Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007"

Transkript

1 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji je financován z prostředků EU a ČR.

2 1. Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory nejenom uživatelů sociálních služeb. Cílem šetření, které bylo realizováno v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Hustopečích, bylo zmapovat skutečné potřeby občanů orientované na aktuální i potenciální využívání sociálních služeb v Hustopečích. Zadavatel průzkumu zjištěné výsledky využije v procesu přípravy Komunitního plánu sociálních služeb. Respondenti měli možnost vyjádřit svůj návrh na zlepšení současných sociálních služeb, stav nabízených služeb a vznést připomínky k chybějícím sociálním službám, a spolupodílet se tímto způsobem na utváření budoucí podoby sociálních služeb. Především prostřednictvím plánování sociálních služeb na nejnižší úrovni lze nejlépe vytvořit systém služeb v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. 2. Metoda šetření 2.1. Cílová skupina Anketní šetření bylo především zaměřeno na uživatelé sociálních služeb v Hustopečích, jejich rodinné příslušníky a občany Hustopečí. Anketní šetření se snažilo nejenom zjistit potřeby a spokojenost uživatelů současných sociálních služeb, ale i poskytnout informace o právě probíhajícím procesu komunitního plánování sociálních služeb Hustopečích a v případě zájmu se zapojit do činnosti pracovních skupin, které se na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb podílejí Metoda výzkumu Sběr dat byl realizován (tzn. názory veřejnosti byly získány) prostřednictvím anketních lístků (strukturovaných dotazníků) viz. Příloha 1. Výběr vzorku byl náhodný. Hodnocení dotazníkového šetření je provedeno kvantitativní analýzou, která ukazuje rozložení názorů v celkovém počtu odpovědí. Nejedná se tedy o hloubkový průzkum, ale o statistické vyjádření odpovědí respondentů. Anketní lístky byly distribuovány v období od května 2007 do srpna Do distribuce bylo dáno cca 110 dotazníků. Vyplněný dotazník byl získán od 95 uživatelů sociálních služeb či jejich rodinných příslušníků a zainteresovaných jedinců. 2

3 3. Vyhodnocení dotazníků Celkem bylo získáno a analyzování 95 vyplněných anketních lístků. U dílčích otázek se počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, liší. Absolutní a relativní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních odpovědí. Nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtů zahrnuty Charakteristika respondentů Anketního šetření se zúčastnilo 95 respondentů z toho 77 žen a 18 mužů. Jednalo se o občany, kteří již sociální služby využívali (jako aktuální nebo bývalí klienti různých sociálních služeb), jednak o občany, kteří dosud sociální služby nevyužívali. Poznámka : V našem výzkumu se potvrdilo, že o sociální služby se ve větší míře zajímají ženy než muži. Všeobecně mají ženy větší zastoupení při péči o své blízké, při poskytování sociálních služeb a i při využívání sociálních služeb, protože se dožívají vyššího věku než muži. Graf č. 1: Vzorek respondentů podle pohlaví Muži 19% Ženy 81% 3

4 Věkové rozložení dotázaných výzkumného souboru je podrobně uvedeno v Tabulce č. 2. Třetina respondentů byla ve věku nad 65 let, hned za touto skupinou následovala skupina respondentů ve věku let. Důvodem, proč byla nejvíce zastoupena skupina respondentů nad 65 let, je distribuce dotazníků do.. Snahou anketního šetření bylo postihnout všechny věkové kategorie, což se podařilo. Jen u skupiny let je zastoupení nižší. Tabulka č. 2: Věková struktura respondentů Celkem % do 20 let 21 22, , , ,26 nad ,68 Vzdělanostní struktura souboru je zastoupena rozdílně. Nejvíce respondentů má pouze základní vzdělání téměř 60 %. Necelou polovinu dotazovaných tvoří skupina se středoškolským vzděláním a jen 2 % mají vysokoškolské vzdělání. Tabulka č. 3: Vzdělání Celkem % Základní 56 58,95 Středoškolské 37 38,94 Vysokoškolské 2 2,11 Na tuto identifikační otázku odpovědělo 90 respondentů. Největší část respondentů tvoří obyvatelé Hustopečí 62 %. Čtvrtinu zastupují respondenti z regionu a 12 respondenti mimo region Hustopeče. Tabulka č. 4: Struktura respondentů podle místa bydliště Celkem % Hustopeče 61 67,78 Region 29 32,22 4

5 3.2. Vyhodnocení Seznámení veřejnosti s procesem komunitního plánování sociálních služeb Anketní šetření ukázalo, že v oblasti informovanosti veřejnosti o probíhajícím procesu komunitního plánování sociálních službách v regionu Hustopeče neví více než polovina respondentů. Na otázku Jste dostatečně obeznámeni s procesem komunitního plánování sociálních služeb? odpovědělo kladně 39 %. Graf č.2: Procentuální vyjádření obeznámenosti s procesem KPSS Ano 40 % Ne 60 % Ochota spolupracovat na procesu komunitního plánování Graf č. 3: Ochota spolupracovat na procesu KPSS Nevím, snad 43% Ano 26% Na procesu komunitního plánování by bylo ochotno spolupracovat 26 % respondentů. Téměř polovina respondentů není rozhodnuta a třetina jich vyjádřila neochotu podílet se na procesu KPSS. Téměř polovina respondentů, ale na tuto otázku neodpověděla (není zahrnuto v grafu). Kladné odpovědi byly dle věku rozloženy rovnoměrně, pouze lidé ve věku nad 65 let se k této otázce nevyjádřili. Ne 31% 5

6 3.2.3.Zdroje informací Nejdůležitějším zdrojem informací jsou pro jednu třetinu respondentů úřady a to především pro občany ve věku let. Pětina respondentů získává informace od organizací, které danou službu poskytují a 18 % se obrátí na přátelé a rodinu. Za zmínku stojí, že 12 % respondentů uvedlo jako zdroj média a internet. Internet jako zdroj informací nevyužívají pouze mladí lidé ve věku do 20 let, ale i respondenti ve věku let. U svých blízkých a lékaře hledají informace především starší lidé. Mladí lidé dávají přednost již zmíněnému internetu a osobám, které se s daným problémem setkaly. Každý z respondentů měl možnost uvést více zdrojů informací, proto se konečný součet odpovědí nerovná počtu dotazníků. Graf. č. 4: Zdroje informací Zeptám se na městském úřadě (sociální odbor) 27% Uvítal bych informační brožuru o soc. službách 5% Jiné zdroje 1% Informuji se u někoho, kdo se s daným problémem setkal 8% Nevím, ještě jsem sociální služby nepotřeboval 3% Získám informace od lékaře Získám 6% informace z internetu 12% Kontaktuji organizaci, která službu poskytuje 20% Obrátím se na přátele/rodinu 18% Tabulka č. 5: Zdroje informací podle věku Přátelé, rodina Organizace, která službu poskytuje Internet Lékař Úřad (sociální odbor) Osoba, která se s problémem setkala Informační brožura do 20 let nad Jiné Nevím 6

7 3.2.4.Využití sociálních služeb Na otázku v dotazníku Využíváte v současné době Vy nebo některý člen Vaší rodiny sociální služby? odpovědělo všech 95 respondentů. Některou ze služeb využívá 66 respondentů. Negativní odpověď byla u 17 respondentů a 12 o využití služeb svými blízkými neví. Pokud někdo na tuto otázku odpověděl negativně, nemělo smysl aby vyplňoval otázky č Respondent pokračoval až otázkou č. 8. Pokud respondent odpověděl kladně, mohl uvést jaký typ sociální služby využívá. Zde se však objevovalo zaměňování sociálních služeb se sociálními dávkami (finanční podpora dávky na děti, sociální dávky apod.) a dále pak sociálních služeb samotných (dovoz obědů domů). Mezi využívanými sociálními službami respondenti uváděli: - přídavky na děti (3) - důchod (2) - sociální dávky (3) - příspěvek na péči (2) - podpora v nezaměstnanosti (1) - příspěvek na dietu (1) - dovoz obědu do školy pro dceru s ZTP/P (1) - dovoz obědů (2) - osobní asistence (1) - bydlení pro matky s dětmi (2) - ošetřovatelská lůžka (nemocnice) (1) - ubytovna Mostař (6) Graf č. 5: Využívání sociálních služeb Ne 18% Nevím 13% Ano 69% Poznámka: Z uvedených informací vyplývá, že zájem o anketní šetření projevili nejenom občané využívající některých z nabízených sociálních služeb ve městě, ale své náměty, připomínky a požadavky nám sdělili i ti, kteří sami žádnou z nabízených služeb nevyužívají. 7

8 3.2.5.Specifikace občanů využívajících sociální služby Otázka v dotazníku navazuje na předchozí a specifikuje kdo přesně dané sociální služby využívá. V předchozí otázce nám kladně odpovědělo 66 respondentů a na tuto otázku odpovídalo 76 respondentů, což bylo dáno tím, že respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí (jako např. současně nezaměstnaný a senior). Nejčetnější zastoupení ve využívání sociálních služeb mají senioři (54 %) a až s větším odstupem nezaměstnaní (12 %) a zdravotně postižené děti (11 %). Graf č.6: Specifikace respondentů využívajících služeb Zdravotně postižený dospělý 7% Zdravotně postižené dítě 11% Nevím 5% Jiné 1% Nezaměstaný 12% Člověk v nepříznivé složité životní situaci 9% Osoba ohrožená závislos tí 0% Mentáleně postižené dítě 0% Senior 54% Dlouhodobě nemocné dítě 0% Dlouhodobě nemocný dospělý 1% Mentálně postižený dos pělý 0% 8

9 3.2.6.Specifikace využití sociálních služeb V předchozí otázce jsme se dozvěděli, kdo využívá sociální služby a nyní se dozvíme přesně jaké služby jsou nejvíce využívané. Někteří respondenti využívají více než jednu z nabízených sociálních služeb. U občanů sociálně znevýhodněných hlavně z hlediska, věku, zdraví a nezaměstnanosti je potřeba využívat více typů sociálních služeb. Např. matky pečující o děti využívají současně i služeb poradenství. Nejvíce uváděnou využívanou službou byly služby pro seniory 60 % respondentů. Dále je využíváno služeb poradenství 13 % a sociální byty 10 %. Centrum pro uživatele návykových látek zde není uvedeno, ale s ohledem na skutečnost, že v Hustopečích takovéto centrum není, to nemusí znamenat, že není zapotřebí. Graf č. 7: Využití sociálních služeb Azylový dům (noclehárna) 4% Služby pro matky s dětmi 8% Jiné 1% Poradenství 13% Centrum pro uživatele návykových látek 0% Sociální byty 10% Služby určeny zdravotně postiženým (stacionáře, centrum pro zdravotně postižené apod.) 6% Služby pro seniory (domov důchodců, dům s pečovateslkou službou, denní stacionář, pečovateslká služba apod.) 58% Na otázku odpovídalo 71 respondentů. 9

10 3.2.7.Spokojenost s využívanými sociálními službami V rámci výzkumu nešla opomenout ani zkušenost respondentů s poskytovanými sociálními službami. Tato otázka je zaměřena na obecné hodnocení spokojenosti se sociálními službami. Ke spokojenosti s využívanými sociálními službami se vyjádřilo 66 respondentů. Více než polovina uživatelů je se službami spokojená 61 %. Méně spokojena je pětina respondentů a svou nespokojenost uvedlo 11 % respondentů. Graf č. 8: Spokojenost s využívanými službami Spíše ne 2% Ne 9% Nevím 8% Spíše ano 20% Ano 61% Tabulka č. 6: Spokojenost se službami v závislosti na věku Ano Spíše Spíše ano ne Ne Nevím do 20 let nad 65 let Jak vyplývá z tabulky, nejvíce spokojeni se službami sociálních služeb jsou lidé ve věku nad 50 let, což souvisí i s tím, že tito lidé dle předchozího grafu tuto služby nejvíce využívají Zájem o služby V rámci výzkumného šetření byla položena otázka, jaké služby by měli respondenti případný zájem, respektive které služby v Hustopečích výrazně postrádají. Čtvrtina respondentů a nejvíce pak respondenti ve věku nad 50 let projevili největší zájem o služby pro seniory (24 %). O poradenství by mělo zájem 14 % a téměř stejný zájem by byl o sociální byty (10 %) a služby pro matky s dětmi (9 %). Mladí lidé do 20 let postrádají existenci centra pro uživatele návykových látek a služby pro matky s dětmi. 10

11 Každý respondent mohl zaškrtnout více možností, proto se počet nerovná počtu vyplněných dotazníků. Tabulka č.7: Preference zájmu o sociální služby Sociální služba Celkem % Služby pro seniory (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, denní stacionář, pečovatelská služba, jídelna pro seniory apod.) 44 23,66 Poradenství 26 13,98 Centrum pro uživatele návykových látek 18 9,68 Sociální byty 17 9,14 Služby pro matky s dětmi 14 7,53 Denní služby pro děti 12 6,45 Terapeutické služby 11 5,91 Služby pro zdravotně postižené občany (osobní asistence, centrum pro ZTP, stacionáře, jiné) 10 5,38 Krizová telefonní linka 7 3,76 Azylový dům 5 2,69 Chráněné dílny 4 2,15 Chráněné bydlení 4 2,15 Dopravní služby pro imobilní 4 2,15 Jiné 4 2,15 Dům na půl cesty 2 1,08 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 1,08 Zařízení pěstounské péče 1 0,54 Průvodcovská a tlumočnická služba 1 0,54 Jiné: - možnost umístění dítěte ZTP/P na nutnou dobu v případu potřeby (1-2 týdny, nemoc matky apod. - zřízení funkce osobního asistenta k dětem na vozíku, denní stacionář - centrum pro děti - pracovní příležitosti pro sociálně slabé ve městě (TS) Respondenti měli možnost dále vypsat další své nápady, některé až tak nesouvisí s poskytováním sociálních služeb, ale jsou zde vypsány všechny: - klub důchodců - lavičky pro oddych - cvičení pro mírně pohyblivé - denní stacionář pro dospělé i děti - možnost umístit postižené dítě na více dní do odborné péče 11

12 Tabulka č. 8: Zájem o služby dle věku Služby pro seniory Služby pro zdr. postižené Poradenství Azylový dům látekcentrum pro uživatele návykových Zařízení pěstounské péče Služby pro matky s dětmi do 20 let nad 65 let Denní služby pro děti Sociální byty Jiné Terapie Chráněné bydlení Dopravní služby pro imobilní Průvodcovská a tlumočnická služba Dům na půli cesty Chráněné dílny Nízkoprahové zařízení Krizová telefonní linka Současná potřeba sociálních služeb V dotazníku se k otázce vyjádřilo 76 respondentů. Tři čtvrtiny respondentů uvedli, že mají pomoc zajištěnou v rámci své rodiny. Mezi tyto respondenty patřily především mladí lidé, kteří ještě žijí se svými rodiči (45 %) a občané ve věku nad 65 let (21 %). Pravidelnou péči ve své domácnosti potřebuje 18 % respondentů a to především opět lidé ve věku na 65 let. Trvalou péči v zařízeních využívá 9 % respondentů. Na tuto otázku nebyly získány odpovědi od 20 % respondentů. Graf č. 9: Současná potřeba sociálních služeb 12

13 Mám zajištěnou pomoc v rámci své rodiny 73% Potřebuji trvalou péči v zařízeních 9% Potřebuji pravidelnou péči ve své domácnosti 18% Tabulka č. 9: Potřeba sociálních služeb dle věku Potřebuji trvalou péči v zařízeních Potřebuji pravidelnou péči ve své domácnosti Mám zajištěnou pomoc v rámci své rodiny do 20 let nad Pomoc poskytovaná v rámci rodiny (z obou výzkumů): - péče o osobu blízkou - peníze - bydlení - finance - v případě nemoci péče o dceru - materiální - psychická - nákup (5) - pomoc při všech úkonech - výpomoc - úklid, zahrada-sekání trávy - pomoc s hygienou (2) - donáška oběda (4) - odvoz - oblékání (2) - praní a žehlení (3) - veškeré osobní potřeby Zlepšení fungování sociálních služeb Respondenti dostali v dotazníku možnost vyjádřit, co by bylo podle jejich názoru dobré na službě změnit či zlepšit, aby pro ně služba byla lépe vyhovující. 13

14 Podstatná část odpovědí se týkala zlepšení informovanosti o možnostech využití sociálních služeb 35 %. Respondenti dále považují za dobré zlepši dostupnost sociálních služeb (26 %) a kvalitu sociálních služeb (17 %). Graf č. 10: Co zlepšit na fungování sociálních služeb Návaznost na ostatní sociální služby 13% Jiné 1% Nevím 8% Kvalita 17% Informovanost o možnostech 35% Dostupnost 26% Zaměření pozornosti V otázce Kterému sociálnímu problému v našem městě by měla být věnována větší pozornost než dosud? respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí. Čtvrtina odpovědí byla zaměřena na problémy rodin s dětmi následována problémy zdravotně postižených. Pětina respondentů by dala přednost problémům lidí v sociální krizi a 18 % by se zaměřilo na kriminalitu. Graf č.11: Směřování pozornosti v oblasti sociálních služeb Kriminalitě 18% Jiné 0% Problémům seniorů 15% Problémům zdravotně postiženým 22% Problémům rodin s dětmi 25% Problémům lidí v sociální krizi 20% 14

15 Volné odpovědi Respondenti na závěr dotazníku měli možnost uvést své postřehy, náměty, připomínky (uvedeno bez korektur): - Alkoholici a toxikomani by si měli svoji léčbu platit. Na toxikomany a alkoholiky bych nedala ani korunu, ale jen tvrdou a těžkou práci. Tito lidé jiní nebudou, jsou to vyhozené peníze, které chybí tam, kde jsou více potřeba, třeba pro těžce nemocné nebo tělesně postižené. - pomocné práce pro město, sezónní práce - úklid města lidmi, kteří berou sociální příspěvky - úklidové práce po městě, vyčistit sady kapitána Jaroše, sezónní práce v zemědělství - naléhavě potřebujeme noční službu (zdravotní), která si vyžádá také zvýšení náklady v Penzionu. Doporučujeme požádat o jejich dotaci z příslušného fondu EU - Sociálně slabé, nezaměstnané. zapojit do pracovního procesu. Úklidové práce ve městě - parky, znečištěné náměstí, okolí obchodního domu Coop - úklid města, Větrolamu, sady kap. Jaroše - osoby dlouhodobě nezaměstnané - úklid města, Větrolamu, Křížového kopce lidmi nezaměstnanými. Městská policie - dohled v odpoledních a podvečerních hodinách v parcích a větrolamech = mládež a děti ničí životní prostředí - pomocné práce pro město - zaměstnávat problematické občany při čištění města. Upravit sady kpt. Jaroše atd. - bezbariérové přechody, sezónní ubytování (azyl. Ubytování), denní stacionář pro děti a postižené, domov pro seniory oddychové lavičky, oprava přechodu na hlavní silnici u pagáta - denní stacionář pro děti, domov pro důchodce, denní stacionář pro dospělé, lavičky po městě s opěradly, bezbariérové chodníky - denní stacionář pro dospělé a děti, domov pro seniory, bezbariérové nájezdy na chodníky, kontaktní místo pro drogově závislé, azyl. Bydlení pro bezdomovce - ošetření přechodů přes hlavní silnici (hlavně v zimě) - sezónní ubytování pro soc. slabé - lavičky ve města a parcích, opravit chodníky a udělat nájezdy pro vozíčkáře - bezbariérové vstupy, domov pro důchodce, kteří už nejsou schopni života v penzionu, zajištění komplexní péče 15

16 4. Závěr Po vyhodnocení odpovědí uvedených v anketě vyplývá, že nejvíce ohroženými sociálními skupinami jsou ani polovina občanů není dostatečně informována o procesu komunitního plánování sociálních služeb, a proto by se činnost komunitního plánování měla také zaměřit na větší propagaci své činnosti. Větší propagace by pravděpodobně zvýšila i ochotu lidí spolupracovat na procesu komunitního plánování, protože dle výsledků je ochotna spolupracovat jen čtvrtina lidí. Zřejmě by stálo za to podpořit informovanost o sociálních službách a jejích poskytovatelích na Hustopečsku. Respondenti v anketě odpověděli, že informace by hledali nejvíce na městském úřadě, u organizací, které služby poskytují a u přátel a členů rodiny. Občané tak projevují důvěru v organizace, které se těmito problémy nejvíce zabývají a obrací se přímo na ně. Ze sociálních služeb, kterou jsou v rámci Hustopečí poskytovány nejčastěji jsou služby pro seniory a poradenství. Výzkum se také snažil poskytnout zdroj informací pro koncepci sociálních služeb a komunitního plánování do budoucnosti. Ptali jsme se respondentů o jaké služby by měli zájem, respektive, které služby výrazně postrádají. Dotázání nejčastěji uváděli, že by měli zájem o služby pro seniory a poradenství. Tato odpověď může být ovlivněna větším zastoupením respondentů ve věku nad 50 let. Míra spokojenosti uživatelů s poskytovanými sociálními službami je velmi vysoká, spokojeny jsou téměř tři čtvrtiny respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili. 16

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Městský úřad Krnov Dotazníkový průzkum Sociální služby - veřejnost Zpracovali: RNDr. Zdeněk Franěk Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Dotazník sociálních služeb Krnov - veřejnost Úvod

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Termín jednání: 22. 10. 2013 Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy Účastníci jednání: viz

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1 Anketa Sociální služby na Písecku 2 slouží ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb na Písecku. Anketa je podkladem

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více