SMĚRNICE Č.32 - POPIS PRÁCE OSOBNÍHO ASISTENTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE Č.32 - POPIS PRÁCE OSOBNÍHO ASISTENTA"

Transkript

1 Počet listů: stránka 1 z 5 Popis práce os.asistentky-os.asistenta Os.asistentka začíná svou prac. dobu příchodem na pracoviště. Tím se rozumí, buď kancelář zaměstnavatele nebo místo, kde probíhá přímá péče u klienta, popř. vyjímečně jiná práce v terénu, pokud je nadřízeným pracovníkem předem určena. Os.asistentka končí prac.dobu ukončením přímé péče u posledního klienta nebo odchodem z kanceláře zaměstnavatele či po splnění jiného prac. úkolu v terénu, kterým byla pověřena nadřízeným pracovníkem. Os.asistentka může mít v péči více klientů za den než jednoho. Pak dochází k přesunům. Max. doba, stanovená na přesuny je 2h z řádné prac. doby při plném prac.úvazku úvazku. Celková přímá péče v souhrnu za pracovní den, při plném úvazku, musí být nejméně 6ti hodinová. Os.asistentka může pracovat také v časových intervalech mimo rámec řádné pracovní doby. Např. po pracovní době, tj. po 16.h, resp. v pátek po 13.h, o víkendu, o svátcích, pokud se tak soc.pracovnice dohodne s klientem. Jestliže vzniknou přesčasové hodiny, vybírá si napracované hodiny formou náhr. volna (dále NV). NV je poskytováno vždy po předchozí dohodě se soc.pracovnicí. Nebo touto prací mimo rámec řádné prac.doby napracovává chybějící hodiny do celkovému objemu prac. doby, tj. při plném prac.úvazku 40h týdně. Os.asistentka, pokud pracuje v přímé péči u klienta po řádné prac.době nebo o víkendu či svátcích si započítává cestu tam a zpět do své odpracované doby. Klient však hradí pouze asistenční službu, cestovné jde k tíži zařízení. Os.asistentka si zapisuje čas příchodu do zaměstnání a odchodu z něj buď rovnou do Knihy evidence docházky (je-li přítomna v kanceláři) nebo do svého diáře. Nejpozději však na konci týdne, v pátek, musí mít týdenní docházku vypsanou a vypořádanou. Tzn., že na konci řádku za každý den vyznačí plusové a mínusové hodiny, čerpání NV, aj. Mimoústecké pracovnice nahlašují týdenní docházku buď tlf., nebo formou zprávy sms či em své bezprostřední nadřízené, soc.pracovnici, rovněž nejpozději na konci pracovní doby každý pátek. Nenahlášení odpracovaných hodin je porušování pracovní kázně! Os.asistentka společně s soc.pracovnicí se snaží, aby její celá pracovní doba byla optimálně vykryta přímou péčí u klienta. Je optimální mít 1 klienta po celou pracovní Štefánikova Ústí nad Labem provozní doba:

2 Počet listů: stránka 2 z 5 dobu. Nebo dva s max. 2h dobou na přejezdy mezi nimi. Společně se také usilují,aby péče měla souvislejší charakter poskytování, aby přejezdů bylo co nejméně a smlouvy byly uzavírány dlouhodobě. Os.asistentka se zúčastňuje první schůzky s klientem, na které soc.pracovnice provádí šetření v bytě, s kterým pracovnici seznámí, dále ji představí klientovi a seznámí ji s obsahem uzavřené smlouvy. Zároveň domluví podrobnosti průběhu přímé péče u klienta. Os.asistentka se obsahem smlouvy s klientem důsledně řídí, jak co do obsahu, tak časových údajů, a přibírá aktuálně ústní pokyny své vedoucí. Jakmile by nastaly během služby přímé péče jakékoliv odchylky nebo nějaké nenadálé situace, okamžitě se tlf. s vedoucí spojí a následně se řídí jejími pokyny. Os.asistentka se zároveň důsledně řídí vnitřními předpisy a směrnicemi zaměstnavatele a svou prac. náplní. Plně využívá své znalosti ze svého vzdělání, odborných kurzů a sama se iniciativně celoživotně vzdělává. Os.asistentka, společně se všemi kolegy v zaměstnání, se snaží stále získavat nové klienty. Všude, kde se vyskytuje při péči o klienta, např. při doprovodné asistenci, zanechává na vhodných místech, k tomu určených, letáčky naší organizace. Může také nosit letáčky do různých sekretariátů, např. v ústavech, školách, apod. kde se slušně představí, ukáže sl.průkaz a požádá o možnost předání letáčků nebo vyvěšení na nástěnné plochy. Přijde-li os.asistentka z různých důvodů o klienta, přiděluje jí na přechodnou dobu soc.pracovnice náhradní práci, pokud není na čekací listině další. Např. pomocné administrativní práce u zaměstnavatele, úklid kanceláří nebo posílení asistenční služby v terénu. Nebo může být na přechodnou dobu zkrácen i prac.úvazek. Os.asistentka dostává od soc.pracovnice blok očíslovaných příjmových dokladů. Na konci měsíce provádí výběr platby od klientů za poskytovanou soc.službu. V odůvodněných případech může soc.pracovnice tuto dobu výběru plateb i zkrátit. Os.asistentka je povinna klientovi vždy vystavit a předat originál doklad. Pokud jej zkazí, provede úřední storno, pokažený doklad odevzdává i se správným (kopie), aby byla zachována číselná řada. Tržby za uplynulý měsíc předává neprodleně do pokladny v účtářně CZP ÚK v době jejích úředních hodin. Výkazy předává své nadřízené. Štefánikova Ústí nad Labem provozní doba:

3 Dokument: SMĚRNICE Č.32 - POPIS PRÁCE OSOBNÍHO ASISTENTA Počet listů: stránka 3 z 5 Os.asistentka se osobně zúčastňuje všech kontrol u klienta v přímé péči, které plánuje a provádí soc.pracovnice. Při kontrole vystupuje aktivně, odpovídá nadřízené soc.pracovnici na dotazy, sděluje svoje poznatky ze služby, podává návrhy na případné změny oproti obsahu uzavřené smlouvy, apod. Soc. pracovnice její návrhy, náměty a vyjádření zaznamená v kontrolním zápise a dále s nimi neprodleně pracuje. Os.asistentka je rovněž přítomna sestavování a pozdějšímu vyhodnocování individuálního plánu klienta (dále IP). Také při individuálním plánování si počíná aktivně, aby byl co nejlépe stanoven cíl a prostředky, jak jej postupně dosahovat. Popř. měnit, aktualizovat. Os.asistentka se chová ke klientovi velmi citlivě, vřele, chápavě, avšak zachovává v každé situaci naprosto profesionální přístup. (Viz etický kodex). Je zavázána naprostou mlčenlivostí a proto o konkrétních klientech může hovořit pouze s nadřízenými pracovníky. Vede klienta k max. možné samostatnosti aby nedocházelo k závislostem. Na pracoviště (kancelář, místo,kde poskytuje přímou péči) nikdy nevodí nebo neumožňuje vstup dalším osobám nebo zvířatům. Výjimky musí mít předem schváleny se soc.pracovnicí. Nikdy neponechává svého klienta o samotě, neodchází od něj, např. vyřizovat cokoliv jiného, pokud není přímo ve smlouvě výslovně dohodnuto,že v průběhu služby půjde např. na nákup nebo kamkoliv jinam. Os.asistentka nikdy neotvírá místnosti v domě nebo v bytě, které nesouvisejí s výkonem její služby. Nenahlíží do skříní, když to opět nesouvisí s výkonem služby. Naopak si ale všímá celkového stavu a prostředí v němž klient žije, zda by se pomocí OAS daly jeho podmínky zlepšit. Např. častějším úklidem (vidí,že na skříních a jinde je vrstva prachu), častějším praním, žehlením, ukládáním do skříní (vidí,že klient chodí dlouho v jednom nepraném oblečení, nebo jej nemá vyžehlené, nebo není uložené apod.), vařením (vidí,že klient nemá např. pravidelně teplou stravu), ulehčením od společných povinností v domě (např.výpomocí s pravidelným úklidem společných prostor, schodů, sklepů, půdy, chodníků, zahrádek). Os.asistentka se taktně průběžně ptá, zda má klient všechno uhrazeno, za bydlení, za energie, popř.další povinné platby. Pro většinu seniorů je charakteristické, že občas zapomínají nebo při špatném počasí senioři a ZP neradi vycházejí ven. Pokud Štefánikova Ústí nad Labem provozní doba:

4 Počet listů: stránka 4 z 5 os.asistentka zjistí, že by klientovi hrozily upomínky nebo i horší důsledky,ihned informuje soc.pracovnici,která situaci prověří a zjedná nápravu. Os.asistentka se rovněž zajímá, zda má klient doma dostatečné zásoby jídla, stravy, léků zvláště, když nemá rodinu nebo přátele, když k němu nikdo nechodí. Hodně aktuální je to hlavně před svátky a dny volna, kdy nemá nasmlouvanou ani OAS. Os.asistentka sleduje při výkonu os.hygieny, zda je klient i po hygienické stránce v pořádku. Sleduje zda není hygiena zanedbávána v době, kdy ji neprovádí os.asistentka dle smlouvy. Pokud by přišla k zjištění, že se tak děje, informuje soc.pracovnici, která v rámci kontrol s klientem promluví a taktně mu navrhne rozšíření asistenčních hodin. Os.asistentka sleduje, zda má klient vyřízeny všechny dávky a příspěvky,které může od státu pobírat např. k svému důchodu. Informace předává soc.pracovnici a spolu dohodnou postup, jak klientovi k nevyřízeným dávkám pomoci. Os.asistentka si soustavně všímá, v jakém stavu jsou elektrospotřebiče, zejména ty, které používá při výkonu asistenční služby. Pokud by vykazovaly odchylky od normálního bezpečného spotřebiče ihned informuje soc.pracovnici a se spotřebičem přeruší činnost. (Dále viz školení BOZP a PO). Os.asistentka je velmi všímavá k okolí svého klienta, s kým se klient stýká, kdo jej navštěvuje apod. Aby klienta uchránila před nežádoucími návštěvami, které by mu mohly způsobit újmu. (Např. nekalí podomní prodejci, falešní řemeslníci, sousedka podvodnice, apod.) Tyto informace získává os. asistentka formou běžného rozhovoru s klientem během služby, nikoliv nějakým nátlakem. Také sleduje, jak se během služby klient chová. Zda jej něco netrápí a chtěl by se třeba svěřit nebo je skleslý po nějaké události, apod. Snaží se s klientem všechno probrat a vysvětlit. Při změnách chování klienta informuje soc.pracovnici. Teprve ona zváží, zda bude informovat i rodinu, protože právě rodina může být někdy příčinou špatných pocitů klienta. Je potřeba v těchto citlivých záležitostech být obezřetný. Os.asistentka taktně sleduje zdravotní stav svého klienta. Pokud by na zhoršený zdr.stav sám klient nebo jeho rodina nereagovali, musí upozornit soc.pracovnici a společně se dohodnou, jak budou dál postupovat. Senioři a ZP mají často tendenci nemoce a bolest potlačovat s odkazem, že už s tím nějak dožijí, přitom často stačí odborný lék. zákrok nebo určité rehabilitace apod. a klient na tom může být lépe. Štefánikova Ústí nad Labem provozní doba:

5 Počet listů: stránka 5 z 5 Os.asistentka taktně zjišťuje jakou náplň volného času má klient, kterého má v péči. Pokud se jí zdá, že je klient spíš opuštěný, nemá přátele, nebo jen velmi málo, nemá rodinu, nebo k němu nechodí a nebere si ho k sobě, poradí se s soc.pracovnicí, jak by se dal klientovi zpříjemnit život. Např. pravidelnými procházkami do parku nebo i jinam, doprovody na různá rehabilitační cvičení nebo různé akce přiměřené jeho věku, postižení a zájmu. Os.asistentka nikdy nebere od klienta žádné dárky a pozornosti. Vždy taktně klientovi vysvětlí, že si nic vzít nesmí, protože by porušila vnitřní předpisy, směrnice. Rovněž se s klientem nestravuje z jeho jídla, které spolu připravovali. S dovolením klienta se samozřejmě může u něj stravovat ale z donesené, vlastní stravy. Os.asistentka nikdy nebere klienta do svého auta, i kdyby se sama dopravovala do zaměstnání svým automobilem. Vždy vysvětlí, že naše OAS není motorizovaná. Rovněž s ním nenasedá do žádných dalších soukromých automobilů. Vyjímku tvoří pochopitelně sanitka a veřejný taxik, pochopitelně mohou cestovat vlakem, busem. Os. asistentka má ve svém sl.mobilním telefonu aktualizovaná tlf. č. svých kolegyň, nadřízených a provozního pracovníka. Dále tlf.č. rodiny, příbuzných, přátel, popř.lékařů, které klient uvádí a zahrnuje do svého okruhu nejbližších, kteří se např. podílejí na spoluvytváření IP. V průběhu výkonu služby se tak může se všemi jmenovanými kontaktovat, když je třeba. Os.asistentka je v pozici buď klíčové asistentky nebo sekundární, která ji střídá nebo vypomáhá. Její postavení je vždy uvedeno v uzavřené smlouvě, popř.dodatcích a dalších dokumentech,které mají s OAS souvztažnost. Pokud je v pozici sekundární asistentky, musí se rychle seznámit s průběhem služby, tak jak má dle smlouvy probíhat. Informace jí předává soc.pracovnice a klíčová asistentka. Danuše Š a f e r o v á krajská ředitelka razítko: Štefánikova Ústí nad Labem provozní doba: