PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 2. Bydlení občanů v bytech ve vlastnictví města Odolena Voda je zásadně nájemním vztahem na základě písemné nájemní smlouvy mezi městem Odolena Voda jako pronajímatelem a občanem jako nájemcem. Nájemní smlouvy za město Odolena Voda podepisuje starosta nebo místostarosta. 3. Správu bytového fondu v majetku města Odolena Voda vykonává společnost KLOKOČ s.r.o.. se sídlem Na Výsluní 1234, Neratovice, která na základě zprostředkovatelské smlouvy vyřizuje administrativní agendu a zajišťuje služby spojené s užíváním bytů. Čl. B Možnosti přidělení volného bytu 1. Uchazečům může být přidělen byt na základě: a) nejvyšší nabídky smluvního nájemného, b) zařazení do pořadníku na přidělení bytu, c) zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního charakteru, d) zařazení do pořadníku uchazečů, jejichž práce je důležitá a významná pro město Odolena Voda. 2. Uchazeč má vždy právo na prohlídku volného bytu. 3. Přidělení jakéhokoliv volného bytu v majetku města Odolena Voda je možné pouze na základě Usnesení Rady města Odolena Voda (dále jen RM ). Čl. C Přidělení bytu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného 1. O bytech přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného rozhoduje RM svým usnesením. 2. Účast uchazeče v nabídce na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné je podmíněna: Trvalým bydlištěm uchazeče ve městě Odolena Voda minimálně 3 roky před podáním nabídky bude doloženo potvrzením z evidence obyvatel Městského úřadu Odolena Voda. Uchazeč trvale nebydlí ve městě Odolena Voda, ale je ve městě Odolena Voda zaměstnán minimálně 1 rok dle pracovní smlouvy nebo zde má místo podnikání bude doloženo potvrzením zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru ne starším 1 měsíce nebo kopií živnostenského listu. Doložením přehledu vlastnictví vydaného katastrálním úřadem, svědčícího o tom, že uchazeč ani členové společné domácnosti nejsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo objektu určeného k bydlení či jeho část (rodinný dům, dům s byty apod.) na území České republiky. Přehled vlastnictví má pro tyto účely platnost ½ roku. Doložením potvrzení odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, že zájemce ani osoby žijící s ním ve společné domácnosti nemají vůči městu Odolena Voda dluh. 1/10

2 Složením jistiny ve výši 1 000,- Kč v hotovosti při podání nabídky; pokud budoucí nájemce (vítězný uchazeč) nesloží zálohu na nájemné, neuzavře bez vážných důvodů nájemní smlouvu do 15 dnů od vydání usnesení RM, nebo odstoupí od své nabídky po otevření obálek s nabídkami, propadá jistina ve prospěch města Odolena Voda. Uchazečům, kteří neuspějí, bude složená jistina vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů od usnesení RM. 3. Bude-li zjištěno, že uchazeč nesplňuje výše uvedené podmínky, nepředložil v termínu pro podání nabídek všechny požadované náležitosti dle odst. 2, v nabídce jsou uvedeny nepravdivé údaje, nečitelná nebo chybějící nabídka finanční částky či jiné nesrovnalosti, nabídka nebyla podána ve stanoveném termínu, bude jeho nabídka vyřazena. 4. Vyřazena bude také nabídka uchazeče, který byl v posledních 5 letech nájemcem bytu v majetku města a po dobu nájmu se opakovaně dopouštěl porušování nájemní smlouvy a souvisejících právních předpisů nebo se dopustil neoprávněného obsazení bytu. 5. Informace o vyhlášeném nabídkovém řízení na právo nájmu bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. Součástí informace bude sdělení, o jaký byt se jedná velikost, adresa, vyvolávací částka smluvního nájemného za m 2 bytu za měsíc, termín pro podání nabídek a povinnost složit před uzavřením nájemní smlouvy zálohu na smluvní nájemné na období 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy. 6. Vyvolávací částka smluvního nájemného za m 2 za měsíc bude stanovena do kalendářního roku usnesením RM. 7. Nabídku smluvního nájemného doručí uchazeč v uzavřené obálce označené Neotvírat byt č., ulice. č.p s uvedením jména a adresy uchazeče. Přílohou nabídky musí být náležitosti uvedené v odst. 2. Otevírání nabídek smluvního nájemného provádí komise jmenovaná starostou, která určí pořadí uchazečů a provede zápis. Uchazeči mají právo na účast při otevírání nabídek. V případě stejné nabídky dvou či více uchazečů pokud se tito nedohodnou na místě, proběhne výběr prvního uchazeče losováním. 8. Pořadí na pronájem bytu bude určen usnesením RM sestupně od nejvyšší nabídkové ceny. RM má právo rozhodnout, že neuzavře nájemní smlouvu se žádným zúčastněným uchazečem, proti rozhodnutí RM není odvolání. 9. Uchazeč, který nabídl nejvyšší částku smluvního nájemného za m 2 bytu za měsíc a kterému bylo usnesením RM schváleno přidělení bytu jako prvnímu v pořadí, je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit zálohu na smluvní nájemné ve výši 12násobku nejvýše nabídnutého smluvního nájemného za byt. Záloha je skládána na účet správce bytového fondu vedený u KB a.s. Praha 5, č. ú s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo popisné domu a číslo bytu (např. čp. 275 č. bytu 12 variabilní symbol 27512). Po uzavření nájemní smlouvy je nájemné upisováno ze složené zálohy. Od zálohy se odečítá složená jistina dle bodu Je-li uchazeč nájemcem jiného bytu, musí nejpozději před uzavřením nájemní smlouvy ukončit dohodou nájem tohoto bytu. 11. V případě neuzavření nájemní smlouvy se uhrazená záloha v plném rozsahu vrací, v případě ukončení nájemního vztahu ve lhůtě 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy se vrací poměrná výše zálohy. 12. Pokud uchazeč, který byl první v pořadí, neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí pronájmu dle usnesení RM. 13. V případě, že v I. kole vyhlášeného nabídkového řízení na volný byt nebude vybrán žádný uchazeč, vyhlásí město Odolena Voda II. kolo nabídkového řízení s tím, že uchazeč nemusí mít trvalé bydliště ve městě Odolena Voda a nemusí být zaměstnán ve městě 2/10

3 Odolena Voda minimálně 1 měsíce dle pracovní smlouvy nebo mít místo podnikání v Odoleně Vodě. Čl. D Přidělení bytů uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu 1. Byty přidělované uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu jsou byty uvedené v příloze č. 1 těchto Pravidel. 2. Žádosti o přidělení bytu z pořadníku na přidělení bytu podávají uchazeči písemně na předepsaném formuláři Městskému úřadu Odolena Voda poštou nebo osobně na podatelně v průběhu celého roku. Do pořadníku na následující rok budou zařazeny žádosti podané nejpozději do Pořadník na následující rok bude předložen bytovou komisí RM v průběhu ledna. Přijetí žádosti je podmíněno úhradou částky spojené s nezbytnými náklady se zařazením do pořadníku ve výši 200,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby pobírající starobní důchod a osoby, které prokáží, že v době podání žádosti jim byl přiznán příspěvek na bydlení dávka státní sociální podpory. 3. Podání žádosti o přidělení bytu nezakládá právní nárok uchazeče na přidělení bytu. Stejně tak nezakládá žádnou povinnost města Odolena Voda uchazeči byt pronajmout, a to ani v případě rozhodnutí soudu o zajištění bytové náhrady, leda by se jednalo o nápravu důsledků předchozího chybného rozhodnutí města Odolena Voda. 4. Podmínky zapsání do pořadníku na přidělení bytu: Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl na takovém domě, nejsou členem bytového družstva; uchazeč má trvalé bydliště ve městě Odolena Voda; uchazeč trvale nebydlí ve městě Odolena Voda, ale je ve městě Odolena Voda zaměstnán dle pracovní smlouvy nebo zde má místo podnikání; uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádány finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů; uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají pohledávku vůči městu. 5. Do pořadníku na přidělení bytu nebude zařazena žádost žadatele: V případě, že rozvedení manželé nájemci družstevního bytu vypořádají právo společného nájmu formou převodu členských práv a povinností třetí osobě a podají oba nebo jeden z nich žádost o nájem městského bytu; který byl výlučným nájemcem družstevního bytu nebo výlučným vlastníkem původně družstevního bytu a byt převedl na jinou osobu nebo prodal. Totéž platí, žádají-li o zařazení do pořadníku manželé, kteří byli nájemci družstevního bytu nebo vlastníky původně družstevního bytu a byt převedli na jinou osobu (jiné osoby) nebo prodali; kterému byla doručena výpověď nájmu bytu podle 2288 odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění, která nabyla právní moci; který žije v registrovaném partnerství a partner je vlastník bytu nebo domu určeného k bydlení nebo nájemce jakéhokoliv bytu. Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného. 6. Žádost o přidělení bytu v majetku města Odolena Voda, která splňuje podmínky dle výše uvedených odstavců, je zařazena do pořadníku uchazečů. Jednotlivé žádosti jsou bodově ohodnoceny. Bodové hodnocení je přílohou č. 3) těchto Pravidel. Pořadí uchazečů v pořadníku na daný kalendářní rok schvaluje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. Po schválení je pořadník zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. Pořadník je platný vždy do doby schválení nového pořadníku pro následující kalendářní rok. 6. Uchazeč může od své žádosti odstoupit, a to písemným prohlášením podaným osobně na odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda. 3/10

4 7. Žádost o přidělení bytu je vyřazena, pokud nastaly tyto skutečnosti: a) bytová potřeba žadatele je vyřízena, b) jestliže žadatel, kterému byl usnesením RM přidělen byt, do 15 dnů od data oznámení neuzavře s městem Odolena Voda smlouvu o nájmu bytu a nepožádá o prodloužení termínu k uzavření nájemní smlouvy s uvedením a doložením vážných důvodů, c) žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, nebo neoznámil změny v údajích, které ho neoprávněně zvýhodní, d) dopustil-li se žadatel protiprávního obsazení bytu nebo hrubě porušuje dobré mravy v dosud užívaném bytě, dokladované projednáním přestupku, nebo opakovanou výzvou správce bytového fondu, e) v případě úmrtí žadatele. 8. Žadateli, který bez vážných důvodů písemně či ústně do protokolu odmítne nebo nebude reagovat na nabídku, bude sníženo bodové ohodnocení o 12 bodů, po druhém odmítnutí bude vyřazen z pořadníku. Odmítnutí přiděleného bytu z důvodu jeho velikosti (menší než je žadatelem požadován) je důvodem ke snížení bodového ohodnocení o 10 bodů, odmítnutí druhého přiděleného bytu je důvodem k vyřazení z pořadníku. 9. RM může rozhodnout o dalších podmínkách pro přidělení konkrétního bytu, zejména pokud je byt nezpůsobilý k řádnému užívání nebo na něm váznou dluhy předchozího nájemce (takový byt může být nabídnut vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda). 10. V případě, že o přidělení bytu nemá zájem žádný uchazeč z pořadníku, je nabídka bytu společně s uvedením kritérií pro přidělení bytu, oznámena vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Odolena Voda. 11. O přidělení bytu rozhoduje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. 12. Mimo pořadník pro daný rok lze pronajímat náhradní byty a přístřeší na základě rozhodnutí soudu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, rozhodnutí soudu, případně žádosti jiného pronajímatele o zajištění bytové náhrady. Čl. E Přidělení bytů uchazečům evidovaným v pořadníku bytů zvláštního určení 1. Byty zvláštního určení jsou byty uvedené v příloze č. 2 těchto Pravidel a jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 2. Žádosti o přidělení bytu dle bodu 1. podávají uchazeči písemně na předepsaném formuláři odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda poštou nebo osobně na podatelně. 3. Podání žádosti o přidělení bytu nezakládá právní nárok uchazeče na přidělení bytu. Stejně tak nezakládá žádnou povinnost města Odolena Voda uchazeči byt pronajmout, a to ani v případě rozhodnutí soudu o zajištění bytové náhrady, leda by se jednalo o nápravu důsledků předchozího chybného rozhodnutí města Odolena Voda. 4. Seznam uchazečů o byty zvláštního určení vede odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda. 5. Podmínky zapsání do pořadníku na přidělení bytu: Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl na takovém domě, nejsou členem bytového družstva; uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádány finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů; uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají pohledávku vůči městu. 7. Žadatel předloží potvrzení o TP a lékařskou zprávu o zdravotním stavu (event. doporučení ošetřujícího lékaře). 4/10

5 8. Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení se uzavírá jen na základě schválení Radou města a na základě písemného doporučení Krajského úřadu. 9. Je-li zájemce nájemcem bytu ve vlastnictví města, je povinen městu tento byt ke dni sepsání nájemní smlouvy na byt zvláštního určení předat. Čl. F Přidělení bytů uchazečům, jejichž práce je důležitá a významná pro město 1. Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda vede odděleně seznam uchazečů o přidělení bytu (jak na základě žádostí fyzických tak právnických osob), jejichž povolání je pro město Odolena Voda nutné a důležité ve veřejném zájmu. Do tohoto seznamu jsou zapisováni uchazeči na základě rozhodnutí Rady města Odolena Voda. 2. Nájemní smlouva je v těchto případech uzavřena vždy na dobu určitou a lze ji opakovaně prodlužovat, nejdéle však na dobu trvání výkonu zaměstnání. Čl. G Smlouva o nájmu bytu 1. Na základě usnesení RM připraví správce bytového fondu, případně odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda nájemní smlouvu. 2. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou. Nájemní smlouvu na dobu určitou lze obnovit také uzavřením dodatku k nájemní smlouvě vždy za podmínek nájemní smlouvy. Uzavření dodatku vyžaduje předchozí schválení Radou města. 3. Před uzavřením nebo obnovením nájemní smlouvy bude přezkoumána bezdlužnost vůči pronajímateli. V případě existujících pohledávek žadatele o uzavření nebo obnovení nájemní smlouvy vůči pronajímateli, může RM rozhodnout o zkrácení původní doby nájmu nebo neuzavření nájemní smlouvy. 4. Na každý byt v majetku města Odolena Voda, který už je, nebo má být pronajat, musí být sepsána smlouva o nájmu bytu. Znění smlouvy se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění. Nájemní smlouva musí obsahovat dále: Výši nájemného se řídí ust až 2249 Možnost změny nájemní smlouvy na dobu neurčitou se řídí ust odst. 1 obč. zák. v platném znění. (Nejdříve po uplynutí doby 5 let od přidělení bytu a sjednání nájemní smlouvy může RM po zhodnocení plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, změnit smlouvu o nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.) 5. Nedílnou součástí smlouvy o nájmu bytu je evidenční list o výpočtu nájemného, protokol o předání a převzetí bytu, stvrzený podpisem nájemce. 6. Nájemce je povinen písemně oznámit správci bytového fondu veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle 2272 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění. 7. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovi domácnosti se vyžaduje písemná forma. 8. V případě, že nájemník nebude z vážných důvodů užívat byt delší dobu než půl roku, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci bytového fondu. 5/10

6 Čl. H Právní okolnosti pronajímání bytů 1. Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce nebo v případě opuštění společné domácnosti se řídí ustanoveními 2279 a násl. občanského zákoníku v platném znění. 2. O žádosti o změnu nájemní smlouvy v průběhu rozhoduje na základě doporučení bytové komise RM usnesením. Na změnu nájemní smlouvy v průběhu trvání nájemního vztahu není právní nárok. 4. Podnájem bytu nebo jeho části se řídí ustanovením 2274 až 2277 občanského zákoníku v platném znění. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Písemný souhlas k podnájmu v bytech v majetku města Odolena Voda včetně souhlasu s dobou, na kterou se podnájem sjednává, vydává RM. Souhlas se uděluje vždy na dobu jednoho roku, maximálně 2x po sobě. Pro podnájem bytu dále platí: skončením smlouvy o nájmu bytu končí i smlouva o podnájmu; skončením podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt, podnájem, ani náhradní ubytování; doklady potřebné k vydání souhlasu k podnájmu jsou občanské průkazy, úplná žádost o povolení k přenechání části bytu s uvedením důvodu a doby, na kterou bude podnájem sjednán a kopie podnájemní smlouvy. 5. Společný nájem bytu se řídí ustanovením 2270 a následující občanský zákoník v platném znění. Přijetí jiných osob do bytu, aby s nájemníkem trvale nebo dočasně bydlely ve společné domácnosti, je nájemce povinen neprodleně ohlásit správci bytového fondu. V případě sporu je rozhodující, zda je splněna podmínka trvalého soužití ve společné domácnosti ve smyslu znění 748 občanského zákoníku v platném znění. Přihlášení k pobytu podle předpisu o hlášení obyvatel k pobytu trvalé soužití ve společné domácnosti nedokazuje a není rozhodující. Doklady potřebné k vydání potvrzení o společném užívání bytu: Společné užívání bytu druha a družky: občanské průkazy, čestné prohlášení s ověřenými podpisy; společné užívání bytu přímého rodinného příslušníka: občanské průkazy, souhlas nájemce bytu, doklad, který prokáže, že žadatel je skutečně rodinný příslušník. Souhlas k uzavření nájemní smlouvy na společný nájem bytu dává RM. Společný nájem bytu manžely vzniká ze zákona ve smyslu ustanovení 2270 a 2271 občanského zákoníku v platném znění. 6. Zánik nájmu bytu se řídí ustanovením 2285 až 2296 občanského zákoníku v platném znění. čl. CH Závěrečné ustanovení 1. Na přidělení bytu v domech majetku města Odolena Voda není právní nárok, a proto se nelze domáhat právní cestou uzavření nájemní smlouvy k těmto bytů. 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna Tato pravidla byla schválena Usnesením č. 20/2013 Rady města Odolena Voda na jejím zasedání dne /10

7 Přílohy: Příloha č. 1: Seznam domů s byty přidělovanými uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu. Příloha č. 2: Seznam bytů zvláštního určení. Příloha č. 3: Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby. V Odoleně Vodě dne Ing. Dita Výborová v.r. starostka města Odolena Voda 7/10

8 Příloha č. 1 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Seznam domů s byty přidělovanými uchazečům evidovaným v pořadníku na přidělení bytu (k 1. lednu 2010) čp. Počet bytů Velikost bytu KK L , (z toho 4 pro osoby se sníženou pohyblivostí)* Byty zvláštního určení - sídliště Cukrovar CELKEM * Přidělování bytů v čp. 395 (Dům s pečovatelskou službou) bude řešeno dodatkem k Pravidlům pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda. 8/10

9 Příloha č. 2 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Seznam bytů zvláštního určení Byty zvláštního určení Počet bytů Velikost bytu čp KK čp L čp L čp L CELKEM 16 9/10

10 Příloha č. 3 Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování Pořadníku pro obecní byty (Podle Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda.) 1. Délka pobytu v obci do 5 let 1 bod do 10 let 2 body do 20 let 3 body nad 20 let 4 body Při ověřování údajů se vychází z evidence obyvatel Městského úřadu Odolena Voda. 2. Žádost o byt podána před více než 5 lety před více než 3 lety do 3 let 3. Rodinné poměry a) stav žadatele: svobodný, rozvedený, ovdovělý 5 bodů 3 body 1 bod 1 bod ženatý, vdaná 2 body b) počet dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti: 1 dítě 1 bod 2 děti 2 body 3 a více dětí 3 body c) počet osob včetně žadatele, které by v případě přidělení bytu sdílely společnou domácnost (lze započítat pouze manžela a děti): 2 osoby 1 bod 3 osoby 2 body nad 3 osoby 3 body 4. Dosavadní bytové poměry u rodičů u jiných příbuzných, druha/družky u rozvedeného manžela, u osoby dříve v druhovském poměru podnájem na ubytovně výměna bytu poskytnutí prázdného bytu 2 body 2 body 2 body 3 body 3 body 5 bodů 5. Odmítnutí přiděleného bytu a) bez zdůvodnění mínus 12 bodů b) z důvodu velikosti (menší než je požadován žadatelem) mínus 10 bodů Odmítnutí druhého přiděleného bytu je důvodem k vyřazení z Pořadníku. 10/10

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Rýmařova. Nájemní vztahy se

Více

Čl. A Obecná ustanovení

Čl. A Obecná ustanovení Pravidla pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova nová pravidla platná od 1.5. 2008 Čl. A Obecná ustanovení 1.

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II.

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II. Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Rada města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 05. 06. 2007 schválila následující pravidla

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová I. Úvodní ustanovení 1.Těmito pravidly se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ stanoví pravidla

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

v majetku Města Bruntál

v majetku Města Bruntál Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Zastupitelstvo města Adamova na svém 8. zasedání konaném dne 21. 6. 2007 schválilo Pravidla pro hospodaření

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Čl. 1 Základní pojmy 1. Účelem Pravidel pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví obce

Více

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem Město Vrbno pod Pradědem Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu platných zákonů stanovují pravidla pro hospodaření s bytovým

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/02/2017 Zásady hospodaření s byty v majetku města Uničova Rozdělovník: Výtisk č. Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ 12 SOC

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba MOb Poruba Ostrava-Poruba Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy Městského obvodu Poruba I. OBECNÉ USTANOVENÍ

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Z á s a d y pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad I. Základní pojmy 1. Byt

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova (dále jen Pravidla )

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova (dále jen Pravidla ) Příloha usnesení RM č. 3016-08 ze dne 19. 6. 2017. P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova (dále jen Pravidla ) Pro účely těchto Pravidel se rozumí: Část I. Čl. 1 Základní pojmy

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek

Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek Obecní úřad v Mostku vydává Zásady pronájmu a výměny bytů pro sestavování pořadníku pro přidělení bytu a výměny bytu. Čl. 1 Ze seznamu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 17.12.2008, č. usn. 137/20/2008) Část I.

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 13.02.2017 usnesením č. 13/17 a na zasedání RSMCH dne 21.02.2017 usnesením č. 109/17 JUDr.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Žádost o přidělení obecního bytu

Žádost o přidělení obecního bytu Žádost o přidělení obecního bytu Na adrese: číslo bytu:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

ŽÁDOST o schválení výměny bytu

ŽÁDOST o schválení výměny bytu Datum: Č.J.:. /vyplní bytové oddělení/ ŽÁDOST o schválení výměny bytu Žadatelé o schválení výměny bytů: uvedeni na nájemní smlouvě příjmení: příjmení : příjmení : příjmení: Adresa stávajících bytů: město/obec:..

Více

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN V Rapotíně 13.2.2017 V Y H L A Š U J E VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN bytová jednotka č. 30 v domě č.p. 554 v Rapotíně kategorie bytu I. podlaží 7. skutečná podlahová

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 10) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ZAP 15/13/FO Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA Účinnost dokumentu od: 1.1.2014

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO)

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) Obsah: I. II. III. IV. v. VI. VIL VIII. Předmět úpravy Vyhlášení volného bytu SPO

Více