MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: PROSINEC 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 výkaz S Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

2 strana 2 SEŠIT 11 ČÁST OZNAMOVACÍ Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 výkaz S V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2015, který obsahuje údaje podle přílohy č. 2, čl. 13 uvedené vyhlášky. Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciální, s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních a škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy. Školy, ve kterých neproběhl zápis do prvních ročníků, výkaz nepředávají. Údaje o zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2015/16 jsou uváděny podle stavu k 28. únoru Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server do 10. března téhož roku. Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránkách odkaz Statistika školství, Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S, Z, R).

3 SEŠIT 11 strana 3 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY Povinnost p edávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona. 561/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis. Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do (blíže viz Pokyny a vysv tlivky) Vypl ují všechny základní školy (v. základních škol speciálních), zapsané do rejst íku škol a školských za ízení, pokud p ijímají žáky do 1. ro níku k pln ní povinné školní docházky. Netýká se škol p i zdravotnických za ízeních ani škol p i za ízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Škola Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k Obec PS Ulice p. Resortní identifikátor práv. osoby (RED_IZO) S Resortní identifikátor školy (IZO) íslo ásti 1 ) Organizace vyu ování na 1. stupni: plnot ídní 5 málot ídní 1 ZŠ speciální, ZŠ pro žáky se zdrav. postižením 0 2 ) Uvede se, zda je škola/pracovišt školy samostatn z ízena pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami (= Z) nebo ne (= B) 1 ) 2 ) I. Po ty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle v ku íslo ádku a b 2 Poprvé u zápisu 0101 P icházejí po odkladu 0102 po dodate ném 0102a zapisovaní zapsaní p evedení na jinou školu s žádostí o odklad vzd lávaní podle 42 školského zákona neuzav ený zápis a 5b a pozd ji 0102b X X c X X a d íve 0107 z narození Do sl. 2 a 3 se zahrnují všechny d ti, které se dostavily k zápisu v termínu vypsaném editelem školy. Neuvád jí se d ti, které se dostavily k zápisu na jinou školu a na vykazující školu byly p evedeny, ani d ti, které k nového školního roku nedosáhnou v ku 6 let, dostavily se k zápisu, ale nebyly zapsány a nejedná se p itom o d ti uvedené ve sl. 10 a 11. D ti uvedené ve sl. 2 a 3 se rozepíší ve sl. 4 až 11. Do sl. 5a a 5b se uvedou d ti, které se sice dostavily k zápisu, ale byly p evedeny do jiné školy. Tyto d ti se neuvedou ve sl. 4 a 5. Ve sl. 6 a 7 budou uvedeny d ti, u nichž editel školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky a d ti, jejichž zákonní zástupci se rozhodli požádat o odklad povinné školní docházky, ale editel školy dosud o odkladu nerozhodl. Zde uvedené d ti nebudou zapo teny ve sl. 4 a 5, 5a a 5b, 8 a 9 ani 10 a 11. Do sl. 10 a 11 se uvád jí d ti, které k nového školního roku nedosáhnou v ku 6 let a ekají na vyjád ení poradenského za ízení a d ti, u nichž bylo pozastaveno správní ízení a nejedná se p itom o d ti uvedené ve sl. 6 a 7, jejichž rodi e žádají o odklad povinné školní docházky. V se uvedou i d ti, které byly poprvé u zápisu v minulém školním roce, ale nebyly p ijaty nebo opustily školu z d vodu nízkého v ku (k nedosáhly v ku 6 let). Pro všechny ádky: sl. 2 = sl. 4 + sl. 5a + sl. 6 + sl. 8+ sl. 10, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9+ sl. 11 Pro všechny sloupce: =. 0102b c , údaj v. 0102a nesmí být v tší než údaj v Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (v. linky):

4 strana 4 SEŠIT 11 II. Po ty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle postižení íslo ádku zapisovaní zapsaní p evedení na jinou školu s žádostí o odklad vzd lávaní podle 42 školského zákona neuzav ený zápis a b a 5b Bez postižení 0201 X X Mentáln postižení 0202 Sluchov postižení 0203 Zrakov postižení 0204 S vadami e i 0205 T lesn postižení 0206 S více vadami 0207 S vývoj. poruchami u ení 0208 S vývoj. poruchami chování 0209 Autisté 0210 Vysv tlivky k odd. I. platí i zde. Do se uvedou jen ty d ti, jejichž postižení bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciáln pedagogickým centrem. Pro všechny ádky: sl. 2 = sl. 4 + sl. 5a + sl. 6 + sl. 8 + sl. 10, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9 + sl. 11. Pro všechny sloupce: sou et údaj v až 0210 = údaj v v odpovídajícím sloupci. IV. Postižené d ti zapsané do ZŠ podle formy integrace íslo ádku Individuální integrace Speciální t ídy a b Mentáln postižení 0402 Sluchov postižení 0403 Zrakov postižení 0404 S vadami e i 0405 T lesn postižení 0406 S více vadami 0407 S vývoj. poruchami u ení 0408 S vývoj. poruchami chování 0409 Autisté 0410 Sou et údaj v až 0410 v sudých sloupcích se musí rovnat údaji v , sl. 4, zmenšenému o po et žák bez postižení (. 0201, sl. 4), sou et údaj v až 0410 v lichých sloupcích se musí rovnat údaji v , sl. 5, zmenšenému o po et dívek bez postižení (. 0201, sl. 5). Pro každý ádek: sou et údaj v sudých sloupcích se musí rovnat údaji ve sl. 4 v odpovídajícím ádku v odd. II, sou et údaj v lichých sloupcích se musí rovnat údaji ve sl. 5 v odpovídajícím ádku v odd. II. Vyplní jen b žné základní školy (bez ZŠ speciálních a ZŠ pro žáky se zdravotním postižením).

5 SEŠIT 11 strana 5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly: pro základní vzdělávání: Krausová, Z., Pašková, M., Růžička, P., Chýlová, H., Prošek, M.: Český jazyk pro 8 (učebnice a pracovní sešit, pro základní školy a víceletá gymnázia) Č.j.: MSMT-16985/2014, cena: učebnice 155 Kč, prac. sešit 79 Kč Nixon, C.,Tomlinson, M.: Kidʼs Box 2nd Edition díl (učebnice, pracovní sešit, pro výuku AJ na 1. st. ZŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 13125/ ) * Č.j.: MSMT-21382/2014, cena: každý díl učebnice 399 Kč, prac. sešit 215 Kč Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 2716/ ) * Č.j.: MSMT-19009/2014, cena: učebnice 113 Kč, prac. sešit 75 Kč Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 1803/ ) * Č.j.: MSMT-19468/2014, cena: učebnice 139 Kč, prac. sešit 79 Kč Vieweghová,T. a kol.: Čítanka pro 8. ročník (učebnice) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 6836/ ) * Č.j.: MSMT-23820/2014, cena: učebnice 149 Kč Burešová, J.; Hýsek,O.: Dějepis 9, Člověk a společnost (učebnice a pracovní sešit) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 13142/ ) * Č.j.: MSMT-22933/2014, cena: učebnice 146 Kč, prac. sešit 38 Kč Tesař, J., Jáchim, F.: Fyzika 3 pro základní školu Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek (učebnice) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 11640/ ) * Č.j.: MSMT-20712/2014, cena: učebnice 109 Kč Kelly, M.: English 3 (učebnice AJ pro 3. třídu ZŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 15817/ ) * Č.j.: MSMT-21242/2014, cena: učebnice 160 Kč Mikulenková, H., Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky, druháky, třeťáky, čtvrťáky, (nejen) pro páťáky (5 dílů učebnic pro ročník ZŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 26950/ ) * Č.j.: MSMT-26073/2014, cena: každého dílu učebnice 40 Kč Hübelová, D., Chalupa, P.: Zeměpis 8 Evropa (1. díl), Borecký, D., Novák, S., Chalupa, P.: Zeměpis 8 Putování naší vlastí, Česká republika (2. díl) (učebnice pro výuku v 8. roč. ZŠ a tercie víceletého gymnázia) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 4920/ ) * Č.j.: MSMT-23807/2014, cena: každého dílu učebnice 78 Kč Fraus Cambridge University Press SPN - pedagogické nakladatelství, a.s SPN - pedagogické nakladatelství, a.s Nová škola, Prodos SPN - pedagogické nakladatelství, a.s Angličtina Express Prodos Nová škola,

6 strana 6 SEŠIT 11 Jelínek, S., Ljubov, F. A., Hříbková, R., Žofková, H.: Raduga po novomu 2 (učebnice a pracovní sešit pro výuku RJ na 2. stupni ZŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 18529/ ) * Č.j.: MSMT-25912/2014, cena: učebnice 235 Kč, prac. sešit 129 Kč Ondrášková, K., Janáčková, Z.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ (učebnice, edice Čtení s porozuměním) Č.j.: MSMT-24825/2014, cena: učebnice 125 Kč Mikulenková, H., Malý, R.: Český jazyk 2, Čítanka 2 (učebnice, pracovní sešit), Procvičujeme češtinu 2 (pracovní sešit, 1. a 2. díl) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 15486/ ) * Č.j.: MSMT-22696/2014, cena: učebnice Český jazyk 2 95 Kč, učebnice Čítanka 2 92 Kč, prac. sešit Český jazyk 2 55 Kč, prac. sešit Čítanka 2 42 Kč, každý díl prac. sešitu Procvičujeme češtinu 2 22 Kč Georgiakaki, M., Bovermann, M., Graf-Riemann, E., Seuthe, Ch., Šebestová, R., Blažková-Pecová, R.: Beste Freunde 1 (učebnice, pracovní sešit, pro výuku NJ v 8. roč. ZŠ a odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) Č.j.: MSMT-16952/2014, cena: učebnice 185 Kč, prac. sešit 185 Kč Doležalová, A. B., Bičanová, L.: Český jazyk 4 (učebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl, pro výuku v 4. roč. ZŠ) Č.j.: MSMT-17030/2014, cena: učebnice 79 Kč, každý díl prac. sešitu 39 Kč Navrátilová, P., Jiříček, M., Zlámal, J.: Finanční gramotnost (učebnice Žák, učebnice Učitel, pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií) Č.j.: MSMT-26208/2014, cena: učebnice Žák 177 Kč, učebnice Učitel 280 Kč Čapka, F., Vykoupil, L.: Dějepis 8 Novověk (učebnice, pro 8. roč. ZŠ a tercii víceletého gymnázia) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 1657/ ) * Č.j.: MSMT-23778/2014, cena: učebnice 129 Kč Nixon, C., Tomlinson, M.: Kidʼs Box Starter (učebnice, pro výuku AJ v 1. třídě ZŠ) Č.j.: MSMT-21417/2014, cena: učebnice 399 Kč Nováčková, O.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ, Procházková, E.: Moje první psaní, Procházková, E., Doležalová, A.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ, Procházková, E.: Písanka 1 4 pro 1. ročník (učebnice a pracovní sešity) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 9131/ ) * Č.j.: MSMT-27365/2014, cena: Živá abeceda 57 Kč, Moje první psaní 30 Kč, Slabikář 92 Kč, každý díl Písanky 16 Kč Ilona Lejnarová, Jana Pavlová: Čeština pro malé cizince (učebnice pro vzdělávací obor český jazyk a literatura) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 469/ ) * Č.j.: MŠMT 23107/2014, cena: 285 Kč Trapl, M. a kol.: Dějepis 8 (učebnice a prac. Sešit pro výuku Dějepisu) Č.j.: 31808/2014, cena: učebnice 146 Kč, prac. sešit 38 Kč Fraus Nová škola Brno, Prodos Hueber Verlag Nová škola, Computer Media, Nová škola, Cambridge University Press Nová škola, Německá škola v Praze PRODOS, spol s r.o.

7 SEŠIT 11 strana 7 Novotný, M., Novák, F.: Matýskova matematika (7. a 8. Díl Matýskova mat. a Matýskova mat. geometrie, učebnice a prac. sešit) Č.j.: 24933/2014, cena: učebnice / prac. sešit (v Kč) geometrie, učebnice a prac. sešit) 7. díl 54,-/34,- 8. díl 54,-/34,- geometrie 54,-/34,- Pelikánová, I., Šimonová, P. a kol.: Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia Č.j.: 15478/2014, cena: učebnice 159 Kč prac. sešit 79 Kč Beneš, P., Pumpra, V., Banýr, J.: Základy chemie 1 a 2 a Základy praktické chemie 1 a 2 (učebnice a prac. sešity pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 22795/ ) * Č.j.: 30051/2014, cena: Základy chemie 1 a 2 učebnice 135 Kč, sešit 75 Kč, základy praktické chemie učebnice 129 Kč, sešit 75 Kč Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Helena Wdowyczynová, Lucie Betáková: Your Space 2 (učebnice a prac. sešit pro 2. stupeň ZŠ, pro výuku AJ) Č.j.: 25525/2014, cena: učebnice 129 Kč, sešit 169 Kč Holubová, R., Richterek, L.: Fyzika III, 2. Díl (učebnice a prac. sešit pro vzdělávací obor fyzika) Č.j.: 24834/2014, cena: učebnice 82 Kč, prac. sešit 48 Kč Petr Šulc: Naučme se hospodařit finanční gramotnost pro první stupeň ZŠ (učebnice pro obory Matematika a její aplikace, ročník a Člověk a jeho svět) Č.j.: 11733/2014, cena: učebnice 149 Kč C. Barraclough, K. Stannet, J. Wildman, F. Beddall NEXT MOVE 1 4 [učebnice a prac. sešity pro vzdělávací obor cizí jazyk (AJ)] Č.j.: 27314, cena učebnice 498 Kč, sešitu 352 Kč Nová škola FRAUS, Fortuna, Fraus, Prodos spol. s r.o PIEROT, BOHEMIA VENTURES

8 strana 8 SEŠIT 11 pro střední vzdělávání: Adámková, P., Čuřík, J., Dlabajová, J., Jandová, E., Křivancová, M., Pešková, Š., Svobodová, J., Svobodová, L., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Tobolíková, V.: Český jazyk a komunikace pro střední školy, díl (učebnice a pracovní sešit) Č.j.: MSMT-2505/ , cena: učebnice 189 Kč, pracovní sešit 159 Kč Čuřík, J., Jandová, E., Krpcová, Š., Pešková, Š., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Tobolíková,V.: Český jazyk a komunikace pro střední školy - Komplexní opakování a příprava k maturitě (pracovní sešit) Č.j.: MSMT-2505/ , cena: pracovní sešit 159 Kč Jelínek, S., Alexejova, L.F., Hříbková, R. Žofková, H.: Raduga po-novomu 2 (učebnice a pracovní sešit pro výuku RJ na SŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 21404/ ) * Č.j.: MSMT-26822/2014-2, cena: učebnice 235 Kč, prac. sešit 129 Kč Niebisch, D. a kol.: Schritte international, 3. a 4. díl (učebnice s integrovaným prac. sešitem, slovníček, metod. příručka, interakt. metod. příručka, pro výuku NJ na SŠ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 15991/ ) * Č.j.: MSMT-29931/2014, cena: učebnice s integrovaným prac. sešitem 235 Kč, slovníček 395 Kč, metod. příručka 530 Kč, interakt. metod. příručka 499 Kč Hancock, P. a kol.: Insight (učebnice, prac. sešit, metod. příručka s CD, 3 audio CD, pro výuku AJ) Č.j.: MSMT-5018/ , cena: učebnice 475 Kč, prac. sešit 245 Kč, metod. příručka s CD 530 Kč, 3 audio CD 795 Kč Dusilová,D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch?, 3. díl (učebnice, pro výuku NJ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 10647/ ) * Č.j.: MSMT-22652/2014-2, cena: učebnice 298 Kč Peters, S., Gráf, T.: Time to Talk, 1. díl (učebnice, pro výuku AJ) (prodloužení schvalovací doložky č.j.: 12309/ ) * Č.j.: MSMT-22652/2014-3, cena: učebnice 278 Kč Harris, M., Sikorzynska, A.: Choices (učebnice, prac. sešit s audio CD, metod. příručka, pro výuku AJ) Č.j.: MSMT-55578/2012-2, cena: učebnice 415 Kč, prac. sešit s audio CD 230 Kč Didaktis Didaktis Fraus Hueber Verlag Oxford University Press Polyglot Polyglot Bohemian Ventures * Učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s 160 odst. 1 školského zákona pouze do vyprodání zásob.

9 SEŠIT 11 strana 9

10 strana 10 SEŠIT 11

11 VYBERTE SI Z NABÍDKY SEŠIT 11 strana 11 VĚSTNÍKŮ A ZPRAVODAJŮ Předpokládaná výše předplatného pro rok 2014 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů: Název věstníku, zpravodaje Předpokládaná Záloha periodicita na předplatné Ústřední věstník ČR 6krát ročně 400 Kč Věstník Ministerstva zemědělství 3krát ročně 200 Kč Věstník Ministerstva zdravotnictví 10krát ročně 1500 Kč Cenový věstník Ministerstva financí 14krát ročně 1400 Kč Finanční zpravodaj 6krát ročně 600 Kč Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 12krát ročně 500 Kč Objednávky přijímá a vyřizuje: SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, Praha 8 Bohnice Tel.: Fax: Obsahy věstníků a zpravodajů na

12 strana 12 SEŠIT 11 Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Redakce: Karmelitská 7, Praha 1, telefon Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P.O. Box 169, Bratislava, tel./fax: (004212) , tel./fax: (004212) Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 500 Kč Vychází měsíčně Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9. Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: ; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: Brno, Česká 14, tel./fax: České Budějovice, Česká 3, tel./fax: a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 1172/93 ze dne 9. dubna Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa