VÝROČNÍ ZPRÁVA P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A J E M N I C E Husova 103, J E M N I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A J E M N I C E Husova 103, J E M N I C E"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Selingerová, sociální pracovnice

2 OBSAH 1 Základní údaje organizace Poslání a cílová skupina služby Předmět a rozsah činnosti Zásady poskytování služby Personální zajištění Principy poskytování služby Ceník za úkony pečovatelské služby Cíle Pečovatelské služby Jemnice pro rok Hodnocení činnosti Pečovatelské služby Jemnice za rok Plán rozvoje Pečovatelské služby Jemnice pro rok

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Město Jemnice, Husova 103, Jemnice. Statutární zástupce: Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města IČ: , DIČ: CZ Identifikátor služby: Č. účtu: /0100 Vedoucí sociálního odboru: Mgr. Lenka Čarnická (tel.: kl.103, mob.: , Sociální pracovnice: Mgr. Zdeňka Selingerová (tel.: kl.104, mob.: , Zázemí pracovníků v sociálních službách: Na Předlískách 1154, Jemnice Pečovatelská služba , mob POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Snahou je v co největší možné míře zachovat samostatnost a soběstačnost uživatelů a v co největší míře zachovat jejich zvyklosti sociálních kontaktů tak, aby nebyl narušen dosavadní životní styl uživatelů a nedocházelo k jejich společenskému vyloučení. Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv a základních lidských svobod. A) Pozitivní vymezení okruhu osob, kterým může být pečovatelská služba poskytnuta: senioři osoby s chronickým onemocněním B) Věková struktura cílové skupiny : Cílovou skupinou jsou dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 80 let) a starší senioři (nad 80 let)

4 C) Negativní vymezení cílové skupiny: osoby nesplňující podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku nebo chronického onemocnění, osoby svým bydlištěm nesplňují místní příslušnost pečovatelské služby, osoby vyžadující umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotním zařízení, osoby, které vyžadují poskytování nepřetržité péče o svou osobu jinou osobou, osoby komunikující jiným než českým nebo slovenským jazykem, osoby trpící akutní infekční nemocí - je nařízena karanténa pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře. 3. PŘEDMĚT A ROZSAH ČINNOSTI Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům místních částí (obec Louka a Panenská). Jedná se o terénní službu, přičemž kapacita je 70 uživatelů. Poskytnutou pomocí jsou zajištěny některé životní potřeby, avšak mimo provozní dobu pečovatelské služby jsou schopni si uživatelé zajistit základní sebeobslužnost sami, s pomocí rodinných příslušníků, přátel, popřípadě jiné sociální služby. Mimo pracovní dobu (ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a v době svátků) mohou uživatelé využít služeb jiných poskytovatelů pečovatelské služby (např. agentury DIANA nebo Oblastní charity Třebíč). Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb a vše je zaznamenáno v individuálním plánu péče. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele pro aktuální období, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Pečovatelská služba je poskytována dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v těchto základních činnostech: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní činnosti nejsou poskytovány

5 Cena poskytovaných služeb se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Výše sazeb za úkony sociální služby jsou uvedeny v Ceníku za úkony pečovatelské služby, který je přílohou smlouvy. Uživatel je povinen zaplatit úhradu podle vyúčtování poskytovatele za skutečně provedené úkony (přičemž úhrada je účtována podle skutečného času trvání úkonu). 4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naplňování základního poslání Pečovatelské služby v Jemnici vychází z následujících principů : Zásada individuálního přístupu - přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí. Zásada respektování hodnot uživatele - respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti. Zásada respektování volby uživatele - uživatel může uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby. Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení - prioritní hodnotou je pro nás dodržování a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou příslušnost či náboženské přesvědčení, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných. Zásada profesionálního poskytnutí služby - rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby. Zásada partnerství - spolupráce - uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem, podpora spoluúčasti uživatele. Zásada nezávislosti - snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti. Poskytování pomoci pouze v těch úkonech, které uživatel nezvládá - to je zajištěno zhodnocením zdravotní i sociální situace. Zásada flexibility - služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele. Zásada ochrany lidské důstojnosti - práva uživatele na soukromí, zachovávání mlčenlivosti, a ochrany integrity osoby, vzájemná komunikace s důrazem na důvěrnost sdělení. Zásada podporování sociálního začlenění uživatele- podpora přirozených vztahů uživatelů, spolupráce s rodinami uživatelů, využívání běžných veřejných služeb

6 5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Starosta města Jemnice Tajemník městského úřadu Vedoucí sociálního odboru Úředník sociálního odboru Pečovatelka Pečovatelka Pečovatelka Elektronická podoba organizační struktury je vyvěšena v centrálním registru poskytovatelů sociálních služeb. 6. PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naplňování základního poslání Pečovatelské služby v Jemnici vychází z následujících principů : individuální přístup na základě individuálních potřeb a respektování jeho práv, využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, zachování co největší míry samostatnosti uživatelů, respektování jedinečnosti uživatelů bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou příslušnost či náboženské přesvědčení, uplatňování protidiskriminačního přístupu, vzájemná komunikace s důrazem na důvěrnost sdělení, ochrana práva uživatele na soukromí, zachovávání mlčenlivosti, lidské důstojnosti a ochrany integrity osoby, - 6 -

7 poskytování pomoci pouze v těch úkonech, které uživatel nezvládá. To je zajištěno zhodnocením zdravotní i sociální situace, podpora spoluúčasti uživatele. 7. CENÍK ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úkony poskytované PS Jemnice 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90 Kč/hod. - pomoc při oblékání a svlékání 90 Kč/hod. - pomoc při prostorové orientaci 90 Kč/hod. - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90 Kč/hod. - doprovod k lékaři 90 Kč/hod. 2. Pomoc při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny 90 Kč/hod. - pomoc při základní péči o vlasy a nehty 90 Kč/hod. - pomoc při použití WC 90 Kč/hod. 3. Pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla Jemnice 15 Kč/úkon Louka, Panenská 18 Kč/úkon - příprava a podání jídla a pití 90 Kč/hod. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/hod. - údržba domácích spotřebičů 90 Kč/hod. - velký úklid domácnosti (např. po malování,sezónní úklid ) 90 Kč/hod. - topení v kamnech, včetně donášky topiva 90 Kč/hod. - běžné nákupy a pochůzky 90 Kč/hod. - velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení ) 50 Kč/úkon 5. Praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy - praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy 40 Kč/kg - praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy 40 Kč/kg - pouze žehlení prádla 90 Kč/hod. Ceník byl zpracován podle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách a byl schválen usnesením Rady města Jemnice č. 1/2011 ze dne , s účinností od Fakultativní činnosti nejsou poskytovány

8 8. CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JEMNICE PRO ROK 2012 A) Cíle služby ve vztahu k uživatelům Cílem pečovatelské služby ve vztahu k uživatelům je poskytnout službu na základě individuálních potřeb tak, že: uživatel zůstává ve svém přirozeném prostředí, kritérium: 70 % uživatelů zůstane díky poskytované službě ve svém přirozeném prostředí, uživatel žije běžným způsobem života, kritérium: 70 % uživatelů má zajištěnu potřebnou péči o sebe a domácnost, což jim umožňuje žít běžným způsobem života, uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, kritérium: 50 % uživatelů se při poskytování služby aktivně zapojuje a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, dovedností, uživatel je začleněn do podpůrné vztahové sítě, kritérium: 20 % uživatelů má aktivní sociální síť (kontakty s rodinou, přáteli, sousedy) a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci, uživatel využívá veřejné instituce, kritérium: 30 % uživatelů se zapojuje do běžného života společnosti tím, že využívá veřejné instituce jako jsou úřady, soudy, pošta, obchody, veřejné kulturní akce atd., uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli, kritérium: 70 % je aktivní při rozhodování a spoluúčasti při využívání jednotlivých úkonů pečovatelské služby. B) Strategické cíle Pečovatelské služby Jemnice a) Krátkodobé cíle (do 1 roku) 1. Zavedení systematické vnější supervize pro pracovníky Pečovatelské služby Jemnice. 2. Účast pracovníků Pečovatelské služby Jemnice minimálně 3x za rok na externí supervizi. 3. Zpracování Provozního řádu Pečovatelské služby Jemnice. b) Střednědobé cíle (1 5 let) 1. Rozšíření spolupráce s Mateřskou školou v Jemnici. 2. Navázat spolupráci s Městskou knihovnou v Jemnici. 3. Navázat spolupráci s dobrovolnickou organizací

9 4. Spolupráce s pracovníky Domova pro seniory v Budíškovicích zajištění možnosti školení pro pracovníky v sociálních službách. c) Dlouhodobé cíle (5 let a déle) 1. Zvyšovat profesionalitu služby vzděláváním pracovníků. 2. Provádění depistáže s cílem využití kapacity služby. 3. Udržet stávající dostupnost služby. 4. Zabezpečit srozumitelné a dostupné informování o Pečovatelské službě Jemnice případným zájemcům o tuto službu. 5. Udržení ceny poskytované služby na cenově únosné hranici vzhledem k ekonomické situaci. 6. V případě zájmu umožnění praxe studentům studujícím sociální, zdravotní obory. 9. HODNOCENÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JEMNICE ZA ROK 2012 A) STÍŽNOSTI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY V roce 2012 byla podaná uživatelkou pečovatelské služby dne stížnost na způsob vykonávání určitého úkonu (běžný nákup) jednou konkrétní pečovatelkou. Vedoucí sociálního odboru, po zjištění bližších informací od uživatelky, projednala stížnost osobně s dotyčnou pečovatelkou. Pečovatelka se následně uživatelce omluvila a podala vysvětlení svého konání. Protože uživatelka zároveň žádala změnu klíčového pracovníka, bylo této žádosti vyhověno. B) FINANCOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Příjmy PS Jemnice 2012 Provozní dotace/výnosy z nároků ,- Kč na prostředky státního rozpočtu Úhrady od uživatelů ,- Kč Město ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč V roce 2012 získala Pečovatelská služba Jemnice na svou činnost dotaci ze státního rozpočtu (od MPSV a Kraj Vysočina) ve výši ,- Kč. Město Jemnice vynaložilo na provoz pečovatelské služby částku - 9 -

10 ,- Kč. Uživatelé za využívání úkonů Pečovatelské služby Jemnice zaplatili částku ,- Kč. Po součtu je tedy patrné, že Pečovatelská služba měla v roce 2012 k dispozici celkem ,- Kč. Výdaje PS Jemnice 2012 Výdaje celkem Peugeot Partner Drobný hmotný majetek Ostatní (kancelářské potřeby, propagační předměty, ochranné pomůcky atd.) Zdravotnický materiál Spotřeba energie Cestovné Náklady na reprezentaci Školení a kurzy Nákup služeb pro zajištění jiných základních činností Poradenské, právní, ekonomické služby Spoje - internet, telefon, poštovné Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Výdaje celkem ,- Kč 1 940,- Kč ,- Kč 2 058,- Kč 5 251,- Kč 572,- Kč 0,- Kč ,- Kč 3 960,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V roce 2012 měla Pečovatelská služba Jemnice výdaje ve výši ,- Kč. Nejvíce financí bylo vydáno na mzdové náklady ( ,- Kč) a zákonné sociální a zdravotní pojištění ( ,- Kč) pracovníků pečovatelské služby. Provedené úkony za rok 2012 Úkony Celkem Cena Využilo uživatelů Dovoz oběda ks ,- Kč 33 Pochůzky 94 hod ,- Kč 18 Úklid a údržba domácnosti 254 hod ,- Kč 21 Velký úklid 8 hod. 743,- Kč 1 Praní a žehlení prádla 361 kg ,- Kč 10 Pouze žehlení prádla 4 hod. 324,- Kč 1 Běžné nákupy 234 hod ,- Kč 19 Velké nákupy 15 ks 738,- Kč 4 Pomoc při osobní hygieně 34 hod ,- Kč 3 Pomoc při přípravě jídla a pití 42 hod ,- Kč 1 Pomoc při prostorové orientaci, doprovod k lékaři 2 hod. 210,- Kč 2 Pomoc při oblékání 1 hod. 53,- Kč

11 Nejvíce uživatelů (33) v roce 2012 využilo úkon dovoz oběda. Vzhledem k tomu, že byl nejvíce využit úkon dovoz oběda, vybrala se od uživatelů nejvyšší částka (70 457,- Kč). Pečovatelská služba byla zajišťována pouze občanům města Jemnici. Provoz služebního vozu V září 2009 bylo pořízeno vozidlo značky Peugeot Partner, které nahradilo již dosluhující vozidlo Škoda Pickup. Toto vozidlo slouží k zajištění činnosti PS Jemnice. Peugeot Partner Počet ujetých km Spotřeba paliva celkem v litrech 658,70 517,95 Spotřeba paliva celkem v Kč ,- Kč ,- Kč Pojištění celkem 7 795,- Kč 7 557,- Kč Náklady na opravy 0, ,- Kč Ostatní náklady 0, ,- Kč Jak je z tabulky patrné, v roce 2012 se veškeré náklady na provoz vozidla zvýšily. C) UŽIVATELÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V roce 2011 měla Pečovatelská služba Jemnice 59 uživatelů. Nově byla v průběhu roku 2012 uzavřena smlouva s 10 uživateli. Uzavření nové smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby vždy předcházelo sociální šetření stávající situace žadatele o pečovatelskou službu provedené vedoucí sociálního odboru. Počet uživatelů na začátku roku 2012 byl 47. V průběhu roku 2012 využívalo službu 57 uživatelů. K klesl počet na 42 osob. Nejmladšímu klientovi bylo 36 let a nejstarší klientce 91 let. Průměrný věk klientů byl 77 let. Věkové rozpětí uživatelů Celkem uživatelů 0 59 let let let let let let let

12 D) PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ a) seznam pracovníků v přímé péči v roce 2012 Mocharová Ivana - pečovatelka Findová Marie - pečovatelka Malá Silvie - pečovatelka b) přehled ostatních pracovníků v roce 2012 Mgr. Lenka Čarnická vedoucí sociálního odboru Bc. Kamila Hlaváčová pracovník v sociálních službách Vzdělávání pracovníků Během roku 2012 se pracovnice pečovatelské služby zúčastnily školení a seminářů, které vedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a vycházejí především z individuálních potřeb klientů a pracovníků Pečovatelské služby Jemnice. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách probíhalo v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Povinný počet hodin celoživotního vzdělávání určených novelizací zákona o sociálních službách byl splněn. Kopie o absolvovaném vzdělání jsou uloženy v osobních složkách pracovníků v kanceláři tajemníka MěU Jemnice a jsou součástí individuálních vzdělávacích plánů. Pracovnice PS Jemnice se účastnily těchto školení: - Úvod do problematiky práce s rizikovým uživatelem. - Komunikace s klienty s vybranými diagnózami. - Individuální plánování průběhu sociálních služeb. - Využití vzpomínek při práci se seniory. - Základní odborné znalosti z oblasti medicíny. - Pravidla hygieny při rozvozu obědů. V roce 2012 došlo k personálním změnám na pozici pracovníka v sociální službě i sociálního pracovníka. E) SPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO ROK Propagace služby byla zajištěna roznášením letáků (lékárny, obchody, lékaři, domy zvláštního určení, knihovna, webové stránky města Jemnice, kromě Jemnice také Louka a Panenská, inzerce do Jemnických listů)

13 - Leták informační služby byl upraven tak, aby v něm byl zřejmý veřejný závazek. - Uživatelé pečovatelské služby byli informováni o možnosti donášky knih pracovnicemi Městské knihovny v Jemnici, podpora zájmu o čtení. - V roce 2012 byl nakoupen a nainstalován PC do kanceláře pečovatelek Na Předlískách 1054, Jemnice, a to včetně tiskárny. Zároveň byl zajištěn přístup na internet. - Spolupracovali jsme s praktickými lékaři a s dalšími poskytovali sociálních služeb např. v Třebíči, v Budíškovicích, v Myslibořicích, ve Velkém Újezdě. - Uživatelé byli informováni o možnosti využít pomoci dobrovolníků z občanského sdružení STŘED Třebíč. - Pracovníci absolvovali školení řidičů, které město Jemnice zabezpečuje každý rok pro své zaměstnance. - Byl splněn povinný počet hodin vzdělávání pracovníků pečovatelské služby daný zákonem o sociálních službách. - Informování vedení města Jemnice o přínosu odborné supervize pro zkvalitnění poskytované služby jak u pracovníků v přímé péči, tak u sociální pracovnice. Během roku 2012 se zjišťovaly informace o supervizorech působících v oblasti pečovatelských služeb. - Dne proběhla v DZU Na Předlískách 1154 besídka dětí z MŠ. F) DALŠÍ HODNOCENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JEMNICE - U všech uživatelů jsou vytvořeny individuální plány péče, na základě kterých se poskytovala služba (s případnými změnami úkonů u některých uživatelů dle jejich potřeb a životní situace). Tyto individuální plány jsou v určitých časových intervalech revidovány ve spolupráci s uživateli. - Dne předalo pracovnicím Pečovatelské služby Jemnice město Jemnice do užívání pracovní oblečení (viz. předávací protokol u sociální pracovnice na MěÚ) a to na základě vnitřní směrnice č. 1/2013 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pracovníkům Pečovatelské služby Jemnice a uklízečce města. - V minulém roce jsme prostřednictvím dotazníků zjišťovali spokojenost uživatelů s Pečovatelskou službou Jemnice a případný zájem o využití služby dobrovolníků. - V roce 2012 absolvovaly dvě studentky praxi u Pečovatelské služby Jemnice

14 10. PLÁN ROZVOJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JEMNICE PRO ROK 2013 A) Cíle služby ve vztahu k uživatelům Cílem pečovatelské služby ve vztahu k uživatelům je poskytnout službu na základě individuálních potřeb tak, že: uživatel zůstává ve svém přirozeném prostředí kritérium: 60 % uživatelů zůstane díky poskytované službě ve svém přirozeném prostředí, uživatel žije běžným způsobem života kritérium: 80 % uživatelů má zajištěnu potřebnou péči o sebe a domácnost, což jim umožňuje žít běžným způsobem života, uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a zvyklosti kritérium: 40 % uživatelů se při poskytování služby aktivně zapojuje a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, dovedností, uživatel je začleněn do podpůrné vztahové sítě kritérium: 20 % uživatelů má aktivní sociální síť (kontakty s rodinou, přáteli, sousedy) a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci, uživatel využívá veřejné instituce kritérium: 20 % uživatelů se zapojuje do běžného života společnosti tím, že využívá veřejné instituce jako jsou úřady, soudy, pošta, obchody, veřejné kulturní akce atd., uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli kritérium: 65 % je aktivní při rozhodování a spoluúčasti při využívání jednotlivých úkonů pečovatelské služby. B) Strategické cíle Pečovatelské služby Jemnice a) Krátkodobé cíle (do 1 roku) 1. Pravidelná účast pracovníků Pečovatelské služby Jemnice na externí supervizi. 2. Propagace služby na vybraných místech (v místních zařízeních, lékárnách, v domech s pečovatelskou službou, v knihovně atd.) a v Jemnických listech. 3. Úprava informačního letáku Pečovatelské služby Jemnice. 4. Zajištění vzdělávání pracovníků pečovatelské služby v oblastech komunikace s uživateli, motivace uživatelů. 5. Zajistit lepší informovanost uživatelů o způsobech podání stížností

15 b) Střednědobé cíle (1 5 let) 1. Rozšíření spolupráce s Mateřskou školou v Jemnici. 2. Rozšíření spolupráci s Městskou knihovnou v Jemnici. 3. Udržet dlouhodobou spolupráci s pracovníky Domova pro seniory v Budíškovicích zajištění možnosti školení pro pracovníky v sociálních službách. c) Dlouhodobé cíle (5 let a déle) 1. Zvyšovat profesionalitu služby vzděláváním pracovníků. 2. Provádění depistáže s cílem využití kapacity služby. 3. Udržet stávající dostupnost služby. 4. Udržení ceny poskytované služby na cenově únosné hranici vzhledem k ekonomické situaci. 5. V případě zájmu umožnění praxe studentům a případným zájemcům studujícím sociální, zdravotní obory. Součástí výroční zprávy za rok 2012 je schválený rozpis rozpočtu Pečovatelské služby Jemnice na rok 2013, který je součástí rozpisu rozpočtu města Jemnice na rok Děkujeme všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci

VÝROČNÍ ZPRÁVA P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A J E M N I C E Husova 103, J E M N I C E

VÝROČNÍ ZPRÁVA P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A J E M N I C E Husova 103, J E M N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vypracovala: Pavla Jůdová, DiS., sociální pracovnice OBSAH 1 Základní údaje organizace... 3 2 Poslání a cílová skupina služby... 3 3 Předmět a rozsah činnosti... 4 4 Zásady poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách

Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách č. smlouvy Smlouva o poskytování pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách I. Označení smluvních stran Uživatel: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Brigádníků 62, 473 01 Nový Bor Opatrovník:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Opatření obce č. 3/2007

Opatření obce č. 3/2007 Opatření obce č. 3/2007 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA KRNOV I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 3918445 Forma služby Terénní správní obvod ORP Uherský Brod

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 4069740 Forma služby Terénní Název zařízení a místo Pečovatelská

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav

Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav Výběrové řízení na zajištění pečovatelské služby, do kterého se přihlásila pouze jedna organizace, nám nedává možnost kvalitativně zhodnotit plánované zajištění služby.

Více

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná Město Polná, IČ 00286435 Husovo náměstí 39, 58813 Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, 58813 Polná tel. 567 212 735, 725570394; e-mail: ps@mu-polna.cz Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Platné od 1.1.2017 Služby: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením Typ pokoje

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan/í nar...., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více