MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a č íslo gl obál ního gra ntu: Název a č íslo obla sti podpory: Datum zahá jení realiza ce projektu: Datum uk onč ení real izace projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Můj studijní svět onl ine Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském - CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání Nový Jičín, březen 2011 Mgr. Petr Žemlička Stránka 2 z 64

3 1. Úvod Uvádíme zde metodiku práce s aplikací Mentální mapování, která popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během pět iměsíčního zavádění aplikace do praxe. Zavádění bylo součástí pilotního modulu projektu Můj studijní svět online, financovaného ze zdrojů ESF, EU, MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul proběhl ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během října 2010 až února Cílovou skupinou bylo 53 učitelů. Předkládaná metodika se věnuje pohledu na problematiku ze strany kompetencí učitele ve spolupráci s žáky. Pohled na kompetence žáka je rozebrán v Mgr. Patrika Kočího. metodice Tato aplikace je na rozdíl od ostatních zaváděných modulů v rámci projektu Můj studijní svět online placenou službou. Je to však aplikace kterou lze s rozhraním Gmailu a aplikacemi Google dokumenty propojit tak, aby učitelé i žáci měli vše dostupné z jediného základního panelu. Z pohledu didaktického, ekonomického, technického a strukturálního jsme jako nejefektivnější využily službu MeisterLabs GmbH (Am Moosfeld 24d, München, Germany). Roční poplatek pro licence všech zúčastněných žáků a učitelů je 670 Euro, což vzhledem k významu a možnostem aplikace je částka velmi pěkná. Poplatky byly v našem případě po dobu realizace hrazeny z prostředků EU, ESF, MŠMT ČR. Aplikace mentální mapování byla zařazena do rozhraní Gmailu, který je zdarma k dispozici pro řešení mnoha způsobů efektivního sdílení informací. Hlavní cílem bylo přinést učitelům i žákům efektivní informační systém, který bude integrovat komunikaci a sdílení dat ve standardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen Stránka 3 z 64

4 tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat ho jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence učitelů, žáků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Aplikace mentální mapování zajistila volný přístup učitelů a žáků ke sdíleným studijním materiálům a oporám učitelů a žáků, poskytla logickou strukturu učiva s řadou návazností a odkazů, pomohla inovativně řešit proces vyučování a učení. Konkrétně např. vzájemné podílení se učitele a žáka na tvorbě obsahu, postupu učení prakticky např. propojování videa grafiky textu hierarchie informací - souvislostí s učivem. Vše bylo dostupné přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu. Nový zavedený systém mentálního mapování ovlivnil změnu v uvažování učitelů i žáků nad způsoby a možnostmi vzdělávání. Zavedením aplikace mentální mapování jsme otevřeli novou kvalitativní dimenzi edukačního procesu pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými, a to ve všech fázích vzájemného podílení se na vyučování a učení. Tím dosahujeme jejich výrazné zefektivnění a inovování ve struktuře edukačního procesu. Je to např. tvorba, zadávání, konzultace a zpětné vazby ve všech činnostech vyučování a učení a edukační činnosti učitele a žáka. Naplňujeme tak jeden ze základních a ústředních cílů současné didaktiky. A to směrem od didaktiky k autodidaktice. Stránka 4 z 64

5 Příklady nasazení mentálních map učitelem ve výuce a v její přípravě Příklady možného využití v přímé výuce: podklad k zápisům do sešitu pro žáky jako logistický plán uspořádání všech učebních činností jako možnost formy zápisu do sešitu forma samostatné, diferencované, nebo skupinové práce jako podklad k diskuzi- zaznamenání a následné využití např. v brainstormingu jako metoda výuky zaměřená na formování slovně logických operací studentů jako možnost strukturovaného opakování jako osnova na které běží učitelova prezentace.. Příklady možného využití v didaktické přípravě: Plánování, projektování činností, úkolů a jejich kontrola Systematizace učebních plánů a metodických příprav Konkrétní příprava na hodinu Tvorba vlastního Time managementu.. Stránka 5 z 64

6 Metodika si rozhodně neklade za cíl Vás naučit pracovat s aplikací mentální mapování ani to, aby vznikl dojem, že myšlenkové mapování je zázračná metoda. Chce poukázat na možnosti využití, aplikaci v praxi, efektivní využití ve vyučovacím procesu. K pochopení aplikace mentální mapování vznikly studijní materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách v sekci ke stažení. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na Stránka 6 z 64

7 Obrázek 1: Př ih lášen í k ind ividu áln ímu účtu, který si každý u živatel mů že nastavit podle svých potřeb. Obrázek 2: Př ístup k ap likaci mentální mapování je umožněn odkazem v horní části Gmailového rozhran í př es další kliknutím na MindMeister. Stránka 7 z 64

8 Obrázek 3: Po zvolen í aplikace m entální m apování z rozhraní Gmailu dojde k otevření prostředí se čtyřmi záložkam i, h lavní záložka My m aps bude dále rozvedena v textu. Obrázek 4: Druh á záložka aplikace umožn í zadání dat, kter á budou viditelná pro osoby, kter ým své map y n asdílíte, je možné se také př ipojit do různých skupin (member ship), využít ř ady nástavb ových možností (tools), př ihlásit se k odběru novinek v dané oblasti (notification s), sledovat svá pr opoj ení (invitations). Stránka 8 z 64

9 Obrázek 5: Zajímavý od kaz ze záložky My account je view m y channel. Na tomto pr intscreenu kon krétně vidíte, že m entální m apy pro výuku b yly otevř en y krát. U každé m apy je p ak viditelný počet otevření a infor mace o úpravách map. Stránka 9 z 64

10 Obrázek 6: Třetí záložka aplikace Vás přenese do veř ejně sdílených m ap, kde se mů žete jednak insp ir ovat, ale také využít v daných oblastech mapu pro své požadované účely. Poslední záložka Tools n abízí novinky v oblasti m entálního mapován í, propojen í s mobilním i telefony, offline aplikace a další produkty MindMeister GmbH. Obrázek 7: Výborn á je i možnost r ychle vyhledat sdílenou mapu i několik let starou. Stránka 10 z 64

11 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Metoda mentálních map využívá jednak princip propojení pravé a levé hemisféry mozku a tím přirozeného a hlavně efektivnějšího myšlení s využitím všech myšlenkových procesů. Propojením levé hemisféry (logické a exaktní myšlení, plánování, zabývající se pojmy, fakty, slovy, čísly, analýzou ) a pravé hemisféry ( ve které převládá představivost, sn y, umění s převládající činností zaměřenou na barvy, rytmus, prostorové uvědomování, intuice, tvořivost aj ), využíváme možnosti a schopnosti našeho mozku a myšlení pracovat přirozenou cestou s ohledem na jeho funkce. Metoda mentálního plánování vychází z toho, že úspěšný proces myšlení, který dokáže hledat a vytvářet nová řešení, nápady a přicházet na netradiční řešení problémů je spojen s používání obou polovin mozku rovnocenně. Druhý princip vychází z poznatku, že náš mozek nepracuje, tedy nemyslí jednoduše a lineárně, ale synergicky a expanzivně. Jsme schopni promýšlet a vytvořit bezhraniční množství myšlenek nebo řešení problémů. Jako podstatnou dovednost člověka v tomto způsobu myšlení potom pokládáme jeho schopnost toto množství myšlenek, nápadů či vizí zachytit, znázornit je, seřadit, utřídit, dát jim logickou a smysluplnou strukturu s možnosti permanentní prác e. To vše umožňuje mentální plánování. V současnosti se tedy myšlenkové mapy používají jako nástroj myšlení ale stále více i jako nástroj organizování a aktivního plánování. Zavedením Aplikací mentální mapování jsme tedy vytvořili inovativní logický systém organizace sdílení informací a materiálů souvisejících s výukou, ale také hierarchii podporující Školní vzdělávací program Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně. Učitelé tak mohou smysluplně a přehledně předávat informace, dokumenty, povinnosti, např. od plánů výuky, její organizace, podmínek klasifikace, až po učební texty, odkazy na weby, domácí úkoly, Stránka 11 z 64

12 řešené úlohy a úkoly až po organizaci osobní komunikace se studenty. Zaváděný modul mentální mapování dokáže toto množství různých úkolů a informací seřadit do logického souladu a smysluplného řádu Např. v rámci projektu jako jeden z řešitelů vytvořil Patrik Kočí pro žáky pětiletý studijní plán podle ŠVP naší školy. Vše, co tedy potřebuje žák k vyhledání informací spojených s výukou, je jediný odkaz na hlavní mentální mapu, tzv. rozcestník. Žák po přihlášení do rozcestníku se sám rozhodne, jakým směrem se vydá, co ho zajímá, co potřebuje. Obrázek 8: Na obrázku je základn í rozcestník ŠVP, jednotlivé větve jsou sbaleny tak, ab y žák viděl hlavn í okruh y, které si mů že vybrat ke zkoum ání. V odkazech se skr ývá několik úrovní větven í, které se objeví po kliknutí (postupně jedna úroveň za druhou). Větvení poznám e pod le m alého znamén ka + na okraji buňky. Buňka může obsahovat odkaz na dokum ent, web, vid eo, obr ázek, ikonu, symbol. Ale také je možné si nastavit jen poznám ku, která se objeví, pokud na buňku najedete m yší. Stránka 12 z 64

13 Obrázek 9: Ukázka pozn ámky u buňky str omu, konkrétní poznám ka v obrázku je vztažena k ob sahovému vymezen í ŠVP fyziky šestiletého gymnaziálního studia. Lze užívat klasické formátován í, jako jsme zvyklí v dokumentech. Díky rolovacímu menu poznám ka n epřelep í celou mapu a pouze stylově mapu doprovází. Stránka 13 z 64

14 Obrázek 10: Po kliknu tí na buňku Výchovně vzdělávacích str ategií se rozbalí strom s jednotlivým i str ategiemi, stačí n ajet m yší na vybranou str ategii a objeví se vysvětlující poznám ka. Také nen í pr oblém vytvoř it další podrobné větvení strategie podle potř eb konkrétn íh o ŠVP. Kdykoliv si žák může str om zase sbalit. Významnou možností a funkcí mentálního plánování je možnost logického řazení všech učebních textů a povinností k učivu, které se probírá právě ve výuce. Protože do mapy může učitel kdykoliv vstoupit, tak učitel i žák v mapě nalezenou všechny aktuální informace.učitel i žák se tak přes jeden odkaz dostanou k učební textu, který potřebují, řešené úloze, či doplňujícím odkazům patřídích k danému tématu on line a bezprostředně i s možností vlastních vstupů a inovačních odkazů či propojení. Níže uvedené v obrázky naznačuji jakým způsobem a postupem se učitel i žák proklikávájí k požadovanému učebnímu textu. Stránka 14 z 64

15 Obrázek 11: Z h lavních buněk si žák vybere obsah učiva a klikne na něj. Obrázek 12: Po kliknu tí na hlavní buňku se otevře strom umožň ující od kaz na nižší a vyšší gymnaziáln í stud ium, dalším kliknutím se dostáváme na jednotlivé ročníky studia Stránka 15 z 64

16 Obrázek 13: Po kliknu tí na ročník studia se žákovi otevírají oblasti, kter ým i se bud e zabývat v rámci studia podle ŠVP. Obrázek 14: Je možn é si vybrat větvení stromu přesně p odle svých představ, vybrat si jakoukoliv kapitolu a rozbalit nebo sbalit. Stránka 16 z 64

17 Učitel tak poskytuje žákovi informace bezprostředně související s požadovanou výukovou oblastí a komplexní pohled na učivo. V našem případě se v mapě objevují tyto oblasti: Učivo strom pojmů, které se k učivu vztahují, každý pojem je vysvětlen definicí podle standardů terminologie. Učební texty strom odkazů na studijní opory, které slouží žákům, aby nemuseli během hodiny tolik psát, ale spíše vysvětlování učitele vnímat, více o problematice je rozebráno v naší metodice Google dokumenty. Úlohy odkazy na úlohy v učebnici a cvičebnici, řešené úlohy, problémové a projektové úlohy. Úkoly soubor úkolů, které má žák splnit včetně načasování a postupu. Odkazy související videa, obrázky, weby. Přesahy odkazy na učivo ostatních předmětů, který využívá problematiku, která je probírána. Výstupy soubor výstupů požadovaných v rámci RVP a ŠVP, ideální je odkaz na katalog požadavk ů ke státní maturitě. Stránka 17 z 64

18 Obrázek 15: Rozcestn ík kap itoly učiva Elektrický proud v látkách, všechny hlavní buňky jsou sbalen y a žák se rozhodne, co pr ávě potřebuje a co si rozbalí. Stránka 18 z 64

19 Obrázek 16: Po rozbalení stromu Učivo získá žák podkapitoly s dalším větvením, u každé kap itoly má žák definici dle aktuální terminologie. Stránka 19 z 64

20 Obrázek 17: Postupn ým rozbalováním kapitoly Elektr ický proud v látkách získává žák hier archii pojmů, sou vislosti, n ávaznosti. Ovšem významný př ínos je také to, že pokud žák najede myší nad pojem, objeví se definice pojmu dle aktuální term inologie. Stránka 20 z 64

21 Obrázek 18: Ukázka poznámky, která se objeví u každého pojmu strom u, pokud nad něj najedete myší. Obrázek 19: Po rozevření stromu Učební úlohy se objeví žákovi všechny relevantn í učební texty včetně od kazu (což může být schéma, dokum ent, webová stránka). Stránka 21 z 64

22 Díky materiální stránce projektu, kdy každý učitel má k dispozici pracovní netbook, jsme zvládli elektronizaci nejen ustálených studijníc h postupů, ale také digitalizaci školní agendy s tím související podkladů (elektronické třídní knihy, katalogové listy. Našim cílem je aby byla veškerá školní data v digitální podobě jako snadno sdílená, centralizovaná, kontrolovatelná, přístupově škálovatelná a snadno dostupná všem žákům a učitelům, což je hlavní požadavek současné pedagogické práce vzhledem k jejím cílům a nárokům - cílové kompetence žáků, evaluace školy, projektové řízení. Díky aplikaci mentální mapování bude cíl obohacen logickým systémem. Obrázek 20: Ukázka u žíván í ap likace mentální mapování, je zde zř etelně vidět, že po zavedení ap likace učitelem i v jejím průběhu žáci aplikaci užívají a stala se standardem práce učitele jeho žáků ve výuce.. Také zde je vidět, př ístupy jednotlivých uživatelů, počet vytvořen ých m ap podle barevnosti. Učitel pak může vidět efek tivitu využívání aplikace. Stránka 22 z 64

23 Obrázek 21: Pravidelné užívání mentálních map žáky doložené exportovaným př ehledem otevř en í map věnovaných učivu. Stránka 23 z 64

24 2.2. Vzájemné působení Velmi důležitou změnou při užívání a plikace Mentálních map je především způsob didaktické komunikace, která učí učitele efektivně řídit vzdělávací a učící proces a zároveň učí i žáka racionalitě v základních parametrech edukace. Záměrnost - pokud mluvíme o kontinuu didaktické práce a učení pohybujícího se mezi úplnou nahodilostí a vysokou zaměřeností aplikace mentální map umožňují zcela přirozeně učiteli přecházet od učení často nahodilého, neplánovaného, neočekáváného k projektovému vzdělávání. Výhodou je, že záměrnost je zde zajišťová na návykem pracovat v tomto prostředí intuitivně, jeho prostým používáním a stylem otevřené a jasné oboustranné komunikace s včasnými zpětnovazebnými zásahy. Řízení - z hlediska řízení edukačního procesu mluvíme o procesech řízených a neřízených. Kontinuum tohoto parametru lze vyjádřit formou řízení od liberálního až po autoritativní styl řízení učitele. Aplikace a jej í možnosti přímo intuitivně vedou učitele k žádoucímu stylu řízení edukačních procesů, a to od vytváření podmínek pro - auto, nebo hetero edukaci, až po řízení učení s jasnými vstupy, se zpětnou vazbou, korekci a optimalizaci dosažení plánovaných cílů edukace. Akceptace cílů - to znamená cílevědomost obou subjektů edukace, učitele a žáka. Toto kontinuum se v edukační praxi pohybuje na škále mezi neuvědomovaným působením učitele i žáka kdy ten si vždy neuvědomuje svoji edukaci a její smysl. Na druhé straně kontinua stojí znalost a uvědomění cílů a jejich akceptace edukanta i edukovaného. Aplikace umožňuje více učit pružně a od bezděčného stylu učení, např. vzájemným sdílením, přes výrazně řízené učení, např. vtažení do problematiky, pro aktivní a retroaktivní Stránka 24 z 64

25 korekční zásahy, jasné termíny, kontrola, podmínky, až k učení záměrnému, kdy žák přes např. sdílené projekty či práce, vzájemné sdílení všech výsledků práce přechází k autoedukaci. Současně k tomu může docházet i u učitele. Učitel má tedy k dispozici přirozené spouštění těchto edukačních procesů při používání aplikace ke vzájemné komunikaci a řízení učební činnosti. Řízení didaktické komunikace přitom může být dvousměrné vertikální a ze strany učitele je realizována několika způsoby. Je možné využít odkazu v dané mentální mapě, např. chatu se žákem či učitelem, videochatu, ové komunikace sdílení dat se žákem (protokol, odbo rná práce, poster, domácí úkol), odkazy na jiné zdroje. Učitel také získá rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích díky formuláře, ať už formou dotazníku, nebo formou písemné práce. Učitel si také může komunikaci pomocí systému sledování změn přímo v mentální mapě logicky organizovat a strukturovat. Může si rozdělit komunikaci mezi učitelem, žáky, komunikaci bez odpovědi, komunikaci k dalšímu řešení, vzájemné nepochopení. Díky propojení mapy s dokumenty a formuláři získá učitel rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích, ať už formou dotazníku, nebo formou písemné práce atd. Stránka 25 z 64

26 Obrázek 22: Ukázka štítkování podle významu komunikace, lze u žít řady barev a typ ů štítků, pak stačí pouze kliknout na typ štítku a všechny y se stejným štítkem se Vám zobrazí pod sebou. Stránka 26 z 64

27 Obrázek 23: Ukázka vytvář ení složek podle významu kom unikace, každou mapu lze zařadit do složky jednoduchým přetažením pomocí myši. Je možné vytvář et i podsložky a upravit si prostředí podle svých potř eb. Stránka 27 z 64

28 Obrázek 24: Možnosti vyh ledávání mentální mapy sdílené žákovi jsou široké, stačí do políčka pr o vyh led ávání zad at část textu a dojde k vyhledání všech odpovídajících map. Je zd e vid ět autor map y (cr eated by), s kým je mapa sdílena (shar ed with), ale také kdy byla n aposled y opr avena (last modified). Po kud se u m apy objeví public, pak to znamená, že je k d ispozici komukoliv na světě, kdo pr acuje s aplikací MindMeister. Stránka 28 z 64

29 Obrázek 25: Pub likování m apy s možností nastavení kopír ování mapy do jiných sou hrnů map (allow cop y a exp ort). Je m ožné také vytvoř it inter aktivní mapu (allow ed it for ever yon e), do které může zasahovat kdokoliv kdykoliv, dojde tak k vlnění (vstupu j do m ého textu kd ykoliv chceš). Mapu také můžete zařadit do jazykové a oborové skup in y. Veř ejné p ublikování pr o celý svět je možné kdykoliv zrušit přepnutím tlačítka pub lish z on na off. Díky tlačítka embed map je jednoduché mapku vložit do vlastních webových str ánek. Aplikace však umožňuje také dvousměrnou vertikální komunikaci s prvky horizontální komunikace, případně dvousměrnou komunikaci k aždého s každým. Vertikální komunikace se díky Mentálnímu plánování konvertuje na metodu vlnění, jinak řečeno piš do mapy, kdykoliv chceš. Učitel Stránka 29 z 64

30 například nasdílí skupinám ve třídě své zadání a strukturu proj ektů, každý účastník skupiny tak může při realizaci projektu do něho aktivně a bezprostředně vstupovat - cokoli navrhnout, korigovat, připsat nápad, návrh, změnu, komentář, připomínku, napsat zpětnou vazbu, upozornit. Následně na to mohou aktivně všichni pružně reagovat až k úplnému vyřešení projektu. Z pohledu srozumitelnosti může učitel se žáky přesně určit pravidla a také je řídit. Kdo, co, kde, kdy jak, kdy, s kým a proč bude provádět úkony např. změn, připomínek, přístupů. Obrázek 26: Ukázka sd ílení m entální m apy. Add collaborators znamená, že žákovi poskytu jete práva, jako m á učitel collaborator s mohou mazat strom y, také je vytvářet či opr avovat. Add viewers označuje žáky, kteř í si mohou m apu otevřít a prohlížet, otevírat a zavírat strom y, ale nic nemohou změnit. invite these people pozve em ailem žáky k práci s mentální mapou. Stránka 30 z 64

31 Obrázek 27: Před sam otným sd ílen ím mentální mapy je možné do oznamovací ho em ailu vložit pozn ámku, in for mac či pozvánku. Důležité je také zatr žítko notify invitees via when th is map is modified, pokud jej zatrhnete, pak př i každé změně m apy dostane žák , že je něco nového. Obrázek 28: Ukázka seznamu sdílených map je možné je tř íd it do složek, vyhledávat, or gan izovat, kdykoliv m ěnit nastavení sd ílen í Model a typ výuky Hlavním přínosem aplikace je její přínos pro výraznější interaktivní model výuky, především z aplikace kybernet ického hlediska, které vnímá žáka Stránka 31 z 64

32 a učitele v ohniscích elipsy. Vše závisí na vzájemném nastavení podmínek P ři sdílení mentálních map, domluvě práv a povinností v práci s mapami. Také se zde uplatňuje hledisko autoedukace z pohledu žáka při řízení učební a ktivity a vyučovacích automatech. Aktivní užívání aplikace umožňuje výraznější interaktivní model výuky, především je aplikováno kybernetické hledisko vnímající žáka a učitele v ohniscích elipsy. Vše závisí na vzájemném nastavení podmínek při sdílení mentálních map, domluvě práv a povinností při úpravě mentálních map. Také se zde uplatňuje regulativní výuka z pohledu žáka při řízení učební aktivity a vyučovacích automatech. Učitel i žák může díky mentálnímu mapování přemýšlet a postupovat v učení zcela odlišným způsobem než je běžné. Oboustranně mohou vytvářet své řízené interaktivní mentální mapy, či se k nim přidávat. Tento postup tedy umožnuje to co v edukaci nazýváme učící se společnost, či skupina, přirozeným a intuitivním způsobem. Učitel zde může zcela přirozeně edukaci žáků koučovat, mentorovat či facilitovat. Stránka 32 z 64

33 Obrázek 29: Ukázka sd ílených mentálních map včetně podrobn ých informací, poznám ka wiev o nly znamená, že v m apě žák nemá žádná práva úpravy, je pouze divákem. Obrázek 30: Hlavn í or ganizačn í struktur a aplikace. New Mind m ap umožní vytvoř en í nové mentáln í map y, new folder vytvoř í v or ganizační struktuře složku, do kter é lze vkládat m ap y (n ení problém dále vkládat podsložky). Import um ožní natáhnout offline mentální m apy. Share nastavuje pravidla sdílení. Duplicate povoluje kopír ování mapy. Delete sm aže mapu či složku. Stránka 33 z 64

34 3. Sebepojetí 3.1. Jak učitel vnímá žáka Při neustálém rozvoji edukačních techno logií a výpočetní techniky je důležité, aby učitel byl tím, kdo umí na přiměřené úrovni edukační a informační technologie používat a zaváděl je aktivně do vzdělávání a do své edukační práce jako nástroj řízení a spolupráce ve vzdělávacím procesu. Našim cílem tedy bylo, aby učitel dokázal tyto nástroje využívat pro řízení výchovy a vzdělávání žáků z pohledu rozvoje jejich kompetencí a hlavně z pohledu oboustranného aktivního partnerského zapojení do c elého edukačního procesu. Každý učitel byl z projektové dotace vybaven osobním netbookem. Z dotace se také navýšila rychlost připojení školy k internetu a propracovala strategie připojení Wi -Fi včetně pravidel bezpečnosti. Učitel si tedy může svou celou agendu nosit se sebou a v případě potřeby také okamžitě a ihned spolupracovat s žákem, třídou jak doma tak ve škole, jak skupinově tak individuálně. Dochází tedy ke změně, kde učitele více vtahují žáky do procesu edukace jako aktivní partnery. Využívání ap likace Mentální plánování právě toto umožňuje přirozeným způsobem. Posiluje se tak role žáka jako aktivního subjektu podílejícího se na vlastním vzdělávání v projektivním sebeutváření, a to i prostřednictvím společného sdílení v různé didaktické formě či osobní komunikaci. Stránka 34 z 64

35 3.2. Jak učitel prožívá žáka Díky sdílení myšlenkových map jako nástroje kognitivních dovedností se stává komunikace i didaktický proces mezi učitelem a žákem více partnerský a podílející se na společné práci ve všech fázích edukačního procesu. Například učitel nasdílí základ pro workshop tématu a jeho kritéria skupině se kterou pracuje. Tak mohou žáci a učitel být rovnocenně a aktivně vstupovat do tohoto procesu a připravit si předem přímou práci v hodině. Žáci se tak mohou přirozeně vzájemně učit obohatit, inspirovat a přirozenou cestou autoedukace. Učitel i jeho žáci mohou být tak vzájemně významným zdrojem inspirace. Učitel i žáci se tak mohou vzájemně prožívat jako skuteční partneři. Žáci pak učiteli zároveň umožňují jeho neustálý vlastní lidský, sociální a odborný seberůst stejně tak emočně zažívat radost spolupráce. Mentální mapy umožňují jasnou a rychlou zpětnou vazbu o postupu i standardech výuky, a pokroků konkrétní edukace v daném tématu či předmětu. Na základě dosahování výsledků a zpětných vazeb pak mohou následovat změny a úpravy stylu a metod výuky s přihlédnutím ke konkrétním potřebám skupiny či žáka. Pedagogické situace a komunikaci se žáky tak mohou učitelé zažívat jako méně oh rožující a otevřené a podporující vzájemný rozvoj a prospěch Jak učitel přemýšlí o žákovi Zavádění mentálních map v rámci projektu přineslo i některá úskalí. Obava z praktické využitelnosti ve výuce a o to, jestli žáci budou schopni tyto aplikace využívat bez odlidštění vzájemné spolupráce a podle potřeb učitelů byla přirozená. Stejně ta k obavy o to, jestli učitel dokáže dostatečně Stránka 35 z 64

36 reagovat na možné neustále podněty plynoucí z takovéto otevřenosti didaktického procesu. Je zřejmé, že aplikace mentální mapování jsou výborným doplňkem skutečně existující komunikace a spolupráce jak vzhledem k povaze pedagogické práce se žáky tak vzhledem ke specifikům jednotlivých předmětů, nikoli její náhražkou. Učitelé i žáci postupně sami přicházejí na výhody a usnadnění, které tato aplikace přináší. Hlavním přínosem je možnost volného přecházení od edukace k autoedukaci. 4. Didaktické zásady Je zřejmé, že každý aplikovaný experiment v oblasti vzdělávání a zaváděný učitelem se musí opírat o didaktické zásady didaktiky jako edukace. U mentálního plánování jako moderního pomocníka didaktiky, který je ještě plně neověřen musí být dodržování didaktických zásad jedním ze základních východisek jeho práce s touto aplikací. Zásady, které jsou platné i pro tuto oblast mají společné rysy se zásadami používanými v Google dokumentech, protože vycházejí ze stejných principů. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka: Technické zvládání aplikace není obtížné. Záleží na učiteli, jaká stanoví pravidla sdílení, diskuse, oprav, časovou dostupnost. Aplikace podporuje jak skupinový tak individuální přístup. Umožňuje tak didakticky se žáky spolupracovat podle jejich aktuálních individuálních, ale i skupinových potřeb jejich rozvoje vzhledem k jednotlivým oblastem osobnosti člověka a citlivě na ně reagovat či je rozvíjet. Moje dosavadní zkušenost ukazuje směr spolupráce se žáky více koučující jako jednoho z trendů současné pedagogiky. Záleží Stránka 36 z 64

37 samozřejmě na věkových, vývojových a individuálních podmínkách žáků. Zásada vědeckosti: Sdílené učivo a práce vedou žáky k analýze svých obsahů. Vedou je k zpřesňování vyjadřování a argumentace. Vzájemným sdílením je patrná i snaha o věcnou a vědeckou argumentaci vzhledem k možnému vzájemnému ověření poskytované informace celou skupinou. Tím dochází k autoregulaci a sebereflexi v uvedené oblasti. Z pohledu učitele je to velmi efektivní nástroj autoedukace žáků. Zásada spojení teorie s praxí: Používání samotné aplikace vede k používání současných technologií v edukaci i autoedukaci relevantních se současnou praxí i pro učitele. Propojení s webovými odkazy, videoprezentacemi, v mentálních mapách přináší samozřejmý přechod k zdokonalování v metodice. Z pohledu učitele to může tak být významný nástroj k rozvoji používání metod práce se žáky tedy na neustálém zdokonalování své praxe díky novým inovacím. Zásada individuálního přístupu: Protože ve škole je díky velkého počtu žáků problematické více se věnovat individuá lnímu vyučování, a časová vytíženost učitelů je značná pak může být aplikace Mentální mapování jednou z cest, jak problém řešit. Díky sdílení všech textů, úkolů, povinností v jedné mapě, která Stránka 37 z 64

38 se týká konkrétního problému, je např. menší problém pro dlouhodobě nemocné dítě, aby se zapojilo do výuky. Učitel i žák si mohou vzájemně sdílet spolupráci, řešení problému. Učitelé se mohou vzájemně bezprostředně informovat a koordinovat tak svou činnost i pro individuální přístup. Zásada názornosti: Z pohledu učit ele a jeho možnosti ovlivňovat žáka pro pozitivní rozvoj je tato zásada naplňována například metodou osobního příkladu. Učitel svým příkladem online komunikace v mentálním mapování se žáky může žáky významně ovlivnit. Pozoruje-li a uvědomuje-li si edukant efektivní a žádoucí způsoby kognitivní práce učitele, je to vhodný model k vytváření nápodoby ve vlastní komunikac i, i autoedukaci. Přímo ve výuce kde má učitel k dispozici netbook a díky wifi připojení může zásadu názornosti uplatňovat podle aktuálních potřeb výuky. Sdílené obrázky, tabulky, schémata a přehledy, příklady, demonstrace jsou samozřejmostí i s možností, že tyto sdílené informace má automaticky v mapě přístupné všem. Jsou tak k dispozici napořád pro další možnou práci. Zásada uvědomělosti: Sebeuvědomění je základem autoedukace a cílem edukace. Z pohledu práce uči tele tedy možnosti, které Mentální mapování umožňují tak jak jsme je popsali výše, přímo tuto zásadu predikují v samotné spolupráci učitele a žáka touto formou. Stránka 38 z 64

39 Zásada aktivity: Z pohledu učitele aplikace umožňuj e uplatňovat aktivizující didaktické metody, které vyžadují velmi účinný podíl edukanta na procesu vzdělávání. Jde například o metody skupinového řešení problémů, metody vedoucí k sebehodnocení, rozhodování, skupinové motivace, i metody samostatné motivace k učení. Motivační procesy k aktivitě jsou tedy stimulovány individuálně i skupinově s přihlédnutím jak ke konkrétní pedagogické situaci a didaktickým potřebám, tak k individuálním podmínkám žáků. Zásada přiměřenosti: Z pohledu učitele je úspěšnost edukačních cílů i volba odpovídajících metod, forem a prostředků konkrétní výuky podmíněná souladem s možnostmi žáků ve všech oblas tech jejich dosažené vývojové a edukační úrovně. Logický systém, koordinace úkolů, navazování zkušen ostí, prohlubování, stupňování nároků, přímý zpětnovazebný systém spolupráce se žáky, umožnuje aktivně pracovat se změnami, které potřebuje učitel učinit pro udržení optimálního procesu výuky a učení jak ze strany žáků, tak ze strany přiměřenosti vlastní didaktické práce se žáky. Zásada trvalosti: Z pohledu učitele je využívání těchto aplikací velmi dobrou a praktickou možností či nástrojem pro to, aby zajistil u žáků osvojení poznatků, dovedností, či způsobů chování na co nejdelší dobu jak vzhledem k poznatkům o lidském učení, tedy i míře zapamatování sluchem, zrakem, komunikací a řeči tak Stránka 39 z 64

40 vzhledem k praktickému zapojení metod, forem prostředků k osvojení si didaktického obsahu. Aplikace umožňuje všechny tyto postupy i použití didaktických metod pro zaji štění trvalého osvojení. Umožňuje realizovat jednotlivé úkoly didaktiky, které jsou zároveň postupem a procesem učení se a to identifikační, deskriptivní, analytické, explanační, verifikační a prognostické fáze učení se člověka. Cíle a obsah výuky Pilotní zavedení tohoto modulu probíhalo jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které žák realizoval mimo školu v souvislosti se školní přípravou. Pilotní zavádění probíhalo od října 2010 do konce února Během tohoto období projektu b yl ve vybraných předmětech nasazen modul "Mentální mapování" tak, aby pokryl všechny žáky školy. Vybrané předměty byly fyzika, chemie, biologie, anglický a ruský jazyk, matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd. V rámci pilotního ověření učitel pracoval s tematickým plánem předmětu pomocí myšlenkové mapy. Pomocí této vizualizace byla zachycena kontinuita probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových témat ŠVP. Mentální sdílel učitel žákům prostřednictvím MindMeister tak, aby je každý žák m ěl automaticky ve svém MindMeister účtu. Exportované mentální mapy ŠVP včetně odkazů jsou také ke stažení na webu projektu Stránka 40 z 64

41 Učitel zvládnul rozhraní a ovládání online aplikace na tvorbu myšlenkových map a dokázal to vysvětlit žákům. Dokázal vizualizovat pro žáky myšlenkové procesy při řešení proje ktů a dlouhodobých prací. Učitel následně vedl žáky k tomu, aby samostatně vypracovali a odevzdali online mentální mapu seminární či ročníkové práce přes rozhraní MindMeister dle jeho specifikace ale také byla aplikace využita k organizaci školního výletu, pracovního rozdělení povinností, tvorbě stromu úkolů při organizaci večírku. V oblasti cílů dle Bloomovy taxonomie došlo k naplnění celého spektra dovedností: znalost - vysvětlí základy práce s aplikací Mentální mapování, popíše nástroje sdílení, pojmenuje možnosti komunikace vertikální i horizontální, popíše postup a možnosti využívaní mentálních map. porozumění dokáže volit prostředky ke sdílení svých odborných příspěvků, vyjádří formy sdílení podle významu, objasní ekologické aspekty sdílení, dokáže přecházet od korekce k návaznosti na Využívání všech Google aplikací (chat, mail.). aplikace aplikuje moderní metody spolu s tříděním dokumentů formou vkládání, štítkování, užívá účinný systém třídění a vyhodnocení významu dokumentů, aplikuje spolu s metodu vlnění v dokumentech,.. analýza analyzuje, rozčleňuje a specifikuje všechny doručené dokumenty, účinně vyhledává potřebné práce, spe cifikuje parametry vyhledávání a umí je smysluplně vkládat do mapy. syntéza kombinuje různé formy komunikace podle významu, navrhuje úpravy prací, změny vložených dokumentů, odkazů či struktury. Shrnuje odlišnosti ve sdíleném hodnocení, navrhuje přeorgan izování mentálního Stránka 41 z 64

42 postupu podle aktuálního vývoje potřeb vzhledem k úkolům zobrazovaným mentálním plánováním. Shrnuje obdobné dokumenty mentální mapy, kombinuje sdílení složky a organizování dokumentů do mapy a dokumentů. hodnotící posouzení - argumentuje, obhajuje, oponuje, srovnává s normou, navrhuje další postup vkládáním.. Níže jsou uvedeny některé z mentálních map, které vytvořili žáci v rámci úkolů zadaných učitelem, jedná se o referáty, rozbory učiva hodiny, obsahy závěrečné odborné práce, obsah y seminárních prací. Mentální mapy referátu byly prezentovány přímo ve vyučovací hodině, což bylo náročné především na rychlost připojení k internetu díky řadě odkazů a návazností. V rámci projektu realizovaného z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v rámci OPVK však bylo navýšení rychlosti zafinancováno, a proto se běžná prezentace ve výuce obešla bez jakýchkoliv problémů. Stránka 42 z 64

43 Obrázek 31: Ukázka u žití vlastních (fotogr afie autorů) a stažených obr ázků v M indm ap žáka, užití schémat a větvení. Stránka 43 z 64

44 Obrázek 32: Ukázka grafického zpr acování pomocí názorných ukázek včetně větvení a vysvětlivek u jed notlivých pojmů, také je vidět linie souvislosti pojmů (zelená šipka). Stránka 44 z 64

45 Obrázek 33: Několik úr ovn í rozbalování v žákovské pr áci. Stránka 45 z 64

46 Obrázek 34: Jedn oduch é základn í větvení obsahu odborné pr áce z fyziky, ve které na základě teoretického základu je provedeno praktické ověřen í (pr aktická část). Stránka 46 z 64

47 Obrázek 35: Ukázka překombinované mentální mapy s množstvím návazností, žák př íliš neporozuměl tvorbě str omu s nadř ízeností a podř ízeností pojmů, tento systém nahrad il linií sou vislostí (což vidíme výše), žák vytvář í spíše chaos než logiku. Stránka 47 z 64

48 Obrázek 36: V této žákovské pr áci na rozdíl od obrázku 35 je vidět pochopení podstaty mentáln ího m apován í, vytváření stromové struktury a linie souvislostí. Stránka 48 z 64

49 Obrázek 37: Ukázka pr áce s kliparty, symboly a vizualiz ací. Stránka 49 z 64

50 Obrázek 38: Jedn oduchá vizualizace v žákovské práci. Stránka 50 z 64

51 Obrázek 39: Pokud neužíváme mentální mapu online, ale potřebujeme ji připojit do odborné pr áce, př íp adně z n í vytvoř it poster, pak existuje několik možností exportu. Pokud exportujeme m apu jako pd f dokument, pak neztr ácíme všechny poznám ky, kter é jsm e do m ap y vložili, ale pod mapou se vytvoří číslovaný seznam, kde je vše uloženo. Exportem sice ztr ácíme inter aktivitu, ale věcný obsah je nezm ěn ěn. Můžeme si však ze stránek M ind Meister stáhnout ap likaci pro práci offline, pak není problém stahovat mapy se zachováním interaktivity. Stránka 51 z 64

52 Obrázek 40: Ne př íliš šťastná volba kombinace barev pozadí, písm a a grafiky, zvláště při prezentování ve výuce byl a mapa žáky kritizována. Stránka 52 z 64

53 Obrázek 41: Žákovská p ráce ukazující jednu z chyb m entálního m apování, žák zde nehledá n adřazené pojm y a nepř ipojuje k nim podř azené (nebo jen ve velm i m alé míře). Ovšem vyt vořená mapa není zbytečná, pr otože žák si poté začne uvědom ovat souvislosti a tažen ím b uňky směr em k nadř azenější může přeor ganizovat celý strom se zachováním odkazů, poznámek či obr ázků. Stránka 53 z 64

54 Obrázek 42: V této žákovské pr áci je patrné nepochopení významu poznámek. Mentáln í mapa m á b ýt jedn oduch á, stru kturovaná, založená na hlavních pojmech. Poté stačí nad pojem najet m yší a vše, co žák potřebuje k pojmu přidat, se objeví v r olovacím menu. Ovšem opět nen í prob lém text zkop írovat, nahr adit ho hlavním pojm em a do poznámky zkopírovaný text vložit. Stránka 54 z 64

55 Obrázek 43: Nevyu žití grafických pr vků, inter akce, odkazů m entální m apu významně ochuzu je a degradu je je ji na pouhý souhrn informací. Někdy je takový souhrn posklád an ý do logických návazností ur čitě žádoucí, ale v tom to př ípadě se jedná o referát k aktuáln ímu tématu, kterému rozhodně názornost chybí. Také prezentace této práce v hodině žáky nezaujala. Stránka 55 z 64