Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching"

Transkript

1 Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Stefan Fickl, Dr. med. dent*, Otto Zuhr, Dr. med. dent**, Jamal M. Stein, Dr. med. dent***, Markus B. Hürzeler, prof., Dr. med. dent**** Účelem studie bylo zjistit, zda remodelace alveolární kosti v okolí dentálních implantátů může být ovlivněna použitím abutmentů s konfigurací platform-switching. Do studie byly zahrnuty všechny implantáty zavedené v roce 2006, u kterých nebylo potřeba augmentovat a současně se zaváděly do zcela zhojené kosti. Implantáty byly rozděleny do dvou skupin: (1) implantáty se širokým průměrem zavedené subkrestálně a uzavřené krycími šroubky se standardním průměrem; (2) implantáty se standardním průměrem zavedené do úrovně krestální kosti a uzavřené krycími šroubky se standardním průměrem. Po odevzdání finální protetické náhrady a rok po odevzdání se pořídily standardizované intraorální rentgenové snímky. Provedlo se kalibrované měření vzdálenosti mezi distálním/meziálním hrotem alveolární kosti a místem spojení abutmentu a implantátu. Průměrné hodnoty průměru mediánů pro meziální a distální hodnoty se sečetly a následně zanalyzovaly. P <,05 se považuje se statisticky signifikantní. Celkově se vyšetřilo 89 dentálních implantátů zavedených u 36 pacientů. Implantáty s konfigurací platform-switching (n = 75) vykazovaly ve srovnání s implantáty bez platform-switching (n = 14) statisticky signifikantně menší ztrátu kosti v době odevzdání definitivní náhrady (0,30 ± 0,07 mm versus 0,68 ± 0,17 mm; P <,05) a po jednom roce (0,39 ± 0,07 mm versus 1,00 ± 0,22 mm, P <,01). Implantáty s konfigurací platform-switching podle všeho zabraňují resorpci alveolární kosti v okolí dentálních implantátů. Souhrn (Poprvé zvěřejněno v The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants č. 25, 2010) Úvod Náhrada chybějících zubů pomocí enoseálních implantátů se osvědčila jako prediktabilní a spo - lehlivá léčebná metoda 1 3. U dvojdílných implantátů však často v průběhu prvního roku po zatížení pro tetickou náhradou dochází ke změnám v úrov - ni alveolární kosti v okolí implantátů v rozsahu 1 2 mm 4, 5. Implantát lze definovat jako úspěšný pouze v případě, kdy ztráta alveolární kosti v okolí dentálního implantátu v prvním roce zatížení nepřekročí 2 mm a dále resorpce kosti nebude činit více jak 0,2 mm ročně 5. Periimplantární měkké tkáně sestávají ze spojovacího epitelu a pojivové tkáně, což společně tvo- ****Clinical Associate Professor, Department of Perio don - tology, Julius Maximilians-University, Würzburg, SRN. ****Private practice, Hürzeler/Zuhr, Munich, SRN. ****Clinical Associate Professor, Department of Operative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry, University Hospital/RWTH, Aachen, SRN. ****Visiting Associate Professor, Department of Operative Dentistry and Periodontology, Albert Ludwigs Uni - versity, Freiburg, SRN. ří 3 4 mm širokou vrstvu měkkých tkání kryjících alveolární kost v okolí implantátu 6, 7. Bylo zdokumentováno, že úroveň alveolární kosti v okolí dentálních implantátů závisí na umístění rozhraní mezi implantátem a abutmentem (implant-abutment junction IAJ) ve vztahu k úrovni krestální kosti, což ukazuje, že kostní resorpci je možné zabránit nebo alespoň významně omezit v případě, že krček implantátu se umístí nad úroveň hřebene alveolární kosti 8, 9. Dále, k resorpci hřebene alveolární kosti nedochází pokud je implantát kompletně zanořený pod dásní 10. Jako klíčové faktory ovlivňující remodelaci alveolární kosti v okolí implantátů se identifikovaly struktura periimplantárních měkkých tkání a pozice IAJ s mikro - spárou 11. Ericsson et al. histologicky prokázal, že infiltrát zánětlivých buněk se nachází v rozsahu 1 1,5 mm od IAJ 12. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že kost je vždy obalena zhruba 1 mm zdravé pojivové tkáně, lze předpokládat, že kostní remodelace probíhá proto, aby došlo k vytvoření prostoru mezi kostí a mikrobiálně kontaminovanými tkáněmi IAJ a vy tvořila se biologická bariéra. Berglundh a Lindhe navíc potvrdili, že k vytvoření mukózní bariéry okolo dentálních implantátů je třeba cca 3 mm periimplantární mukózy 7. 39

2 Koncept platform-switching zavedl Lazzara a Porter a jeho podstatou je použití abutmentu s menším průměrem na krček implantátu o větším průměru 10. Umístěním menší protetické komponenty na platformu implantátu se IAJ posune směrem dovnitř od krčku implantátu a dále od kosti, takže zánětlivý buněčný infiltrát se posune k cen - trální ose implantátu a dál od přiléhající krestální alveolární kosti 10. Nutno však konstatovat, že vědecky průkazná data podporující koncept platform-switching téměř neexistují. Cappiello et al. v klinické studii ukázal, že koncept platform-switching snižuje kostní resorpci 0,95 mm ve srovnání s 1,67 mm u kontrolní skupiny 13. Hürzeller et al. již dříve publikoval preliminární data demonstrující dále, že implantáty využívající koncept platform-switching vykazují statisticky signifikantně nižší kostní resorpci než konvenční implantáty 14. Účelem této prospektivní klinické studie je zjistit, zda úroveň krestální kosti v okolí implantátů může být ovlivněna konceptem platform-switching. Materiály a metody Do studie byly zahrnuty všechny implantáty za - vede né bez nutnosti kostní augmentace mezi 1. led nem a 31. prosincem 2006 v Institutu pro parodontologii a implantologii, v Mnichově. Si - tuace zahrnující okamžité a časné zavedení implantátů byly z této studie vyloučeny. Veškeré implantáty zahrnuté do studie zaváděl jeden implantolog. Implantáty se širokým průměrem (Osseotite Certain, 5 mm, BIOMET 3i) mající Osseotite (dvo jitě leptaný) povrch a vnitřní spojení se zavedly podle chirurgického protokolu uváděného výrobcem a uzavřely krycím šroubkem s běžným průměrem (4,1 mm). Všechny implantáty s plat - form-switching se zavedly subkrestálně a hojily se submukózně. Implantáty v kontrolní skupině byly Osseotite Certain se standardním průměrem s vnitřním spojením (4 mm, BIOMET 3i). Všechny kontrolní implantáty se zavedly do úrovně krestální kosti, opatřily se krycím šroubkem a nechaly se hojit submukózně. Pozice krčku implantátu pro oba typy implantátů se ověřila klinicky a také následně kontrolním panoramatickým rentgenem (obr. 1). Druhá chirurgická fáze a odevzdání provizorní protetické náhrady následovaly tři respektive šest měsíců po zavedení implantátů v závislosti na lokalizaci implantátu (dolní čelist/horní čelist). Tři měsíce po druhé chirurgické fázi se nasadila definitivní protetická náhrada. Pro srovnání úrovně marginální kosti se zhotovily standardizované intraorální digitální rentgenové snímky v den odevzdání definitivní protetické náhrady a poté při kontrole po jednom roce. Program pro analýzu snímků (Image Tool, Uni - versity of Texas) se využil pro kalibraci a mě ření výsledků. Na distální a meziální části implantátu se označila apikální a koronální část krestální kosti. Provedlo se kalibrované měření vzdálenosti od označených bodů krstální kosti k IAJ (obr. 2). Pro každý implantát ve studii se spočítaly průměrné hodnoty středního mediánu meziálních a distálních hodnot a výsledky se zanalyzovaly. P < 0,5 lze považovat za statisticky signifikantní. Všechny analýzy se provedly na software Graph Pad Prism, GraphPad Software. Výsledky Do klinické studie bylo zahrnuto 36 pacientů (18 mužů, 18 žen; věkové rozpětí 17 až 69 let, Obr. 1 Schematické znázornění pozice krčku implantátů. Kontrolní implantáty (nalevo) se zavedly do úrovně krestální kosti, zatímco implantáty s konfigurací platform-switching se umístily subkrestálně. 40 Obr. 2 Ilustrace lineárního měření. Apikální a koronální průsečíky kosti jsou označené meziálně a distálně (bílé tečky). V úrovni IAJ se zakreslila horizontální linie a změřila se vzdálenost ke kostním průsečíkům.

3 medián 55,3 let), podepsali informovaný souhlas. 75 implantátů se zavedlo s konfigurací platformswit ching, sloužily jako testovací skupina. 14 implantátů se standardním průměrem sloužilo jako kontrolní skupina. Všechny zavedené implantáty se úspěšně vhojily a všichni pacienti se po roce dostavili ke kontrole (obr. 3 a 4). Střední hodnoty resorpce krestální kosti v den odevzdání finální protetické náhrady činily 0,30 ± 0,07 mm pro implantáty s konfigurací platform-switching a 0,68 ± 0,17 mm pro implantáty konvenční. Rozdíly byly statisticky signifikantní (P <,05) (obr. 5, tabulka 1). Střední hodnoty resorpce krestální kosti rok po odevzdání finální protetické náhrady činily 0,39 Tab. 1 Resorpce krestální kosti v okolí implantátů s konfi gu - rací platform-switching a v okolí konvenčních implantátů (kontrolní skupina). Odevzdání Skupina finální Kontrola implantátů protetické po 12 měsících Rozdíl náhrady platform- -switching 0,30 (0,07) 0,39 (0,07) 0,10 (0,05) kontrolní skupina 0,68 (0,17) 1,00 (0,22) 0,23 (0,18) Obr. 3a Standardizovaný intraorální rentgenový snímek dvou implantátů s konfigurací platform-switching (v pozici 34, 35) pořízený v době odevzdání finální protetické náhrady. Obr. 3b Standardizovaný snímek při kontrole po 12 měsících. Obr. 4a Standardizovaný intraorální rentgenový snímek implantátu s konfigurací platform-switching a kontrolního konvenčního implantátu pořízený v době odevzdání finální protetické náhrady. Obr. 4b Standardizovaný intraorální rentgenový snímek po 12 měsících ve funkci. Všimněte si rozdílu v resorpci krestální kosti v okolí obou typů implantátů. 41

4 ± 0,07 mm pro implantáty s konfigurací platformswitching a 1,00 ± 0,22 mm pro implantáty konvenční. Rozdíly byly statisticky signifikantní (P <,01) (obr. 5, tabulka 1). Střední míra resorpce krestální kosti v době od nasazení finální protetické náhrady a kontrole po jednom roce činila 0,1 ± 0,05 mm pro implantáty s kon - figurací platform-switching a 0,23 ± 0,18 mm pro implantáty s konvenční konfigurací. Tyto rozdíly nebyly statisticky signifikantní (P >,05) (tabulka 1). 42 Diskuze Popsaná studie potvrdila, že implantáty s abut - menty s konfigurací platform-switching vykazují po jednom roce po funkčním zatížení finální protetické náhrady sníženou resorpci periimplantární kosti. Je ovšem nutno mít na zřeteli fakt, že tato studie nezohledňuje individualitu jednotlivých pacientů, a také to, že byly srovnávány implantáty různých průměrů. Testované a kontrolní implantáty byly navíc vzhledem k okraji kosti zaváděny různě. Bylo to tak proto, že se doporučuje implantáty s konfigurací platform-switching zavádět sub krestálně 10, 13. Nelze vyloučit, že toto může mít vliv na míru kostní resorpce. Kontrolní skupina implatnátů s konveční konfigurací vykazovala po jednom roce od odevzdání finální protetické náhrady resorpci kosti v rozsahu 1 mm. Podle ostatních studií se kostní resorpce akceptovala jako fyziologická reakce na vystavení dvojdílných implantátů prostředí ústní dutiny. Adell et al. udávali průměrnou míru kostní resorpce 0,9 mm v okolí dvojdílných zanořených implantátů v průběhu prvního roku po začlenění finální protetické náhrady a méně než 0,2 mm ročně v ná - sledujících dvou letech 15. Několik klinických studií udávalo míru periimplantární kostní resorpce po jednom roce funkčního zatížení 0,4 1,5 mm 4, V prezentované studii vykazovaly implantáty s konfigurací abutmentů platform-switching střední míru resorpce krestální kosti po jednom roce funkčního zatížení 0,39 mm. Tyto výsledky odpovídají zjištěním studie Cappiello et al., kde vertikální kostní resorpce po jednom roce funkčního zatížení u platform-switching implantátů byla v rozmezí 0,6 1,2 mm. Uzavřeli, že kostní resorpce v okolí implantátů s konfigurací platformswitching byla signifikantně nižší, než u kontrolní skupiny konvenčních implantátů 13. V hu mánní histologické kazuistice Degidi a Piat telli nepozorovali žádnou kostní resorpci (remodelaci) u im - plantátů s platform-switching konfigurací po jednom měsíci zatížení 21. Pro redukovanou míru resorpce alveolární kosti v okolí implantátů s konfigurací platform-switching v prezentované studii se nabízejí dvě zásadní příčiny. Zaprvé, z mechanického pohledu, může být výhodné přesunout koncentraci zatížení (stresu) dále od krčkové plochy implantátu-kosti, čímž se redukují mikropohyby ve struktuře okolní kosti. Maeda et al. na základě analýzy konečných prvků odhalili skutečnost, že konfigurace platform-switching vede ke snížení střihové zátěže na rozhraní implantátu a kosti, ale zvyšuje zátěž v abutmentu nebo ve fixačním šroubku abutmentu 22. Střihová zátěž a mikropohyby pravděpodobně evokují kostní resorpci a dezintegraci kostní struktury v postižených oblastech 23, 24. Duyck et al. ukázali, že míra a směr zatížení implantátu (dynamické versus statické versus žádné) má statisticky signifikantní vliv na remodelaci krestální kosti 25. Lze proto spekulovat, že redukce zátěže v koro - nální části implantátu s konfigurací platformswitching zabraňuje resorpci krestální kosti. Zadruhé, z biologického pohledu, může být prospěšné posunout mikrospáru IAJ dále od vnějšího okraje implantátu a přiléhající kosti. IAJ je vždy pokryta zánětlivým buněčným infiltrátem (inflamatory cell infiltrate ICT) (0,75 mm nad a pod IAJ) 12. Aby se zabránilo průniku tohoto zánětlivého infiltrátu a mikrobiální invazi do alveolární kosti, je třeba aby se vytvořila 1 mm silná biologická bariéra pojivové tkáně, což se blíží situaci u při ro zených zubů. Proto, blízkost IAJ k alveo - lární kosti, k čemuž dochází vždy, když se implantáty zavádí epikrestálně (do úrovně alveolární kosti), je následována kostní resopcí, která vede k vy tvo ření zmiňované biologické bariéry. Změna pozice IAJ ve smyslu konfigurace platform-switching může snížit efekt ICT u abutmentu na okolní tkáně. Snížení expozice a omezení ICT u abutmentů v konfiguraci platform-switching může vyústit ve sníženou zánětlivou reakci. Současná literatura uvádí různé faktory ovlivňující resorpci krestální kosti 10, 27. Biomechanické faktory, jakými jsou povrchová topografie krčku 28, šířka platformy implantátu 29, a přítomnost krčkových mikrozávitů 30, společně s faktory související s průběhem ošetřením, jakým je například opakované povolování abutmentu 31 mohou také ovlivňovat remodelaci krestální kosti. Uvedenou studii limituje to, že se pro testovanou a kontrolní skupinu používaly rozdílné implantáty. Navíc chyběla důsledná kontrola jednotlivých pacientů, u kte - rých mohlo různým způsobem probíhat hojení, endogenní a individuální faktory, které mohly ovlivnit výsledky studie. Závěr Ukazuje se, že konfigurace platform-switching do jisté míry omezuje remodelaci krestální kosti. To může být velkou výhodou zejména v esteticky exponovaných lokalitách vyžadujících významnou podporu měkkých tkání. K dalšímu objasnění

5 a potvrzení dlouhodobé stability konceptu platform-switching je třeba ještě dalších studií. Poděkování Autoři prohlašují, že studie proběhla bez konfliktu zájmů. Studie byla částečně dotována grantem od firmy BIOMET 3i. Dr. Stefan Fickl je nositelem NYU International Fellowship Award dotovaný firmou Biomet 3i. Autoři děkují za podporu dr. Moritzi Kebschullovi (Division of Perio don - tology, College of Dental Medicine, Columbia University, New York) a Jamesi N. Kenealymu, PharmDr. (Biomet 3i). Literatura 1. Jemt T, Chai J, Harnett J. et al. A 5-year prospective multicenter follow-up report on overdentures supported by osseointegrated implants. Int J. Oral Maxilofac Implants 1996: 11: Buser D, Mericske-Stern R, Bernard JP, et al. Long-term evaluation of nonsubmerged ITI implants Part 1: 8-year life table analysis of a prospective multi-center study with 2359 implants. Clin Oral Implants Res 1997: 8: Lambrecht JT, Filippi A, Kunzel AR, Schiel HJ. Long-term evaluation of submerged and nonsubmerged ITI solid-schrew titanium implants: A 10-year life table analysis of 468 implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2003: 18: Smith DE, Zarb GA. Criteria for success of osseointegrated endosseous implants. J Prosthet Dent 1989: 62: Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson A. The long-term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria for success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986: 1: Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello CP, Liljenberg B, Thomsen P. The soft ftissue barnier at implants and teeth. Clin Oral Implants Res 1991: 2: Berglundh T. Lindhe J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological with revisited j Clin Periodontol 1996: 23: Hermann J, Buser D, Schenk RK, Schoolfield J, Cochran DL. Biologic width around one-and two-piece titanium implants. A histometric evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. Clin Oral Implants Res 2001: 12: Hermann J, Cochran DL, Nummikoski P, Buser D. Crestal bone changes around titanium implants. A radiographic evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997: 68: Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching? A new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. Int J Periodontics Restorative Dent 2006: 26: Oh T, Yoon J, Misch C, Wang H. The causes of early implant bone loss: Myth or science? J Periodontol 2002: 73: Ericsson I, Persson LG, Berglundh T, Marinello CP, Lindhe J, Klinge B. Different types of inflammatory reactions in periimplant soft tissues J Clin Periodontal 1995: 22: Cappiello M, Kuongo R, Di Lorio D, Bugea C, Cocchetto R, Celletti R. Eva - luation of peri-implant bone loss around platform switched implants. Int J Periodontics Restorative Dent 2008: 28: Hürzeler MB, Fickl S, Zuhr O, Wachtel H. Peri-implant bone level around implants with platform-switched abutments: Preliminary data from a prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007: 65: Adell R, Lekholm U, Rockler B, et al. Marginal tissue reactions at osseeointegrated titanium fixtures (I). A 3-year longitudinal prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1986: 15: Morris HF, Ochi S. The influence of implant design, application and suite on clinical performance and crestal bone. A multicenter, multidisciplinary clinical study. Dental implant Clinical Research Group (Planning Committee). Implant Dent 1992: 1: Bengazi F, Wennstrom JL, Lekholm U. Recession of the soft tissue margin at oral implants A 2-year longitudinal prospective study. Clin Oral Implants Res 1996: 7: Ellegaard B, Kolsen-Petersen J, Baulum V. Implant therapy involving maxillary sinus lift in periodontally compromised patients. Clin Oral Implants Res 1997: 8: Ross J, Sennerby L, Lekholm U, Jemt T, Grondahl K, Albrektsson T.A. qualitative and guantitative method for evaluation of implant success: A five-year retrospective analysis of the Brånemark implant. Int J Oral Maxillofac Implants 1997: 12: Behneke A, Behneke N, D Hoedt B, Wagner W. Hard and soft tissue reactions to ITI screw implants: 3-year longitudinal results of a prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1997: 12: Degidi M, Piattelli A. Immediate functional and non-functional loading of dental implants: A 2-to 60-month follow-up study of 646 titanium implants. J Periodontol 2003: 74: Maeda Y. Miura J, Taki I, Sogo M. Biomechanical analysis on platform switching: Is there any biomechanical rationale? Clin Oral Implants Res 2007: 18: Sigiura T, Horiuchi K, Sugimura M. Tsutsumi S. Evaluation of threshold stress for bone resorption around screws based on in vivo strain measurement of miniplate. J Musculoskelet Neuronal Interact 2000: 1: Tuner C. On Wolff s law of trabecular architecture. J Biomech 1992: 25: Duyck J.Ronold HJ, Van Oesterwyck H. Naert I, Vander Sloten J. Ellingsen JE. The influence of static and dynamic loading on marginal bone reactions around osseointegrated implants: An animal experimental study. Clin Oral Implants Res 2001: 12: Waerhaung J. Subgingival plaque and loss of attachment in periodontosis as evaluated on extracted teeth. J Periodontol 1977: 48: Hermann F, Lerner H, Palti A. Factors infuencing the preservation of the perimplant marginal bone. Implant Dent 2007: 16: Cosyn J, Sabzevar MM, De Wilde P, De Rouck T.Two-piece implants with tumed versus microtextured collars. J Periodontol 2007: 78: Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: A three-dimensional finite element analysis. J Prosthet Dent 2008: 100: Schrotenboer J, Tsao YP, Kinariwala V, Wang HL. Effect of microthreads and platform switching on crestal bone stress levels: A finite element analysis. J Periodontol 2008: 79: Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal barrier following abutment disconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 1997: 24: van Steenberghe D, Jacobs R, Desnyder M, Maffei G. Quirynen M.The relative implact of local and endogenous patientrelated factors on implant failure up to the abutment stage. Clin Oral Implants Res 2002: 13:

Implantologie. Souhrn

Implantologie. Souhrn Dynamika resorpce marginální kosti u šroubových implantátů s odstupem průměru abutmentu od průměru platformy fixtury teoretický souhrn a prvotní zkušenosti Jiří Krug, MUDr. et MUDr., Ph.D.*, Miguel David

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI

ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI UKAŽTE ZNOVU VÁŠ PŘIROZENÝ ÚSMĚV www.straumann.cz Úvod Tato brožura obsahuje informace o zubních implantátech obecně i vědecky uznávaného konceptu švýcarského

Více

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika John Lupovici, DDS* K ošetření se dostavil 62letý pacient s beznadějnou prognózou frontálních zubů v horní čelisti v důsledku

Více

Estetika při okamžité implantaci

Estetika při okamžité implantaci Ronnie J. Goené, DMD*, Alwin C. L. van Daelen, DMD** V dnešní době řada pacientů cíleně vyhledává rychlá a minimálně invazivní ošetření nejlépe s cílem vyhnout se zároveň i dočasné snímatelné náhradě.

Více

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Alan L. Rosenfeld, DDS, FACD* Představení systému Navigator pro minimálně invazivní, na základě CT snímku, navigovanou implantaci (Computed

Více

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňová expanze... Samorozpínání na základě osmotického principu Absorbování tělních tekutin a konsistentní růst Zvětšující se objem expanderu stimuluje měkkou

Více

Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy

Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy Štěpánek A.*, Strnad J.**, Strnad Z.** Cílem studie bylo

Více

Prostor pro měkké tkáně

Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně V implantologii je pro dosažení dokonalého estetického výsledku protetické rehabilitace jedním z nejdůležitějších aspektů možnost komplexního managementu

Více

Tranzitorní období u celkových defektů chrupu horní čelisti

Tranzitorní období u celkových defektů chrupu horní čelisti Jiří Krug, MUDr. et MUDr., Ph.D.*, Jan Procházka, MUDr.** Cílem rekonstrukce chrupu pomocí implantátů je dosažení plnohodnotné funkce dentice a dokonale přirozený vzhled. Snažíme se nahradit ztracené anatomické

Více

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů

Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů Marta Baldassarri, MS, PhD*, Jenni Hjerppe, DDS, PhD**, Davide Romeo, DDS, PhD***, Stefan Fickl, DDS, PhD****, Van P. Thompson, DDS, PhD*****, Christian F. J. Stappert, DDS, MS, PhD****** CÍL: Mikrospára

Více

A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2

A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2 Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti - monitoring vhojovací fáze pomocí metody resonanční frekvenční analýzy A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2 Quintessenz

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Klinické faktory ovlivňující stabilitiu kónických (tapered) implantátů

Klinické faktory ovlivňující stabilitiu kónických (tapered) implantátů Tiziano Testori, DDS, MD, FICD* Okamžité okluzní zatížení přináší výhody jak pacientovi, tak ošetřujícímu zubnímu lékaři. Jsou dokumentovány vynikající výsledky pro časně a okamžitě zatížené implantáty,

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely.

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. 276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Stability of Bone Bed Crest of Loaded Implant

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

Více

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod Stomatochirurgický občasník září 2008 ČSCHS Vážení kolegové, po delší odmlce se Vám do rukou dostává nové číslo Stomatochirurgického občasníku, který pro Vás připravuje Česká stomatochirurgická společnost

Více

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII Praha, hotel Marriott Sobota 18. 9. 2010 CURRICULUM VITAE Dr. Rojas působí jako docent na protetickém oddělení University of North Carolina v Chapel

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Stefan Fickl, Dr. med. dent.*, Wolfgang Bolz, Dr. med. dent.*, Hannes Wachtel, prof., Dr. med. dent.**, Tobias Thalmair, Dr. med. dent.*, Otto Zuhr, Dr. med. dent.*,

Více

METODOLOGIE HODNOCENÍ RŮSTU HORNÍ ČELISTI A OBLIČEJE PO ČASNÉ OPERACI ROZŠTĚPU RTU. Jana Velemínská Katedra antropologie a genetiky PřF UK v Praze

METODOLOGIE HODNOCENÍ RŮSTU HORNÍ ČELISTI A OBLIČEJE PO ČASNÉ OPERACI ROZŠTĚPU RTU. Jana Velemínská Katedra antropologie a genetiky PřF UK v Praze METODOLOGIE HODNOCENÍ RŮSTU HORNÍ ČELISTI A OBLIČEJE PO ČASNÉ OPERACI ROZŠTĚPU RTU Jana Velemínská Katedra antropologie a genetiky PřF UK v Praze METODOLOGIE HODNOCENÍ RŮSTU HORNÍ ČELISTI A OBLIČEJE PO

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu Prof. MUDr. Vanscheidt Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření

Více

Implantát a keramický abutment

Implantát a keramický abutment Implantát a keramický abutment Petr Šimůnek, MUDr.*, René Foltán, MUDr.**, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA* Ztráta zubu v nepřerušeném zubním oblouku ve frontálním úseku chrupu vzniká na podkladě

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Implantáty a kostní regenerace. Komplexní nabídka

Implantáty a kostní regenerace. Komplexní nabídka CZ Implantáty a kostní regenerace jednoduchost a efektivita Komplexní nabídka Více než 20 let zkušeností PROČ VYBRAT LASAK? 1 implantologického trhu ČR* Tuzemský výrobce s více než 20 lety zkušeností Kvalitní

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

Intraorální rentgen další generace je tu!

Intraorální rentgen další generace je tu! Gendex expert DC Intraorální rentgen další generace je tu! Zobrazovací systémy 3D Cone-Beam Panoramatické rentgenové přístroje P Intraorální rentgenové systémy Digitální intraorální snímače Digitání systémy

Více

AUTOTRANSPLANTACE MOLÁRU Kazuistika

AUTOTRANSPLANTACE MOLÁRU Kazuistika odborné sdělení AUTOTRANSPLANTACE MOLÁRU Kazuistika Ladislav Dzan Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s. O AUTOROVI MUDr. Ladislav Dzan absolvoval v roce 1988

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika Jon A. Ruel, DMD, MscD* Ordinaci navštívil 48letý muž s otokem, zarudnutím a s palpační a poklepovou citlivostí v okolí zubu 21. Rentgenový snímek ukázal, že zub je endodonticky ošetřený a v periapikální

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Daniel Hodyc 19. 3. 2014 Zdroje informací a jejich vyhledávání Informační

Více

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY 23.-25.11.2006 25.11.2006 Pořadatel: Stomatologické výzkumné centrum NANOIMPLANTÁTY, VLASTNOSTI A INDIKACE MUDr. Ctibor ARNOLD Dr.Ing. Luděk

Více

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte.

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Nevrtat kazy? Musíte vrtat? To je při diagnostikování kazu často pacientova první otázka. A není bez důvodu. Až dosud nás dentální medicína přesvědčovala:

Více

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility Elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Abstrakty. obsah a struktura

Abstrakty. obsah a struktura Abstrakty obsah a struktura doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, 2011 e-mail: roubik@fbmi.cvut.cz Abstrakt Abstrakt je v podstatě velmi zhuštěná a zestručněná

Více

25. díl Quiet Spike aneb nadzvukový let bez třesku (II)

25. díl Quiet Spike aneb nadzvukový let bez třesku (II) 25. díl Quiet Spike aneb nadzvukový let bez třesku (II) Pohled na paletu současných dopravních letadel je nejen pro letecké nadšence mnohdy docela smutným zážitkem, neboť nejen že většina z nich si je

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2013 MUDr. Vladimír Filipi

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2013 MUDr. Vladimír Filipi MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2013 MUDr. Vladimír Filipi MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA STOMATOLOGICKÁ KLINIKA KOTEVNÍ IMPLANTÁTY V ORTODONCIÍ Disertační práce v oboru

Více

V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová. 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010

V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová. 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010 V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010 Teoretický základ Oskay et al Neurodynamic mobilization in the conservative treatment

Více

Odontologie a sémantická interoperabilita ve stomatologii

Odontologie a sémantická interoperabilita ve stomatologii Odontologie a sémantická interoperabilita ve stomatologii Karel Chleborád¹, Taťjana Dostálová¹, Karel Zvára², Michaela Seydlová¹, Jana Zvárová², Radek Hippmann¹ ¹Stomatologická klinika dětí a dospělých,

Více

Od analýzy k protetice a ještě dál

Od analýzy k protetice a ještě dál Od analýzy k protetice a ještě dál Poznámky k implantologii Ivan Martin Analýza Stanovení cíle Čeho chceme vlastně dosáhnout? Jaké prostředky použijeme? Jaké materiály a techniku? Jaké jsou alternativy?

Více

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia Výplně z materiálů nehrazených pojišťovnou cena kompozitní výplně - bílé plomby čtyři plošky - rekonstrukce 900 Kč 1 350 Kč 1 1 GIC - skloionomerní výplně GC Equia + coat - bílá alternativa amalgámu 650

Více

Chirurgie sinus maxillaris: anatomie a pokročilé diagnostické metody

Chirurgie sinus maxillaris: anatomie a pokročilé diagnostické metody Implantologie Tiziano Testori, MD, DDS* Zabýváme-li se terapeutickým plánem pro oblast distální maxily, nemůžeme vynechat posouzení stavu čelistní dutiny. V případech, kdy došlo pneumatizaci Antrum Highmori

Více

www.exklusiv-dent.cz

www.exklusiv-dent.cz www.exklusiv-dent.cz Kontakt: Mgr. Miroslav Diviš Email: m.divis@exklusiv.cz Mobil: +420 604 483 343 Kontakt: Eva Hanisková, LL.M Email: eva@exklusiv.cz Mobil: +420 733 757 067 Interface & Dutý Šroub -

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

udělejte si to snadné s Ray

udělejte si to snadné s Ray Nižší dávky záření Rychlé skenovací časy Pulzní rentgenová technologie Mnoho skenovacích módů 3 Speciální detektory Spolehlivý výkon Žádné poškození Dlouhá životnost Snadno upgradovatelný Připraven na

Více

MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII

MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII u příležitosti 10. výročí založení ČSI a k 80. narozeninám prof. MUDr. Tibora Németha DrSc. 19. - 20. 5. 2016, Orea hotel Pyramida Praha MANAGEMENT

Více

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Doleželík R., Vágenknechtová M., Hošek M., Máchal L. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

Pacient pojištěný. Kód Text kódu. Ceník nejčastěji používaných výkonů Platnost od

Pacient pojištěný. Kód Text kódu. Ceník nejčastěji používaných výkonů Platnost od ne 00900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0 968 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta-1.roční prohlídka 0 968 00902. Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní

Více

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty Moderní systém náhrady zubů Informace pro pacienty Krásné zuby po celý život Vedle životně důležité funkce žvýkání a kousání jsou zuby předpokladem pro dobrou výslovnost a přirozený úsměv. Všichni víme,

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

KRÁSNÉ ZUBY. Kvalita života se zubními implantáty 1

KRÁSNÉ ZUBY. Kvalita života se zubními implantáty 1 KRÁSNÉ ZUBY Kvalita života se zubními implantáty 1 Obsah 2 Pravda o chybějících zubech 3 Zubní implantáty 4 Kvalitativní výhoda 8 Velký rozdíl 10 Straumann přehled možných řešení 14 Objevte znovu svůj

Více

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny René Serfaty, DMD, PhD* Kompozitní pryskyřice je jediným materiálem, kterým lze restaurovat z volné ruky a současně tak zachovat tvar tkáně, barvu a funkci zubu. Dentin a sklovina vykazují odlišné vlastnosti,

Více

Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift)

Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift) Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift) Kohout A. 1, Šimůnek A. 2, Kopecká D. 2 1Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové 2Stomatologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Více

Produktový katalog. Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání

Produktový katalog. Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání Produktový katalog Regenerace čelistní kosti a měkkých tkání Regenerace kostního štěpu Kontrolovaná regenerace kostního štěpu Osteogeneze Kontrolovan á míra resorpce Angiogeneze Remodelace Přirozená osteokondukce

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM)

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) Vacková Z, Švecová H, Štirand P, Špičák J, Krajčíová J, Fremundová L, Loudová

Více

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů.

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů. Návod k použití pro Implantační systém CAMLOG s vnitřním spojením Tube-in- Tube Instruction manual for the Camlog implant systém Tube in Tube connection 1 Popis výrobku CAMLOG SCREW-LINE a ROOT-LINE jsou

Více

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants 1 Popis výrobku CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech.

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky Konference ANSYS 2009 Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky M. Štěpánek a J. Pěnčík VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky Abstract: The testing of a cyclic-load performance

Více

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Projekt 3D skeneru laserový skener robotický manipulátor skenovaný objekt 2/12 Robotický

Více

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika odborné sdělení MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika Jan Streblov 1), Miroslav Palma 2), Martin Tomeček 1) 1) 3DK, s. r. o., Praha 2) Soukromá praxe, Český Brod O AUTORECH

Více

Dentální implantologický systém

Dentální implantologický systém Dentální implantologický systém CHIRURGIE válec kužel kužel Přehled implantátů Straight S3.5 S4.0 S5.0 CHIRURGIE kužel Přehled implantátů Tapered T4.0 T5.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů S3.5 S4.0

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

-v místě zlomeniny vzniká nejprve fibrózní tkáň, která je nahrazena spongiózní kostní tkání a nakonec kostí lamelární

-v místě zlomeniny vzniká nejprve fibrózní tkáň, která je nahrazena spongiózní kostní tkání a nakonec kostí lamelární Bioceramics: Properties, characterizations and applications 5. 3. HARD TISSUE HEALING AND REMODELING Hojení a opravné procesy kosti jsou podobně jako hojení kůže regenerativní. Jedinou další tkání s regenerativní

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací 29 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení Autoinjektory byly vynalezeny v 60. letech 20. století v rámci vojenského výzkumu ve Spojených

Více

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy 2016-01 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni vzdělávací akce jaro 2016 ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii ČEŠTINA Pokročilé nástroje pro ortodoncii Kompletní řešení pro ortodoncii Jediný přístroj jediný software Snímkování panoramatické Cefalometrické CBCT 3D fotografie 3D skenování otisků Přístroj Planmeca

Více

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Zdeněk Adam FN Brno a LF MU Brno Definice ostenokrózy čelisti (ONČ) Nehojící se ložisko v čelisti s nebo bez bolesti po dobu nejméně

Více

Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech

Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech Jan Janota Thomayerova nemocnice, Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Rizika a benefity časné operace z hlediska neuropsychického

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45 OBSAH Úvod...11 1 Vyšetrení pacienta vc stomatologické chirurgii...13 1.1 Anamnéza... 13 1.2 Objektivní vyšetrení pacienta...14 1.3 Stanovení diagnózy a léčebného plánu. Informovaný souhlas pacienta...

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více