Kromě Florencie působil Masaccio také v Pise a v Římě, kde za neznámých okolností zemřel násilnou smrtí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kromě Florencie působil Masaccio také v Pise a v Římě, kde za neznámých okolností zemřel násilnou smrtí."

Transkript

1 Florentská škola Hlavní představitelé florentské školy: MASACCIO vl.jm. Tommaso di Giovanni di Simone Guidi ( ): jeden z hlavních představitelů západoevropského malířství, jehož dílo (které Giorgio Vasari označil jako arte moderna, tj. moderní umění) přesáhlo svým významem dobu a ovlivnilo tvorbu velkých mistrů vrcholné renesance, jakými byli např. Raffael a Michelangelo. Ve svých freskách navázal na Giottův monumentalismus, Brunelleschiho perspektivu a Donatellovo expresivní sochařství a vytvořil střídmý monumentální styl založený na exaktní prostorové perspektivě a modelaci světlem a stínem. Jeho postavy, reálné individualizované bytosti nadané fyzickou a duchovní silou, jsou zasazeny v neméně reálném trojrozměrném prostoru architektury nebo krajiny. Kromě Florencie působil Masaccio také v Pise a v Římě, kde za neznámých okolností zemřel násilnou smrtí. Hlavní díla: Svatá Trojice v kostele Santa Maria Novella ve Florencii ( ; freska; 667 x 317 cm. Nástěnná malba, jež zobrazuje Svatou Trojici v ikonografické podobě tzv. Trůnu milosti (tj. v podobě Ducha svatého jako holubice a Boha Otce, jenž před sebou drží Syna na kříži), Pannu Marii a sv. Jana s donátory, ukazuje jako jedno z prvních renesančních děl užití lineární perspektivy, která je konstruována na jediném úběžníku umístěném přímo v ose divákových očí. Rámec výjevu, v podobě antikizující kaple nad Adamovým hrobem, zde Masaccio zkonstruoval a nakreslil s dokonalostí a přesností stavebního projektu, takže vyvolává iluzi skutečného klenutého prostoru ve stěně kostela); cyklus fresek v kapli Brancacciů kostela Santa Maria del Carmine ve Florencii ( ; fresky s výjevy z Geneze a ze života sv. Petra představují nejvýznamnější Masacciovo dílo, v němž naplno rozvinul veškeré novátorství své malby. Z řady výjevů, na nichž také pracoval Masacciův učitel Masolino da Panicale a které v letech dokončoval Filippino Lippi, lze s určitostí Masacciovi připsatvyhnání Adama a Evy z ráje, Kázání sv. Petra v Jeruzalémě, Křest obrácených na víru, Uzdravení stínem, Smrt Ananiášovu a slavný Peníz daně. Zvláště tento výjev, v němž se prolínají tři epizody (nalezení mince v ústech ryby, rozhovor Krista s apoštoly a odevzdání mince výběrčímu chrámové daně), Masacciovi umožnil uplatnit všechny revoluční principy své malby a skloubit jeho dějovou, výpravnou a ryze výtvarnou složku v jeden harmonický celek. Vše zde prostupuje přesvědčivý realismus, a to jak v monumentální objemovosti postav a jejich pláš?ů, tak i ve fyziognomii jejich tváří a gest či věrohodném rámci krajiny s oblačným horizontem a dlouhými vrženými stíny). Příklady deskových obrazů: Ukřižování (kol. r.1426; 83 x 63 cm; Museo Nazionale di Capodimonte, Neapol); Sv. Jeroným a sv. Jan Křtitel (1428; 114 x 55 cm; National Gallery, Londýn); Madona s dítětem a anděly (1426; 136 x 73 cm; National Gallery, Londýn); Svatá Anna Samotřetí (1424; 175 x 103; Galleria degli Uffizi, Florencie). FRA ANGELICO ( řádovým jménem Giovanni da Fiesole) ( ): řeholník řádu dominikánů v klášteře San Domenico ve Fiesole.Ve svém díle spojoval prvky mezinárodní gotiky s vlivem svého 1

2 současníka Masaccia, od něhož přejímal plastickou modelaci postav a perspektivní podání prostoru. Dospíval tak ke zvláštní syntéze různorodých slohových prvků a svébytné idealizaci, která má výrazný duchovní náboj, ale přitom vyniká dekorativností a lyričností charakterizovanou jemnou kresbou, jemně tónovanými barvami, mnoha detaily a narativním způsobem zobrazování. Hlavní díla: Zvěstování ( ; 154 x 194 cm; tempera na dřevě; Museo del Prado, Madrid. Ve svém proslulém Zvěstování, jež tvoří hlavní část oltáře původně určeného pro klášterní kostel San Domenico ve Fiesole, použil Fra Angelico arkádovou lodžii s andělem a Pannou Marií jednak jako prostorotvorný prvek (podobně jako Masaccio ve Svaté Trojici), jednak jako symbolický prvek oddělující dvě významové roviny: pozemskou s tématem Vyhnání z ráje a sakrální s tématem Zvěstování. Jde tak poprvé o téma provedené tímto způsobem, po němž následovala řada dalších umělcových variant, z nichž je nejvýznamnější Zvěstování v Museo Diocesano v Cortoně, které vytvořil v letech ); Poslední soud ( ; tempera na dřevě; 105 x 210 cm; Museo di San Marco, Florencie); cyklus fresek v klášteře San Marco ve Florencii ( ; v rámci rozsáhlé přestavby kláštera, kterou v roce 1437 zahájil Michelozzo di Michelozzi, byl Fra Angelico pověřen freskovou výzdobou hlavních prostor kláštera, které zahrnovaly křížovou chodbu, kapitulní síň, refektář, chodby a 45 cel řádových bratří. Jak ukazují fresky Zvěstování Panně Marii, Noli me tangere, Posmívání se Kristu a další obrazy v celách, malíř se záměrně vyhnul veškerým vnějším a proto rozptylujícím prvkům, které by narušovaly meditaci bratří nad vlastními duchovními obsahy jednotlivých výjevů ze života Krista a Panny Marie); Madona s dítětem, anděly a světci (z hlavního oltáře kostela San Marco) ( ; tempera na dřevě; 220 x 227 cm; Museo di San Marco, Florencie. Jeden z nejvýznamnějších obrazů Fra Angelica, jehož vyzrálé mistrovství se zde mimo jiné projevuje v přesvědčivé iluzi prostoru (mj. i užitím lineární perspektivy s centrálním úběžníkem a prudkou perspektivní zkratkou geometrických vzorů koberce před trůnem P. Marie), přehlednou a pečlivě promyšlenou kompozicí, jakož i neobvyklým čtvercovým formátem, jehož jednoduchá pravoúhlá forma původně rámovaná pilastry a završená architrávem vystřídala obrazy složené z více částí). Florentská škola Snímání z kříže (pro kapli Strozziů kostela Santa Trinità ve Florencii)( ; tempera na dřevě; 176 x 185 cm; Museo di San Marco, Florencie); cyklus fresek ze života sv. Štěpána a sv.vavřince v kapli papeže Mikuláše V. ve Vatikánu ( ); tabernákl Linaiuoli (pro sídlo gildy pláteníků) (kol.r.1433; tempera na dřevě; 260 x 330 cm; Museo di San Marco, Florencie); triptych s Trůnící P. Marií s dítětem a čtyřmi anděly (pro kapli sv. Mikuláše v kostele San Domenico v Perugii) (kol.r.1437; tempera na dřevě; 130 x 77 cm; Galleria Nazionale dell Umbria, Perugie). PAOLO UCCELLO vl.jm. Paolo di Dono (kol ):; florentský malíř zabývající se mnohotvárnými možnostmi perspektivního zobrazování. Linie perspektivních konstrukcí (ortogonály, vertikály, diagonály, horizont apod.) měly v jeho obrazech zároveň kompoziční funkci. Tak například v jednom ze tří 2

3 obrazůbitvy u San Romana ( ; tempera na dřevě; National Gallery, Londýn) oslavujících vítězství Floren?anů nad spojenými vojsky měst Sieny, Luccy a Milána, které Uccello namaloval na objednávku Cosima de Medici, jsou zlomená kopí bojovníků rozmístěna přesně podle sbíhajících se ortogonál. Podobně i v obraze Noční hon ( ; 65 x 165 cm; tempera na dřevě; Ashmolean Museum, Oxford) jsou psi a koně honců rozmístěni v ortogonálách a na horizontu, zatímco kmeny stromů zde tvoří sbíhající se kompoziční vertikály. freska Potopa v Chiostro Verde ( zelené křížové chodbě) kláštera Santa Maria Novella ve Florencii (po ); freska jezdeckého pomníku Johna Hawkwooda (1436; 820 x 515 cm)a Niccoly da Tolentino (1456; 833 x 512 cm) v dómu Santa Maria del Fiore ve Florencii (monochromní freska na plátně ve stylu terra verde ); Sv. Jiří s drakem (kol. r.1456; olej na plátně; 57 x 73 cm; National Gallery, Londýn). Florentská škola FRA FILIPPO LIPPI vl. jm. Filippo di Tommaso di Lippo (kol ): významný představitel rané florentské renesance vycházející z tvorby Fra Angelica a zejména Masaccia, s jehož dílem v kapli Brancacciů se seznámil jako řeholník karmelitánského řádu v klášteře Santa Maria del Carmine ( ). Přestože se projevoval jako velmi svérázný a výstřední člověk nerespektující regule přísného rozjímavého řádu (velký rozruch ve Florencii vyvolal jeho milostný vztah s řeholnicí Lukrécií Buti, s níž měl dceru Alessandru a syna Filippina, jenž se stal později také malířem), byl ve své době považován za nejvýznamnějšího umělce vedle Fra Angelica. Maloval fresky (např. cyklus fresek ze života sv. Štěpána a sv. Jana Křtitele v dómu Santo Stefano v Pratu; ) a deskové obrazylíbezných madon, mj. také v kruhové kompozici tonda, které umís?oval do intimního prostředí prostého domácího interiéru. K takovým jeho obrazům například patřímadona z Tarquinie (1437; tempera na dřevě; 151 x 66 cm; Galleria Nazionale d Arte Antica, Řím) nebo tondo Madona s dítětem a výjevy ze života sv. Anny (1452; olej na dřevě; ø 135 cm; Galleria Palatina v Palazzo Pitti, Florencie). Zvěstování v kapli Martelliů kostela San Lorenzo ve Florencii (kol.1440; olej na dřevě; 175 x 183 cm. Výjev s neobvyklou ikonografií se tentokrát odehrává ve dvouarkádové lodžii, která obraz rozděluje na skupinu dvou andělů a skupinu P. Marie s archandělem Gabrielem. K lod-žii přiléhá zahrada, která zde plní jak prostorotvornou, tak duchovně-významovou funkci, a to jako místo pro řadu christologických a mariánských symbolů. Sama uzavřená zahrada jako tzv. hortus conclusus zde symbolizuje Mariinu čistotu, zatímco např. kašna má význam biblické vody života a besídka porostlá révou poukazuje na Kristova slova Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. (Jan; 15,1)); Zvěstování se dvěma klečícími donátory (kol. r.1440; olej na dřevě; 155 x 144 cm; Galleria Nazionale d Arte Antica, Řím); Madona s dítětem, anděly, sv. Augustinem a sv. Fredianem ( ; 208 x 244 cm; tempera na dřevě; Musée du Louvre, Paříž); Madona v lese (kol. r.1460; olej na dřevě; 127 x 116 cm; Staatliche Museen, Berlín). 3

4 Florentská škola BENOZZO GOZZOLI ( ): žák Fra Angelica, autor fresky v kapli Medicejského paláce (Palazzo Medici-Riccardi) ve Florencii, která zde na třech stěnách zobrazuje pohádkově výpravnou Jízdu sv. Tří králů do Betléma ( ). Po kamenitých serpentinách se vine dlouhá řada jezdců se svým služebnictvem, mezi nimiž jsou vidět přední členové rodu Medici (např. Lorenzo Il Magnifico zde vede průvod v postavě nejmladšího krále), jakož i účastníci posledního ekumenického koncilu představitelů východní a západní církve, který se konal ve Florencii roku ANDREA DEL VERROCCHIO ( ): malíř a sochař, z jehož dílny ve Florencii vyšlo několik mimořádně významných malířů, jakými byli Leonardo da Vinci, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio nebo Francesco Botticini. Mezi mála obrazy, které vytvořil, představuje jeho nejvýznamnější dílo obraz Kristův křest ( ; tempera a olej na dřevě; 177 x 151 cm; Galleria degli Uffizi, Florencie), který dokončoval a částečně přemaloval jeho mladý pomocník Leonardo da Vinci. SANDRO BOTTICELLI vl. jm. Alessandro di Mariano ( ): žák Filippa Lippiho; umělecky nejvýraznější a nejoriginálnější osobnost florentského quattrocenta. Díky své mimořádné senzibilitě a prostředí Platónské akademie, kterým byl ovlivněn za svého pobytu na dvoře Medicejských, obohatil umění quattrocenta o nové duchovní obsahy, mytologické a alegorické náměty a lyrické formy. Jako vyškolený zlatník užívá ostrou, kaligraficky čistou a dekorativně rozvlněnou linii, která společně s barvou, draperiemi a dalšími dekorativními prvky vytváří jeho specifický, esteticky podmanivý styl (později ovlivnil např. tvorbu anglických preraffaelistů, symbolistů a zejména umění secese). Vlivem kázání Girolama Savonarolypřevažují v pozdních Botticelliho dílech (předtím, než po popravě reformátora v roce 1498 úplně zanechal malování) hlavně náboženské obsahy a spíše asketická strohost projevující se zjednodušenou barevností a expresivitou. Díla raného období: rané Botticelliho období, v němž převládají obrazy líbezných madon, například P. Maria s Ježíškem a sv. Janem (1468; Musée du Louvre, Paříž) nebo P. Maria s dítětem a dvěma anděly (1469; National Gallery, Londýn), vrcholí Klaněním sv. Tří králů (1475; tempera na dřevě; 111 x 134 cm; Galleria degli Uffizi, Florencie) pro kostel Santa Maria Novella s donátorem Guasparrem (Kašparem) de Lamou, vlastní podobiznou a vynikajícími portréty předních členů medicejského rodu. Významná díla vrcholného období: výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu ( ; k výzdobě papežské kaple povolal Botticelliho papež Sixtus IV. (podle něhož získaly tyto prostory název Sixtinská kaple), aby zde spolu s Domenicem Ghirlandaiem, Cosimem Rossellim a Pietrem Peruginem vyzdobil stěny freskami na starozákonní a novozákonní témata ze života Mojžíše a Krista. Jeden z jeho nejvýznamnějších obrazů zde představuje Vzbouření proti Mojžíšovu zákonu, jehož mravoličný obsah sděluje latinský nápis Nech? si nikdo nepřisvojuje poctu vyjma toho, koho by k tomu povolal Bůh, jako Árona na triumfálním oblouku uprostřed); La Primavera (Jaro) (kol. r.1482; tempera na dřevě; 203 x 314 cm; Galleria degli Uffizi, Florencie. Dílo vytvořené pro vilu Lorenza di Pierfrancesca v Castellu představuje imaginární scénu s mytologickými 4

5 postavami, jejichž význam souvisel se starobylými oslavami svátků jara, zejména s římskými Floraliemi. Venuši,která zde symbolizuje plodnost a oživenou přírodu, obklopují tančící tři Grácie bohyně půvabu a krásy, Kupido bůžek lásky, Flóra bohyně jara a květin, nymfa Chlóris pronásledovaná bohem větru Zefýrem a Merkurv podobě Lorenza di Pierfrancesca, jenž zde holí ovinutou hady zahání několik oblaků snažících se vniknout do Venušiny zahrady); Zrození Venuše (kol. r.1485; tempera na plátně; 172,5 x 278,5 cm; Galleria degli Uffizi, Florencie. Druhé Botticelliho slavné dílo, které tvoří doplněk k Primaveře a zřejmě vzniklo také na objednávku někoho z rodiny Medicejských, představuje Venuši, jak pluje na lastuře poháněné bohem mírných větrů Zefýrem ke břehům Kythéry, kde čeká Flóra, aby skryla její nahotu vyšívaným pláštěm); Zvěstování Panně Marii (asi ; tempera na dřevě; 150 x 156 cm; Galleria degli Uffizi, Florencie); Mystické narození (1500; tempera na plátně; 108,5 x 75 cm; National Gallery, Londýn). DOMENICO GHIRLANDAIO ( ): mistr monumentální fresky, učitel Michelangela Buonarrotiho, jenž byl na vrcholu své slávy (v 80.1etech) považován za vůdčí osobnost florentského malířství. Jeho díla, která vynikají skvostnou výpravností, zasazují biblické výjevy do rámce soudobého života Florencie, přičemž zobrazují podobizny význačných Floren?anů a věrné veduty města. V tom smyslu patří k jeho vrcholným dílům cyklus výjevů ze života P.Marie a sv. Jana Křtitele v chóru kostela Santa Maria Novella, který zde vytvořil v letech na objednávku Giovanniho Tuornabuoniho a který je (dle požadavků objednavatele) obohacen mnoha figurami, stavbami, tvrzemi, městy, horami, pahorky, rovinami, skalisky, kostýmy, ptáky a zvířaty všeho druhu. Florentská škola fresky v kapli rodiny Sasseti v kostele Santa Trinità ve Florencii (asi K nejpozoruhodnějším obrazům fresek, jež zde zobrazují příběhy ze života sv. Františka, patrona donátora Francesca Sassetiho, patří Potvrzení řádové řehole papežem Honoriem III. na lunetě čelní stěny s mnoha významnými florentskými osobnostmi a s autenticky pojatou architekturou Piazza della Signoria, Loggií dei Lanzi a Palazzem Vecchio ve Florencii a chrámem Míru v Římě); Klanění pastýřů (1485; tempera na dřevě; 167 x 167 cm; kaple rodiny Sasseti, kostel Santa Trinità, Florencie); Podobizna starého muže s dítětem (kol. r.1480; tempera na dřevě; 62 x 46 cm; Musée du Louvre, Paříž). FILIPPINO LIPPI (kol. r ): přední malíř pozdního florentského quattrocenta, syn Fra Filippa Lippiho a žák Sandra Botticelliho, pod jehož vlivem tvořil své rané obrazy Madon. Těšil se zvláštní přízni Lorenza Magnifica, který jej doporučoval dalším mecenášům, jako například kardinálovi Caraffovi v Římě. Vrcholu své tvorby dosáhl ve velkých freskových cyklech v kapli Brancacciů ( ; kostel Santa Maria del Carmine ve Florencii), v kapli Strozziů ( ; kostel Santa Maria Novella ve Florencii) a v kapli Caraffů ( ; kostel Santa Maria sopra Minerva v Římě). ANDREA DEL CASTAGNO (kol. r ): žák Fra Filippa Lippiho, významný zakladatel rané florentské renesance, hlavně v oboru freskové malby. Vytvářel plastické postavy s ostrými konturami, které zasazoval do plošně a dekorativně ztvárněného pozadí obrazu. Zvláště vynikal ve zvládnutí lineární perspektivy, s jejíž pomocí dokázal harmonicky spojit základní prvky obrazové kompozice, které tvoří postavy, iluzívní třírozměrný prostor a plocha. 5

6 Florentská škola Hlavní díla: cyklus slavných mužů a žen v lodžii vily Carducci v Soffianu u Florencie (asi 1448; freska. V Castagnově cyklu, který zde vytvořil na objednávku bohatého a vlivného obchodníka Giovanniho Carducciho, figurují jednak vojevůdci a básníci, kteří se zasloužili o slávu Florencie (jako např. básníci Dante, Petrarka a Boccaccio a vojevůdce Pippo Spano), jednak biblické ženy, jejichž význam nějak souvisel s příchodem a působením Krista jako Mesiáše); Poslední večeře v refektáři benediktinského kláštera Sant Apollonia ve Florencii ( ; freska); Sv. Trojice se sv. Jeronýmem, sv. Paulou a sv. Eustochií v kapli rodiny Corboli v kostele Santissima Annunziata ve Florencii(kol. r.1455; 300 x 179 cm; freska). 6

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Nové pojetí prostoru v obrazu Maesta Duccio Cimabue Giotto Cimabue (činný v letech 1272-1302) Maestá di Santa Trinita (Galeria Uffizi, Florencie), 1280-1290

Více

Umění renesance v Itálii (úvod)

Umění renesance v Itálii (úvod) Umění renesance v Itálii (úvod) Terminologie Renesance, it. rinascimento: znovuzrození umění, návrat k antickým vzorům po barbarské gotice (Giorgio Vasari) Opakující se renesance v evropské kultuře (např.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK

M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK Čtvrtá přednáška INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERSITA KARLOVA

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

3. Sv. Ludvík z Toulouse a sv. Sinibald, Sebastiano del Piombo, asi 1510, olej na plátně, 293 x 137 cm, Benátky, Gallerie dell' Accademia.

3. Sv. Ludvík z Toulouse a sv. Sinibald, Sebastiano del Piombo, asi 1510, olej na plátně, 293 x 137 cm, Benátky, Gallerie dell' Accademia. V. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Sv. Antonín promlouvá s novorozenětem dosvědčujícím počestnost jeho matky (Zázrak novorozeněte), Tizian Vecellio, 1511, freska, 340 x 335 cm, Padova, Scuola del Santo. 2. Šalamounův

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance a humanismus Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance z fr. renaissance = obnovení, znovuzrození, umělecký sloh trvající od přelomu 13. a 14. do první poloviny 17. století, trecento (14. století, především

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII

RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/07 Obrazová dokumentace, periodizace, srovnání, významní malíři Raná renesance Giotto Masacio (1401-28) Tomaso

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Umění architektura, 3. hodina

Umění architektura, 3. hodina Umění architektura, 3. hodina 26. 3. 2015 Umělec: malíř sochař architekt Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Giorgio Vasari pojmy: horror vacui, mimesis Baptisterium sv. Jana Křtitele ve Florencii,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36.

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.1 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování. NG v Praze, kol. 1350, 993 x 925 mm. Reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.2. Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, Půda (typologický

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Geometrie architektura umění

Geometrie architektura umění Geometrie architektura umění RNDr. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Geometrie vznik, vývoj, základní fakta Proč je geometrie důležitá? Je možné

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 15. 5. 2012,

Více

Leonardo da Vinci život

Leonardo da Vinci život 6. Vrcholná renesance Kdy: Vrcholná renesance vzniká v Itálii, konkrétně ve Florencii v letech 1500 1520 a později také v Římě a v Miláně. Za jejího hlavního představitele je považován Leonardo da Vinci.

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění RNDr. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

Lineární perspektiva

Lineární perspektiva Lineární perspektiva Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Literatura Základní literatura: Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně:

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům

Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům, Jacopo Bassano, 1558, Olej, plátno, 106,1 x 82,6, inv. č. 1939. I. 126 (Kress 258), Washington, National Gallery of Art, The Samuel H. Kress Collection. 114 2.

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě

Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD. Renesanční a manýristické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Otázka: Vrcholná renesance v Itálii. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): johnyone. Architektura. Donato Bramante Architekt a malíř.

Otázka: Vrcholná renesance v Itálii. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): johnyone. Architektura. Donato Bramante Architekt a malíř. Otázka: Vrcholná renesance v Itálii Předmět: Dějiny umění Přidal(a): johnyone Architektura Donato Bramante 1444-1544 Architekt a malíř PALÁC CANCALLARIA (Řím) NÁDVOŘÍ BELVEDERU (Řím, Vatikán) CHRÁM SV.

Více

Michelangelo Buonarroti /?/, Madona s dítětem, sv. Janem a anděly (Manchester Madonna), 1497, vaječná tempera, olej, topolové dřevo, celek a detaily, National Gallery, Londýn Rozpracované originální dílo

Více

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance = znovuzrození obrácení pozornosti k člověku zájem o vědu a nové objevy a vynálezy návrat k přírodě vzkříšení antické kultury 1 humanismus

Více

Přehled dějin evropského umění Italské malířství 13. a 14. století

Přehled dějin evropského umění Italské malířství 13. a 14. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Italské malířství 13. a 14. století Přednášející: PhDr Hana J. Hlaváčková Italské malířství 13.a 14.stol.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky na sklonku 14.stol. vznikl tzv. krásný sloh Po smrti Karla IV. přichází

Více

Fra Angelico. 1/8

Fra Angelico. 1/8 Fra Angelico Fra Angelico (rozený Guido di Pietro, asi 1395 18. února 1455) byl raně renesanční italský malíř, jehož život byl popsán zejména Vasarim v jeho Životech umělců, kde jej autor označuje za vzácný

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled)

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 2. Náhrobek Antonio Galeazzo Bentivoglio, Jacopo della Quercia, kol. 1435, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Obr.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

- pojem renesance (z it. rinascimento a fr. renaissance = znovuzrození) má trojí význam :

- pojem renesance (z it. rinascimento a fr. renaissance = znovuzrození) má trojí význam : Otázka: Renesanční sloh Předmět: Dějepis Přidal(a): marketa Počátky renesance: - počátek 15.století Florencie (Bohatá městská republika ovládaná majetnými cechy soukeníků, hedvábníků a barvířů, rozvoj

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obrazová příloha. 1. Carlo Crivelli: Svatý Šebestián, kolem 1490, tempera na dřevě, cm, Museo Poldi Pezzoli.

Obrazová příloha. 1. Carlo Crivelli: Svatý Šebestián, kolem 1490, tempera na dřevě, cm, Museo Poldi Pezzoli. Obrazová příloha 1. Carlo Crivelli: Svatý Šebestián, kolem 1490, tempera na dřevě, 42 10 cm, Museo Poldi Pezzoli. 2. Bartolomeo di Cima da Conegliano (1459 1517): Svatý Roch, z křídlového oltáře v kostele

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl

Více

RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ V ITÁLII

RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ V ITÁLII RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ V ITÁLII Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/06 Obrazová dokumentace,charakteristika, vývoj, významní sochaři Charakteristika sochařství renesanční sochařství

Více

Zobrazení prostoru a optické iluze

Zobrazení prostoru a optické iluze Zobrazení prostoru a optické iluze Perspektiva - definice Perspektiva je geometrická transformace, spočívající v projekci trojrozměrného prostoru do prostoru dvojrozměrného (do rovné plochy) podle určitých

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Barokní umění jako prostředek reprezentace

Barokní umění jako prostředek reprezentace Barokní umění jako prostředek reprezentace Madonna delle Grazie v Gravině (jižní Itálie), průčelí kostela jako heraldická figura architektonický přepis znaku stavebníka, biskupa Vincenza Giustanianiho

Více

Příloha 1. Memento mori. Pompeie, dílna I, 5,2. Mozaika triklinium 1. století n.l. Národní archeologické muzeum, Neapol, Itálie.

Příloha 1. Memento mori. Pompeie, dílna I, 5,2. Mozaika triklinium 1. století n.l. Národní archeologické muzeum, Neapol, Itálie. Přílohy 1 1 Příloha 1. Memento mori. Pompeie, dílna I, 5,2. Mozaika triklinium 1. století n.l. Národní archeologické muzeum, Neapol, Itálie. 1 [2018-02-19]. .

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / EU peníze středním školám Gymnázium Valašské Klobouky

David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / EU peníze středním školám Gymnázium Valašské Klobouky www.zlinskedumy.cz David ( 1501 1504) / hebrejsky DÓD miláček, sličný, líbezný / v roce 1500 Florencie vypsala sochařskou soutěž na dokončení mramorového sloupu který začal opracovávat sochař Agostino

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ŘÍM FLORENCIE CASTEL GANDOLFO

ŘÍM FLORENCIE CASTEL GANDOLFO Vlakový zájezd pro české a slovenské železničáře a jejich rodinné příslušníky s jízdenkami FIP: ÖBB a FS ŘÍM FLORENCIE CASTEL GANDOLFO 26.3. - 31.3.2019 5990 Kč (letní rezidence papeže) ŘÍM FLORENCIE CASTEL

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

7. Kultura a umění renesance, manýrismus

7. Kultura a umění renesance, manýrismus 7. Kultura a umění renesance, manýrismus 1. ranná renesance (15. století, hlavně Florencie) 2. vrcholná renesance (1500 1520, Florencie, Řím, Benátky) 3. manýrismus (1520 1590, Florencie, Řím, Benátky,

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

Italská renesance. Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016

Italská renesance. Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Italská renesance Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Renesance - úvod renesance kulturní epocha vznikající v bohatých městech severní Itálie (Florencie, Milán, Benátky) ve 14. století v 15. a 16. století

Více

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Giuseppe Arcimboldo Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Obsah 1. Úvod 2. Manýrismus 3. Počáteční tvorba 4. Tvorba na císařském dvoře ve Vídni

Více

BA008 Konstruktivní geometrie

BA008 Konstruktivní geometrie BA008 Konstruktivní geometrie pro kombinované studium Lineární perspektiva Jan Šafařík Jana Slaběňáková přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2016-2017 21. dubna 2017 Základní literatura

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Giorgio Vasari (1511-1574) Malíř, architekt První významný sběratel kreseb Spoluzakladatel

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE ITÁLIE Nabídka vždy zahrnuje 4 OSOBY ZDARMA na 40 platících osob. ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, klidné letovisko možnost zajištění prostoru na pláži pro cvičení

Více

Umění architektura, 4. hodina

Umění architektura, 4. hodina Umění architektura, 4. hodina 2. 4. 2015 Umělec: malíř sochař architekt Donato Bramante, Antonio da Sangallo, Raffael Santi, Michelangelo Buonarroti, Carlo Maderna, Gian Lorenzo Bernini pojmy: bel composto,

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Předmět: Italská kultura 1 Vyučující: dott. Giorgio Cadorini, Ph. D. Seminární práce: Italský pobyt barokního malíře Karla Škréty Autor: Dagmar

Více

V jistém dokladu z roku 1525 je uvedeno, že krajinu obrazu, podobně jako i jiná Giorgionova díla, dokončoval Tizian).

V jistém dokladu z roku 1525 je uvedeno, že krajinu obrazu, podobně jako i jiná Giorgionova díla, dokončoval Tizian). Hlavní představitelé benátské školy: GIORGIONE vl.jm. Giorgio da Castelfranco (1477/78-1510): žák a následovník Giovanni Belliniho a zároveň učitel (či spolupracovník) Tiziana, jehož umění částečně ovlivnil.

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593. Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie

GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593. Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593 Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie Arcimboldův život otec pracoval jako malíř pro milánskou katedrálu, pro kterou později

Více

Goti ot c i ké m a m lí l ř í s ř t s ví t Evropa Če Č ské země m

Goti ot c i ké m a m lí l ř í s ř t s ví t Evropa Če Č ské země m Gotické malířství Evropa České země Gotické malířství všeobecná Znaky charakteristika plastické modelování, vyjadřování světla a stínu symbolika barev Náměty křesťanská mytologie, legendy madony, piety

Více

Giovanni Bellini. Malí rané benátské renesance a jeho nejvýznamn

Giovanni Bellini. Malí rané benátské renesance a jeho nejvýznamn Giovanni Bellini. Malíř rané benátské renesance a jeho nejvýznamnější díla. Vliv Belliniho na Dürera za jeho pobytu v Benátkách. Typ Svaté konverzace jako typický námět benátské malby. Markéta Hrdličková

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ITÁLII

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ITÁLII BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ITÁLII Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/02 Obrazová dokumentace,dynamické a klasické tendence Barokní architektura v Itálii Itálie je místem zrodu barokní

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_1/36 jméno autora DUM: Bc. Ilona Barbořáková datum (období), ve kterém byl

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

1. Fotografie z počátku 20. století zachycující košířský obraz v rokokové úpravě: rám, rokajový nástavec a kovové apliky svatozáří, zřetelné je

1. Fotografie z počátku 20. století zachycující košířský obraz v rokokové úpravě: rám, rokajový nástavec a kovové apliky svatozáří, zřetelné je Obrazová příloha 1. Fotografie z počátku 20. století zachycující košířský obraz v rokokové úpravě: rám, rokajový nástavec a kovové apliky svatozáří, zřetelné je rozsáhlé poškození inkarnátů. 2. Evidenční

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

sv. Františka, kol. r. 1770, Dorotheum-Vídeň

sv. Františka, kol. r. 1770, Dorotheum-Vídeň Obr. 3. F.A. Maulbertsch přemalováno, Apoteoza sv. Hypolita, 1766, Hradiště sv. Hypolita Obr. 4. J. Winterhalder ml., sv. Jan Nepomucký, 1766, Hradiště sv. Hypolita Obr. 5. J. Winterhalder ml., Vyučování

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16.

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. Gotika Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. století To už v Itálii a Francii renesance Renesance

Více

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign.

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku 1517 1. Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. IV C 1 2. Litoměřický graduál, nárožnice z přední desky, poč.16.stol.,

Více

VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ PETRA SURYNKOVÁ Abstract: This contribution deals with the major development steps in using of the linear perspective in painting during the history. We describe

Více