Montér ocelových konstrukcí ( H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 6 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA 29 2

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu Název rekvalifikačního vzdělávacího programu Platnost hodnotícího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce www vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro Montér ocelových konstrukcí ( H) Platnost od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační vzdělávací program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání. Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními: Onemocnění oběhové soustavy. Poruchy termoregulace. Onemocnění ledvin. Závažná endokrinní onemocnění. Závažná onemocnění dýchacích cest a plic. Onemocnění vylučující výkon typové pozice: Záchvatovité a kolapsové stavy. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem. Pro vstup do modulu Svařování: zdravotní způsobilost potvrzena odborným lékařem, podmínka stanovena dle ČSN Prezenční 528 hodin, pro držitele svářečského průkazu 396 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér ocelových konstrukcí 3

4 niž bude rekvalifikace uskutečňována Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 4

5 2. Profil absolventa Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí (kód: H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od do neomezeně. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: orientovat se v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí; měřit a kontrolovat rozměry, geometrické tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu; ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály, popř. plasty (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.); sestavit, montovat a demontovat ocelové konstrukce; používat různé prostředky pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi; rovnat kovy pod lisem a pomocí ohřevu; svařovat kovy; připravovat ocelové konstrukce na svařování; volit postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a díly pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent s osvědčením má uplatnění v činnostech souvisejících se zhotovováním, montáží a údržbou ocelových konstrukcí. Pracovními činnostmi jsou: vykonávání přípravných, montážních a jiných prací; montáž, demontáž, a opravy částí ocelových konstrukcí - především budov, silničních a železničních mostů, jeřábů, jeřábových drah, lanových drah, vysokých pecí, kotelen, vodojemů, hydrocentrál, větrných elektráren, venkovních rozvoden, dopravníků, vysílačů, apod. na externích montážích; provádění revizí ocelových konstrukcí; Uplatnění najdou v povoláních: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik báňské záchranné služby; Mechanik opravář. Absolventi programu dalšího vzdělávání se mohou uplatnit ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži ocelových konstrukcí, ale i zařízení a vybavení, vyskytující se v podnicích služeb a v domácnostech. Po úspěšném zvládnutí vzdělávacího programu a složení příslušné kvalifikační zkoušky dle NSK může absolvent pokračovat v dalším vzdělávání a po složení patřičných kvalifikačních zkoušek (Zámečník a Opravář strojů a zařízení) získat úplnou kvalifikaci Strojní mechanik ( kód: H/01). 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Základním cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy řešit konkrétní praktické problémy a situace v oboru montér ocelových konstrukcí s využitím získaných znalostí a zejména praktických dovedností. Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a praktickou výuku. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovaly a pokrývaly co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz je při výuce kladen na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem je nejen získání znalostí a dovedností v jednotlivých modulech, ale i pochopení souvislostí mezi tématy v modulech a získání přehledu o celé problematice. Minimální hodinová dotace stanovená MŠMT je stanovena na 396 hodin. Rozšíření počtu hodin na celkem 528 hodin je způsobeno zařazením volitelných modulů Příprava konstrukcí na svařování a Svařování kovů do programu dalšího vzdělávání. Organizace výuky Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická výuka v rozsahu 208 hodin (délka jedné vyučovací hodiny 45 minut, maximální počet vyučovacích hodin v jednom dni je 8 hod.) je realizována na odborných učebnách vybavených PC technikou, včetně simulačních a grafických programů. Odborný výcvik v rozsahu 320 hodin (délka jedné vyučovací hodiny 60 minut, maximální počet vyučovacích hodin v jednom dni je 7 hod.) je realizován v odborných učebnách a dílnách. Počet účastníků v jedné skupině maximálně 12 osob. Všichni účastníci vzdělávacího programu budou při zahájení proškoleni v oblasti BOZP, PO a ekologie se zaměřením na ukládání odpadů. Pracovní oděv odpovídající předpisům BOZP používají účastníci vlastní. Postupy hodnocení výuky V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který dosáhl alespoň základů vzdělání. Pro vstup do modulu Svařování zdravotní způsobilost potvrzena odborným lékařem, podmínka stanovena dle ČSN

7 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Montér ocelových konstrukcí ( H) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Teoretická výuka Prezenční výuka Distanční výuka Praktická výuka Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Orientace v normách MOK Zápočet Měření a kontrola MOK Zápočet Volba technologických postupů MOK Zápočet Prostředky pro manipulaci MOK Zápočet Ruční obrábění MOK Zápočet Rovnání kovů MOK Zápočet Příprava konstrukcí na svařování * MOK Zápočet Svařování kovů * MOK Zkouška Sestavování, montáž a demontáž MOK Zkouška 148/60* 0 248/72* Součty 396/132* CELKEM *Držitelé svářečského průkazu nemusí absolvovat moduly MOK7 a MOK8. Optimální trajektorie: MOK1 MOK2 MOK3 MOK4 MOK5 MOK6 MOK7 MOK8 MOK9 Trajektorie pro uchazeče se svářečským průkazem: MOK1 MOK2 MOK3 MOK4 MOK5 MOK6 MOK9 Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 7

8 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu Název modulu Orientace v normách Kód MOK1 Délka modulu 12hod teoretické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Stručná anotace vymezující cíle modulu. Absolvent je schopen samostatně pracovat s technickými normami, vyhledávat technické údaje ve Strojnických tabulkách a pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací jako podklady pro vykonávání výrobní činnosti v pracovním procesu a aby byl schopen jednoduchou technickou dokumentaci vytvářet. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Číst různé druhy technické dokumentace. b) Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. c) Používat technické normy a odpovídající podklady ocelových konstrukcí. Učivo / obsah výuky 1. Normalizace druhy norem; druhy technických výkresů; druhy čar na technických výkresech; normalizace písma. 2. Zobrazování tvaru strojních součástí kosoúhlá dimetrie; pravoúhlé promítání; řezy a průřezy; přerušování obrazů. 3. Kótování na strojnických výkresech základní pojmy a pravidla kótování; kótovací a vynášecí čáry; hraničící šipky. 4. Předepisování přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch a prvků mezní úchylky; tolerance délkových a úhlových rozměrů; lícování; druhy uložení; tolerance tvaru a polohy. 5. Předepisování jakosti povrchu 6. Předepisování materiálu, druhu a rozměrů polotovaru, tepelného zpracování a povrchových úprav 7. Výkresy součástí popisové pole; normalizované strojní součásti. 8. Výkresy sestavení 8

9 montážní výkresy; seznam položek. 9. Speciální výkresy výkresy polotovarů; kreslení schémat. Postupy výuky teoretická výuka v učebně výklad; individuální a skupinová výuka zaměřena na nácvik čtení technických výkresů a používání norem, technických tabulek; problémové učení; procvičování čtení výkresové dokumentace výrobní, montážní i sestavení; pozorováním; individuální ověření dovednosti v kreslení jednoduchých výrobních výkresů (skic); Způsob ukončení modulu Modul je zakončen zápočtem slovně nad technickým výkresem s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem, apod. hodnocení se provádí průběžně (případně lze ukončit modul i závěrečným testem); uchazeč bude mít k dispozici Strojnické tabulky, typový výkres sestavení a výrobní výkres vč. kusovníku; je třeba splnit všechna kriteria: o číst různé druhy technické dokumentace; o orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách; o používat technické normy a odpovídající podklady ocelových konstrukcí. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Čte s využitím odborné terminologie předloženou technickou dokumentaci (konstrukční výkresy), tedy: správně popíše geometrický tvar rotační/nerotační součásti, včetně systému kótování; zdůvodní použití Ra a IT; vyjádří správně vhodné druhy doplňkových údajů na výkrese (tepelné, či chemickotepelné zpracování, povrchovou úpravu apod.). Orientuje se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Správně používá technické normy a odpovídající podklady ocelových konstrukcí. 9

10 Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky. Doporučená: Strojnické tabulky (např.vávra, Pavel a kol. Strojnické tabulky. Praha: SNTL 1983) KLETEČKA, J.; FOŘT, P. Technické kreslení. Computer Press, ISBN: , EAN: ; 2011 (1. vydání) Doplňková: FIALOVÁ, D.; GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba. Technologie 2. díl. Parta, 2006 DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školy i praxi. Praha: Sobotáles 2007, 612 s. ISBN Dílenské tabulky 10

11 Název modulu Měření a kontrola Kód MOK2 Délka modulu 8hod teoretické - 8hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný absolvování modulu MOK1 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent volí vhodné měřící metody dle výkresu, správně dokáže odečíst hodnoty z posuvného měřítka, z mikrometru, dovede správně použít převodní délkové jednotky, využít měřidla pro úhly, zná způsoby přímého a nepřímého měření a zjišťování jakosti (drsnosti) povrchu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku. b) Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu. c) Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Učivo / obsah výuky Měření a orýsování: druhy měřidel, jednotky používané při měření ve strojnictví; způsoby měření a chyby vzniklé při měření; přesnost měřidel; měřidla pro měření délek; měřidla pro měření úhlů; účel orýsování; nářadí pro orýsování; příklady orýsování jednoduchých výrobků; měření kolmosti; měření rovnoběžnosti; měření rovinnosti a přímočarosti; měření souososti a rzivosti; měření drsnosti; měření úhlů a kuželů. Postupy výuky teoretická výuka v učebně výklad, samostudium. individuální a skupinová výuka; problémové učení; praktická výuka instruktáž v dílně; praktický výcvik. pozorováním; analýza výsledků činnosti, individuální ověření dovedností-správné určení měřidel a metod měření. 11

12 Způsob ukončení modulu modul je ukončen zápočtem; hodnotí lektor-průběžně; uchazeč bude mít k dispozici Strojnické tabulky, měřidla a rýsovačské potřeby; je třeba splnit všechna kriteria; podmínkou je alespoň 80% účast. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Prakticky předvede se slovním zdůvodněním vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Správně změří délkové rozměry a rozměry geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu. Předvede a správně vyhodnotí na výrobku dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy z výkresové dokumentace. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky. Doporučená: Strojnické tabulky (např.vávra, Pavel a kol., Strojnické tabulky. Praha: SNTL 1983) FIALOVÁ, D., GRADEK, V., Zámečnické práce a údržba. Technologie 1. díl. Parta, 2006 Informační zdroje: URL: < 12

13 Název modulu Volba technologických postupů Kód MOK3 Délka modulu 8hod teoretické - 8hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný absolvování modulu MOK2 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent získá dovednosti ve zpracování a čtení výrobních a montážních technologických postupů, zná základní pojmy terminologie výrobních (technologických a montážních) postupů, členění výrobního postupu a požadavky na jeho obsah, zná druhy postupů a činitele, které ovlivňují tvorbu výrobního postupu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Volit odpovídající postup práce. b) Určit potřebné náhradní díly. c) Vyčíst správně údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu. d) Volit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a strojní zařízení, potřebné při sestavení, opravě, a údržbě, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí. e) Sestavit montážní (výrobní) postup. Učivo / obsah výuky 1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP - TERMINOLOGIE - pojmy terminologie výrobních postupů; - členění, druhy výrobních postupů. 2. ZÁKLADNÍ POJMY O MONTÁŽI SESTAVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU MONTÁŽE o prostudování výkresů a technických podmínek montážní jednotky; o rozdělení montážní jednotky na jednotlivé operace a určení jejich sledu; o určení montážních pomůcek, měřidel, nářadí apod.; o provedení montáže a přezkoušení funkcí. ÚCHYLKY TVARU A POLOHY o úchylka přímosti příklad měření; o úchylka rovinnosti příklad měření; o tvarové úchylky kruhovitost, válcovitost; o úchylka rovnoběžnosti příklad měření; o úchylka sklonu příklad měření; o úchylka kolmosti příklad měření; o úchylka souososti příklad měření; o úchylka házení příklad měření. 3. FUNKČNÍ ZKOUŠKA CELKŮ, STROJŮ, ZAŘÍZENÍ 4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 13

14 Postupy výuky individuální a skupinová výuka; problémové učení; pozorováním; teoretická výuka v učebně výklad, samostudium; praktická výuka instruktáž v dílně; praktický výcvik pod dohledem lektora individuální ověření. Způsob ukončení modulu modul je zakončen zápočtem-prověřovací písemnou prací, včetně provedené funkční zkoušky, případně testem; slovně vysvětlí, popíše a uvede důležité faktory pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu; uchazeč bude mít k dispozici Strojnické tabulky, výkres sestavení vč. kusovníku, případně předtištěný rastr pro zpracování technologického (výrobního) postupu; kriteriem je minimálně 80 % účast. Hodnotící stupnice: splnil - nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení Provede správné sestavení součástek v jeden celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci se slovním zdůvodněním. Správně provede kontrolu vzájemné polohy spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti se slovním zdůvodněním. Správně provede měření dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, listovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji. Správně provede funkční zkoušku strojů, zařízení, výrobních linek a pod., slovně či písemně zkoušku vyhodnotí. Respektuje bezpečnostní předpisy a dodržuje pořádek na svém pracovišti. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba. Technologie 2. díl. Parta, 2006 Doplňková: FISCHER, Ulrich a kol. Základy strojnictví. Praha: Sobotáles, s. ISBN DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školy i praxi. Praha: Sobotáles 2007, 612 s. ISBN ČENSKÝ, M. Technologie montáží 2. Praha: SNTL,

15 Název modulu Prostředky pro manipulaci Kód MOK4 Délka modulu 8hod teoretické - 8hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu MOK 3 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent získá dovednosti v procesu manipulace s materiálem, tedy v souhrnu operací skládajících se převážně z nakládky, přepravy, vykládky a překládky, z dopravy materiálu, polotovarů, z technologických manipulací, dále z dopravy výrobků, z jejich skladování, vážení, balení, třídění, dávkování, měření a počítání kvality a z manipulace s odpadem. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Připravit pro prováděné práce pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvíhací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující popř. umožňující montáž. b) Používat mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory. c) Dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky. Učivo / obsah výuky Prostředky z hlediska dráhy, po které se manipulovaný materiál pohybuje prostředky s pohybem na volné dráze (např. dopravní vozíky); prostředky s pohybem materiálu po vázané dráze (např. doravníky); prostředky nezávislé na dráze (např. zařízení skladů). Prostředky z hlediska časové spojitosti pracovního procesu nepřetržitě kontinuální periodicky pracující prostředky (pásové dopravníky, lanopásové dopravníky) a kontinuální s pravidelnými dávkami (korečkové elevátory); cyklicky pracující prostředky (skipy). Prostředky z hlediska způsobu působení dopravovaného materiálu na pohyb manipulačního prostředku gravitační (skluzy, válečkové dopravníky); s mechanickým přenosem sil: s tažným prostředkem (elevátory, dopravníky) nebo s přenosem realizovaným pomocí třecích sil (skipy, železniční doprava); s dopravou v pomocném médiu (hydraulická a pneumatická doprava). Prostředky z hlediska charakteristiky-skupenství, stavu v jakém se dopravovaný materiál nachází sypkými hmotami; kusovým materiálem; kapalinami a plyny. Prostředky 1. Zdviháky hřebenový zdvihák; šroubový zdvihák; hydraulický zdvihák; zvedací stůl (plošina). 15

16 2. Navíjedla ruční vrátek; elektrický vrátek. 3. Kladkostroje násobný kladkostroj; šroubový kladkostroj; elektrický kladkostroj. 4. Visuté kočky s ručním pohonem; s kombinovaným pohonem; s elektrickým pohonem. 5. Jeřáby mostové jeřáby; otočné jeřáby; portálové jeřáby; dílenský jeřáb; zvedací magnety; automobilové (mobilní) jeřáby. 6. Výtahy osobní výtahy; nákladní výtahy. 7. Dopravníky s tažným elementem; bez tažného elementu. 8. Dopravní zařízení ruční paletovací vozíky; akumulátorové plošinové vozíky; vysokozdvižné vozíky. Postupy výuky hromadná výuka-exkurze do firmy s rozvinutou logistikou (např. Robert Bosch s.r.o.); skupinová výuka přednášky kombinované se cvičeními v okolních firmách; týmová práce; praktická výuka instruktáž v dílně; praktická výuka pod dohledem lektora. Způsob ukončení modulu: modul je ukončen zápočtem: praktickým předvedením u vybraných prostředků v průběhu výuky (např. pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky, manipulátory); uchazeč bude mít k dispozici základní manipulační a mechanizační prostředky; kriteriem je minimálně 80 % účast ve výuce; hodnotí lektor-průběžně. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil 16

17 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Správně připraví pro prováděné práce pracoviště, zvolí a správně používá manipulační, zdvíhací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující popř. umožňující montáž. Správně používá mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory). Dodržuje bezpečnost práce a používá předepsané ochranné pomůcky. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky. Doporučená: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Systémy a prostředky manipulace s materiálem; ISBN ; (Vysoké učení technické v Brně : brož.), CERM

18 Název modulu Ruční obrábění Kód MOK5 Délka modulu 8hod teoretické - 16hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný absolvování modulu MOK 4 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent za pomocí vhodných technologických postupů umí dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů výrobku, je schopen ručním a jednoduchým strojním obráběním dosáhnout požadovaného výsledku. Ke své práci dokáže využít mechanizované nářadí. Při všech technologických operacích dodržuje předepsanou bezpečnost při práci, udržuje pořádek na pracovišti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním. b) Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů. c) Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů. d) Obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné plasty. Učivo / obsah výuky 1. ŘEZÁNÍ KOVŮ a) Princip řezání kovů b) Druhy řezání kovů c) Upínání materiálů d) Bezpečnost a ochrana při práci 2. STŘÍHÁNÍ KOVŮ a) Princip stříhání kovů b) Druhy stříhání kovů 3. PILOVÁNÍ KOVŮ a) Princip pilování kovů b ) Druhy pilovaných ploch c) Druhy pilníků d) Upínání materiálů e) Bezpečnost a ochrana při práci 4. VRTÁNÍ KOVŮ a) Princip vrtání kovů b) Druhy vrtaček c) Druhy vrtáků dle upnutí d) Upnutí materiálu e) Bezpečnost a ochrana při práci 18

19 5. BROUŠENÍ KOVŮ a) Princip broušení kovů b) Bezpečnost a ochrana při práci 6. ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ KOVŮ a) Způsoby tváření kovů b) Ohýbání c) Rovnání d) Bezpečnost a ochrana při práci Postupy výuky individuální a skupinová výuka; problémové učení; pozorování; teoretická výuka v učebně výklad, samostudium; praktická výuka instruktáž v dílně; praktický výcvik pod dohledem lektora. Způsob ukončení modulu modul je ukončen zápočtem; uchazeč bude mít k dispozici nářadí, přípravky, měřidla aj. pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů, včetně pomůcek ochranných; kriteriem je minimálně 80 % účast; hodnotí lektor-průběžné praktické předvedení. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Správně opracovává výrobky, dbá požadovaných tvarů a rozměrů, vhodně využije pro ulehčení práce a zrychlení výrobních časů vhodných nářadí a přípravků. Při práci využije správné mechanizované nástroje tak, aby urychlil požadované časy a zároveň se nedopouštěl porušování bezpečnosti práce. Správně obrábí ručně a umí zpracovávat kovové materiály popř. jiné plasty. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba. Technologie 1. díl. Parta, 2006 FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba. Technologie 2. díl. Parta,

20 Název modulu Rovnání kovů Kód MOK6 Délka modulu 8hod teoretické - 16hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu MOK 3 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent dokáže ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů, opravovat výrobky rovnáním pod lisem, používat pomůcky, případně vyrobit potřebné přípravky. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury b) Opravovat rovnáním pod lisem c) Vyrobit přípravky a pomůcky potřebné k rovnání Učivo / obsah výuky a) Ohřev plamenem. b) Odhad teploty ohřevu ve vztahu k jakosti materiálu a manipulace se žhavým polotovarem. c) Provedení jednoduchých hladkých ohybů za tepla. d) Rovnání pod lisem. e) Rovnání materiálu pomocí jednoduchých přípravků, jejich výroba. f) Organizace a bezpečnost práce. Postupy výuky individuální a skupinová výuka; problémové učení; pozorování; teoretická výuka v učebně; praktická výuka instruktáž v dílně; praktická výuka pod dohledem (vedením) lektora;. individuální ověření praktických dovednosti; Způsob ukončení modulu: modul je ukončen zápočtem-praktickým předvedením se slovním zdůvodněním; uchazeč bude mít k dispozici nářadí, přípravky, měřidla aj. pomůcky pro ohřev a rovnání pod lisem; kriteriem je minimálně 80 % účast a prokázaní všech kriterií; hodnotí lektor-průběžně v průběhu výuky modulu praktické plnění kriterií prakticky: na polotovarech z různých druhů oceli a neželezných kovů prakticky provede ohřev bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury; prakticky provede rovnání pod lisem; v případě nutnosti navrhne a vyrobí přípravek potřebný k rovnání (ohýbání); 20

21 zvolí správné pomůcky. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Provede správný ohřev polotovarů z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury. Provede opravu rovnáním pod lisem v požadovaných parametrech. Provede správně výrobu přípravku a pomůcek potřebných k rovnání Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba Technologie 1. díl. Parta,

22 Název modulu Příprava konstrukcí na svařování Kód MOK7 Délka modulu 8hod teoretické - 16hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu MOK 6 Držitel osvědčení:svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN Z1 nemusí modul absolvovat. Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent získá dovednosti v "přípravě na svařování", která zahrnuje návrh struktury - rozhodování, kde by měly být umístěny svary, jaké typy společného návrhu by měly být použity pro každý svařenec, a v jakém pořadí. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Připravit jednotlivé části svařenců pro svařování pevným upnutím. b) Připravit jednotlivých částí svařenců pro svařování stehováním. c) Připravit (označit) jednotlivé částí svařenců pro svařování. Učivo / obsah výuky upínání dílců při svařovacích operacích; příprava svarových ploch; metody svařování; materiály základní, přídavné a pomocné na přípravu svárových ploch; předehřev; skladba housenek a vrstev sváru; značení svařenců. Postupy výuky teoretická výuka v učebně výklad; individuální a skupinová praktická výuka; problémové učení; pozorování; praktická výuka instruktáž v dílně; praktická výuka přípravy konstrukcí ke svařování; individuální ověření dovednosti. Způsob ukončení modulu modul je ukončen zápočtem-praktickým předvedením se slovním zdůvodněním na závěr modulu při splnění 2/3 kriterií; uchazeč bude mít k dispozici polotovary svařence, nářadí, měřidla aj. pomůcky k přípravě konstrukce pro svařování dle předložené výkresové dokumentace (výkres svařence); kriteriem je minimálně 80 % účast; je třeba splnit kritérium c) a jedno se dvou kritérií a), b). 22

23 hodnotí lektor-průběžně a při zápočetu na konci modulu hodnotí úspěšnost v poměru 30% z průběžného hodnocení ku 70% při hodnocení závěrečném. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Prakticky předvede vhodné upínání dílců při svařovacích operacích Správně popíše a graficky vyjádří přípravu svarových ploch (značky a tvary svarových spojů) Vysvětlí, zdůvodní a prakticky předvede správné značení svařenců Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: KOLEKTIV autorů. Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí a tlakových zařízení. ZEROSS, Ostrava, 1999 Doplňková: AMBROŽ, Oldřich, KANDUS, Bohumil; KUBÍČEK, Jaroslav. Technologie svařování a zařízení. Recenzent Václav Minařík. 1. vyd. Ostrava : Česká svářečská společnost ANB, KUBÍČEK, Jaroslav. Technologie svařování [online]. ust.fme.vutbr.cz,

24 Název modulu Svařování kovů - Kód MOK8 Délka modulu 80hod teoretické - 120hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu MOK 7 Držitel osvědčení: Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN Z1 nemusí modul absolvovat. Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent po absolvování modulu umí obsluhovat svařovací zařízení a je odborně připraven ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzu ZK 111 W01 (základní kurs svař. el. obloukem) nebo ZK 135 W01 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) a ZK 311 W01 (svařování plamenem). Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Ovládat techniku skladování, požadavky a vlastnosti jednotlivých svařovacích plynů a dalších svařovacích materiálů. b) Orientovat se ve zdrojích svařovacího proudu. c) Dodržovat zásady manipulace s elektrickými svařovacími zdroji, údržby a technické bezpečnosti na pracovišti. d) Ovládat technologii svařování včetně přípravy a úpravy svařovaných ploch. e) Orientovat se v průvodních jevech svařování (deformace a pnutí) a zkouškách svarových spojů. f) Aplikovat základy elektrotechniky pro pochopení teorie o svařování. g) Orientovat se v normách a předpisech zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování požární ochrany při svařování, označování základních poloh užívaných v oboru svařování, označování svarů a základních kurzů. h) Svařovat kovy (svářečský průkaz ) základní zkouška odborná způsobilost podle ČSN Praktické předvedení. Učivo / obsah výuky 1. Rozdělení svařování; 2. Svařování plamenem, plyny hořlavé a plyny podporující hoření; zařízení pro svařování; 3. Princip obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; zařízení pro svařování; 4. Přídavné materiály; 5. Technologie svařování; 6. Nauka o materiálu; 7. Základy elektrotechniky; 8. Deformace a pnutí; 9. Vady svarových spojů; 10. Zkoušky svarových spojů; 11. Normy a předpisy. Postupy výuky - exkurze do svařovny; - videoukázky a využívání multimediální výuky pomocí interaktivní tabule; 24

25 - praktická cvičení. - výcvik pod dohledem lektora; Způsob ukončení modulu modul je ukončen zkouškou-praktickým předvedením a písemným testem nebo ústním přezkoušením dle uvedených norem; uchazeč bude mít k dispozici polotovary svařence, včetně upravených svarových ploch, dále pak nářadí, měřidla aj. pomůcky pro provedení svarů dle předložené výkresové dokumentace (výkres svařence); k dispozici bude svařovací souprava pro svařování dle ZK 111 W01 (základní kurs svař. el. obloukem) nebo ZK 135 W01 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) a ZK 311 W01 (svařování plamenem), včetně pomůcek BoZP; kriteriem je minimálně 80 % účast; hodnotí lektor-průběžně + závěrečná práce, případně doplněná závěrečným testem v poměru 2/3. teoreticky: teoretická závěrečná zkouška formou písemného testu v trvání max 60 minut, nebo ústního zkoušení v trvání cca minut. prakticky: praktické předvedení na tipovém svařenci. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) parametry pro hodnocení Správně vyjmenuje materiály a plyny používané při svařování a uvede způsoby jejich přepravy a skladování. Popíše správně zdroje svařovacího proudu. Správně uvede zásady bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci a požární ochranu při svařování a po svařování. Uvede některé možné změny svařovaných součástí a materiálu v důsledku svařování a možnosti jejich eliminace. Popíše zkoušky svarů. Správně vysvětlí princip obloukového svařování z hlediska elektrotechniky. Uvede některé základní platné předpisy a normy pro svařování a jejich stručný obsah. ad g) Svařuje kovy (svářečský průkaz )-způsobilost podle ČSN Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: MALINA, Z. Základní kurz svařování Z-M1, Praha: ZEROSS, ISBN BARTOŚ, Jar. A kol. Obloukové svařování. Praha: ZEROSS, ISBN

26 Doplňková: FISCHER, Ulrich a kol. Základy strojnictví. Praha: Sobotáles, s. ISBN DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školy i praxi. Praha: Sobotáles 2007, 612 s. ISBN SVOBODA, Jar. Příprava svářečů ke zkoušce dle ČSN EN 287-1, VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí,

27 Název modulu Sestavování, montáž a demontáž - Kód MOK9 Délka modulu 8hod teoretické - 16hod praktické výuky Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu MOK 8 Stručná anotace vymezující cíle modulu Absolvent je schopen samostatně řešit základní montážní a demontážní operace v předepsaných technických podmínkách. Zná základní technické a technologické pojmy používané při montážích, demontážích a opravách, orientuje se v technické literatuře. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Zhotovovat stavební konstrukce (např. kovové schodiště, ocelové stropní konstrukce, rozvody energií apod.) b) Kontrolovat jejich funkci a měřit je, spolupracovat na jejich instalaci c) Provést funkční zkoušku (přesnost, bezvadná funkce, statická a dynamická zkouška apod.) Učivo / obsah výuky 1. Rozdělení montáží a. montáž při kusové výrobě b. montáž při sériové výrobě c. montáž při hromadné výrobě 2. Montážní pracoviště 3. Technická příprava montáže 4. Technologická dokumentace 5. Demontáže a. příprava k demontáži b. demontáže skupin, podskupin a součástí 6. Funkční zkoušky strojů a zařízení Postupy výuky exkurze do firmy s montážním pracovištěm; videoukázky a využívání multimediální výuky pomocí interaktivní tabule; výcvik s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu; praktická cvičení pod dohledem lektora Způsob ukončení modulu modul je ukončen zkouškou-praktickým předvedením na konci probraného učiva (modulu); uchazeč bude mít k dispozici součásti pro montáž stavebních konstrukcí, případně vhodné zařízení pro demontáž a opětovnou montáž po revizi a nutných úpravách; k dispozici bude též nutné vybavení montážního pracoviště pro vykonání praktických 27

28 dovedností, včetně ochranných pomůcek; podmínkou je alespoň 80% účast. prakticky: praktické předvedení montáže (demontáže) s písemným vyjádřením funkce stroje, či zařízení. Hodnotící stupnice: splnil nesplnil Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Samostatně, správným postupem a správně (tj. zařízení je správně funkční) zhotoví podle technické a technologické dokumentace stavební konstrukce (např. kovové schodiště, ocelové stropní konstrukce, rozvody energií apod.) Provádí správně kontrolu stavebních konstrukcí jejich funkci a měří je, spolupracuje na jejich instalaci. Správně provádí funkční zkoušky (přesnost, bezvadná funkce, statická a dynamická zkouška apod.) stavebních konstrukcí. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Povinná: Studijní materiály a podklady dodané účastníkům lektorem výuky Doporučená: MIČKAL, Karel; KOLÁŘ, Přemysl. Montáže. Učebnice pro stud. obor strojírenství se zaměřením pro zprac. kovů a montáž strojů a zařízení, SNTL,

29 6. Cenová nabídka Pro uchazeče, kteří již mají svářečský průkaz: Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,63 Kč ,63 Kč ,35 Kč ,67 Kč ,06 Kč ,35 Kč ,78 Kč ,70 Kč ,50 Kč ,90 Kč ,21 Kč ,04 Kč ,93 Kč ,99 Kč ,64 Kč ,21 Kč ,36 Kč ,60 Kč ,08 Kč ,31 Kč ,79 Kč 9 539,44 Kč ,51 Kč 8 840,38 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 9 199,65 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro uchazeče, kteří dosud nemají svářečský průkaz: Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,56 Kč ,56 Kč ,27 Kč ,64 Kč ,98 Kč ,33 Kč ,69 Kč ,67 Kč ,40 Kč ,48 Kč ,11 Kč ,02 Kč ,81 Kč ,83 Kč ,52 Kč ,69 Kč ,23 Kč ,58 Kč ,94 Kč ,09 Kč ,65 Kč ,60 Kč ,36 Kč ,36 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 9 199,65 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 29

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.09 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Zámečník Kód

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK oboru středního vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK Schválil:

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoţivotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

Více

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více