KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická Praha 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5"

Transkript

1 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: , č.j.: V Ostravě dne Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence 28. října Ostrava MORAv SKOŠu iřf^7 Krajský úřad podatelno -fi- 2p(*cov Sk.zn./lh 0C Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona. d) zákona

2 1.1. Jméno a adresa, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu Identifikace provozovatele Obchodní jméno: Aquatest a. s. IČ: Sídlo společnosti: Geologická Praha 5 Výpis z obchodního rejstříkuje přílohou této žádosti Identifikace provozovny Identifikační číslo provozovny: Název provozovny: Čistírna lagunových vod (dále jen ČLV") Dekontaminační stanice podzemních vod (dále jen DS") Pare. č.: 730/9, 730/12, 730/13, 736/18, 730/3 (pro ČLV) 730/3 (pro DS) Katastrální území: Obec Kraj ; Ostrava - Mariánské hory ; Ostrava - Mariánské Hory Moravskoslezský 1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle zákona o ochraně ovzduší a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů nebo výduchů Dosavadní povolení provozu Povolení provozu zdroje podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší bylo vydané krajským úřadem Moravskoslezského kraje č.j. MSK /2011 sp. zn. ŽPZ/28343/2011/Hyb V5 pro čistírnu lagunových vod a č.j. MSK /2011 sp. zn. ŽPZ/40849/2011/Hyb V5 pro dekontaminační stanici podzemních vod Údaje o vzduchotechnice Čistírna lagunových vod je vybavena vzduchotechnickým zařízením pro zamezení průniku zápachu do prostoru haly ČLV. Odsávány jsou reaktory sorpce, neutralizace, sycení C0 2 a nádrže kontaminované vody, ropných látek a oleje. Vzdušina je vedena na filtry s aktivním uhlím (5x75 kg AU). Žádost o povolení provozu zdroje stránka 2

3 Odsávání technologických zařízení čistírny lagunových vod: Zařízení Technologická zařízení ČLV Přípravna vápenného mléka Objem vzdušiny m 3 /hod m 3 /hod Výška výduchů 1 m nad střechu haly 1 m nad střechu haly Počet výduchů lks lks K zabránění průniku zápachu z kontaminovaných vod do prostoru provozní haly dekontaminační stanice jsou reaktory: sorpce, oxidace a flokulace, nádrže: gravitační ORL, sběrná nádrž vody regenerace PF, akumulační nádrž dekontaminované vody, přečerpávací nádrž podzemní kontaminované vody, akumulační nádrž odsedimentované vody (slivu) zakrytovány a odsávány pomocí vzduchotechnického potrubí a ventilátoru, odtud jsou vedeny na filtry s aktivním uhlím (4 x 4,5 m 3 AU). Z filtrů je vzdušina odváděna boční stěnou haly DS do vnějšího ovzduší. Odsávání technologických zařízení dekontaminační stanice: Zařízení Technologická zařízení DS Jednotka přípravy suspenze AU Objem vzdušiny m 3 /hod m 3 /hod Výška výduchů 3 m nad terénem 1 m nad střechu haly Počet výduchů lks lks Vzdušina je vedena do vnějšího ovzduší za obvyklých provozních podmínek Projektová dokumentace, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména: Údaje o umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu Nejedná se o záměr, který by podléhal stavebnímu povolení. DS i ČLV jsou zkolaudované stavby uvedené do trvalého provozu Technická zpráva Technická zpráva je k dispozici u provozovatele zdroje znečišťování Podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů,jejich typy, výrobce, parametry) Čistírna lagunových vod Situování čistírny lagunových vod (dále rovněž ČLV) je dáno celkovou koncepcí dekontaminace vod a sanačních technologií a návazností na stávající halu dekontaminační stanice. ČLV je ocelová hala o rozměrech 20,0 x 30,0 m a výšce cca 9,0 m, s betonovou nepropustnou podlahou, která zároveň tvoří záchytnou vanu pro jednotlivé zásobníky a nádrže umístěné v hale. Žádost o povolení provozu zdroje stránka 3

4 Zdrojem tepla pro ohřev v jednotlivých technologických částech objektu je pára z centrálního rozvodu, která je vedena na dvě otopné jednotky Sahara maxx (pro přívod a otop čerstvého vzduchu) a na další tři cirkulační jednotky Sahara maxx pro ohřev a temperaci haly. Odvod části přiváděných vzdušin po průchodu prostorem haly zajišťuje axiální ventilátor TCBT/2-355, napojený na sběrné potrubí a vyvedený přes stěnu haly. Technologie ČLV neobsahuje zařízení ke spalování paliv (spalovací zdroj znečišťování ovzduší). Při sanaci lagun jsou podzemní vody a vody srážkového původu, které je nutné vyčistit v čistírně lagunových vod, čerpány z prostoru uvnitř, alternativně vně podzemní těsnící stěny. Z podloží lagun jsou pomocí ponorných čerpadel osazených do vrtů čerpány podzemní vody, které jsou přiváděny přímo do akumulační nádrže ČLV. Vody čerpané při odtěžbě a zpracování ropných kalů a při odtěžbě zemin z lagun jsou čerpány ze sběrných rozdělovačích jímek, které jsou vybudovány přímo v lagunách v blízkosti místa odtěžby (tyto jímky nejsou součástí technologie ČLV). Pokud je v čerpaných vodách větší podíl hrubých nečistot (zejména v období odtěžby zemin), jsou vody vedeny nejprve do odkalovací jímky umístěné mimo budovu ČLV a teprve poté do akumulační nádrže. Tyto vody vznikající při sanaci lagun, převážně s vysokými koncentracemi znečišťujících látek, jsou čištěny ve specificky navržené čistírně lagunových vod. Kontaminace těchto vod pochází z výluhu odpadů uložených v lagunách (vody podzemní a srážkového původu byly druhotně odpady kontaminovány). Technologie a kapacita ČLV respektuje velmi variabilní složení těchto čerpaných kontaminovaných vod a zajišťuje jejich dekontaminaci na úroveň limitních koncentrací sledovaných kontaminantů. Kontaminované vody jsou v ČLV čištěny kombinací fyzikálních, fyzikálně chemických a chemických metod. Hrubší podíly nerozpuštěných látek jsou oddělovány v sedimentačních nádržích, podobně je oddělována organická fáze (ropné uhlovodíky) odsazováním. Část rozpuštěných organických látek a anionaktivní tenzidy jsou odstraněny sorpcí na práškovém (mletém) aktivním uhlí. Sírany, železo, hliník a další kovy jsou odstraněny dvoustupňovým srážením, a to neutralizací vápenným hydrátem. Po srážení je provedena úprava ph sycením oxidem uhličitým. Vysrážené kontaminantyjsou z vody odloučeny tlakovou filtrací na kalolisu (v případě potřeby zlepšení filtrovatelnosti je před kalolis dávkován roztok flokulantu). Vyčištěná voda je následně vedena výtlačným potrubím do veřejné kanalizace pnpadně do zásaku do horninového prostředí. Veškeré nádrže v technologii ČLV jsou opatřeny víky a prostor nad hladinami všech nádrží s výskytem kontaminovaných vod je nucené odvětráván centrálním technologickým odsáváním o výkonu cca m 3 /h. Samostatně je odsáván prostor přípravy vápenné suspenze pomocí vlastní technologické jednotky o výkonu cca m 3 /n. Vlastní prostor objektu ČLV je rovněž nuceně odvětráván centrálním technologickým odsáváním. Provozní soubor ČLV je jedním technologickým celkem, který tvoří: > Reaktor 5 m 3 -SORPCE 1 > Reaktor 4,9 m 3 - SORPCE 2 > Reaktor 4,8 m 3 - NEUTRALIZACE 1 Žádost o povolení provozu zdroje stránka 4

5 > Reaktor 4,6 m 3 - NEUTRALIZACE 2 > Reaktor4,3 m 3 -SYTÍCÍ REAKTOR C0 2-1 > Reaktor 4,0 m 3 - SYTÍCÍ REAKTOR C0 2-2 > Filtrační lis 1500 x 1500 x 67 komor - zahuštění kalů, filtrace zneutralizovaných vod > Dávkovači jednotka 1,5 m 3 - dávkování aktivního uhlí > Dávkovači jednotka 6 m 3 - dávkování Ca(OH) 2-30 % > Přípravná jednotka 6 m 3 - příprava Ca(OH) 2-30 % > 2 x Silo vápenného hydrátu-zásoba a dávkování sypkého vápenného hydrátu > Zásobní a odpařovací stanice C0 2 > Kompresorová stanice - zásobování ČLV tlakovým vzduchem > Gravitační odlučovač ropných látek - odloučení volně plovoucích ropných produktů - SOR je uvnitř haly > Sběrná nádrž 25 m 3 - kontaminovaná podzemní voda > Přečerpávací nádrž 2 m 3 - kontaminovaná podzemní voda > Přečerpávací nádrž 1 m 3 - odloučený olej z hladiny odlučovače ropných látek > Zásobní nádrž 10 m 3 - odloučený olej > Akumulační nádrž 25 m 3 -zneutralizovaná kalová voda > Akumulační nádrž 15 m 3 - dekontaminovaná voda > Přečerpávací nádrž 2 m 3 - zneutralizovaná kalová voda > Přečerpávací nádrž lm 3 - ostřiková voda pro kalolis > Akumulační nádrž 15 m 3 - voda po ostřiku plachetek kalolisu > Přípravná jednotka 3 m 3 - pro přípravu roztoku kyseliny citrónové > Čerpací technika > Odsávací vzduchotechnika, filtrační jednotka a ventilátor na filtraci vzdušin z přípravy suspenze vápenného hydrátu, ventilátor a filtry s náplní aktivního uhlí pro odsávání vzdušin od reaktorů a zásobních nádrží (celkem pět filtračních patron) > Pomocné plošiny > Systém měření a regulace a řízení procesu Dekontaminační stanice podzemních vod Technologie dekontaminační stanice podzemních vod (dále jen DS) je složena ze dvou dekontaminačních linek A a B, které jsou takto rozlišovány zejména z provozních důvodů, přičemž některá zařízení jsou společná pro obě linky. Veškeré vody přiváděné do dekontaminační stanice z prostoru sanace lagun Ostramo"jsou vedeny do společné vstupní akumulační nádrže a následně dle provozních potřeb jsou vedeny na dekontaminační linky A, B. Na přívodním potrubí z ochranného drénu HNOl je nainstalována odbočka, která umožňuje v případě potřeby vést vody přímo na linku B a zpracovávat je společně s vodami z ochranného drénu HN02. Kontaminované vody z ochranného drénu HN02 je možno vést jak do společné vstupní akumulační nádrže DS, tak přímo na linku B. Technologie obou linek je částečně identická, některá zařízení jsou společná pro obě linky a na lince B je instalována technologie strípování se záchytem kontaminantů ze vzdušiny na filtrech s aktivním uhlím. Žádost o povolení provozu zdroje stránka 5

6 Kontaminované vody jsou v obou linkách vedeny následujícím technologickým procesem: Z akumulační nádrže (v případě linky B také přímo z přívodních potrubí) jsou vody vedeny do gravitačního odlučovače volné fáze RU (gravitační odlučovač typu SOR II-10-JK). V první komoře gravitačního odlučovače oleje je instalován pásový odlučovač oleje. Odloučený olej z tohoto odlučovače odtéká do přečerpávací nádrže oleje, ze které je čerpán do akumulační nádrže oleje (přečerpávací a akumulační nádrž oleje jsou společné pro obě linky). V této nádrži dojde k dalšímu případnému oddělení volně plovoucího oleje a vody. Voda se přečerpá zpět do sběrné nádrže kontaminované vody a olej je pomocí sací hadice odveden do přepravního prostředku a odvezen k odstranění či využití oprávněnou osobou. Pnpadně sedimentované pevné látky v gravitačním odlučovači jsou periodicky mechanicky odtěžovány a zpracovány buď v kalovém hospodářství DS nebo předávány k likvidaci oprávněné osobě. V následujícím kroku po odloučení fází prochází voda systémem sériově řazených míchaných reakčních nádrží a flokulační nádrže, ve kterých je postupně prováděna: > sorpce na práškové aktivní uhlí, jejímž hlavním cílem je snížit koncentraci anionaktivních tenzidů pod stanovený limit 3,2 mg/l Aktivní uhlí je dávkováno automaticky ve formě 6 % suspenze s dávkou g AU/m 3, > oxidace dvojmocného železa na trojmocné pomocí roztoku chlornanu sodného v průměrné dávce g/m 3, dávkování je prováděno automaticky na základě měření redox potenciálu, > neutralizace pomocí 10 % suspenze hydroxidu vápenatého na ph 7-8, s průměrnou dávkou g/m 3, dávkování je prováděno automaticky na základě měření ph, alternativně lze k neutralizaci použít 50 % hydroxid sodný, > flokulace, kdy dochází k tvorbě vloček kalu s lepšími sedimentačními vlastnostmi. Pro zlepšení sedimentačních vlastností je automaticky dávkován 0,2 % roztok flokulantu PRAESTOL 2610 v dávce 1-2 g/m 3. Vzniklé nerozpuštěné látky jsou z roztoku separovány sedimentací na lamelovém usazováku. Sliv odsazené vody je veden na kontrolní pískovou filtraci a následně do akumulační nádrže dekontaminované vody. Odtud je voda čerpána do zasakovacích objektů provozovaných v rámci sanace lagun. Zahuštěné nerozpuštěné látky ze spodní části lamelového usazováku jsou separovány pomocí tlakové filtrace na kalolisu. Odvodněné kaly jsou periodicky předávány k likvidaci oprávněné osobě. Kalové hospodářství je společné pro obě linky. Na lince B je voda po kontrolní filtraci vedena na dvojici vně haly umístěných za sebou řazených stripovacích věží s patentově chráněnou síťovou vestavbou, ve kterých dochází kvytěsnění těkavých látek z vody pomocí protiproudně vedeného vzduchu. Proud vzduchu o maximálním průtoku m 3 /hod je dodáván ventilátorem umístěným vně haly v protihlukovém krytu. Dekontaminovaná voda se zbytkovým obsahem těkavých látek pod limitní koncentrací je čerpána do zasakovacích objektů. Vzdušina s obsahem uhlovodíků a těkavých látek a o 100 % relativní vlhkosti je vedena přes odlučovač kapek, který je součástí hlavy stripovacích věží, do vymražovacího zařízení, ve kterém dochází ke snížení relativní vlhkosti pod 50%. Kondenzát z vymražovacího zařízení je čerpán čerpadlem zpět do technologie před stripovací věže. Následně je vzdušina vedena do Žádost o povolení provozu zdroje stránka 6

7 dvou dvojic paralelně řazených ocelových filtrů s náplní 4,5 m 3 aktivního uhlí každý. Vždy je jedna dvojice v provozu (pro stripování) a přes druhou je veden výtlak technologické ventilace, případně je postupně prováděna regenerace aktivního uhlí parou. K regeneraci aktivního uhlí přímo ve filtrech je používána ostrá pára o teplotě 200 "C, která je vyráběna pomocí elektrického přehříváku páry z mokré páry přiváděné stávající parní přípojkou z centrálního parovodu DALKIE. Pára s desorbovanými kontaminanty je vedena do trubkového chladiče (kondenzátoru) kde dojde k její kondenzaci. Kondenzát je veden do rozdělovači nádrže, ve které dojde k rozdělení vody a těžší volné fáze těkavých látek. Voda je čerpána čerpadlem zpět do technologie před stripovací věže. Volná fáze těkavých látek je po shromáždění většího množství v rozdělovači nádrži odčerpána do přepravních obalů a předána k odstranění oprávněné osobě. Provozní soubor technologie je jedním technologickým celkem, který tvoří tyto základní aparáty: Linka A: Linka B: > Reaktor 15 m 3 - SORPCE 1 > Reaktor 15 m 3 -SORPCE 2 > Reaktor 15 m 3 - OXIDACE > Reaktor 13,5 m 3 - FLOKULACE > Odlučovač kalů - P20-42m 3 /hod - lamelový odlučovač > Pískový filtr - duo s automatickým proplachem > Filtrační lis x 630 x 55 desek (společný pro obě linky) > Dávkovači jednotka - dávkování NaOCl 12,3 % (společná pro obě linky) > Přípravná jednotka 2x1000 I - příprava Flokulantu (společná pro obě linky) > Přípravná jednotka 1500 I I pro aktivní uhlí (společná pro obě linky) > Příprava suspenze AU je doplněna o venkovní skladovací silo práškového aktivního uhlí o kapacitě cca 20 tun (40 m 3 ) včetně kompletního příslušenství pro plnění sila a dopravu práškového uhlí do stávající přípravné jednotky > Kompresorová stanice - příprava tlakového vzduchu (společná pro obě linky) > Gravitační odlučovač ropných látek > Čerpací technika > Odsávací vzduchotechnika > Sběrná nádrž - 60 m 3 - kontaminované podzemní vody (společná pro obě linky) > Sběrná nádrž 60 m 3 - vody z regenerace pískových filtrů > Akumulační nádrž 60 m 3 - dekontaminovaná voda (společná pro obě linky) > Přečerpávací nádrž 2 m 3 - kontaminovaná podzemní voda > Akumulační nádrž 6 m 3 - odsedimentovaná voda > Nádrž kalové vody 20 m 3 (společná pro obě linky) > Akumulační nádrž 3 m 3 - přefiltrovaná voda (společná pro obě linky) > Pomocné plošiny > Reaktor 15 m 3 - SORPCE 1 Žádost o povolení provozu zdroje stránka 7

8 > Reaktor 15 m 3 -SORPCE2 > Reaktor 15 m 3 - OXIDACE > Reaktor 13,5 m 3 - FLOKULACE > Odlučovač kalů - P20-45 m 3 /hod > Pískový filtr - duo s automatickým proplachem > Gravitační odlučovač ropných látek > Čerpací technika > Odsávací vzduchotechnika > Sběrná nádrž 60 m 3 - vody z regenerace pískových filtrů > Přečerpávací nádrž 2 m 3 -kontaminovaná podzemní voda > Akumulační nádrž 6 m 3 - odsedimentovaná voda > Zásobní nádrž odloučeného oleje -10 m 3 (společná pro obě linky) > Dávkovači jednotka vápenné suspenze - 2 m 3 (společná pro obě linky) > Přečerpávací nádrž lm 3 - odloučený olej z hladiny odlučovače ropných látek (společná pro obě linky) > Pomocné plošiny > Dvě v sérii řazené stripovací věže SK pater > Ventilátor s protihlukovým krytem - max m 3 / hod, max. tlak 7,0 kpa > Filtry s náplní aktivního uhlí (4 x 4,5 m 3 AU) > Vymražovací zařízení > Elektrický přehřívák páry > Chladič (kondenzátor) > Rozdělovači nádrž > Nízkotlaké dmychadlo > Čerpací technika Podrobný popis zdrojů znečišťování je uveden v návrhu provozních řádů, který je samostatnou přílohou této žádosti Technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje Projektovaný maximální výkon čistírny lagunových vod je 2,5 l/s, tj. 9 m 3 /h, 216 m 3 /den. Celková roční kapacita čistírny odpadních vod je m 3 /rok. Projektovaná maximální kapacita dekontaminační stanice podzemních vod je 12,5 l/s pro každou linku, celkem 25 l/s, 90 m 3 /hod, m 3 /den. Celková projektovaná kapacita dekontaminační stanice je m 3 /rok Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje, včetně znečišťujících látek, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu. Při manipulaci, čištění lagunových vod i pro dekontaminaci podzemních vod jsou vnášeny do vnějšího ovzduší emise organických látek, vyjádřené jako TOC. Žádost o povolení provozu zdroje stránka 8

9 Čistírna lagunových vod i dekontaminační stanice je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. Zdroj Prováděcí předpis Kategorizace zdroje Čistírna lagunových vod Dekontaminační stanice podzemních vod Zákon 201/2012 Sb., příloha č Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m 3 /den. V prováděcí vyhlášce č. 415/2012 Sb., příloze č. 8, bodu 1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m 3 /den nejsou pro čistírny odpadních vod stanoveny specifické emisní limity. Pro tyto činnosti jsou stanoveny pouze technické podmínky provozu platné od : Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o jejím zjišťování, se pro čistírnu odpadních vod měření emisí neprovádí, pokud příslušný správní úřad nestanoví jinak. Na uvedených zdrojích bylo provedeno vrámci stávajícího provozu autorizované měření emisí. Protokoly z autorizovaného měření emisí jsou k dispozici v elektronické verzi na CD, které je přílohou této žádosti. Použité měřící protokoly: > Protokol č. M/2497/2009, měření emisí provedla společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ Ostrava, s.r.o. dne na zdroji: Dekontaminační stanice podzemních vod. > Protokol č. M/2924/2010/02, měření emisí provedla společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ Ostrava, s.r.o. dne na zdroji: Čistírna lagunových vod (hala -vstup do filtru s aktivním uhlí). > Protokol č. M/2924/2010/01, měření emisí provedla společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ Ostrava, s.r.o. dne na zdroji: Čistírna lagunových vod (hala - výstup z filtru s aktivním uhlí). Žádost o povolení provozu zdroje stránka 9

10 1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Není pro tento zdroj relevantní Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád. Návrhy provozních řádů podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., přílohy č. 12 je přílohou této žádosti Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Předkládá se vždy u stacionárních zdrojů, které měly v minulosti schválený regulační řád Českou inspekcí životního prostředí. Není pro tento zdroj relevantní Podpis statutárního zástupce AOFTATEc.r' V Ostravě dne y,cka Přílohy 1 x Výpis z obchodního rejstříku společnosti 2 x Odborný posudek 1 x Návrh provozního řádu pro čistírnu lagunových vod 1 x Návrh provozního řádu pro dekontaminační stanici podzemních vod 1 x CD s návrhy provozních řádů a kopií protokolů z měření emisí Žádost o povolení provozu zdroje stránka 10

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA Petra Báťková 1), Radka Hušková 1), Jiří Kratěna 2), Bohdana Tláskalová 1) 1) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., petra.batkova@pvk.cz, radka.huskova@pvk.cz,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Souhrn Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Jiřina Čežíková, Ladislav Kudrlička Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem e-mail: jirina.cezikova@vuanch.cz Při přípravě thallných

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více