I. Základní údaje o škole, školském za ízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském za ízení"

Transkript

1

2 Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k , p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. editel a statutární zástupce editele, jejich a telefon. RNDr. František Kopecký, PhDr. Ludmila Otmarová, Petr Mašla, Webové stránky právnické osoby (sou asná adresa). 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku). 7941K604 G-p írodov dné p edm ty K611 G-humanitní p edm ty K610 G-vybrané p edm ty v c.j K807 G-esteticko výchovné p ed K81 G-esteticko výchovné p ed. ŠVP Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2006/2007 : a. nové obory / programy 7941K81G esteticko výchovné p ed. ŠVP b. zrušené obory / programy žádné 6. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb (do závorky uve te vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku Praha 1, Hellichova 3 /hl.m. Praha/ Praha 3, Komenského nám. 9 /hl.m. Praha/ Pojmy a jejich vysv tlení: Právnická osoba = p ísp vková organizace, která m že sdružovat více typ nebo druh škol a školských za ízení. D íve škola nebo školské za ízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž innost vykonává právnická osoba, v souladu se za azením ve školském rejst íku. D íve sou ást školy. Školské za ízení = školské za ízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jeho ž innost vykonává právnická osoba

3 7. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby Škola má dv pracovišt, ob budovy jsou majetkem hl. m. Prahy a mají bezbariérový p ístup. K dispozici máme celkem 52 u ebny, 11 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a hudebních p edm t, a knihovnu 8. Školská rada datum ustanovení, seznam len listopad 2005 ing. Tomáš Pinkava, p edseda ing. Karel Tabery, místop edseda RNDr. Igor N mec RNDr. Jana P íhodová Mgr. Irena Stránská, u itel GJN prof. Martin Ballý, u itel GJN II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci za každou školu vypl te vždy samostatné ádky, podle pot eby je v tabulkách p idejte a. po ty osob (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) GJN 5 4, , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vypln ní zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového po tu po et pedagogických pracovník ped. pracovník kvalifikovaných ,95 nekvalifikovaných 2 1,05 2

4 c. další vzd lávání pedagogických pracovník po et zam ení po et ú astník vzd lávací instituce seminá e 27 odborné p edm ty 25 fakulty UK, NIDV, SŠ, VOŠ kurzy 9 ICT, ŠVP, experimenty ve 7 GJN, PedF UK, MFF UK výuce, jazykové kurzy Studium pedagogiky dopl kové 1 pro asistenty pedagogické studium pedagoga 1 UK Hospita ní innost školský management 1 v systému pedag. ízení školy 1 VŠO rozši ování aprobace jiné (uvést jaké) 13 Stáže v zahrani í, prevence sociáln patolog.jev, podpora zdraví 13 Cavilam, Lycee Francais de Prague, KPPP, Institut F, Pozna - Polsko 2. Nepedagogi tí pracovníci školy (vypl te údaje za celou právnickou osobu) a. po ty osob fyzické osoby celkem p epo tení na pln zam stnané 15 16,4 b. další vzd lávání nepedagogických pracovník seminá e 6 kurzy jiné (uvést jaké) po et zam ení p edpisy ve školství, mzdy, ú etnictví Ema, cestovní náhrady po et ú astník 8 vzd lávací instituce Purkyt, Verlag Dashofer, Erudika, TSM 3

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ) (za každou školu vypl te vždy samostatné ádky, podle pot eby je v tabulkách p idejte) 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák a. denní vzd lávání (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) škola po et t íd / skupin po et žák gymnázium Zm ny v po tech žák v pr b hu školního roku (údaje uve te za každou školu samostatn, neuvád jte po ty duplicitn ): - perušili vzd lávání: 6 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 3 - sami ukon ili vzd lávání: 1 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - pestoupili z jiné školy: 9 - pestoupili na jinou školu: 9 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 0 2. Pr m rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání škola pr m rný po et žák na t ídu / skupinu pr m rný po et žák na u itele gymnázium 24,05 6,23 Sledované ukazatele pr m rný po et žák ve t íd apo et žák p ipadajících na u itele jsou v p ípad naší školy statisticky nepoužitelné údaje zejména pro tvorbu normativu, protože po et žák hudebních t íd je stanovenna v jedné t íd, p esn jší vyjád ení je napln ní t íd v procentech. Na pracovišti Hellichova iní 100%, tj. víc než p edpokládá normativ, na pracovišti Komenského nám. je napln nost víc než 100%. Po et žák p ipadajících na u itele je v našich podmínkách zcela nesmyslný, protože pi individuální hudební výuce pipadá 1 žák na 1 vyu ujícího. 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 4

6 škola po et žák celkem z toho nov p ijatí Cizí státní p íslušníci Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze za le ování cizinc. Rusko 5 SRN 2 Slovensko 6 Ukrajina 1 Francie 1 Mongolsko 1 Kazachstán 1 Kongo 2 Vietnam 1 Zkušenosti se za azováním cizinc jsou dobré 5. Výuka cizích jazyk (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) škola GJN Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzd lávání 5

7 prosp lo s vyznamenáním 185 neprosp lo 26 opakovalo ro ník 3 po et žák s uzav enou klasifikací do t.j % z celkového po tu žák 97% pr m rný po et zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených 66,8 0,01 7. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky po et žák, kte í konali zkoušku 117 z toho konali zkoušku opakovan 1 po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 0 prosp l s vyznamenáním 44 po et žák, kte í byli hodnoceni : prosp l 73 neprosp l 0 6

8 7. P ijímací ízení do 1.ro ník školního roku 2008/2009 a. Gymnázia po et p ihlášek celkem po et kol p ijímacího ízení celkem 1 1 po et p ijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 0 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 1 1 po et nep ijatých celkem po et volných míst po p ijímacím (obor, po et míst) ízení obor: 0 0 obor: 0 0 po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák Speciální t ídy, integrace, personální a materiální zabezpe ení, zkušenosti s integrací, pozitivaanegativaza le ovánížák.samostatn uvéstzkušenosti seza le ováním žák ze znevýhodn ného sociokulturního prost edí do výuky. Velmi pozitivní zkušenosti s integrací TTP žák 9. Vzd lávání nadaných žák a student Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kte í se vzd lávají zvláštním zp sobem? Jakými formami je zabezpe eno vzd lávání nadaných žák a student. Od r dvojjazy né studium v esko-francouzských tídách. Individuální pé e jednotlivc m v dalších zam eních /olympiády, sout že, odborné p ehlídky,.../. V osmiletém studiu individuální výuka hudebních obor (nástroj nebo sólový zp v), klavírního praktika, komorní hry, hry v orchestru, základy operního herectví a jevištního pohybu. 7

9 10. Ov ování výsledk vzd lávání Nap. Maturita na ne isto, SCIO Ú ast v Maturit na ne isto vybraní žáci volitelný p edm t, sout že, koncerty, projekty 11. Školní vzd lávací programy Ov ování, stav p ípravy školních vzd lávacích program, zhodnocení situace. P íprava ŠVP pro nižší stupe prob hla a probíhá podle plánu koordinátora. Je ov ován ŠVP v prvních ro nících osmiletého studia, V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-lina škole p sobíškolní psycholognebopouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP ajaké výchovné problémy byly na škole nej ast ji ešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Viz p íloha Prevence sociáln patologických jev Viz p íloha Ekologická výchova a environmentální výchova Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 4. Školy v p írod, vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu apo et žák na škole v p írod. Zam ení kurzu, zájezdu, místo, po et ú astník. Zahajovací soust ed ní Mozolov 123 Lyža ské výcvikové kurzy r zná místa 185 Vodácký kurz Otava, Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést po et a zam ení a po ty žák. Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 6. Sout že Úsp šnost v sout žích, olympiádách, na festivalech apod. (umíst ní do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zam stnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 9. Další vzd lávání realizované právnickou osobou Vzd lávání ur ené pro ve ejnost (celoživotní u ení). 8

10 typ vzd lávání zam ení odborný kurz pomaturitní specializa ní kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) po et ú astník ur eno pro dosp lé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 10. Další aktivity, prezentace Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 11. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Viz inspek ní zpráva na internetových stránkách ŠI 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení a) Kontrola za azení zam stnanc do platových t íd a stup ; kontrola hospoda ení FKSP drobné nedostatky byly odstran ny v pr b hu 1. pololetí 2008 b) 5., Kontrola pojistného, provád ní nemocenského pojišt ní a pln ní úkol v d chodovém pojišt ní drobné nedostatky byly odstran ny v pr b hu 1. pololetí 2008 c) Kontrola Hygienické stanice hlavního m sta Prahy protokol o kontrolním zjišt ní p iložen viz P íloha 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2007 Viz Rozbor hospoda ení za rok VII. Další informace V p ípad pot eby uve te další informace, které považujete za d ležité. P íloha : u ební plány obor vzd lání / vzd lávacích program U ební plán humanitní t ída P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina 0 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 9/9 Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika 4/2 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Chemie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 0 10/5 Biologie/geologie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/ /4 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný p edm t 1 - LS 0 0 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 Volitelný p edm t /0 2/0 2/2 2/2 4/4 Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 Volitelný p edm t /0 2/0 Celkem 31/18 31/19 33/18 33/18 33/18 33/20 194/111

23 U ební plán p írodov dná t ída P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika 4/2 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 21/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Chemie 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Biologie/geologie 2/1 3/1 2/1 2/1 3/1 3/1 15/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/2 2/ /6 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný p edm t /0 1/1 2/2 2/2 5/5 La/Dg Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 4/4 Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 Volitelný p edm t /0 2/0 Celkem 31/18 31/17 33/17 33/16 33/17 33/19 194/104

24 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky U ební plán t íd gymnázia s výukou vybraných p edm t v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) Schválen dne 28.listopadu /75 j /95-21 P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 4/1 4/ Francouzský jazyk a literatura x 9/9 10/10 4/4 4/4 4/ Cizí jazyk - angli tina 0 0 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis x Zem pis x Matematika x 4/2 3/1 4/3 4/3 4/3 4/3 23 Fyzika x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 3/1 16 Chemie x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 15 Biologie/geologie 2/1 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 13 Informatika a výp. technika 0 0 2/2 2/ Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 0 8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný p edm t /0 2/0 2/2 0 2 Volitelný p edm t /0 11/11 11 Volitelný p edm t /0 0 Volitelný p edm t Celkem

25 U ební plán hudební t ídy kompletní Školní vzd lávací program k dispozici v kancelá i školy Ro ník P edm t prima sekunda tercie kvarta eský jazyk a literatura Anglický jazyk Ob anská výchova D jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp /2 0 technika T lesná výchova Všeobecná hudební nauka Sluchová výchova Úvod do d jin hudby Úvod do vícehlasu Hudební nástroje Individuální hudební výuka 3h hl.o 3h hl.o 3h hl.o+1h pov.kl. P edm t kvinta sexta septi ma spec.h.tr. všeob.h.tr. spec.h. tr. všeob. h.tr. spec.h.tr. oktáva 3h hl.o+1h pov.kl +3h orchestr všeob.h.tr. spec.h.tr. všeob.h.tr. A B A B A B A B eský jazyk a literatura Anglický jazyk N mecký jazyk Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika T lesná výchova Harmonie Kontrapunkt Hudební formy D jiny hudby

26 Rozbor skladeb Hist. Estet. Seminá Hudební teorie Individuální hudební výuka 3h hl.o 1h pov kl 3 hodiny týdne orchestrální hra (komorní hra), jevištní pohyb, základy herectví, klavírní spolupráce 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o. 1h pov kl. 1-2h hl.o. 1h pov.k l. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl.

27 GYMNÁZIUM JANA NERUDY škola hlavního m sta Prahy Hellichova 3/457, Praha 1 - Malá Strana Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy Vlastní hodnocení školy vychází ze zákona. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 12, odst. 2 a z vyhlášky.15/2005 Sb. Materiální podmínky vzd lávání jsou dány ekonomickými možnostmi školy. V pedagogické oblasti tém stoprocentní aprobovaností u itel, jejich dalším vzd láváním i osobními iniciativami podporovanými vedením školy. Ve školním vzd lávacím programu hudebních tíd budou po zkušenostech provedeny další zm ny v jednotlivých p edm tech. Konkrétní zm ny jsou uvedeny ve zprávách p edm tových komisí hudebních t íd. Podrobn jší hodnocení je obsaženo v následných zprávách jednotlivých p edm tových komisí. Do budoucích let chceme zachovat širokou vzd lávací nabídku v dosavadním len ní v etn vzd lávání mimo ádných hudebních talent na detašovaném pracovišti. Nadále budeme sledovat podmínky ke vzd lávání, pr b h vzd lávání, spolupráci s rodi i, aprobovanost a další vzd lávání pedagogických pracovník, úrove výsledk práce školy s ohledem na ekonomické podmínky školy. V následujícím školním roce se soust edíme na dokon ení školního vzd lávacího programu šestiletého studia tak, aby co nejp esn ji postihl rozsah, obsah i formy široké vzd lávací nabídky školy. Hodnocení školy bylo projednáno na pracovní porad dne V Praze dne RNDr. František Kopecký editel školy tel.: fax: I : IZO:

28 P íloha.1 Zpráva za školní rok výchovné a kariérní poradenství A: V. 1. Výchovné a kariérní poradenství - výchovný poradce na škole p sobí - školní psycholog na škole není, ale spolupracujeme s psychologem z PPP (Mgr. Lýdie Jarkovská, PPP pro Prahu 1,2 a 4, Fra ncouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajiš ovala: 1. Besedy na téma Jak se u it, jak zvládnout p echod do nové t ídy pro 1.ro. (Hellichova) a kvinty (Komensk ého) 2. Profitesty pro p edmaturitní t ídy ( Hellichova 5.ro., Komenského septimy 3. Individuální konzultace pro žáky a jejich rodi e - Kariérní poradenství: - zajišt ní profitest a jejich rozbor pro p edmaturitní ro níky v PPP - pravidelné informace a p edávání materiál o studiu na VŠ a VOŠ - besedy pro rodi e p edmaturitních a maturitních t íd na téma maturitní zkoušky, studium na VŠ, VOŠ a na VŠ v zahrani í (ve erní sch zky pro rodi e) - individuální pohovory se studenty a jejich rodi i na téma dalšího uplatn ní v život - beseda pro studenty maturit ních t íd na téma sociální a zdravotní pojišt ní vedená paní Novotnou vedoucí hosp. školy B: Okruhy innosti VP na škole - Spolupráce s PPP (viz výše) - Spolupráce s ostatními vyu ujícími - Poradenská služba pro studenty školy - Spolupráce s rodi i maturitních a p edmaturitních t íd - Besedy pro studenty na téma Jak se u it pro první ro níky a Soc. a zdrav. pojišt ní pro maturitní ro níky - Informace o škole pro ve ejnost C: asový rozpis akcí v plánu školy - Všechny akce uvede né v plánu školy byly splnny E: V hudebních t ídách (detašované pracovišt Komenského nám.) - Mgr. Ivana Lipov ská, pravidelné programy primární prevence, spolupráce s PPP na. velmi dobré úrovni, ešení prosp chových problém, seminá e Jak se u it a testy profesionální orientace

29 P íloha.2 Výro ní zpráva o primární prevenci rizikových jev za školní rok Primární prevence byla v roce 2007/2008 na GJN provád na: a) V rámci výuky jednotlivých p edm t, nap íklad v hodinách biologie (témata: lidské t lo, zdravý životní styl, ú inky návykových látek na lidský organismus), v biologickém seminái v samostatném bloku na téma Drogy a v seminái na téma terapeutické komunity (promítání filmu Pravidla lži a následná diskuse o komunitách), v chemii (chemická struktura návykových látek), v t lesné (sportovní maratony, sout že, program Sporty v p írod ) a ob anské výchov, okrajov i v jiných všeobecn vzd lávacích p edm tech. b) Formou cíleného programu 1) V rámci zahajovacího soust ed ní prvních ro ník je prevence realizována p edevším v oblasti práce s t ídním kolektivem, za le ování se do nové skupiny, ešení problémových situací v nové skupin a v rámci zát žových situací. 2) Odbornou organizací, KPPP (K es anská pedagogicko psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8). Prevence pro bíhá vyškolenými instruktory 3x (resp. 2x) ro n v rámci výuky v 1. a 2. ro nících. Nápl programu je plánována na základ výsledk sociologických m ení snímaných v prvních ro nících. M ení asto poukazují na n jaký více i mén závažný problém týkající se daného kolektivu, který se t ída snaží vy ešit spole n s lektory. Program prevence trvá vždy ty i vyu ovací hodiny a je cenným zdrojem informací jak pro kolektiv, tak pro t ídní profesory, kte í mají možnost se programu bu p ímo zú astnit nebo konzultovat je ho nápl s lektory. S individuálními problémy se studenti mohou obrátit na školního metodika preve nce, který problém bu vy eší nebo ho p edá školní psycholožce Mgr. Iren Mácové. Studenti mají možnost domluvit si i vícenásobná setkání v KPPP. Ve školním roce 2007/2008 byly individu ální problémy zpravidla vyešeny po konzultacích se školním metodikem prevence, mo žnost konzultovat se školní psycholožkou byla 1x m sí n. KPPP rovn ž organizuje školení pro t ídní profesory zam ené na práci s novým kolektivem, ešení obtížných situací ve t íd (problémoví žáci, rodinné problémy, osobní konflikty) a v neposlední ad školí profesory ve zp sobu nakládání s výsledky sociometrických m ení získaných v rámci preventivních program ve t ídách. Školní metodi ka prevence Mgr. Marie Malech ová ve školním roce 2007/2008 pokra ovala v navšt vování Specializa ního kurzu pro metodiky preve nce, který by m la ve školním roce 2008/2009 ukon it záv re nou zkouškou. V rámci kurzu rovn ž prob hla na škole stáž se školními metodiky prevence z pražských základních škol, která byla pínosná p edevším v poskytnutí zp tné vazby od osob, které mohli dob e nahlížet na školu zven í. V uplynulém školním roce metodi ka absolvovala n kolik seminá zabývajících se kriminalitou mládeže, rizikovým chováním a školním ádem.

30 Záv re ná zpráva p edm tové komise j D ZSV HV VV za školní rok Akce v rámci vyu ování (projekty a aktivity dopl ující výuku) - Klub mladých divák - Vycházky Prahou - Projekt renesance (studenti 3.C a 3.D - zpracov ání informací, prezentace v Power Pointu - prosinec - únor) - Kramá ské písn (studenti 3.C a 3.D - výtvarné zpracování,prezentace) - Exkurze-M stská knihovna (1.A a 1.B) - P ednáška ve Slovenském Institutu - D.Tatarka (4.B) - Filmová p edstavení (v rámci výuky: Ob an Havel, Karamazovi, Náš v dce) - Marketing reklamy (projekt 4.A a 4.B kv ten - erven) - Projekt antické reálie (2x - 2.B - výstava) - Divadelní p edstavení (ve erní - 4.A) - Zahájení projektu Zma ené nad je (studenti DS 5.A,B) Akce Vv - zde uvádíme i dlouhodob jší projekty - Projekt Artcrossing (podpora vyu žití IT ve výuce VV) Poznámka: práce student 4.A byly vybrány pro prezentaci tohoto projektu na webu NG. - Con-nais-sence (rozší ení nové metodiky u ení, 3.C a 4.C) - Anima ní programy v galeriích: Permanentní revoluce NG (2.C,3.C) Unsertain USA - Galerie Rudolfinum (1.C) Zážitková dílna - Galerie Ciant (1.C) Absence v záznamu - VVS Galerie Špálovka Šibui Galerie Langans (2.B) Minimalismus a animace - NG (4.B) Akce p veckého sboru a um lecké prezentace - Mezinárodní festival p veckých sbor v Trentinu (Itálie) - zá í - Koncert v kostele sv. Jan a Na Prádle 2x - listopad, duben - Koncert u p íležitosti 120.výro í stavby varhan v kostele s v.št pána - prosinec - eská mše váno ní J.J.Ryby v Lichtenštejnském paláci prosinec - Mezinárodní sout ž Young 2008 Prague v N árodním dom na Vinohradech.Sbor se umístil ve Zlatém pásmu a získal též zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby Alleluja od Zde ka Lukáše - b ezen - Soust ed ní sboru a koncert v Mnicho vicích - Záv re ný koncert v kostele C SH v Praze Vršovicích

31 Sout že - Maskaron (po adal Národní památkový ústav, studenti 1.B Tereza Rysová a Vojt ch Vávra vyhráli exkurzi po vybr aných eských památkách - O cenu Filipa Venclíka (Sláde ková, 4.B) - O cenu Franze Kafky (Dvo ák, Sláde ková 4.B) - eština a slovenština jazyky blízké 1.místo:Martin Pospíšil 6.A, 2.místo:Šimerdová 4.B, zvláštní cena Pípalová 4.B - Olympiáda J-nejlepší: Davidová 6.místo v krajském kole - Cestou do Parlamentu - debatn í sout ž, b ezen,studenti 3.C - Pražský model OSN - studentský summit - 5.D,5.B Rozsáhlejší projekty a aktivity ( v etn jedno - a vícedenních exkurzí) - Moje oblíbená kniha (reklama na knihu, výstava na chodbách školy listopad) - Studenti tou a píší noviny- projekt spolupráce s MF Dnes, podzimní a jarní kolo, všechny tídy - Divadelní p edstavení Kafkovy Prom ny-spolupráce s N meckem (Pirna), studenti 3.A,3.C,4.Atýdenní projekt v N mecku, kde vzniklo p edstavení, které se hrálo jednou v N mecku a 2x v Praze - Divadelní p edstavení Romeo a Julie trochu jinak ane b co všechno jsme se nau ili v drama ákudivadelní kroužek, prezentace na Nerudném festu - Divadelní p edstavení souboru GJN:Z.Kozák:Zapeklitá komedie 5x v dubnu - Literární sout ž (k výro í Pražského jara-1968 smích a zapomn ní) - D.Koš ák, A.Lepišová-3.B - Sout ž v minimuzikálech - 2.ro níky - Jeden sv t na školách film,beseda- Prokleté karikatury - Den nenásilí (celoškolní akce 2.10.) ve spolupr áci s humanitárními organizacemi pipravili studenti 6.A,B a 5.A,B - Osv tim - tematický zájezd t ídenní - ím - tématický zájezd šestidenní - 2.B,3.A - Terezín - jednodenní - 5.A - Komunistický teror - Muzeum T etího odboje a TNP Vojna - 5.A,B - P íb hy bezpráví (projekce filmu Ztráta slušnosti a beseda s historikem) - pro všechny studenty - Beseda s M.Zrnem z Ob anské iniciativy na téma války v býv.jugoslávii 5.A,B - Poznávání Prahy formou her s úkoly 3.A,4.A - Zpívání na schodech (váno ní) - Malá školní akademie - Vojenské muzeum (moderní d jiny) 5.A,B - Knižní veletrh (a prezentace knihy studentky 2.B K.Tic há kové) 2.B Vzd lávání pedagog - Seminá eská a sv tová literatura (FF UK) - Týdenní kurz pro u itele HV ( Letní škola HV, akredit.mšmt) - Rozum t médiím dvoudenní školení spole nosti Partner Czech - Média tvo iv -šestidenní víkendové školení spole nosti AISIS - Kritické myšlení ve výuce j - 60 hodinové víkendové školení metodologie výuky - Tvorba mezinárodních projekt - ty denní školení v Berlín - Mediální a multikulturní výchova lov k v tísni - Seminá e k program m pro školy (Rudolfinum, Muzeum Kampa)

32 - P ednášky o moderním um ní XX.století v Muzeu Kampa - Celostátní setkání výtvarných pedagog AVP Litomyšl - Školení sbormistr Dodatky - Fakultní u itelé (prof.svatošová, Velebná, Vachatová, Sou ková, Krulikovská, Hanzlíková) - Spolupráce se Slovenským institutem - Schola Pragensis - p íprava, prezentace - Publikování lánk na portálu VUP Praha - tématika RVP - - Realizace praktické ásti na výukovém DVD pro RVP - Výtvarná výchova inspirativní - prof.svatošová lenka odborné rady Arama,AVP a externí lektorka SMSU NG Praha - Keramický kroužek - Výuka irských tanc - Spolupráce s historickými ústavy - Spolupráce s OS lov k v tísni - Spolupráce se všemi divadly v Praze, organizo vání div.a filmových pedstavení-mimo KMD

33 Záv re ná zpráva p edm tové komise M Fy - Inf za školní rok Sout že Matematická olympiáda Stalker Anthony 1C 2.místo Z8 Joppa Filip 1A 3. Z8 Klimeš Ond ej 2A Z9 úsp šný Matematická olympiáda - kategorie P (programování) Navzdory p ibývání problém s odcházejícím HW v u ebn informatiky a zvyšování po tu poruch Hejl František ze t ídy 5.A v úst edním kole MO kategorie P získal 8. místo a bude reprezentovat eskou republiku na St edoevropské olympiád v informatice CEOI (Central European Olympiad in Informatics). Naši studenti se zú astnili na MFF UK sout že Fykos dne Družstvo ve složení : Ond ej Pelech, Vojt ch Kova ík, Tomáš Witzany ( 5.A. ) a Lukáš Horák, Mat j K íž ( 6.A.) obsadilo 16. místo ze 40 družstev Šachy Dne prob hl již XI. Memoriál Michala Chrobáka, kterého se zú astnilo 19 šachist z ad student, absolvent a profesor. Turnaj byl též kvalifikací na Pebor Prahy st edních škol v šachu, na kterém studenti GJN vybojovali 3. místo. P ebor Prahy družstev st edních škol v šachu Praha, SPŠE Je ná 2. Gymnázium Jaroslava Heyrovského 3. Gymnázium Jana Nerudy 4. atd. Gymnázium Jana Nerudy reprezentovali tito studenti: ŠachovniceJméno T ída 1. Antoš Jan 6.A 2. Sedlá ek Mat j 5.C 3. Paroubek Jan 3.A 4. Novák Mat j 3.A

34 5. Pavlík Václav 5.C Fyzikální olympiáda Dobiáš Petr ze t ídy 2.C v kategorii E obsadil v obvodn ím kole 3. místo a postoupil do krajského kola. Ond ej Bajgar ze 3.C se p ihlásil na TALNET a celý rok se v nuje studiu a ešení matematických problém formou on-line. Maturity Písemná maturita z matematiky, na ši studenti byli nejlepší ze všech 8 dvojjazyných sekci. Pr m r 1,82 a po nás druhý nejlepší pr m r byl až 2,05. Z fyziky v 6.C úsp šn maturovalo 17 student. Sebevzd lávání Talnet - seminá konference Matematika - základ evropské vzd lanosti po ádala Katedra matematiky Pedag. f. Univerzity Hradec Králové Seminá Informa ní zdroje, které googlem nenajdete a Úvod do výukové simulace 2045 po ádané Generation Europe Seminá Google hacking po ádaný Generation Europe Semestrový kurz o po íta ové grafice po ádaný MFF UK školení na UK o využití internetu a zp sobech vyhledávání R zné: Na podzim studenti 5.A nav štívili na VUT p ednášky Geometrie v architektu e, Zlatý, st íbrný, bronzový ez a Modulor a pro hlídku laborato í. Studenti matematického semináe v 5. ro níku navštívili Den otev ených dve í spojený s p ednáškou o pravd podobnosti v Matematickém ústavu SAV. 2. ro níky navštívily bubene skou starou istírnu a Ekotechnické muzeum. Fyzikální pokusy pro st ední školy s na MFF UK: A Mechanika C, Fys Akustika A, 5B Elmg. vln ní P ednášky z moderní fyziky na MFF UK pro Fys a z ájemce o fyziku na téma Poslové vesmíru

35 V prosinci 2007 m li studenti možnost ešit každý den jeden matematický hlavolam. Vláek, do kterého byly dávány odm ny, vyrobili studenti 1. ro ník v hodinách výtvarné výchovy se skupina asi 30 student ú astnila besedy s americkým astronautem Eugenem Cernanem moderova né dr. Ji ím Grygarem v Národním Muzeu uspo ádali studenti 1. ro níku pro své rodi e a známé dvouhodinovou p ehlídku fyzikálních pokus, kterou nazvali FYZIKFEST. P edvedli na ni t i desítky fyzikálních pokus na témata, která probírali v 1. roce svého studia na GJN, a demonstrace dopl ovali odborným výkladem. Úsp ch, který sklidil tento již II. ro ník u publika, studenty podnítil k p íprav III. ro níku p ehlídky pokus i v dalším školním roce.