ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu"

Transkript

1 ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností. Všeobecný statut fondu platí pouze ve spojení se Zvláštním statutem fondu, který je stanoven pro jednotlivé podílové fondy: 1 Úvodní ustanovení Investiční společnost podléhá předpisům rakouského zákona o investičních fondech z roku 1993 v platném znění (dále jen InvFG ). České slovo "zajištěný" odpovídá v němčině výrazu Werterhaltung. 2 Spoluvlastnické podíly 1. Spoluvlastnictví na majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. 2. Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru. Podle ustanovení Zvláštního statutu fondu mohou být podílové listy vydávány ve více druzích. Podílové listy jsou vedeny v podobě hromadných podílových listin ( 24 rakouského zákona o úschově cenných papírů, v platném znění) nebo jako jednotlivé kusy v listinné podobě. 3. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvlastnických podílů, které jsou v podílovém listu uvedeny. Každý nabyvatel podílu na hromadné podílové listině nabývá spoluvlastnictví k veškerému majetku fondu, a to ve výši svého podílu na spoluvlastnických podílech uvedených v hromadné podílové listině. 4. Investiční společnost je se souhlasem své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly a podílníkům vydat další podílové listy, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu ( 6) uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. 3 Podílové listy a hromadné podílové listiny 1. Podílové listy znějí na majitele. 2. Hromadné podílové listiny jsou opatřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo za tímto účelem pověřeného zaměstnance depozitáře, a dále vlastnoručními podpisy nebo kopiemi podpisů dvou jednatelů Investiční společnosti. 3. Podílové listy v listinné podobě jsou opatřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo za tímto účelem pověřeného zaměstnance depozitáře, a dále vlastnoručními podpisy nebo kopiemi podpisů dvou jednatelů Investiční společnosti. 4 Obhospodařování fondu 1. Investiční společnost je oprávněna disponovat s majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem spojená. Jedná přitom vlastním jménem a na účet podílníků. Je přitom povinna dbát zájmů podílníků a zachovávat integritu trhu, postupovat s péčí řádného a svědomitého hospodáře ve smyslu 84 odst. 1 rakouského akciového zákona a dodržovat ustanovení InvFG, jakož i ustanovení Všeobecného a Zvláštního statutu fondu. Investiční společnost může při správě podílového fondu využít třetích osob a těmto osobám též přenechat právo disponovat s majetkem fondu jménem Investiční společnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků. 2. Investiční společnost nesmí na účet podílového fondu poskytovat peněžní půjčky, ani na sebe brát závazky vyplývající z ručitelských smluv. 3. Majetek podílového fondu nesmí být předmětem zástavy, ani nesmí být zatěžován jiným způsobem s výjimkou případů uvedených ve Zvláštním statutu fondu. Vlastnictví k majetku podílového fondu nesmí být převáděno, ani postupováno za účelem poskytnutí záruky. 4. Investiční společnost nesmí na účet podílového fondu prodávat cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo jiné finanční investice podle paragrafů 20 a 21 InvFG, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly součástí majetku fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 1 (celkem 9)

2 5 Depozitář Banka pověřená ve smyslu 23 InvFG výkonem funkce depozitáře ( 13) provádí úschovu podílových listů, vede účty fondu a vykonává všechny ostatní funkce, které jí byly svěřené podle InvFG a podle Všeobecného a Zvláštního statutu fondu. 6 Vydávání a hodnota podílu 1. Depozitář je povinen vypočítat hodnotu jednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh podílového listu a zveřejnit emisní a odkupní cenu ( 7) pokaždé, kdy dochází k vydávání nebo zpětnému odkupu, nejméně však dvakrát za měsíc. Hodnota podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty podílového fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu podílového fondu vypočte depozitář na základě aktuální kurzovní hodnoty cenných papírů a odběrních práv fondu s připočtením hodnoty nástrojů peněžního trhu a finančních investic, peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu a s odečtením závazků. Základem pro stanovení výše kurzovní hodnoty jsou podle 7 (1) InvFG poslední známé burzovní kurzy, popř. kótace ceny. 2. Emisní cena se skládá z hodnoty podílu a přirážky ke každému podílu na krytí emisních nákladů společnosti. Takto vzniklá cena se zaokrouhluje směrem nahoru. Výše této přirážky, popř. zaokrouhlení je uvedena ve Zvláštním statutu fondu ( 25). 3. Emisní a odkupní cena je zveřejňována pro každý druh podílového listu zvlášť v příloze o podílových fondech Úředního věstníku Vídeňské burzy. 7 Zpětný odkup 1. Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyplácen podíl na fondu ve výši aktuální odkupní ceny, a to popř. proti vrácení podílového listu, dosud nesplatných výnosových listů a obnovovacího listu. 2. Odkupní cena se skládá z hodnoty podílu s odečtením srážky a/nebo zaokrouhlením směrem dolů, je-li to stanoveno ve Zvláštním statutu fondu ( 25). Vyplácení odkupní ceny a její výpočet a zveřejňování podle 6 může být dočasně pozastaveno a podmíněno prodejem majetku podílového fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají v zájmu oprávněných zájmů podílníků. Tato skutečnost musí být současně oznámena Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Jedná se zejména o situaci, kdy fond investoval 5 % nebo více majetku fondu do majetkových hodnot, jejichž oceňovací kurzy na základě politické nebo hospodářské situace zcela zřejmě a nikoliv pouze v ojedinělém případě neodpovídají jejich skutečným hodnotám. 8 Informace o hospodaření 1. Do čtyř měsíců po uplynutí účetního roku Podílového fondu zveřejní Investiční společnost výroční zprávu sestavenou podle 12 InvFG. 2. Do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců účetního roku Podílového fondu zveřejní Investiční společnost pololetní zprávu o hospodaření sestavenou podle 12 InvFG. 3. Výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření budou uloženy k nahlédnutí u Investiční společnosti a u depozitáře. 9 Promlčecí doba pro výnosové podíly Nárok podílníků na vydání výnosových podílů se promlčuje po uplynutí pěti let. S takovými výnosovými podíly se po uplynutí této lhůty nakládá jako s výnosy fondu. 10 Zveřejňování Na veškeré zveřejňování týkající se fondu s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovaných podle 6 se vztahuje 10 rakouského zákona o kapitálovém trhu. Zveřejňování se uskutečňuje - otištěním úplného znění v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo tak, - že výtisky zveřejněné skutečnosti budou k dispozici v dostatečném množství a zdarma v sídle Investiční společnosti a na obchodních místech. Datum zveřejnění a místa, na kterých budou výtisky k dispozici, budou oznámeny v Úředním věstníku Wiener Zeitung, nebo - podle 10 odst. 3 bodu 3 rakouského zákona o kapitálovém trhu (KMG) v elektronické formě na internetové stránce emitenta. ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 2 (celkem 9)

3 11 Změny statutu fondu Investiční společnost může Všeobecný a Zvláštní statut fondu měnit se souhlasem dozorčí rady a depozitáře. Změna statutu podléhá navíc schválení ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Změna musí být zveřejněna. Změna nabývá účinnosti dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po zveřejnění této skutečnosti. 12 Výpověď a likvidace 1. Investiční společnost může vypovědět správu fondu poté, co k tomu obdržela svolení od Úřadu pro dohled nad finančním trhem, a při dodržení výpovědní lhůty v délce nejméně šesti měsíců, popř. pokud majetek fondu klesne pod hranici ,- EUR, bez výpovědní lhůty pouhým zveřejněním této výpovědi ( 10). 2. Pokud zanikne právo Investiční společnosti spravovat fond, řídí se správa fondu nebo jeho likvidace příslušnými ustanoveními InvFG. 12a Sloučení nebo převod majetku fondu Investiční společnost může při dodržení 3 odst. 2 popř. 14 odst. 4 InvFG majetek Podílového fondu sloučit s majetkem jiného podílového fondu nebo převést majetek Podílového fondu do majetku jiných podílových fondů, popř. převzít majetek jiných podílových fondů do majetku Podílového fondu. Zvláštní statut fondu pro ESPA-ČS zajištěný fond 32, podílový fond v cenných papírech podle 20 InvFG (dále jen Podílový fond ) Podílový fond vyhovuje požadavkům směrnice 85/611/EHS. 13 Depozitář Depozitářem je Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG se sídlem ve Vídni. 14 Obchodní místa, podílové listy 1. Obchodním místem pro nákup a odkup podílových listů a pro předávání výnosových listů je Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Vídeň, a Česká spořitelna, a.s., Praha. 2. Pro Podílový fond jsou vydávány podílové listy s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů, jakož i podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů, a to vždy na 1 podíl. Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů se v tuzemsku neprodávají. Investiční společnost si vyhrazuje právo vydávat i podílové listy s výplatou výnosů znějící vždy na 1 podíl. 3. Pokud jsou podílové listy vedeny ve formě hromadných podílových listin, připisuje výnosy podle 28, resp. výplaty podle 29 na účet podílníka banka, která pro něj vede účet cenných papírů. 15 Investiční nástroje a zásady investování 1. Pro fond smějí být nakupovány podle ustanovení paragrafů 4, 20 a 21 InvFG a paragrafů 16 a dalších statutů fondu všechny druhy cenných papírů, nástroje peněžního trhu a jiné likvidní finanční investice, pokud se při jejich nabývání dodržuje zásada diverzifikace rizika a pokud tím nejsou narušeny oprávněné zájmy podílníků. 2. Majetek fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 je investován podle následujících, demonstrativně popsaných investičních zásad: a) Nabývány jsou dluhopisy vydávané úvěrovými institucemi se sídlem v Evropě. b) Za účelem (částečného) zahrnutí komplexního průřezu všech investic smějí být nakupovány podíly podílových fondů podle 17 tohoto statutu fondu - bez ohledu na zemi sídla společnosti, která je obhospodařuje, a to max. do výše 10 % majetku fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32. c) Investice do majetkových hodnot podle 18 tohoto statutu fondu hrají jako investiční cíl druhořadou roli. ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 3 (celkem 9)

4 d) Investiční společnost si vyhrazuje právo kromě majetkových hodnot uvedených pod písmeny a) až c) investovat v omezené míře i do jiných majetkových hodnot uvedených v bodě 1. e) Nástroje finančních derivátů podle 19 a 19a tohoto statutu fondu mohou být využívány nejen k minimalizaci rizika (zajištění), ale zejména i jako aktivní investiční nástroj. Vztaženo na celkovou čistou hodnotu majetku fondu mohou hrát nástroje finančních derivátů sloužící k zajištění rizika i nástroje finančních derivátů nesloužící k zajištění rizika významnou roli. 3. Pokud jsou pro Podílový fond nakupovány cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivativní instrument, je třeba, aby Investiční společnost tuto skutečnost zohlednila při dodržování ustanovení paragrafů 19 a 19a. Investice fondu do indexových finančních derivátů nejsou zahrnuty do investičních limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7 a 8d InvFG. 4. Nabývání ne zcela splacených akcií nebo nástrojů peněžního trhu a odběrních práv na takové nástroje nebo nabývání jiných ne zcela splacených finančních nástrojů je přípustné až do výše 10 % majetku fondu. 5. Cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány členským státem včetně jeho územně správních celků, třetím státem nebo mezinárodními organizacemi veřejnoprávního charakteru, jejímiž členy jsou jeden nebo více členských států, smějí být nabývány v rozsahu nad 35 % majetku fondu za předpokladu, že se investice fondu uskuteční do alespoň šesti různých emisí, přičemž investice do jedné a té samé emise nesmí překročit 30 % majetku fondu. 16 Burzy a organizované trhy 1. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu smějí být nakupovány, pokud: - jsou úředně kótovány nebo obchodovány na některém regulovaném trhu podle 2 bodu 37 rakouského zákona o bankovnictví (BWG) nebo - obchodovány na jiném uznávaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu cenných papírů v některé z členských zemí nebo - jsou úředně kótovány na některé z burz třetích států uvedených v příloze nebo - jsou obchodovány na jiném uznávaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu cenných papírů v některé z třetích zemí uvedených v příloze nebo - pokud podmínky emise obsahují závazek, že bude požádáno o úřední kótování nebo registraci k obchodování na některé z výše uvedených burz nebo k obchodování na některém z výše uvedených jiných trhů a toto povolení bude uděleno nejpozději do jednoho roku od zahájení emise cenných papírů. 2. Nástroje peněžního trhu neobchodované na regulovaném trhu, které jsou zpravidla obchodované na peněžním trhu, jsou likvidní a jejich hodnotu lze kdykoliv přesně určit, mohou být pro Podílový fond nakupovány, pokud emise nebo sám emitent podléhají předpisům o ochraně investorů a ochraně vkladů nebo - jsou vydávány nebo garantovány státním, regionálním nebo místním subjektem nebo centrální bankou členské země, Evropskou bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo, pokud je tato země federací, spolkovou zemí této federace, nebo mezinárodním subjektem veřejnoprávního charakteru, jehož členem je alespoň jedna členská země, nebo - jsou vydávány podnikem, jehož cenné papíry (vyjma nových emisí) jsou obchodovány na regulovaných trzích uvedených v bodě 1, nebo - jsou vydávány nebo garantovány institucí, která je podřízena dohledu podle kritérií stanovených v komunitárním právu, nebo jsou vydávány nebo garantovány institucí, která podléhá dohledu a dodržuje jeho podmínky, které jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem minimálně tak přísné jako podmínky dohledu podle komunitárního práva, nebo - jsou vydávány jinými emitenty, kteří spadají do kategorie, která byla ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem schválena, pokud pro investice do těchto nástrojů platí rovnocenné předpisy na ochranu investorů a pokud se jedná v případě takového emitenta o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů eur, který zpracovává a zveřejňuje svou účetní závěrku podle předpisů směrnice 78/660/EHS, nebo se jedná o právní subjekt, který v rámci jedné podnikové skupiny zahrnující jednu nebo více společností kótovaných na burze, je zodpovědný za financování této skupiny, nebo se jedná o právní subjekt, který má financovat krytí závazků v cenných papírech využitím úvěrového rámce poskytnutého ze strany banky. 3. Celkem smí být investováno nejvýše 10 % majetku fondu do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují předpoklady uvedené v bodě 1 a 2. ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 4 (celkem 9)

5 17 Podíly podílových fondů 1. Podíly podílových fondů (= podílové fondy a investiční společnosti otevřeného typu), které splňují podmínky směrnice 85/611/EHS (subjekty kolektivního investování do cenných papírů), smějí být nakupovány společně s podílovými fondy podle následujícího bodu 2 až do celkové výše 10 % majetku fondu, za předpokladu, že ani tyto podílové fondy nesmějí investovat více jak 10 % majetku fondu do podílů jiných podílových fondů. 2. Podíly podílových fondů, které nesplňují podmínky směrnice 85/611/EHS (subjekty kolektivního investování) a - jejichž výlučným cílem je investování peněz získaných od veřejnosti na společný účet podle zásady rozložení rizika do cenných papírů a jiných likvidních finančních nástrojů, a - jejichž podíly jsou odkupovány nebo vypláceny na žádost podílníka bezprostředně nebo zprostředkovaně k tíži majetku podílového fondu, smějí být nakupovány společně s podílovými fondy podle předcházejícího bodu 1 až do celkové výše 10 % majetku fondu, za předpokladu, že a) ani tyto podílové fondy nesmějí investovat více jak 10 % majetku fondu do podílů jiných podílových fondů a b) tyto podílové fondy jsou registrovány podle právních předpisů, které je podřizují dohledu, který je podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem rovnocenný dohledu podle komunitárního práva a existuje dostatečná záruka spolupráce mezi dotyčnými úřady, a c) úroveň ochrany podílníků je rovnocenná ochraně, kterou požívají podílníci podílových fondů, které splňují podmínky směrnice 85/611/EHS (subjekty kolektivního investování do cenných papírů), a zejména předpisy o oddělené úschově zvláštního majetku, o přijetí úvěru, poskytnutí úvěru a prázdných prodejích cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jsou rovnocenné s požadavky směrnice 85/611/EHS, a d) o obchodní činnosti jsou pořizovány pololetní a výroční zprávy, které umožňují učinit si obraz o majetku a závazcích, výnosech a transakcích ve sledovaném období. 3. Pro Podílový fond smějí být nakupovány také podíly podílových fondů, které jsou bezprostředně nebo zprostředkovaně spravovány stejnou investiční společností nebo společností, se kterou je Investiční společnost svázána společnou správou, managementem nebo významnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí. 4. Podíly jednoho a téhož podílového fondu smějí být nakupovány max. do výše 10 % majetku fondu. 18 Vklady na viděnou a vypověditelné vklady 1. Fond smí udržovat zůstatky na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců. Minimální zůstatek na bankovních účtech není předepsán a výše vkladů není omezena. 2. Ustanovení bodu 1 je všeobecné povahy. Podílový fond smí nakupovat majetkové hodnoty specifikované v bodě 1 podle zásad investiční politiky uvedených v Deriváty 1. Pro Podílový fond mohou být využívány odvozené finanční nástroje (deriváty), včetně rovnocenných nástrojů účtovaných v hotovosti, které jsou obchodované na některém z regulovaných trhů uvedených v 16, pokud se u základního majetku jedná o cenné papíry, nástroje peněžního trhu a jiné likvidní finanční investice ve smyslu 15, nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kursy nebo měny, do kterých Podílový fond může podle svých zásad investiční politiky ( 15) investovat. 2. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se bere v potaz tržní hodnota základního majetku, riziko výpadku, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta jednotlivých pozic. 3. Podílový fond smí jako součást své investiční strategie využívat deriváty v rámci investičních limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d InvFG, pokud celkové riziko spojené se základním majetkem nepřekročí tyto investiční limity. 4. Ustanovení bodu 1 až 3 je všeobecné povahy. Podílový fond smí finanční nástroje uvedené v bodě 1 využívat podle zásad investiční politiky uvedených v a Deriváty OTC 1. Podílový fond může využívat odvozené finanční nástroje, které nejsou obchodovány na burze (deriváty OTC), pokud a) se u základního majetku jedná o majetek podle 19 bod 1, ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 5 (celkem 9)

6 b) je protistrana institucí, která podléhá dohledu a která byla schválena vyhláškou Úřadu pro dohled nad finančním trhem c) deriváty OTC podléhají spolehlivému a přezkoumatelnému ocenění na bázi denních hodnot a mohou být kdykoliv na základě iniciativy Podílového fondu za přiměřenou aktuální hodnotu prodány, zlikvidovány nebo vykompenzovány protiobchodem d) jsou investovány v rámci investičních limitů stanovených v 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d a celkové riziko základních hodnot nepřekročí tyto limity. 2. Riziko výpadku u obchodů Podílového fondu s deriváty OTC nesmí překročit následující limity: a) pokud je protistranou úvěrová instituce, 10 % majetku fondu, b) jinak 5 % majetku fondu. 3. Ustanovení bodu 1 a 2 je všeobecné povahy. Podílový fond smí finanční nástroje uvedené v bodě 1 využívat podle zásad investiční politiky uvedených v b Value at risk Neaplikuje se. 20 Přijetí úvěru Investiční společnost smí na účet Podílového fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu. 21 Repo operace Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v InvFG oprávněna na účet Podílového fondu nakupovat do majetku fondu majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku v předem určeném termínu a za předem stanovenou cenu. 22 Úrokové swapové operace Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v InvFG vyměňovat variabilní úrokové nároky za pevně stanovené úrokové nároky nebo pevně stanovené úrokové nároky za variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků v majetku fondu vyváženy úrokovými nároky z majetku fondu stejného druhu. 23 Devizové swapové operace Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v InvFG vyměňovat majetek fondu za majetek, který zní na jinou měnu. 24 Zápůjčka cenných papírů Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v InvFG převádět na dobu určitou vlastnictví k cenným papírům na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uznávaného systému půjčování cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba zavázána po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty převést vlastnictví k cenným papírům zpět. 25 Podmínky pro vydávání a odkupování podílů Výpočet hodnoty podílu podle 6 se provádí v CZK. Emisní přirážka na úhradu emisních nákladů společnosti činí až 2,0 %. Při odkupu podílových listů se po celou dobu existence fondu odečítá z odkupní ceny podílového listu odměna pro Investiční společnost podle 22 odst. 2 bod 9 InvFG ve výši až 6,0 %. Vydávání podílů zásadně není omezeno. Investiční společnost si však vyhrazuje právo vydávání podílových listů dočasně nebo zcela zastavit. 26 Účetní rok Účetním rokem Podílového fondu je období od 1. ledna do 31. prosince téhož kalendářního roku. 27 Správní poplatky, náhrada výdajů ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 6 (celkem 9)

7 Investiční společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,0 % majetku fondu, která se počítá z hodnoty majetku fondu na konci každého měsíce. Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, obzvláště nákladů na povinné zveřejňování informací, poplatků za úschovu cenných papírů, poplatků depozitáři, nákladů na audit, poradenství a účetní závěrky. 28 Použití výnosů u podílových listů s výplatou výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů vypláceny majitelům podílových listů s výplatou výnosů od 1. dubna následujícího účetního roku případně proti odevzdání výnosového listu, a to v plné výši, pokud se jedná o úroky a dividendy, nebo ve výši dle uvážení Investiční společnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje majetku fondu včetně odběrních práv. Zbývající část výnosů se převádí do dalšího účetního období. 29 Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů (reinvestující) Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Pokud u všech majitelů podílů nejsou splněny podmínky pro možnost nevyplacení částky na úhradu daně z kapitálových výnosů podle 13 InvFG vyplácí se od 1. dubna následujícího účetního roku částka stanovená podle věty InvFG. Tuto částku je nutné, v případech, kterých se to týká, použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na nevyplacený výnos z podílového listu. 29a Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů (plně reinvestující zahraniční tranše) Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Nevyplácí se přitom ani žádná částka na úhradu daně z kapitálových výnosů podle 13 InvFG. Investiční společnost zajistí opatřením odpovídajících dokladů ze strany subjektů vedoucích účty cenných papírů, aby podílové listy mohly být v okamžiku výplaty výnosů pouze v držení podílníků, kteří nepodléhají tuzemské dani z příjmu fyzických, popř. právnických osob nebo u kterých jsou splněny předpoklady pro osvobození od daně podle 94 zákona o dani z příjmu, popř. pro osvobození od daně z kapitálových výnosů. 30 Likvidace Z čistého výtěžku likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % majetku fondu. 30a Omezení doby, ukončení vydávání podílů 1. Podílový fond se zakládá dne Vydávání podílů trvá nejdéle do právo Investiční společnosti podle 25 zastavit vydávání podílů před tímto datem zůstává tímto nedotčeno. 3. Podílový fond je zakládán na dobu určitou; doba jeho existence končí Umořovací kurs pro podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů činí nejméně 100,- Kč za jeden podíl, to však pouze za předpokladu, že všichni emitenti dluhopisů, které se nacházejí v majetku fondu, dostojí v plné výši a včas svým závazkům. 4. Právo výpovědi ze strany Investiční společnosti podle 14 InvFG zůstává tímto nedotčeno. 30b Likvidace fondu na dobu určitou 1. Investiční společnost provede likvidaci majetku fondu v období od do ; přitom dojde k prodeji majetkových hodnot fondu, inkasu pohledávek a úhradě závazků. 2. Vracení podílů je možné i v průběhu likvidace. Investiční společnost si však vyhrazuje právo zastavit přijímání podílů, pokud to bude v zájmu podílníků a řádného průběhu likvidace. 3. Výtěžek likvidace připadající na příslušný podíl vyplácí depozitář od oproti vrácení podílových listů. 4. Výtěžek likvidace připadající na jeden podíl bude zveřejněn a uveden ve zprávě o likvidaci fondu (výroční zprávě) ke dni ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 7 (celkem 9)

8 Příloha k Zvláštnímu statutu fondu Seznam burz s úředním obchodováním a seznam organizovaných trhů (verze květen 2007) 1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského hospodářského prostoru: Podle článku 16 směrnice 93/22/EHS (směrnice o cenných papírech) musí každý členský stát vést aktuální seznam jím schválených trhů s cennými papíry. Tento seznam je nutné předat ostatním členským státům a Komisi. Komise je podle tohoto ustanovení povinna jednou ročně zveřejnit seznam regulovaných trhů, které jí byly nahlášeny. V důsledku zjednodušení procesu schvalování a specializace na jednotlivé segmenty obchodování podléhá seznam regulovaných trhů velkým změnám. Komise proto mimo ročního zveřejňování příslušného seznamu v Úředním věstníku Evropských společenství zpřístupnila aktualizované vydání seznamu na svých oficiálních webových stránkách. Aktuálně platný seznam regulovaných trhů je uveden na adrese: v odkazu "Seznam regulovaných trhů (pdf)" a navíc Bulharsko: Rumunsko: Sofie (Bulgarian Stock Exchange) Bukurešť (Bucharest Stock Exchange) 2. Burzy v evropských zemích mimo členské země Evropského hospodářského prostoru 2.1. BOSNA HERCEGOVINA Sarajevo 2.2. REPUBLIKA SRPSKA, BIH1 1 Banja Luka 2.3. CHORVATSKO Záhřeb, Varaždin 2.4. ŠVÝCARSKO SWX Swiss-Exchange 2.5. SRBSKO A ČERNÁ HORA: Bělehrad 2.6. TURECKO Istanbul (pouze Národní trh ) 2.7. RUSKO Moskva (RTS Stock Exchange) 3. Burzy v mimoevropských zemích 3.1. ARGENTINA Buenos Aires 3.2. AUSTRÁLIE Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.3. BRAZÍLIE Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4. CHILE Santiago 3.5. HONGKONG Hongkong Stock Exchange 3.6. INDIE Bombay 3.7. INDONÉZIE Jakarta 3.8. IZRAEL Tel Aviv 3.9. JAPONSKO Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima KANADA Toronto, Vancouver, Montreal KOREA Soul MALAJSIE Kuala Lumpur MEXIKO Mexiko City NOVÝ ZÉLAND Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland FILIPÍNY Manila SINGAPUR Singapore Stock Exchange JIŽNÍ AFRIKA Johannesburg TAIWAN Taipei THAJSKO Bangkok USA New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/ Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati VENEZUELA Caracas ČÍNA Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 1 BiH je oficiální zkratka pro "Bosna a Hercegovina" ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 8 (celkem 9)

9 4. Organizované trhy v zemích mimo členské země Evropského společenství 4.1. JAPONSKO Over the Counter Market 4.2. KANADA Over the Counter Market 4.3. KOREA Over the Counter Market 4.4. ŠVÝCARSKO SWX Swiss-Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market členů asociace International Securities Market Association (ISMA), Curych 4.5. USA Over the Counter Market v systému NASDAQ, Over the Counter Market (trhy organizované NASD jako Over-the-Counter Equity Market,Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over the Counter Market pro Agency Mortgage Backed Securities 5. Burzy s finančními termínovými kontrakty a opcemi 5.1. ARGENTINA Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2. AUSTRÁLIE Australian Options Market, Sidney Futures Exchange Ltd BRAZÍLIE Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4. KANADA Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.5. HONG KONG Hong Kong Futures Exchange Ltd JAPONSKO Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.7. NOVÝ ZÉLAND New Zealand Futures and Options Exchange 5.8. FILIPÍNY Manila International Futures Exchange 5.9. SINGAPUR Singapore International Monetary Exchange SLOVENSKO RM System Slovakia a Bratislava Options Exchange (BOB) JIŽNÍ AFRIKA Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) ŠVÝCARSKO EUREX USA American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) Konec překladu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Strana 9 (celkem 9)