Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy"

Transkript

1 Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

2 Prehľad legislatívneho procesu Legislatívny rada Vlády SR Hospodárska a sociálna rada odoslanie návrhu do EK na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie do pokračovanie v schvaľovaní schválený návrh Vládou SR predložený návrh do NR SR návrh zákona schválený v pléne NRSR nový zákon o odpadoch podpísaný prezidentom SR Platnosť = Zákon č. 79/2015 Z.z. Účinnosť =

3 Štruktúra zákona Prvá časť - Druhá časť - Tretia časť - Štvrtá časť - Druhý diel - Tretí diel - Základné ustanovenia Predmet úpravy Vymedzenie základných pojmov Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva Programové dokumenty OH Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb Všeobecné, zákazy, povinnosti držiteľa odpadov, zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu, zber odpadu a výkup odpadu, zariadenia, spaľovanie KO, skládky odpadov, kovová ortuť, účelová finančná rezerva, nebezpečné odpady, preprava NO, Rozšírená zodpovednosť výrobcov Základné ustanovenia Kolektívne a individuálne plnenie Register výrobcov komodity Koordinačné centrum Elektrozariadenia a elektroodpad Batérie a akumulátory Piata časť - Šiesta časť - Siedma časť - Ôsma časť - Prvý diel - Druhý diel - Tretí diel - Štvrtý diel - Piaty diel - Šiesty diel - Deviata časť - Desiata časť - Jedenásta časť - Dvanásta časť - Osobitné prúdy odpadov Nakladanie s odpadovými olejmi Nakladanie so stavebnými odpadmi Oxid titaničitý Polychlórované bifenyly Komunálny odpad Cezhraničný pohyb odpadov Administratívne nástroje Autorizácie, Súhlasy, Registrácia, Vyjadrenia, Odborná posudková spôsobilosť, Informačný systém odpadového hospodárstva Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva Zodpovednosť za porušenie povinností Recyklačný fond Prechodné a záverečné ustanovenia Štvrtý diel - Obaly a odpady z obalov Piaty diel - Vozidlá a staré vozidlá Šiesty diel - Siedmy diel - Pneumatiky a odpadové pneumatiky Neobalové výrobky a odpad z nich 3

4 Pripravované vykonávacie predpisy Vyhláška ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Vyhláška o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu,... Vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti VÝNOS MŽP o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

5 Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Zmeny najmä v skupine odpadov 20 Komunálne odpady zavádza sa podskupiny odpadov Napr Obaly z papiera a lepenky Zavádza sa druh odpadu č s názvom Drobný stavebný odpad

6 Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Vyhláška rieši : Programové dokumenty odpadového hospodárstva Analytická kontrola nebezpečných odpadov Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov Výpočet obvyklých nákladov Lokality s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu Žiadostí a autorizácie Odborne spôsobilé osoby Odborné posudky

7 Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti Vyhláška rieši : Evidencia odpadov Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním Hlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík Hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov Evidenčný list skládky odpadov Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade Evidencia a Hlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave... Evidencia a Hlásenie o batériách a akumulátoroch a o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Evidencia a Hlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom Evidencia a Hlásenie o obaloch a o nakladaní s odpadmi z obalov Evidencia a Hlásenie o neobalových výrobkoch Evidencia a Hlásenie o vozidlách Evidencia a Hlásenie o pneumatikách

8 Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov Vyhláška rieši : Register výrobcov vyhradených výrobkov Udelenie autorizácie Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania Informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku Propagačné a vzdelávacie aktivity Druhy záruky, jej výpočet a preukazovanie Nakladanie s elektroodpadom Batérie a akumulátory a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Obaly a odpady z obalov Nakladanie so starými vozidlami Zoznam neobalových výrobkov

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Tretia časť POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSȎB A FYZICKÝCH OSȎB 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 13 - Zákazy 14 - Povinnosti

Více

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Evidencia a ohlasovanie odpadov Vzdelávanie, informácie, konzultácie Návod na použitie 1 . Návod na použitie 2. vydanie, január 2017 Autori: Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Alexander Jančárik Autor fotografie: Vydal: Ing. Alexander Jančárik

Více

Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ing. Viera Šimkovicová, CSc.

Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ing. Viera Šimkovicová, CSc. Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Viera Šimkovicová, CSc. Právna úprava nakladania s odpadmi Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie

Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie Aktualizované k 15.1.2015 Zákon MŽP SR č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe. O B E C Píla Všeobecne

Více

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VŠEOBECNE ZÄVAZNÉ NARIADENIE OBCE POHORELÁ č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VZN schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010 a

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jazernica č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov VZOR OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI Ohlásenie za rok/štvrťrok: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov/tretia osoba/spracovateľ * IČO Obchodné

Více

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno:

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: VZOR OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM Ohlásenie za rok/štvrťrok x: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: Adresa Ulica: Obec: Štatutárny

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z.

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z. METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY EVIDENCIE ODPADOV PODĽA VYHLÁŠKY Č. 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ POVINNOSTI K ZÁKONU Č. 79/2015 Z. Z. O ODPADOCH ÚVOD Vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej

Více

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

BATÉRIE A AKUMULÁTORY PRVÉ VYDANIE ŠPECIÁLNE VYDANIE NATURBAT BATÉRIE A AKUMULÁTORY 1. ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY: Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch, 6.časť novelizovaná zákonom č.484/2013 Z.z. s platnosťou od 01.01.2014

Více

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí

Více

Správa k úlohe PHÚ č. 52 na rok 2011

Správa k úlohe PHÚ č. 52 na rok 2011 ČMS odpady, informačné systémy a registre v oblasti odpadového hospodárstva Správa k úlohe PHÚ č. 52 na rok 2011 V Bratislave december 2011 Pracovisko: Slovenská agentúra životného prostredia Centrum odpadového

Více

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie Príloha č. 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie číslo položky názov práce, pracovná činnosť Údaje na rok 2013 počet jednotiek ročne j.c s DPH{ ) m.j. Celková

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

úprave Ing. Vladimír r Radúch Najdôležitej itejšie ie zmeny v ustanoveniach: Elektrozariadenia a elektroodpad Staré vozidlá Autorizácia Ostatné

úprave Ing. Vladimír r Radúch Najdôležitej itejšie ie zmeny v ustanoveniach: Elektrozariadenia a elektroodpad Staré vozidlá Autorizácia Ostatné Očakávané zmeny v právnej úprave odpadového hospodárstva novela zákona z o odpadoch Ing. Vladimír r Radúch Najdôležitej itejšie ie zmeny v ustanoveniach: Batérie a akumulátory Elektrozariadenia a elektroodpad

Více

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Návrh VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z... 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 366

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 366 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 11. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 366 V Y H L Á Š K A Ministerstva životného

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 28. júla 2015

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 28. júla 2015 Čiastka 100 Zbierka zákonov č. 366/2015 Strana 3653 366 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti Ministerstvo životného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 21. 4. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 90 ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení

Více

TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH

TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH Hlavným cieľom nového zákona o odpadoch je prevzatie ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení niektorých smerníc ako aj zjednodušenie

Více

Portál zberných dvorov

Portál zberných dvorov Zber komunálneho odpadu v Slovenskej republike Portál zberných dvorov www.zbernedvory.sk Portál zberných dvorov www.zbernedvory.sk bol zrealizovaný na základe projektu Združenia miest a obcí Slovenska

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017 Zmeny v novele zákona č 79/2015 Z z o odpadoch z 23 marca 2017 Prinášame prehľad zmien v novele zákona č 79/2015 Z z o odpadoch, ktoré schválila NR SR 23 marca 2017 na svojej 14 schôdzi Zmeny sa týkajú

Více

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Časť C Slovensko Téma: Odpady Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Hodnotenie životného prostredia DPSIR model hnacia sila ("Driving force" - D), t.j. spúšťacie

Více

1 Štátna plavebná správa

1 Štátna plavebná správa 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na

Více

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY PRÍPRAVY PROGRAMU OBCE PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z. O ODPADOCH

METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY PRÍPRAVY PROGRAMU OBCE PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z. O ODPADOCH METODICKÉ USMERNENIE PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY PRÍPRAVY PROGRAMU OBCE PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z. O ODPADOCH ÚVOD Zákon č. 79/2015 Z.z. nariaďuje jednotlivým druhom územných oblastí vypracovanie tzv.

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Niklová ul., Sereď DIČ: SK IČO: Telefón: 0905/ , 0905/

Niklová ul., Sereď DIČ: SK IČO: Telefón: 0905/ , 0905/ DOHODA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ktorá vznikla medzi: Prvá zmluvná strana Názov školy:... Adresa školy:... IČO:... E-mail:... Telefón:... Riaditeľ školy:...

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Aktuální výzvy odpadového hospodářství 18. října 2017,

Více

6. Nové zmeny a povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom

6. Nové zmeny a povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom 6. Nové zmeny a povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom Nový zákon zásadným spôsobom mení systém financovania nakladania s komunálnym odpadom. Celý tzv. triedený zber (papier, sklo, plasty a

Více

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Schválené MsZ v

Více

Návrh. Zákon. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

Návrh. Zákon. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Návrh Zákon z... 2012 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ustanovuje

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

REFORMA OH V OBCI CHOCHOLNÁ-VELČICE. Ing. Pavel Sládeček Branislav Moňok

REFORMA OH V OBCI CHOCHOLNÁ-VELČICE. Ing. Pavel Sládeček Branislav Moňok REFORMA OH V OBCI CHOCHOLNÁ-VELČICE Ing. Pavel Sládeček Branislav Moňok O obci Chocholná-Velčice Obec: Chocholná-Velčice Samosprávny kraj: Trenčiansky Okres: Trenčín Región: Bielokarpatsko-trenčiansky

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH Jan Maršák odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky 26. dubna 2017, Hradec Králové OBSAH PREZENTACE ü BALÍČEK

Více

Administratívne náležitosti k činnosti spracovávanie starých vozidiel

Administratívne náležitosti k činnosti spracovávanie starých vozidiel Administratívne náležitosti k činnosti spracovávanie starých vozidiel Legislatíva: Smernica č.2000/53/es Európskeho parlamentu a rady o starých vozidlách Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2015

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2015 COOP JEDNOTA NITRA, spotrebné družstvo Štefánikova č.54, 949 01 Nitra PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2015 vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 310/2013 Z.z.. Nitra, január 2014 Schvaľuje:

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov Metodické a vzorové dokumenty ochrany práce I. Základné predpisy ochrany práce Prehľad právnych predpisov (účinnosť k dátumu 1.10.2005) II. Bezpečnosť technických zariadení, cestná doprava, stavebníctvo

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 4/97

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 4/97 MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/97 o triedení komunálneho odpadu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom číslo 4/97-VZN o triedení

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI INFOMÁCIA O NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI Obec Zemné podľa 81 bod 7 písm. h) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) vydáva túto informáciu

Více

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Odpady na VII. setkání starostů, Praha, Regionservis 15. září 2016 Zákony odpadového hospodářství

Více

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Obsah Východiská Koncept návrhu zákona o IB/KB Očakávané riziká NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI Východiská

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

223/2001 Z.z. ZÁKON PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA. Strana 1 z 87

223/2001 Z.z. ZÁKON PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA. Strana 1 z 87 Systém ASPI - stav k 2.10.2015 do čiastky 69/2015 Z.z. 223/2001 Z.z. - o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stav k 31.12.2015 223/2001 Z.z. ZÁKON z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20

ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20 Obsah ÚVOD 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 6 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 6 VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 20 ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 20 SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 34 INÉ 36

Více

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík začiatok prípravy august 2010 rokovanie s jednotlivými ministerstvami (práca, doprava.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015. o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015. o nakladaní s komunálnym odpadom Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990

Více

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ENVIRO 2016, Ostravice, 22. 23. 9. 2016 OBSAH PREZENTACE Nová legislativa odpadového hospodářství Data o

Více

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006 O nakladaní s odpadmi na pracoviskách TU vo Zvolene naše logo Zvolen, máj 2006 2 OBSAH: 1. Úvod 2. Predmet a pôsobnosť smernice 3. Rozdelenie

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Oznámenie chemických látok Európskej chemickej agentúre podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Ing. Silvia Surová Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.

Více

odpadového hospodářství

odpadového hospodářství Setkání starostů Královehradeckého kraje Novinky v legislativě odpadového hospodářství JAROMÍR M A NHA R T Zámek Dětenice 13. května 2008 Zákon o odpadech a obalech č. 185/2001 Sb., o odpadech úplné a

Více

O B E C OSTROVANY Obecný úrad, Ostrovany 60

O B E C OSTROVANY Obecný úrad, Ostrovany 60 O B E C OSTROVANY Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60 Sp. zn.: ObUxxx/2016 V Ostrovanoch 9.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Ostrovany Návrh VZN:

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA pre členské mestá a obce

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA pre členské mestá a obce ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO II. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO II. Milé kolegyne, kolegovia, Združenie miest a obcí Slovenska prichádza s ďalšou formou informovania svojich členov na aktuálne témy, ktorá vychádza zo

Více

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie. o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie. o nakladaní s komunálnym odpadom Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Ivachnová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

Více

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: OBEC JACOVCE Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi I.ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi I.ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE B R E Z I N A č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Obecné zastupiteľstvo v B R E Z I N E sa podľa ustanovenia 6 ods. 1 a 11 ods. 4

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více