I. Základní údaje o škole, školském za ízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském za ízení"

Transkript

1

2 Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k , p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. editel a statutární zástupce editele, jejich a telefon. RNDr. František Kopecký, PhDr. Ludmila Otmarová, Petr Mašla, Webové stránky právnické osoby (sou asná adresa). 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku). 7941K604 G-p írodov dné p edm ty K611 G-humanitní p edm ty K610 G-vybrané p edm ty v c.j K807 G-esteticko výchovné p ed K81 G-esteticko výchovné p ed. ŠVP Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2006/2007 : a. nové obory / programy 7941K81G esteticko výchovné p ed. ŠVP b. zrušené obory / programy žádné 6. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb (do závorky uve te vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku Praha 1, Hellichova 3 /hl.m. Praha/ Praha 3, Komenského nám. 9 /hl.m. Praha/ Pojmy a jejich vysv tlení: Právnická osoba = p ísp vková organizace, která m že sdružovat více typ nebo druh škol a školských za ízení. D íve škola nebo školské za ízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž innost vykonává právnická osoba, v souladu se za azením ve školském rejst íku. D íve sou ást školy. Školské za ízení = školské za ízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jeho ž innost vykonává právnická osoba

3 7. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby Škola má dv pracovišt, ob budovy jsou majetkem hl. m. Prahy a mají bezbariérový p ístup. K dispozici máme celkem 52 u ebny, 11 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a hudebních p edm t, a knihovnu 8. Školská rada datum ustanovení, seznam len listopad 2005 ing. Tomáš Pinkava, p edseda ing. Karel Tabery, místop edseda RNDr. Igor N mec RNDr. Jana P íhodová Mgr. Irena Stránská, u itel GJN prof. Martin Ballý, u itel GJN II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci za každou školu vypl te vždy samostatné ádky, podle pot eby je v tabulkách p idejte a. po ty osob (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) GJN 5 4, , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vypln ní zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového po tu po et pedagogických pracovník ped. pracovník kvalifikovaných ,95 nekvalifikovaných 2 1,05 2

4 c. další vzd lávání pedagogických pracovník po et zam ení po et ú astník vzd lávací instituce seminá e 27 odborné p edm ty 25 fakulty UK, NIDV, SŠ, VOŠ kurzy 9 ICT, ŠVP, experimenty ve 7 GJN, PedF UK, MFF UK výuce, jazykové kurzy Studium pedagogiky dopl kové 1 pro asistenty pedagogické studium pedagoga 1 UK Hospita ní innost školský management 1 v systému pedag. ízení školy 1 VŠO rozši ování aprobace jiné (uvést jaké) 13 Stáže v zahrani í, prevence sociáln patolog.jev, podpora zdraví 13 Cavilam, Lycee Francais de Prague, KPPP, Institut F, Pozna - Polsko 2. Nepedagogi tí pracovníci školy (vypl te údaje za celou právnickou osobu) a. po ty osob fyzické osoby celkem p epo tení na pln zam stnané 15 16,4 b. další vzd lávání nepedagogických pracovník seminá e 6 kurzy jiné (uvést jaké) po et zam ení p edpisy ve školství, mzdy, ú etnictví Ema, cestovní náhrady po et ú astník 8 vzd lávací instituce Purkyt, Verlag Dashofer, Erudika, TSM 3

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ) (za každou školu vypl te vždy samostatné ádky, podle pot eby je v tabulkách p idejte) 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák a. denní vzd lávání (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) škola po et t íd / skupin po et žák gymnázium Zm ny v po tech žák v pr b hu školního roku (údaje uve te za každou školu samostatn, neuvád jte po ty duplicitn ): - perušili vzd lávání: 6 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 3 - sami ukon ili vzd lávání: 1 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - pestoupili z jiné školy: 9 - pestoupili na jinou školu: 9 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 0 2. Pr m rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání škola pr m rný po et žák na t ídu / skupinu pr m rný po et žák na u itele gymnázium 24,05 6,23 Sledované ukazatele pr m rný po et žák ve t íd apo et žák p ipadajících na u itele jsou v p ípad naší školy statisticky nepoužitelné údaje zejména pro tvorbu normativu, protože po et žák hudebních t íd je stanovenna v jedné t íd, p esn jší vyjád ení je napln ní t íd v procentech. Na pracovišti Hellichova iní 100%, tj. víc než p edpokládá normativ, na pracovišti Komenského nám. je napln nost víc než 100%. Po et žák p ipadajících na u itele je v našich podmínkách zcela nesmyslný, protože pi individuální hudební výuce pipadá 1 žák na 1 vyu ujícího. 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 4

6 škola po et žák celkem z toho nov p ijatí Cizí státní p íslušníci Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze za le ování cizinc. Rusko 5 SRN 2 Slovensko 6 Ukrajina 1 Francie 1 Mongolsko 1 Kazachstán 1 Kongo 2 Vietnam 1 Zkušenosti se za azováním cizinc jsou dobré 5. Výuka cizích jazyk (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) škola GJN Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzd lávání 5

7 prosp lo s vyznamenáním 185 neprosp lo 26 opakovalo ro ník 3 po et žák s uzav enou klasifikací do t.j % z celkového po tu žák 97% pr m rný po et zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených 66,8 0,01 7. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky po et žák, kte í konali zkoušku 117 z toho konali zkoušku opakovan 1 po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 0 prosp l s vyznamenáním 44 po et žák, kte í byli hodnoceni : prosp l 73 neprosp l 0 6

8 7. P ijímací ízení do 1.ro ník školního roku 2008/2009 a. Gymnázia po et p ihlášek celkem po et kol p ijímacího ízení celkem 1 1 po et p ijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 0 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 1 1 po et nep ijatých celkem po et volných míst po p ijímacím (obor, po et míst) ízení obor: 0 0 obor: 0 0 po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák Speciální t ídy, integrace, personální a materiální zabezpe ení, zkušenosti s integrací, pozitivaanegativaza le ovánížák.samostatn uvéstzkušenosti seza le ováním žák ze znevýhodn ného sociokulturního prost edí do výuky. Velmi pozitivní zkušenosti s integrací TTP žák 9. Vzd lávání nadaných žák a student Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kte í se vzd lávají zvláštním zp sobem? Jakými formami je zabezpe eno vzd lávání nadaných žák a student. Od r dvojjazy né studium v esko-francouzských tídách. Individuální pé e jednotlivc m v dalších zam eních /olympiády, sout že, odborné p ehlídky,.../. V osmiletém studiu individuální výuka hudebních obor (nástroj nebo sólový zp v), klavírního praktika, komorní hry, hry v orchestru, základy operního herectví a jevištního pohybu. 7

9 10. Ov ování výsledk vzd lávání Nap. Maturita na ne isto, SCIO Ú ast v Maturit na ne isto vybraní žáci volitelný p edm t, sout že, koncerty, projekty 11. Školní vzd lávací programy Ov ování, stav p ípravy školních vzd lávacích program, zhodnocení situace. P íprava ŠVP pro nižší stupe prob hla a probíhá podle plánu koordinátora. Je ov ován ŠVP v prvních ro nících osmiletého studia, V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-lina škole p sobíškolní psycholognebopouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP ajaké výchovné problémy byly na škole nej ast ji ešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Viz p íloha Prevence sociáln patologických jev Viz p íloha Ekologická výchova a environmentální výchova Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 4. Školy v p írod, vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu apo et žák na škole v p írod. Zam ení kurzu, zájezdu, místo, po et ú astník. Zahajovací soust ed ní Mozolov 123 Lyža ské výcvikové kurzy r zná místa 185 Vodácký kurz Otava, Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést po et a zam ení a po ty žák. Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 6. Sout že Úsp šnost v sout žích, olympiádách, na festivalech apod. (umíst ní do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zam stnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 9. Další vzd lávání realizované právnickou osobou Vzd lávání ur ené pro ve ejnost (celoživotní u ení). 8

10 typ vzd lávání zam ení odborný kurz pomaturitní specializa ní kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) po et ú astník ur eno pro dosp lé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 10. Další aktivity, prezentace Viz zprávy jednotlivých p edm tových komisí a p íloha Hudební t ídy 11. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Viz inspek ní zpráva na internetových stránkách ŠI 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení a) Kontrola za azení zam stnanc do platových t íd a stup ; kontrola hospoda ení FKSP drobné nedostatky byly odstran ny v pr b hu 1. pololetí 2008 b) 5., Kontrola pojistného, provád ní nemocenského pojišt ní a pln ní úkol v d chodovém pojišt ní drobné nedostatky byly odstran ny v pr b hu 1. pololetí 2008 c) Kontrola Hygienické stanice hlavního m sta Prahy protokol o kontrolním zjišt ní p iložen viz P íloha 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2007 Viz Rozbor hospoda ení za rok VII. Další informace V p ípad pot eby uve te další informace, které považujete za d ležité. P íloha : u ební plány obor vzd lání / vzd lávacích program U ební plán humanitní t ída P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina 0 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 9/9 Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika 4/2 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Chemie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 0 10/5 Biologie/geologie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/ /4 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný p edm t 1 - LS 0 0 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 Volitelný p edm t /0 2/0 2/2 2/2 4/4 Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 Volitelný p edm t /0 2/0 Celkem 31/18 31/19 33/18 33/18 33/18 33/20 194/111

23 U ební plán p írodov dná t ída P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika 4/2 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 21/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Chemie 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Biologie/geologie 2/1 3/1 2/1 2/1 3/1 3/1 15/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/2 2/ /6 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný p edm t /0 1/1 2/2 2/2 5/5 La/Dg Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 4/4 Volitelný p edm t /0 2/2 2/2 Volitelný p edm t /0 2/0 Celkem 31/18 31/17 33/17 33/16 33/17 33/19 194/104

24 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky U ební plán t íd gymnázia s výukou vybraných p edm t v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) Schválen dne 28.listopadu /75 j /95-21 P edm t Ro ník Celkem I II III IV V VI eský jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 4/1 4/ Francouzský jazyk a literatura x 9/9 10/10 4/4 4/4 4/ Cizí jazyk - angli tina 0 0 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Ob anská výchova Základy spole enských v d D jepis x Zem pis x Matematika x 4/2 3/1 4/3 4/3 4/3 4/3 23 Fyzika x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 3/1 16 Chemie x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 15 Biologie/geologie 2/1 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 13 Informatika a výp. technika 0 0 2/2 2/ Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 0 8 T lesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný p edm t /0 2/0 2/2 0 2 Volitelný p edm t /0 11/11 11 Volitelný p edm t /0 0 Volitelný p edm t Celkem

25 U ební plán hudební t ídy kompletní Školní vzd lávací program k dispozici v kancelá i školy Ro ník P edm t prima sekunda tercie kvarta eský jazyk a literatura Anglický jazyk Ob anská výchova D jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp /2 0 technika T lesná výchova Všeobecná hudební nauka Sluchová výchova Úvod do d jin hudby Úvod do vícehlasu Hudební nástroje Individuální hudební výuka 3h hl.o 3h hl.o 3h hl.o+1h pov.kl. P edm t kvinta sexta septi ma spec.h.tr. všeob.h.tr. spec.h. tr. všeob. h.tr. spec.h.tr. oktáva 3h hl.o+1h pov.kl +3h orchestr všeob.h.tr. spec.h.tr. všeob.h.tr. A B A B A B A B eský jazyk a literatura Anglický jazyk N mecký jazyk Základy spole enských v d D jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika T lesná výchova Harmonie Kontrapunkt Hudební formy D jiny hudby

26 Rozbor skladeb Hist. Estet. Seminá Hudební teorie Individuální hudební výuka 3h hl.o 1h pov kl 3 hodiny týdne orchestrální hra (komorní hra), jevištní pohyb, základy herectví, klavírní spolupráce 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o. 1h pov kl. 1-2h hl.o. 1h pov.k l. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl.

27 GYMNÁZIUM JANA NERUDY škola hlavního m sta Prahy Hellichova 3/457, Praha 1 - Malá Strana Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy Vlastní hodnocení školy vychází ze zákona. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 12, odst. 2 a z vyhlášky.15/2005 Sb. Materiální podmínky vzd lávání jsou dány ekonomickými možnostmi školy. V pedagogické oblasti tém stoprocentní aprobovaností u itel, jejich dalším vzd láváním i osobními iniciativami podporovanými vedením školy. Ve školním vzd lávacím programu hudebních tíd budou po zkušenostech provedeny další zm ny v jednotlivých p edm tech. Konkrétní zm ny jsou uvedeny ve zprávách p edm tových komisí hudebních t íd. Podrobn jší hodnocení je obsaženo v následných zprávách jednotlivých p edm tových komisí. Do budoucích let chceme zachovat širokou vzd lávací nabídku v dosavadním len ní v etn vzd lávání mimo ádných hudebních talent na detašovaném pracovišti. Nadále budeme sledovat podmínky ke vzd lávání, pr b h vzd lávání, spolupráci s rodi i, aprobovanost a další vzd lávání pedagogických pracovník, úrove výsledk práce školy s ohledem na ekonomické podmínky školy. V následujícím školním roce se soust edíme na dokon ení školního vzd lávacího programu šestiletého studia tak, aby co nejp esn ji postihl rozsah, obsah i formy široké vzd lávací nabídky školy. Hodnocení školy bylo projednáno na pracovní porad dne V Praze dne RNDr. František Kopecký editel školy tel.: fax: I : IZO:

28 P íloha.1 Zpráva za školní rok výchovné a kariérní poradenství A: V. 1. Výchovné a kariérní poradenství - výchovný poradce na škole p sobí - školní psycholog na škole není, ale spolupracujeme s psychologem z PPP (Mgr. Lýdie Jarkovská, PPP pro Prahu 1,2 a 4, Fra ncouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajiš ovala: 1. Besedy na téma Jak se u it, jak zvládnout p echod do nové t ídy pro 1.ro. (Hellichova) a kvinty (Komensk ého) 2. Profitesty pro p edmaturitní t ídy ( Hellichova 5.ro., Komenského septimy 3. Individuální konzultace pro žáky a jejich rodi e - Kariérní poradenství: - zajišt ní profitest a jejich rozbor pro p edmaturitní ro níky v PPP - pravidelné informace a p edávání materiál o studiu na VŠ a VOŠ - besedy pro rodi e p edmaturitních a maturitních t íd na téma maturitní zkoušky, studium na VŠ, VOŠ a na VŠ v zahrani í (ve erní sch zky pro rodi e) - individuální pohovory se studenty a jejich rodi i na téma dalšího uplatn ní v život - beseda pro studenty maturit ních t íd na téma sociální a zdravotní pojišt ní vedená paní Novotnou vedoucí hosp. školy B: Okruhy innosti VP na škole - Spolupráce s PPP (viz výše) - Spolupráce s ostatními vyu ujícími - Poradenská služba pro studenty školy - Spolupráce s rodi i maturitních a p edmaturitních t íd - Besedy pro studenty na téma Jak se u it pro první ro níky a Soc. a zdrav. pojišt ní pro maturitní ro níky - Informace o škole pro ve ejnost C: asový rozpis akcí v plánu školy - Všechny akce uvede né v plánu školy byly splnny E: V hudebních t ídách (detašované pracovišt Komenského nám.) - Mgr. Ivana Lipov ská, pravidelné programy primární prevence, spolupráce s PPP na. velmi dobré úrovni, ešení prosp chových problém, seminá e Jak se u it a testy profesionální orientace

29 P íloha.2 Výro ní zpráva o primární prevenci rizikových jev za školní rok Primární prevence byla v roce 2007/2008 na GJN provád na: a) V rámci výuky jednotlivých p edm t, nap íklad v hodinách biologie (témata: lidské t lo, zdravý životní styl, ú inky návykových látek na lidský organismus), v biologickém seminái v samostatném bloku na téma Drogy a v seminái na téma terapeutické komunity (promítání filmu Pravidla lži a následná diskuse o komunitách), v chemii (chemická struktura návykových látek), v t lesné (sportovní maratony, sout že, program Sporty v p írod ) a ob anské výchov, okrajov i v jiných všeobecn vzd lávacích p edm tech. b) Formou cíleného programu 1) V rámci zahajovacího soust ed ní prvních ro ník je prevence realizována p edevším v oblasti práce s t ídním kolektivem, za le ování se do nové skupiny, ešení problémových situací v nové skupin a v rámci zát žových situací. 2) Odbornou organizací, KPPP (K es anská pedagogicko psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8). Prevence pro bíhá vyškolenými instruktory 3x (resp. 2x) ro n v rámci výuky v 1. a 2. ro nících. Nápl programu je plánována na základ výsledk sociologických m ení snímaných v prvních ro nících. M ení asto poukazují na n jaký více i mén závažný problém týkající se daného kolektivu, který se t ída snaží vy ešit spole n s lektory. Program prevence trvá vždy ty i vyu ovací hodiny a je cenným zdrojem informací jak pro kolektiv, tak pro t ídní profesory, kte í mají možnost se programu bu p ímo zú astnit nebo konzultovat je ho nápl s lektory. S individuálními problémy se studenti mohou obrátit na školního metodika preve nce, který problém bu vy eší nebo ho p edá školní psycholožce Mgr. Iren Mácové. Studenti mají možnost domluvit si i vícenásobná setkání v KPPP. Ve školním roce 2007/2008 byly individu ální problémy zpravidla vyešeny po konzultacích se školním metodikem prevence, mo žnost konzultovat se školní psycholožkou byla 1x m sí n. KPPP rovn ž organizuje školení pro t ídní profesory zam ené na práci s novým kolektivem, ešení obtížných situací ve t íd (problémoví žáci, rodinné problémy, osobní konflikty) a v neposlední ad školí profesory ve zp sobu nakládání s výsledky sociometrických m ení získaných v rámci preventivních program ve t ídách. Školní metodi ka prevence Mgr. Marie Malech ová ve školním roce 2007/2008 pokra ovala v navšt vování Specializa ního kurzu pro metodiky preve nce, který by m la ve školním roce 2008/2009 ukon it záv re nou zkouškou. V rámci kurzu rovn ž prob hla na škole stáž se školními metodiky prevence z pražských základních škol, která byla pínosná p edevším v poskytnutí zp tné vazby od osob, které mohli dob e nahlížet na školu zven í. V uplynulém školním roce metodi ka absolvovala n kolik seminá zabývajících se kriminalitou mládeže, rizikovým chováním a školním ádem.

30 Záv re ná zpráva p edm tové komise j D ZSV HV VV za školní rok Akce v rámci vyu ování (projekty a aktivity dopl ující výuku) - Klub mladých divák - Vycházky Prahou - Projekt renesance (studenti 3.C a 3.D - zpracov ání informací, prezentace v Power Pointu - prosinec - únor) - Kramá ské písn (studenti 3.C a 3.D - výtvarné zpracování,prezentace) - Exkurze-M stská knihovna (1.A a 1.B) - P ednáška ve Slovenském Institutu - D.Tatarka (4.B) - Filmová p edstavení (v rámci výuky: Ob an Havel, Karamazovi, Náš v dce) - Marketing reklamy (projekt 4.A a 4.B kv ten - erven) - Projekt antické reálie (2x - 2.B - výstava) - Divadelní p edstavení (ve erní - 4.A) - Zahájení projektu Zma ené nad je (studenti DS 5.A,B) Akce Vv - zde uvádíme i dlouhodob jší projekty - Projekt Artcrossing (podpora vyu žití IT ve výuce VV) Poznámka: práce student 4.A byly vybrány pro prezentaci tohoto projektu na webu NG. - Con-nais-sence (rozší ení nové metodiky u ení, 3.C a 4.C) - Anima ní programy v galeriích: Permanentní revoluce NG (2.C,3.C) Unsertain USA - Galerie Rudolfinum (1.C) Zážitková dílna - Galerie Ciant (1.C) Absence v záznamu - VVS Galerie Špálovka Šibui Galerie Langans (2.B) Minimalismus a animace - NG (4.B) Akce p veckého sboru a um lecké prezentace - Mezinárodní festival p veckých sbor v Trentinu (Itálie) - zá í - Koncert v kostele sv. Jan a Na Prádle 2x - listopad, duben - Koncert u p íležitosti 120.výro í stavby varhan v kostele s v.št pána - prosinec - eská mše váno ní J.J.Ryby v Lichtenštejnském paláci prosinec - Mezinárodní sout ž Young 2008 Prague v N árodním dom na Vinohradech.Sbor se umístil ve Zlatém pásmu a získal též zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby Alleluja od Zde ka Lukáše - b ezen - Soust ed ní sboru a koncert v Mnicho vicích - Záv re ný koncert v kostele C SH v Praze Vršovicích

31 Sout že - Maskaron (po adal Národní památkový ústav, studenti 1.B Tereza Rysová a Vojt ch Vávra vyhráli exkurzi po vybr aných eských památkách - O cenu Filipa Venclíka (Sláde ková, 4.B) - O cenu Franze Kafky (Dvo ák, Sláde ková 4.B) - eština a slovenština jazyky blízké 1.místo:Martin Pospíšil 6.A, 2.místo:Šimerdová 4.B, zvláštní cena Pípalová 4.B - Olympiáda J-nejlepší: Davidová 6.místo v krajském kole - Cestou do Parlamentu - debatn í sout ž, b ezen,studenti 3.C - Pražský model OSN - studentský summit - 5.D,5.B Rozsáhlejší projekty a aktivity ( v etn jedno - a vícedenních exkurzí) - Moje oblíbená kniha (reklama na knihu, výstava na chodbách školy listopad) - Studenti tou a píší noviny- projekt spolupráce s MF Dnes, podzimní a jarní kolo, všechny tídy - Divadelní p edstavení Kafkovy Prom ny-spolupráce s N meckem (Pirna), studenti 3.A,3.C,4.Atýdenní projekt v N mecku, kde vzniklo p edstavení, které se hrálo jednou v N mecku a 2x v Praze - Divadelní p edstavení Romeo a Julie trochu jinak ane b co všechno jsme se nau ili v drama ákudivadelní kroužek, prezentace na Nerudném festu - Divadelní p edstavení souboru GJN:Z.Kozák:Zapeklitá komedie 5x v dubnu - Literární sout ž (k výro í Pražského jara-1968 smích a zapomn ní) - D.Koš ák, A.Lepišová-3.B - Sout ž v minimuzikálech - 2.ro níky - Jeden sv t na školách film,beseda- Prokleté karikatury - Den nenásilí (celoškolní akce 2.10.) ve spolupr áci s humanitárními organizacemi pipravili studenti 6.A,B a 5.A,B - Osv tim - tematický zájezd t ídenní - ím - tématický zájezd šestidenní - 2.B,3.A - Terezín - jednodenní - 5.A - Komunistický teror - Muzeum T etího odboje a TNP Vojna - 5.A,B - P íb hy bezpráví (projekce filmu Ztráta slušnosti a beseda s historikem) - pro všechny studenty - Beseda s M.Zrnem z Ob anské iniciativy na téma války v býv.jugoslávii 5.A,B - Poznávání Prahy formou her s úkoly 3.A,4.A - Zpívání na schodech (váno ní) - Malá školní akademie - Vojenské muzeum (moderní d jiny) 5.A,B - Knižní veletrh (a prezentace knihy studentky 2.B K.Tic há kové) 2.B Vzd lávání pedagog - Seminá eská a sv tová literatura (FF UK) - Týdenní kurz pro u itele HV ( Letní škola HV, akredit.mšmt) - Rozum t médiím dvoudenní školení spole nosti Partner Czech - Média tvo iv -šestidenní víkendové školení spole nosti AISIS - Kritické myšlení ve výuce j - 60 hodinové víkendové školení metodologie výuky - Tvorba mezinárodních projekt - ty denní školení v Berlín - Mediální a multikulturní výchova lov k v tísni - Seminá e k program m pro školy (Rudolfinum, Muzeum Kampa)

32 - P ednášky o moderním um ní XX.století v Muzeu Kampa - Celostátní setkání výtvarných pedagog AVP Litomyšl - Školení sbormistr Dodatky - Fakultní u itelé (prof.svatošová, Velebná, Vachatová, Sou ková, Krulikovská, Hanzlíková) - Spolupráce se Slovenským institutem - Schola Pragensis - p íprava, prezentace - Publikování lánk na portálu VUP Praha - tématika RVP - - Realizace praktické ásti na výukovém DVD pro RVP - Výtvarná výchova inspirativní - prof.svatošová lenka odborné rady Arama,AVP a externí lektorka SMSU NG Praha - Keramický kroužek - Výuka irských tanc - Spolupráce s historickými ústavy - Spolupráce s OS lov k v tísni - Spolupráce se všemi divadly v Praze, organizo vání div.a filmových pedstavení-mimo KMD

33 Záv re ná zpráva p edm tové komise M Fy - Inf za školní rok Sout že Matematická olympiáda Stalker Anthony 1C 2.místo Z8 Joppa Filip 1A 3. Z8 Klimeš Ond ej 2A Z9 úsp šný Matematická olympiáda - kategorie P (programování) Navzdory p ibývání problém s odcházejícím HW v u ebn informatiky a zvyšování po tu poruch Hejl František ze t ídy 5.A v úst edním kole MO kategorie P získal 8. místo a bude reprezentovat eskou republiku na St edoevropské olympiád v informatice CEOI (Central European Olympiad in Informatics). Naši studenti se zú astnili na MFF UK sout že Fykos dne Družstvo ve složení : Ond ej Pelech, Vojt ch Kova ík, Tomáš Witzany ( 5.A. ) a Lukáš Horák, Mat j K íž ( 6.A.) obsadilo 16. místo ze 40 družstev Šachy Dne prob hl již XI. Memoriál Michala Chrobáka, kterého se zú astnilo 19 šachist z ad student, absolvent a profesor. Turnaj byl též kvalifikací na Pebor Prahy st edních škol v šachu, na kterém studenti GJN vybojovali 3. místo. P ebor Prahy družstev st edních škol v šachu Praha, SPŠE Je ná 2. Gymnázium Jaroslava Heyrovského 3. Gymnázium Jana Nerudy 4. atd. Gymnázium Jana Nerudy reprezentovali tito studenti: ŠachovniceJméno T ída 1. Antoš Jan 6.A 2. Sedlá ek Mat j 5.C 3. Paroubek Jan 3.A 4. Novák Mat j 3.A

34 5. Pavlík Václav 5.C Fyzikální olympiáda Dobiáš Petr ze t ídy 2.C v kategorii E obsadil v obvodn ím kole 3. místo a postoupil do krajského kola. Ond ej Bajgar ze 3.C se p ihlásil na TALNET a celý rok se v nuje studiu a ešení matematických problém formou on-line. Maturity Písemná maturita z matematiky, na ši studenti byli nejlepší ze všech 8 dvojjazyných sekci. Pr m r 1,82 a po nás druhý nejlepší pr m r byl až 2,05. Z fyziky v 6.C úsp šn maturovalo 17 student. Sebevzd lávání Talnet - seminá konference Matematika - základ evropské vzd lanosti po ádala Katedra matematiky Pedag. f. Univerzity Hradec Králové Seminá Informa ní zdroje, které googlem nenajdete a Úvod do výukové simulace 2045 po ádané Generation Europe Seminá Google hacking po ádaný Generation Europe Semestrový kurz o po íta ové grafice po ádaný MFF UK školení na UK o využití internetu a zp sobech vyhledávání R zné: Na podzim studenti 5.A nav štívili na VUT p ednášky Geometrie v architektu e, Zlatý, st íbrný, bronzový ez a Modulor a pro hlídku laborato í. Studenti matematického semináe v 5. ro níku navštívili Den otev ených dve í spojený s p ednáškou o pravd podobnosti v Matematickém ústavu SAV. 2. ro níky navštívily bubene skou starou istírnu a Ekotechnické muzeum. Fyzikální pokusy pro st ední školy s na MFF UK: A Mechanika C, Fys Akustika A, 5B Elmg. vln ní P ednášky z moderní fyziky na MFF UK pro Fys a z ájemce o fyziku na téma Poslové vesmíru

35 V prosinci 2007 m li studenti možnost ešit každý den jeden matematický hlavolam. Vláek, do kterého byly dávány odm ny, vyrobili studenti 1. ro ník v hodinách výtvarné výchovy se skupina asi 30 student ú astnila besedy s americkým astronautem Eugenem Cernanem moderova né dr. Ji ím Grygarem v Národním Muzeu uspo ádali studenti 1. ro níku pro své rodi e a známé dvouhodinovou p ehlídku fyzikálních pokus, kterou nazvali FYZIKFEST. P edvedli na ni t i desítky fyzikálních pokus na témata, která probírali v 1. roce svého studia na GJN, a demonstrace dopl ovali odborným výkladem. Úsp ch, který sklidil tento již II. ro ník u publika, studenty podnítil k p íprav III. ro níku p ehlídky pokus i v dalším školním roce.

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1 VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 3, 0 00 Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Vyšší odborné školy Vyšší obchodní podnikatelské školy, s.r.o. za školní rok 2008/2009

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Schváleno školskou radou dne 10. října 2005 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1) Ke vzd lávání ve st ední škole lze p ijmout uchaze e, kte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 Zpráva o činnosti školy je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Seznam studijních

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin G y m n á z i u m J a n a P i v e č k y a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a S l a v i č í n n a b í z í k e s t u d i u p r o r o k 2 016-2017 - čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd 7941K41 gymnázium

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů)

Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů) Preventivní program 2015-2016 (Program prevence sociálně patologických jevů) Schválil ředitel školy: Ing. Lumír Kymr Vypracoval metodik prevence: Mgr. Miloslav Albl 1. Východiska tvorby PP 2. Základní

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.22

Zpravodaj pro rodiče č.22 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.22 listopad 2005 Vážení rodiče, v dnešním

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více