Standardní signál video 1Vpp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardní signál video 1Vpp"

Transkript

1 Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle na výstupu 1,2Vpp, èím výrobci kompemzují úbytek amplitudy videosignálu bìhem pøenosu.. Ideální videosignál se skládá ze: 1.) Synchornizaèního pulsu o amplitudì 25% Vpp (PAL=250mV / kamera CCTV = 300mV) 1a.) sestupná hrana optimálnì témìø pravý úhel 1b.) vzestupná hrana optimálnì témìø pravý úhel 2.) Jasový signál 2a.) úroveò bílé 2b.) úroveò èerné 3.) Burst barvonosného kmitoètu (PAL=250mV / kamera CCTV = 300mV) zajiš ujícího správnou demodulaci barev (synchronizuje demodulátor). Nízká úroveò signálu Pro nízkou úroveò signálu je typický tmavý obraz, který mù e být doprovázen poruchami synchronizace. U digitálních zaøízení mù e docházet k celkové ztrátì obrazu. Snadné doladìní amplitudy lze provést plynulou korekcí zesílení GAIN. Koaxiální vedení - zesilovaèe VA, VD4, GVS Stáèená vedení - vysílaèe MT / pøijímaèe GRX Optická vedení - pøijímaèe video a video + data jsou vybaveny trimrem pro nastavení výstupní úrovnì na 1Vpp

2 Poruchy synchronizace Poruchy synchronizace jsou èasto zpùsobeny špatnou kvalitou synchronizaèních pulsù u nich dochází zejména vlivem útlumu v oblasti stovek khz k zaoblování nábì ných hran. Správné nastavení je dùle ité pøedevším u digitálnì zpracovávaných signálù, kde i malé zkreslení mù e vést k ztrátì celého signálu. Správné nastavení tvaru synchronizaèních pulsù lze velmi snadno provést korekcemi LF a LF-MF. * Koaxiální vedení - zesilovaèe VA/oddìlovaèe GVS * Stáèená vedení - pøijímaèe GRX Útlum støedních a vysokých frekvencí Pøi útlumu støedních a vysokých frekvencí od cca 1MHz a 500m kabelu (twist nebo koax) dochází ke ztrátì detailù v obraze. Napøíklad pøi snímání obrazu pachatele, který neoprávnìnì pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez mo nosti jeho 100% identifikace. Potøebnou korekci frekvenèní charakteristiy lze velmi snadno provést korekcemi MF, MF-HF a HF. * Koaxiální vedení - zesilovaèe VA/ oddìlovaèe GVS * Stáèená vedení - vysílaèe MT / pøijímaèe GRX

3 Útlum vysokých frekvencí Pøi útlumu vysokých frekvencí od cca 4MHz dochází ke ztrátì detailù v obraze. Napøíklad pøi snímání obrazu pachatele, který neoprávnìnì pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez mo nosti jeho 100% identifikace. Potøebnou korekci frekvenèní charakteristiy lze velmi snadno provést plynulou korekcí MF-HF nebo HF. * Koaxiální vedení - zesilovaèe VA/ optooddìlovaèe GVS * Twistovaná vedení - vysílaèe MT / pøijímaèe GRX Vertikální široký pruh Pohybuje-li se obrazem vertikálnì pomalu nahoru nebo dolù a nìkolik cm široký pruh jde o vyrovnávání napì ových potenciálù (zemní smyèka) v jednotlivých èástech systému. V tomto pøípadì je nutné pøerušit tuto zemní smyèku galvanicky izolujícím prvkem (optoèlen, transformátor). METEL dodává celou øadu oddìlovaèù pro koaxiální (PGS, GVS), stáèená (MT, GRX) i datová vedení (GS). Ideálním øešením, kde se tento problém eliminuje je pou ití optických vlákem místo metalických vedení.

4 Zvýšená hladina šumu Zvýšená hladina šumu v signálu se v souèasným CCTV systémech projevuje zejména u systému s pøenosem videosignálu po optických vláknech se zastaralou amplitudovou modulací. Se zvìtšující se vzdáleností pøenosu dochází vlivem vlákna i zhoršujícím se šumovým vlastnostem pøijímaèe s narùstajícím zesílením. Øešením takto vzniklého problému mù e být pou ití výkonìjšího vysílaèe nebo vlnové délky s ni ším útlumem napø 1300 nm místo 820 nm. Všechny optopøevodníky METEL pou ívají pro videosignál vlnové délky 1310 nebo 1550nm a frekvenèní nebo digitální modulaci. Tenké šikmé prou ky Šikmé prou ky, které se pohybují v jednom smìru nebo kmitají, mohou být zpùsobeny pou itím spínaného zdroje nebo mìnièe napìtí pøímo v zaøízení zpracovávajícím signál nebo v jeho okolí. Externím zdrojem rušení mohou být jakákoliv zaøízení osazená tyristory, triaky, atd. jako napø regulátory výkonu, zdroje napìtí apod.

5 Odrazy ve vedení Jde o jev typický pro nepøizpùsobená vedení. Obvykle je zpùsoben pou itím více druhù kabelu v trase bez pøizpùsobení (opakovaèe, zesilovaèe...) nebo pøi paralelním spojení více párù twist kabelu. Rušení z bezdrátových sítí Ve vyjímeèných pøípadech mù e být rušení zpùsobeno blízko umístìným (desítky cm) mobilním telefonem, GSM bránou, vysílaèkou apod. Nejvíce citlivé jsou twistové pøijímaèe (korekèní obvody) a zejména optické pøijímaèe (mezi pøijímacím konektorem a transimpedanèním zesilovaèem).