Aplikační úrovně GRI GRI. Verze 3.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0"

Transkript

1 Verze 3.0

2 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní. Aby tento systém uspokojil potřeby všech tvůrců zpráv o udržitelném rozvoji, od začátečníků po pokročilé tvůrce reportů, přes ty, kteří stojí někde uprostřed, pracuje se třemi úrovněmi dodržování Pokynů GRI. Jednotlivé aplikační úrovně jsou označeny písmeny C, B a A. Kritéria platná pro každou úroveň odrážejí míru dodržování zásad reportingového rámce GRI. Znaménko plus (+) používané vedle označení jednotlivé úrovně (např. C+, B+ nebo A+) poukazuje na kontrolu uvedených údajů externím subjektem. Jak systém aplikačních úrovní funguje? Autor zprávy sám vyhlásí aplikační úroveň na základě vlastního porovnání obsahu zprávy a kritérií Aplikačních úrovní GRI (viz druhá strana letáku). Reportující organizace mohou, kromě vlastního vyhlášení aplikační úrovně, zvolit ještě jednu nebo obě z následujících možností: Požádat třetí stranu o zhodnocení správnosti vyhlášené aplikační úrovně. Hodnota úrovní Cílem úrovní je poskytnout: Čtenářům zprávy informace o tom, jak dalece se autoři zprávy řídili Pokyny GRI a dalšími prvky Reportingového rámce. Tvůrcům zprávy vizi nebo cestu pro postupné přidávání další prvků Reportingového rámce GRI. Vyhlášení aplikační úrovně jasně vyjadřuje, jaké prvky Reportingového rámce GRI byly použity při přípravě zprávy o udržitelném rozvoji. Podněty pro začátečníky: Úrovně poskytují začínajícím tvůrcům zpráv o udržitelném rozvoji startovací čáru a zdůrazňují důležitost postupného rozšiřování obsahu zprávy v čase. Uznání zkušeností pokročilých tvůrců zpráv: Rostoucí počet tvůrců zpráv o udržitelném rozvoji vyvinulo sofistikované reportingové systémy vycházející z reportingového rámce GRI a obsahující zajištění kvality prezentovaných informací. Tito tvůrci hledají způsoby, jak svou kvalitně odvedenou práci předat čtenářům skrze své zprávy, pokud možno jednoduchým a srozumitelným způsobem. Požádat GRI o kontrolu správnosti vyhlášené aplikační úrovně. 1

3 Kritéria aplikačních úrovní Zprávy, které mají splňovat úrovně C, C+, B, B+, A nebo A+, musí obsahovat všechna kritéria pro danou úroveň. Aplikační úrovně C C + B B + A A + Standartní údaje G3 Profil organizace G3 Údaje o manažerském přístupu G3 Ukazatele výkonu & ukazatele uvedené v sektorových dodatcích VÝSTUP VÝSTUP VÝSTUP Zpráva obsahuje body: , , Nejsou vyžadovány Zpráva obsahuje alespoň 10 ukazatelů výkonu, přičemž společenská, ekonomická a environmentální oblast musí být (každá) zastoupena alespoň jedním ukazatelem. *Konečná verze Sektorového dodatku Zpráva obsahuje všechna kritéria úrovně C plus: , , Údaje o manažerském přístupu pro všechny kategorie ukazatelů Zpráva obsahuje alespoň 20 ukazatelů výkonu, přičemž oblasti, ekonomická a environmentální, oblasti lidských práv a pracovních záležitostí a oblast společenská a oblast odpovědnosti za produkty musí být (každá) zastoupena alespoň jedním ukazatelem. Stejné požadavky jako u úrovně B Údaje o manažerském přístupu pro všechny kategorie ukazatelů Zpráva obsahuje, s přihlédnutím k zásadě významnosti, všechny základní ukazatele G3 a sektorové dodatky* (tj. zpráva buď a) tyto ukazatele zahrnuje nebo b) uvádí, proč konkrétní ukazatele nejsou zahrnuty). Vyhlášení Aplikační úrovně Zpráva by měla obsahovat tabulku aplikačních úrovní GRI, aby bylo jasné, jaká aplikační úroveň byla splněna a kdo toto hodnocení provedl. Výsledná zpráva nemůže být uznána jako zpráva vycházející z kritérií GRI, pokud neobsahuje vyhlášení aplikační úrovně. Tvůrci zpráv se mohou rozhodnout nechat ověřit správnost vyhlášené úrovně třetím subjektem nebo sekretariátem GRI. Tabulku aplikační úrovně mohou tvůrci umístit kamkoliv v rámci tištěné nebo elektronické zprávy. Logicky tato tabulka nejlépe zapadá na následující místa (ovšem není to podmínkou): Vnitřní strana obalu (předního i zadního) tištěné zprávy; Kapitola věnovaná cílům a parametrům zprávy (viz Profil organizace ); Společně s obsahovým indexem GRI (viz Profil organizace 3.12). Zprávy vycházející z metodiky GRI tato organizace uzná pouze, pokud budou obsahovat alespoň tabulku s označením aplikační úrovně zprávy, jak jí zhodnotili její tvůrci. Kontrola aplikační úrovně třetím subjektem nebo GRI není nutná pro uvedení zprávy na internetových stránkách GRI. Každé použití konkrétní terminologie Pokynů GRI pro Aplikační úrovně musí vycházet z výše uvedených kritérií aplikačních úrovní GRI. U zpráv publikovaných na internetu je vhodná úvodní stránka nebo stránka s obsahem; 2

4 Aplikační úrovně 2002 C C + B B + A A + v souladu Dobrovolné Povinné Vlastní hodnocení třetím subjektem GRI B GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 Například z této tabulky je zřejmé, že tvůrce zprávy vyhodnotil aplikační úroveň jako B a toto hodnocení bylo kontrolováno jak třetí stranou, tak GRI. Ikona GRI C C + B GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 REPORT 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 GRI 2006 CHECKED 2006 B + A A + Jak požádat GRI o kontrolu aplikační úrovně? Tvůrci zpráv mají možnost požádat GRI o kontrolu aplikační úrovně. Žádosti je možné poslat prostřednictvím internetových stránek Požádáte-li s dostatečným předstihem, GRI zkontroluje vyhlášenou aplikační úroveň ještě před zveřejněním zprávy. Jakmile dojde ke shodě ohledně správné aplikační úrovně, GRI vám poskytne zvláštní ikonu, která odpovídá dohodnuté úrovni. Tuto ikonu pak můžete použít jak v online zveřejňovaných zprávách, tak v jejich tištěné verzi. Poznámky ke kontrole : GRI ve zprávě kontroluje přítomnost kritérií odpovídajících aplikační úrovni vyhlášené tvůrci zprávy. GRI poskytne tvůrcům zprávy přehled svých zjištění. Kontrola neuvádí názor GRI na kvalitu zprávy a jejího obsahu. Jde pouze o kontrolu, do jaké míry se tvůrci zprávy řídili Reportingovým rámcem GRI. Znaménko plus (+) (C+, B+, A+) je možné použít pouze tehdy, byla-li externě kontrolována kvalita zprávy. Kontrola aplikační úrovně ze strany GRI nenahrazuje externí kontrolu kvality zprávy, a proto nevede k použití znaménka plus (+). Bude-li GRI požádána, aby zkontrolovala aplikační úroveň C+, B+ nebo A+, zkontroluje, zda zpráva obsahuje prohlášení externího kontrolora kvality. GRI kontroluje aplikační úroveň za poplatek. Tento poplatek se netýká zainteresovaných skupin, které jsou členy GRI (tzv. Organizational Stakeholders). 3

5 Aplikační úrovně a zajištění kvality Aplikační úrovně C+, B+, a A+ je možné vyhlásit pouze tehdy, byla-li kvalita zprávy externě kontrolována. Tvůrce zprávy může vyhlásit plus (+) pouze tehdy, věří-li, že použil mechanismy externího zajištění kvality, které: Využívají služeb externích subjektů kompetentních v dané věci a využívajících, pro reportující organizaci, externích postupů zajištění kvality; Dodržovaly přesně popsané, vysvětlitelné nebo dokumentovatelné postupy; Zhodnotily schopnost zprávy poskytnout vyrovnané a přiměřené informace o výkonu a výsledcích organizace s ohledem na použitá data a zvolený obsah a Vedou k formulaci názoru nebo závěrů dostupných čtenářům zprávy (viz strana 37 Pokynů verze 3.0). Bude-li GRI požádána o kontrolu plusové aplikační úrovně, zkontroluje, zda zpráva obsahuje prohlášení externího kontrolora kvality. Nebude však zjišťovat, zda externí kontrolor splnil výše uvedená kritéria. Aplikační úrovně mají ukázat cestu pro postupné přidávání dalších a dalších prvků Reportingového rámce GRI při přípravě zpráv o udržitelném rozvoji. V žádném případě nemají nahradit externí zajištění kvality, ani nemají stejnou váhu. Přechod z Pokynů 2002 Tvůrci zpráv mající zkušenosti s Pokyny 2002 se budou muset rozhodnout, kdy přejít na Pokyny G3. Z tohoto důvodu budou internetové stránky GRI ještě dva reportingové cykly uznávat zprávy vypracované podle Pokynů (Vypracováváte-li svou první zprávu, měli byste se řídit Pokyny verze 3.0) Abyste zdůraznili, že je vaše zpráva založena na Pokynech 2002, vyhlaste jednu z následujících úrovní reportingu. Můžete také požádat GRI o kontrolu, zda je toto prohlášení v souladu. Kritéria pro označení V souladu 2002: 1. Zpráva se věnuje sekcím 1 až 3 části C. 2. Zpráva obsahuje obsahový index GRI, jak je uvedeno v sekci 4 části C. 3. Zpráva zmiňuje všechny základní ukazatele popsané v sekci 5 části C, a to následujícím způsobem: (a) uvádí údaje vyžadované těmito ukazateli nebo (b) zdůvodňuje, proč některé ukazatele nejsou ve zprávě obsažené. 4. Ujistěte se, že je zpráva v souladu s principy popsanými v části B Pokynů pro úspěšný reporting. 5. Zahrňte do zprávy následující prohlášení podepsané představenstvem nebo generálním ředitelem: Tato zpráva byla připravena podle Pokynů GRI Údaje zde obsažené podávají vyrovnané a přiměřené informace o ekonomických, environmentálních a společenských výsledcích naší organizace. Kritéria pro označení V souladu 2002: Autor by měl do zprávy zahrnout prohlášení informující o skutečnosti, že zpráva byla vypracována v souladu s Pokyny Výraz v souladu může být podle potřeby nahrazen následujícími slovními spojeními: založena na; vypracována podle; řídí se; následuje; podléhá a odkazuje se. 4