Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching"

Transkript

1 Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Stefan Fickl, Dr. med. dent*, Otto Zuhr, Dr. med. dent**, Jamal M. Stein, Dr. med. dent***, Markus B. Hürzeler, prof., Dr. med. dent**** Účelem studie bylo zjistit, zda remodelace alveolární kosti v okolí dentálních implantátů může být ovlivněna použitím abutmentů s konfigurací platform-switching. Do studie byly zahrnuty všechny implantáty zavedené v roce 2006, u kterých nebylo potřeba augmentovat a současně se zaváděly do zcela zhojené kosti. Implantáty byly rozděleny do dvou skupin: (1) implantáty se širokým průměrem zavedené subkrestálně a uzavřené krycími šroubky se standardním průměrem; (2) implantáty se standardním průměrem zavedené do úrovně krestální kosti a uzavřené krycími šroubky se standardním průměrem. Po odevzdání finální protetické náhrady a rok po odevzdání se pořídily standardizované intraorální rentgenové snímky. Provedlo se kalibrované měření vzdálenosti mezi distálním/meziálním hrotem alveolární kosti a místem spojení abutmentu a implantátu. Průměrné hodnoty průměru mediánů pro meziální a distální hodnoty se sečetly a následně zanalyzovaly. P <,05 se považuje se statisticky signifikantní. Celkově se vyšetřilo 89 dentálních implantátů zavedených u 36 pacientů. Implantáty s konfigurací platform-switching (n = 75) vykazovaly ve srovnání s implantáty bez platform-switching (n = 14) statisticky signifikantně menší ztrátu kosti v době odevzdání definitivní náhrady (0,30 ± 0,07 mm versus 0,68 ± 0,17 mm; P <,05) a po jednom roce (0,39 ± 0,07 mm versus 1,00 ± 0,22 mm, P <,01). Implantáty s konfigurací platform-switching podle všeho zabraňují resorpci alveolární kosti v okolí dentálních implantátů. Souhrn (Poprvé zvěřejněno v The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants č. 25, 2010) Úvod Náhrada chybějících zubů pomocí enoseálních implantátů se osvědčila jako prediktabilní a spo - lehlivá léčebná metoda 1 3. U dvojdílných implantátů však často v průběhu prvního roku po zatížení pro tetickou náhradou dochází ke změnám v úrov - ni alveolární kosti v okolí implantátů v rozsahu 1 2 mm 4, 5. Implantát lze definovat jako úspěšný pouze v případě, kdy ztráta alveolární kosti v okolí dentálního implantátu v prvním roce zatížení nepřekročí 2 mm a dále resorpce kosti nebude činit více jak 0,2 mm ročně 5. Periimplantární měkké tkáně sestávají ze spojovacího epitelu a pojivové tkáně, což společně tvo- ****Clinical Associate Professor, Department of Perio don - tology, Julius Maximilians-University, Würzburg, SRN. ****Private practice, Hürzeler/Zuhr, Munich, SRN. ****Clinical Associate Professor, Department of Operative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry, University Hospital/RWTH, Aachen, SRN. ****Visiting Associate Professor, Department of Operative Dentistry and Periodontology, Albert Ludwigs Uni - versity, Freiburg, SRN. ří 3 4 mm širokou vrstvu měkkých tkání kryjících alveolární kost v okolí implantátu 6, 7. Bylo zdokumentováno, že úroveň alveolární kosti v okolí dentálních implantátů závisí na umístění rozhraní mezi implantátem a abutmentem (implant-abutment junction IAJ) ve vztahu k úrovni krestální kosti, což ukazuje, že kostní resorpci je možné zabránit nebo alespoň významně omezit v případě, že krček implantátu se umístí nad úroveň hřebene alveolární kosti 8, 9. Dále, k resorpci hřebene alveolární kosti nedochází pokud je implantát kompletně zanořený pod dásní 10. Jako klíčové faktory ovlivňující remodelaci alveolární kosti v okolí implantátů se identifikovaly struktura periimplantárních měkkých tkání a pozice IAJ s mikro - spárou 11. Ericsson et al. histologicky prokázal, že infiltrát zánětlivých buněk se nachází v rozsahu 1 1,5 mm od IAJ 12. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že kost je vždy obalena zhruba 1 mm zdravé pojivové tkáně, lze předpokládat, že kostní remodelace probíhá proto, aby došlo k vytvoření prostoru mezi kostí a mikrobiálně kontaminovanými tkáněmi IAJ a vy tvořila se biologická bariéra. Berglundh a Lindhe navíc potvrdili, že k vytvoření mukózní bariéry okolo dentálních implantátů je třeba cca 3 mm periimplantární mukózy 7. 39

2 Koncept platform-switching zavedl Lazzara a Porter a jeho podstatou je použití abutmentu s menším průměrem na krček implantátu o větším průměru 10. Umístěním menší protetické komponenty na platformu implantátu se IAJ posune směrem dovnitř od krčku implantátu a dále od kosti, takže zánětlivý buněčný infiltrát se posune k cen - trální ose implantátu a dál od přiléhající krestální alveolární kosti 10. Nutno však konstatovat, že vědecky průkazná data podporující koncept platform-switching téměř neexistují. Cappiello et al. v klinické studii ukázal, že koncept platform-switching snižuje kostní resorpci 0,95 mm ve srovnání s 1,67 mm u kontrolní skupiny 13. Hürzeller et al. již dříve publikoval preliminární data demonstrující dále, že implantáty využívající koncept platform-switching vykazují statisticky signifikantně nižší kostní resorpci než konvenční implantáty 14. Účelem této prospektivní klinické studie je zjistit, zda úroveň krestální kosti v okolí implantátů může být ovlivněna konceptem platform-switching. Materiály a metody Do studie byly zahrnuty všechny implantáty za - vede né bez nutnosti kostní augmentace mezi 1. led nem a 31. prosincem 2006 v Institutu pro parodontologii a implantologii, v Mnichově. Si - tuace zahrnující okamžité a časné zavedení implantátů byly z této studie vyloučeny. Veškeré implantáty zahrnuté do studie zaváděl jeden implantolog. Implantáty se širokým průměrem (Osseotite Certain, 5 mm, BIOMET 3i) mající Osseotite (dvo jitě leptaný) povrch a vnitřní spojení se zavedly podle chirurgického protokolu uváděného výrobcem a uzavřely krycím šroubkem s běžným průměrem (4,1 mm). Všechny implantáty s plat - form-switching se zavedly subkrestálně a hojily se submukózně. Implantáty v kontrolní skupině byly Osseotite Certain se standardním průměrem s vnitřním spojením (4 mm, BIOMET 3i). Všechny kontrolní implantáty se zavedly do úrovně krestální kosti, opatřily se krycím šroubkem a nechaly se hojit submukózně. Pozice krčku implantátu pro oba typy implantátů se ověřila klinicky a také následně kontrolním panoramatickým rentgenem (obr. 1). Druhá chirurgická fáze a odevzdání provizorní protetické náhrady následovaly tři respektive šest měsíců po zavedení implantátů v závislosti na lokalizaci implantátu (dolní čelist/horní čelist). Tři měsíce po druhé chirurgické fázi se nasadila definitivní protetická náhrada. Pro srovnání úrovně marginální kosti se zhotovily standardizované intraorální digitální rentgenové snímky v den odevzdání definitivní protetické náhrady a poté při kontrole po jednom roce. Program pro analýzu snímků (Image Tool, Uni - versity of Texas) se využil pro kalibraci a mě ření výsledků. Na distální a meziální části implantátu se označila apikální a koronální část krestální kosti. Provedlo se kalibrované měření vzdálenosti od označených bodů krstální kosti k IAJ (obr. 2). Pro každý implantát ve studii se spočítaly průměrné hodnoty středního mediánu meziálních a distálních hodnot a výsledky se zanalyzovaly. P < 0,5 lze považovat za statisticky signifikantní. Všechny analýzy se provedly na software Graph Pad Prism, GraphPad Software. Výsledky Do klinické studie bylo zahrnuto 36 pacientů (18 mužů, 18 žen; věkové rozpětí 17 až 69 let, Obr. 1 Schematické znázornění pozice krčku implantátů. Kontrolní implantáty (nalevo) se zavedly do úrovně krestální kosti, zatímco implantáty s konfigurací platform-switching se umístily subkrestálně. 40 Obr. 2 Ilustrace lineárního měření. Apikální a koronální průsečíky kosti jsou označené meziálně a distálně (bílé tečky). V úrovni IAJ se zakreslila horizontální linie a změřila se vzdálenost ke kostním průsečíkům.

3 medián 55,3 let), podepsali informovaný souhlas. 75 implantátů se zavedlo s konfigurací platformswit ching, sloužily jako testovací skupina. 14 implantátů se standardním průměrem sloužilo jako kontrolní skupina. Všechny zavedené implantáty se úspěšně vhojily a všichni pacienti se po roce dostavili ke kontrole (obr. 3 a 4). Střední hodnoty resorpce krestální kosti v den odevzdání finální protetické náhrady činily 0,30 ± 0,07 mm pro implantáty s konfigurací platform-switching a 0,68 ± 0,17 mm pro implantáty konvenční. Rozdíly byly statisticky signifikantní (P <,05) (obr. 5, tabulka 1). Střední hodnoty resorpce krestální kosti rok po odevzdání finální protetické náhrady činily 0,39 Tab. 1 Resorpce krestální kosti v okolí implantátů s konfi gu - rací platform-switching a v okolí konvenčních implantátů (kontrolní skupina). Odevzdání Skupina finální Kontrola implantátů protetické po 12 měsících Rozdíl náhrady platform- -switching 0,30 (0,07) 0,39 (0,07) 0,10 (0,05) kontrolní skupina 0,68 (0,17) 1,00 (0,22) 0,23 (0,18) Obr. 3a Standardizovaný intraorální rentgenový snímek dvou implantátů s konfigurací platform-switching (v pozici 34, 35) pořízený v době odevzdání finální protetické náhrady. Obr. 3b Standardizovaný snímek při kontrole po 12 měsících. Obr. 4a Standardizovaný intraorální rentgenový snímek implantátu s konfigurací platform-switching a kontrolního konvenčního implantátu pořízený v době odevzdání finální protetické náhrady. Obr. 4b Standardizovaný intraorální rentgenový snímek po 12 měsících ve funkci. Všimněte si rozdílu v resorpci krestální kosti v okolí obou typů implantátů. 41

4 ± 0,07 mm pro implantáty s konfigurací platformswitching a 1,00 ± 0,22 mm pro implantáty konvenční. Rozdíly byly statisticky signifikantní (P <,01) (obr. 5, tabulka 1). Střední míra resorpce krestální kosti v době od nasazení finální protetické náhrady a kontrole po jednom roce činila 0,1 ± 0,05 mm pro implantáty s kon - figurací platform-switching a 0,23 ± 0,18 mm pro implantáty s konvenční konfigurací. Tyto rozdíly nebyly statisticky signifikantní (P >,05) (tabulka 1). 42 Diskuze Popsaná studie potvrdila, že implantáty s abut - menty s konfigurací platform-switching vykazují po jednom roce po funkčním zatížení finální protetické náhrady sníženou resorpci periimplantární kosti. Je ovšem nutno mít na zřeteli fakt, že tato studie nezohledňuje individualitu jednotlivých pacientů, a také to, že byly srovnávány implantáty různých průměrů. Testované a kontrolní implantáty byly navíc vzhledem k okraji kosti zaváděny různě. Bylo to tak proto, že se doporučuje implantáty s konfigurací platform-switching zavádět sub krestálně 10, 13. Nelze vyloučit, že toto může mít vliv na míru kostní resorpce. Kontrolní skupina implatnátů s konveční konfigurací vykazovala po jednom roce od odevzdání finální protetické náhrady resorpci kosti v rozsahu 1 mm. Podle ostatních studií se kostní resorpce akceptovala jako fyziologická reakce na vystavení dvojdílných implantátů prostředí ústní dutiny. Adell et al. udávali průměrnou míru kostní resorpce 0,9 mm v okolí dvojdílných zanořených implantátů v průběhu prvního roku po začlenění finální protetické náhrady a méně než 0,2 mm ročně v ná - sledujících dvou letech 15. Několik klinických studií udávalo míru periimplantární kostní resorpce po jednom roce funkčního zatížení 0,4 1,5 mm 4, V prezentované studii vykazovaly implantáty s konfigurací abutmentů platform-switching střední míru resorpce krestální kosti po jednom roce funkčního zatížení 0,39 mm. Tyto výsledky odpovídají zjištěním studie Cappiello et al., kde vertikální kostní resorpce po jednom roce funkčního zatížení u platform-switching implantátů byla v rozmezí 0,6 1,2 mm. Uzavřeli, že kostní resorpce v okolí implantátů s konfigurací platformswitching byla signifikantně nižší, než u kontrolní skupiny konvenčních implantátů 13. V hu mánní histologické kazuistice Degidi a Piat telli nepozorovali žádnou kostní resorpci (remodelaci) u im - plantátů s platform-switching konfigurací po jednom měsíci zatížení 21. Pro redukovanou míru resorpce alveolární kosti v okolí implantátů s konfigurací platform-switching v prezentované studii se nabízejí dvě zásadní příčiny. Zaprvé, z mechanického pohledu, může být výhodné přesunout koncentraci zatížení (stresu) dále od krčkové plochy implantátu-kosti, čímž se redukují mikropohyby ve struktuře okolní kosti. Maeda et al. na základě analýzy konečných prvků odhalili skutečnost, že konfigurace platform-switching vede ke snížení střihové zátěže na rozhraní implantátu a kosti, ale zvyšuje zátěž v abutmentu nebo ve fixačním šroubku abutmentu 22. Střihová zátěž a mikropohyby pravděpodobně evokují kostní resorpci a dezintegraci kostní struktury v postižených oblastech 23, 24. Duyck et al. ukázali, že míra a směr zatížení implantátu (dynamické versus statické versus žádné) má statisticky signifikantní vliv na remodelaci krestální kosti 25. Lze proto spekulovat, že redukce zátěže v koro - nální části implantátu s konfigurací platformswitching zabraňuje resorpci krestální kosti. Zadruhé, z biologického pohledu, může být prospěšné posunout mikrospáru IAJ dále od vnějšího okraje implantátu a přiléhající kosti. IAJ je vždy pokryta zánětlivým buněčným infiltrátem (inflamatory cell infiltrate ICT) (0,75 mm nad a pod IAJ) 12. Aby se zabránilo průniku tohoto zánětlivého infiltrátu a mikrobiální invazi do alveolární kosti, je třeba aby se vytvořila 1 mm silná biologická bariéra pojivové tkáně, což se blíží situaci u při ro zených zubů. Proto, blízkost IAJ k alveo - lární kosti, k čemuž dochází vždy, když se implantáty zavádí epikrestálně (do úrovně alveolární kosti), je následována kostní resopcí, která vede k vy tvo ření zmiňované biologické bariéry. Změna pozice IAJ ve smyslu konfigurace platform-switching může snížit efekt ICT u abutmentu na okolní tkáně. Snížení expozice a omezení ICT u abutmentů v konfiguraci platform-switching může vyústit ve sníženou zánětlivou reakci. Současná literatura uvádí různé faktory ovlivňující resorpci krestální kosti 10, 27. Biomechanické faktory, jakými jsou povrchová topografie krčku 28, šířka platformy implantátu 29, a přítomnost krčkových mikrozávitů 30, společně s faktory související s průběhem ošetřením, jakým je například opakované povolování abutmentu 31 mohou také ovlivňovat remodelaci krestální kosti. Uvedenou studii limituje to, že se pro testovanou a kontrolní skupinu používaly rozdílné implantáty. Navíc chyběla důsledná kontrola jednotlivých pacientů, u kte - rých mohlo různým způsobem probíhat hojení, endogenní a individuální faktory, které mohly ovlivnit výsledky studie. Závěr Ukazuje se, že konfigurace platform-switching do jisté míry omezuje remodelaci krestální kosti. To může být velkou výhodou zejména v esteticky exponovaných lokalitách vyžadujících významnou podporu měkkých tkání. K dalšímu objasnění

5 a potvrzení dlouhodobé stability konceptu platform-switching je třeba ještě dalších studií. Poděkování Autoři prohlašují, že studie proběhla bez konfliktu zájmů. Studie byla částečně dotována grantem od firmy BIOMET 3i. Dr. Stefan Fickl je nositelem NYU International Fellowship Award dotovaný firmou Biomet 3i. Autoři děkují za podporu dr. Moritzi Kebschullovi (Division of Perio don - tology, College of Dental Medicine, Columbia University, New York) a Jamesi N. Kenealymu, PharmDr. (Biomet 3i). Literatura 1. Jemt T, Chai J, Harnett J. et al. A 5-year prospective multicenter follow-up report on overdentures supported by osseointegrated implants. Int J. Oral Maxilofac Implants 1996: 11: Buser D, Mericske-Stern R, Bernard JP, et al. Long-term evaluation of nonsubmerged ITI implants Part 1: 8-year life table analysis of a prospective multi-center study with 2359 implants. Clin Oral Implants Res 1997: 8: Lambrecht JT, Filippi A, Kunzel AR, Schiel HJ. Long-term evaluation of submerged and nonsubmerged ITI solid-schrew titanium implants: A 10-year life table analysis of 468 implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2003: 18: Smith DE, Zarb GA. Criteria for success of osseointegrated endosseous implants. J Prosthet Dent 1989: 62: Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson A. The long-term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria for success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986: 1: Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello CP, Liljenberg B, Thomsen P. The soft ftissue barnier at implants and teeth. Clin Oral Implants Res 1991: 2: Berglundh T. Lindhe J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological with revisited j Clin Periodontol 1996: 23: Hermann J, Buser D, Schenk RK, Schoolfield J, Cochran DL. Biologic width around one-and two-piece titanium implants. A histometric evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. Clin Oral Implants Res 2001: 12: Hermann J, Cochran DL, Nummikoski P, Buser D. Crestal bone changes around titanium implants. A radiographic evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997: 68: Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching? A new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. Int J Periodontics Restorative Dent 2006: 26: Oh T, Yoon J, Misch C, Wang H. The causes of early implant bone loss: Myth or science? J Periodontol 2002: 73: Ericsson I, Persson LG, Berglundh T, Marinello CP, Lindhe J, Klinge B. Different types of inflammatory reactions in periimplant soft tissues J Clin Periodontal 1995: 22: Cappiello M, Kuongo R, Di Lorio D, Bugea C, Cocchetto R, Celletti R. Eva - luation of peri-implant bone loss around platform switched implants. Int J Periodontics Restorative Dent 2008: 28: Hürzeler MB, Fickl S, Zuhr O, Wachtel H. Peri-implant bone level around implants with platform-switched abutments: Preliminary data from a prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007: 65: Adell R, Lekholm U, Rockler B, et al. Marginal tissue reactions at osseeointegrated titanium fixtures (I). A 3-year longitudinal prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1986: 15: Morris HF, Ochi S. The influence of implant design, application and suite on clinical performance and crestal bone. A multicenter, multidisciplinary clinical study. Dental implant Clinical Research Group (Planning Committee). Implant Dent 1992: 1: Bengazi F, Wennstrom JL, Lekholm U. Recession of the soft tissue margin at oral implants A 2-year longitudinal prospective study. Clin Oral Implants Res 1996: 7: Ellegaard B, Kolsen-Petersen J, Baulum V. Implant therapy involving maxillary sinus lift in periodontally compromised patients. Clin Oral Implants Res 1997: 8: Ross J, Sennerby L, Lekholm U, Jemt T, Grondahl K, Albrektsson T.A. qualitative and guantitative method for evaluation of implant success: A five-year retrospective analysis of the Brånemark implant. Int J Oral Maxillofac Implants 1997: 12: Behneke A, Behneke N, D Hoedt B, Wagner W. Hard and soft tissue reactions to ITI screw implants: 3-year longitudinal results of a prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1997: 12: Degidi M, Piattelli A. Immediate functional and non-functional loading of dental implants: A 2-to 60-month follow-up study of 646 titanium implants. J Periodontol 2003: 74: Maeda Y. Miura J, Taki I, Sogo M. Biomechanical analysis on platform switching: Is there any biomechanical rationale? Clin Oral Implants Res 2007: 18: Sigiura T, Horiuchi K, Sugimura M. Tsutsumi S. Evaluation of threshold stress for bone resorption around screws based on in vivo strain measurement of miniplate. J Musculoskelet Neuronal Interact 2000: 1: Tuner C. On Wolff s law of trabecular architecture. J Biomech 1992: 25: Duyck J.Ronold HJ, Van Oesterwyck H. Naert I, Vander Sloten J. Ellingsen JE. The influence of static and dynamic loading on marginal bone reactions around osseointegrated implants: An animal experimental study. Clin Oral Implants Res 2001: 12: Waerhaung J. Subgingival plaque and loss of attachment in periodontosis as evaluated on extracted teeth. J Periodontol 1977: 48: Hermann F, Lerner H, Palti A. Factors infuencing the preservation of the perimplant marginal bone. Implant Dent 2007: 16: Cosyn J, Sabzevar MM, De Wilde P, De Rouck T.Two-piece implants with tumed versus microtextured collars. J Periodontol 2007: 78: Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: A three-dimensional finite element analysis. J Prosthet Dent 2008: 100: Schrotenboer J, Tsao YP, Kinariwala V, Wang HL. Effect of microthreads and platform switching on crestal bone stress levels: A finite element analysis. J Periodontol 2008: 79: Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal barrier following abutment disconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 1997: 24: van Steenberghe D, Jacobs R, Desnyder M, Maffei G. Quirynen M.The relative implact of local and endogenous patientrelated factors on implant failure up to the abutment stage. Clin Oral Implants Res 2002: 13:

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů Marta Baldassarri, MS, PhD*, Jenni Hjerppe, DDS, PhD**, Davide Romeo, DDS, PhD***, Stefan Fickl, DDS, PhD****, Van P. Thompson, DDS, PhD*****, Christian F. J. Stappert, DDS, MS, PhD****** CÍL: Mikrospára

Více

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely.

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. 276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Stability of Bone Bed Crest of Loaded Implant

Více

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod Stomatochirurgický občasník září 2008 ČSCHS Vážení kolegové, po delší odmlce se Vám do rukou dostává nové číslo Stomatochirurgického občasníku, který pro Vás připravuje Česká stomatochirurgická společnost

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Stefan Fickl, Dr. med. dent.*, Wolfgang Bolz, Dr. med. dent.*, Hannes Wachtel, prof., Dr. med. dent.**, Tobias Thalmair, Dr. med. dent.*, Otto Zuhr, Dr. med. dent.*,

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika odborné sdělení MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika Jan Streblov 1), Miroslav Palma 2), Martin Tomeček 1) 1) 3DK, s. r. o., Praha 2) Soukromá praxe, Český Brod O AUTORECH

Více

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii ČEŠTINA Pokročilé nástroje pro ortodoncii Kompletní řešení pro ortodoncii Jediný přístroj jediný software Snímkování panoramatické Cefalometrické CBCT 3D fotografie 3D skenování otisků Přístroj Planmeca

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Produktový katalog. Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání

Produktový katalog. Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání Produktový katalog Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání Regenerace kostního štěpu Kontrolovaná regenerace kostního štěpu Osteogeneze Kontrolovan á míra resorpce Angiogeneze Remodelace Přirozená osteokondukce

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA DENTÁLNÍHO IMPLANTÁTU

DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA DENTÁLNÍHO IMPLANTÁTU DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA DENTÁLNÍHO IMPLANTÁTU STRESS STRAIN ANALYSISS OF DENTAL IMPLANT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Dana SNÁŠELOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Petr MARCIÁN,

Více

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy

Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. VII. Konference - Rizika v činnostech farmaceutické společnosti 15.5.2012, Špindlerův Mlýn Důvodová zpráva

Více

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Resorbovatelný materiál pro regeneraci kostní tkáně. Resorbovatelnost Vysoká fázová čistota Osteokonduktivita Stabilita v defektu

Resorbovatelný materiál pro regeneraci kostní tkáně. Resorbovatelnost Vysoká fázová čistota Osteokonduktivita Stabilita v defektu Resorbovatelný materiál pro regeneraci kostní tkáně Resorbovatelnost Vysoká fázová čistota Osteokonduktivita Stabilita v defektu PORESORB -TCP FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ PARAMETRY: Složení: > 99 % fosforečnan

Více

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech nový Český nejlepší volba pro dentální praxi Rentgeny Planmeca Proline - nainstalováno více než 30.000 kusů Od uvedení na trh nastavily panoramatické rentgeny řady Planmeca Proline standardy vysoké kvality,

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK The 7th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology The 3rd Olomouc

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Mgr. inż. Piotr Ciępka Mgr. inż. Adam Reza ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Příspěvek z mezinárodní konference absolventů studia technického znalectví, odborná sekce

Více

Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application

Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application Dr. Stefano Velo privátní ortodontická praxe Abano Terme, Padova (Itálie)

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS

Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS Abstrakt Jan Pěnčík 1, Přemysl Kršek 2, Zbyněk Šedivý 3 Pokroky v oblasti materiálové vědy otevírají nové možnosti rovněž

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY Klinické poznámky k problematice parodontitidy doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. Chrup je nejvíce ohrožován dvěma chorobami zubním kazem a parodontitidou, obecně nepřesně označovanou jako parodontóza. Dle studií

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Konference MEFANET 2009

Konference MEFANET 2009 Konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Brno, 25.-27. listopadu 2009 3D techniky Stomatologie

Více

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií.

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Kazuistiky Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD*, Åsa Kärner, CDT** Pacienti dnes žádají estetickou náhradu zubů ve zkráceném čase. Technologické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA D PARODONTOLOGIE PERIODONTIA NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 99 Sondy, pátradla Probes 101 Kyrety Curettes 102 105 Nástroje na zubní kámen 106 111 Pilníky Files 112 100 PARODONTOLOGIE

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha OECD Programme for International Student Assessment 2009 Česká republika Hlavní šetření PISA 2009 Datum testování / / 2009 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK O POČÍTAČÍCH Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Novinka Imprint 4 Imprint 4 k dostání

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 8. 9. října 05, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz PŘIHLÁŠKA Přihláška je vkládána jako samostatný leták do časopisu LKS č. 5/05. On-line

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více