Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013"

Transkript

1 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama prodloužení NTL plynovodu PE 100 DN 110. vč. jeho součástí, příslušenství, na pozemcích ve vlastnictví města, a to: p.č. 1483/1 orná půda o výměře 419 m², p.č. 1483/31 orná půda o výměře 313 m², p.č. 1483/28 orná půda o výměře 63 m², p.č. 1483/29 orná půda o výměře 90 m², p.č. 1484/4 ostatní plocha o výměře 97 m², p.č zahrada o výměře 543 m², vše k.ú. Rousínov u Vyškova. Přesný rozsah věcného břemene je zakreslen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za úplatu Kč. K došlo k fúzi společnosti JMP Net, s.r.o na společnost RWE GasNet s.r.o. Oprávněný společnost RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , povinný, Město Rousínov. Usnesení 32/02/13R: RM pověřuje starostu k jednání s oběma zájemci o pronájem pozemku p.č. 1487/4, k.ú. Rousínov u Vyškova. Usnesení 32/03/13R: RM bere na vědomí informaci o kupní ceně na převod pozemků parc. č. 1672/19 o výměře 354 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, která činí ,- Kč (198 Kč/ m²). Jedná se o pozemek zasažený stavbou čerpací stanice při akci Město Rousínov kanalizace ulice Nádražní. Dále cena ,- Kč na převod pozemků p.č zbořeniště o výměře 47 m² a p.č ostatní plocha o výměře 630 m² - oba k.ú. Rousínov u Vyškova pro využití v rámci areálu fotbalového hřiště Slavíkovice (111 Kč/m2). Usnesení 32/04/13R: RM bere na vědomí informaci o převodu pozemků pod místními komunikacemi z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví města: p.č. 2266/2 ost. plocha o výměře 3462 m², p.č. 2332/188 ost. plocha o výměře 20 m² p.č. 2441/205 jiná plocha o výměře 548 m² p.č. 948/28 ostatní plocha o výměře 122 m2 p.č ostatní plocha o výměře 209 m2 p.č ostatní plocha o výměře 496 m2 vše k.ú. Rousínov u Vyškova Usnesení 32/05/13R: RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s názvem Chodník Kalouskova Rousínov. Jedná se o pozemky v majetku JMK a ve správě SUS: Část p.č. 948/31 ost. plocha p.č. 1011/1 ost. plocha oba k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do Po dokončení akce bude stavba geodeticky zaměřena a poté JMK bezúplatně převede stavbou dotčené části pozemků do vlastnictví města. Usnesení 32/06/13R: RM souhlasí s podpisem starosty před úhradou kupní ceny kupní smlouvy na odprodej nemovitosti, a to budovy č.p. 765 Slavíkovice na pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417m² a pozemku p.č. 2186/4 zastavěná plocha a nádvoří o 1

2 výměře 417 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 900 tis. Kč firmě Agrostis Trávníky s.r.o., se sídlem Rousínov, Npor. Krále 16, PSČ Rousínov s tím, že do úhrady kupní ceny bude kupujícímu vydána pouze kopie podepsané kupní smlouvy pro vyřízení úvěru. Usnesení 32/07/13R: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 209 ost. plocha o výměře 3,81 m² k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o výpůjčku za účelem umístění stavby čekárny na autobus. Sjednává se s vlastníky pozemku p. Milan Grim, bytem Rousínov, V sídlišti 41 a STREY družstvo, sídlo Rousínov, Mlékařská 1 dle ust. Čl. III kupní smlouvy ze dne Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou, od Usnesení 32/08/13R: RM doporučuje ZM schválení převodu pozemků, které jsou zasaženy stavbou místních komunikací, do majetku města Rousínova. Jedná se o pozemky v majetku JMK a ve správě SUS: p.č. 555/2 ostatní plocha o výměře 25 m² p.č. 637/9 ostatní plocha o výměře 82 m² p.č. 638/2 ostatní plocha o výměře 1475 m² p.č. 639/3 ostatní plocha o výměře 359 m² p.č. 639/1 ostatní plocha o výměře 702 m² p.č. 948/46 ostatní plocha o výměře 71 m² p.č. 948/49 ostatní plocha o výměře 67m² p.č. 994/3 ostatní plocha o výměře 12 m² - vše k.ú. Rousínov u Vyškova Pozemek v majetku JMK p.č. 949/3 ostatní plocha o výměře 34 m² k.ú. Rousínov u Vyškova Usnesení 32/09/13R: RM schvaluje návrh pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu města Rousínova pro rok 2014 u pojišťovny Kooperativa a to na základě výběru makléřské firmy Trinco s.r.o. Vyškov za cenu ,- Kč za rok s variantou pojištění odpovědnosti za škodu s pojistnou částkou na 20 mil. Kč. Usnesení 32/10/13R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2013 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2013 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na zasedání ZM konaném do konce března roku Usnesení 32/11/13R: RM bere na vědomí požadovanou výši příspěvku na rok 2014: ,- pro MS, ,- pro MŠ Rousínov, ,- pro ZUŠ Rousínov a ,- Kč pro ZŠ Rousínov. Usnesení 32/12/13R: RM v souladu s 3 NV č. 447/2000 Sb., (o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny ) navrhuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2014 v absolutní výši tis. Kč bez odvodů. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 32/13/13R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2014 ve výši 990 tis. Kč bez odvodů. Usnesení 32/14/13R: RM doporučuje předložit ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2014: 2

3 Příjmy: Kč v členění dle a položek viz příloha č I Výdaje: Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) viz příloha č II Usnesení 32/15/13R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2015 a Výhled: 2015 příjmy 54,55 mil., výdaje 54,55 mil příjmy 54,65 mil, výdaje 54,65 mil. Usnesení 32/16/13R: RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2012/ Usnesení 32/17/13 R: RM schvaluje pronájem orientačního směrníku firmě BALJER-ZEMBROD, spol. s.r.o. na měsíc prosinec Usnesení 32/18/11R: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na provedení zakázky Digitalizace stavebního archívu Městského úřadu Rousínov v rozsahu majetku města Rusínova a doporučuje ZM zařadit akci do rozpočtu roku Usnesení 32/19/11R: RM bere na vědomí havarijní stav knihovního serveru a doporučuje ZM zařadit do rozpočtu na rok 2014 nákup nového severu pro městskou knihovnu. Usnesení 32/20/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce MŠ Rousínov - GO vnitřních instalací rozdělení kanalizací. Usnesení 32/21/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na stavební práce MŠ Rousínov - GO vnitřních instalací rozdělení kanalizací ve složení: Jiří Petřík, Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Hnilica, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/22/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Město Rousínov zateplení budovy základní školy v místní části Čechyně. Usnesení 32/23/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na zpracování projektové dokumentace na akci Město Rousínov zateplení budovy základní školy v místní části Čechyně ve složení: Jiří Petřík, Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Hnilica, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/24/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Město Rousínov zateplení budovy ČSA 30. Usnesení 32/25/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na zpracování projektové dokumentace na akci Město Rousínov zateplení budovy ČSA 30 ve složení: Jiří Petřík, 3

4 Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Hnilica, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/26/13R: RM souhlasí se zajištěním poptávky na služby stanovení dopravního značení Zákaz průjezdu vozidel těžších než 12 t přes město Rousínov. Usnesení 32/27/13R: RM souhlasí se zajištěním poptávky na služby - zpracování projektové dokumentace na akci Město Rousínov, modernizace Holubí uličky. Usnesení 32/28/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce VO okolo AN. Usnesení 32/29/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na stavební práce VO okolo AN ve složení: Jiří Petřík, Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Hnilica, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/30/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce Sportovní hala Rousínově oprava střechy. Usnesení 32/31/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na stavební práce Sportovní hala Rousínově oprava střechy ve složení: Jiří Petřík, Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Hnilica, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/32/13R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na stavební práce Prodloužení VO na ul. ČSa společnosti JICOM, spol. s r.o., Jarní 898/50, Brno, IČ: za nabídkovou cenu ,19 Kč vč. DPH. Usnesení 32/33/13R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o dílo se společností JICOM, spol. s r.o., Jarní 898/50, Brno, IČ: na stavbu Prodloužení VO na ul. ČSa za nabídkovou cenu ,19 Kč vč. DPH. Usnesení 32/34/13R: RM souhlasí s podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu Rousínov s Ing. arch. Iveta Raková, Zoubkova 365/16H, Brno, IČ : , jehož předmětem je stanovení termínu dokončení I. etapy do Usnesení 32/35/13R: RM nemá k PD zpracované Tomášem Můčkou, Trpínky 484/7, Vyškov pro vydání územního souhlasu na stavbu vodovodní přípojky pro RD Královopolské Vážany č.p. 98 stavebníků M. G. a H. G. připomínky. Usnesení 32/36/13R: RM souhlasí s provedením stavby vodovodní přípojky pro RD Královopolské Vážany č.p. 98 stavebníků M. G. a H. G. na části p.č. 294/17, k.ú. Královopolské Vážany, který je majetku města Rousínova. 4

5 Usnesení 32/37/13R: RM vylučuje nabídku na dodávku Kompletní vzduchové dýchací přístroje a náhradní láhev pro JSDH Rousínov společnosti MEVA GROUP s.r.o., Na Urbance 632, Roudnice nad Labem z důvodu nesplnění požadovaných technických kritérií - požadovaného jednohadicového systému vedení vzduchu, lehce dostupného kontrolního manometru s rychlospojkou pro připojení plicní automatiky se zabudovaným varovným signálem a přípojkou pro druhého uživatele a polstrovanými ramenními popruhy ve tvaru S. Usnesení 32/38/13R: RM přiděluje zakázku na dodávku Kompletní vzduchové dýchací přístroje a náhradní láhev pro JSDH Rousínov společnosti EuroFire, spol. s r.o., Cyrilometodějská 851, Valašské Klobouky za nabídkovou cenu ,- Kč, se servisním intervalem 9 let a cenou za náklady na jednu výměnu všech povinně revidovaných součástek přístrojů ,- Kč. Zakázka bude realizována na základě objednávky. Usnesení 32/39/13R: RM na základě doporučení hodnotící komise ruší výběrové řízení na služby - zpracování PD Tyršova č.p. 224/16, Rousínov elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zabezpečovací systém. Usnesení 32/40/13R: RM vyhlašuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Tyršova č.p. 224/16, Rousínov elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zabezpečovací systém. Usnesení 32/41/13R: RM jmenuje členy hodnotící komise na zpracování projektové dokumentace na akci Tyršova č.p. 224/16, Rousínov elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zabezpečovací systém ve složení: Jiří Petřík, Vladimíru Haškovou, předsedkyně kontrolního výboru, pan Kamila Sedlmajer, člen komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje Ludmilu Havlíčkovou, Evu Matouškovou a Josefa Chromého. Usnesení 32/42/13R: RM souhlasí se skácením 4 ks stromů Jasan ztepilý na ul. Potoční, s tím, že budou vybrány nejvíce poškozené stromy, které představují nebezpečí pro obyvatele, pohybující se v jejich blízkosti a bude provedena nová vhodná výsadba na místě samém. Usnesení 32/43/13R: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji na projekt Společná cesta pro chodce a cyklisty v Rousínově ulice Čechyňská po křižovatku ul. Habrovanská. Příjemci je poskytována dotace ve výši ,- Kč. Ing. František Havíř starosta města, v.r. 5