Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právo na stejnou životní úroveň podle zákona o rodině zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. 1

2 Poděkování Děkuji doc. JUDr. Zdeňce Králíčkové, Ph.D. za vedení a celkovou odbornou pomoc při zpracování mé diplomové práce. Mému otci JUDr. Janu Heroutovi, mému dědovi JUDr. Vladimíru Jarošovi a mé sestře Mgr. Janě Krousové děkuji za poskytnutí literatury a jiných pramenů a za praktické rady, které mi velmi pomohly při mé práci. A zejména děkuji mé přítelkyni Bc. Lence Fikarové za poskytnutí klidného a vhodného prostředí, které mi vytvořila ke zpracování diplomové práce. 2

3 Obsah 1. Úvod Vymezení základních pojmů Životní úroveň Výživné Dobré mravy Společné jmění manželů Spotřební charakter výživného v historickém kontextu Interpretační a aplikační problémy platné právní úpravy jednotlivých druhů vyživovací povinnosti podle zákona o rodině vycházející z práva na stejnou životní úroveň Vyživovací povinnost rodičů k dětem Právo dítěte na tvorbu úspor Vyživovací povinnost mezi manžely Vazba vyživovací povinnosti mezi manžely na společné jmění manželů Institut úhrady nákladů společné domácnosti Problematika faktické odluky Sankční výživné mezi rozvedenými manžely Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými a obdobné užití 85a zákona o rodině Registrované partnerství a životní úroveň Úvahy dle lege ferenda v návaznosti na připravovanou rekodifikaci občanského zákoníku Výživné mezi manžely Výživné rozvedených manželů Vyživovací povinnost (mezi rodiči a dětmi a předky a potomky)

4 5.4 Výživné mezi partnery Vlastní zhodnocení návrhu Stručná komparace s novou slovenskou právní úpravou Rozdíly ve vyživovací povinnost rodičů k dětem Náhradní výživné Rozdíly ve vyživovací povinnosti mezi manžely Rozdíly ve výživném rozvedeného manžela Dílčí závěr Závěr Literatura Resumé

5 1. Úvod Stejná životní úroveň v rodinném právu je v historickém kontextu zcela novým institutem. Práva a povinnosti muže a ženy se tak dostávají do rovnováhy, což je pro minulé doby těžko představitelná situace. Zároveň i dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, a to bez ohledu na to, zda se narodilo v manželství či nikoli. Současná právní úprava tak dává členům rodiny zákonnou možnost mít stejnou životní úroveň. Cílem této diplomové práce s tématem Právo na stejnou životní úroveň podle zákona o rodině je především analýza role životní úrovně v právních vztazích, které upravuje zákon o rodině v aktuálním znění. Protože termín životní úroveň se v citovaném zákoně vyskytuje velice poskrovnu, je třeba zjistit, jaká ustanovení zákona se přímo či nepřímo dotýkají této úrovně. Vzhledem k tématu je nepochybné, že budou rozvedeny především všechny ty druhy vyživovací povinnosti, které se přímo dotýkají problematiky životní úrovně, tedy vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela. S ohledem na nový zákon o registrovaném partnerství přijatý v roce 2006 jsem do této práce zařadil i tuto problematiku, která rovněž souvisí se stejnou životní úrovní. Poměrná většina práce je vytvořena využitím metody analyticko-deskriptivní. Neméně důležitou metodou potřebnou pro správně dokončení této práce byla metoda komparativní. Využitím metody historické posoudím spotřební charakter výživného v historickém kontextu, a to konkrétně od konce druhé světové války. Právní úprava výživného se i po roce 1989 často měnila a posunula se ve svém chápání do jiné roviny, než tomu bylo 5

6 před rokem Největší novela a úprava výživného provedená v roce 1998 ještě ne zcela zapadla do povědomí právníků a v praxi se stále vyskytují rozhodování a rozhodnutí soudů, které nerespektují nové principy vytvořené touto novelou. Účelem této práce je vysvětlení tohoto nového pojetí životní úrovně v souvislosti s výživným. V první části této práce je pojednáno o důležitých pojmech, které je třeba postavit do právní roviny, neboť ne všechny instituty jsou právní úpravou dostatečně definovány. Další části se zabývají předmětnými vyživovacími povinnostmi, včetně konfrontace s minulostí; vazby výživného na společné jmění manželů, úhrada společné domácnosti, faktická odluka. Vzhledem k tomu, že v České republice je snaha o vytvoření nového občanského zákoníku, který by měl obsahovat i rodinné právo, budu se rovněž analiticko-deskriptivní metodou zabývat navrhovanými změnami. Nejedná se pravděpodobně o přesnou verzi, která bude schválená Parlamentem ČR, ale je nepochybné, že se z tohoto návrhu bude vycházet, a proto je dobré vědět, jakým způsobem upravuje rodinněprávní vztahy týkající se práva na stejnou životní úroveň. Dílčím závěrem zhodnotím část navrhovaného občanského zákoníku týkající se výživného v rodinných vztazích. V závěrečné části je s využitím metody komparativní porovnán vývoj české právní úpravy se slovenskou. Ta byla dlouhou dobu srovnatelná s českou úpravou s ohledem nejen na společnou právní historii. Národní rada Slovenské republiky ovšem přijala dne 19. ledna 2005 zákon č. 36/2005 Z. z., o rodině a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem 11. února 2005, a kterým byly zcela nově, nezávisle na České republice, upraveny rodinněprávní vztahy. Proto je třeba také se zmínit o rozdílných úpravách zákona o 6

7 rodině v České a Slovenské republice dotýkajících se tématu této práce. Výsledky této diplomové práce jsou shrnuty v závěru, jež je hodnotící s vlastními úvahami de lege ferenda. 7

8 2. Vymezení základních pojmů Nejdříve je třeba definovat si důležité pojmy, které v této práci používám. Jsou zde uvedeny pojmy základní a je třeba vymezit, v jakém smyslu je zákon o rodině používá. Životní úroveň Základním pojmem této diplomové práce je životní úroveň. Obecně se dá říci, že je to pojem proměnný a v čase se neustále měnící. Podle encyklopedie 1 je životní úroveň historicky podmíněný stupeň uspokojování životních, tj. hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva, zároveň souhrn životních, existenčních, pracovních a jiných podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány. Životní úroveň závisí na daných výrobních vztazích a je podmíněna stupněm vývoje výrobních sil. Odráží se v ní stupeň blahobytu obyvatelstva, respektive určité země. Vyjadřuje se soustavou kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Životní úroveň je v základě sociálně ekonomickou kategorií, nelze ji však redukovat na čistě ekonomické faktory, nelze ji přiměřeně vyjádřit například vztahem mezi výší příjmu a tzv. spotřebním košem. Do životní úrovně se zahrnuje úroveň výživy, odívání, bydlení, vzdělání a kultury, zdravotní a sociální péče, ale též podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, jako stupeň zaměstnanosti, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. 1 Životní úroveň - CoJeCo - Vaše encyklopedie [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=109875&s_lang=2&title=%9eivotn%ed%2 0%FArove%F2>. 8

9 Životní úroveň je jeden z mnoha neurčitých termínů, které používá náš právní řád. To znamená, že v právním řádu nenajdeme žádnou legální definici tohoto pojmu. Je to především proto, že je velice obsáhlý a každým životním okamžikem se mění a pro každého jedince je určitým způsobem rozdílný a nestálý. Je tak především na praxi, aby stanovila, co je za životní úroveň v právu v daném okamžiku pro určité osoby považováno. Je nepochybné, že soudy vycházejí právě z takových definic, jako je uvedena v předchozím odstavci, a že je již tento termín ustálený co do určení jeho obsahu, avšak stále probíhá jeho nové využívání a používání v normách našeho právního řádu, jakož i v zákoně o rodině. Životní úroveň nemůže obecně nikdy být určována nějakým číslem jako hodnotou. Vždy se vztahuje ke konkrétnímu státu nebo okruhu jedinců nebo k jednotlivci. K účelu zákona o rodině je třeba zkoumat životní úroveň jednak jednice a na druhé straně několika jedinců. Je buď na těchto určitelných jednotlivcích, aby se vzájemně domluvili a v podstatě každý souhlasil s určením své životní úrovně, nebo pokud nejsou schopni se domluvit, stanoví životní úroveň soud. Zjišťuje úroveň výživy, odívání, bydlení, vzdělání a kultury, zdravotní a sociální péče, ale též podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, jako stupeň zaměstnanosti, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. Samotné formulace životní úroveň je v zákoně o rodině použito pouze na jednom místě, a to v 85 odst. 2 zák. o rodině. Jedná se o vyživovací povinnost rodičů k dětem dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Nepřímo z textu zákona lze vydedukovat, že životní úroveň je zahrnuta v právech a povinnostech manželů, když oba mají v manželství stejná práva a povinnosti, jsou povinni spolu žít, být si 9

10 věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Další nepřímé použití pojmu životní úroveň nalezneme v 91 odst. 2 zák. o rodině, kde se hovoří o vzájemné vyživovací povinnosti manželů. Její rozsah se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Na tento paragraf odkazuje i 93 zák. o rodině tvrdostní klauzule, hovořící o manželství již rozvedeném. Pokud jeden z manželů se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a byla by mu rozvodem způsobena závažná újma, soud může přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. Výživné Výživné je souhrn toho, co povinný poskytuje oprávněnému k uspokojení jeho životních potřeb. 2 Zásadně povinný poskytuje toto výživné dobrovolně. Soud však může 3 poskytování výživného stanovit v případě, že povinný dobrovolně svou povinnost neplní. Rozsah vyživovací povinnosti je stanoven zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. Druhy výživného upravuje zákon o rodině ve své části třetí a jsou jimi vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. U každého druhu vyživovací povinnosti jsou dány podmínky, za kterých je možno výživné žádat. Další podmínky shodné pro všechny druhy jsou dány ve společných ustanoveních části třetí zákona o rodině. 2 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/ms/printpage.aspx?o=23&j=33&k=2484&d=19353>. 3 Na návrh, v případě nezletilého i bez návrhu. 10

11 Výživné není pouze výživné v užším slova smyslu, což představuje pouze potřeby pro přežití, nýbrž zákon považuje za výživné širší obsah tohoto pojmu, čímž je myšleno výživa v širším slova smyslu odívání, bydlení, vzdělání a kultura, zdravotní a sociální péče, podmínky vzdělání, pracovní i mimopracovní podmínky, délka pracovní doby i dovolených, volný čas, bezpečnost a hygiena práce, kultura práce ap. Dobré mravy Dalším institutem zákona o rodině jsou dobré mravy, které upravuje 96 odst. 2 zákona o rodině. Dle tohoto ustanovení nelze výživné přiznat, bylo-li by to v rozporu s dobrými mravy. Dobré mravy zákon nikde nedefinuje, proto podobně jako pojem životní úroveň je na soudní praxi, aby takovou přibližnou definici učinila a přihlížela přitom především k normám morálním. Je třeba si uvědomit, že podmínkou vzniku jakékoliv vyživovací povinnosti je soulad s dobrými mravy. Pokud však jde o vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem, pak s ohledem na rodičovské zodpovědnosti by se mohlo zřejmě realizovat jen zcela výjimečně. 4 Společné jmění manželů Institut společného jmění manželů upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v 143 až 151. Zákon zde vymezuje, co společné jmění manželů tvoří, jak se dá modifikovat, kdy zaniká a rovněž jakým způsobem se zaniklé společné jmění manželů vypořádává. 4 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 3. vydání, s

12 Společné jmění manželů představuje základní úpravu majetkových vztahů mezi manžely. Je výrazem jednoty manželství a rovného postavení manželů po stránce hospodářské. 5 Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství. Za takový majetek jsou považovány věci, práva a závazky. Do společného jmění manželů nepatří majetek, který jeden z manželů nabyl děděním bez ohledu na osobu zůstavitele, majetek, který jeden z manželů nabyl darem za trvání manželství od kohokoliv, majetek, který jeden z manželů nabyl transformací za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví 6, věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, věci vrácené podle restitučních předpisů za předpokladu, že manžel vlastnil věci před uzavřením manželství, nebo manžel je sám právním nástupcem původního vlastníka, závazky týkající se výlučného majetku jednoho z manželů, závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Institut společného jmění manželů slouží nejen jako ochrana ekonomicky slabšího partnera, ale jako ekonomická ochrana celé rodiny. Jedná se tedy o tzv. pro rodinný institut. Je tak zřejmé, že se v rámci společného jmění manželů omezuje individuum ve prospěch celé rodiny, čímž nejsou myšleni pouze manželé, ale i jejich děti. 5 HOLUB, M. a kol. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou. Praha: Linde, 2002, 1. vydání, str

13 3. Spotřební charakter výživného v historickém kontextu Spotřebním charakterem výživného se rozumí taková situace, kdy povinný přispívá na výživu oprávněného v takové výši, že oprávněný v podstatě stejnou výši každý měsíc spotřebuje, a není tedy žádoucí, aby plněním výživného vznikal oprávněnému přebytek. Pro účely této diplomové práce je postačující spotřební charakter výživného komparovat s poválečným vývojem zákona o rodině. Zákon č. 265/1949 Sb. o právu rodinném znamenal oddělení právní úpravy rodinných vztahů od občanského zákoníku. Tento zákon upravoval manželství, rozvod, práva a povinnosti rodičů a dětí, vyživovací povinnost, osvojení a poručenství. Z obsahu zákona lze zaznamenat, že pojem životní úrovně je zcela nevyužit. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí o stejné životní úrovni nepojednává, u ostatních příbuzných byl nárok na výživné pouze pokud byli v nouzi. Z toho lze dovodit, že výživné mělo zcela jistě spotřební charakter bez možnosti tvorby úspor do budoucnosti. Ani nový zákon o rodině č. 94/1963 Sb. nezaznamenal žádný posun, co se týče možnosti tvorby úspor. Výživné mělo i nadále spotřební charakter, což znamenalo, že rozsah výživného byl stanoven v takové výši, aby jeho spotřeba byla každý měsíc využita a netvořily se žádné nadbytečné finanční rezervy, které by bylo možno využít v pozdější době. Stejně tak i Nejvyšší soud vyložil svým rozhodnutím Pls 4/1967 odůvodněnost potřeb dítěte tak, že má výživné sloužit svému spotřebnímu určení, že výživné má být zdrojem, z něhož jsou čerpány prostředky k uspokojení všech odůvodněných potřeb dítěte, které tu jsou v době, kdy je výživné plněno. Výživné tak nemá vést 6 Rozbor a zhodnocení rozhodovací činnosti soudů České republiky ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, projednaných občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČR (Cpj 86/71). 13

14 k postupné tvorbě dlouhodobých úspor, tím méně pak k tomu, aby z něho byly uspokojovány potřeby jiných osob. 7 Stejně k tomuto problému přistupovala i tehdejší literatura, která z výše uvedeného rozhodnutí soudu vycházela. Uváděla, že odůvodněné potřeby dítěte mají také svoji konkrétní hranici, ta je dána zásadně spotřebním charakterem výživného a rozsahem potřeb pro rozvoj člověka v socialistické společnosti. Výživné nad tuto hranici by vedlo buď k nehospodárnosti nebo k vytváření větších úspor (pravidlené krátkodobé úspory na určitý konkrétní účel jsou naproti tomu obvyklé), nebo by jimi mohly být uspokojovány nepřímo zčásti i potřeby jiných osob. 8 Je nepochybné, že schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného na straně jedné a odůvodněné potřeby oprávněného na straně druhé jsou ve vzájemném poměru. Vzhledem k tomu, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a možnosti oprávněného mohou být vysoké (vyšší než aktuální potřeby oprávněného), bylo třeba se přizpůsobit změněným společenským a ekonomickým podmínkám a možnost tvorby úspor jako přípravu na budoucí povolání povolit, resp. umožnit. Jinak řečeno, dříve se hledělo prvotně na odůvodněné potřeby oprávněného a podle toho se určoval rozsah výživného. V současné době se hledí na schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného a podle těchto kritérií se určuje rozsah výživného. Lze z tohoto dovodit, že odůvodněné potřeby oprávněného již nehrají tak důležitou roli při určování výše výživného, ve které se jedná o stejnou životní úroveň. To koresponduje s tím, že se nově používá a využívá právě termínu životní úroveň prvotní jsou vždy schopnosti, možnosti a majetkové 7 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 3. vydání, s RADIMSKÝ, J. RADVANOVÁ, S. Zákon o rodině komentář. Praha: Panorama, 1989, s

15 poměry povinného. Oprávněnému je potom přisouzeno výživné v podstatě bez ohledu na jeho odůvodněné potřeby, protože pokud povinný má vysokou životní úroveň, je mu určena vyživovací povinnost vysoká (třeba i tvorba zásob), a pokud má povinný svou životní úroveň nízkou, je mu určeno také výživné bez ohledu na potřeby oprávněného, a to i tak malé, že nestačí na rádoby vysokou úroveň oprávněného oprávněný se musí spokojit s tím, že nemůže získat vysokou úroveň prostřednictvím výživného, když povinný takovou vysokou úroveň nemá a poskytnout mu ji tak nemůže. Bylo by rovněž vhodné u výživného, které má vyrovnat nestejnou životní úroveň povinného a oprávněného, zkoumat nejen schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, ale i schopnosti, možnosti a majetkové poměry oprávněného (nikoliv odůvodněné potřeby oprávněného). Dle těchto zjištěných okolností by poté soud mohl rozhodnout o tom, kolik má povinný platit výživné, aby se životní úroveň účastníků vyrovnala. Spotřební charakter výživného se vylučuje s pojmem stejná životní úroveň. Pokud totiž má být stejná životní úroveň dvou subjektů, je samozřejmé, že může nastat situace, kdy se výživné zcela nespotřebuje a vzniká pak určitý nespotřebovaný přebytek. Současná právní úprava se tímto přebytkem tvorbou zásob zabývá pouze v ustanovení 85a odst. 2 zákona o rodině, který byl do zákona o rodině vložen až novelou zákona č. 91/1998 Sb., který stanoví, že za odůvodněné potřeby dítěte lze považovat i tvorbu úspor zabezpečující zejména přípravu na budoucí povolání. V jiném druhu vyživovací povinnosti však tvorba úspor není upravena, proto lze vyvovdit, že v jiných druzích výživného tvorba úspor není možná a trvá tak nadále spotřební charakter výživného. Pokud však životní úroveň má být stejná i mezi manžely, popř. mezi rozvedenými manžely v případě sankčního výživného, je dle 15

16 mého názoru třeba upravit toto výživné podobně jako u výživného rodičů k dětem a určit, že tvorba úspor u takového výživného je možná. Není totiž možno požadovat po oprávněném, který má mít stejnou životní úroveň jako povinný, aby výživné v celé své výši každý měsíc spotřeboval. Současná právní úprava tak ještě zcela nereaguje na nově zavedený institut stejné životní úrovně. 16

17 4. Interpretační a aplikační problémy platné právní úpravy jednotlivých druhů vyživovací povinnosti podle zákona o rodině vycházející z práva na stejnou životní úroveň Z práva na stejnou životní úroveň vychází vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost rodičů k dětem a tzv. sankční výživné rozvedeného manžela. Interpretační a aplikační problémy je třeba analyzovat pro jednotlivé druhy vyživovacích povinností samostatně. Vyživovací povinnost rodičů k dětem V 85 až 87 zákona o rodině je pojednáno o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí. V ustanovení 85 odst. 2 citovaného zákona je použit pojem životní úroveň takto: Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Toto ustanovení bylo novelizováno zákonem číslo 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. srpna Dosavadní 85 odst. 2 zákona o rodině pouze určoval, že oba rodiče mají přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností a možností. Důvodová zpráva k zákonu číslo 91/1998 Sb. se ohledně 85 zákona o rodině vyjádřila tak, že dosavadní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem vycházela z principu dvoupříjmové rodiny. Navrhovaná změna reaguje na změněné společenské podmínky tím, že upřesňuje kritéria pro stanovení výše výživného. Současná soudní praxe ke konkrétním majetkovým poměrům povinného již začala přihlížet v rámci širšího výkladu tohoto ustanovení. 9 9 Skupina poslanců Poslanecké sněmovny. Důvodová zpráva k zákonu č. 91/1998 Sb. ASPI. Interní číslo ASPI: 618 (fin). Vydání dne

18 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem nebyl před velkou novelou zákona o rodině (z. č. 91/1998 Sb.) výslovně vyjádřen. Vyplývalo však z obecně uznávaného hlediska, že výživným má být dítěti zajištěna taková životní úroveň, která odpovídala sociálnímu postavení rodičů a kterou by dítěti rodiče zajišťovali, kdyby žili ve společné domácnosti. 10 Metoda určení výživného pro nezletilé děti v dnešní praxi v podstatě neexistuje. Jen těžko s malými odchylkami Vám někdo může zodpovědět otázku, kolik asi bude povinný platit nezletilému na jeho výživu. Vše záleží na odůvodněných potřebách dítěte a možnostech, schopnostech a majetkových poměrech povinného rodiče. Není ovšem neznámou, že se objevovaly a dokonce někde i ještě stále objevují tabulky, které obsahovaly výši výživného pro nezletilé. Tabulky vycházely z obecných relací mezi příjmy rodičů a náklady na úhradu potřeb dítěte. Tyto životní náklady byly posuzovány v celkem konstantním poměru k příjmu obou rodičů a lišily se podle věku dítěte. Relaci bylo možno vyjádřit koeficientem, který pro nejčastěji se vyskytující příjmy a pro čtyři věkové kategorie dětí vyplýval z cenových poměrů, dílčích průzkumů a tehdejší praxe. Tyto koeficienty bylo možno zapsat do přehledné tabulky: 10 RADIMSKÝ, J. RADVANOVÁ, S. Zákon o rodině komentář. Praha: Panorama, 1989, s

19 Tab. č. 1: Určení výživného - relace příjmů a věkové kategorie 11 Příjem Dítě do 3 Dítě Dítě Dítě ve obou let předškolního v nižším vyšším rodičů věku stupni ZŠ stupni ZŠ ,150 0,170 0,200 0, ,145 0,165 0,195 0, ,140 0,160 0,190 0, ,135 0,155 0,185 0, ,130 0,150 0,180 0,200 Součet čistých příjmů obou rodičů se násobil koeficientem voleným podle věku dítěte a výsledkem byly základní životní náklady na dítě v konkrétní rodině. Od takto zjištěné částky se odečetl vlastní příjem dítěte, obvykle přídavek, který byl na dítě vyplácen. Částku potřebnou k úhradě potřeb dítěte bylo třeba rozdělit mezi oba rodiče úměrou: Částka se násobila příjmem rodiče, který měl platit výživné, a výsledek se dělil součtem příjmů obou rodičů. Tak vycházel podíl, připadající na rodiče, který měl platit výživné. Zbytek měl platit druhý z rodičů, v jehož výchově bylo dítě. Ten ovšem poskytoval dítěti osobní péči. Jeho příspěvek v penězích se tedy zcela nebo zčásti vyrovnal osobní péčí. Hodnotu osobní péče bylo možno podle věkových kategorií stanovit přibližně takto: Malé dítě 0,9 Dítě předškolního věku 0,7 Dítě na nižším stupni ZŠ 0,5 Dítě na vyšším stupni ZŠ 0,4 11 SCHILLER, M. a kol. Péče o děti v ČSSR. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s

20 Podíl na výživném připadající na rodiče pečující o dítě se těmito čísly násobil, výsledek se připočetl k výživnému pro druhého z rodičů, který měl platit výživné v penězích. Takto vycházela částka, která byla základní orientační pomůckou pro úvahu o výživném, které mělo být na dítě placeno. 12 Vzhledem ke zmíněným početním komplikacím uvedu příklad, který uveřejnila dřívější literatura: 13 Dítě předškolního věku je svěřeno do péče matky, která má čistý příjem 1000 Kčs. Otec, která má platit výživné, má čistý měsíční příjem 1500 Kčs. Celkový měsíční příjem rodičů 2500 Kčs se vynásobí koeficientem 0,165. Vychází 412 Kčs. Přídavek na dítě je 70 Kčs. Zůstává tedy 342 Kčs (životní náklady na dítě po odečtení přídavku). Tento obnos se rozdělí mezi rodiče tak, že se 342 násobí příjmem otce 1500 a výsledek se dělí příjmem obou rodičů, tedy 2500 Kčs. Vychází 205 Kčs (podíl rodiče, který má platit výživné). Částku 137 Kčs (podíl druhého rodiče) by měla dítěti poskytnout matka ze svého příjmu. Ta však věnuje dítěti osobní péči hodnocenou koeficientem 0,7, tj. 95 Kčs (137 0,7). Tuto částku musí doplatit otec. Základ pro určení výživného bude činit 300 Kčs ( ). Při více dětech bylo nutno vycházet z toho, že náklady na jejich potřeby se poměrně snižují. U dvou dětí bylo toto snížení přibližně o 20 % na každé, u tří o 30 %. 14 S tímto musím ovšem nesouhlasit, protože je nepochybné, že se potřeby nezletilých nesnižují jen proto, že mají sourozence. Správně by mělo být formulováno spíše to, že možnosti a schopnosti povinného rodiče snižují výživné. Z výše uvedeného je patrné, že na jedné straně byla snaha podat odborné veřejnosti pomůcku, která by jim pomohla jak v rozhodování, 12 Tamtéž s Tamtéž s

21 tak v podávání informací právním zástupcům v problematice rozsahu výživného pro nezletilé. Na druhou stranu je vidět, že základem pro stanovení výše výživného byla v podstatě pouze výše příjmu rodičů. Novelizovaný 85 odst. 2 zákona o rodině tedy zní: Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. První věta se rozšířila o majetkové poměry. Nehledí se tedy pouze na možnosti a schopnosti v užším slova smyslu, v podstatě na příjmy v zaměstnání, ale na celkový majetek povinného. Na to logicky navazuje další věta stejného odstavce, kdy dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Životní úroveň právě souvisí s majetkovými poměry. Musí se zjistit nejen jejich faktické příjmy, ale musí se přihlédnout i k celkové hodnotě jejich movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. k životní úrovni. Zákon ani nadále neodstranil nejednotnost rozhodování soudů, zejména ve vztahu k výši určeného výživného, neboť i nadále chybí jakákoliv sjednocovací kriteria, byť by měla podobu např. pomocného soudcovského materiálu, jak je tomu v jiných evropských zemích. V tomto směru tedy žádné pozitivní změny nenastaly, což je dáno i tím, že se žádný orgán nezabývá sjednocováním soudního rozhodování a tedy nejsou přesné poznatky o tom, jak velmi se rozhodování jednotlivých soudů liší. 15 Na jednu stranu to otevírá velké prostory pro spravedlivé určení výše výživného zjištěním životní úrovně povinného, na stranu druhou to však klade velmi vysoké nároky na soudce a na důkazní prostředky. Např. Městský soud v Praze rozhodl, že dítěti, které je ve výchově matky dosahující nadprůměrného výdělku, nemůže být 14 Tamtéž s

22 snižován nárok na výživné jen proto, že by jeho životní úroveň byla při stanovení přiměřené výše vyživovací povinnosti otci vyšší než u dítěte, které má otec s jinou ženou a které žije v jeho domácnosti. 16 V odůvodnění tohoto rozsudku soud konstatuje, že na životní úrovni rodičů mají právo podílet se pouze nezletilé děti. Dle mého názoru je však toto nepřesné. Podle 85 odst. 1 zákona o rodině vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny se samy živit. Tato doba však není v žádném případě určena věkem. Proto i děti zletilé, které nejsou schopny se samy živit, a pokud nemají manžela, mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Tato nepřesnost však v tomto případě neměla vliv na rozhodnutí soudu. Od 1. srpna 1998 zákonem číslo 91/1998 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, byl za 97 odst. 1 zákona o rodině vložen nový odstavec, ve kterém je stanoveno, že u výživného pro dítě může soud v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Učiní přitom příslušná opatření zaručující pravidelnou výplatu měsíčních splátek odpovídajících stanovenému výživnému. Před touto novelou sice tento odstavec neexistoval, neznamenalo to však, že by nebylo této možnosti využito, jak píše Eliáš a kol., že není zásadně nepřípustné, aby výživné bylo povinnou osobou uhrazeno i na dobu delší než 1 měsíc dopředu (např. kdyby povinná osoba odjížděla na delší dobu do ciziny), zejména jestliže by tento způsob plnění vyživovací povinnosti znamenal lepší zajištění odůvodněných potřeb oprávněného. Vyloučit je však přitom třeba jakýkoli záměr spekulativní včetně prvků tzv. kapitalizace prostředků 15 Nová, H. Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelů). Obchodní právo, 1998, č. 7-8, s Soudní rozhodnutí, 2000, č. 3, s

23 či hodnot. 17 V rigorózní práci Mgr. Karly Návedlové 18 je proto dle mého názoru nesprávně uvedeno, že před novelou bylo vyloučeno, aby výživné bylo zaplaceno pro delší časové období předem. Bylo však vyloučeno, aby výživné bylo stanoveno jednorázovou kapitalizovanou částkou, stejně jako nebylo možné, aby výživné bylo zaplaceno předem. 19 Myšleno zaplatit určitou částku, kterou by se povinný vyplatil z jakéhokoliv dalšího placení totožné oprávněné osobě. Dle mého názoru je nevýhodou to, že v našem právním řádu není dáno žádné minimum, které by nezletilému dítěti měl rodič jako výživné platit, i když by to jeho životní úroveň, resp. možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného nedovolovaly. Pravděpodobně by bylo vhodnější zvolit podobnou právní úpravu, jakou zvolili zákonodárci na Slovensku. Podle 62 odst. 3 slovenského zákona o rodině je každý rodič povinný plnit vyživovací povinnost v minimální výši 30 % z životního minima nezaopatřeného dítěte. Nejvýznamnějším následkem této úpravy je prolomení uplatňované a respektované zásady, že pokud objektivně rodič nemá možnosti, schopnosti ani majetkové poměry na to, aby mohl plnit vyživovací povinnost vůči svému dítěti, tak soud nemůže svým rozhodnutím tuto povinnost založit, protože nejsou splněné zákonem stanovené předpoklady na straně povinné osoby. Tehdy se podpůrně uplatnil institut vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými. Pokud rodič nebude tuto soudem určenou povinnost plnit (je ve vazbě, v ústavu zdravotní péče, invalidní, nebo nezpůsobilý pracovat z jiného 17 ELIÁŠ, J. GLOS, J. a kol. Rodinné právo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974, s NÁVEDLOVÁ, K. Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra občanského práva, 2006, s HOLUB, M. NOVÁ H. Zákon o rodině a předpisy související. Praha: LINDE Praha, a.s., 3. vydání, s

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Trestný čin Zanedbání povinné výživy Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Kateřina Louthanová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 40/2003 47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz

advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz JUDr Daniela Kovářová JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz Od nepaměti žili lidé v rodinách.

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více