Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (verze upravená pro vystavení na www)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (verze upravená pro vystavení na www)"

Transkript

1 1N2006.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (verze upravená pro vystavení na www) A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2006 Kalkulace uznaných nákladů projektu za rok 2006 Přílohy KIV ilustrující výsledky řešení Přílohy MUS ilustrující výsledky řešení Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2006 Cílem projektu je koordinace tvorby oborových informačních bran v českých knihovnách a vědeckých a výzkumných pracovištích a vytvoření oborových informačních bran pro obory hudba a knihovnictví a informatika, pro které je Národní knihovna ČR ústřední oborovou knihovnou. S tvorbou oborových informačních bran je spojena řada činností: Výběr zdrojů: Výběr informačních zdrojů na internetu. Nelze provádět automaticky, intelektuální vklad je zde nezbytný. Musí existovat jasná, písemně zdokumentovaná kritéria výběru. Správa elektronické sbírky: Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na předem definovaných kritériích. Správa klasické sbírky [fondu]: V ideálním případě jsou oborové informační brány napojeny na kvalitní klasické sbírky (fondy) v daném oboru. Tato vazba je důležitá zejména u oborů, kde jsou výzkum a studium stále silně navázány na klasické dokumenty a význam elektronických zdrojů zde není rozhodující. Popis zdrojů: Popis zdrojů musí být jednotný a odpovídat mezinárodním standardům. Tematická klasifikace: Všechny zdroje jsou v zájmu zajištění jednotného předmětového přístupu indexovány podle určitého klasifikačního schématu. Věcné zpracování na bázi přirozeného jazyka je založeno na intelektuální obsahové analýze a využívá souboru řízených selekčních termínů (předmětových hesel, deskriptorů). Správa systému (systémů) pro ukládání a zpřístupnění zdrojů: Je nutné mít kvalitní systém umožňující snadné ukládání zdrojů a především jejich efektivní a uživatelsky příjemné zpřístupnění [plánováno využití výsledků a nástrojů projektu Jednotná informační brána]. Podle harmonogramu uvedeného v projektu měl být rok 2006 rokem plného provozu českých oborových bran pro obory hudba a knihovnictví a informační věda a zároveň rokem praktické spolupráce a integrace se zahraničními oborovými branami po linii oborové i národní. Zatímco první cíl se podařilo splnit beze zbytku, spolupráce se zahraničními oborovými branami je obtížnější, než jsme předpokládali. Následující text i ukázky v přílohách ilustrují výsledky dosažené v roce

2 1N2006.rtf Cílem dílčího projektu KIV je vytvoření oborové informační brány pro obor knihovnictví a informační věda, pro který je Národní knihovna (Knihovnický institut) garantem. Dílčím cílem pro rok 2005 a 2006 bylo uvedení oborové brány KIV do plného provozu. Oborovou bránu KIV jsme zprovoznili v r V roce 2006 prošla interním zkušebním obdobím, poloprovozem. Z původní nejzákladnější podoby dosažené v r jsme ji rozvíjeli a dotvářeli do stavu, ve kterém mohla být oficiálně uvedena do plného provozu pro veřejnost. Výběr zdrojů Z obsahového hlediska jsme se věnovali především vyhledávání a přidávání nových zdrojů a s tím ujasňování používaných postupů pro přidávání a popis zdrojů. Dále vytipování funkcí, se kterými chceme oborovou bránu uvést do plného provozu. Z technického hlediska jsme oborovou bránu realizovali pomocí dvou softwarových nástrojů paralelního vyhledávače MetaLib (komerční produkt společnosti Ex Libris v branách označen jako Vyhledávač) a open source portálového řešení Plone. MetaLib umožňuje připojení prohledatelných zdrojů, volných i licencovaných, jejich vyhledávání a jednotnou prezentaci výsledků vyhledávání. U licencovaných zdrojů je zajištěno, aby přístup k nim měli pouze oprávnění uživatelé. Během roku 2006 jsme připojili více než 15 prohledatelných zdrojů. Registrovaní uživatelé mají k dispozici možnost personalizace dlouhodobé ukládání vlastních skupin zdrojů, ukládání dotazů a záznamů. Navíc mohou vytvářet avíza předdefinované dotazy, které MetaLib spouští v pravidelných intervalech a o výsledcích informuje uživatele em. Registrace uživatelů je zdarma, přičemž vyhledávač MetaLib mohou využívat i neregistrovaní uživatelé, a to se stejnou nabídkou zdrojů pro vyhledávání. Autentikaci uživatelů zajišťujeme prostřednictvím LDAP serveru JIB díky tomu se 2

3 1N2006.rtf mohou do brány KIV hlásit i uživatelé, kteří se dříve registrovali do Jednotné informační brány, ale v KIV mají k dispozici samostatné úložiště. MetaLib a Plone v oborové bráně doplňuje třetí softwarový nástroj - linkserver SFX. SFX je stejně jako MetaLib produkt společnosti Ex Libris a v oborové bráně zajišťuje propojení na plné texty dokumentů a jiné užitečné přidané služby. Nabídka přidaných služeb je vždy kontextová - SFX nabízí přidané služby pro konkrétní dokument a pro konkrétního uživatele. Informace o dokumentech jsou na SFX přenášeny pomocí OpenURL, uživatelé jsou autentikováni podle IP adresy. Nabídku SFX je možné vyvolat bez vyhledávání v některém ze systémů pro vyhledávání dokumentů. Pomocí modulu Citation Linker uživatel zadá citaci žádaného dokumentu a SFX nabídne propojení na plný text, pokud je plný text dokumentu pro uživatele on-line dostupný, a další užitečné služby. SFX pracuje s rozsáhlou znalostní bází. Tato báze obsahuje informace o uložení plných textů, abstraktů a obsahů článků a kapitol ve více než 450 tis. elektronických časopisů a 170 tis. elektronických knih a sborníků. SFX může vytvářet automaticky generované seznamy elektronických časopisů. Seznam je možné procházet abecedně podle názvů časopisů a prohledávat podle slov z názvů časopisů, názvů databázových center a tématických skupin. Součástí interního zkušebního období bylo rozsáhlé a důkladné otestování brány KIV (kromě využití sporadických a náhodných připomínek veřejnosti bránu jsme v této době nepropagovali). Testování jsme rozdělili do 2 fází: do srpna 2006 interní testování (testování zapojovaných zdrojů, služeb SFX a s tím vytvoření metodiky testování pro druhou fázi); od září 2006 veřejné testování bránu testovaly skupiny z řad odborné veřejnosti. Spolupracovali: pracovníci Národní knihovny, ÚISK, studenti dálkového studia VOŠIS (Vyšší odborná škola informačních služeb), tj. pracovníci knihoven různých typů, studenti denního studia VOŠIS. Výsledky testování jsme využili k úpravám před oficiálním zahájením provozu oborové brány. Jejich část, která měla charakter dlouhodobých připomínek, využijeme v dalším rozvoji oborové brány. Okruhy otázek, na které se testující zaměřili, a shrnutí výsledků testování uvádíme v příloze (1 a 2). V prosinci 2006 jsme oborovou bránu oficiálně uvedli do provozu pro veřejnost, a to v základních funkcích. Za oficiální zveřejnění pokládáme oznámení v celostátní oborové elektronické konferenci Knihovna (Příloha 3). Také jsme zahájili propagaci, především jsme připravili do tisku informační publikace. Rok 2007 chápeme jako období poměrně rychlého rozvoje oborové brány KIV, především v rozvoji funkcí, které lze brát jako nadstavbové. Přihlédneme k poznatkům, které vyplynuly z testování oborové brány. V rámci tohoto rozvoje budeme připravovat zařazení procesů správy a zpracovávání do rutinní činnosti v rámci Knihovnického institutu NK a ÚISK. V této souvislosti musíme také doladit přirozenou vzájemnou spolupráci s dalšími významnými produkty Knihovnického institutu, jako je oborová databáze KKL a portál Informace pro knihovny. Správa elektronické sbírky V roce 2006 jsme pokračovali v systematické a pravidelné práci spojené s údržbou a rozvojem elektronické sbírky, a to s využíváním (a tím dále testována) přijatých kritérií, pravidel a standardů, tedy materiálů zpracovaných v úvodní fázi práce v r a začátku r. 2005, které jsme tím zároveň dále testovali. Důležité bylo rozhodnutí o rozdělení zpracovávaných zdrojů na dvě základní skupiny: Databáze tedy zdroje v zásadě prohledatelné (i odkazové - neprohledatelné v bráně např. z licenčních důvodů, prohledatelné pouze v nativním rozhraní). Nyní zvažujeme, zda má význam přiřadit k nim také vybrané významné knihovnické WWW stránky (řešení jsme připravili k vyzkoušení); Koncové zdroje pracovní označení pro zdroje, které nemá smysl prohledávat, protože samy přinášejí už hotovou informaci, např. dokumenty na WWW stránkách. Zdroje typu databáze testujeme a zpracováváme v MetaLibu, ve zjednodušených pracovních listech. Uživateli jsou přístupné ze stránek Vyhledávače KIV jako zdroje, podle vzoru JIB. Zdroje koncové zpracováváme a zpřístupňujeme v databázi KKL, a to v pracovních listech v MARC 21, s dodržením 3

4 1N2006.rtf všech standardů. Uživateli jsou přístupné jako bibliografické záznamy v databázi KKL, která je zařazena mezi prohledatelnými zdroji. Uživatel má možnost je vyhledat spolu s ostatními záznamy v celé KKL nebo omezit vyhledávání na dílčí bázi KIV, která obsahuje právě jen elektronické dokumenty z WWW stránek. Rozhodnutí o zpracovávání záznamů v KKL bylo dalším důležitým mezníkem v daném období. (Přesunuli jsme je z původně vytvářené speciální báze pro WWW zdroje). Databáze KKL je významnou oborovou databází. Spravuje ji Knihovnický institut NK, obsahuje ve sloučení katalog Knihovny knihovnické literatury a databázi odborných článků. Začlenění WWW zdrojů do databáze KKL přineslo jejich intenzivnější využití. Tak můžeme pro správu využívat propracované nástroje bibliografické databáze v rámci správy celé báze. Je to též jeden z kroků k začlenění procesu do práce Knihovnického institutu. Zůstává problém nestálosti WWW zdrojů. Používaná verze ALEPH 500, v níž jsou bibliografické databáze NK včetně KKL, nyní umožňuje automatizovaně hledat neplatné linky v záznamech až k vytvoření jejich seznamu. Je to značné zlepšení. Ruční opravy a především vyhledání správných linků zůstávají stále zátěží, se kterou musíme počítat v plánování činností správy a rozsahu sbírky. Naším dalším úkolem bude řešit s tím spojené problémy (změny v dokumentech, odstranění dokumentů ze stránek, je li link veden k obsahu apod.). Správa klasické sbírky [fondu] S výhodou využíváme fond Knihovny knihovnické literatury Knihovnického institutu, který je v rámci oboru u nás jedinečný. Věříme, že oborová brána naopak podpoří využívání fondu i vzdálenými uživateli, zvláště těmi, kteří dávají jednoznačně přednost zdrojům získaným na internetu. Významnou roli budou hrát přidané SFX služby a takové funkce brány jako např. avíza. Popis zdrojů Popis zdrojů je už odpovídajícím způsobem vyřešen. Tematická klasifikace Jedná se již o součást rutinní práce. Oborová brána zpětně ovlivnila katalogizační politiku celé databáze KKL v oblasti přijetí Konspektu. Zde zůstávají odborné otázky k zamyšlení (např. působení podrobnějšího Konspektu v odborné oborové databázi). Spolupráce se zahraničními oborovými branami Vzhledem ke stavu připravenosti jsme nenavázali konkrétní užší spolupráci. V této fázi jsme významné zahraniční portály vytipovali do skupiny knihovnických webů a řešilo se jejich zapojení do zdrojů v MetaLib k prohledávání. K jejich otestování a zveřejnění dojde v nejbližší době. V r se soustředíme na užší spolupráci především s těmito portály. Slovenský portál InfoLib provozovatele jsme informovali o zveřejnění oborové brány a domluvili přidání odkazu na ni z InfoLib. Publikační a přednášková činnost Informace o přípravě oborové brány KIV jsme zařadili do dvou přednášek dr. Resslera o činnosti Knihovnického institutu v únoru 2006 v ÚISK (13.2. a ). Vývoj Plone jako prostředí oborových bran Vyhledávač MetaLib jsme integrovali do portálového systému Plone. Plone je open source CMS systém, který se pro použití v oborových branách ukázal jako nejvhodnější řešení. Plone je postaven na osvědčeném aplikačním serveru Zope. Jádro systému Plone tvoří redakční systém s podporou workflow a promyšlený systém pro zapojování zásuvných modulů, kterým lze Plone upravit prakticky 4

5 1N2006.rtf jakýmkoli způsobem. Plone jsme tímto způsobem obohatili o portlet, který umožňuje prohlížení báze KKL pomocí příslušných konspektových kategorií po jejich výběru se automaticky v MetaLibu vyhledají odpovídající informační zdroje. Přílohy KIV: Obrazovky ilustrující KIV z uživatelského hlediska Cílem dílčího projektu MUS je vytvoření oborové informační brány pro obor hudba, pro který je Národní knihovna (Hudební oddělení) garantem. Dílčím cílem pro rok 2005 a 2006 bylo uvedení oborové brány KIV do provozu Uvedení brány MUS do zkušebního provozu Bránu MUS jsme během roku 2006 zásadně dopracovali do podoby, která umožňuje její uvedení do plného provozu pro veřejnost. Práce probíhaly v těsném kontaktu a návaznosti na vytváření oborové brány KIV, včetně shodných technických řešení a zahrnutí výsledků testování KIV. Brána MUS prošla v roce 2006 intenzivním interním testováním a je připravena k veřejnému testování, k němuž dojde počátkem roku 2007 za spolupráce odborné veřejnosti (NK ČR, Oddělení hudební historie Etnologického ústavu, v.v.i., Knihovna HAMU, Ústav hudební vědy UK FF ad.). V současné podobě brány jsme již zohlednili výsledky rozsáhlého testování sesterské brány KIV. Počátkem roku 2007 rovněž dojde k oficiálnímu uvedení brány do provozu (přičemž funkčnost brány je již nyní na odpovídající úrovni). 5

6 1N2006.rtf Správa elektronické sbírky V souladu s KIV jsme rozdělili elektronické zdroje do dvou skupin na vybrané databáze zpracovávané v MetaLib a převážně koncové zdroje zpracovávané v bázi MUS v systému Aleph. Bázi MUS, budovanou původně v rámci samostatné báze pro WWW dokumenty, jsme převedli jako logickou bázi do báze NKC, v níž jsou mj. zpracovávány i ostatní druhy hudebních dokumentů Rozhodli jsme o základní filozofii brány jako o nástroji umožňujícím pokud možno vyhledávání dle druhu dokumentu, které je pro oblast hudby významné z důvodu masivního zastoupení specificky hudebních dokumentů (hudebniny, zvukové záznamy) a představuje jasný, přehledný a pro uživatele srozumitelný koncept. Dle této filozofie vyhledávání jsme strukturovali tzv. předvybrané sady zdrojů nabízené uživateli: Literatura o hudbě Webové zdroje Hudebniny Zvukové dokumenty Vzhledem k limitům MetaLibu (neumožňuje filtrování výsledků dotazu dle druhu dokumentu) jsme v případech, kdy to bylo na straně majitelů zdrojů umožněno (NK ČR, VKOL, MZK), do vyhledávače zapojili dílčí báze hudebnin a zvukových dokumentů. Zařazení obdobných zahraničních zdrojů je ve fázi úvah či kontaktů s jejich producenty (Deutsches Musikarchiv, Österreichische Nationalbibliothek etc.). Přímo pro potřeby brány MUS jsme vytvořili tyto dílčí báze: NKC/Knihy o hudbě ve fondu NK ČR logická báze katalogu NKC definovaná především pomocí odpovídajících kategorií konspektu ANL/Články o hudbě logická báze české článkové bibliografie definovaná pomocí předmětové kategorie nebo klíčového slova hudba Správa klasické sbírky Hudba a hudební věda patří k oborům, v nichž jsou výzkum i studium silně vázány na klasické dokumenty. Vytvořením dílčích bází knih a článků o hudbě vedle již existujících dílčích bází hudebnin a zvukových dokumentů jsme otevřeli další cestu k fondům NK ČR souvisejícím s hudbou. V této souvislosti jsme zintenzivnili retrospektivní zpracování příruční knihovny hudebního oddělení NK ČR (zejména pokud se týče doplňování kategorií Konspektu). V rámci portálu brány MUS jsme věnovali patřičnou pozornost vazbě na klasické dokumenty a zvláště na trvající nedostatečnou zpracovanost klasických fondů v elektronických databázích. Jakousi záchranou síť pro uživatele představuje záložka Nenašli-jste?, nabízející další možnosti hledání v případě neúspěšného dotazu ve vyhledávači, seznamy neprohledatelných zdrojů (generované z báze MUS), jako jsou např. naskenované katalogy etc. Tematická klasifikace V rámci Konspektu jsme detailněji propracovali oblast hudby a hudební vědy. Spolupráce se zahraničními oborovými branami Konkrétní spolupráci jsme zatím nenavázali, ukazuje se však, že většina starších již etablovaných zahraničních oborových bran je zaměřena šíře (například na humanitní vědy, arts atd.) a specifické problémy související s hudbou neřeší. Zatím ojedinělým projektem obsahově srovnatelným s MUS je německá ViFaMusik (Virtuelle Fachbibliothek Musikwissenschaft), která je tak jedním z prvních 6

7 1N2006.rtf adeptů na možnou spolupráci. Tu bychom však zatím směrovali spíše ke sdílení zdrojů (v tomto případě např. Bibliographie des Musikschriftums). Publikační a přednášková činnost Na setkáních hudebních knihoven v Brně (Mahenova knihovna 30. a ) jsme informovali o pokračování tvorby oborové brány. Přílohy MUS: Obrazovky ilustrující návod pro přístup uživatelů 7

8 1N2006.rtf Kalkulace uznaných nákladů projektu za rok 2006, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých položek. Položky hrazené z účelové podpory Zdůvodnění částek musí být v souladu s tabulkovou částí! D Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících Navýšení pohyblivé složky mzdy (odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši Kč pro jednoho pracovníka, celkem Kč. Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti [Poznámka: všechny činnosti jsou blíže specifikovány v přehledu plnění cílů projektu v roce 2006] V rámci dohod o pracovní činnosti byly provedeny práce v oblastech: metodika popisu elektronických zdrojů - koncepce, koordinace věcné zpřístupnění koncepce, koordinace, technické provedení hudba tvorba oborové informační brány Na dohody o pracovní činnosti bylo vynaloženo celkem Kč. Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o provedení práce [Poznámka: všechny činnosti jsou blíže specifikovány v přehledu plnění cílů projektu v roce 2006] V rámci dohod o provedení práce byly provedeny práce v oblastech: metodika popisu elektronických zdrojů - koncepce, koordinace věcné zpřístupnění koncepce, koordinace, technické provedení knihovnictví a informační věda tvorba oborové informační brány technicko-administrativní zajištění projektu Na dohody o provedení práce bylo vynaloženo celkem Kč. Povinné zákonné odvody (bez FKSP) (=35%) Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd a osobním nákladům na základě dohody o pracovní činnosti. Povinné zákonné odvody do FKSP (=2%) Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu Náklady na výrobu letáků MUS v celkové výši Kč. Cestovní náhrady Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši Kč. Cestovní zprávy jsou přiloženy. Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu Práce související s realizací přidaných služeb pro brány KIV a MUS v celkové výši Kč. 8

9 1N2006.rtf Položky hrazené z prostředků příjemce Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši Kč. Povinné zákonné odvody (bez FKSP) (=35%) Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd. Spotřební materiál Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu (papír a náplně do tiskáren pro přípravu materiálů o oborových informačních branách + další kancelářský materiál) v celkové výši Kč. Drobný hmotný majetek Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a dalšího vybavení kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši Kč. Cestovní náhrady Úhrada další části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši Kč. Cestovní zprávy jsou přiloženy. Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu Programátorské práce nutné pro zajištění individuálního prostředí obou oborových informačních bran v celkové výši Kč. Další provozní náklady Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Poměrná část výše uvedených nákladů s ohledem na projekt činila Kč. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů činila Kč. 9

10 1N2006.rtf Charakteristika: Oborová brána KIV nyní umožňuje paralelní vyhledávání informací z informačních zdrojů v oblasti knihovnictví a informační vědy (KIV). Zdroje v oborové bráně KIV: Databáze "Koncové dokumenty (WWW zdroje: články, www stránky, dokumenty z konferencí apod.)- zpřístupněné v bibliografické databázi KKL Výběr zdrojů- databází k prohledávání pomocí funkce Nalézt zdroje nebo zaškrtnutím zdroje/předvybrané sady v Snadném/Profi hledání. Záznam koncového dokumentu s přístupem k plnému textu v KKL dílčí báze KIV: 1

11 1N2006.rtf Vyhledávání a prohlížení Vyhledávač KIV Snadné hledání (v předvybraných sadách) Profi hledání (s výběrem zdrojů a možností jejich paralelního prohledáván) Obě funkce mají variantu základní, které vyhledává ve všech indexovaných polích a pokročilé, ve kterém uživatel určuje, z jakých polí se má vyhledávat. 2

12 1N2006.rtf Prohlížení KKL Nyní možnost zjednodušeného hledání WWW zdrojů ( koncových dokumentů) tak, jak jsou zpřístupněny v KKL, a to podle kategorií Konspektu. Práce s vyhledanými a zobrazenými záznamy Můj prostor Umožňuje ukládat nalezené zdroje a vytvářet z nich skupiny k použití při dalším vyhledávání uložit dotaz 3

13 1N2006.rtf 4

14 1N2006.rtf vracet se k uloženým dotazům, upravovat je a vytvářet z nich avíza. uložit výsledky vyhledávání SFX služby Tzv. přidané služby. Nejdůležitější je možnost získání a dodání plného textu dokumentu (služby doručování dokumentů, lokalizace dokumentu v souborných katalozích apod.). 5

15 1N2006.rtf 6

16 1N2006.rtf Charakteristika Oborová brána Musica (MUS) poskytuje jednotný přístup k informačním zdrojům z oblasti hudby a hudební vědy, umožňuje souběžné vyhledávání v připojených zdrojích. databáze zařazené ve Vyhledávači MUS Zdroje v MUS webové zdroje (báze MUS) články o hudbě, WWW stránky významných hudebních institucí, online zdroje volně dostupných hudebnin, úzce zaměřené databáze hudebních pramenů apod. Báze MUS je připojena jako jeden ze zdrojů ve Vyhledávači MUS a je možno ji rovněž prohlížet v Prohlížení MUS. I. umožňuje souběžné vyhledávání v informačních zdrojích II. Vyhledávač MUS poskytuje registrovaným uživatelům prostor s možností personalizace brány, uložení dotazů a e-schránkou. 7

17 1N2006.rtf Snadné hledání nabízí tzv. předvybrané sady zdrojů strukturované podle druhu dokumentu Profi hledání umožňuje prohledávat nejrůznější kombinace zdrojů dle vlastního výběru 8

18 1N2006.rtf e-schránka umožňuje ukládání vyhledaných záznamů a práci s nimi 9

19 1N2006.rtf Prohlížení MUS Prohlížení MUS umožňuje procházet záznamy webových zdrojů v bázi MUS podle kategorií Konspektu. Do Prohlížení MUS budou výhledově zařazeny i další typy dokumentů. SFX MUS nabízí tzv. přidané služby k vyhledanému záznamu, např. získání plného textu nebo abstraktu, ověření existence dokumentu v některé knihovně v ČR, objednání elektronického dodání kopie atd. 10

20 1N2006.rtf Nenašli jste? záchraná síť pro uživatele nabízející další tipy a možnosti hledání v případě neúspěšného dotazu ve vyhledávači, seznamy zdrojů (generované z báze MUS) etc. 11

21 1N2006.rtf 12

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 1N2007.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2007

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Nápověda pro Jednotnou informační bránu

Nápověda pro Jednotnou informační bránu Nápověda pro Jednotnou informační bránu Vstup do JIB Práce s JIB Snadné hledání Jaké zdroje v JIB najdete? Profi hledání Výsledky vyhledávání Můj prostor Využití přidaných služeb SFX knihy články Citation

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Aleph SFX MetaLib Verde DigiTool pokročilý knihovní systém přímé linkování na plný text přesné paralelní vyhledávání komplexní správa e-zdrojů digitální

Více

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Krčmařová Úvodem považuji za nezbytné uvést několik poznámek k projektu CASLIN jako takovému. V souvislosti se zrušením oddělení pro CASLIN v Národní knihovně

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Úvod do elektronických informačních zdrojů

Úvod do elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovna FSS MU Nikola Dynybylová Úvod do elektronických informačních zdrojů FSS MU, 2. 4. 2011 Osnova Stručně o EIZ Tvorba dotazu a vyhledávání E-databáze E-knihy Portál e-časopisů a Metalib

Více

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011 1/6 Příjemce: Název : Příjmení řešitele/-lky: Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace Skutečné čerpání uznaných nákladů v roce 2011 Skutečně

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Projekt Jednotné informační brány vznikl v roce 2002 jako

Více

Knihovny.cz centrální portál českých knihoven

Knihovny.cz centrální portál českých knihoven Knihovny.cz centrální portál českých knihoven Ing. Martin Lhoták knihovny@knihovny.cz Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR 5. května 2016 Co je centrální portál Knihovny.cz? Portál,

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR v Praze Základ Jednotné informační brány CASLIN (JIB CASLIN) tvoří dva projekty: Jednotná informační

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH 1.1.29 31.12.29 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb NTK kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové brány TECH... 3 Návštěvníci...

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Analýza a testování uživatelského rozhraní bibliografické oborové brány Knihovnictví a informační vědy (KIV)

Analýza a testování uživatelského rozhraní bibliografické oborové brány Knihovnictví a informační vědy (KIV) Analýza a testování uživatelského rozhraní bibliografické oborové brány Knihovnictví a informační vědy (KIV) Dokumentace Řešitelský tým: Petra Kastlová Magdaléna Vrbasová Martin Gajdoš Petr Bartaloš Zimní

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o.

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. Primo Central Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. www.multidata.cz Kapitola 1: místo činu V roli knihovny sbírá dokumenty zpřístupňuje je uživatelům pečuje o své uživatele stejně jako o své sbírky? co

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Národní úložiště šedé literatury v roce 2007 Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Existuje zájem o šedou literaturu? existuje informační potřeba ze strany institucí a koncových uţivatelů v době

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnické informace Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnický institut Národní knihovny Vzdělávací oddělení Referát VKIS Studijní a informační oddělení Knihovnický institut Národní

Více

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Retrospektivní katalogizace LCCS Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Jednání Rady PSH, 10. 12. 2008 Rada PSH, 10. 12. 2008 1 2. 5. 2005 Porada složená ze zástupců Státní technické

Více

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR CSA Library School Program RefWorks v ČR Eva Marvanová eva.marvanova@nkp.cz Národní knihovna ČR Společnost RefWorks byla založena v roce 2001 týmem odborníků v oblasti bibliografických databází. RefWorks

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR MICHAEL ZACH, KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE SEMINÁŘ DISCOVERY A LINKOVACÍ TECHNOLOGIE LINK SERVER FUNKCE LINKOVACÍHO SERVERU Prolinkování

Více

VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009

VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009 VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009 Rok 2009 Žádáno: 4 140 000 Kč Získáno: 3 486 000 Kč Stručné zhodnocení použití grantu: Projekt Zajištění provozu Jednotné informační brány v

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Centrální portál knihoven. Porada pověřených knihoven MS kraje Bílovec 2016 PhDr. Marie Šedá

Centrální portál knihoven. Porada pověřených knihoven MS kraje Bílovec 2016 PhDr. Marie Šedá Centrální portál knihoven Porada pověřených knihoven MS kraje Bílovec 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Knihovny.cz 2010 první úvahy o jednotném portálu pro české knihovny (ÚKR). 2011 silné centrální

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Hledám knihu, časopis

Hledám knihu, časopis Hledám knihu, časopis návod na vyhledávání v online katalogu aleph.mzk.cz Elektronický katalog Vyhledávání Elektronický katalog MZK najdete na adrese aleph.mzk.cz. Objeví se přihlašovací okno. Pokud se

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK Předloha tohoto dokumentu byla převzata z Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Jeho originální text je dostupný na Portálu Jednotné informační brány. Informační

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress Cestovní zpráva Pracovník: Jiří Fišer Akce: Školení o obsluze databází z programu VISK8-A Datum konání: 4. 4. 2016 Místo konání: Praha, Národní knihovna Klíčová slova: Anopress -- vyhledávání -- tisk --

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Osnova Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy TDKIV Databáze

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_20

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

Knihovny.cz - jak se zapojit

Knihovny.cz - jak se zapojit Knihovny.cz - jak se zapojit Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně petra.zabickova@mzk.cz Anotace přednášky Hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele Současný stav projektu Centrální portál

Více

Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan JANÍČEK Národní technická knihovna, Praha milan.janicek@techlib.cz INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Virtuální depozitní knihovna Nástroj pro doplňování bohemikálních konzervačních sbírek. Tomáš Foltýn & Jiří Polišenský & Radek Nepraš

Virtuální depozitní knihovna Nástroj pro doplňování bohemikálních konzervačních sbírek. Tomáš Foltýn & Jiří Polišenský & Radek Nepraš Virtuální depozitní knihovna Nástroj pro doplňování bohemikálních konzervačních sbírek Tomáš Foltýn & Jiří Polišenský & Radek Nepraš Projekt NAKI DF12P01OVV007 Vytvoření kooperativního systému pro budování

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více