Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)"

Transkript

1 Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva Vypracoval: 1/101

2 1. Obsah 1. Obsah 2 2. Projekt 2 3. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY: 2 4. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY: 3 5. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE: 3 6. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 4 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 4 8. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 5 9. Náhled na konstrukci OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE POSOUZENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ STATICKÝ VÝPOČET, POPŘÍPADĚ DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ Popis modelu Materiály Průřezy Výpočetní model Prvky Zatížení Správce nastavení Zatěžovací stavy Skupiny zatížení Kombinace Skupiny výsledků Odezva konstrukce Posudek oceli Posudek oceli Piloty Výpočet zdi montážní jámy Závěr Projekt Projekt Část Popis Prostorová příhradová konstrukce a založení Autor Datum Konstrukce Rám XYZ Poč. uzlů : 404 Poč. prutů : 521 Poč. ploch : 0 Poč. těles : 0 Poč. průřezů : 23 Poč. zat. stavů : 7 Poč. materiálů : 2 Tíhové zrychlení [m/s 2 ] 9, POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY: Jedná se prutovou příhradovou konstrukci z válcovaných průžezů a uzavřených průřezů s cetrálním kruhovým styčníkem na hlavní částí a dvěma pultovými střechami. Pasi vazníku jsou stabilizovány pomocí vzpěrných trubek a dále pak střešním trapézovým plechem. Ocelová konstrukce patra 2/101

3 je navržena s hlavními průvlaky a stropními nosníky z válcovaných nosníků. Na těchno nosnících je přistřelen tapézový plech 50/260/1,0 a petonová deska min. 50 mm nad vlnu plechu. Kotvení haly je pomocí chemických kotev Fischer FIS VT + M NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY: Ocelová konstrukce haly je z materiálu S235 a S355 (specifikace viz výkresová dokumentace) Spojovací prostředky, šrouby přesné 8.8 (vč. podložek a matic). Beton pilot se uvažuje min C20/25. Ocelová konstrukce bude vyrobena a prováděna dle ČSN EN (Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2:Technické požadavky na ocelové konstrukce) a souvisejících norem. Další kvalitativní požadavky budou určeny při vypracování dílenské dokumentace dokumentace, která bude předložena ke schválení zpracovateli této projektové dokumentace. Na tento objekt se vztahuje výrobní kategorie EXC2. Ocel EC3 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 360,0 8,0769e+04 0, ,0 360,0 S ,0 2,1000e ,0 490,0 8,0769e+04 0, ,0 470,0 5. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE: Jednotlivé konstrukce budou zatíženy stálým zatížením vč. vlastní tíhy. Střešní konstrukce bude zatížena dále klimatickými zatíženími a to zatížením sněhem a zatížením větrem. Klimatické zatížení místo: Karlovy Vary sněhová oblast: IV s k = 1,57 kn/m 2 (dle sněhové mapy pro místo výstavby) větrová oblast: I v b.0 = 22,5 m/s Součinitele zatížení Pro všechna stálá zatížení f = 1,35 Pro všechna nahodilá zatížení = 1,5 Zatížení vyvozená tepelnými účinky Neuvažuje se Zatížení vlastní tíhou konstrukce Ve statickém výpočtu je uvažováno s charakteristickou hodnotou objemové hmotnosti oceli 7850 kg/m3 a svislým gravitačním zrychlením 10 m/s2. Vlastní tíha je generována výpočtovým programem. Tíhy materiálů byly převzaty z tabulek výrobců. Zatížení stálé od stavebních konstrukcí Je uvažováno opláštění stěn, střechy a stropů ve skladbě dle projektu. Rovnoměrné užitné zatížení 3/101

4 Uvažuje se zatížení 2,5 kn/m2 (strop) Soustředné užitné zatížení Neuvažuje se. Zatížení sněhem Zatížení sněhem je uvažováno dle ČSN EN Objekt se nachází v II. Sněhové oblasti Sk = 1,0 kn/m2 Zatížení větrem Zatížení větrem je uvažováno dle ČSN EN Objekt se nachází v I. větrové oblasti základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s, kategorie terénu II. Zatížení větrem je generováno výpočetním programem. EC popis sněhu Sk - charakteristická hodnota zatížení sněhem 2,00 [kn/m 2 ] Sněhové pásmo IV Typ kombinace Zatížení sněhem A <= 1000 m.n.m. Psi Psi Psi 2 0 Ce - součinitel prostředí [-] 1,0 Ct - tepelný součinitel [-] 1,0 Cesl - součinitel mimořádnosti neuvažuje se Tlak větru podle EC1 Větrná zóna I V_b,0 - základní rychlost větru [m/s] 22,500 ro - hustota vzduchu [kg/m 3 ] 1,3 c_dir - součinitel směru [-] 1,00 c_season - součinitel ročního období [-] 1,00 c_o - součinitel orografie [-] 1,00 1/p - doba životnosti budovy [rok] 50,00 c_prob - součinitel pravděpodobnosti [-] 1,00 K - součinitel tvaru [-] 0,20 n - exponent [-] 0,50 kategorie terénu II Kr - součinitel terénu [-] 0,19 z_0 - délka nerovnosti [m] 0,050 z_min - minimální výška [m] 2,000 k_l - součinitel turbulence [-] 1,00 Vnitřní tlak pro 2D vítr bez vnitřního tlaku Pozice - dominantní strana pro 2D vítr čelní Otvory - dominantní strana pro 2D vítr dvakrát Typ konstrukce Svislé stěny a obdélníkové budovy (EC1-1-4, 7.2.2) b - šířka konstrukce [m] 100,000 Referenční úroveň terénu [m] 0, NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ Před výrobou ocelové konstrukce je nutno nechat odsouhlasit výrobní dokumentaci zpracovatelem této PD. 4/101

5 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE [1] Program Scia Engineer 2014 [2] Výpočetní software COMPUFIX 8.4 (Fischer [3] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [4] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem [5] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem [6] ČSN EN : Navrhování ocelových konstrukcí Obecná pravidla pro pozemní stavby [7] ČSN EN : Navrhování dřevěných konstrukcí Navrhování styčníků [8] Statické tabulky Hořejší a kol SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM Před výrobou je nutno nechat odsouhlasit výrobní dokumentaci zhotovitelem této PD. 5/101

6 9. Náhled na konstrukci Z Y X 10. OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce objektu je navržena jako příhradová konstrukce. Založení objektu je s ohledem na geologické poměry voleno jako hlubinné na vrtaných pilotách. Navržené konstrukční řešení bylo voleno s ohledem na dispozici objektu. 11. POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE Konstrukce je posouzena na stabilitu - konstrukce je zavětrována ztužidly. Vzpěrné delky jsou uvažovány viz. statický výpočet. 12. POSOUZENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ Posudek konstrukce je proveden v souladu EN ČSN STATICKÝ VÝPOČET, POPŘÍPADĚ DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ Statický výpočet je chronologicky uspořádán podle typů konstrukce a shrnuje veškeré body uvedené v předchozích kapitolách. Dynamický výpočet není nutné na konstrukci podobného typu provádět. V objektu nepůsobí žádné dynamické namáhání Popis modelu Materiály Ocel EC3 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 360,0 8,0769e+04 0, ,0 360,0 6/101

7 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 490,0 8,0769e+04 0, ,0 470, Průřezy CS1 Typ HEA140 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,1400e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,2882e-03 7,8192e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,0300e-05 3,8900e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 5,5600e-05 1,5500e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 8,5000e-05 1,7333e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,5064e-08 8,1300e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 6,16e+04 6,16e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,01e+04 3,01e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 7,9400e-01 7,9430e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS2 Typ SHS70/70/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,2700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 6,2814e-04 6,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 8,8500e-07 8,8500e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,5300e-05 2,5300e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,0299e-05 3,0299e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 7,0029e-10 1,4200e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,11e+03 7,11e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,11e+03 7,11e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 2,6700e-01 5,0275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 y Obrázek CS3 Typ HEA120 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,8775e-03 6,1698e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 6,0600e-06 2,3100e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8500e-05 1,0600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8750e-05 1,1958e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,4719e-09 5,9900e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,81e+04 2,81e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,38e+04 1,38e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,7700e-01 6,7730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS4 Typ CFCHS610X14.2 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,6579e-02 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,7740e-02 1,7740e-02 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,1800e-03 1,1800e-03 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8690e-03 3,8690e-03 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,0416e-03 5,0416e-03 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 4,9290e-38 2,3601e-03 z y y 7/101

8 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,18e+06 1,18e+06 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,18e+06 1,18e+06 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,9160e+00 3,7433e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,14e+05 1,14e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,28e+04 2,28e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,0409e+00 1,0409e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS5 Typ HEA240 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 7,6800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 5,5540e-03 1,8522e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 7,7600e-05 2,7700e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,3100e-04 6,7500e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,5167e-04 7,4583e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,2849e-07 4,1600e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,75e+05 1,75e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,27e+04 8,27e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,3700e+00 1,3688e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS7 Typ IPE160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,0100e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,2605e-03 8,1173e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 8,6900e-06 6,8300e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,6700e-05 1,0900e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 2,6100e-05 1,2400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,9600e-09 3,6000e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,91e+04 2,91e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 6,14e+03 6,14e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,2248e-01 6,2248e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y CS6 Typ IPE270 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 4,5900e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,7706e-03 1,8266e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 5,7900e-05 4,2000e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 6,2200e-05 4,2900e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 9,7000e-05 4,8400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 7,0600e-08 1,5900e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss CS8 Typ CFCHS60.3X3 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 5,4000e-04 y 8/101

9 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,6189e-04 3,6189e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,2220e-07 2,2220e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,3700e-06 7,3700e-06 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 9,8600e-06 9,8600e-06 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,1085e-43 4,4450e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,32e+03 2,32e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,32e+03 2,32e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,8900e-01 3,6001e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 6,8900e-04 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 4,6109e-04 4,6109e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 4,6100e-07 4,6100e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,2110e-05 1,2110e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,6040e-05 1,6040e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,2700e-42 9,2190e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,77e+03 3,77e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,77e+03 3,77e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 2,3900e-01 4,5928e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y CS9 Typ IPE220 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,3400e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,0643e-03 1,3244e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,7720e-05 2,0500e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,7300e-05 2,5200e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8100e-05 2,8500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,2700e-08 9,0700e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 6,71e+04 6,71e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,37e+04 1,37e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 8,4750e-01 8,4750e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS11 Typ CFRHS100X100X4 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,4950e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 7,4702e-04 7,4702e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,2635e-06 2,2635e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 4,5270e-05 4,5270e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,3300e-05 5,3300e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,3333e-09 3,6201e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,25e+04 1,25e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,25e+04 1,25e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,8600e-01 7,4730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS10 Typ CFCHS76.1X3 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c CS12 Typ HEA260 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek 9/101

10 rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 8,6800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 6,3059e-03 2,0196e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,0500e-04 3,6700e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,8200e-04 8,3600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 4,2917e-04 9,2083e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 5,1635e-07 5,2400e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,16e+05 2,16e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,01e+05 1,01e+05 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,4800e+00 1,4836e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,7139e-03 2,5380e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,1770e-04 7,8800e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 9,8500e-05 7,1300e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,5400e-04 8,0400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,9900e-07 2,8200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,89e+05 1,89e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,61e+04 3,61e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,2540e+00 1,2540e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS13 Typ HEA180 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 4,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,2772e-03 1,0992e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,5100e-05 9,2500e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,0300e-04 2,9400e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,5667e-04 3,2500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,0211e-08 1,4800e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,64e+04 7,64e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,68e+04 3,68e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,0200e+00 1,0241e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS15 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,77e+04 5,77e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,77e+04 2,77e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS14 Typ IPE330 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 6,2600e-03 CS16 Typ SHS100/100/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a 10/101

11 vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,8700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 9,2814e-04 9,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,7900e-06 2,7900e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 5,5900e-05 5,5900e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 6,5655e-05 6,5655e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 4,1667e-09 4,3900e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,54e+04 1,54e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,54e+04 1,54e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,8700e-01 7,4275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,4900e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,7126e-03 1,7126e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 4,6200e-06 4,6200e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 9,2400e-05 9,2400e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1382e-04 1,1382e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 8,3333e-09 7,6100e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,67e+04 2,67e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,67e+04 2,67e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,7400e-01 6,8550e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS17 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 8,71e+04 8,71e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 4,18e+04 4,18e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS19 Typ SHS90/90/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,6700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 8,2814e-04 8,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,0000e-06 2,0000e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 4,4400e-05 4,4400e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,2370e-05 5,2370e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,4604e-09 3,1600e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,23e+04 1,23e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,23e+04 1,23e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,4700e-01 6,6275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS18 Typ SHS100/100/10.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek CS20 Typ RO101.6X4 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek 11/101

12 rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,2300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 8,2084e-04 8,2084e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,4600e-06 1,4600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,8800e-05 2,8800e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,8103e-05 3,8103e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,7481e-42 2,9200e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 8,96e+03 8,96e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,96e+03 8,96e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,1900e-01 6,1321e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 4,3051e-03 2,9457e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6270e-04 1,0430e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,2300e-04 9,0400e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,9100e-04 1,0190e-03 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1400e-07 3,7300e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,62e+05 3,62e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 6,79e+04 6,79e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,3530e+00 1,3530e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS21 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,77e+04 5,77e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,77e+04 2,77e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS23 Typ HEA120 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,8775e-03 6,1698e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 6,0600e-06 2,3100e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8500e-05 1,0600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8750e-05 1,1958e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,4719e-09 5,9900e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,25e+04 4,25e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,09e+04 2,09e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,7700e-01 6,7730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS22 Typ IPE360 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 7,2700e-03 12/101

13 Vysvětlivky symbolů Kód tvaru h - Výška b - Šířka pásnice t - Tloušťka pásnice s - Tloušťka stojiny r - Poloměr u přechodu pásnice a stojiny r1 - Poloměr u hrany pásnice a - Sklon pásnice W - Vzdálenost vnitřních šroubů wm - Jednotková deplanace u hrany pásnice A Plocha Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z Welz Pružný modul průřezu k hlavní ose z Wely Pružný modul průřezu k hlavní ose y Wplz Plastický modul průřezu k hlavní ose z Wply Plastický modul průřezu k hlavní ose y Iw Výsečový moment setrvačnosti It Moment setrvačnosti v prostém kroucení dy Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště Vysvětlivky symbolů dz Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště cyuss Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému czuss Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému Úhel pootočení hlavní osy IYZLSS Moment setrvačnosti Iyz v LSS Mply+ Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My Mply- Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My Mplz+ Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz Mplz- Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz AL Obvodový povrch na jednotku délky AD Vysýchající povrch na jednotku délky β y Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y β z Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z 13/101

14 Scia Engineer Výpočetní model Z Y X Prvky Jméno Průřez Vrstva Délka [m] Tvar B1 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B2 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B3 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B4 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B5 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B6 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B7 CS12 - HEA260 KCE 11,950 Čára B8 CS1 - HEA140 KCE 12,150 Čára B9 CS1 - HEA140 KCE 12,099 Čára B12 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára B13 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára B14 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára Poč. uzel Konc. uzel N1 N2 N2 N3 N4 N2 N2 N5 N2 N6 N66 N2 N10 N2 N10 N11 N10 N62 N17 N18 N19 N148 N147 14/101 Typ FEM typ pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard diagonála vazníku (90) standard diagonála vazníku (90) standard diagonála vazníku (90)

15 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N17 standard B15 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N17 diagonála vazníku (90) N148 standard B16 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 4,875 Čára N148 diagonála vazníku (90) N21 standard B17 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,875 Čára N21 diagonála vazníku (90) N151 standard B18 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N151 diagonála vazníku (90) N23 standard B19 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára N23 diagonála vazníku (90) N146 standard B21 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N23 diagonála vazníku (90) N26 standard B22 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N27 diagonála vazníku (90) N151 standard B23 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 4,875 Čára N21 diagonála vazníku (90) N28 standard B24 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N29 diagonála vazníku (90) N28 standard B25 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N28 diagonála vazníku (90) N30 standard B26 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N30 diagonála vazníku (90) N31 standard B27 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára N30 diagonála vazníku (90) N150 standard B28 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N33 diagonála vazníku (90) N150 standard B29 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N34 diagonála vazníku (90) N6 standard B30 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N35 diagonála vazníku (90) N36 standard B31 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N35 diagonála vazníku (90) N4 standard B32 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N37 diagonála vazníku (90) N36 standard B33 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N37 diagonála vazníku (90) N39 standard B34 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N40 diagonála vazníku (90) N39 standard B35 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N40 diagonála vazníku (90) N42 standard B36 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N42 standard B37 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N44 standard B38 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N45 diagonála vazníku (90) N44 standard B39 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N45 diagonála vazníku (90) N46 standard B40 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N47 diagonála vazníku (90) N46 standard B41 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N47 diagonála vazníku (90) N48 standard B42 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N49 diagonála vazníku (90) N48 standard B43 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N49 diagonála vazníku (90) N5 standard B44 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 2,140 Čára N51 diagonála vazníku (90) N5 standard B45 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 2,140 Čára N53 diagonála vazníku (90) N4 standard B47 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N56 diagonála vazníku (90) N152 standard B49 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N58 diagonála vazníku (90) N154 standard 15/101

16 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B50 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N58 diagonála vazníku (90) N153 standard B51 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N60 diagonála vazníku (90) N153 standard B52 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N61 diagonála vazníku (90) N62 standard B54 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,150 Čára N64 diagonála vazníku (90) N3 standard B55 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N65 diagonála vazníku (90) N66 standard B56 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N67 diagonála vazníku (90) N68 standard B57 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N69 diagonála vazníku (90) N70 standard B58 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N71 diagonála vazníku (90) N72 standard B59 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N73 diagonála vazníku (90) N74 standard B60 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N75 diagonála vazníku (90) N76 standard B61 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N77 diagonála vazníku (90) N78 standard B62 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N79 diagonála vazníku (90) N10 standard B63 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N81 diagonála vazníku (90) N82 standard B64 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N83 diagonála vazníku (90) N84 standard B65 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N85 diagonála vazníku (90) N86 standard B66 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N87 diagonála vazníku (90) N88 standard B67 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N89 diagonála vazníku (90) N90 standard B68 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N65 pás vazníku (95) N21 standard B69 CS13 - HEA180 KCE 11,950 Čára N21 pás vazníku (95) N79 standard B70 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N94 diagonála vazníku (90) N11 standard B72 CS23 - HEA120 KCE 12,150 Čára N79 pás vazníku (95) N94 standard B73 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N66 diagonála vazníku (90) N67 standard B74 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N68 diagonála vazníku (90) N69 standard B75 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N70 diagonála vazníku (90) N71 standard B76 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N72 diagonála vazníku (90) N21 standard B77 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N74 standard B78 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N73 diagonála vazníku (90) N76 standard B79 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N75 diagonála vazníku (90) N78 standard B80 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,291 Čára N77 diagonála vazníku (90) N10 standard B81 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N10 diagonála vazníku (90) N81 standard B82 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N82 diagonála vazníku (90) N83 standard B83 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,912 Čára N84 diagonála vazníku (90) N85 standard B84 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,912 Čára N85 diagonála vazníku (90) 16/101

17 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N88 standard B85 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N87 diagonála vazníku (90) N90 standard B86 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N89 diagonála vazníku (90) N11 standard B87 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N53 diagonála vazníku (90) N21 standard B88 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N51 diagonála vazníku (90) N21 standard B89 CS1 - HEA140 KCE 11,950 Čára N79 pás vazníku (95) N61 standard B90 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N14 diagonála vazníku (90) N21 standard B91 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N21 diagonála vazníku (90) N64 standard B92 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N34 diagonála vazníku (90) N21 standard B93 CS4 - CFCHS610X14.2 KCE 2,140 Čára N21 sloup (100) N2 standard B121 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N4 nosník (80) N1 standard B125 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N14 diagonála vazníku (90) N1 standard B126 CS3 - HEA120 KCE 6,000 Čára N338 nosník (80) N14 standard B140 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N15 diagonála vazníku (90) N147 standard B160 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N25 diagonála vazníku (90) N146 standard B161 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N36 pás vazníku (95) N147 standard B162 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N36 pás vazníku (95) N159 standard B163 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N39 pás vazníku (95) N18 standard B164 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N39 pás vazníku (95) N161 standard B165 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N42 pás vazníku (95) N148 standard B166 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N42 pás vazníku (95) N163 standard B167 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N44 pás vazníku (95) N28 standard B168 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N44 pás vazníku (95) N151 standard B169 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N46 pás vazníku (95) N31 standard B170 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N46 pás vazníku (95) N26 standard B171 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N48 pás vazníku (95) N150 standard B172 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N48 pás vazníku (95) N146 standard B173 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N5 nosník (80) N6 standard B174 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N5 nosník (80) N3 standard B176 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N35 pás vazníku (95) N166 standard B177 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N166 diagonála vazníku (90) N167 standard B178 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N165 diagonála vazníku (90) N168 standard B179 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N169 diagonála vazníku (90) N168 standard 17/101

18 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B180 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N169 diagonála vazníku (90) N170 standard B181 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N171 diagonála vazníku (90) N170 standard B182 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N171 diagonála vazníku (90) N172 standard B183 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N35 diagonála vazníku (90) N172 standard B185 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N37 pás vazníku (95) N175 standard B186 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N175 diagonála vazníku (90) N176 standard B187 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N174 diagonála vazníku (90) N177 standard B188 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N178 diagonála vazníku (90) N177 standard B189 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N178 diagonála vazníku (90) N179 standard B190 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N180 diagonála vazníku (90) N179 standard B191 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N180 diagonála vazníku (90) N181 standard B192 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N37 diagonála vazníku (90) N181 standard B194 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N40 pás vazníku (95) N184 standard B195 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N184 diagonála vazníku (90) N185 standard B196 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N183 diagonála vazníku (90) N186 standard B197 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N187 diagonála vazníku (90) N186 standard B198 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N187 diagonála vazníku (90) N188 standard B199 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N189 diagonála vazníku (90) N188 standard B200 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N189 diagonála vazníku (90) N190 standard B201 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N40 diagonála vazníku (90) N190 standard B202 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N4 nosník (80) N193 standard B205 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N196 diagonála vazníku (90) N197 standard B212 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N84 pás vazníku (95) N203 standard B213 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N83 diagonála vazníku (90) N210 standard B214 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 1,625 Čára N204 diagonála vazníku (90) N210 standard B215 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N204 diagonála vazníku (90) N212 standard B216 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N205 diagonála vazníku (90) N212 standard B217 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N205 diagonála vazníku (90) N211 standard B218 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N206 diagonála vazníku (90) N211 standard B219 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N207 diagonála vazníku (90) N208 standard B220 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N209 diagonála vazníku (90) N203 standard B221 CS1 - HEA140 KCE 12,550 Čára N83 pás vazníku (95) N209 standard B222 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N88 pás vazníku (95) 18/101

19 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N213 standard B223 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N87 diagonála vazníku (90) N220 standard B224 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 1,625 Čára N214 diagonála vazníku (90) N220 standard B225 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N214 diagonála vazníku (90) N222 standard B226 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N215 diagonála vazníku (90) N222 standard B227 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N215 diagonála vazníku (90) N221 standard B228 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N216 diagonála vazníku (90) N221 standard B229 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N217 diagonála vazníku (90) N218 standard B230 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N219 diagonála vazníku (90) N213 standard B231 CS1 - HEA140 KCE 12,550 Čára N87 pás vazníku (95) N219 standard B232 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N11 pás vazníku (95) N223 standard B233 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,633 Čára N94 diagonála vazníku (90) N230 standard B234 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N224 diagonála vazníku (90) N230 standard B235 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N224 diagonála vazníku (90) N232 standard B236 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N225 diagonála vazníku (90) N232 standard B237 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N225 diagonála vazníku (90) N231 standard B238 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N226 diagonála vazníku (90) N231 standard B239 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N227 diagonála vazníku (90) N228 standard B240 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N229 diagonála vazníku (90) N223 standard B241 CS3 - HEA120 KCE 12,550 Čára N94 pás vazníku (95) N229 standard B242 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N78 pás vazníku (95) N146 standard B244 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N236 diagonála vazníku (90) N234 standard B246 CS3 - HEA120 KCE 9,450 Čára N77 pás vazníku (95) N25 standard B247 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N233 diagonála vazníku (90) N237 standard B248 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N233 diagonála vazníku (90) N146 standard B249 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N76 pás vazníku (95) N26 standard B251 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N241 diagonála vazníku (90) N239 standard B252 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N241 diagonála vazníku (90) N26 standard B253 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N75 pás vazníku (95) N23 standard B134 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,500 Čára N152 diagonála vazníku (90) N58 standard B135 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N10 diagonála vazníku (90) N56 standard B137 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N78 diagonála vazníku (90) N236 standard B138 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N76 diagonála vazníku (90) N241 standard 19/101

20 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B254 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N74 pás vazníku (95) N151 standard B255 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N242 diagonála vazníku (90) N243 standard B256 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N244 diagonála vazníku (90) N245 standard B257 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N244 diagonála vazníku (90) N147 standard B258 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N242 diagonála vazníku (90) N245 standard B259 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N35 diagonála vazníku (90) N243 standard B260 CS3 - HEA120 KCE 9,450 Čára N35 pás vazníku (95) N15 standard B261 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N247 diagonála vazníku (90) N248 standard B263 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N247 diagonála vazníku (90) N18 standard B264 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N37 diagonála vazníku (90) N248 standard B265 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N37 pás vazníku (95) N17 standard B266 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N66 pás vazníku (95) N6 standard B276 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N68 pás vazníku (95) N150 standard B278 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N257 diagonála vazníku (90) N258 standard B280 CS23 - HEA120 KCE 9,450 Čára N67 pás vazníku (95) N33 standard B281 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N259 diagonála vazníku (90) N260 standard B282 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N259 diagonála vazníku (90) N150 standard B284 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N70 pás vazníku (95) N31 standard B286 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N265 diagonála vazníku (90) N266 standard B287 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N265 diagonála vazníku (90) N31 standard B288 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N69 pás vazníku (95) N30 standard B289 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N72 pás vazníku (95) N28 standard B290 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N70 diagonála vazníku (90) N265 standard B291 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N68 diagonála vazníku (90) N257 standard B294 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N66 pás vazníku (95) N1 standard B295 CS3 - HEA120 KCE 5,400 Čára N587 pás vazníku (95) N586 standard B296 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N68 pás vazníku (95) N147 standard B297 CS23 - HEA120 KCE 9,450 Čára N67 pás vazníku (95) N15 standard B298 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N70 pás vazníku (95) N18 standard B299 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N69 pás vazníku (95) N17 standard B300 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N72 pás vazníku (95) N148 standard B301 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N70 diagonála vazníku (90) N275 standard B302 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N68 diagonála vazníku (90) 20/101

21 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N273 standard B305 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N273 diagonála vazníku (90) N274 standard B306 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N275 diagonála vazníku (90) N276 standard B307 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N275 diagonála vazníku (90) N18 standard B311 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N279 diagonála vazníku (90) N280 standard B312 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N279 diagonála vazníku (90) N147 standard B322 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N294 diagonála vazníku (90) N295 standard B331 CS17 - HEA160 KCE 9,450 Čára N49 pás vazníku (95) N25 standard B332 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N301 diagonála vazníku (90) N146 standard B333 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N301 diagonála vazníku (90) N306 standard B334 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N302 diagonála vazníku (90) N306 standard B335 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N302 diagonála vazníku (90) N307 standard B336 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N49 diagonála vazníku (90) N307 standard B337 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N303 diagonála vazníku (90) N308 standard B338 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N303 diagonála vazníku (90) N309 standard B339 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N49 diagonála vazníku (90) N308 standard B340 CS17 - HEA160 KCE 9,450 Čára N49 pás vazníku (95) N33 standard B341 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N304 diagonála vazníku (90) N309 standard B342 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N304 diagonála vazníku (90) N150 standard B343 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N310 diagonála vazníku (90) N312 standard B344 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N310 diagonála vazníku (90) N31 standard B345 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N47 pás vazníku (95) N30 standard B346 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N47 diagonála vazníku (90) N312 standard B347 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N47 pás vazníku (95) N23 standard B348 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N311 diagonála vazníku (90) N26 standard B349 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N311 diagonála vazníku (90) N314 standard B350 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N47 diagonála vazníku (90) N314 standard B351 CS12 - HEA260 KCE 12,707 Čára N315 pás vazníku (95) N316 standard B353 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N318 pás vazníku (95) N319 standard B354 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N319 diagonála vazníku (90) N320 standard B355 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N321 diagonála vazníku (90) N322 standard B356 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N323 diagonála vazníku (90) N322 standard B357 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N323 diagonála vazníku (90) N324 standard 21/101

22 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B358 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N325 diagonála vazníku (90) N324 standard B359 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N325 diagonála vazníku (90) N326 standard B360 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,633 Čára N318 diagonála vazníku (90) N326 standard B361 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N327 sloup (100) N14 standard B362 CS5 - HEA240 KCE 7,706 Čára N328 sloup (100) N329 standard B363 CS5 - HEA240 KCE 8,562 Čára N330 sloup (100) N331 standard B364 CS5 - HEA240 KCE 8,562 Čára N332 sloup (100) N333 standard B365 CS5 - HEA240 KCE 7,706 Čára N334 sloup (100) N585 standard B366 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N336 sloup (100) N34 standard B367 CS5 - HEA240 KCE 7,951 Čára N337 sloup (100) N564 standard B368 CS5 - HEA240 KCE 8,839 Čára N339 sloup (100) N565 standard B369 CS5 - HEA240 KCE 8,253 Čára N341 sloup (100) N566 standard B370 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N343 sloup (100) N196 standard B371 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N344 sloup (100) N345 standard B372 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N346 sloup (100) N347 standard B373 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N348 sloup (100) N349 standard B374 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N350 sloup (100) N351 standard B375 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N352 sloup (100) N353 standard B376 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N354 sloup (100) N94 standard B377 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N355 sloup (100) N356 standard B378 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N357 sloup (100) N229 standard B379 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N358 sloup (100) N219 standard B380 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N359 sloup (100) N209 standard B381 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N360 sloup (100) N294 standard B382 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N361 sloup (100) N482 standard B383 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N363 sloup (100) N483 standard B384 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N365 sloup (100) N484 standard B385 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N367 sloup (100) N478 standard B386 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N369 sloup (100) N474 standard B387 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N371 sloup (100) N472 standard B391 CS5 - HEA240 KCE 7,951 Čára N379 sloup (100) N582 standard B392 CS5 - HEA240 KCE 8,839 Čára N381 sloup (100) N583 standard B393 CS5 - HEA240 KCE 8,253 Čára N383 sloup (100) 22/101

23 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N584 standard B407 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N399 diagonála vazníku (90) N400 standard B408 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,629 Čára N347 diagonála vazníku (90) N401 standard B409 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N402 diagonála vazníku (90) N403 standard B410 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N345 diagonála vazníku (90) N404 standard B411 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N405 diagonála vazníku (90) N406 standard B412 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N407 diagonála vazníku (90) N405 standard B413 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N405 diagonála vazníku (90) N404 standard B414 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N404 diagonála vazníku (90) N402 standard B415 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N402 diagonála vazníku (90) N401 standard B416 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N401 diagonála vazníku (90) N399 standard B418 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N410 pás vazníku (95) N349 standard B419 CS1 - HEA140 KCE 12,519 Čára N407 pás vazníku (95) N409 standard B433 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N425 diagonála vazníku (90) N426 standard B434 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,629 Čára N427 diagonála vazníku (90) N428 standard B435 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N429 diagonála vazníku (90) N430 standard B436 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N431 diagonála vazníku (90) N432 standard B437 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N433 diagonála vazníku (90) N434 standard B438 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N435 diagonála vazníku (90) N433 standard B439 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N433 diagonála vazníku (90) N432 standard B440 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N432 diagonála vazníku (90) N429 standard B441 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N429 diagonála vazníku (90) N428 standard B442 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N428 diagonála vazníku (90) N425 standard B444 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N438 pás vazníku (95) N519 standard B445 CS15 - HEA160 KCE 12,519 Čára N435 pás vazníku (95) N437 standard B446 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N471 pás vazníku (95) N641 standard B447 CS1 - HEA140 KCE 12,519 Čára N442 pás vazníku (95) N440 standard B448 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N443 diagonála vazníku (90) N444 standard B449 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N445 diagonála vazníku (90) N443 standard B450 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N446 diagonála vazníku (90) N445 standard B451 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N446 diagonála vazníku (90) N447 standard B452 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N448 diagonála vazníku (90) N446 standard B453 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N449 diagonála vazníku (90) N448 standard 23/101

24 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B454 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N377 diagonála vazníku (90) N448 standard B455 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N449 diagonála vazníku (90) N450 standard B456 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N442 diagonála vazníku (90) N449 standard B396 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N410 nosník (80) N479 standard B458 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N452 sloup (100) N479 standard B459 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N454 sloup (100) N480 standard B460 CS6 - IPE270 KCE 3,800 Čára N480 nosník (80) N478 standard B461 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N196 nosník (80) N453 standard B464 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,620 Čára N438 diagonála vazníku (90) N435 standard B465 CS15 - HEA160 KCE 0,124 Čára N519 diagonála vazníku (90) N458 standard B467 CS1 - HEA140 KCE 0,124 Čára N349 diagonála vazníku (90) N460 standard B468 CS6 - IPE270 KCE 2,900 Čára N349 nosník (80) N351 standard B470 CS6 - IPE270 KCE 2,700 Čára N463 nosník (80) N493 standard B471 CS6 - IPE270 KCE 4,452 Čára N464 nosník (80) N465 standard B473 CS6 - IPE270 KCE 1,100 Čára N468 nosník (80) N472 standard B474 CS14 - IPE330 KCE 4,450 Čára N484 nosník (80) N470 standard B475 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,620 Čára N471 diagonála vazníku (90) N442 standard B477 CS14 - IPE330 KCE 7,000 Čára N472 nosník (80) N484 standard B478 CS7 - IPE160 KCE 3,400 Čára N468 štítový sloup (70) N87 standard B479 CS7 - IPE160 KCE 3,400 Čára N473 štítový sloup (70) N83 standard B480 CS6 - IPE270 KCE 1,100 Čára N473 nosník (80) N474 standard B481 CS14 - IPE330 KCE 4,450 Čára N483 nosník (80) N476 standard B482 CS14 - IPE330 KCE 7,000 Čára N474 nosník (80) N483 standard B483 CS15 - HEA160 KCE 3,400 Čára N482 sloup (100) N362 standard B484 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N482 nosník (80) N456 standard B485 CS21 - HEA160 KCE 3,400 Čára N478 sloup (100) N368 standard B486 CS6 - IPE270 KCE 7,000 Čára N478 nosník (80) N482 standard B487 CS6 - IPE270 KCE 4,850 Čára N353 nosník (80) N463 standard B488 CS6 - IPE270 KCE 4,800 Čára N351 nosník (80) N353 standard B489 CS6 - IPE270 KCE 5,400 Čára N479 nosník (80) N480 standard B490 CS5 - HEA240 KCE 3,400 Čára N479 sloup (100) N453 standard B491 CS5 - HEA240 KCE 3,400 Čára N480 sloup (100) N455 standard B493 CS21 - HEA160 KCE 3,400 Čára N481 štítový sloup (70) 24/101

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

29.05.2013. Průřezy a Ocelové posudky. Obsah. Průřezy. Ocelové přípoje Fáze 1. Vylepšení. Ing. Jiří Porada, Nemetschek Scia, s.r.o.

29.05.2013. Průřezy a Ocelové posudky. Obsah. Průřezy. Ocelové přípoje Fáze 1. Vylepšení. Ing. Jiří Porada, Nemetschek Scia, s.r.o. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Ing. Roan Doležal, Březinova 67, 58601, Jihlava IČ: 71913297 e-ail: roandolezal@centru.cz tel.: 775148786 Zak.číslo : 01-06 12 Objednatel : Štěpán ška WFetal, s.r.o. - kovovýroba, záečnictví STATICKÉ POSOUZENÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

Více

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1 Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze: Informace o projektu: Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: 29.4.2013 21:16:13 Verze: 5.64.0.4 Strana: 1/6 Reference zakázky: PROSEC Zákazník: Aitia s.r.o. Projekt: Proseč

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS Ing. Josef,statika a projektování staveb Na Městečku 17,Nové Veselí,tel.: 566667571, 731115451,IČO:65752767 Akce : Zimní stadion(zs) Žďár n/s-osvětlení Investor : Město Žďár n/s STATICKÝ POSUDEK Nosné

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zakázkové číslo. P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE. Stavba. Profesní část

STATICKÝ VÝPOČET. Zakázkové číslo. P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE. Stavba. Profesní část 1 Zakázkové číslo XVI-VIII Zadavatel Stavba Místo stavby P-systems Vysoké Mýto Přístavba haly EPS instalace FVE Vysoké Mýto STATICKÝ VÝPOČET Profesní část Vypracoval Ocelové konstrukce Ing. Vojtěch Zábojník,

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Jednopodlažní sloup.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Jednopodlažní sloup, profil IPE 300, šikmý ohyb Položka

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň D.1.2.1. Objednatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČNĚ STATICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: By Design Šítkova1 110 00 Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.3 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25, 257 51

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více