Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II."

Transkript

1 Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu, evropskému rámci a přístupu k problematice zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání a úlohy státu, respektive států při ovlivňování činnosti vysokých škol. Tato navazující část druhá je zaměřena konkrétněji, zejména na zabezpečování kvality v prostředí vysokých škol a hodnocení jejich kvality. Příspěvek je založen na poznatcích a zkušenostech vysoké školy, která představuje špičku v aplikaci systémů managementu v ČR VŠB-TU Ostrava. Úvod Mezi základní priority budování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (viz předcházející část I.) patří bezesporu kvalita. Ve všech významných dokumentech počínaje Boloňskou deklarací z r. 1999, přes Pražské komuniké z r. 2001, Berlínské komuniké z r. 2003, Bergenské komuniké z r a poslední Londýnské komuniké z r je zmiňována jedna ze základních priorit Quality Assurance. 1 Zabezpeãování kvality v prostfiedí V Anglický termín quality assurance uváděný v mezinárodní normě ISO 9000:2005 má český ekvivalent uváděný v ČSN EN ISO 9000:2006 jako prokazování kvality, což je, řečeno slovy ČSN EN ISO 9000:2006 část managementu kvality zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny [10]. Toto bývá často chápáno pouze jako aktivity zahrnující hodnocení kvality (evaluace, resp. akreditace), s následnou komunikací zainteresovaným stranám. Termín quality assurance se však používá i ve významu zajišťování kvality, a i takto je překládán do češtiny. Tedy jako činnosti, které zahrnují nejen hodnocení kvality a její komunikaci, ale i celkový mechanismus, kterým je kvalita udržována a rozvíjena. Tento přístup má svou logiku. Kvalitu musíme prioritně zajišťovat, teprve následně ji můžeme prokazovat. Co vůbec znamená pojem kvalita v oblasti vysokoškolského vzdělávání? Odpověď na tuto otázku není triviální. Na téma kvality vzdělávání, resp. kvality instituce poskytující vzdělání, se urputně diskutuje na konferencích, otázka, co je a co není kvalita ve vzdělávání je tématem celé řady odborných článků a prezentací (např. [11], [12]). Definice kvality uvedená v normě ISO 9000 je stupeň plnění požadavků.... V tomto smyslu kvalita vysoké školy (VŠ) není abstraktní pojem. Je potřeba si uvědomit, že VŠ mají své zákazníky, kteří vnímají kvalitu školy podle kvality služeb, jež jsou jim touto školou poskytovány. V existujícím globálním a konkurenčním prostředí, jemuž jsou dnes VŠ vystaveny, se VŠ musí prezentovat jako organizace poskytující služby. Co jsou produkty VŠ a jakým odběratelům/zákazníkům jsou tyto produkty určeny? Jaká očekávání tito zákazníci mají? V následující tabulce 1 lze nalézt základní odpověď na tyto otázky. Produkt Charakteristika Zákazník Požadavky zákazníka připravenost pro praxi, předpoklady studenti Bakalářské, k získání výhodného zaměstnání magisterské, získaná kvalifikace způsobilost pro výkon pracovního doktorandské zaměstnavatelé zařazení vzdělávání společnost shoda s rozvojovými záměry Celoživotní prohloubení nebo frekventanti možnost růstu, změna kariéry vzdělávání změna kvalifikace zaměstnavatelé rozvoj způsobilosti zaměstnanců Vědeckohledání nových výzkumná principů a řešení činnost společnost nový princip, realizovatelnost řešení Spolupráce řešení konkrétních spraxí zadání podniky použitelná řešení, efektivita řešení Tabulka 1: Produkty VŠ, zákazníci a jejich požadavky. Kvalitní produkty (produkty, které splňují požadavky aočekávání těch, kterým jsou určeny) jsou výsledkem kvality realizačních ů. Kvalita realizačních ů je v rozhodující míře dána kvalitou řízení. Implementace zákaznického přístupu v řízení VŠ se jeví jako nezbytná. Současné systémy řízení VŠ v ČR (ale i v celé řadě zemí Evropy) bývají postaveny na principech zvykového práva, které za léta fungování ne vždy koreluje s aktuálními požadavky současně dynamicky se vyvíjející společnosti. Mnoho problémů a často i téměř standardních situací se řeší způsobem ad hoc. V řadě případů jsou nejasně vyme- 8

2 zené kompetence, a tím i zodpovědnosti. Celému způsobu řízení chybí požadovaná úroveň transparentnosti a formalizace. [13] Zavedení systému managementu kvality jako nedílné součásti řízení VŠ vede k přesnému vymezení kompetencí a odpovědností, k lepší organizaci aktivit uvnitř VŠ, nutí ke zkoumání a uspokojování reálných potřeb zákazníků, resp. zainteresovaných stran, k úsporám nákladů na provoz pracovišť, a zejména ke zkvalitnění výukového u. V současné době existují dvě základní koncepce systému managementu kvality: koncepce ISO 9000, koncepce TQM (Total Quality Management). Koncepce ISO 9000 je preskriptivním přístupem, vychází ze souboru norem řady ISO Tyto normy poskytují návod pro zavedení systému managementu kvality (QMS). Procesní přístup, který je jedním z principů, na nichž tyto normy staví, je v současnosti jedním z moderních a efektivních způsobů dosažení dobré úrovně řízení, navíc je průhledný, logický, a hlavně relativně jednoduchý. Pro aplikaci koncepce ISO 9000 ve vzdělávacích institucích byla vypracována a vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) Mezinárodní pracovní dohoda ISO/IWA:2003 Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání [14]. Vedle koncepce norem řady ISO 9000 je koncepce TQM spíše filozofií managementu a v praxi je realizována podle různých modelů, v Evropě hlavně podle Modelu excelence EFQM (The EFQM Excellence Model ). Vedle základního Modelu excelence EFQM existuje verze určená pro veřejný sektor. Tato verze byla adaptována pro podmínky vysokého školství a je známa jako The EFQM Excellence Model Higher Education Version 2003 [15]. V poslední době došlo k velmi významnému sblížení obou koncepcí, obě dnes stavějí víceméně na shodných principech, jak je patrno z následující srovnávací tabulky 2. Odlišnosti koncepce TQM oproti koncepci ISO 9000 jsou vyznačeny barevně. Vnímáme-li zákazníky organizace v širším slova smyslu (se zahrnutím zainteresovaných stran viz ISO 9004:2000), pak se vyznačený rozdíl smazává. Principy QMS Principy TQM podle ISO 9000 podle Modelu excelence EFQM 1. Orientace na zákazníka 1. Orientace na výsledky 2. Vedení (leadership) 2. Zaměření na zákazníka 3. Zapojení lidí 3. Vedení (leadership) a stálost účelu 4. Procesní přístup 4. Management prostřednictvím ů a faktů 5. Systémový přístup 5. Rozvoj a zapojení lidí k managementu 6. Neustálé zlepšování 6. Neustálé učení se, zlepšování a inovace 7. Rozhodování na základě 7. Rozvoj partnerství faktů 8. Vzájemná prospěšnost 8. Společenská odpovědnost vztahů s dodavateli Tabulka 2: Srovnání principů dle ISO 9000 a TQM. 2 Hodnocení kvality V Nezbytnou součástí jakéhokoliv systému, který chceme cílevědomě ovlivňovat řídit, je nutnost vyhodnocovat stav, ve kterém se nachází. To platí samozřejmě i pro případ zabezpečování kvality v prostředí VŠ. V rámci implementace systému managementu kvality, jako nedílné součásti managementu univerzity, můžeme rozlišit dva typy hodnocení: měření související s produkty VŠ, systémová hodnocení. V případě měření týkajících se vzdělání se jedná o hodnocení dosažené úrovně znalosti studentů, ať už se jedná o jednotlivé předměty (zápočet, zkouška), nebo o celý průběh studia (státní závěrečná zkouška). Analogicky lze definovat vhodné metriky pro hodnocení úrovně vědecko-výzkumné činnosti VŠ a úrovně její spolupráce s praxí. Systémová měření poskytují informaci o fungování systému řízení na VŠ. Mezi základní systémová měření (požadavek ISO 9001) patří: hodnocení spokojenosti studentů hodnocení spokojenosti absolventů po určité době od absolvování VŠ hodnocení spokojenosti zaměstnavatelů hodnocení výkonnosti jednotlivých ů VŠ hodnocení výkonnosti dodavatelů VŠ hodnocení efektivnosti výcviku zaměstnanců VŠ interní audity. Komplexní metodou hodnocení kvality VŠ je metodika sebehodnocení (interní/vnitřní hodnocení) s navazujícím externím hodnocením, které využívá jako výchozí podklad výstup z prováděného interního hodnocení. Výstupy z tohoto typu hodnocení mohou mít následující využití: identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšování pro vlastní potřeby VŠ východisko pro další zlepšování VŠ; podklad pro akreditaci; informace pro zainteresované strany (potenciální studenty, zaměstnavatele, nadřízené orgány VŠ a další). Interní hodnocení VŠ lze realizovat s využitím různým modelů. Mezi nejčastěji používané modely patří: The EFQM Excellence Model Higher Education Version 2003 [15], využívaný v Evropě. Jeho využití se v současné době rozšiřuje i na oblasti mimo Evropu; Method for Improving the Quality of Higher Education based on EFQM Excellence Model [16], vypracovaný HBO Expert Group a využívaný převážně v Nizozemsku a vlámské části Belgie; Education Criteria for Performance Excellence [17], používaný v rámci Baldrige National Quality Program v USA; IEP (Institutional Evaluation Programme) [9], vypracovaný a provozovaný Evropskou asociací univerzit EUA; Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area [6], vypracovaný ENQA (Evropská síť agentur zabezpečujících kvalitu) a přijatý na setkání evropských ministrů odpovědných za vysoké školství v Bergenu (2005). K HLAVNÍMU TÉMATU 9

3 Všechny tyto modely mají společné to, že v nich používaná kritéria hodnocení VŠ lze rozdělit do dvou skupin: Nástroje a prostředky hodnocení toho, co a jak VŠ dělá; Výsledky hodnocení toho, čeho VŠ dosahuje. 3 Akreditace a její vztah k hodnocení kvality V S problematikou hodnocení kvality VŠ úzce souvisí problematika akreditace. Akreditaci lze vymezit jako posouzení odborné způsobilosti k provádění vymezené činnosti a udělení oprávnění tuto činnost provozovat. Přístup k akreditaci VŠ není v jednotlivých zemích Evropy jednotný. Akreditační komise České republiky (dále jen AK) je institucí působící v rámci MŠMT, která se systematicky zabývá hodnocením kvality vysokých škol a jejich studijních programů. AK realizuje aktivity v souladu s požadavky vyplývajícími z členství AK ve sdružení ENQA (Evropská síť pro zabezpečování kvality ve vysokoškolském vzdělávání) a ze začlenění České republiky do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání. AK ve své činnosti usiluje o co největší míru aplikace mezinárodně uznávaných standardů a postupů, o co největší transparentnost těchto postupů a dodržování explicitně formulovaných kritérií hodnocení. Vzhledem k zákonem stanoveným akreditačním postupům podléhají akreditaci a periodickému prodlužování platnosti akreditace veškeré studijní programy a jejich obory a obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. V podmínkách, kdy je možné dobře fungující vnitřní systém zajišťování kvality nalézt pouze na menší části veřejných a soukromých vysokoškolských institucí, nelze přejít od akreditace studijních programů k akreditaci institucí. Postupně by však bylo vhodné u vysokoškolských institucí, které jednoznačně prokáží, že mají dobře fungující interní systém zajišťování kvality, přejít k akreditaci institucí. (Nutnou podmínkou takového přechodu by vedle fungujícího interního systém zajišťování kvality všech vysokých škol musela být realizace zásadních legislativních změn.) [18]. V prostředí českého vysokého školství, s téměř dvacetiletou tradicí akreditačních mechanismů, je stále pociťován deficit komplexních mechanismů vnitřního hodnocení vedoucích ke stálému zlepšování činností VŠ. Podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou české VŠ povinny provádět pravidelné vnitřní hodnocení a zveřejňovat jeho výsledky ( 21). Kromě rámcové zákonné odpovědnosti jsou rozsah, způsob a mechanismy vnitřního hodnocení ponechány plně v odpovědnosti jednotlivých VŠ, které uplatňují řadu přístupů. Tato různorodost, prospěšná z hlediska jejich diferencovanosti (různorodost zaměření, z hlediska převládajícího typu studijních programů, provádění výzkumu), má však za následek obtížnou využitelnost výsledků z vnitřního hodnocení pro účely vnějšího hodnocení (akreditace). Akreditační komise může tudíž výsledky prováděného vnitřního hodnocení využít jen výjimečně, a proto požaduje po VŠ ty výsledky vnitřního hodnocení, které podrobně specifikuje. V tomto ohledu nejsou obvykle využitelné ani výsledky vnitřního hodnocení provedené pro účely jiné hodnoticí agentury, protože její požadavky jsou opět ve velké většině případů odlišné od požadavků AK. Takováto duplicita hodnoticích aktivit často přispívá k únavě a skepsi zainteresovaných aktérů nad smyslem hodnoticích aktivit obecně. Z výše uvedených důvodů vypsalo MŠMT projekt Hodnocení kvality vysokých škol, jehož řešením bylo pověřeno Centrum pro studium vysokých škol (CSVŠ). V první etapě tohoto projektu (květen 2004 až listopad 2005) byl na základě podkladových studií vypracován metodický návrh hodnocení činnosti VŠ. Tento návrh byl publikován pod názvem Metodika komplexního hodnocení kvality [19] a částečně ověřen na dvou VŠ: na UJEP v Ústí nad Labem a na VUT Brno [20]. Ve druhé etapě, která probíhala prakticky od června do listopadu 2006, kromě studijní činnosti [21] pokračovalo i pilotní ověřování navržené komplexní metodiky. Do projektu vstoupily dvě soukromé vysoké školy a dvě fakulty veřejné vysoké školy. Všichni čtyři noví účastníci vypracovali vlastní hodnotící zprávy, které se podrobně prodiskutovaly s řešiteli projektu na seminářích. Potom byly všechny zprávy přepracovány, zejména ve směru posílení analytických částí na úkor popisných. Sestavení hodnotících týmů, jejich návštěva hodnocených institucí a vypracování vnějších hodnotících zpráv bylo náplní třetí etapy projektu, která probíhala v r Problematikou hodnocení kvality VŠ v ČR se zabývají semináře pořádané UJEP v Ústí nad Labem za spolupořadatelství Rady vysokých škol a Centra pro studium vysokého školství. Semináře se pravidelně účastní vedle reprezentantů VŠ z ČR také zástupci MŠMT a Akreditační komise MŠMT. V lednu 2008 se uskutečnil již jeho 9. ročník. Na tomto fóru dochází k vzájemné výměně poznatků a zkušeností, zatím bez výraznějšího dopadu na postupy provádění vnitřního hodnocení kvality VŠ v návaznosti na požadavky AK. 4 Zabezpeãení a hodnocení kvality na V B Technické univerzitû Ostrava Více než 150 let historie Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) je úzce spjato s dobýváním uhlí a výrobou železa, což byla nejstarší průmyslová odvětví v době rakousko-uherského impéria. Císař František Josef I. v roce 1849 svým dekretem založil v Příbrami profesně orientovanou vzdělávací instituci zaměřenou na hornictví a hutnictví s působností pro severní část impéria (analogická instituce s působností pro jižní část impéria byla ve stejném roce založena v rakouském Leobenu). V roce 1904 získala hornická akademie statut univerzity. Dekretem prezidenta E. Beneše ze září 1945 byla univerzita přemístěna z Příbrami do Ostravy jako hlavního centra těžkého průmyslu v Československu. Sedmnáctý listopad 1989 byl historickým přelomem nejen v životě české společnosti, ale i v historii této univerzity v Ostravě. Došlo k významné přestavbě náplně studia a VŠB-TUO se postupně transformovala v moderní vysokou školu polytechnického typu. V současné době se skládá ze sedmi fakult: ekonomické, stavební, strojní, elektrotechniky a informatiky, hornicko-geologické, fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a fakulty bezpečnostního inženýrství. Nabízí strukturované studium v bakalář- 10

4 ských, magisterských a doktorských studijních programech pro téměř studentů v denním a kombinovaném studiu. Provoz univerzity je zabezpečován více než 1500 zaměstnanci, z čehož přibližně polovina jsou pedagogové a pracovníci pro vědu a výzkum. Existence konkurence a nutnost efektivnějšího využívání zdrojů, které má univerzita k dispozici, přispěly k tomu, že nové vedení VŠB-TUO v čele s rektorem prof. Tomášem Čermákem se po svém zvolení v první polovině r rozhodlo zavést systém managementu kvality jako nedílnou součást řízení vysoké školy. Správně zavedený systém managementu kvality by měl přinášet užitek oběma zúčastněným stranám zákazníkům VŠ (studentům, zaměstnavatelům a konečně společnosti jako takové), ale současně také VŠ samotné, protože jeho zavedení s sebou přináší optimalizaci vynaložených nákladů. Existence zřetelně definovaného návodu mnohonásobně ověřeného v podnikatelské sféře pak přispěla k rozhodnutí zavést na VŠB-TUO systém managementu kvality v souladu s požadavky ISO 9001:2000. Toto rozhodnutí podpořila skutečnost, že takto zavedený systém managementu kvality lze nechat posoudit nezávislým certifikačním orgánem. Získaný certifikát je pak významnou podporou při prezentaci vysoké školy. Je totiž dokladem toho, že univerzita je řízena tak, že vnímá požadavky svých zákazníků a má vytvořeno prostředí k jejich naplňování. Rozsah činností provozovaných na VŠB-TUO je velmi široký. Zavádění systému managementu kvality současně v rámci celé vysoké školy by bylo riskantní. Zkušenosti ze zavádění systémů managementu v podnikatelské sféře nejsou totiž beze zbytku přenositelné na akademické prostředí. Existují nejméně dvě významné odlišnosti. Tou první je dlouhá průběžná doba realizace produktu. Jestliže v průmyslové sféře se dnes doba realizace produktu pohybuje v řádu hodin až dnů, v případě poskytování vysokoškolského vzdělání je tato doba řádu několika let (se zahrnutím doktorského studia činí 8 let). Tou druhou odlišností jsou lidé akademici, požívající akademické svobody. Zavádění bylo proto rozloženo do několika etap. Vzhledem ke své náročnosti byl tento projekt původně naplánován na období 3 let ( ). Protože fakulta tvoří v systému řízení univerzity relativně samostatný celek, bylo rozhodnuto zavádět systém managementu kvality (QMS) postupně na jednotlivých fakultách. V prvním roce byl realizován pilotní projekt zavedení QMS na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI). Tato fáze byla zakončena úspěšnou certifikací koncem října Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO se stala prvním akademickým pracovištěm v České republice, kterému byl udělen certifikát ISO Tento úspěch byl pro ostatní fakulty silnou motivací. V druhém roce projektu (2005) byl s využitím zkušeností z pilotního projektu zaveden QMS na dalších třech fakultách: Fakultě strojní, Fakultě stavební a Hornicko-geologické fakultě. Ve třetím roce (2006) pak následovaly zbývající tři fakulty: Fakulta ekonomická, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Předávání certifikátů bylo vnímáno vždy jako příležitost pro prezentaci jednotlivých fakult před širokou, zejména technickou veřejností. V roce 2007 byl QMS zaveden na zbývajících pracovištích zajišťujících provoz univerzity (rektorát, vysokoškolské ústavy, provoz a údržba univerzity, knihovna, ediční středisko, centrum informačních technologií, stravovací a ubytovací služby a další) a univerzita se podrobila certifikačnímu auditu jako celek. Certifikáty vydané jednotlivým fakultám byly nahrazeny certifikátem jediným, platným pro VŠB-TUO jako celek. VŠB-TUO se tak stala první veřejnou VŠ v České republice, která je držitelem certifikátu ISO Certifikace systému managementu kvality představuje jeden z milníků budování a neustálého zlepšování systému řízení VŠ. Jedním z důležitých nástrojů dalšího zlepšování je periodicky prováděné vyhodnocování stupně vyzrálosti řízení. Vedle interních auditů to jsou postupy sebehodnocení, které jsou důležitým nástrojem sebereflexe. Z možných přístupů a metodik sebehodnocení jsme se přiklonili k metodice sebehodnocení s využitím Modelu excelence EFQM (The EFQM Excellence Model ). Tento model je úspěšně využíván pro sebehodnocení jak v průmyslové sféře, tak i ve sféře veřejné správy a neziskových organizací. Jeho varianta pro využití v oblasti vysokého školství The EFQM Excellence Model Higher Education Version 2003 [15] je v řadě evropských zemí úspěšně využívána k sebehodnocení, a to jak za účelem posouzení úrovně výkonnosti vysokých škol, tak jako prostředek k nalezení možností jejich dalšího zlepšování (identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšování). Logika modelu The EFQM Excellence Model HE je poměrně jednoduchá. Vychází z předpokladu, že vynikajících výsledků VŠ může být dosaženo pouze za podmínky maximální spokojenosti zákazníků VŠ, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Tyto souhrnně označované výsledky jsou však podmíněny precisním zvládnutím a řízením ů, což vyžaduje nejen vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů partnerství. To je umožněno adekvátní kulturou a přístupy vedení VŠ. Jako pilotní fakulta, kde byla ověřována metodika sebehodnocení s využitím tohoto modelu, byla zvolena Fakulta strojní. Tato fakulta využila skutečnosti, že v rámci programu Národní ceny ČR za jakost byla pro rok 2006 vyhlášena nová kategorie veřejný sektor, a přihlásila se do programu Národní ceny České republiky za jakost Zavedení této kategorie bylo podporováno z prostředků Národní politiky podpory jakosti. Fakulta tím získala možnost bezplatného provedení externího posouzení svého sebehodnocení zkušenými hodnotiteli Sdružení pro Cenu ČR za jakost. Na základě posouzení sebehodnotící zprávy vypracované kolektivem pracovníků fakulty a posouzení na místě, které provedli hodnotitelé Sdružení pro Cenu ČR za jakost, a po projednání Řídící radou Národní ceny ČR za jakost rozhodla Jury udělit Fakultě strojní VŠB-TUO ocenění 2. stupně, tj. Ocenění zlepšení výkonnosti organizace hodnocení podle Modelu excelence EFQM ve veřejném sektoru. Velmi dobré zkušenosti získané na FS v roce 2006 vedly následně vedení VŠB-TUO k rozhodnutí tuto metodiku postupně rozšířit na další fakulty a následně na celou univerzitu. Do aktualizace Dlouhodobého záměru K HLAVNÍMU TÉMATU 11

5 VŠB-TUO pro léta pro rok 2007 bylo zahrnuto rozhodnutí realizovat sebehodnocení s využitím Modelu excelence EFQM na dalších fakultách. Fakulta strojní a Hornicko-geologická fakulta se v roce 2007 přihlásily do soutěže o Národní cenu ČR za jakost a obě byly v této soutěži úspěšné. Hornicko-geologická fakulta získala Ocenění zlepšení výkonnosti organizace a Fakulta strojní se stala vítězem Národní ceny ČR za jakost pro rok 2007 v kategorii veřejný sektor. Jako přínos orientace na komplexní systém kvality excelenci vnímá vedení fakult, které sebehodnocení s využitím Modelu excelence EFQM realizovaly, poznání, že univerzita není uzavřeným organismem, ale musí velmi aktivně reagovat na změny vnějšího prostředí, tedy je především soustavně sledovat, analyzovat, hledat nové cesty řešení, provádět adekvátní úpravy své činnosti, a především měřit a ověřovat dopady svých rozhodnutí. Snad nejvýznamnějším rysem použití tohoto modelu je možnost srovnat dosažené výsledky s reprezentanty z řad průmyslových podniků, tedy partnerů a současně významných zákazníků vysoké školy. Závûr Zajišťování kvality ve vysokém školství je základní prioritou této vzdělávací sféry. Přístupy ke kvalitě ve vzdělávání jsou v různých zemích odlišné. I přes významné snahy okonvergenci přístupů v zajišťování kvality ve vysokém školství v Evropě budou primární roli i nadále hrát jednotlivé národní státy a jejich politiky. Odpovědnost za kvalitu vysokého školství však přechází stále více na jednotlivé vysoké školy samotné, což současně neruší roli státu jako určujícího aktéra, ale přenáší důraz z vnějšího hodnocení (např. akreditací) na institucionalizované hodnocení vnitřní. Je nutné se soustředit nejen na oblast cílů, standardů, pravidel či kritérií, ale také na y, které umožní těchto cílů dosáhnout. Systém managementu kvality jako součást managementu univerzity přispívá k vytvoření transparentního a standardizovaného systému řízení, který vnímá požadavky zákazníků zainteresovaných stran VŠ a vytváří prostředí k jejich naplňování zajištění kvality vysokoškolského vzdělání. [8] Message from Salamanka Shaping the European Higher Education Area. záložka Boloňský [9] Institutional Evaluation Programme. [10] ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník. [11] Newton J. What is quality. 1st European Forum for Quality Assurance, Munich 24/11/ [12] Dvořák R. Pojem kvality. AULA 2004 (12), zvl. č., ISSN [13] Vondrák I. Proč zavádět systém managementu jakosti na univerzitní pracoviště. Aula 2005 (13), č. 3, ISSN [14] ISO/IWA 2:2003 Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání. NIS-PJ, Praha ISBN [15] The EFQM Excellence Model Higher Education Version Sheffield Hallam University, UK, 2003 [16] Method for Improving the Quality of Higher Education based on EFQM Model. The HBO Expert Group, Groningen, Eindhoven, April 2006 [17] Education Criteria for Performance Excellence. [18] Zpráva o vnitřním hodnocení Akreditační komise ČR, listopad [19] Šebková H., Kohoutek J., Štursová J. Metodika komplexního hodnocení kvality. Aula 2005 (13), zvl. č., ISSN [20] Šebková H., Kohoutek J., Roskovec V. Jak dále rozvíjet kulturu kvality českého vysokého školství závěr 1. etapy projektu hodnocení kvality vysokých škol. In: Sborník příspěvků 7. semináře z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, UJEP, Ústí n. L ISBN [21] Aula 2006 (14), zvl. č., ISSN Autor: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc., působí na VŠB Technické univerzitě Ostrava jako pedagog na katedře kontroly a řízení jakosti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a současně v útvaru Management jakosti, který je součásti úseku prorektora pro rozvoj, kde odpovídá za zavádění a zlepšování systému managementu kvality na VŠB-TU. Byl finalistou soutěže Manažer kvality roku 2006, v minulém roce mu byla udělena Cena Anežky Žaludové. Kontakt: Literatura: [1] Sorbonnská deklarace. záložka Boloňský [2] Boloňská deklarace. záložka Boloňský [3] Pražské komuniké. záložka Boloňský [4] Berlinské komuniké. záložka Boloňský [5] Bergenské komuniké. záložka Boloňský [6] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005, Helsinky. gen2005.no/docs/00- Main_doc/050221_ENQA_report.pdf [7] Londýnské komuniké. záložka Boloňský Historický okamžik nejen pro Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava a celou tuto školu, ale i pro české školství: fakulta se stala vítězem Národní ceny ČR za jakost Pražský hrad 12. listopadu 2007, zleva rektor VŠB-TU Tomáš Čermák, děkan FS Petr Horyl a proděkan FS Radim Farana. Foto: FS VŠB-TUO Sylva Drábková 12

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více