Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček"

Transkript

1 Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX Ing. Jaromír Pavlíček 1

2 Obsah Úvod : Použité jednotky, zkratky a veličiny, označení Označování ocelí základního materiálu dle EN Stavba značek ocelových materiálů ISO / TR Směrnice pro zařazování kovových materiálů Ověření znalostí, příklady otázek, odkazy, literatura, zdroje Tahový diagram ocelí Tahový diagram houževnatých ocelí Ověřování znalostí, příklady otázek, odkazy, literatura, zdroje Rozdělení ocelí 3. skupiny Ověření znalostí, příklady otázek, odkazy, informace Zásady a technické podmínky pro použití vysokopevných a otěruvzdorných ocelí Svařování vysokopevných a otěruvzdorných ocelí Uhlíkový ekvivalent Předehřev Tepelný příkon - vnesené teplo Teplota interpass Volba přídavného materiálu Přídavné materiály Použití měkkých elektrod při svařování oceli HARDOX Dělení plechů WELDOX a HARDOX Předehřev a dohřev vysokopevných ocelí

3 5.10 Ověřování znalostí, příklady otázek, odkazy, zdroje, informace Závěr Použité zdroje a informace k prezentaci Rozvržení hodinové dotace modulu svařování Seznam obrázků Seznam tabulek Vyjádření odborného garanta. 55 3

4 Úvod Pro neustále se zvyšující nároky na kovové materiály je nutno vyrábět oceli, které musí splňovat co nejlepší vlastnosti. Podmínkám a prostředí budoucího upotřebení, kterým je ocelový materiál vystaven, je přizpůsobena technologie výroby těchto produktů. V oblasti výroby ušlechtilých ocelí jsou to především tyto vlastnosti: únosnost, svařitelnost, odolávání mechanickým otěrovým vlivům a odolávání nízkým teplotám. Z hlediska specifikace těchto ocelí jsou to otěruvzdorné oceli ( průmyslové označení HARDOX ) a vysokopevné oceli ( průmyslové označení WELDOX, ARMOX, DOMEX a TOOLOX ). Cílem této práce je tedy přiblížit výrobu a zejména svařitelnost těchto vysokopevných ocelí, jejich vlastnosti v závislosti na upotřebení a využití v různých oblastech průmyslu a dopravy. Autor 4

5 Při studiu každé kapitoly doporučuji následující postup: Čas ke studiu : x hodin. Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný pro prostudování látky. Určený čas má informativní úlohu a odvíjí se od skutečnosti, zda-li se účastníci školení již z danou problematikou setkali, či mají již v tomto oboru bohaté zkušenosti. Cíl: po prostudování tohoto odstavce budete umět: popsat definovat vyřešit Výklad: Následuje vlastní výklad probírané látky, zavedení nových pojmů, vše doprovázeno tabulkami, obrázky Použité názvosloví: Zde jsou vybrány technické výrazy, které se nacházejí ve studijní opoře a mají klíčový význam pro širší pochopení problematiky. Kontrolní otázky: Pro ověření, zda-li jste dobře a úplně látku zvládli, je připraveno několik teoretických otázek. 5

6 Seznam použité literatury: oznamuje veškeré použité informace v kapitole. Seznam obrázků a tabulek : Číslovaný seznam obrázků a použitých tabulek je pro přehlednost umístěn na závěr studijní opory. 1 Použité jednotky, zkratky a veličiny, označení Jednotky : MPa=megapascal, jednotka síly, napětí J = joulle, jednotka práce, energie HB,HBV= označení tvrdosti oceli Veličiny : R eh = horní mez kluzu R p0,2 = smluvní mez kluzu R t0,5 = celková deformace meze kluzu /dojde k přetržení tyče/ Z = poměrné zúžení, kontrakce A= poměrné prodloužení, tažnost C e = uhlíkový ekvivalent 6

7 Označení : CT= označení dotykového teploměru pwps= technologický postup výrobce svařování FW= označení koutových svarů BW= označení tupých svarů PA= svařování vodorovné shora PB= svařování vodorovné šikmo shora PC= svařování v poloze vodorovné PF= svařování svislé zdola nahoru TOZ,TOO = tepelně ovlivněná zóna, oblast 111/MMA= svařování el. obloukem obalenou elektrodou 131/MIG = svařování tavící se elektrodou v inertním plynu 135/ MAG= svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 136/FCAW= oblouk. svař. plněnou elektrodou,trubičkový drát SAW= svař. elektrickým obloukem pod tavidlem 141/TIG-WIG/GTAW= oblouk.svař. neodtavující se elektrodou 7

8 2 Označování ocelí základního materiálu dle EN hodiny Cílem této kapitoly je porovnání značení ocelových materiálů dle ČSN a dle EN ČSN. Výklad: Původní značení oceli podle ČSN vycházelo u tříd 10 a 11 ve druhém dvojčíslí z meze pevnosti ( je to 1/10 meze pevnosti, názorně ocel má mez pevnosti R m = 37 MPa. 10 = 370 MPa ). Značení oceli dle EN ČSN vychází z meze kluzu nebo chemického složení. Tato informace ( EN a ISO/TR15608) stanovuje zařazení materiálů do oddílů - účely svařování. Oceli jsou rozděleny do skupin 1 až 11 podle pevnostního a chemického hlediska.tato hlediska mohou být použita pro další účely jako je tepelné zpracování, tváření apod. U skupin 1 až 3 se bere v úvahu zaručená mez kluzu R eh nebo smluvní zaručená mez kluzu R p0,2, příklad označení S 355 JO, kde číslo 355 je zaručená mez kluzu 355MPa, u ocelí HARDOX je vyjímka. Zde je za písmenem označení oceli trojmístné číslo, určující tvrdost HB podle Brinella. Příklad označení S 450 Q, kde číslo 450 je velikost tvrdosti 450 HB. Smluvní mez kluzu R p0,2 této oceli je 1200MPa. Zařazení ocelí skupin 4 až 11 vychází z obsahu chemických prvků použitých k vytvoření slitiny. 8

9 Informace zahrnuje systém zařazování do skupin tyto kovové materiály: Ocel Hliník a jeho slitiny Měď a její slitiny Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny Litiny Tato práce se výhradně zabývá vybranými ocelemi a jejich svařitelností. 2.1 Stavba značek ocelových materiálů Značky vytvořené na základě použití, mechanických nebo fyzikálních vlastností ocelí: S - oceli pro ocelové konstrukce P - oceli pro tlakové nádoby L - oceli na potrubí E - oceli na strojní součásti B - oceli na výztuž do betonu Y - oceli pro předpínací výztuž do betonu R - oceli na kolejnice H - ploché výrobky válcované za studena s vyšší pevností D - ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena T - tenké plechy, pocínované a pochromované plechy a pásy M - plechy a pásy pro elektrotechniku Následuje číslo, které odpovídá minimální mezi kluzu v MPa. Např. S 355.= ocel pro ocel. konstr., min. mez kluzu 355 MPa 9

10 Určení nárazové práce = vrubová houževnatost (jednotka = Joule, J) 27J 40J 60J C 27J 40J 60J C JR KR LR +20 J0 K0 L0 0 J2 K2 L2-20 J3 K3 L3-30 J4 K4 L4-40 J5 K5 L5-50 J6 K6 L6-60 Např. S 355 J0 = ocel pro ocel. konstrukce, minimální mez kluzu 355MPa, velikost nárazové práce = 27 J při teplotě 0 C. Tabulka 1 Určení nárazové práce 2.2 ISO / TR Směrnice pro zařazování kovových materiálů Tato technická informace poskytuje jednotný systém pro zařazování materiálů do skupin pro účely svařování. Může být použita pro další účely jako je tepelné zpracování, tváření, nedestruktivní zkoušení. V následujícím rozdělení jsou pro účely tohoto učebního textu doplněny příklady konkrétních značek ocelí a dalších materiálů do materiálových podskupin. Toto přiřazení je jen orientační a nezávazné, sloužící pro první orientaci. Přesné zařazení je třeba udělat přesně podle certifikátu materiálu, protože i podobné značky mohou vykazovat některé rozdílné parametry důležité pro zařazení. 10

11 Skupina Podskupina Druh oceli Příklady v podskupinách Oceli s R eh menší P235GH, P250GH než 275 MPa P235JR,P265 GH S235JO, S235 JR 1.2 R eh od 275 do 360 MPa P295GH, P355QH S355J2, S355J2C 1.3 Jemnozrnné oceli P460N, P460NL1 R eh větší než 360MPa S390GP, S420N 1.4 Nízkolegované oceli 20MnNb6 8MnB5-4 15MnMoV4-5 S355J0WP S355J2G2W Jemnozrnné oceli P420M, P460M R eh od 360 do 460MPa S420M, L415MB 2.2 Jemnozrnné oceli S550MC, S600MC R eh větší než 460MPa L485MB, L555MB Zušlechtěné oceli P460Q, P460QL1 R eh od 360 do 690MPa S460Q,P500Q 3.2 Zušlechtěné oceli S890Q R eh větší než 690MPa S960Q 3.3 Precipitačně vytvrzované S500A,S550A 11

12 oceli (ne korozivzdorné) S620A,S690A 4 Cr - Mo (Ni) oceli legované nízkým obsahem vanadu s Mo do 0,7% a V do 0,1% 4.1 Cr do 0,3%,Ni do 0,7% 15MnCrMoNiV Cr do 0,7%,Ni do 1,5% 15NiCuMoNb Cr Mo oceli bez vanadu s C do 0,35% 5.1 Cr od 0,75 do 1,5%,Mo do 0,7% 13CrMo4-5 25CrMo4 5.2 Cr od 1,5 do 3,5%,Mo 0,7-1,2% 10CrMo CrMo Cr od 3,5 do 7,0%,Mo 0,4-0,7% X11CrMo5+I X16CrMo Cr 7,0-10,0%,Mo 0,7-1,2% X11CrMo9-1+I 6 Cr Mo (Ni) oceli legované vysokým obsahem vanadu 6.1 Cr 0,3-0,75%, Mo do 0,7%,V do 0,35% 14MoV Cr 0,75-3,5%,Mo 0,7-1,2%,V do 0,35% 34CrMoV5 6.3 Cr 3,5-7,0Mo do 0,7%,V 0,45-0,55% 20CrMoV Cr 7,0-12,5%, Mo 0,7-1,2%,V do 0,35% X20CrMoV11 12

13 7 Feritické,martenzitické a precipitačně vytvrzované, C do 0,35%, Cr 10,5 30,0 % 7.1 Feritické korozivzdorné oceli X2CrNiN Martenzické korozivzdorné oceli X3CrNiMo Feritické,martenzitické,precipitačně vytvrzované 8 Austenitické korozivzdorné oceli, Ni do 31,0% 8.1 Austenitické,korozivzdorné, Cr do 19,0% X2CrNi Austenitické,korozivzdorné, Cr nad 19,0% X6CrNi Oceli legované s Ni do 10,0% 9.1 Oceli legované Ni do 3,0% 11MnNi Oceli legované Ni 3,0 8,0% 14NiCr Oceli legované Ni 8,0 10,0% X8Ni9 10 Austenitickoferitické korozivzdorné (duplexní) oceli 10.1 Aust.-ferit. oceli s Cr do 24,0% X2CrNiN Aust.-ferit. oceli s Cr nad 24,0% X2CrNiMoCuN Oceli zahrnuté do sk. 11 jsou s obsahem C 0,25 0,85% 13

14 11.1 Oceli sk. 11 s obsahem C 0,25 0,35% C Oceli sk. 11 s obsahem C 0,35 0,5% C Oceli sk. 11 s obsahem C 0,5 0,85% C65 V souladu se specifikací podle výrobkových norem ocelí může být R eh nahrazeno R p0,2 nebo R t0,5. 14

15 2.3 Ověření znalostí, příklady otázek, odkazy, literatura, zdroje 1/ Označení oceli S 235 JR je podle chemického složení nebo podle způsobu použití? 2/ Jakými charakteristickými písmeny se značí oceli podle způsobu použití? 3/ Co vyjadřují čísla za počátečním písmenem ve značce oceli? 4/ Co obecně znamenají symboly JR, J0, KR, K0? 5/ Napiš značku oceli na ocelové konstrukce a vysvětli ji. Odkazy: Použitá literatura, zdroje : 1/ Metodická pomůcka - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin, DOM-ZO 13, s.r.o., Ostrava ve spolupráci s TDS Brno-SMS 2/ Hájek E. a kol.,pružnost a pevnost, 1.vydání ČVUT Praha, / Učební pomůcka k ověřování znalostí označování ocelí ve skupině 1 podle ČSN EN , DOM-ZO 13, s.r.o., Ostrava 15

16 3 Tahový diagram ocelí 1 hodina Cílem této kapitoly je pochopit tahový diagram ocelových materiálů v závislosti na pevnosti materiálu ve třech mezích. Výklad: Provedením tahové zkoušky získáme tahový diagram, jenž je grafické znázornění závislosti mezi napětím a deformací (poměrným prodloužením nebo poměrným zúžením). K provedení tahové zkoušky používáme zkušební tyč normované délky a normovaného průřezu. Vždy máme na mysli tuto skutečnost:! - u praktické zkoušky je vzorek natahován, jeho průřez se zmenšuje, hovoříme o tzv. poměrném zúžení (kontrakci), ozn. písmenem Z, Z = ( D 0 D 1 ) / D % /%/! - u praktické zkoušky je vzorek natahován, jeho délka se prodlužuje, hovoříme o tzv. poměrném prodloužení (tažnosti), ozn. písmenem A, 16

17 A = ( L 1 L 0 ) / L % /%/ U teoretické zkoušky počítáme s napětím, které vypočítáme z průřezu namáhaného vzorku. Z tohoto poznatku zavádíme dva pojmy:! - skutečný pracovní tahový diagram! - smluvní pracovní tahový diagram Ve smluvním diagramu je sice napětí zdánlivé, ale jeho vytvoření je snažší.ve skutečném diagramu je monitorováno skutečné napětí v závislosti na prodloužení přímo na zkušebním stroji grafickým záznamem. 3.1 Tahový diagram houževnatých ocelí Houževnatá ocel se vyznačuje stejným chováním při namáhání v tlaku i tahu a vysokou pevností.při tahových zkouškách hovoříme o třech mezích: mez pružnosti elasticity, kdy materiál má schopnost se vrátit po odstranění zatížení do původního stavu bez průřezových deformací, mez kluzu kdy se materiál prodlužuje, aniž by se zvětšovalo napětí, v některých případech se napětí může i zmenšit, přesto průřezová i délková deformace nastává. Mez kluzu označujeme ReH. Zde dochází ke změně fyzikálních vlastností ocelí, krystalové mřížky po sobě kloužou (proto mez kluzu), přetvářejí se a po mezi kluzu dochází k mírnému zpevnění, mez pevnosti kdy při zvyšování napětí dojde k přerušení zkušebního vzorku, označujeme Rm. Využití těchto veličin je u skutečného tahového diagramu viz obrázek1.u houževnatých materiálů jsou hodnoty jsou meze pružnosti a 17

18 meze kluzu prakticky totožné. U takových ocelí hovoříme, že nemají výraznou mez kluzu a zavádíme tzv. smluvní mez kluzu Rp0,2, což je hodnota napětí způsobující plastickou deformaci 0,2%. Celková deformace smluvní meze kluzu je hodnota napětí, při které dochází k přetržení zkušební tyče, označuje se Rt0,5.U houževnatých materiálů využíváme tzv. smluvní tahový diagram - viz obrázek 1. Obě veličiny se využívají při určování ocelí v materiálových normách (viz - Rozdělení ocelí do skupin a podskupin - předchozí tabulky v bodě 2.2 ). Obrázek 1 Diagramy tahových zkoušek 18

19 3.2 Ověřování znalostí, příklady otázek, odkazy, literatura, zdroje 1/ Co vyjadřuje tahový diagram zkoušeného ocelového vzorku? 2/ Jaké znáš tři meze tahové zkoušky oceli, jaké jsou v nich deformace 3/ Jaký je rozdíl mezi výraznou a nevýraznou mezí kluzu? 4/ Co je to Rp0,2? 5/ Co je to Rt0,5? Odkazy : Použitá literatura a zdroje : 1/ Hájek E. a kol., Pružnost a pevnost, 1. vydání, ČVUT Praha

20 4 Rozdělení ocelí 3. skupiny 1 hodina Cílem této kapitoly je objasnění technologického zpracování oceli, jejich použití a průmyslové označení těchto ocelí. Výklad: Jedná se o oceli zušlechtěné a precipitačně vytvrzované oceli kromě korozivzdorných ocelí, se zaručenou mezí kluzu ReH větší než 360 MPa. (pozn. PRECIPITACE je způsob krystalizace látek vylučujících se z tuhého roztoku při jeho zahřívání po předchozím silném ochlazení). Oceli 3. skupiny podskupina 3.1 Jedná se oceli zušlechtěné a lité se zaručenou mezí kluzu ReH od 360MPa do 690MPa (viz tabulka Rozdělení ocelí do skupin a podskupin, bod 2.1). Oceli 3. skupiny podskupina 3.2 Jedná se o oceli zušlechtěné a lité se zaručenou mezí kluzu ReH větší než 690MPa. Zde se vyskytují oceli s průmyslovým označením HARDOX, WELDOX, ARMOX, DOMEX, TOOLOX a DOCOL (viz bod 2.1). 20

21 HARDOX - je nejhouževnatější otěruvzdorný plech v řadách tvrdosti od 400 HBV do 700 HBV. WELDOX - jsou vysokopevnostní ocelové plechy s mezí kluzu 700 MPa až 1300 MPa, mají vysokou pevnost a zaručují výbornou svařitelnost a houževnatost. DOMEX - jsou vysokopevnostní ocelové pásy s mezí kluzu MPa. TOOLOX - je kalená a popouštěná nástrojová ocel s velmi nízkým zbytkovým napětím, existuje v řadách tvrdosti od 275 do 475 HBV. DOCOL vysokopevnostní, konstrukční, jemnozrnná ocel, vysoká ReH, dobrá houževnatost i při nízkých teplotách.využití i v automobilovém průmyslu konstrukce sedadel. Oceli 3. skupiny podskupina 3.3 Jedná se o oceli precipitačně vytvrzované (viz bod 2.2). Základní rozlišení dle zpracování při výrobě udává symbol: M - termomechanicky zpracované, válcované za řízeného ochlazování Q - zušlechtěné (kalené a popouštěné) A - kalené a precipitačně vytvrzené 21

22 4.1 Ověření znalostí, příklady otázek, odkazy, informace 1/ Co je to HARDOX? 2/ Co je to WELDOX? 3/ Co je to ARMOX? 4/ Co je to DOMEX? 5/ Co je to TOOLOX? 6/ Co je to DOCOL? Odkazy : Použitá literatura a informace : 1/ Technická zpráva z internetu od firmy Dimont HDX, s.r.o., Ostrava, Czech Republic 22

23 5 Zásady a technické podmínky pro použití vysokopevných a otěruvzdorných ocelí včetně svařování WELDOX a HARDOX. 3 hodiny Cílem této kapitoly je všeobecně přiblížit porovnání použití běžných ocelí s vysokopevnostními ocelemi a jejich srovnání při výrobě ocelových konstrukcí ohledně únosnosti, jejich váhy, ceny a možnosti využití, např. v automobilovém průmyslu. Výklad: Všeobecně. Podobné chemické složení a podobný způsob tepelného zpracování dělají z vysokopevn ých a otěruvzdorných ocelí sourozence. V obou případech se jedná o kalené ocelové plechy s nízkým obsahem uhlíku a legujících prvků tak, aby při vysokých hodnotách pevnosti (respektive tvrdosti) byla zajištěna jejich technologičnost, zejména svařitelnost. Hlavní rozdíl při výrobě těchto dvou skupin ocelí je v závěrečné fází tepelného zpracování - popouštění. Zatímco se otěruvzdorné oceli po kalení nepopouštejí nebo se popouštějí jen na nízké teploty (cca 200 C), vysokopevnostní konstrukční oceli se popouštějí na vysoké teploty (cca 600 C). Vyšší popouštěcí teplotou vznikne ve vysokopevných konstrukčních ocelích jiná rovnováha mezi pevností a houževnatostí - úroveň houževnatosti je povýšena na úkor pevnosti. 23

24 V současné době můžeme rozdělit vysokopevnostní oceli do dvou hlavních skupin. Do meze kluzu Re = 500 MPa včetně, jsou to oceli nekalené a jsou zahrnuty v EN Jde o ocelové plechy WELDOX 420, WELDOX 460 a WELDOX 500. Kalené,,pravé vysokopevnostní oceli WELDOX jsou pak v označení postupně 700, 900 a 960, jsou zahrnuty v EN Nejpevnější konstrukční ocelí je v současné době ocel WELDOX 1100 s mezí kluzu Re = 1100 MPa, která není ještě zahrnuta v evropských normách.zásadní rozdíl v mechanických vlastnostech mezi,,klasickou konstrukční ocelí (S) a vysokopevnostní ocelí je zejména v mezi kluzu a mezi pevnosti. Ostatní zaručované mechanické vlastnosti (tažnost a vrubová houževnatost) zůstávají na přibližně stejné úrovni. Při diskuzích o aplikacích vysokopevných konstrukčních ocelí je třeba si uvědomit, že nelze počítat s úsporou nákladů, pokud použijeme vysokopevný plech (menší tloušťky) místo klasické oceli. Vysokopevná ocel o mezi kluzu 700 MPa je cca 2x až 3x dražší než ocelový plech jakosti S 355, který má poloviční mez kluzu (Re =355 MPa). V reálných konstrukcích pak úspora tloušťky plechu při použití oceli s dvojnásobnou hodnotou meze kluzu není 50%, ale většinou je to méně než 30%. Úspora nákladů není tedy vždy důvodem k aplikaci vysokopevné oceli. V současné době je převládajícím důvodem aplikací vysokopevných ocelí potřeba snížit zejména hmotnost výrobku.důvody jsou v zásadě dva. První je, že existuje omezení hmotnosti z hlediska jeho manipulace, dopravy, legislativních předpisů, těžiště,., přičemž jsou na tyto výrobky současně kladeny i značné nároky na nosnost, bezpečnost, odolnost proti zatížení aj. Do této skupiny patří mobilní jeřáby, důlní výztuže, některé součásti zdvihacích zařízení a konstrukcí ropných plošin. 24

25 Druhým důvodem je, že snížením hmotnosti dosáhneme zvýšení kapacity (nosnosti) zařízení. Zde se jedná opět o mobilní jeřáby, dále o podvalníky, částí podvozků některých nákladních automobilů, hydraulické ruky aj. Ekonomické zhodnocení použití vysokopevných ocelí z hlediska nákladů na dělení, svařování, dopravu, nátěry aj. může být velmi zajímavé z hlediska úspor času, peněz, kapacity výroby aj. Zajímavým důvodem pro použití vysokopevných ocelí je svařitelnost. Vysokopevné oceli WELDOX s mezí kluzu Re = 420 až 500 MPa a menší tloušťky ocelí WELDOX 700 (do 20 mm) mají nižší hodnotu uhlíkového ekvivalentu než ocel S 355. V některých případech, kdy je z důvodů tloušťky plechu již nutné ocel typu S 355 předehřívat, můžou být ekvivalentní tloušťky ocelí WELDOX 420 až 700 svařovány bez předehřevu. Zde tedy přichází v úvahu úspora spotřebovaného plynu na předehřev, odpadá technologická manipulace, také je zde velká úspora času a pokud svařování probíhá v terénu, předehřev může být technicky obtížný. Z těchto důvodů byla ocel WELDOX použita v poslední době ve Skandinávii pro stavby mostů.celkově je největší podíl vysokopevných ocelí používán na mobilní jeřáby. Současné požadavky na nosnost těchto zařízení jsou takové, že u výložníků mobilních jeřábů se používají většinou oceli o mezi kluzu Re = 900 až 960 MPa místo kdysi používaného standardu s Re = 700 MPa. Aby mobilní jeřáb o kapacitě např. 500 tun mohl vyjet na silnici (limity zatížení náprav, celková hmotnost), používají se oceli s Re = 900 a 960 MPa z důvodů vylehčení konstrukce i na ostatních částech tohoto výrobku. Další rozšířenou aplikací těchto ocelí jsou důlní výztuže. Zde se používá prakticky celá škála jakostí vysokopených ocelí od meze kluzu Re = 420 MPa až do 960 MPa. Důvodem požívání těchto ocelí při výrobě důlních výztuží je opět kombinace požadavků na nosnost a odolnost proti přetížení a současně omezení hmotnosti kvůli jejich manipulaci v dolech.pro podvalníky se 25

26 nejčastěji používá ocel s mezí kluzu 700 MPa. V tomto případě je hlavním důvodem k aplikaci vysokopevné oceli zvýšení nosnosti podvalníku. Zajímavou aplikací jsou vysokopevné plechy pro přiváděcí potrubí hydroelektráren. Zejména v případě přečerpávacích elektráren způsobují rozdílné výšky hladin vysoké tlaky ve spodní části potrubí. Častým řešením zde bývá použití ocelí s mezemi kluzu Re = 690 až 900 MPa.Používání vysokopevných ocelí v konstrukcích nicméně přináší i určité technické komplikace. Nejmenší z nich je svařování. Jak již bylo připomenuto,,,nižší řada vysokopevných ocelí (WELDOX 420, 460, 500 a menší tloušky oceli WELDOX 700) mají svařitelnost stejnou nebo dokonce lepší, než klasické oceli typu S 355. U,,vyšší řady těchto ocelí, tj. pro větší tloušťky oceli WELDOX 700 a oceli WELDOX 900 až 1100 již může být svařování náročnější. Větším problémem při aplikaci těchto ocelí jsou záležitosti vysokocyklové únavy, tuhosti a vzpěru. Použití vysokopevných ocelí v reálných konstrukcích nám nepřináší nárust únavové životnosti oproti konstrukcím z klasických ocelí (S 235 a S355). Toto je zapříčiněno zejména tím, že v reálné konstrukci předpokládáme svarové spoje, jejichž únavová životnost je v podstatě nezávislá na pevnosti oceli. Toto je nutno zohlednit v případě, že se počítá, že výběhu životnosti výrobku dosáhne počet cyklů větší hodnoty než cca až cyklů za dobu životnosti. Mechanické překážky, jako je vysokocyklová únava, tuhost a vzpěr, eliminujeme do značné míry konstrukčními úpravami. Vysokopevné oceli mají před sebou velkou perspektivu. Nevíme, z kolika procent jsou schopny v budoucnu nahradit klasické oceli S 235 a S 355, přesto celosvětová spotřeba roste rychleji než spotřeba klasické oceli. 26

27 Také množství energie, množství vzniklého CO2 a dalších nečistot jsou na výrobu 1 kg,,lepší oceli v podstatě stejné jako na výrobu 1 kg klasické oceli. 1 kg,,lepší oceli může tak nahradit např. 2 kg klasické oceli. 5.1 Svařování vysokopevných a otěruvzdorných ocelí Většina vysokopevných ocelí WELDOX a otěruvzdorných ocelí HARDOX obsahují málo legovacích prvků. Takže uhlíkový ekvivalent Ce je nízké hodnoty. Proto lze plechy pomocí standardního obloukového svařování snadno svařovat ke všem obvyklým konstrukčním plechům. Při svařování plechů WELDOX je cílem: zajistit odpovídající pevnost svaru dosáhnout vyhovující houževnatost svaru Při svařování plechů HARDOX je cílem: udržet tvrdost tepelně ovlivněné zóny dosáhnout vyhovující houževnatost svaru Pro danou třídu pevnosti mají plechy WELDOX a HARDOX nízké uhlíkové ekvivalenty Ce. Oceli s nízkým uhlíkovým ekvivalentem Ce lze lépe svařovat, než oceli s vysokou hodnotou Ce. Oceli s vysokou hodnotou Ce se musí technologicky ošetřit - předehřevem, dodržováním teploty,,interpass, popř. dohřevem. Tyto záležitosti budou dále rozvedeny v dalších kapitolách. 27

28 5.2 Uhlíkový ekvivalent Uhlíkový ekvivalent (viz tabulka 2) představuje přepočtenou hodnotu legujících prvků tak, jako kdyby byl místo nich uhlík. Samozřejmě se připočítává k tomuto přepočtenému procentu legur i příslušné procento uhlíku, jak je patrno ze vzorce : Ce = C + Mn/6 + (Cr+Mo+ V)/5 + (Cu+Ni)/15 /%/ Základní legující prvky tedy jsou: mangan,chrom,molybden,vanad,měď a nikl. Tabulka 2 Hodnota uhlíkového ekvivalentu u některých typů ocelí: Typ oceli Vyráběné tloušťky /mm/ Uhlík. ekv. Ce /%/ S ,39-0,43 WELDOX ,34-0,37 WELDOX ,37-0,39 WELDOX ,37-0,42 WELDOX ,37-0,42 WELDOX ,39-0,64 WELDOX ,56-0,64 WELDOX ,68-0,72 Tabulka 2 Rozdělení materiálů 28

29 5.3 Předehřev Základním pravidlem pro předehřev jakýchkoliv ocelí je, že : tloušťka oceli je větší než 20 mm procento uhlíku je větší než 0,2% procento uhlíkového ekvivalentu je větší než 0,41% svařovací elektrody mají vyšší uhlíkový ekvivalent než svař. ocel Předehřevem eliminujeme rychlejší ochlazování tlustších plechů a tím zakalení tepelně ovlivněné zóny. Předehřevem zvyšujeme snažší únik vodíku ze svárového kovu. Víme, že výskyt vodíku ve svárovém kovu dává riziko vzniku trhlin ve studeném stavu. Předehřev je mimořádně důležitý při stehování dílců a při svařování kořenových svárů. Definování základních pojmů z ČSN EN ISO Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu : teplota předehřevu - teplota součásti v oblasti svaru bezprostředně před jakoukoli svářecí operací, vyjadřuje minimum a obvykle se rovná minimu teploty interpass, teplota interpass - teplota vícevrstvého svaru a přiléhajícího základního materiálu bezprostředně před aplikací další housenky, obvykle se uvádí jako maximální teplota, 29

30 teplota ohřevu - minimální teplota v oblasti svaru, která musí být udržována v případě přerušení svařování. 5.4 Tepelný příkon - vnesené teplo Při svařování vysokopevných ocelí je tepelný příkon v průběhu svařování jedním z hlavních faktorů ovlivňující vlastnosti svarů. Tepelný příkon ovlivňuje teplotně časové cykly, které se vyskytují v průběhu svařování a může ovlivnit jak vlastnosti svarového kovu, tak může vést i k degradaci vlastností základního materiálu v tepelně ovlivněné zóně. Tepelný příkon se při svařování u vysokopevných ocelí volí v rozmezí 0,35 až 2,5 kj/mm. Nejvhodnější je velikost tepelného příkonu do 2,00 kj/mm. Hodně záleží na tloušťce, resp. kombinované tloušťce svařovaného materiálu, dále záleží na pevnostní třídě svařovaných ocelí a v neposlední řadě na teplotě popuštění základního materiálu při jeho výrobě. Tepelný příkon Q vypočítáme ze vztahu : Q = k.u.i.60 / v.1000 kj/mm k = koeficient tepelné účinnosti jednotlivých metod svařování, 111/MMA=0,8 135/136/MIG/MAG=0,8-0,9 136/FCAW=0,9 SAW=1,0 TIG/WIG/GTAW=0,7 I = svařovací proud v ampérech v = svařovací rychlost v mm/min 30

31 Příklad : Ve svářečské škole potřebujeme spočítat množství vneseného tepla v kořenové vrstvě, ve výplňové vrstvě a krycí vrstvě u svařovaného tupého,,v svaru v poloze PF ( zdola nahoru ) metodou 135 svařovaného materiálu HARDOX S 690 QL pro stanovení postupu svařování výrobce, tzv. pwps. a/ výpočet tepelného příkonu při svařování kořene : naměřený čas svařování na délce svaru 142 mm je 1:09,50min=69,50s / 69,50 = 122,58 mm/min = svařovací rychlost naměřené napětí při svařování U = 18,4 V naměřený el. proud I = 129 A k = 0,8 Q = k.u.i.60 / v.1000 = 0,8.18, / 122, = 0,92 kj/ mm b/ výpočet tepelného příkonu při svařování výplňové vrstvy : naměřený čas svařování v délce svaru 246 mm je 3:01,80min=181,80s / 181,80 = 81,19 mm / min = svařovací rychlost naměřené napětí při svařování U = 19,6 V naměřený el. proud I = 137 A k = 0,8 Q = k.u.i.60 / v.1000= 0,8.19, / 81, = 1,58 kj / mm 31

32 c/ výpočet tepelného příkonu při svařování krycí vrstvy : naměřený čas svařování v délce svaru 155 mm je 2:25,10min=145,10s /145,10 = 64,09 mm/min = svařovací rychlost naměřené napětí při svařování U = 18,4 V naměřený el. proud I = 129 A k = 0,8 Q = k.u.i.60 / v.1000= 0,8.18, / 64, = 1,77 kj / mm Závěr : Všechny tři vypočítané položky tepelného příkonu vyhovují svařovanému kusu a jednotlivé parametry svařování se mohou zapsat do pwps (viz obrázek 17) pro ocel HARDOX S 690 QL. 5.5 Teplota interpass Teplotu interpass přiřazujeme a měříme u vícevrstvých svarů. Teploty interpass (viz tabulka 3) měříme vždy těsně před zahájením svařování každé vrstvy. Teplota se měří na svarovém kovu na jednom nebo na více místech stejné vrstvy nejčastěji dotykovým digitálním teploměrem. Naměřené hodnoty se zaznamenávají do protokolu o svařování pro jednotlivé svařence. 32

33 Příklad : Teplotu interpass jsme měřili na čtyřech místech s těmito měřeními : 135 C, 151 C, 158 C, 165 C. Teplotu interpass do protokolu zapíšeme dle ČSN EN takto : Teplota ČSN EN Ti 135 /165 CT /CT = dotykový teploměr / Tabulka 3 Teplota interpass některých vysokopevných ocelí : Typ oceli Interpass teplota / C / S WELDOX WELDOX 420, WELDOX WELDOX WELDOX 900, 960, HARDOX 400, Tabulka 3 Teploty interpass 5.6 Volba přídavného materiálu Při svařování materiálu WELDOX a HARDOX lze použít přibližně stejné metody svařování /obloukové /, které se hodí pro svařování plechů běžných jakostí i plechů s vysokou pevností /od S 355 výše/. 33

34 Volba přídavného materiálu vždy vychází z požadavku na mechanické vlastnosti svarového kovu.při svařování ocelí WELDOX a HARDOX metodou MMA se používají jen bazické elektrody. U jiných metod obloukového svařování /MIG,MAG,FCAW a SAW/ si musíme hlídat přídavný materiál tak, aby obsah vodíku byl nanejvýš roven 5 ml/100 g svarového kovu. Při výběru meze kluzu přídavného materiálu mohou nastat tyto možnosti : svarový kov má nižší mez kluzu než základní materiál svarový kov má stejnou mez kluzu jako základní materiál svarový kov má vyšší mez kluzu než základní materiál Při svařování ocelí WELDOX 700 až 1100 se doporučuje kombinace měkkých elektrod / svařovacích drátů / v kořenové vrstvě s elektrodami /svařovacími dráty/ s vyšší pevností pro výplňovou a krycí část svaru Přídavné materiály doporučená pevnost pro oceli WELDOX a HADROX WELDOX 355, vyšší pevnost než základní materiál WELDOX 460, 500 WELDOX 700 WELDOX 900, 960 WELDOX 1100 HARDOX 400, vyšší nebo stejná pevnost jako základní materiál - stejná nebo nižší pevnost jako základní materiál - nižší pevnost jako základní materiál - nižší pevnost jako základní materiál - nižší pevnost jako základní materiál U koutových svarů /FW/ se doporučuje použít přídavný materiál s nižší mezí kluzu. 34

35 5.7 Použití měkkých elektrod při svařování oceli HARDOX Ocel HARDOX by se měla svařovat bazickými elektrodami, trubičkovým drátem s bazickou náplní nebo drátem za použití bazického tavidla s mezí kluzu menší než Re = 500 MPa. Tyto elektrody a dráty snižují úroveň zbytkového pnutí ve svaru a tím i náchylnost materiálu na vznik trhlin ve studeném svaru. Jestliže je svar neustále vystavován značnému opotřebení, můžeme pro krycí vrstvu použít tvrdé elektrody a svařovací dráty s mezí kluzu větší než Re = 600 MPa. Po shrnutí můžeme konstatovat, že hlavní výhodou při volbě přídavného materiálu s nízkou pevností (mez kluzu menší než 500 MPa) oproti přídavnému materiálu s vysokou pevností je : vyšší houževnatost svarového kovu lepší tažnost kovu snížená náchylnost na vznik trhlin ve studeném stavu. V některých případech můžeme otěruvzdorné oceli HARDOX velmi dobře svařovat také pomocí austenitických korozivzdorných přídavných materiálů jestliže : svarek je pevně upnutý ( např. v přípravku ) svarek nelze předehřát svařovaný plech je silnější než 60 mm 5.8 Dělení plechů WELDOX a HARDOX Ocelové plechy WELDOX a HARDOX můžeme dělit několika známými způsoby. Vlastnosti těchto ocelí závisí na konkrétním typu tepelného 35

36 zpracování.vždy je třeba mít na zřeteli tepelný příkon při dané metodě dělení. To znamená, že se musí respektovat vliv tepelně ovlivněné zóny (TOZ, někdy označujeme tepelně ovlivněná oblast TOO ). Vzniká zde velké nebezpečí trhlin při chladnutí. Závisí také jakou rychlostí a v jakém teplotním prostředí se plechy ochlazují. Během dělení hrozí také posunutí plechu. Ne vždy máme k dispozici vhodnou metodu dělení (viz tabulka 4) ocelových plechů. Velké mostárny a strojírenské závody mají k dispozici nejmodernější metody dělení plechů. Dělení ocelových plechů - metody: Metoda dělení Tloušťka Rychlost řezání Řezná spára TOZ Tolerance Vodní paprsek mm mm/min 1-3 mm 0 mm 0,2 mm Laser 4-20 mm mm/min 1 mm 0,4-3mm 0,2 mm Plasma 4-40 mm mm/min 2-4 mm 2-5 mm 1,0 mm Plamen mm mm/min 2-5 mm 4-10 mm 3,0 mm Tabulka 4 Dělení ocelových plechů - metody Řezání vodním paprskem Metoda je vhodná pro většinu materiálů. Výborný řez s šířkou spáry 1 až 3 mm. Jedná se o,,chladný způsob dělení, takže odpadá vznik tepelně ovlivněné zóny. Abrazivní řezání proudem vody vylučuje případy 36

37 nebezpečí vzniku trhlin. Zejména je tato metoda vhodná pro dělení silných otěruvzdorných ocelí HARDOXů. Řezání laserem Laserem můžeme řezat ocelové plechy až do síly 20 mm. Šířka řezu je menší než 1 mm, záleží na podmínkách, tloušťce plechu a nejvhodnější řezné rychlosti. Od toho se také odvíjí šířka tepelně ovlivněné zóny, která bývá 0,4 až 3 mm.velkou výhodou je řezání různých tvarů. Řezání plazmou S úspěchem řežeme plechy o síle až 40 mm. Šíře řezu je 2 až 4 mm. Řez je kvalitní, nedostatkem je, že hrany mají snahu se zaoblovat. Velikost tepelně ovlivněné zóny je 2 až 5 mm. Vysoká řezná rychlost. Jedná se o hlučnou a prašnou metodu. Tyto nedostatky můžeme eliminovat řezání plazmou pod vodou. Řezání plamenem Plamenové řezání ocelí při použití hořlavých plynů propan-butan, propylen nebo acetylen je nejčastěji používaná metoda dělení jakýchkoliv ocelí s výjimkou ocelí austenitických. Snadná dostupnost k této technologii dělení dělá z této metody použitelnost i pro ruční dělení. Šířka řezu je od 2 do 5 mm. Tato metoda dělení je nejméně přesná, hodí se pro předoperační technologické další zpracování ocelí. Největší nevýhodou tohoto způsobu dělení je velká tepelně ovlivněná zóna. Vzniká nebezpečí trhlin a možnost místního zakalení. Dobré je ocel předehřívat, 37

38 snížit rychlost řezání a následně hlídat dobu chladnutí plamenově řezané oceli. Oceli HARDOX vyžadují zvláštní opatrnost při dělení. Každá součást výrobku má svou funkci, podle které se přizpůsobují všechny technologické postupy. Tedy zejména postupy dělení a svařování včetně jejich předehřevu, popř. dohřevu. 5.9 Předehřev a dohřev vysokopevných ocelí Jestliže chceme tuto ocel dělit náročně tepelnou technologií, je nejlepší způsob zabránění vzniku trhlin plech předehřát a udržovat zvýšenou teplotu až do konce řezání. Doporučená teplota (viz tabulka 5) ocelového plechu se musí dosáhnout před řezáním. Teplota se kontrolně měří na spodní části plechu. Tímto zamezíme nebezpečí vniku prasklin a trhlin okamžitě po řezání. Vyrovnávání teploty musí být nejméně 5 minut na milimetr tloušťky plechu. Celková doba ohřevu je vždy větší než 1 hodina. To samé platí pro ochlazování. Dobu ochlazování je vhodnější prodlužovat, než provádět dodatečný ohřev. 38

39 Tabulka 5. Doporučené teploty předehřevu při řezání plamenem: Jakost plechu Tloušťka plechu /mm/ Teplota / C/ HARDOX HARDOX HARDOX HARDOX HARDOX Tabulka 5 Doporučené teploty předehřevu při řezání plamenem 5.10 Ověřování znalostí, příklady otázek, odkazy, zdroje, informace 1/Co je cílem při svařování plechů WELDOX? 2/Co je cílem při svařování plechů HARDOX? 3/Co je to uhlíkový ekvivalent, jeho výpočet? 4/Jaká jsou základní pravidla pro předehřev jakýchkoliv ocelí? 5/Teplota předehřevu, interpass ohřevu. 6/Co je to tepelný příkon při svařování? 7/Výpočet tepelného příkonu, jeho rozmezí. 39

40 8/Volba přídavného materiálu. 9/Metody dělení ocelových plechů. 10/Proč tepelně zpracováváme vysokopevné oceli před řezáním plamenem. Odkazy : Použité informace, zdroje : 1/ Technická informace : fa TESYDO Brno, s.r.o., - informační list Zásady a technické podmínky pro použití VP ocelí 40

41 6 Závěr 1 hodina Tato práce má za úkol osvětlit a prakticky přiblížit nepatrnou část předmětu Strojírenská technologie. Dává nahlédnout do dvou odnoží ocelových materiálů. První z nich je značení oceli podle evropské nomy, druhá pak, přiblížit posluchačům použití ocelových materiálů, zejména pro stavby ocelových konstrukcí a technologických strojírenských zařízení. Oceli WELDOX a HARDOX, vysokopevné a otěruvzdorné, jsou oceli s velkou budoucností a velkou perspektivou. Nevím, z kolika procent jsou schopny v budoucnosti nahradit klasické oceli S 235 a S 355, přesto celosvětová poptávka po vysokopevných ocelích neustále roste. Ve výrobě jde zejména o úsporu energie vynaložené na stejné množství vyrobené,,obyčejné oceli a vysokopevné oceli. Zde je jednoznačně k porovnání množství produktu s porovnatelnou únosností. Pro příklad uvádím : plech S355 o tloušťce 14 mm nahradí např. vysokopevnostní plech o síle 10 mm. Velkým ekologickým hlediskem je také množství CO 2 a dalších nečistot vzniklých při výrobě. Hledisko dopravy není taktéž opomíjeno. Shrnutím mohu říci, že náklady na výrobu a ekologické hledisko výroby,,lepších ocelí jsou srovnatelné s výrobou,,obyčejné oceli. Nejlepším a nejmarkantnějším poznatkem však je, že 1 kg,,lepší oceli může v některých případech nahradit např. 2 kg obyčejné oceli. A o to jde, posuďte sami. Autor 41

42 Obrázek 2 Vysokopevné ocelové plechy 42

43 Obrázek 3 Rozdělení kalených ocelových plechů Obrázek 4 Vysokopevné konstrukční oceli 43

44 Obrázek 5 Vliv uhlíku na VP oceli Obrázek 6 Nepoužívání šrotu při výrobě VP oceli 44

45 Obrázek 7 Otěruvzdorné oceli Obrázek 8 Pancéřové oceli 45

46 Obrázek 9 Popouštění VP ocelí Obrázek 10 Vysokopevné oceli - svařování Obrázek 10 46

47 Obrázek 11 WELDOX 700 materiálový list Obrázek 12 Vysokopevné oceli - chemické složení 47

48 Obrázek13 Svařitelnost - otěruvzdorné oceli Obrázek 14 Svařování - tepelný příkon 48

49 Obrázek 15 Přídavný materiál - mez kluzu Obrázek 16 Postup svařování 49

50 Obrázek 17 WPS - technologický postup svařování 50

51 7 Použité zdroje a informace k prezentaci Prezentaci poskytla firma SSAB Schwedisch Steel, s.r.o., Ostrava Poruba Poděkování zejména ing. Ivanu Míkovi za představení vysokopevných ocelí a konzultaci k využití vysokopevných ocelí. 51

52 8 Rozvržení hodinové dotace modulu svařování VP oceli vysokopevnostní oceli HARDOX a WELDOX 8 hodin prezentace a přednáška VP ocelí 2 hodiny praktické předvedení svařování VP ocelí s měřením teploty interpass včetně předehřevu 2 hodiny exkurze výroba VP oceli v konvertoru EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 3 hodiny exkurze válcování VP ocelových plechů, válcovací stolice 3,5m kvarto, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 2 hodiny chemická laboratoř VÍTKOVICE MACHINERY GROUP určení % složení zadané oceli určení % uhlíku určení % uhlíkového ekvivalentu 3 hodiny mechanická laboratoř-vítkovice MACHINERY GROUP tahová zkouška oceli S 235 J0 tahová zkouška oceli S 450 Q vyhodnocení jednotlivých tahových diagramů zkouška vrubové houževnatosti-charpyho kladivo zkoušky tvrdosti ocelových materiálů 20 hodin Ing. Jaromír Pavlíček 52

53 9 Seznam obrázků Obrázek 1 Diagramy tahových zkoušek.18 Prezentace I. díl Obrázek 2 Vysokopevné ocelové plechy Obrázek 3 Rozdělení kalených ocelových plechů Obrázek 4 Vysokopevné konstrukční oceli Obrázek 5 Vliv uhlíku na VP oceli Obrázek 6 Nepoužívání šrotu při výrobě VP oceli Obrázek 7 Otěruvzdorné oceli Obrázek 8 Pancéřové oceli Obrázek 9 Popouštění VP ocelí Obrázek10 Vysokopevné oceli - svařování..46 Prezentace II. díl Obrázek 11 WELDOX 700 materiálový list Obrázek 12 Vysokopevné oceli - chemické složení Obrázek 13 Svařitelnost - otěruvzdorné oceli Obrázek 14 Svařování - tepelný příkon Obrázek 15 Přídavný materiál - mez kluzu Obrázek 16 Postup svařování Obrázek 17 WPS - technologický postup svařování

54 10 Seznam tabulek Tabulka 1 Určení nárazové práce Tabulka 2 Rozdělení materiálů Tabulka 3 Teploty interpass Tabulka 4 Dělení ocelových plechů - metody Tabulka 5 Doporučené teploty předehřevu při řezání plamenem

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011 Vliv teplotního režimu svařování na vlastnosti svarových spojů I Vladislav OCHODEK Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Obsah Definice teplotního režimu svařování.

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu :

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49 Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG Zadání: Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : a) Nastehujte poz. 1 a 2 b) Svařte poz. 1 a 2 metodou 141 c) Svary očistěte

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.09 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program Výrobní program Třídy ocelí a produkty Konstrukční oceli Multisteel...

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Speciální stavební stroje

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Speciální stavební stroje TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA Speciální stavební stroje TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA o společnosti DavoN certifikovaný výrobní provoz za tímto účelem firma v roce 2003 realizovala systém řízení jakosti v

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY Svařitelnost některých technických materiálů a volba přídavných materiálů... K1 Doporučení pro skladování a manipulaci... K18 Typy cívek a balení drátů... K22 Současný stav evropských

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

ZKUŠENOSTI PŘI CERTIFIKACI VÝROBCŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE NOREM EN 1090

ZKUŠENOSTI PŘI CERTIFIKACI VÝROBCŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE NOREM EN 1090 ZKUŠENOSTI PŘI CERTIFIKACI VÝROBCŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE NOREM EN 1090 Ing. Martin Sondel, Ph.D., Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. VŠB-TU Ostrava, Český svářečský

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn?

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Když jsme měli s ing. Stránským v Dobřanech kolektivní schůzku kvůli novým TP, byl jsem Jardou Nikodémem veřejně upozorněn, že mnou použitá

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z TIME (trémingové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), registrační.číslo CZ. 1.07/1.3.00/14.0018 ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ STÁŽE PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více