Faktory ovlivňující úroveň pachtovného. Factors influencing the land rent in the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující úroveň pachtovného. Factors influencing the land rent in the Czech Republic"

Transkript

1 Faktory ovlivňující úroveň pachtovného Factors influencing the land rent in the Czech Republic Radek Zdeněk, Jana Lososová, Daniel Kopta Abstrakt: Příspěvek se zabývá identifikací faktorů, které významnou měrou ovlivňují úroveň pachtovného. Z původních 22 faktorů se jako nejvýznamnější jeví bonita půdy vyjádřená úřední cenou, úroveň přijatých subvencí, objem a podíl připachtované půdy a vzdálenost do okresního města. Těchto pět proměnných vysvětluje 59 % variability pachtovného. Klíčová slova: pachtovné, cena půdy, zemědělská půda, regresní analýza Abstract: The paper deals with factors that influence the land rent of agricultural land. The original 22 factors resulted in the following that were selected as the most important: fertility expressed as official price, level of received subsidies, volume and share of rented land, and distance to the district town. These five factors influence the 59 % of the variability of the land rent. Key words: land rent, price of land, agricultural land, regression analysis Úvod Pachtovné jako platba za užívání cizí půdy za účelem hospodaření existuje ve všech zemích EU. V České republice, vzhledem k minulému vývoji je podíl pronajaté půdy v porovnání s ostatními zeměmi EU téměř dvojnásobný. Podíl připachtované půdy činil v EU27 v roce 2009 dle FADN 52,9 %, mezi země s nejvyšším podílem připachtované půdy patří Slovensko (96,1 %), Bulharsko (88,9 %) a Česká republika (85,6 %). Na druhé straně nejnižší podíl připachtované půdy je v Irsku (17,4 %) a v Dánsku (27,3 %). Výše pachtovného je upravena zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v pozdějších zněních, kde je stanoveno pachtovné ve výši 1 % z úřední ceny zemědělské půdy, pokud se vlastník s pachtýřem nedohodnou jinak. V místech, kde se v daném území obce nebo v katastrálním území nachází více než dva podnikatelské subjekty, je výše pachtovného ovlivněna nabídkou a poptávkou. Postupné navyšování plošně vyplácených přímých podpor a růst cen hlavních tržních plodin v letech byly hlavními faktory v růstu úrovně pachtovného. Nicméně vzhledem k víceletým nájemním smlouvám s fixně stanoveným koeficientem růstu nereaguje nájemné bezprostředně na meziroční změny v cenách či situaci na trhu. Pachtovné jako jedna z nákladových položek má samozřejmě vliv na rentabilitu hospodaření a je současně výrazem zájmů vlastníků půdy a podnikajících subjektů.

2 Literární přehled a metodika Vlivem faktorů, ovlivňujících cenu půdy a výši pachtovného, které nejsou přímo ve vztahu k výrobě, se zabývali Huang et al. (2006). Vysvětlujícími proměnnými byla produktivnost půdy, velikost pozemku, vzdálenost od hlavních měst, index město venkov, hustota farem, příjem a inflace. Prokazují, že ceny zemědělské půdy rostou s výnosem z půdy, hustotou obyvatelstva, klesají s velikostí pozemku, venkovským charakterem okresu a vzdáleností od významných městských center. Craig et al. (1998) modelovali ceny půdy jako funkci půdního typu, podmínek obchodu, podmínek dopravy a geografických a demografických faktorů. Pachtovné je cena půdy placená ročně za obecně sledované faktory jako je produktivnost půdy či velikost parcely, ale také výnosnosti produktů s ní spojených (například chov skotu, prasat či jiných domácích zvířat). Nezemědělské využívání půdy zavádí jako faktory ovlivňující cenu půdy vzdálenost od velkých měst, hustotu populace v daném území, míru městského osídlení, kde je půda umístěna a nefarmářský příjem. Empirická zkoumání mohou tedy zahrnovat rozsáhlou řadu zemědělských i nezemědělských faktorů. Navíc vedle stávajících faktorů lze oceňovat i budoucí faktory. Významný vliv na zemědělské pachtovné je přisuzován struktuře výroby. Pace et al. (1998) se zabývají opatřeními vztahujícími se ke strukturálním změnám v zemědělství a chovu dobytka a dalšími faktory jako spotřebitelskými cenami či hustotou prasat. Pachtovné a ceny půdy se odvíjejí nejen od běžného užívání půdy, ale také od možného potenciálního využití. Ve své studii (Ciaian et al. 2010) se autoři zabývají podrobnou analýzou dopadů Společné zemědělské politiky na cenu zemědělské půdy a pachtovné v jednotlivých státech EU. Konstatují, že zavedení jednotných plateb na plochu má větší vliv na pachtovné než na cenu půdy. Také Boinon et al. (2007) analyzuje vliv reforem Společné zemědělské politiky na pronájem půdy a trh s půdou. Dochází k závěru, že dotace zvyšují poptávku po půdě a tudíž ovlivňují hodnotu pachtovného i ceny půdy. Studie Happe a Balmanna (2003), Roberts et al. (2003), Lence a Mishra (2003) Barnard et al. (2001) a Featherstone a Baker (1988) prokazují pozitivní vliv přímých plateb na pachtovné. Clark et al. (1993) se zabývají vývojem tržní ceny půdy a pachtovného a faktory je ovlivňujícími. Platby spojené s produkcí a platby oddělené od produkce mají na pachtovné rozdílný vliv, protože s těmito platbami je spojená rozdílná velikost produkce. Patton et al. (2008) uvádí, že teoreticky je pachtovné považováno za funkci očekávaných tržních výnosů a s nimi spojené přímé platby. Vliv přímých plateb spojených s produkci a oddělených od produkce na pachtovné v letech byl analyzován autory v Severním Irsku. Výsledky prokázaly, že vliv přímých plateb na pachtovné je rozdílný podle typu platby. Řada odborníků se domnívá, že pachtovné je ovlivněno pouze malým počtem faktorů. Úroveň pachtovného ovlivňuje především poptávka, k nabídce se výše pachtovného chová neutrálně (Střeleček at al. 2009). Vztah tržní ceny půdy vzhledem k pachtovnému lze matematicky vyjádřit jako Tržní cena půdy = (Pachtovné Daně z půdy) / Míra kapitalizace. Sklenička et al. (2013) analyzovali vliv vybraných osmi faktorů (velikost obce, velikost prodané parcely, kvalita půdy vyjádřená úřední cenou, vzdálenost prodaného pozemku k okraji zástavby, přístupnost pozemku a dojezdová doba do Prahy, do dojezd do krajského a do okresního města) na cenu zemědělské půdy v České republice pomocí lineárního modelování. Výsledky prokázaly, že nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím cenu půdy je vzdálenost stávajícího osídlení. Další významné faktory byly: velikost obce, vzdálenost od hlavního města, dostupnost pozemku, a úrodnost půdy. Výsledky byly interpretovány stanovením prahové hodnoty pro významné faktory, které podporují budoucí nezemědělské využití zemědělské půdy a výrazně zvyšují stávající cenu půdy. V Bavorsku obdobně Kilian et al. (2012) hledají faktory, které vysvětlují výši pachtovného. Patří mezi ně mj. úrodnost půdy, velikost pozemku, podíl propachtované půdy, hustota farem, výkon bioplynových elektráren, podíl zemědělské půdy, přímé platby a platby LFA.

3 Cílem této práce je identifikovat faktory, které významně působí na úroveň pachtovného. Údaje o pachtovném lze čerpat ze tří veřejných zdrojů, a to z databází Eurostatu, DG AGRI a FADN. V příspěvku byly využity údaje vlastního výběrového šetření zemědělských podniků, které byly doplněny z databází Českého statistického úřadu, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a z aplikace Byl testován vliv těchto ukazatelů na výši pachtovného [Kč/ha]: výměra propachtované půdy [ha]; podíl propachtované půdy; stupeň zornění v podniku; podíl půdy v LFA v podniku; podíl výnosů z rostlinné výroby; podíl výnosů z živočišné výroby; podíl výnosů z nezemědělské výroby; provozní dotace na hektar zemědělské půdy [Kč/ha]; stupeň zornění v obci; stupeň zornění v okrese; podíl půdy v LFA v okrese; nadmořská výška [m]; úřední cena půdy [Kč/m 2 ]; velikost obce [počet obyvatel]; výměra obce [ha]; podíl zemědělské půdy v obci; podíl zemědělské půdy v okrese; vzdálenost do hlavního města, do krajského města, do okresního města, do obce s rozšířenou působností (ORP), do obce s pověřeným obecním úřadem (POU) [km]. Pro výběr významných vysvětlujících ukazatelů a sestavení modelu byly využity metody vícenásobné regresní a korelační analýzy včetně metody směrových koeficientů, která umožňuje rozdělit závislosti mezi proměnnými (Střeleček a Majer 1975): a) Přímá závislost závisle proměnné na jednotlivých nezávisle proměnných vyjádřená přímým vztahem mezi nezávisle proměnnou a závisle proměnnou. b) Zprostředkovaná závislost, která vyjadřuje vliv nezávisle proměnné na závisle proměnnou přes vlivy ostatních proměnných. Výsledky Ve vzorku je obsaženo 69 zemědělských podniků (32 družstev, 25 akciových společností, 11 společností s ručením omezeným a 1 podnik fyzické osoby). Tyto podniky hospodaří v 11 krajích České republiky (kromě Hlavního města Prahy a krajů Ústeckého a Libereckého, Obr. 1). Průměrný podnik ve vzorku hospodaří na 90,5 % připachtované půdy, přičemž průměrné pachtovné činí Kč z jednoho hektaru zemědělské půdy. Roční pachtovné u průměrného podniku dosahuje 1,88 mil. Kč, přesto pachtovné patří mezi méně významné nákladové položky, jeho nákladovost je 0,023. Obr. 1: Geografické rozdělení vzorku Zdroj: Vlastní šetření výběrového souboru zemědělských podniků V tabulce 1 jsou uvedeny základní charakteristiky vysvětlujících proměnných. Velmi vysokou variabilitu vykazují ukazatele velikosti obce, zejména počet obyvatel obce. Řada vysvětlujících proměnných vykazuje vzájemně silný stupeň statistické závislosti, z podnikových ukazatelů např. stupeň zornění a přijaté dotace (r = 0,79). Některé

4 z ukazatelů tedy ve vztahu k vysvětlované proměnné nesou redundantní informaci, proto bude proveden výběr významných pomocí dopředné krokové regresní analýzy. Tab. 1: Základní charakteristiky vysvětlujících proměnných Ukazatel Průměr Minimum Maximum Variační koeficient [%] Pachtovné ,0 Výměra propachtované půdy ,0 Podíl propachtované půdy 0,905 0, ,8 Stupeň zornění podniku 0, ,993 34,0 Podíl půdy v LFA 0, ,4 Podíl výnosů RV 0,39 0 0,97 61,6 Podíl výnosů ŽV 0,46 0 0,95 55,4 Podíl ostatních výnosů 0,15 0,002 0, Provozní dotace / výměra ZP ,6 Nadmořská výška ,0 Úřední cena 5,075 1,200 13,58 61,5 Stupeň zornění obce 0,694 0,053 0,941 28,6 Stupeň zornění okresu 0,678 0,368 0,918 22,1 Podíl půdy v LFA v okrese 0, ,9 Počet obyvatel obce Výměra obce Podíl ZP v obci 0,591 0,170 0,920 30,2 Podíl ZP v okrese 0,520 0,337 0,713 20,9 Vzdálenost do hlavního města ,3 Vzdálenost do krajského města ,4 Vzdálenost do okresního města ,2 Vzdálenost do ORP ,4 Vzdálenost do POU ,0 Zdroj: Vlastní výpočty Z individuálních faktorů vykazuje pachtovné nejvyšší míru závislosti na úřední ceně půdy, kde r = 0,67. Pachtýři a majitelé půdy tedy ve velké míře využívají právě úřední cenu jako základ pro stanovení výše pachtovného. Jak bylo uvedeno výše, zákonem stanovené pachtovné je 1 % z úřední ceny zemědělské půdy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Průměrné pachtovné ve vzorku činí 2,5 % z úřední ceny a pouze u 3 podniků je rovno nebo nižší než normou stanovená hodnota (Obr. 2). Z grafu je rovněž patrné, že u 4 podniků pachtovné přesahuje 5 % úřední ceny, maximální hodnota činí 10,7 %. Výpočet kapitalizačního poměru, resp. prosté doby splacení, vychází z tržní ceny půdy, která v šetření nebyla dostupná. Pro ilustraci je možné vyjít z šetření faktorů ovlivňujících tržní cenu zemědělské půdy (Sklenička et al. 2013), kde autoři uvádějí, že průměrná tržní cena půdy byla v roce ,58 Kč/m 2 (vzorek obsahoval 286 transakcí). Dále uvádějí významný vliv možného budoucího nezemědělského využití půdy, tedy vzdálenosti parcely od stávající zástavby, kde u pozemků přiléhajících ke stávající zástavbě je průměrná cena 88,72 Kč/m 2, u pozemků vzdálených 1 až 100 m je cena 46,20 Kč/m 2 a u vzdálenějších je průměrná tržní cena 19,04 Kč/m 2. Vzhledem k faktu, že na pozemcích v našem vzorku probíhá zemědělská výroba, předpokládejme jejich odlehlost, tedy cenu Kč/ha. Potom průměrná míra kapitalizace pachtovného činí 0,0063 a tedy průměrná prostá doba splacení 160 let.

5 % 4% 3% Pachtovné [Kč/ha] % y = 147,9x % Úřední cena [Kč/m 2 ] Obr. 2: Vztah pachtovného a úřední ceny půdy Zdroj: Vlastní šetření výběrového souboru zemědělských podniků Pomocí dopředné krokové lineární regresní analýzy bylo vybráno 5 statisticky významných ukazatelů (p < 0,05). Výsledné hodnoty regresních koeficientů (b), směrových koeficientů (b*) a dosaženou hladinu významnosti (p) uvádí tabulka 2. V prvním kroku byla zařazena úřední cena, která z individuálních ukazatelů vysvětluje 45 % variability pachtovného. Druhým nejvýznamnějším vlivem na variabilitu pachtovného je výměra propachtované půdy. Výměra propachtované půdy ovlivňuje poptávkovou křivku pachtovného, kdy s jejím růstem dochází k posunu poptávkové křivky doprava nahoru. Ukazatel vysvětluje přímo 4 % variability pachtovného, spolu s zprostředkovanými vlivy celkem 7,1 %, kdy interakce s cenou půdy vysvětluje 5 %. Podíl propachtované půdy působí na úroveň pachtovného záporně, s každým procentním bodem se pachtovné sníží o téměř 13 Kč/ha. Pokud bychom pominuli ostatní faktory, pachtovné při konstantní výměře vlastní půdy by mělo v závislosti na výměře propachtované půdy tvar konvexní U-křivky. Ukazatele odlehlosti (atraktivity) obvykle silně působí na tržní ceny půdy pro nezemědělské využití a nepůsobí na tržní ceny (a přeneseně na pachtovné) půdy pro využití zemědělské. Překvapující je proto významnost ukazatele vzdálenosti do okresního města, kde s každým km klesne pachtovné o téměř 15 Kč/ha. Ukazatel pak přímo přispívá k vysvětlení variability pachtovného 3,9 %, a 6,1 % včetně zprostředkovaných efektů. Objem přijatých provozních subvencí na ha zemědělské půdy přímo vysvětluje 5,2 % variability pachtovného. Zprostředkované efekty jsou záporné, silně působí negativní korelace mezi dotacemi a cenou půdy ( 6 %).

6 Tab. 2: Lineární regresní model Ukazatel b* b p Regresní konstanta 1041,8 0,108 Úřední cena [Kč/m2] 0, ,75 < 0,001 Provozní dotace / výměra ZP [Kč/ha] 0,2270 0,0702 0,017 Výměra propachtované půdy [ha] 0,1995 0,1431 0,030 Podíl propachtované půdy 0, ,9 0,015 Vzdálenost do okresního města [km] 0, ,778 0,025 Zdroj: Vlastní výpočty Shrnutí Z analýzy pachtovného vyplývá, že na jeho úroveň má rozhodující vliv cena půdy. Mezi další faktory, které na pachtovné významně působí patří výměra a podíl připachtované půdy, objem přijatých dotací a vzdálenost do okresního města. Těchto pět faktorů společně vysvětluje 59 % variability pachtovného, z toho cena půdy ovlivňuje variabilitu z 44,8 procentních bodů, výměra propachtované půdy z 7,1 p. b. a vzdálenost do okresního města z 6,1 p. b. Při vyjednávání o výši pachtovného smluvní strany z velké míry jako základ využívají právě úřední cenu, která odráží bonitu půdy. Průměrná výše pachtovného pak činí 2,5 % úřední ceny půdy ročně. Poděkování Tento článek vznikl jako dílčí výstup výzkumného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum QH82162 Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy. Literatura Barnard, C., Nehring, R.D., Ryan, J., Collender, R., 2001: Higher cropland value from farm program payments: who gains? Agricultural Outlook, USDA, Economic Research Service, AGO-286, 2001: Boinon J.P., Kroll J.C., Lepicier D., Leseigneur A., Viallon J.B., 2007: Enforcement of the 2003 CAP reform in 5 countries of the West European Union: Consequences on land rent and land market. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, 53 (2007): Ciaian, P., Kancs, D., Swinnen, J. F. M., 2010: EU land markets and the Common agricultural policy. Centre for European policy studies. Brussels p ISBN Clark, J.S., Fulton, M., Scott, J.T. Jr., 1993: The Inconsistency of Land Values, Land Rents and Capitalization Formulas, American Journal of Agricultural Economics, 75(1): Craig, L.A., Palmquist, R.B., Weiss, T., 1998: Transportation Improvements and Land Values in the Antebellum United States: A Hedonic Approach, Journal of Real Estate Finance and Economics, 16 (2): Featherstone, A.M., Baker, T.G., 1988: Effects of reduced price and income supports on farmland rent and value. North Central Journal of Agricultural Economics, 10 (1): Happe, K., Balmann, A., 2003: Structural, efficiency and income effects of direct payments: an agent-based analysis of the alternative payment schemes for the German Region Hohenlohe. Paper Presented at the IAAE Conference, Durban, August Huang,H., Miller, G. Y., Sherick, B. J., Goméz, M. I., 2006: Factors Influencing Illinois Farmland Values. American Journal of Agricultural Economics, 88 (2): Kilian, S., Anton, J., Salhofer, K., Roder, N., 2012: Impacts of 2003 CAP reform on land rental prices and capitalization. Land Use Policy, 29 (4): ISSN Lence, S.H., Mishra, A.K., 2003: The impacts of different farm programs on cash rents. American Journal of Agricultural Economics, 85 (3):

7 Pace, R. K., Barry, R., Clapp, J. M., and Rodriquez, M., 1998: Spatiotemporal Autoregressive Models of Neighborhood Effects. Journal of Real Estate Finance and Economics, 17 (1): Roberts, M.J., Kirwan, B., Hopkins, J., 2003: The incidence of government program payments on agricultural land rents: the challenges of identification. American Journal of Agricultural Economics, 85 (3): Sklenicka, P., Molnarova, K., Pixova, K. C., Salek, M. E., 2013: Factors affecting farmland prices in the Czech Republic. Land Use Policy, 30 (1): Střeleček, F., Majer, F., 1975: Význam a užití směrových koeficientů pro analýzu závislostí mezi proměnnými. Sborník Vysoké školy zemědělské v Praze, Fakulty provozně ekonomické v Českých Budějovicích, spis č Střeleček, F., Zdeněk, R., Lososová, J., 2009: Faktory ovlivňující cenu půdy v České republice. In: Zborník recenzovaných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie "Aktuálne problémy finančného manažmentu v konkurenčnom a krízovom podnikateľskom prostredí agropotravinárskych podnikov". Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, pp ISBN Kontaktní adresa autora: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, České Budějovice, Ing. Jana Losososvá, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, České Budějovice, Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, České Budějovice,

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Pro uskutečňování svých cest si lidé vybírají různé způsoby, a

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Workshop Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR ÚZEI Praha 1.10. 2015 Struktura zemědělských podniků ČR od

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014 Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014 Klára Čámská, Hana Šejnohová, Jaroslav Pražan, Lucie Rádlová,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN 1.1. Standardní výstup FADN Standardní výstup FADN je soubor vybraných ukazatelů z databáze FADN, které jsou buď přímo šetřeny v dotazníku FADN

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 327/5777/2012 o obvyklé ceně zemědělských a dalších pozemků čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745,

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Evropská ekonomická integrace Institut ekonomických studií FSV UK Osnova přednášky Vznik Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy, CAP) Intervenční

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Stanovení tržní ceny nemovitostí č. 2015001 na LV 248 a LV 382 pro obec Temelín

Stanovení tržní ceny nemovitostí č. 2015001 na LV 248 a LV 382 pro obec Temelín Stanovení tržní ceny nemovitostí č. 2015001 Strana 1 ze 6 Stanovení tržní ceny nemovitostí č. 2015001 na LV 248 a LV 382 pro obec Temelín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Bílá Třemešná, k.ú. Bílá Třemešná Adresa nemovitosti: Bílá Třemešná,

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR Milan PALÁT, Oldřich KRÁLÍK

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Znalecký posudek č. 684/2013

Znalecký posudek č. 684/2013 Znalecký posudek č. 684/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1286/11 v objektu čp.1286, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT VYUŽIÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERAING LEVERAGE IN MANAGEMEN František Střeleček, Radek Zdeněk Abstrakt: Příspěvek se zabývá využitím provozní páky

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

Roztříštěnost půdní držby a její implikace v českém zemědělství - meta analýza

Roztříštěnost půdní držby a její implikace v českém zemědělství - meta analýza Roztříštěnost půdní držby a její implikace v českém zemědělství - meta analýza Tomáš Medonos a Ladislav Jelínek ÚZEI Praha / Martin-Luther University Halle Seminář ÚZEI, 1. říjen 2015 r. 1950 1980 Pramen:

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK NKÁCH ČESKÉHO AGRÁRN RNÍHO VENKOVA (PROJEKT pro OPATŘENÍ 1.3.1) seminář Rapotín, 2.10.2008 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Odborný

Více

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Tomáš Kvítek 1,2, Pavel Žlábek 2, Václav Bystřický 2, Petr Fučík 1, Jana Moravcová 2,

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH 27. 8. 215, České Budějovice prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH NĚKOLIK POZNÁMEK ÚVODEM strana 2 Hodnocení ekologického zemědělství převážně

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6812/161-2013 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 538 a čk. 553 zapsané v LV č. 357 v k.ú. Lažany, obec Lažany, okres Blansko, včetně součástí Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

OBECNÝ MODEL ODSTAVNÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ PRO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL PARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR PRIVATE OWNER

OBECNÝ MODEL ODSTAVNÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ PRO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL PARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR PRIVATE OWNER OBENÝ MODEL ODSTAVNÉHO OLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ RO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL ARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR RIVATE OWNER Martina Lánská 1 Anotace:Článek se zabývá nástinem problematiky stanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/1) Teorie

Více

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Zasedání EK OLH ČAZV Rožnov pod Radhoštěm 29. 4. 2014 Ing. Josef Lenoch, Ph.D. Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Představení metodiky strana 2 Metodika speciální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03422-0054 C / 2015 o ceně nemovitostí - id. 1/2 zemědělský pozemků p.č.109/73 (PZE) a p.p.č.109/104 (PZE), v k.ú. Mutějovice, obec Mutějovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03433-0065 B / 2015 o ceně nemovitostí - pozemkové parcely č.782/5, č.782/31, č.1147/4, č.1148, č.1151 a č.1152 v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Pozemky vedené v katastru nemovitostí kraj Pardubický, obec a katastrální území Sruby

Pozemky vedené v katastru nemovitostí kraj Pardubický, obec a katastrální území Sruby Ing.Petr Schwarzbach, Českých bratří 1943, Česká Třebová realitní činnost - oceňování nemovitých věcí tel. 465 534 376 e-mail: schwarzbach@schwarzbach.cz OCENĚNÍ nemovitých věcí zemědělských pozemků Odhad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6699-046/2012 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci PK č.104/8, PK 104/10, v kat.území Cholupice, obec hl.město Praha. Objednatel posudku:

Více