PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody"

Transkript

1 Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Zpráva Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT#V//2 Chemický rozbor minerální vody Účastník VZOROVÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2

2 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2. Úvod Příprava vzorků Kontrola homogenity a stability vzorků Hodnocení ukazatelů Vztažná hodnota (X) Nejistota vztažné hodnoty (u X ) Vztažná odchylka (σ) Z-score (z) Závěr Amonné ionty Dusičnany Dusitany Mangan...4 PŘÍLOHY Tabulka Hodnocení a...5 Tabulky 2 až 2 Vydnocení ukazatele...6 Tabulka 3 Soupis výsledků ů... Tabulka 4 Soupis nejistot (%)... Tabulka 5 Soupis metod...2 Tabulka 6 Kódy metod...3 Tabulka 7 Soupis úspěšnosti ů...4 Program zkoušení způsobilosti je zaměřen na vybrané ukazatele jakosti minerální vody z oblasti základních chemických rozborů. Návrh a realizace programu byla prováděna podle standardního operačního postupu SOP V/. Vzorky byly připraveny a vyhodnoceny na pracovišti Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti Státního zdravotního ústavu. Toto pracoviště je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako poskytovatel programů zkoušení způsobilosti č. 7. S veškerými informacemi dodanými y je zacházeno jako s důvěrnými a nejsou bez souhlasu a poskytovány třetím stranám. Zprávu vypracovaly: Ing. Ivana Pomykačová Alena Dvořáková Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 / 4

3 Souhrnné informace o přípravě a hodnocení Název: Chemický rozbor minerální vody Označení: Účel PT: stanovení koncentrací u vybraných ukazatelů jakosti vody zahrnutých do vyhlášky 275/24 Sb. Návrh a realizace PT: dle SOP V/ Organizátor: Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Šrobárova 48, Praha, 42 tel.: , fax.: Vedoucí ESPT: Ing.Věra Vrbíková Koordinátor PT: Ing. Ivana Pomykačová Termín konání: Místo vydávání vzorků: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 42 Praha poštou Počet ů: 3 Charakteristika materiálu: přírodní vzorek Způsob přípravy: viz Protokol o přípravě vzorků Termín testu homogenity a stability: den před distribucí vzorků a týden po vydání vzorků Zabezpečení jakosti vzorku (homogenita a stabilita):. vydání originálního balení vzorků stejné šarže všem ům 2. test homogenity pro vybrané ukazatele byl proveden pro % náhodně vybraných vzorkovnic 2 opakování pro každou z nich vyhodnocení ANOVA: F krit = 3,2 Q krit (Ss / σ)=,3 3. stabilita: způsob testování je určen charakterem vzorku Metrologická návaznost: viz Protokol o přípravě vzorků Označení vzorkovnic: ESPT, SZÚ, Předání vzorků: vzorky si laboratoře převzaly osobně v místě konání případně jim byly zaslány poštou Přílohy: pokyny pro zpracování vzorků; formulář pro zápis výsledků včetně kódu metod byl zaslán v elektronické podobě em Podmínky distribuce a uchovávání vzorků: přeprava a krátkodobé uchovávání v chladu a temnu Předání výsledků: písemně poštou do na předepsaných formulářích Způsob vyhodnocení výsledků: za vyhovující jsou považovány hodnoty z-score ležící v intervalu 2 z 2 pro každý z analytů Určení maximální směrodatné odchylky: hodnoty definované dohodou ASLAB, CSLAB a ESPT pro jednotlivé ukazatele Určení vztažné hodnoty: jako robustní průměr po vyloučení odlehlých hodnot Termín vydání zprávy: Vyhláška MZ č. 275/24 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 2 / 4

4 . Úvod Program zkoušení způsobilosti je zaměřený na vybrané ukazatele jakosti minerální vody z oblasti základních chemických rozborů a v letošním roce byl akreditován. Návrh a realizace programu je prováděna podle standardního operačního postupu SOP V/. 2. Příprava vzorků Vzorky pro program zkoušení způsobilosti byly zakoupeny v běžné obchodní síti, všechny zakoupené lahve pocházely z jedné šarže (9.8.2/B98858). Jednalo se o přírodní minerální vodu s celkovou mineralizací okolo 5 mg/l a obsahem CO 2 4 g/l. Účastníci obdrželi dvě originální balení (,5 l PET láhev). Zprávy o přípravě vzorků a kontrolních stanoveních jsou uloženy v archivu organizátora. 3. Kontrola homogenity a stability vzorků Pro kontrolu homogenity a stability byly analyzovány vybrané ukazatele. K testování byly použity tři lahve, z nichž z každé byly odebrány dva podíly k analýze a následným testů homogenity. Pro testy stability byly analyzovány znovu všechny tři lahve. 4. Hodnocení ukazatelů 4.. Vztažná hodnota (X) Vztažná hodnota byla určena jako robustní průměr výsledků ů po vyloučení odlehlých hodnot (sírany 66 mg/l, 953) vypočtený podle metodiky uváděné v ISO Tato hodnota byla dále ověřena srovnáním s výsledky testů homogenity a stability a výsledky terčové laboratoře Nejistota vztažné hodnoty (u X ) Je-li vztažná hodnota vypočtena z robustního průměru výsledků ů, pak je její nejistota rovna: u X =,25 s* / odmocnina(p) kde s* je robustní standardní odchylka výsledků ů a p je počet ů Vztažná odchylka (σ) Cílové směrodatné odchylky byly převzaty z dohody s dalšími pořadateli programů zkoušení způsobilosti (CSLAB a ASLAB) určující směrodatné odchylky ukazatelů pitné vody. V případě fluoridů a křemičitanů byla cílová směrodatná odchylka stanovena jako robustní směrodatná odchylka hodnot ů, protože zde nejistota vztažné hodnoty vypočtena ze vztahu (4.2) nesplňovala podmínku u X,3 σ. Nejistota vztažné hodnoty fluoridů je i přesto větší než,3násobek vztažné odchylky Z-score (z) Úspěšnost laboratoří je vyhodnocována s použitím metodiky uváděné v harmonizovaném protokolu ISO/IUPAC/AOAC. Každému výsledku laboratoře je přiřazeno z-score vypočtené podle vztahu: z = (X x) / σ Z-score je interpretováno následujícím způsobem: z 2 uspokojivé [X] VYHOVĚL 2 < z < 3 sporné [?] NEVYHOVĚL z 3 neuspokojivé [!] NEVYHOVĚL Z-score charakterizuje přesnost dat produkovaných laboratoří a je definováno jako systematická chyba laboratoře vztažená na cílovou hodnotu směrodatné odchylky. 2 ISO Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 3 / 4

5 Vztažné hodnoty, vztažné odchylky a další statistické údaje uvádí následující tabulka: ukazatel jednotka min hodnota a max hodnota a robustní průměr robustní odchylka vztažná hodnota nejistota vztažné hodnoty vztažná odchylka (v %) počet ů (nevyhovělo) min x i max x i x * s * X u X σ (v %) p amonné ionty mg/l <, <,6 - - <,6 - - () draslík mg/l 6, 9,3 7,9 9,3 7,9,36,34 (5) () dusičnany mg/l,4, - - < 2,5 - - () dusitany mg/l <,5 <,5 - - <,5 - - (8) fluoridy mg/l,7,6,33 25,33,66,66 (25) () hořčík mg/l 22, 3, 24,2,9 24,2,52,82 (5) 2 () hydrogenuhličitany mg/l , ,5 27, () 9 () chloridy mg/l 3, 6, 4,5, 4,5,28,9 (5) () křemičitany mg/l 43,7 55, 5,7,3 5,7,8 4,4 (6) 8 () mangan mg/l,7 <,5 - - <,5 - - () rozpuštěné látky mg/l ,4 43,2 (5) 9 () sírany mg/l 37,3 66 4,9 8, 4,9,7 3,4 (5) () sodík mg/l 7, 8,7 77,5 9,7 77,5,4 5,8 (5) () vápník mg/l 49, 94,2 82, 7,3 82,,8 4, () 2 (2) 5. Závěr Koncentrace amonných iontů, dusičnanů, dusitanů a manganu byla ve vzorku nižší než běžné meze detekce/stanovitelnosti metod používaných pro analýzu vod v laboratořích ů, proto bylo vyhodnocení těchto ukazatelů provedeno porovnáním uvedeného výsledku s požadavky vyhlášky, která udává: Pro stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů balených vod je možné použít jakékoliv analytické metody, pokud splňují požadavky na metody stanovené v příloze č. 5 oddílu B. Pro jmenované ukazatele to jsou: ukazatel jednotka limitní hodnota limitní hodnota 2 referenční hodnota MD (v % RH) MD (v mg/l) amonné ionty mg/l -,25,25 25,6 dusičnany mg/l 5 (25) 25 2,5 dusitany mg/l,,2,5,5 mangan mg/l,5,5 (,),5,5 Limitní hodnota limitní hodnota uvedená v příloze č. vyhlášky 275/24 Sb., požadavky na jakost balených přírodních minerálních vod. Limitní hodnota 2 limitní hodnota uvedená v příloze č. vyhlášky 275/24 Sb., požadavky na jakost balených kojeneckých a pramenitých vod. Referenční hodnota hodnota přijatá pro účely stanovení výkonnostních charakteristik metod, používaných pro měření koncentrací uvedených v příloze a 2. MD mez detekce 5.. Amonné ionty U amonných iontů byly výsledky od <, mg/l do <,6 mg/l, jeden uvedl výsledek,3 mg/l. Všechny uvedené výsledky byly hodnoceny jako vyhovující Dusičnany Výsledky stanovení dusičnanů byly uváděny jako <,2 mg/l až <, mg/l, třikrát byla uvedena absolutní hodnota:,4 mg/l,,66 mg/l a, mg/l. Všechny uvedené výsledky stanovení dusičnanů byly hodnoceny jako vyhovující Dusitany U dusitanů byly pouze tři výsledky uvedeny jako <,5 mg/l. Vzhledem k požadavkům vyhlášky byly ostatní výsledky hodnoceny jako nevyhovující Mangan Výsledky stanovení manganu byly uvedeny <, mg/l až <,5 mg/l, jeden uvedl hodnotu,7 mg/l. Všechny uvedené výsledky byly hodnoceny jako vyhovující. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 4 / 4

6 Tabulka Hodnocení a Tabulka - Hodnocení a # VZOR ukazatel jednotka x X σ z-score V P amonné ionty mmol/l <,2 <,6 + P draslík mg/l 7, 7,9 ± 5 % -,67 + P dusičnany mg/l <, < 2,5 X P dusitany mg/l <, <,5 - P fluoridy mg/l,4,33 ± 25 %,42 X P hořčík ms/m 26 24,2 ± 5 %,99 X P hydrogenuhličitany mg/l ± % -,4 X P chloridy mg/l 4,5 4,5 ± 5 %, X P křemičitany (SiO2) mg/l 55 5,7 ± 6 %,8 X P mangan mg/l <, <,5 + P rozpuštěné látky (při 8 C) mg/l ± 5 %,4 X P sírany - 4,6 4,9 ± 5 % -,4 X P sodík mg/l 8 77,5 ± 5 %,6 X P vápník mg/l 8 82, ± % -,24 X Legenda: P - přírodní vzorek, U - umělý vzorek x - výsledek a, X - vztažná hodnota, σ - vztažná odchylka V - výsledk hodnocení, X - vyhovuje,? - sporné,! - nevyhovuje, "+" - vyhovuje, "-" - nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 5 / 4

7 Tabulky 2 až 2 Vydnocení ukazatele Tabulka 2 vyhodnocení pro amonné ionty, dusičnany, dusitany a mangan amonné ionty (mg/l) dusičnany (mg/l) dusitany (mg/l) mangan (mg/l) limit: <,6 limit: < 2,5 limit: <,5 limit: <,5 lab výsledek V lab výsledek V lab výsledek V lab výsledek V 337 <, X 482,4 X 337 <, ,7 X 375 <, X 756,66 X 295 <, <, X 24 <,2 X 6 <,2 X 6 <, <,5 X 973 <,2 X 295 <,27 X 375 <,7-24 <, X 756 <,2 X 375 <,44 X 24 <, <, X 346,3 X 337 <,5 X 32 <, <, X 295 <,5 X 346 <,5 X 973 <, <, X 482 <,5 X 973 <,5 X 346,3-953 <, X 953 <,5 X 24 <, X 953 <,2-346 <,2 X 32 <,6 X 32 <, X 756 <,2-482 <,5 X 953, X 482 <,5 - Tabulka 3 Z-score pro draslík X 892 6, -,42 X 24 7, -,67 X 572 7,4 -,37 X 756 7,6 -,22 X 375 7,7 -,5 X 482 7,8 -,7 X 973 8,,5 X 337 8,4,37 X 346 8,5,45 X 295 8,6,52 X 953 9,3,4 počet laboratoří: z toho vyhovuje: vztažná hodnota: 7,9 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 5,3-2,5 mg/l Tabulka 4 Z-score pro fluoridy X 337,7 -,57 X 375,2 -,78 X 953,2 -,78 X 482,28 -,3 X 973,3 -,2 X 295,35,2 X 24,4,42 X 6,42,54 X 756,48,9 X 346,6,63 počet laboratoří: z toho vyhovuje: vztažná hodnota:,33 mg/l vztažná odchylka: ±25 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: -,66 mg/l V vyhodnocení, X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje, + vyhovuje, - nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 6 / 4

8 Tabulka 5 Z-score pro hořčík X ,2 X , -,6 X ,2 -, X ,5 -,39 X , -,6 X ,2, X ,3,6 X ,5,7 X ,44 X ,,5 X 24 26,99! 32 3, 3,25 počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: vztažná hodnota: 24,2 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 2,6-27,8 mg/l Tabulka 6 Z-score pro hydrogenuhličitany X , -,89 X ,4 X ,33 X ,22 X ,7 X , X ,4 X ,8? ,5 počet laboratoří: 9 z toho vyhovuje: 8 vztažná hodnota: 542 mg/l vztažná odchylka: ± % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: mg/l Tabulka 7 Z-score pro chloridy X 32 3, -,29 X 337 3,6 -,83 X 6 4, -,37 X 973 4, -,37 X 756 4,3 -,8 X 24 4,5, X 295 4,6,9 X 482 4,6,9 X 346 5,3,74 X 375 6,38 X 953 6,38 počet laboratoří: z toho vyhovuje: vztažná hodnota: 4,5 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 2,4-6,6 mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 7 / 4

9 Tabulka 8 Z-score pro křemičitany (SiO 2 ) X ,7 -,93 X 953 5,3 -,34 X 756 5,5 -,29 X 295 5,6 -,27 X ,4,7 X ,6,46 X ,7,48 X 24 55,8 počet laboratoří: 8 z toho vyhovuje: 8 vztažná hodnota: 5,7 mg/l vztažná odchylka: ±6 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 43,5-59,9 mg/l Tabulka 9 Z-score pro rozpuštěné látky při 8 C X , -,44 X , -,35 X , -,25 X , -,2 X ,,5 X ,,4 X ,,2 X ,,42! , 3,5 počet laboratoří: 9 z toho vyhovuje: 8 vztažná hodnota: 576 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: mg/l Tabulka Z-score pro sírany X ,3 -,46 X 24 4,6 -,4 X ,29 X 973 4,2 -,22 X ,3 X 6 42,3,3 X ,3,3 X ,,7 X ,2,37! ,49 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 9 vztažná hodnota: 4,9 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 35,7-48, mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 8 / 4

10 Tabulka Z-score pro sodík X ,29 X , -,77 X ,7 -,48 X ,9 -,45 X ,2 -,5 X ,4,5 X ,4,5 X 375 8,3,48 X 337 8,8,57 X 24 8,6 X 973 8,7,72 počet laboratoří: z toho vyhovuje: vztažná hodnota: 77,5 mg/l vztažná odchylka: ±5 % z toho nevyhovuje: interval správných hodnot: 65,9-89, mg/l Tabulka 2 Z-score pro vápník ! , -8,5 X , -,73 X 572 8,2 -,44 X 337 8,3 -,4 X 24 8, -,24 X 375 8, -,22 X ,, X ,4,34 X ,5,37 X 32 84,6,63 X ,3,78? ,2 2,98 počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: vztažná hodnota: 82 mg/l vztažná odchylka: ± % z toho nevyhovuje: 2 interval správných hodnot: 73,8-9,2 mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 9 / 4

11 Tabulka 3 Soupis výsledků ů Tabulka 3 - Soupis výsledků ů ukazatel jednotka amonné ionty mg/l <,2 <,5 <,6 <,,3 <, <,5.. <,2. <,5 <,2 draslík mg/l 7 8,6. 8,4 8,5 7,7 7,8 7,8. 7,6 6 9,3 8, dusičnany mg/l <, <,27 <, <,5 <,5 <,44,4. <,2,66. <,5 dusitany mg/l <, <,5 <, <,5,3 <,7 <,5. <,5 <,2. <,2 <, fluoridy mg/l,4,35.,7,6,2,28.,42,48.,2,3 hořčík mg/l 26 24,2 3, 23,5 24,5 24, 22 22,. 25, 24,3 22,2 25 hydrogenuhličitany mg/l chloridy mg/l 4,5 4,6 3, 3,6 5,3 6 4,6. 4, 4,3. 6 4, křemičitany (SiO2) mg/l 55 5,6. 52,4 43,7. 53,6.. 5,5. 5,3 53,7 mangan mg/l <,,7. <, <,2 <, <,5.. <,5 <, <, <, rozp. (při 8 C) mg/l sírany mg/l 4,6 44,. 37,3 46, ,3 42, ,2 sodík mg/l 8 74,9. 8,8 78,4 8,3 78,4 74, ,2 73 8,7 vápník mg/l 8 83,5 84,6 8,3 79 8, 89,3 8, , ,4. výsledek nedodán Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 / 4

12 Tabulka 4 Soupis nejistot (%) Tabulka 4 - Soupis nejistot (%) ukazatel jednotka amonné ionty mg/l draslík mg/l dusičnany mg/l dusitany mg/l fluoridy mg/l hořčík mg/l hydrogenuhličitany mg/l 3 2 9, chloridy mg/l , křemičitany (SiO2) mg/l mangan mg/l rozp. (při 8 C) mg/l , sírany mg/l 5. 9, sodík mg/l vápník mg/l výsledek nedodán - neuvedena nejistota (výsledek < ) Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 / 4

13 Tabulka 5 Soupis metod Tabulka 5 - Soupis metod ukazatel jednotka amonné ionty mg/l draslík mg/l dusičnany mg/l dusitany mg/l fluoridy mg/l hořčík mg/l hydrogenuhličitany mg/l , chloridy mg/l křemičitany (SiO2) mg/l mangan mg/l rozp. (při 8 C) mg/l sírany mg/l sodík mg/l vápník mg/l výsledek nedodán - kód metody neuveden Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 2 / 4

14 Tabulka 6 Kódy metod Metoda/technika Kód AAS - Bezplamenová vč. WETA AAS - Hydridová 2 AAS - Metoda studených par 3 AAS - Plamenová C 2 H 2 /N 2 O 4 AAS - Plamenová C 2 H 2 /vzduch 5 AMA Fotometrie 7 Gravimetrie 8 ICP - MS 9 ICP - OES Iontová chromatografie Izotachoforéza 2 Kapilární elektroforéza 3 Konduktometrie 4 Nefelometrie 5 Potenciometrie (např. ph) 6 Průtoková analýza (FIA, CFA) 7 Přímé stanovení DPP 8 Rozpouštěcí voltampérometrie (DPASV, DPCSV, adsorpční) 9 Spektrofotometrie (UV-VIS) 2 TOC absorpce CO2 v roztoku a měření vodivosti 2 TOC redukce CO2 na methan stanovení FID 22 TOC přímé stanovení CO2 IČ spektrometrií 23 Titrace 24 TMA Turbidimetrie 26 Vizuální 27 Výpočet 28 Jiná - vypsat 29 Tabulka 6 Kódy metod Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 3 / 4

15 Tabulka 7 Soupis úspěšnosti ů Tabulka 7 - Soupis úspěšnosti ů ukazatel jednotka amonné ionty mg/l draslík mg/l.. dusičnany mg/l dusitany mg/l fluoridy mg/l... hořčík mg/l. hydrogenuhličitany mg/l.... chloridy mg/l.. křemičitany (SiO2) mg/l..... mangan mg/l rozp. látky (při 8 C) mg/l.... sírany mg/l... sodík mg/l.. vápník mg/l.. výsledek nedodán uspokojivé, VYHOVĚL sporné, NEVYHOVĚL neuspokojivé, NEVYHOVĚL + VYHOVĚL - NEVYHOVĚL Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2 4 / 4

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Zpráva

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

PT # V / 3 / 2011 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, SRPEN 2011

PT # V / 3 / 2011 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR VODY PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, SRPEN 2011 Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI

Více

Obsah. Zprávu vypracovali: RNDr. Jaroslav Šašek, Mgr. Petr Pumann, Ivana Jahnová, Alena Dvořáková

Obsah. Zprávu vypracovali: RNDr. Jaroslav Šašek, Mgr. Petr Pumann, Ivana Jahnová, Alena Dvořáková Obsah 1. Úvod... 2 2. Vzorky... 3 2.1. Příprava vzorků... 3 2.2. Kontrola homogenity a zajištění stability... 4 3. Způsob hodnocení ukazatelů... 4 3.1. Zásady hodnocení ukazatelů obecně... 4 3.2. Vztažné

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/9-1/2017 (č.963) Sérologie lymeské borreliózy. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/34/2016 (č. 953) Průkaz DNA HSV a VZV. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/34/2016 (č. 953) Průkaz DNA HSV a VZV. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, Podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

OR-CH-2/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti speciální anorganické a organické analýzy. Praha, Brno, Ostrava - duben Mn µg/l ± 12 A1-B1a

OR-CH-2/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti speciální anorganické a organické analýzy. Praha, Brno, Ostrava - duben Mn µg/l ± 12 A1-B1a ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab..cz

Více

Bohumín IČO: DIČ: CZ

Bohumín  IČO: DIČ: CZ poskytovatel progamů zkoušení způsobilosti SPL služby pro laboratoře č. 7006 1. máje 432, 735 31 Bohumín, akreditovaný ČIA, tel/fax:+420 596 014 627, dle ČSN EN ISO/IEC 17043 info@spl-bohumin.cz www.spl-bohumin.cz

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1 ASLAB Středisko pro posuzování laboratoří Posuzování odborné způsobilosti

Více

Závěrečná zpráva. PT#M/29/2016 (č. 939) Sterilizace. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. PT#M/29/2016 (č. 939) Sterilizace. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-01 - 04 Zkoušení způsobilosti Tyto metodické

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/34/2010 (č. 684) Průkaz DNA HSV a VZV

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/34/2010 (č. 684) Průkaz DNA HSV a VZV Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Senzorická analýza vody hodnocení pachu a chuti

Senzorická analýza vody hodnocení pachu a chuti OBSAH 2 Úvod...3 Příprava a organizace zkoušení způsobilosti...3 2. Typy připravovaných vzorků...3 2.2 Označení vzorků...3 2.3 Kódy přiřazené vzorkům...3 2.4 Postup přípravy vzorků...4 2.5 Množství a balení

Více

Označení PT: Ukazatele:

Označení PT: Ukazatele: Označení PT: CSlab spol. s r.o., Bavorská 856/1, Praha 5,PSČ: 155 00,e-mail:cslab@cslab.cz http://www.cslab.cz PT/S/Od/1/2013 Vzorkování odpadů (akreditovaný program pod označením PT8) Matrice: Ukazatele:

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

OR-CH-3/16. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2016

OR-CH-3/16. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2016 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab..cz

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 CSlab spol. s r.o. poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7003 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 Informace pro zájemce o zkoušení způsobilosti CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

0,00 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40

0,00 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT# V-4-2007 Název Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody Organizátor ESPT Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Šrobárova 48, Praha 10,

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Stanovení rodových a druhových protilátek proti chlamydiím PT # M/21/2010 EHK 662/1-5/2010. Sérologie chlamydií

Stanovení rodových a druhových protilátek proti chlamydiím PT # M/21/2010 EHK 662/1-5/2010. Sérologie chlamydií EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT EHK 662 Sérologie chlamydií závěrečná zpráva Hana Zákoucká, Svetlana Žufanová Pracoviště 2 ESPT (AP OML Akreditační pracoviště Odboru mikrobiologických

Více

Statistické zpracování výsledků

Statistické zpracování výsledků Statistické zpracování výsledků Výpočet se skládá ze dvou částí. Vztažná hodnota a také hodnota směrodatné odchylky jednotlivých porovnání se určuje z výsledků dodaných účastníky MPZ. V první části je

Více

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby:

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby: INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH ASLAB ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2010 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků)

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků) Externí hodnocení kvality (EHK) Petr Breinek BC_EHK_N2011 1 Externí hodnocení kvality (EHK) také: Zkoušení způsobilosti nepoužívat: Externí kontrola kvality (od 07/2011) norma ISO 17043 Doplňuje vnitřní

Více

březen červen 2015, Praha, Brno, Ostrava

březen červen 2015, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/1, Praha 5 PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 53 12 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: PT/CHA//2015 (akreditovaný jako

Více

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 28. března 2012

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda

Více

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší

Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Program zkoušení způsobilosti pro škodliviny v ovzduší Státní zdravotní ústav Praha 10, Šrobárova 48 Ing. Věra Vrbíková RNDr. Bohumil Kotlík Iveta Laňková Program zkoušení způsobilosti laboratoří pro škodliviny

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad Protokol o zkoušce č.j. 2/2016, počet stran 7, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

březen červen 2016, Praha, Brno, Ostrava

březen červen 2016, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/1, Praha 5 PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 53 12 http://www.cslab.cz Pokyny k PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: Seminář: Zasílání výsledků:

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 143/2012 Sb. - poslední stav textu 143/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 o postupu pro určování znečištění

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Studentská PARDUBICE.

Studentská PARDUBICE. Studentská 95 532 10 PARDUBICE www.uni-pardubice.cz KVALITA PRAMENŮ A STUDÁNEK V PARDUBICKÉM KRAJI Marcela Pejchalová 1, Petra Hanzalová 1, Jarmila Vytřasová 1, Radovan Metelka 2 1 Katedra biologických

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Alena Nižnanská a), Alena Čapková b), Jana Kabátová c), Richard Burda c), a) CSlab spol. s r.o., cslab@cslab.cz b) HYDRAC,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón 00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010

Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 Správa Národního parku České Švýcarsko Geochemický monitoring podzemních vod Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfě 9/336 Výtisk 3/3 190 00 Praha 9 ALS Czech Republic

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY. EHK 795 Sérologie chlamydií. Souhrn EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT. Hana Zákoucká

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY. EHK 795 Sérologie chlamydií. Souhrn EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT. Hana Zákoucká EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT EHK 795 Sérologie chlamydií Hana Zákoucká Souhrn Program zkoušení způsobilosti PT#M/21/2013 č.795 byl zaměřen na sérologii chlamydií. Návrh a realizace byly prováděny podle

Více

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ Ing. Radka Hušková, Ing. Hana Tomešová Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody email: radka.huskova@pvk.cz ; hana.tomesova@pvk.cz Bromičnany jsou jedním

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03 - 07 Politika ČIA pro účast v národních

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Odběry vzorků vody bazény

Odběry vzorků vody bazény OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ AKCE... 3 ODBĚROVÁ LOKALITA... 3 POŽADAVKY NA ODBĚRY VZORKŮ VODY Z BAZÉNU... 3 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ... 3 3. ZJIŠTĚNÍ... 3 HODNOCENÍ ODBĚRU

Více

Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA Vrchlického 57, Jihlava. č. 3089/2009/HL PROTOKOL

Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA Vrchlického 57, Jihlava. č. 3089/2009/HL PROTOKOL A L 1390 Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA č. 3089/2009/HL Počet příloh: O Rozsah analýzy: Vyhláška č.25212004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený rozbor pitné vody Vzorek číslo: 1417712009/HL

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory Miroslav Perný Kontrola kvality analytických výsledků PŘESNOST SPRÁVNOST ANALYTICKÝ VÝSLEDEK INFORMACE O KONCENTRACI HLEDANÉHO ANALYTU METODY CHEMICKÉ

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Protokol o zkoušce č. 1321/15 REVOS Rokycany s.r.o..sedláčkova 651/111, Rokycany IČO :

Protokol o zkoušce č. 1321/15 REVOS Rokycany s.r.o..sedláčkova 651/111, Rokycany IČO : S E K O LA B s.r.o. č. 1321/15 Zbiroh - hydrant - Divadelní ul. Pořadové č. vzorku : 1321 Příjem provedl : Faměrová Datum dokončení: 27.5.2015 Ukazatel Jednotka Mezní hodnota Naměřeno Nejistota měření

Více