Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právo na stejnou životní úroveň podle zákona o rodině zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. 1

2 Poděkování Děkuji doc. JUDr. Zdeňce Králíčkové, Ph.D. za vedení a celkovou odbornou pomoc při zpracování mé diplomové práce. Mému otci JUDr. Janu Heroutovi, mému dědovi JUDr. Vladimíru Jarošovi a mé sestře Mgr. Janě Krousové děkuji za poskytnutí literatury a jiných pramenů a za praktické rady, které mi velmi pomohly při mé práci. A zejména děkuji mé přítelkyni Bc. Lence Fikarové za poskytnutí klidného a vhodného prostředí, které mi vytvořila ke zpracování diplomové práce. 2

3 Obsah 1. Úvod Vymezení základních pojmů Životní úroveň Výživné Dobré mravy Společné jmění manželů Spotřební charakter výživného v historickém kontextu Interpretační a aplikační problémy platné právní úpravy jednotlivých druhů vyživovací povinnosti podle zákona o rodině vycházející z práva na stejnou životní úroveň Vyživovací povinnost rodičů k dětem Právo dítěte na tvorbu úspor Vyživovací povinnost mezi manžely Vazba vyživovací povinnosti mezi manžely na společné jmění manželů Institut úhrady nákladů společné domácnosti Problematika faktické odluky Sankční výživné mezi rozvedenými manžely Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými a obdobné užití 85a zákona o rodině Registrované partnerství a životní úroveň Úvahy dle lege ferenda v návaznosti na připravovanou rekodifikaci občanského zákoníku Výživné mezi manžely Výživné rozvedených manželů Vyživovací povinnost (mezi rodiči a dětmi a předky a potomky)

4 5.4 Výživné mezi partnery Vlastní zhodnocení návrhu Stručná komparace s novou slovenskou právní úpravou Rozdíly ve vyživovací povinnost rodičů k dětem Náhradní výživné Rozdíly ve vyživovací povinnosti mezi manžely Rozdíly ve výživném rozvedeného manžela Dílčí závěr Závěr Literatura Resumé

5 1. Úvod Stejná životní úroveň v rodinném právu je v historickém kontextu zcela novým institutem. Práva a povinnosti muže a ženy se tak dostávají do rovnováhy, což je pro minulé doby těžko představitelná situace. Zároveň i dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, a to bez ohledu na to, zda se narodilo v manželství či nikoli. Současná právní úprava tak dává členům rodiny zákonnou možnost mít stejnou životní úroveň. Cílem této diplomové práce s tématem Právo na stejnou životní úroveň podle zákona o rodině je především analýza role životní úrovně v právních vztazích, které upravuje zákon o rodině v aktuálním znění. Protože termín životní úroveň se v citovaném zákoně vyskytuje velice poskrovnu, je třeba zjistit, jaká ustanovení zákona se přímo či nepřímo dotýkají této úrovně. Vzhledem k tématu je nepochybné, že budou rozvedeny především všechny ty druhy vyživovací povinnosti, které se přímo dotýkají problematiky životní úrovně, tedy vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela. S ohledem na nový zákon o registrovaném partnerství přijatý v roce 2006 jsem do této práce zařadil i tuto problematiku, která rovněž souvisí se stejnou životní úrovní. Poměrná většina práce je vytvořena využitím metody analyticko-deskriptivní. Neméně důležitou metodou potřebnou pro správně dokončení této práce byla metoda komparativní. Využitím metody historické posoudím spotřební charakter výživného v historickém kontextu, a to konkrétně od konce druhé světové války. Právní úprava výživného se i po roce 1989 často měnila a posunula se ve svém chápání do jiné roviny, než tomu bylo 5

6 před rokem Největší novela a úprava výživného provedená v roce 1998 ještě ne zcela zapadla do povědomí právníků a v praxi se stále vyskytují rozhodování a rozhodnutí soudů, které nerespektují nové principy vytvořené touto novelou. Účelem této práce je vysvětlení tohoto nového pojetí životní úrovně v souvislosti s výživným. V první části této práce je pojednáno o důležitých pojmech, které je třeba postavit do právní roviny, neboť ne všechny instituty jsou právní úpravou dostatečně definovány. Další části se zabývají předmětnými vyživovacími povinnostmi, včetně konfrontace s minulostí; vazby výživného na společné jmění manželů, úhrada společné domácnosti, faktická odluka. Vzhledem k tomu, že v České republice je snaha o vytvoření nového občanského zákoníku, který by měl obsahovat i rodinné právo, budu se rovněž analiticko-deskriptivní metodou zabývat navrhovanými změnami. Nejedná se pravděpodobně o přesnou verzi, která bude schválená Parlamentem ČR, ale je nepochybné, že se z tohoto návrhu bude vycházet, a proto je dobré vědět, jakým způsobem upravuje rodinněprávní vztahy týkající se práva na stejnou životní úroveň. Dílčím závěrem zhodnotím část navrhovaného občanského zákoníku týkající se výživného v rodinných vztazích. V závěrečné části je s využitím metody komparativní porovnán vývoj české právní úpravy se slovenskou. Ta byla dlouhou dobu srovnatelná s českou úpravou s ohledem nejen na společnou právní historii. Národní rada Slovenské republiky ovšem přijala dne 19. ledna 2005 zákon č. 36/2005 Z. z., o rodině a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem 11. února 2005, a kterým byly zcela nově, nezávisle na České republice, upraveny rodinněprávní vztahy. Proto je třeba také se zmínit o rozdílných úpravách zákona o 6

7 rodině v České a Slovenské republice dotýkajících se tématu této práce. Výsledky této diplomové práce jsou shrnuty v závěru, jež je hodnotící s vlastními úvahami de lege ferenda. 7

8 2. Vymezení základních pojmů Nejdříve je třeba definovat si důležité pojmy, které v této práci používám. Jsou zde uvedeny pojmy základní a je třeba vymezit, v jakém smyslu je zákon o rodině používá. Životní úroveň Základním pojmem této diplomové práce je životní úroveň. Obecně se dá říci, že je to pojem proměnný a v čase se neustále měnící. Podle encyklopedie 1 je životní úroveň historicky podmíněný stupeň uspokojování životních, tj. hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva, zároveň souhrn životních, existenčních, pracovních a jiných podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány. Životní úroveň závisí na daných výrobních vztazích a je podmíněna stupněm vývoje výrobních sil. Odráží se v ní stupeň blahobytu obyvatelstva, respektive určité země. Vyjadřuje se soustavou kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Životní úroveň je v základě sociálně ekonomickou kategorií, nelze ji však redukovat na čistě ekonomické faktory, nelze ji přiměřeně vyjádřit například vztahem mezi výší příjmu a tzv. spotřebním košem. Do životní úrovně se zahrnuje úroveň výživy, odívání, bydlení, vzdělání a kultury, zdravotní a sociální péče, ale též podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, jako stupeň zaměstnanosti, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. 1 Životní úroveň - CoJeCo - Vaše encyklopedie [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=109875&s_lang=2&title=%9eivotn%ed%2 0%FArove%F2>. 8

9 Životní úroveň je jeden z mnoha neurčitých termínů, které používá náš právní řád. To znamená, že v právním řádu nenajdeme žádnou legální definici tohoto pojmu. Je to především proto, že je velice obsáhlý a každým životním okamžikem se mění a pro každého jedince je určitým způsobem rozdílný a nestálý. Je tak především na praxi, aby stanovila, co je za životní úroveň v právu v daném okamžiku pro určité osoby považováno. Je nepochybné, že soudy vycházejí právě z takových definic, jako je uvedena v předchozím odstavci, a že je již tento termín ustálený co do určení jeho obsahu, avšak stále probíhá jeho nové využívání a používání v normách našeho právního řádu, jakož i v zákoně o rodině. Životní úroveň nemůže obecně nikdy být určována nějakým číslem jako hodnotou. Vždy se vztahuje ke konkrétnímu státu nebo okruhu jedinců nebo k jednotlivci. K účelu zákona o rodině je třeba zkoumat životní úroveň jednak jednice a na druhé straně několika jedinců. Je buď na těchto určitelných jednotlivcích, aby se vzájemně domluvili a v podstatě každý souhlasil s určením své životní úrovně, nebo pokud nejsou schopni se domluvit, stanoví životní úroveň soud. Zjišťuje úroveň výživy, odívání, bydlení, vzdělání a kultury, zdravotní a sociální péče, ale též podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, jako stupeň zaměstnanosti, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. Samotné formulace životní úroveň je v zákoně o rodině použito pouze na jednom místě, a to v 85 odst. 2 zák. o rodině. Jedná se o vyživovací povinnost rodičů k dětem dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Nepřímo z textu zákona lze vydedukovat, že životní úroveň je zahrnuta v právech a povinnostech manželů, když oba mají v manželství stejná práva a povinnosti, jsou povinni spolu žít, být si 9

10 věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Další nepřímé použití pojmu životní úroveň nalezneme v 91 odst. 2 zák. o rodině, kde se hovoří o vzájemné vyživovací povinnosti manželů. Její rozsah se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Na tento paragraf odkazuje i 93 zák. o rodině tvrdostní klauzule, hovořící o manželství již rozvedeném. Pokud jeden z manželů se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a byla by mu rozvodem způsobena závažná újma, soud může přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. Výživné Výživné je souhrn toho, co povinný poskytuje oprávněnému k uspokojení jeho životních potřeb. 2 Zásadně povinný poskytuje toto výživné dobrovolně. Soud však může 3 poskytování výživného stanovit v případě, že povinný dobrovolně svou povinnost neplní. Rozsah vyživovací povinnosti je stanoven zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. Druhy výživného upravuje zákon o rodině ve své části třetí a jsou jimi vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. U každého druhu vyživovací povinnosti jsou dány podmínky, za kterých je možno výživné žádat. Další podmínky shodné pro všechny druhy jsou dány ve společných ustanoveních části třetí zákona o rodině. 2 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/ms/printpage.aspx?o=23&j=33&k=2484&d=19353>. 3 Na návrh, v případě nezletilého i bez návrhu. 10

11 Výživné není pouze výživné v užším slova smyslu, což představuje pouze potřeby pro přežití, nýbrž zákon považuje za výživné širší obsah tohoto pojmu, čímž je myšleno výživa v širším slova smyslu odívání, bydlení, vzdělání a kultura, zdravotní a sociální péče, podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. Dobré mravy Dalším institutem zákona o rodině jsou dobré mravy, které upravuje 96 odst. 2 zákona o rodině. Dle tohoto ustanovení nelze výživné přiznat, bylo-li by to v rozporu s dobrými mravy. Dobré mravy zákon nikde nedefinuje, proto podobně jako pojem životní úroveň je na soudní praxi, aby takovou přibližnou definici učinila a přihlížela přitom především k normám morálním. Je třeba si uvědomit, že podmínkou vzniku jakékoliv vyživovací povinnosti je soulad s dobrými mravy. Pokud však jde o vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem, pak s ohledem na rodičovské zodpovědnosti by se mohlo zřejmě realizovat jen zcela výjimečně. 4 Společné jmění manželů Institut společného jmění manželů upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v 143 až 151. Zákon zde vymezuje, co společné jmění manželů tvoří, jak se dá modifikovat, kdy zaniká a rovněž jakým způsobem se zaniklé společné jmění manželů vypořádává. 4 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 3. vydání, s

12 Společné jmění manželů představuje základní úpravu majetkových vztahů mezi manžely. Je výrazem jednoty manželství a rovného postavení manželů po stránce hospodářské. 5 Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství. Za takový majetek jsou považovány věci, práva a závazky. Do společného jmění manželů nepatří majetek, který jeden z manželů nabyl děděním bez ohledu na osobu zůstavitele, majetek, který jeden z manželů nabyl darem za trvání manželství od kohokoliv, majetek, který jeden z manželů nabyl transformací za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví 6, věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, věci vrácené podle restitučních předpisů za předpokladu, že manžel vlastnil věci před uzavřením manželství, nebo manžel je sám právním nástupcem původního vlastníka, závazky týkající se výlučného majetku jednoho z manželů, závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Institut společného jmění manželů slouží nejen jako ochrana ekonomicky slabšího partnera, ale jako ekonomická ochrana celé rodiny. Jedná se tedy o tzv. pro rodinný institut. Je tak zřejmé, že se v rámci společného jmění manželů omezuje individuum ve prospěch celé rodiny, čímž nejsou myšleni pouze manželé, ale i jejich děti. 5 HOLUB, M. a kol. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou. Praha: Linde, 2002, 1. vydání, str

13 3. Spotřební charakter výživného v historickém kontextu Spotřebním charakterem výživného se rozumí taková situace, kdy povinný přispívá na výživu oprávněného v takové výši, že oprávněný v podstatě stejnou výši každý měsíc spotřebuje, a není tedy žádoucí, aby plněním výživného vznikal oprávněnému přebytek. Pro účely této diplomové práce je postačující spotřební charakter výživného komparovat s poválečným vývojem zákona o rodině. Zákon č. 265/1949 Sb. o právu rodinném znamenal oddělení právní úpravy rodinných vztahů od občanského zákoníku. Tento zákon upravoval manželství, rozvod, práva a povinnosti rodičů a dětí, vyživovací povinnost, osvojení a poručenství. Z obsahu zákona lze zaznamenat, že pojem životní úrovně je zcela nevyužit. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí o stejné životní úrovni nepojednává, u ostatních příbuzných byl nárok na výživné pouze pokud byli v nouzi. Z toho lze dovodit, že výživné mělo zcela jistě spotřební charakter bez možnosti tvorby úspor do budoucnosti. Ani nový zákon o rodině č. 94/1963 Sb. nezaznamenal žádný posun, co se týče možnosti tvorby úspor. Výživné mělo i nadále spotřební charakter, což znamenalo, že rozsah výživného byl stanoven v takové výši, aby jeho spotřeba byla každý měsíc využita a netvořily se žádné nadbytečné finanční rezervy, které by bylo možno využít v pozdější době. Stejně tak i Nejvyšší soud vyložil svým rozhodnutím Pls 4/1967 odůvodněnost potřeb dítěte tak, že má výživné sloužit svému spotřebnímu určení, že výživné má být zdrojem, z něhož jsou čerpány prostředky k uspokojení všech odůvodněných potřeb dítěte, které tu jsou v době, kdy je výživné plněno. Výživné tak nemá vést 6 Rozbor a zhodnocení rozhodovací činnosti soudů České republiky ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, projednaných občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČR (Cpj 86/71). 13

14 k postupné tvorbě dlouhodobých úspor, tím méně pak k tomu, aby z něho byly uspokojovány potřeby jiných osob. 7 Stejně k tomuto problému přistupovala i tehdejší literatura, která z výše uvedeného rozhodnutí soudu vycházela. Uváděla, že odůvodněné potřeby dítěte mají také svoji konkrétní hranici, ta je dána zásadně spotřebním charakterem výživného a rozsahem potřeb pro rozvoj člověka v socialistické společnosti. Výživné nad tuto hranici by vedlo buď k nehospodárnosti nebo k vytváření větších úspor (pravidlené krátkodobé úspory na určitý konkrétní účel jsou naproti tomu obvyklé), nebo by jimi mohly být uspokojovány nepřímo zčásti i potřeby jiných osob. 8 Je nepochybné, že schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného na straně jedné a odůvodněné potřeby oprávněného na straně druhé jsou ve vzájemném poměru. Vzhledem k tomu, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a možnosti oprávněného mohou být vysoké (vyšší než aktuální potřeby oprávněného), bylo třeba se přizpůsobit změněným společenským a ekonomickým podmínkám a možnost tvorby úspor jako přípravu na budoucí povolání povolit, resp. umožnit. Jinak řečeno, dříve se hledělo prvotně na odůvodněné potřeby oprávněného a podle toho se určoval rozsah výživného. V současné době se hledí na schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného a podle těchto kritérií se určuje rozsah výživného. Lze z tohoto dovodit, že odůvodněné potřeby oprávněného již nehrají tak důležitou roli při určování výše výživného, ve které se jedná o stejnou životní úroveň. To koresponduje s tím, že se nově používá a využívá právě termínu životní úroveň prvotní jsou vždy schopnosti, možnosti a majetkové 7 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 3. vydání, s RADIMSKÝ, J. RADVANOVÁ, S. Zákon o rodině komentář. Praha: Panorama, 1989, s

15 poměry povinného. Oprávněnému je potom přisouzeno výživné v podstatě bez ohledu na jeho odůvodněné potřeby, protože pokud povinný má vysokou životní úroveň, je mu určena vyživovací povinnost vysoká (třeba i tvorba zásob), a pokud má povinný svou životní úroveň nízkou, je mu určeno také výživné bez ohledu na potřeby oprávněného, a to i tak malé, že nestačí na rádoby vysokou úroveň oprávněného oprávněný se musí spokojit s tím, že nemůže získat vysokou úroveň prostřednictvím výživného, když povinný takovou vysokou úroveň nemá a poskytnout mu ji tak nemůže. Bylo by rovněž vhodné u výživného, které má vyrovnat nestejnou životní úroveň povinného a oprávněného, zkoumat nejen schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, ale i schopnosti, možnosti a majetkové poměry oprávněného (nikoliv odůvodněné potřeby oprávněného). Dle těchto zjištěných okolností by poté soud mohl rozhodnout o tom, kolik má povinný platit výživné, aby se životní úroveň účastníků vyrovnala. Spotřební charakter výživného se vylučuje s pojmem stejná životní úroveň. Pokud totiž má být stejná životní úroveň dvou subjektů, je samozřejmé, že může nastat situace, kdy se výživné zcela nespotřebuje a vzniká pak určitý nespotřebovaný přebytek. Současná právní úprava se tímto přebytkem tvorbou zásob zabývá pouze v ustanovení 85a odst. 2 zákona o rodině, který byl do zákona o rodině vložen až novelou zákona č. 91/1998 Sb., který stanoví, že za odůvodněné potřeby dítěte lze považovat i tvorbu úspor zabezpečující zejména přípravu na budoucí povolání. V jiném druhu vyživovací povinnosti však tvorba úspor není upravena, proto lze vyvovdit, že v jiných druzích výživného tvorba úspor není možná a trvá tak nadále spotřební charakter výživného. Pokud však životní úroveň má být stejná i mezi manžely, popř. mezi rozvedenými manžely v případě sankčního výživného, je dle 15

16 mého názoru třeba upravit toto výživné podobně jako u výživného rodičů k dětem a určit, že tvorba úspor u takového výživného je možná. Není totiž možno požadovat po oprávněném, který má mít stejnou životní úroveň jako povinný, aby výživné v celé své výši každý měsíc spotřeboval. Současná právní úprava tak ještě zcela nereaguje na nově zavedený institut stejné životní úrovně. 16

17 4. Interpretační a aplikační problémy platné právní úpravy jednotlivých druhů vyživovací povinnosti podle zákona o rodině vycházející z práva na stejnou životní úroveň Z práva na stejnou životní úroveň vychází vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost rodičů k dětem a tzv. sankční výživné rozvedeného manžela. Interpretační a aplikační problémy je třeba analyzovat pro jednotlivé druhy vyživovacích povinností samostatně. Vyživovací povinnost rodičů k dětem V 85 až 87 zákona o rodině je pojednáno o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí. V ustanovení 85 odst. 2 citovaného zákona je použit pojem životní úroveň takto: Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Toto ustanovení bylo novelizováno zákonem číslo 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. srpna Dosavadní 85 odst. 2 zákona o rodině pouze určoval, že oba rodiče mají přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností a možností. Důvodová zpráva k zákonu číslo 91/1998 Sb. se ohledně 85 zákona o rodině vyjádřila tak, že dosavadní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem vycházela z principu dvoupříjmové rodiny. Navrhovaná změna reaguje na změněné společenské podmínky tím, že upřesňuje kritéria pro stanovení výše výživného. Současná soudní praxe ke konkrétním majetkovým poměrům povinného již začala přihlížet v rámci širšího výkladu tohoto ustanovení. 9 9 Skupina poslanců Poslanecké sněmovny. Důvodová zpráva k zákonu č. 91/1998 Sb. ASPI. Interní číslo ASPI: 618 (fin). Vydání dne

18 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem nebyl před velkou novelou zákona o rodině (z. č. 91/1998 Sb.) výslovně vyjádřen. Vyplývalo však z obecně uznávaného hlediska, že výživným má být dítěti zajištěna taková životní úroveň, která odpovídala sociálnímu postavení rodičů a kterou by dítěti rodiče zajišťovali, kdyby žili ve společné domácnosti. 10 Metoda určení výživného pro nezletilé děti v dnešní praxi v podstatě neexistuje. Jen těžko s malými odchylkami Vám někdo může zodpovědět otázku, kolik asi bude povinný platit nezletilému na jeho výživu. Vše záleží na odůvodněných potřebách dítěte a možnostech, schopnostech a majetkových poměrech povinného rodiče. Není ovšem neznámou, že se objevovaly a dokonce někde i ještě stále objevují tabulky, které obsahovaly výši výživného pro nezletilé. Tabulky vycházely z obecných relací mezi příjmy rodičů a náklady na úhradu potřeb dítěte. Tyto životní náklady byly posuzovány v celkem konstantním poměru k příjmu obou rodičů a lišily se podle věku dítěte. Relaci bylo možno vyjádřit koeficientem, který pro nejčastěji se vyskytující příjmy a pro čtyři věkové kategorie dětí vyplýval z cenových poměrů, dílčích průzkumů a tehdejší praxe. Tyto koeficienty bylo možno zapsat do přehledné tabulky: 10 RADIMSKÝ, J. RADVANOVÁ, S. Zákon o rodině komentář. Praha: Panorama, 1989, s

19 Tab. č. 1: Určení výživného - relace příjmů a věkové kategorie 11 Příjem Dítě do 3 Dítě Dítě Dítě ve obou let předškolního v nižším vyšším rodičů věku stupni ZŠ stupni ZŠ ,150 0,170 0,200 0, ,145 0,165 0,195 0, ,140 0,160 0,190 0, ,135 0,155 0,185 0, ,130 0,150 0,180 0,200 Součet čistých příjmů obou rodičů se násobil koeficientem voleným podle věku dítěte a výsledkem byly základní životní náklady na dítě v konkrétní rodině. Od takto zjištěné částky se odečetl vlastní příjem dítěte, obvykle přídavek, který byl na dítě vyplácen. Částku potřebnou k úhradě potřeb dítěte bylo třeba rozdělit mezi oba rodiče úměrou: Částka se násobila příjmem rodiče, který měl platit výživné, a výsledek se dělil součtem příjmů obou rodičů. Tak vycházel podíl, připadající na rodiče, který měl platit výživné. Zbytek měl platit druhý z rodičů, v jehož výchově bylo dítě. Ten ovšem poskytoval dítěti osobní péči. Jeho příspěvek v penězích se tedy zcela nebo zčásti vyrovnal osobní péčí. Hodnotu osobní péče bylo možno podle věkových kategorií stanovit přibližně takto: Malé dítě 0,9 Dítě předškolního věku 0,7 Dítě na nižším stupni ZŠ 0,5 Dítě na vyšším stupni ZŠ 0,4 11 SCHILLER, M. a kol. Péče o děti v ČSSR. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s

20 Podíl na výživném připadající na rodiče pečující o dítě se těmito čísly násobil, výsledek se připočetl k výživnému pro druhého z rodičů, který měl platit výživné v penězích. Takto vycházela částka, která byla základní orientační pomůckou pro úvahu o výživném, které mělo být na dítě placeno. 12 Vzhledem ke zmíněným početním komplikacím uvedu příklad, který uveřejnila dřívější literatura: 13 Dítě předškolního věku je svěřeno do péče matky, která má čistý příjem 1000 Kčs. Otec, která má platit výživné, má čistý měsíční příjem 1500 Kčs. Celkový měsíční příjem rodičů 2500 Kčs se vynásobí koeficientem 0,165. Vychází 412 Kčs. Přídavek na dítě je 70 Kčs. Zůstává tedy 342 Kčs (životní náklady na dítě po odečtení přídavku). Tento obnos se rozdělí mezi rodiče tak, že se 342 násobí příjmem otce 1500 a výsledek se dělí příjmem obou rodičů, tedy 2500 Kčs. Vychází 205 Kčs (podíl rodiče, který má platit výživné). Částku 137 Kčs (podíl druhého rodiče) by měla dítěti poskytnout matka ze svého příjmu. Ta však věnuje dítěti osobní péči hodnocenou koeficientem 0,7, tj. 95 Kčs (137 0,7). Tuto částku musí doplatit otec. Základ pro určení výživného bude činit 300 Kčs ( ). Při více dětech bylo nutno vycházet z toho, že náklady na jejich potřeby se poměrně snižují. U dvou dětí bylo toto snížení přibližně o 20 % na každé, u tří o 30 %. 14 S tímto musím ovšem nesouhlasit, protože je nepochybné, že se potřeby nezletilých nesnižují jen proto, že mají sourozence. Správně by mělo být formulováno spíše to, že možnosti a schopnosti povinného rodiče snižují výživné. Z výše uvedeného je patrné, že na jedné straně byla snaha podat odborné veřejnosti pomůcku, která by jim pomohla jak v rozhodování, 12 Tamtéž s Tamtéž s

21 tak v podávání informací právním zástupcům v problematice rozsahu výživného pro nezletilé. Na druhou stranu je vidět, že základem pro stanovení výše výživného byla v podstatě pouze výše příjmu rodičů. Novelizovaný 85 odst. 2 zákona o rodině tedy zní: Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. První věta se rozšířila o majetkové poměry. Nehledí se tedy pouze na možnosti a schopnosti v užším slova smyslu, v podstatě na příjmy v zaměstnání, ale na celkový majetek povinného. Na to logicky navazuje další věta stejného odstavce, kdy dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Životní úroveň právě souvisí s majetkovými poměry. Musí se zjistit nejen jejich faktické příjmy, ale musí se přihlédnout i k celkové hodnotě jejich movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. k životní úrovni. Zákon ani nadále neodstranil nejednotnost rozhodování soudů, zejména ve vztahu k výši určeného výživného, neboť i nadále chybí jakákoliv sjednocovací kriteria, byť by měla podobu např. pomocného soudcovského materiálu, jak je tomu v jiných evropských zemích. V tomto směru tedy žádné pozitivní změny nenastaly, což je dáno i tím, že se žádný orgán nezabývá sjednocováním soudního rozhodování a tedy nejsou přesné poznatky o tom, jak velmi se rozhodování jednotlivých soudů liší. 15 Na jednu stranu to otevírá velké prostory pro spravedlivé určení výše výživného zjištěním životní úrovně povinného, na stranu druhou to však klade velmi vysoké nároky na soudce a na důkazní prostředky. Např. Městský soud v Praze rozhodl, že dítěti, které je ve výchově matky dosahující nadprůměrného výdělku, nemůže být 14 Tamtéž s

22 snižován nárok na výživné jen proto, že by jeho životní úroveň byla při stanovení přiměřené výše vyživovací povinnosti otci vyšší než u dítěte, které má otec s jinou ženou a které žije v jeho domácnosti. 16 V odůvodnění tohoto rozsudku soud konstatuje, že na životní úrovni rodičů mají právo podílet se pouze nezletilé děti. Dle mého názoru je však toto nepřesné. Podle 85 odst. 1 zákona o rodině vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny se samy živit. Tato doba však není v žádném případě určena věkem. Proto i děti zletilé, které nejsou schopny se samy živit, a pokud nemají manžela, mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Tato nepřesnost však v tomto případě neměla vliv na rozhodnutí soudu. Od 1. srpna 1998 zákonem číslo 91/1998 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, byl za 97 odst. 1 zákona o rodině vložen nový odstavec, ve kterém je stanoveno, že u výživného pro dítě může soud v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Učiní přitom příslušná opatření zaručující pravidelnou výplatu měsíčních splátek odpovídajících stanovenému výživnému. Před touto novelou sice tento odstavec neexistoval, neznamenalo to však, že by nebylo této možnosti využito, jak píše Eliáš a kol., že není zásadně nepřípustné, aby výživné bylo povinnou osobou uhrazeno i na dobu delší než 1 měsíc dopředu (např. kdyby povinná osoba odjížděla na delší dobu do ciziny), zejména jestliže by tento způsob plnění vyživovací povinnosti znamenal lepší zajištění odůvodněných potřeb oprávněného. Vyloučit je však přitom třeba jakýkoli záměr spekulativní včetně prvků tzv. kapitalizace prostředků 15 Nová, H. Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelů). Obchodní právo, 1998, č. 7-8, s Soudní rozhodnutí, 2000, č. 3, s

23 či hodnot. 17 V rigorózní práci Mgr. Karly Návedlové 18 je proto dle mého názoru nesprávně uvedeno, že před novelou bylo vyloučeno, aby výživné bylo zaplaceno pro delší časové období předem. Bylo však vyloučeno, aby výživné bylo stanoveno jednorázovou kapitalizovanou částkou, stejně jako nebylo možné, aby výživné bylo zaplaceno předem. 19 Myšleno zaplatit určitou částku, kterou by se povinný vyplatil z jakéhokoliv dalšího placení totožné oprávněné osobě. Dle mého názoru je nevýhodou to, že v našem právním řádu není dáno žádné minimum, které by nezletilému dítěti měl rodič jako výživné platit, i když by to jeho životní úroveň, resp. možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného nedovolovaly. Pravděpodobně by bylo vhodnější zvolit podobnou právní úpravu, jakou zvolili zákonodárci na Slovensku. Podle 62 odst. 3 slovenského zákona o rodině je každý rodič povinný plnit vyživovací povinnost v minimální výši 30 % z životního minima nezaopatřeného dítěte. Nejvýznamnějším následkem této úpravy je prolomení uplatňované a respektované zásady, že pokud objektivně rodič nemá možnosti, schopnosti ani majetkové poměry na to, aby mohl plnit vyživovací povinnost vůči svému dítěti, tak soud nemůže svým rozhodnutím tuto povinnost založit, protože nejsou splněné zákonem stanovené předpoklady na straně povinné osoby. Tehdy se podpůrně uplatnil institut vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými. Pokud rodič nebude tuto soudem určenou povinnost plnit (je ve vazbě, v ústavu zdravotní péče, invalidní, nebo nezpůsobilý pracovat z jiného 17 ELIÁŠ, J. GLOS, J. a kol. Rodinné právo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974, s NÁVEDLOVÁ, K. Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra občanského práva, 2006, s HOLUB, M. NOVÁ H. Zákon o rodině a předpisy související. Praha: LINDE Praha, a.s., 3. vydání, s

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková,

Více

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ Zdeňka Králíčková, 2012 2 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb. ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z.

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2008 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M.

Více

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ A ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ Zdeňka Králíčková, 2008 2 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb. ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z.

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 957/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM. 87 ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST DĚTÍ K RODIČŮM 87 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 LITERATURA Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd.. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.: Zákon

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM. 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM. 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM 85, 85a, 86 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd.. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.:

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008 ROZVOD Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY hmotněprávní - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině - zák. č. 91/1998 Sb. tzv. velká novela procesněprávní - zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád PŘIPRAVOVANÝ OBČANSKÝ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ Martin Kornel, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů V souladu s ustanovením 178 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 22/2016-17 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 119/2009-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr.

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 72/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství 1 Zákon č. ze dne... 2013 kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 862/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Marcela Danišová Vypracoval: Miroslav Frýba Čelákovice

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více