SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ."

Transkript

1 SOUČASNÉ TRENDY STANDARDIZACE, DOKUMENTACE A UPLATNĚNÍ STAVEBNÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. CONTEMPORARY TRENDS OF THE PROCEDURES TO DESIGN, NORMALIZE AND APPLY STRUCTURAL STEELWORK. Petr Brož a a) ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6, ČR Abstract Realization of steel structures in the present condition; production capacities, export and import, the utilization of working plans, prospects of the structures in question; problems of design, erection and transport; the selection of material; the protection, maintenance and economy of the construction. The state of the steelwork application in both the Czech Republic and abroad, and a price level of the structures mentioned. Standardization aspects in European Union countries, the incorporation of European Prestandards in the CSN system, in particular of the part of Eurocode NORMALIZACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.1 Vývoj standardizace Zanedlouho by měla celá Evropa navrhovat stavební konstrukce podle jednotných metodických postupů stanovených v harmonizovaných normativních dokumentech pro navrhování stavebních konstrukcí, označovaných pracovním názvem "Eurokódy" (EC). Výpočty v jednotlivých zemích se mají lišit pouze numerickými hodnotami některých parametrů, jako jsou dílčí součinitele spolehlivosti a charakteristické hodnoty klimatických zatížení. Harmonizované předpisy Evropské unie se však snaží odstranit i tyto rozdíly. Eurokódy se ve státech Evropské unie (EU) zpracovávají již od roku Pracovní název "Eurokódy" se stále udržuje, i když se dokumenty v současné době vydávají jako evropské přednormy (ENV), později po jejich zdokonalení (předpokládá se asi jejich tříleté souběžné používání s ostatními platnými předpisy) jako evropské normy (EN). Zodpovědnou organizací pro vydávání norem je Evropská normalizační komise (CEN), ve které jsou zastoupeny kromě států EU také státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a další evropské země. Česká republika se stala v listopadu 1991 přidruženým členem a v dubnu 1997 plnoprávným členem CEN s hlasovacím právem. Cílem evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí je harmonizace předpisů, a to ve dvou odlišných úrovních: harmonizace předpisů pro navrhování konstrukcí mezi jednotlivými evropskými státy, harmonizace předpisů pro navrhování jakýchkoli konstrukcí z různých materiálů. Ukázalo se totiž, že tvorba mezinárodních normalizačních dokumentů je velmi obtížný úkol, zejména s ohledem na rozdílné tradice a technickou úroveň v jednotlivých členských zemích.

2 Významným právním podkladem pro tvorbu a zavádění Eurokódů se v roce 1987 stal zákon přijatý v EU pod názvem "European Single Act", podle kterého se některé technické překážky volného obchodu a výměny služeb zemí EU mají odstranit široce pojatou harmonizací technických předpisů a pravidel. Na tento zákon navazuje základní dokument vydaný Radou evropského společenství pod názvem "Council Directive" (Směrnice rady), který se má stát v jednotlivých zemích EU zákonem. Směrnice rady definují základní požadavky (Essential Requirements) na stavby a stavební výrobky, a to z těchto hledisek: mechanická únosnost a stabilita, bezpečnost při požáru, hygiena, zdravotní nezávadnost prostředí, uživatelská bezpečnost, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla. Z těchto základních požadavků se definují dílčí požadavky na jednotlivé výrobky. Při tom se klade důraz na ekonomické aspekty, včetně tzv. ekonomicky podložené životnosti. Podrobný výčet základních požadavků je pak rozveden v "Interpretačních dokumentech ID" (Interpretative Documents ID). Navazující "Směrnice pro stavební výrobky" (Construction Products Directive) definují konkrétní požadavky na stavební výrobky. Ve smyslu Interpretačních dokumentů ID mají být tyto požadavky dále rozpracovány v souboru "Evropských technických specifikací" (European Technical Specifications), které zahrnují obecně dva druhy dokumentů: Evropské harmonizované normy vydávané Evropskou organizací pro normalizaci (CEN/CENELEC). Evropská technická osvědčení (European Technical Approvals) vydávaná institucemi nominovanými členskými státy EU. Interpretační dokument ID 1 "Mechanická odolnost a stabilita" upřesňuje v technických termínech závazné a rozhodující podmínky pro účely dalšího zpracování jednotlivých Eurokódů. Základní pojetí Eurokódů má přihlížet k těmto dokumentům: Obecné principy zajištění kvality konstrukcí (JCSS), Obecné zásady navrhování konstrukcí (JCSS), ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. V souladu s ISO 2394 a Směrnicí rady je obecná podmínka mechanické odolnosti a stability v ID 1 formulována obdobně jako v našich předpisech: "Stavby musí být navrženy a prováděny takovým způsobem, aby zatížení, která mohou na ně působit během výstavby a provozu, nezpůsobila: a) zřícení celé stavby nebo její části, b) deformace nepřijatelného stupně, c) poškození nenosných částí stavby, příslušenství nebo instalovaného zařízení v důsledku deformací nosné konstrukce, d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině."

3 Tyto základní podmínky mají být splněny se stanovenou pravděpodobností po dobu "Ekonomicky přiměřené životnosti" stavby, které je věnována zvláštní pozornost. V dokumentu se uvádí, že ekonomicky přiměřené životnost objektu má být stanovena s ohledem na následující aspekty: náklady na návrh, výstavbu a provoz, náklady vyvolané překážkami provozu, rizika a náklady vyvolané následky poruchy staveb po dobu stanovené životnosti a náklady na pojištění těchto rizik, náklady na plánovanou dílčí obnovu, náklady na kontrolní prohlídky, ochranu a opravu, provozní a správní náklady, odstranění stavby, hlediska životního prostředí. Ověření platnosti výše uvedených základních podmínek spolehlivosti má vycházet z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Předpokládá se použití vhodných výpočetních modelů doplněných v nezbytných případech experimenty. Stejně jako v našich normách se obecně rozlišují dvě základní skupiny mezních stavů: mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti. Platnost podmínek spolehlivosti se ověřuje na základě metody dílčích součinitelů spolehlivosti pro zatížení a odolnost konstrukce. Požadovaná úroveň spolehlivosti může být stanovena na základě pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti. Obecné metody teorie spolehlivosti se však často nahrazují zjednodušenými výpočetními postupy nebo konstrukčními pravidly. 1.2 Evropské normy v soustavě ČSN K je již v systému ČSN zavedeno 6 předběžných evropských norem (ENV) pro navrhování ocelových konstrukcí (normy skupiny 1993), 3 ENV pro navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (normy skupiny 1994) a 5 ENV pro provádění ocelových konstrukcí (normy skupiny 1090), přičemž zavedení dalších norem těchto skupin je rozpracováno, nebo se připravuje. Tyto normy navazují na ENV pro zajištění spolehlivosti stavebních konstrukcí (normy skupiny ) a další ENV pro různé typy zatížení (normy skupiny ), čímž jsou vytvořeny základní podmínky pro jejich reálné využívání při projektování a výrobě ocelových konstrukcí. Odborným garantem pro zavádění norem do systému ČSN je Technická normalizační komise (TNK) 35, která je poradním orgánem Českého normalizačního institutu (ČSNI). Současný stav zavedení ENV pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí do systému ČSN je ukázán v tabulce 1. Hlavní význam těchto norem je v tom, že celoevropsky sjednocují metodiky navrhování (resp. posuzování spolehlivosti) a provádění ocelových nosných prvků. Jsou důležité i proto, že zahrnují novou problematiku materiálů nebo typů konstrukcí, která v současných ČSN buď není obsažena vůbec (např. korozivzdorné oceli, nebo navrhování na účinky požáru apod.), nebo jen nedostatečně nebo neefektivně (např. spřažené ocelobetonové mosty nebo prvky z dutých průřezů).

4 V tabulce 2 je demonstrován předpokládaný vývoj souboru evropských norem pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí (včetně obdobných norem pro hliníkové konstrukce) a pravděpodobný program jejich zavádění do systému ČSN. Dokončení alespoň na úrovni ENV by mělo být zvládnuto nejpozději v roce 2002 a převod do ČSN asi o jeden až dva roky později. Souběžně s úsilím o dokončení souboru ENV podle tabulky 2 již probíhají práce na revizi a konverzi dříve vydaných hlavních norem jednotlivých skupin do úrovně celoevropsky závazných EN. Uplatnění a konkrétní využívání současného souboru předběžných evropských norem pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí je u nás poměrně nízké. Je to zřejmě důsledek některých negativních okolností nebo podmínek, mezi které můžeme zahrnout zejména tyto aspekty: soubor předběžných evropských norem není zcela dokončen, čímž vznikají komplikace při jejich praktickém využívání. Pro komplexní návrh nosných konstrukcí např. nejsou k dispozici všechny potřebné normy zatížení, v prováděcích souborech často chybí některé citované návazné normy (spojovací prostředky, svařování, protikorozní ochrana) nebo tyto normy nejsou včas vydány v soustavě ČSN. Můžeme však předpokládat, že tato základní překážka bude v potřebné míře zvládnuta nejpozději do termínu ukončení procesu konverze předběžných ENV na výsledné evropské normy EN. při převodu ENV nebo EN do ČSN jsou na prosté minimum omezeny časové i finanční možnosti zpracovatelů norem, takže i jejich ověřování a vysvětlování v průběhu připomínkového řízení často nemá potřebný rozsah a hloubku. Závažný problém vzniká také proto, že Český normalizační institut ani profesní organizace výrobců ocelových konstrukcí nemají dostatek prostředků pro zabezpečení potřebných cest a odborné spolupráce českých specialistů s příslušnými technickými komisemi CEN. Věříme, že k vyřešení těchto základních problémů by mohla výrazně pomoci často diskutovaná podpora českých hutních podniků, pro které je obor ocelových konstrukcí nesporně jedním ze základních a významných odběratelských sektorů. určitá bariéra proti novým evropským normám může být i v konzervativním přístupu projektantů nebo pracovníků výroby, kteří se brání častým změnám v technických normách nebo obdobných pracovních podkladech, které pro svoji odbornou činnost používají. V souhrnu však uvedené problémy nemohou probíhající proces uplatňování evropské soustavy technických norem v oboru ocelových konstrukcí zvrátit nebo zásadně omezit.

5 Tabulka 1. Předběžné evropské normy pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí, zavedené do soustavy ČSN Skupina Předběžná ČSN na základě ENV Vydání Obdobná ČSN ČSN P ENV Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 11/1994 ČSN : 1998 ČSN P ENV A/1: - Příloha D: Použití ocelí třídy S460 a S420 1/ Příloha K: Styčníky příhradových nosníků z dutých průřezů Navrhování ČSN P ENV Navrhování ocelových konstrukcí 11/1996 ocelových na účinky požáru konstrukcí ČSN P ENV Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 12/1997 ČSN : 1988 ČSN P ENV : Doplňující pravidla pro 3/1998 korozivzdorné oceli ČSN P ENV Pravidla pro rovinné 1/1999 deskostěnové konstrukce bez příčného zatížení ČSN P ENV Ocelové mosty 6/1999 ČSN : 1987 Navrhování spřažených ČSN P ENV Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 4/1994 ČSN : 1962 ocelobetonových ČSN P ENV Navrhování spřažených konstrukcí 12/1997 na účinky požáru konstrukcí ČSN P ENV Spřažené ocelobetonové mosty 1/1999 Provádění ocelových konstrukcí ČSNP ENV Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 1/1998 ČSN : 1989 ČSN : /1999 ČSN : /1998 ČSN P ENV Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily ČSN P ENV Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti ČSN P ENV Doplňující pravidla pro konstrukce 11/1998 z dutých průřezů ČSN P ENV Ocelové mosty 1999 ČSN : 1996

6 Tabulka 2. Program přípravy nových předběžných ČSN podle dokončených nebo připravovaných ENV Skupina Norma Zahájení Ukončení ČSN P ENV /A2: - Příloha G: Navrhování na účinky kroucení - Příloha Z: Určení návrhové únosnosti podle zkoušek - Příloha H: Modelování stavebních konstrukcí pro jejich 5/1999 4/2000 Navrhování analýzu - Příloha J: Rámové styčníky - Příloha N: Otvory ve stojinách ocelových ČSN P ENV Věže a stožáry 11/1998 9/1999 konstrukcí ČSN P ENV Ocelové komíny 11/1998 9/1999 ČSN P ENV Piloty a štětové stěny 11/ /1999 ČSN P ENV Jeřábové dráhy Navrhování hliníkových konstrukcí ČNS P ENV Základní pravidla a pravidla pro pozemní stavby 2000(?) 2001(?) Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí ČSN P ENV Provádění konstrukcí z korozivzdorných ocelí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.) je upraven změnami 137/1982 Sb., 103/1990 Sb., 425/1990 Sb., 519/1991 Sb., 262/1992 Sb., 43/1994 Sb., 19/1997 Sb., 83/1998 Sb. a novelami prováděcích vyhlášek č. 376/1992, 377/1992 a 378/1992. Pro jednotlivé fáze přípravy stavby se vyžadují pro ocelové konstrukce tyto podklady: Dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby - obsahuje pouze základní informace o stavbě bez specifikace materiálového řešení. Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (projekt zpracovaný projektantem) - obsahuje z hlediska OK souhrnnou technickou zprávu se stavebně technickým řešením stavby (tj. včetně statických výpočtů) a potřebné výkresy (obvykle 1:100, 1:200 s potřebnými detaily) obsahující řešení konstrukce. Dokumentace prováděcí (výrobní) je prováděna zhotovitelem (dodavatelem) a v poslední fázi obsahuje výrobní ("dílenskou") dokumentaci potřebnou pro výrobu jednotlivých dílů (výkresy obvykle 1:10, 1.15) a pro jejich montáž. Zákon č. 50 nyní obsahuje: V části první, oddílu 3 - obecný popis územně plánovací dokumentace a v části sedmé ustanovení o její evidenci a ukládání.

7 3. VÝHLEDY OBORU OK 3.1. Úvod Česká republika stále ještě produkuje velké množství oceli kg oceli (obyv./rok), (statistika pro r. 1998), tj. více než dvojnásobek evropského průměru. V průběhu r nastal další pokles o 6,5 %. Avšak na stavební ocelové konstrukce z toho připadá pouze 1 %. Evropský průměr je přibližně 5 % s maximy až 12 %. Polovina vyrobených OK připadá na export, jen druhá polovina se uplatní doma. Členství české asociace ocelových konstrukcí v European Convention for Constructional Steelwork by měl odpovídat i výrazný růst výroby těchto konstrukcí. Co je třeba učinit pro rozvoj oboru OK? Jak čelit konkurenci jiných materiálů i zahraničních firem? Rozhodujícími faktory růstu jsou pro to vývoj materiálu, restrukturalizace hutního průmyslu, automatizace projektování, standardizace, výzkum a inovace i organizace výroby ocelových konstrukcí. Příklady takových aplikací jsou oceli se zlepšenými vlastnostmi, homogenizace struktury, zlepšování svařitelnosti, tloušťky průřezů 125, dokonce 250 mm, prefabrikované ocelové sendviče pro mosty, žáruvzdorné oceli, řady , (slitinové oceli s vysokým obsahem přísad, zejména Cr, Ni) redukce počtu hutí, zvýšení produktivity výroby, užití štíhlých stropů a ocelobetonových konstrukcí a počítačově zpracované výrobní výkresy. Ocel dokáže obměnit sortiment výrobků až z 50 % během pěti let. Exkluzivní stavby by nebyly bez ní realizovatelné. O podílu zastoupení oceli ve stavebnictví ve srovnání s betonem a dřevem budou stále více rozhodovat pracovní postupy ve výstavbě, parametry užitnosti stavby a náklady pořízení a udržování. V symbióze využití oceli s jinými materiály nelze opomíjet sklo. Úsilí o dosažení optimálního využití oceli ve stavebnictví se kromě IISI angažují národní ocelářské společnosti a svazy. Nic na tom vývoji nemění skutečnost, že stavebnictví v ČR prožívá v současné době stagnaci. Z toho vyplývá i zcela přirozená reakce a neochota jít do aplikací, přinášejících rizika pilotních projektů. Objemová stagnace však nemůže být důvodem pro stagnaci techniky a technologií. Ocelářství ještě stále prochází obdobím transformace, které je spojeno s nemalými finančními náklady a tak musí myslet především na spolufinancování pilotních projektů s mottem "Stavíme s ocelí". Je třeba věřit, že po recesi přichází vždy konjunktura Užitné vlastnosti a výhody stavebních ocelových konstrukcí Ocel nejkvalitnější stavební materiál, ekologicky výhodný, recyklovatelný a snadno obrobitelný, jeho životnost je při použití moderních antikorozních systémů téměř neomezená koroze působí vždy na povrchu materiálu, je kdykoli zjistitelná, měřitelná a odstranitelná jen z ní lze realizovat velká rozpětí, dosáhnout velkých výšek a přenášet velká zatížení, má neomezené možnosti tvarových řešení Ocelové konstrukční prvky subtilní a lehké (výhoda pro přepravu a montáž, dílce konstrukcí jsou po zabudování okamžitě nosné, na základy staveb působí menší síly) výroba průmyslovým způsobem s pokročilou automatizací

8 montáž není ovlivněna klimatickými podmínkami rekonstrukce lze provádět bez přerušení provozu 3.3 Tendence v realizaci ocelových konstrukcí Stavby s vyšším uplatněním ocelových konstrukcí se podle účelu nyní v ČR prezentují v relaci: a) průmyslové stavby a technologické konstrukce 70.7 % b) občanské, nebytové a sportovní stavby 26.8 % c) mosty a stožáry 2.5 % K dosažení úspěchu v procesu realizace stavebních ocelových konstrukcí by měla být upevněna důvěra investorů pro předpokládanou koncepci staveb, a to zejména vzhledem k rychlosti výstavby. Po transformaci hospodářských poměrů nejsou v oboru SOK někdy dodržovány technické normy pro zajištění bezpečné realizace staveb. To je nelehká situace, neboť v oboru se uplatňuje pouze velmi omezený počet závazných hospodářských standardů.vzhledem k tomu, že technickou dokumentaci OK často sestavují pracovníci, jež nejsou specialisty, dochází k nehospodárné aplikaci uvedených konstrukcí. Zatím chybí jednotné instrukce k použití spojovacích materiálů. U výrobního procesu hrají nejdůležitější roli nepřesnosti, mechanické imperfekce, technologické nedostatky, a případy záměny materiálu. Eventuality propalování otvorů pro šrouby, dodatečné přivařování, pálení a nastavování prvků se často vyskytují bez konzultace s projektantem. Poslední činnost v procesu realizace, tj.montáž, závisí na bezchybném provedení předchozích operací. Všechny činnosti u staveb s nosnou ocelovou konstrukcí by měly být kontrolovány soustavou ISO. Je nutno hledat možnosti unifikace nejrůznějších detailů, pro jednotný postup v otázkách legislativy (schvalování projektů na úrovni stavebních úřadů), pro koordinaci postupu v certifikaci jednotlivých firem, systému digitálního zpracování technické dokumentace a distribuce oborových informací. Asi 120 výrobců OK v České republice ( s různou kapacitou ) produkují celkem tis. t/rok. Tak podle statistiky Ing. Skyvy 11 výrobců produkuje ca 62 % z celkového množství a čtyři firmy z nich vyrábí 33.1 % z celku. Rozdílné výsledky jsou dány technologickým vybavením a technickou úrovní návrhu. Zejména toto vybavení by se mělo v našich firmách modernizovat a spolu se zpracováním dat pro výrobu tak zajistit konkurenceschopnost produktů našeho oboru v širokém měřítku v zahraničí. LITERATURA [1] STUDNIČKA, J., HOLICKÝ, M. Ocelové konstrukce 20, Zatížení staveb, Fakulta stavební, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, s [2] ROZLÍVKA, L., HRALA, F. Problémy při uplatňování evropských norem, dtto, 1/2000, s [3] Zákon č. 50/1976 Sb. včetně změn - poslední z nich č. 83/1998.

9 [4] TATÍČEK, J. Zaznělo na konferenci ve Slaném, Ocelové konstrukce, časopis pro vědu, techniku a strategii, Ostrava, V-KOMA, s.r.o., 2/1999, s. 24, ISSN [5] SKYVA, J. st. Stav oboru ocelových konstrukcí, In.: Hustopeče 1999, celostátní konference OK, Česká společnost pro ocelové konstrukce, 12/1999, s

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ 1. ÚVOD Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., Ing. Vít Křivý, Ph.D., IOK s.r.o. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Ing.

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 Vocational Training in Assessment of Existing Structures CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT Úvod Charakteristika

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy Odborný seminář RIB Požární odolnost železobetonových konstrukcí se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů 25.6. 2008 Praha, 26.6.2008 Bratislava Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám.

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. Zápis ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 Přítomni: Prof. Ing Petr Hájek, CSc. (Fsv ČVUT),

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

POKYN L. Stálého výboru pro stavebnictví při Evropské komisi. Verze listopad 2003. Květen 2004

POKYN L. Stálého výboru pro stavebnictví při Evropské komisi. Verze listopad 2003. Květen 2004 Úkol MPO č. 04/06600/01 POKYN L Stálého výboru pro stavebnictví při Evropské komisi UPLATŇOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ EUROKÓDŮ Verze listopad 2003 Květen 2004 zpracovala: Ing. Miloslava Mužíková s využitím původního

Více

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH II. ročník celosttní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům technik Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 Únor 2009 Střešní krytiny z plechu Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu Část 3: Korozivzdorná ocel ČSN EN 508-3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Říjen 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy Zásady navrhování konstrukce ČSN EN 15512 26 9636 Steel static storage systems Adjustable

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Panelové konstrukční soustavy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. V současnédobě obklopují panelová sídliště jádra téměř všech našich měst a tvoří podstatnou část jejich bytového fondu.

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30; 77.140.99 2002 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky ČSN EN 13411-2 02 4470 Květen Terminations for

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50, 23.020.30 2002 Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace ČSN EN 12816 07 8519 Březen Transportable refillable

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

Scia Engineer 2011.1 a 2012

Scia Engineer 2011.1 a 2012 Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více