EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel"

Transkript

1 NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze zařízení může dojít k vážnému poranění obsluhy či poškození zařízení.

2 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: TYPE: zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel EST GA 31, 32 a jejich modifikace VARIANTY: ÚČEL POUŽITÍ: nanášení disperzních dvousložkových lepidel JE V SOULADU nařízení vlády (směrnice EU) č. 176/2008 Sb. (2006/42/EC); č. 26/2003 Sb. (97/23/EC); č. 272/2011 Sb. (2003/10/EC, 2002/44/EC) POUŽITÉ NORMY ČSN ; ČSN EN ISO 3746; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO 12100; ČSN ; ČSN PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a jeho vlastnosti splňují požadavky výše uvedené. Výrobce má certifikovaný SMJ podle ČSN EN ISO 9001:2009. SCHVÁLIL Jaroslav Starosta, výrobní ředitel V Ledči nad Sázavou Dne: EST + a.s. Podolí Ledeč nad Sázavou IČ: CZ E CZ rev: /2

3 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ 4 POUŽITÍ 5 POPIS ZAŘÍZENÍ 5 UVEDENÍ DO PROVOZU 6 TECHNICKÉ PARAMETRY 8 OBSLUHA A ÚDRŽBA 9 ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ 10 BALENÍ VÝROBKŮ 10 LIKVIDACE 10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 10 Záruka se neposkytuje 10 SPECIFIKACE DÍLŮ 12 3

4 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ Pro provoz zařízení na nanášení disperzních dvousložkových lepidel Při nanášení disperzních dvousložkových lepidel je nutno vždy před zahájením prací se seznámit s technickými a bezpečnostními listy aplikačních materiálů, je třeba dbát pokynů výrobce těchto materiálů o vlastnostech a vhodnosti jejich použití, včetně pokynů pro dodržování pravidel bezpečného zacházení s nimi. Pokud se zařízení používají a provozují v jiných zemích, platí pro ně místní normy a předpisy. Zařízení pro aplikaci disperzních dvousložkových lepidel pracuje s nízkým pracovním tlakem vzduchu, ale i tak může při neopatrné práci nebo čištění dojít k úrazu např. poranění očí, pokožky apod. aplikační kapalinou. Při čištění, opravách a přerušení práce, příp. opuštění pracoviště, vždy uzavřete kohout přívodu vzduchu do zařízení. Tlaková odolnost Nepřekračujte maximální hodnotu pracovního přetlaku vzduchu do tlakové nádoby - viz. technické parametry. Práce s pistolí Stříkací pistole pracuje s tlakem vzduchu do 4 bar. Stříkací pistolí nemiřte nikdy na sebe, cizí osoby nebo zvířata. Při montáži nebo demontáži trysky, resp. při jejím čištění nebo při přerušení práce, buďte velmi opatrní a zajistěte, aby byla pistole vždy zabezpečena proti možnému spuštění. Tak zabráníte možnému následnému úrazu. Před vykonáváním jakékoliv opravy se musí pistole odpojit od tlakového vzduchu a aplikovaného materiálu. Poranění obsluhy Poranění očí, případně pokožky, aplikačním roztokem může být velice vážné. Jestliže dojde k poranění, ihned vyhledejte lékaře a sdělte mu, jakým druhem materiálu toto poranění vzniklo. Dodavatelé disperzních dvousložkových lepidel uvádí zásady bezpečnostních opatření v technických a bezpečnostních listech výrobků. Ochrana osob při práci Pro stříkání a manipulaci s aplikovanými materiály a při čištění zařízení dodržujte pokyny výrobců těchto materiálů. K ochraně pokožky a dýchacích cest používejte ochranné pracovní pomůcky (oděvy, rukavice, respirátory, ochranné masky, resp. dýchací přístroje, ochranné krémy a pod.). 4

5 D EST GA 31, 32 UPOZORNĚNÍ Všichni pracovníci, kteří jsou obsluhou a údržbou zařízení pověřeni, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a s návodem pro obsluhu a údržbu zařízení! POUŽITÍ Zařízení GA 31 a GA 32 jsou určena pro dopravu a nanášení disperzních dvousložkových lepidel u oddělených tlakových zásobníků. Tlakem vzduchu se vytlačuje nanášený materiál ze zásobníků do stříkací pistole. Zásobníky díky nízkému součinu obsahu a pracovního tlaku nevyžadují pro provoz revizní kniku. Kovové díly zařízení, přicházející do styku s aplikačním materiálem (lepidlo, resp. aktivátor), jsou vyrobeny z nerezu, popřípadě plastu, které vyhovují pro všechna běžně na trhu nabízená disperzní dvousloužková lepidla. POPIS ZAŘÍZENÍ Zařízení GA 31 a GA 32 představují kompletní nanášecí jednotku, zařízení GA 31 je koncipováno pro aplikace jednou pistolí a zařízení GA 32 pro aplikace dvou pistolí, sestávající z těchto hlavních částí: Zařízení GA Zásobník lepidla 9 l s výstupním kohoutem pro 1 pistoli (Nádoba G1-9) 2. Zásobník aktivátoru 9 l s výstupním kohoutem pro 1 pistoli (Nádoba A1-9) 3. Ovládací panel GA Hadička pro tlakový vzduch do zásobníku lepidla 5. Hadička pro tlakový vzduch do zásobníku aktivátoru 6. Vozík GA 7. Pistole EST 246GA 8. Dopravní hadice 4m (GA 4)

6 Zařízení GA Zásobník lepidla 18 l s výstupními kohouty pro 2 pistole (Nádoba G2-18) 2. Zásobník aktivátoru 9 l s výstupními kohouty pro 2 pistole (Nádoba A2-9) 3. Ovládací panel GA Hadička pro tlakový vzduch do zásobníku lepidla 5. Hadička pro tlakový vzduch do zásobníku aktivátoru 6. Vozík GA 7. Pistole EST 246GA 8. Dopravní hadice 4m (GA 4) UVEDENÍ DO PROVOZU 6 Zařízení GA 31 a GA 32 je dodáváno kompletně ve smontovaném stavu, pouze z přepravních důvodů je od zařízení oddělena pistole a dopravní hadice. Zkontrolujte, že kohout vstupního vzduchu do ovládacího panelu (z boku panelu) i výstupní kohouty regulovaného vzduchu (spodní část ovládacího panelu) pro napojení na DETAIL B zásobníky materiálu jsou uzavřeny. Nasunutím propojovacích hadic do pistole a výstupů ze zásobníků a propojením vzduchové hadice do pistole a ovládacího panelu pomocí rychlospojky je zařízení zkompletováno a připraveno k použití. Tlakový vzduch 3 až 8 bar napojte hadicí o světlosti cca 8 mm na rychlospojku přívodu vzduchu do ovládacího panelu. Používejte vzduch dokonale vyčištěný od oleje a mechanických nečistot. Otevřete a vyjměte nalévací víčko u nádoby zásobníku lepidla, uvolníte tím otvor hrdla pro nalití, naplňte max. využitelný obsah (9 l, resp. 18 l), víčko nasuňte zpět a proveďte uzavření. Dbejte, aby pryžový těsnící kroužek nebyl při této manipulaci poškozen, jinak nebude zaručena

7 těsnost tlakové nádoby a tím i funkce celého zařízení. Zkontrolujte, zda pojistný ventil ve víčku je uzavřen a kohout(y) výstupu jsou uzavřeny. 90 Otevřením a vyjmutím nalévacího víčka u nádoby zásobníku aktivátoru uvolníte otvor hrdla pro nalití, naplníte max. využitelný obsah (9 l), víčko nasuňte zpět a proveďte uzavření. Dbejte, aby pryžový těsnící kroužek nebyl při této manipulaci poškozen, jinak nebude zaručena těsnost tlakové nádoby a tím i funkce celého zařízení. Zkontrolujte, zda pojistný ventil ve víčku je uzavřen a kohout(y) výstupu jsou také uzavřeny. Otevřením kohoutu přívodu vzduchu do zařízení, nastavením regulátorů G a A na potřebný tlak ( 1-3 bar dle druhu lepidla) a otevřením výstupních kohoutů regulovaného vzduchu G a A (zespodu ovládacího panelu) vytvoříte přetlak v zásobnících lepidla a aktivátoru. Nastavte regulátor(y) rozprašovacího vzduchu (1-3 bar) do pistole. Otevřete výstupní kohouty ze zásobníků a zařízení je připraveno k použití. Pro správnou funkci zařízení je potřebné zajistit potřebné množství tlakového vzduchu cca 16 Nm 3 h -1 pro aplikaci 1 pistole a 30 Nm 3 h -1 pro aplikaci 2 pistolí. 7

8 TECHNICKÉ PARAMETRY GA31 GA 32 Obsah zásobníku-využitelný... max. 9 l... max. 18 l Vstupní přetlak vzduchu... max. 8 bar... max. 8 bar Pracovní přetlak...max. 3,5 bar... max. 3,5 bar Počet pistolí... max. 1...max. 2 Spotřeba vzduchu (při 3 barech) Nm 3. h Nm 3. h -1 Rozsah pracovní teploty... 2 až 50 C...2 až 50 C Rozměry nalévacího hrdla x 100 mm...80 x 100 mm Hmotnost...25 kg... 28,5 kg Šířka zařízení (GA 31 a GA 32) mm Výška zařízení (GA 31 a GA 32) mm (složené 550 mm) Hladina hluku a vibrací přenášených na ruce nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu dle Sbírky zákonů č. 272/

9 OBSLUHA A ÚDRŽBA Při nanášení lepidla má být pistole s tryskou vedena rovnoměrně, aby vznikl pravidelný obraz nanášení. Je vhodné dodržovat doporučenou vzdálenost 20 až 30 cm mezi ústím trysky a nanášeným objektem, aby vznikla souvislá vrstva lepící hmoty. Při doplňování, příp. výměně, materiálu do zásobníku (tlakové nádoby) postupujte tímto způsobem: Nejdříve zavřete výstupní kohout regulovaného vzduchu (zespodu ovládacího panelu k danému zásobníku. Uzavřete výstupní kohout(y) aplikačního materiálu na výstupu ze zásobníku. Pojistným ventilem na víčku zásobníku (tahem a otočením o 90 za kolečko pojistného ventilu) odvzdušněte tlakovou nádobu (nutno zajistit úplné odpuštění tlakového vzduchu). 90 Otevřete a vyjměte nalévací víčko zásobníku, uvolníte tím otvor hrdla, nádobu doplňte, víčko nasuňte zpět a nádobu uzavřete. Zpětným otočením za kolečko pojistného ventilu na víčku zásobníku uzavřete pojistný ventil. Otevřete kohout přívodu vzduchu do zásobníku a pokračujete v nanášení. Otevřete výstupní kohout(y) aplikačního materiálu na výstupu ze zásobníku a pokračujte v nanášení. 9

10 Při opuštění pracoviště je bezpodmínečně nutné zavřít kohout přívodu vzduchu do zařízení. Po ukončení práce se zařízením (ukončení směny, odstávka zařízení) toto propláchněte vodou - místo 90 lepidla, resp. aktivátoru nalijte do zásobníku vhodné množství vody), vodu vystříkejte, zavřete přívod vzduchu kohoutem a odvzdušněte tlakovou nádobu (tahem a otočením o 90 za kolečko pojistného ventilu na víčku zásobníku). Povrch zásobníku v případě potřeby lze též omýt vodou. Zakazuje se mechanické čištění z důvou poškození tlakové části - tenkostěnná nádoba. Kontrolujte funkci a těsnost pojistného ventilu, netěsnost odstraňte vyčištěním sedla ventilu a profouknutím tlakovým vzduchem. UPOZORNĚNÍ Opravy nebo úpravy na výstroji tlakové nádoby smí provádět jen odborný závod, který k tomu má předepsané oprávnění dle ČSN ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ U každého zařízení je provedena ve výrobním závodě funkční a tlaková zkouška. BALENÍ VÝROBKŮ Podle jednotlivých dílů dodávky. LIKVIDACE Po ukončení životnosti dílců resp. automatické pistole je možno po vyčištění odevzdat do tříděného odpadu. Obalové materiály výrobku (K.č viz. vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) likvidujte jako směsný komunální odpad. Použitý papírový obal odevzdejte do odděleného sběru. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY viz. servisní příručka Záruka se neposkytuje Při mechanickém poškození nebo při hrubém zacházení s výrobkem. 10

11 Při poškození, opotřebování nebo poruše způsobené nesprávnou či neadekvátní údržbou, abrazí, korozí či použitím nefiremních součástek a materiálů. Při nedovoleném nebo neodborném zásahu do zařízení. Záruka se nevztahuje na dílce spotřebního charakteru jako jsou například těsnící prvky, pružiny a tryska s jehlou, u nichž je opotřebení závislé na abrasivních vlastnostech aplikované hmoty, tlaku a dalších okolnostech. E-SHOP Pro objednávání náhradních dílů můžete využít i internetový obchod, kde je možné objednat: náhradní díly spotřební materiál příslušenství eshop.estplus.cz 11

12 SPECIFIKACE DÍLŮ Nádoba A1-9 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Kontejner 2V, 9L Díl výstupní A Spojka nástrčná Kohout kulový Výstup Těsnění Díl vstupní Trn Matice Spojka přímá Samolepka aktivátor

13 Nádoba A2-9 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Kontejner 2V, 9L Výstupní díl A Spojka nástrčná Kohout kulový Výstup Těsnění Dvojnipl T-kus Díl vstupní Trn Matice Spojka přímá Samolepka aktivátor

14 Nádoba G1-9 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Kontejner 2V, 9L Díl výstupní G Spojka nástrčná Kohout kulový Výstup Těsnění Díl vstupní Trn Matice Spojka nástrčná Samolepka G lepidlo

15 Nádoba G2-18 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Kontejner 2V, 18L Výstupní díl G Spojka nástrčná Kohout kulový Výstup Těsnění Dvojnipl T-kus Díl vstupní Trn Matice Spojka nástrčná Samolepka G lepidlo

16 Ovládací panel GA 31 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Rozvaděč Manometr Regulátor Úhlová spojka T-kus 1/ Úhlová spojka Šroubení přímé Šroubení úhlové Přívod vzduchu Vsuvka Kohout 1/ Koleno 1/ Šroubení Průchodka Spojka úhlová Ventil pojišťovací G 1/ Rychlospojka Přechodka 1/ Šroubení Šroubení Šroubení Přechodka Kohout kulový L-šroubení L-šroubení Šroub M 8x Samolepka GA Schéma zapojení - legenda 1. Zdroj tlakového vzduchu 2. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání pistole P1 3. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání aktivátoru A 4. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání lepidla G 5. Pojišťovácí ventil aktivátoru 6. Pojišťovácí ventil lepidla 7. Připojení pro pistoli P1 8. Připojení pro aktivátor A 9. Připojení pro lepidlo G 16

17 Schéma zapojení

18 Ovládací panel GA 32 Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Rozvaděč Manometr Regulátor Úhlová spojka T-kus 1/ Úhlová spojka Šroubení přímé Šroubení úhlové Přívod vzduchu Vsuvka Kohout 1/ Koleno 1/ Šroubení Průchodka Spojka úhlová Spojka úhlová Ventil pojišťovací G 1/ Rychlospojka Přechodka 1/ Šroubení Šroubení Šroubení Přechodka 1/ Kohout kulový L-šroubení L-šroubení Šroub M 8x Samolepka GA Schéma zapojení - legenda 1. Zdroj tlakového vzduchu 2. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání pistole P1 3. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání pistole P2 4. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání aktivátoru A 5. Regulátor tlaku (s manometrem) pro ovládání lepidla G 6. Pojišťovácí ventil aktivátoru 7. Pojišťovácí ventil lepidla 8. Připojení pro pistoli P1 9. Připojení pro pistoli P2 10. Připojení pro aktivátor A 11. Připojení pro lepidlo G 18

19 Schéma zapojení

20 Vozík GA Pozice Název Identifikační číslo Počet kusů 1 Držadlo vozíku GA Držadlo Kolík Zátka - úprava Pouzdro Závlačka pružná Závlačka pružinová Kostra vozíku GA Příčka Noha vozíku GA Držák skříně Doraz Ocel ploch. 30x Háček Kolík 6x Podložka Zajištění nádob Nýt Čep Podložka Kolo Kroužek Nožička sedlová Zátka kruhová

21

22 22

23 23

24 2011 EST + a.s., Ledeč nad Sázavou EST + a.s. Podolí Ledeč nad Sázavou ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: Fax: N CZ rev: /3