiných oborů, aby prostřednictvím besed a diskusí odpověděli dětem na otázky pramenící z jejich aktuálních problémů. 7

8 Podmínky přijímání Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála 11. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ, PRŮBĚHU A UKONČENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ O přijetí klienta do pravidelné činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem a data jejího podání v případě, že počet členů překročil stanovenou kapacit kroužku. Klienti se přihlašují prostřednictvím internetových stránek, nebo u pracovníků Spirály. Průběh a ukončení zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání probíhá na bázi dobrovolnosti. Délku a formu zájmového vzdělávání si klient volí sám z nabídky činností DDM. 12. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ KLIENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Všichni zájemci se speciálními potřebami o zájmové vzdělávání ve Spirále mají právo na toto vzdělávání. Mají právo na začlenění se do kolektivu ostatních klientů v oboru, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro vzdělání klientů se speciálními potřebami vytvářejí pedagogové optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhají mu k dosažení co největší samostatnosti. Mezi klienty se speciálními vzdělávacími potřebami patří i klienti nadané. Spirála vytváří a bude vytvářet podmínky pro rozvoj nadání klientů ve všech formách zájmového vzdělávání zejména možností individuálního přístupu pedagogů. Talentovaným klientům budeme ukazovat cestu, jak dovednosti dále rozvíjet i mimo možnosti a podmínky Spirály. 13. DOKLAD O PRŮBĚHU A UKONČENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO OZNAČENÍ Doklad o průběhu a ukončení vzdělávání Spirála nevydává. Potvrzení o účasti na zájmovém vzdělávání se vystaví jen na požádání klienta. Bude obsahovat: název akce, datum a místo konání, rozsah hodin, podpis ředitele Spirály, razítko. Certifikát o absolvování konkrétní pravidelné činnosti se vydává na požádání klienta. 14. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Každý zájemce o práci pedagoga volného času bere na sebe odpovědnost za svůj další odborný růst. Každý pedagog je povinen navštěvovat rozšiřující kursy a své poznatky předávat ostatním kolegům. Tímto systémem docilujeme i u nově příchozích efektivního zapojení do činnosti DDM. 15. POPIS MATERIÁLNÍCH A PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK A PODMÍNEK BOZP Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v odpovídajících podmínkách v souladu s obecně platnými předpisy a normami, vzdělávacími potřebami klientů a potřebami pro činnost pedagogů. Při vytváření takovýchto podmínek posuzujeme: potřeby klientů a pedagogů kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí optimalizaci sociálních vztahů efektivitu zájmového vzdělávání spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu 8

9 Materiální a prostorové podmínky: Spirála zajišťuje činnost ve dvou budovách a pronajatých prostorách. Vzhledem k tomu, že obě budovy spravujeme, budeme proto podle ekonomických možností: modernizovat vybavení speciálních učeben udržovat prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci pedagogů udržovat prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny) udržovat prostory pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky našeho zařízení a vybavovat je účelným zařízením a komunikační technikou obnovovat informační a komunikační techniku udržovat další pomocné prostory pro zajištění chodu střediska (sklady aj.) K největším našim materiálním nedostatkům patří absence sportovišť tělocvičny, hřiště. Činnost sportovních kroužků bude proto i nadále zajišťována v pronajatých prostorách. Ve větší míře budeme využívat dostupné podmínky k činnosti: zahrada, víceúčelové malé hřiště, venkovní aktivity, interiér včetně učebních pomůcek. Personální podmínky Formulováním požadavků na nové pedagogické pracovníky budeme sledovat zvláště odpovídající vzdělání, organizační schopnosti a chuť uvědomit si i časové nároky kladené na práci ve Spirále. Budeme se snažit udržet kolektiv s pracovníky různého věku. Od zkušených pedagogů budeme očekávat předávání svých dovedností mladším. Od začínajících pedagogů budeme očekávat přínos v podobě nového pohledu a moderních metod. Požadavky na pedagogického pracovníka Filozofii našeho zařízení odpovídá pedagogický pracovník, který: má odpovídající pedagogické vzdělání je schopen týmové spolupráce má organizační schopnosti akceptuje různorodost práce pedagoga volného času včetně časových požadavků vytváří klientům prostředí pro objevování, zkoumání, seberealizaci, poznávání je pro klienty spolupracovníkem respektujícím jejich osobnost spolupracuje se školskými zařízeními dbá o svůj profesní rozvoj dbá o dobrou reprezentaci zařízení dodržuje podmínky Etického kodexu pedagoga volného času Spirály. Bezpečné prostředí Interní pracovníci budou proškolování z předpisů o BOZP v zákonem daných termínech. V obou budovách bude v rámci ekonomických možností vyměňován opotřebovaný majetek za nový. Totéž se bude týkat přístrojů a elektrotechnických pomůcek. Starý a nevyužívaný majetek bude nabízen k bezúplatnému převodu, event. postupně vyřazován z evidence. Bezpečnost klientů a jejich majetek je v obou budovách zajištěn systémem zvonků na jednotlivá pracoviště. Tím je zamezen vstup neznámým osobám a naopak je zajištěna evidence návštěvníků. V obou budovách v odpoledních hodinách vykonávají dozor převážně interní pracovníci. Nejen že poskytují zájemcům informace o činnosti, ale monitorují příchod a odchod návštěvníků, čímž posilují bezpečnost pravidelných klientů. 9

10 Zdroje financování Státní rozpočet Příspěvek zřizovatele Vlastní Doplňková činnost Způsob financování jednotlivých aktivit 16. EKONOMICKÉ PODMÍNKY pravidelná činnost úplata za zájmové vzdělávání. ostatní činnost částečně z: vlastních zdrojů, poplatků na jednotlivé akce. stanovování úplaty - výši a způsob úhrady úplaty za zájmové vzdělávání stanovuje vnitřní směrnice. míra naplnění finančních zdrojů s výjimkou vlastních zdrojů jsou finance naplňovány prostřednictvím zřizovatele. Způsob kontroly Vnitřní kontrolní systém je stanovený interní směrnicí, finanční audit zřizovatelem. 17. PUBLIC RELATIONS Promyšleně provázaná komunikace s činnostmi je základním článkem pro zvládnutí náročných podmínek poskytování informací, protože postoje veřejnosti jsou důležitou součástí každodenního života. Obstát v náročných podmínkách vyžaduje nejen kvalifikaci a organizaci, ale také pochopení zaměstnanců. Cíl komunikace snižovat, event. odstranit chápání existence Spirály jako instituce určené pouze dětem; zachování pozitivní image v povědomí široké veřejnosti; rozšíření vědomosti v okolí o rozsahu, náplni a výsledcích naší práce; zvýšit zájem o činnost v jejích všech formách; zvýšit důvěryhodnost aktivit. Komunikace vnitřní Cílem vnitřní komunikace je schopnost spolupracovat a zajistit takové podmínky, aby každý pracovník měl přístup ke všem potřebným informacím. Komunikace vnější Cílem vnější komunikace je udržení dobrého jména Spirály. 18. AUTOEVALUACE Proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř Spirály, budeme uskutečňovat pravidelně. Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a budou cíleně využívány k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Zaměření autoevaluace naplňování cílů programu kvalita podmínek vzdělávání způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání 10

11 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála práce pedagogů (včetně jejich sebereflexe) Systém a formy autoevaluace Evaluace bude probíhat na úrovni Spirály, oddělení i jednotlivých činností. Provádět ji budou ředitelka, vedoucí jednotlivých oddělení i každý jednotlivý pedagog prostřednictvím rozhovorů, porad, besed, anket, dotazů apod. Pravidla: předmět evaluace sledování rozvoje a osobní vzdělávací pokroky u klientů, zapojení pedagogických pracovníků do všech činností DDM, nabídka aktivit v době pracovního volna a prázdnin časový plán měsíční, roční odpovědnost pedagogů každý pedagog zodpovídá za svůj úsek a je povinen poznatky z hodnocení analyzovat, zjišťovat příčiny neúspěchů a navrhovat opatření k nápravě. Každý jednotlivý pedagog, si může zvolit či vytvořit svůj systém sledování a hodnocení rozvojových pokroků klientů a užívat takových metod a technik, které jsou v konkrétních podmínkách vyhovující. 19. ZDROJE Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Závěry z konferencí a seminářů ředitelů středisek volného času České republiky Celoroční plán činnosti DDM 20. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE ŠVP byl zpracován ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. Vydání ŠVP předcházely: Porada pedagogických pracovníků s informací o důvodu zpracování ŠVP Analýza činnosti Spirály v předcházejícím období provedená všemi pedagogy a THP pracovníky Vyhodnocení analýzy Vypracování stěžejních bodů obsažených v ŠVP Vydání ŠVP ředitelkou DDM. 21. PLATNOST ŠVP Školský vzdělávací program je vydán na léta Praha 22. ledna 2015 Vydala: Mgr. Jana Vargová, ředitelka 11

12 12