Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH"

Transkript

1 Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 2010/2011 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

2 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Redoxní děje 12 bodů 1. Stechiometrické koeficienty reakcí: a) Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2, 2 e b) 3 Ag + 4 HNO 3 3 AgNO 3 + NO + 2 H 2 O, 3 e c) 2 FeSO Ce(SO 4 ) 2 Fe 2 (SO 4 ) 3 + Ce 2 (SO 4 ) 3, 2 e d) Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu, 2 e e) 6 KBr + K 2 Cr 2 O H 2 SO 4 3 Br 2 + Cr 2 (SO 4 ) K 2 SO H 2 O, 6 e f) 5 H 2 O KMnO H 2 SO 4 5 O MnSO 4 + K 2 SO H 2 O, 10 e g) 5 K 4 [Fe(CN) 6 ] + KMnO H 2 SO 4 5 K 3 [Fe(CN) 6 ] + 3 K 2 SO 4 + MnSO H 2 O, 5 e h) 2 IO SO H + I SO H 2 O, 10 e i) KBrO 3 + 5KBr + 3 H 2 SO 4 3 Br K 2 SO H 2 O, 5 e j) 2 I + H 2 O H + I H 2 O. 2 e á 1 bod (celkem 10 bodů) 2. Součet elektronů vyměněných při oxidaci v jednotlivých redoxních reakcí je 47, prvek Ag. Reakce Ag se sírou: 2 Ag + S Ag 2 S 0,5 bodu za určený prvek a 0,5 bodu za vyčíslenou rovnici (celkem 1 bod) 3. Hexakyanoželeznatan draselný (žlutá krevní sůl) + manganistan draselný + kyselina sírová hexakyanoželezitan draselný (červená krevní sůl) + síran draselný + síran manganatý + voda 1 bod Úloha 2 Teorie oxidace redukce 12 bodů 1. Správná tvrzení: 1, 3, 5, 6, 8, 9, tj. N O I T A K. Hledané slovo: KATION. 1. N Oxidace je reakce, kterou můžeme charakterizovat ztrátou elektronů. 2. M Redukce je reakce, při které dochází ke snižování oxidačního čísla atomu prvku, tzn. ke snižování počtu elektronů ve valenční sféře. Oxidační číslo je relativní elektrický náboj, který by byl na atomu přítomen, 3. O kdybychom elektrony z každé vazby, která z něj vychází, přiřadili prvku elektronegativnějšímu. 4. S Oxidační činidlo je látka, která se snadno oxiduje a ostatní látky redukuje. 5. I Mezi nejsilnější redukční činidla mezi prvky patří např. sodík a draslík. 6. T Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. 7. V Katoda je záporná elektroda, na níž probíhá oxidace. 8. A Při elektrolýze je anoda elektroda, na které je kladný náboj. 9. K Elektrolýza je děj probíhající při průchodu elektrického proudu elektrolytem, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách. 10. L Olověný akumulátor je galvanický článek, jehož elektrody jsou tvořeny olovem a oxidem olovičitým, elektrolytem je kyselina dusičná o koncentraci 35%. á 0,5 bodu výběr správného tvrzení (celkem 3 body), 0,5 bodu za sestavení slova 2. MnO 2, LiH, Cr 2+, MnO 4 -, H 2 O 2, O 2, Fe 2+, CO, CaH 2, I 2, Fe, C, K 2 Cr 2 O 7 1

3 Oxidační činidlo MnO 2 MnO 4 H 2 O 2 O 2 I 2 K 2 Cr 2 O 7 Redukční činidlo LiH Cr 2+ H 2 O 2 Fe 2+ CO CaH 2 C Fe á 0,25 bodu za správné zařazení (celkem 3,5 body) 3. Prvek/ion Elektronová konfigurace Ca 2+ [ 18 Ar] Cr [ 18 Ar] 3d 5 4s 1 Ni 2+ [ 18 Ar] 3d 8 S 2 [ 10 Ne] 3s 2 3p 6 Cr 3+ [ 18 Ar] 3d 3 Sn [ 36 Kr] 4d 10 5s 2 5p 2 Ag + [ 36 Kr] 4d 10 Si 4+ [ 10 Ne] Cu [ 18 Ar] 3d 10 4s 1 I [ 36 Kr] 4d 10 5s 2 5p 6 á 0,5 bodu (celkem 5 bodů) Úloha 3 Exhalace 16 bodů 1. Exhalace příměsi a jejich směsi (pevné, kapalné i plynné látky) vstupující do ovzduší ze zdrojů znečištění. za vysvětlení pojmu exhalace 1 bod 2. Produkty reakcí: a) 2 SO 2 + O 2 katalyzátor 2 SO 3 oxid siřičitý + kyslík oxid sírový b) SO H 2 S + 2 H 2 O oxid siřičitý + vodík síra + voda c) SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 d) SO H 2 S 3 S + 2 H 2 O oxid siřičitý + sulfan (sirovodík) síra + voda e) 3 SO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O oxid siřičitý + dichroman draselný + kyselina sírová síran chromitý + síran draselný + voda f) SO 2 + I H 2 O H 2 SO HI oxid siřičitý + jod + voda kyselina sírová + kyselina jodovodíková g) SO 2 + Ca(OH) 2 CaSO 3 + H 2 O á 1 bod za správně zapsanou reakci (celkem 7 bodů) Redoxní reakce jsou a), b), d), e), f). á 1 bod za pojmenování produktů a reaktantů u redoxní reakce (celkem 5 bodů) 2

4 3. Odsíření kouřových zplodin v tepelných elektrárnách SO 2 + ½ O H 2 O + CaCO 3 CaSO 4.2H 2 O + CO 2 oxid siřičitý + kyslík + voda + uhličitan vápenatý dihydrát síranu vápenatého (energosádrovec resp. sádrovec) + oxid uhličitý 1 bod CaSO 4.2H 2 O energosádrovec se používá jako podkladový materiál při stavbách silnic a železnic, výplň nahrazující uhlí ve vytěžených uhelných slojích, pro terénní úpravy a modelování krajiny při rekultivacích, využívá se v suchých maltových směsích, k výrobě sádry, vyrábí se z něj sádrokartonové desky, které se využívají ve stavebnictví.1 bod (celkem 2 body) 4. Kyselina sírová H 2 SO 4 název a vzorec kyseliny 0,5 bodu výroba SO 2 : a) S + O 2 SO 2 b) 4 FeS O 2 2 Fe 2 O SO 2 za každou rovnici 0,25 bodu (celkem 1 bod) Úloha 4 Redoxní děje kolem nás 7 bodů 1. Napište název popsaných redoxních dějů (1 5) a chemického zdroje elektrické energie (6). (1) fotosyntéza, (2) dýchání, (3) kvašení, (4) hoření, (5) koroze, (6) galvanický článek. á 0,5 bodu za název reakce (celkem 3 body) 2. Zapište zjednodušeně rovnice redoxních dějů (1), (3). (1) 6 CO H 2 O E, chlorofyl C 6 H 12 O O H 2 O, nebo 6 CO H 2 O E, chlorofyl C 6 H 12 O O 2 (3) C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 á 0,5 bodu za rovnici (1), (3) (celkem 1 bod) 3. Pevná látka: a) S + O 2 SO 2, b) 2 C + O 2 CO (nedokonalé spalování), c) nebo C + O 2 CO 2 (dokonalé spalování). Kapalina a) C 2 H 5 OH + 3O 2 2 CO H 2 O, Plynná látka a) CH O 2 CO H 2 O, b) 2 H 2 + O 2 2 H 2 O. á 0,5 bodu za reakci (celkem 3 body) Úloha 5 Elektrolýza 4 body Reakce na elektrodách: Anoda: 2 Cl Cl e Katoda: 2 Na e 2 Na á 1 bod za reakci (celkem 2 body) Obrázek 2: Elektrolyzér (elektrody jsou uhlíkové) 3

5 Úloha 6 Výpočet 9 bodů 1. Reakce: 2 PbO + C 2 Pb + CO 2 2 Pb II O II + C 0 2 Pb 0 + C IV II O 2 0,5 bodu za reakci a 0,5 bodu za správná oxid. čísla Výpočet: M(PbO) = 223,19 g mol 1, M(Pb) = 207,21 g mol 1 mpb 5 n Pb = = = 0,024 M Pb 207,21 n Pb = 0,024 mol m = n M m = 0, ,19 = 5,36 5,4 Pro přípravu 5 g olova musí zreagovat 5,4 g oxidu olovnatého.2 body za výpočet (celkem 3 body) 2. 1 t = 1000 kg uhlí, které obsahuje 15 kg síry mezivýpočet 0,5 bodu M(S) = 32, 06 g mol 1 M(SO 2 ) = 64,06 g.mol 1 M(CaSO 4 2 H 2 O) = 172,07 g mol 1 M(CaCO 3 ) = 100,09 g mol 1 S + O 2 SO 2 SO 2 + ½ O H 2 O + CaCO 3 CaSO 4.2H 2 O + CO 2 za obě rovnice celkem 0,5 bodu m m SO S = M M S SO 2 = 30 kg 2 SO 2 = 15 64,06 32,06 = 29,97 30 m Jestliže s vápencem zreaguje 95 % vzniklého oxidu siřičitého, odpovídá to 28,5 kg oxidu siřičitého. za dílčí výpočet 0,5 bodu mso2 m energosádrovec = M energosádrovec M SO2 28,5 m energosádr ovec = 172,07 = 76,55 64,06 m 76,6 kg 2 body energosádr ovec = m = m M energosádrovec CaCO3 CaCO M 3 energosádrovec 76,55 m CaCO = 100,09 = 44, ,07 m 44,5 kg 2 body CaCO = 3 K odsíření kouřových plynů vzniklých při spalování 1 tuny uhlí je potřeba 44,5 kg vápence. Touto metodou se připraví 76,6 kg energosádrovce. za odpověď 0,5 bodu (celkem 6 bodů) 4

6 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Příprava heptahydrátu síranu železnatého (zelená skalice) 20 bodů 1. Výsledky vážení uvedení navážek hřebíků (železa) 2 body výtěžek žáka v rozmezí 3,5 5,5 g zelené skalice 8 bodů výtěžek žáka v rozmezí 2,5 3,4 g zelené skalice 6 bodů výtěžek žáka v rozmezí 0,5 2,4 g zelené skalice 4 body výtěžek žáka v rozmezí 0,1 0,4 g zelené skalice 2 body 2. Chemická rovnice: Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2, nebo Fe + H 2 SO 4 + 7H 2 O FeSO 4.7H 2 O + H 2 2 body 3. Teoretický výtěžek výpočet z přesné hmotnosti navážených hřebíků použitých v reakci. Pozn. z 1,00 g Fe (hřebíků) lze připravit 5 g zelené skalice, body přidělit podle konkrétní navážky Fe žáka hmotnost produktu. 3 body 4. Teoretický výtěžek výpočet ze zreagovaných x g Fe (hřebíků) vzniklo y g zelené skalice. Pozn.: zreaguje-li 0,5 0,8 g Fe, tomu odpovídá teoreticky 2,5 4 g zelené skalice, body přidělit podle konkrétní spotřeby Fe žáka hmotnost produktu. 3 body 5. Ne, železo se v koncentrované kyselině sírové pasivuje. 2 body Úloha 2 Oxidace iontů Fe bodů reakce 1 (síran železnatý s peroxidem vodíku v kyselém prostředí) 2 FeSO 4 + H 2 O 2 + H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) H 2 O výchozí barva světle zelená, barva po reakci rezavá, hnědá reakce s produktem reakce 2 4 Fe [Fe(CN) 6 ] 4 Fe 4 [Fe(CN) 6 ] 3 2 Fe 2 (SO 4 ) K 4 [Fe(CN) 6 ] Fe 4 [Fe(CN) 6 ] K 2 SO 4 nebo Fe 2 (SO 4 ) K 4 [Fe(CN) 6 ] 2 KFe III [Fe II (CN) 6 ] + 3 K 2 SO 4 výchozí barva rezavá, hnědá, barva po reakci modrá reakce 3 Fe 2 (SO 4 ) KSCN 2 Fe(SCN) K 2 SO 4 nebo Fe 2 (SO 4 ) KSCN 2 K[Fe(SCN) 4 ] + 3 K 2 SO 4 nebo Fe 2 (SO 4 ) KSCN 2 K 3 [Fe(SCN) 6 ] + 3 K 2 SO 4 výchozí barva rezavá, hnědá, barva po reakci červená 5

7 reakce 4 Fe 2 (SO 4 ) NaOH 2 Fe(OH) Na 2 SO 4 výchozí barva rezavá, hnědá, barva po reakci rezavá, hnědá za každou rovnici 3 body za každou správnou barvu po reakci 1 bod celkem 16 bodů Úloha 3 Měděná spirála 4 body 1. Probíhající reakce. 2 Cu + O 2 2 CuO CuO + CH 3 CH 2 OH Cu + CH 3 CHO + H 2 O za každou rovnici 1 bod (celkem 2 body) 2. Vyberte správné tvrzení označte (zakroužkujte) Ethanol se oxiduje redukuje, ethanol je oxidační činidlo redukční činidlo. za každé správné tvrzení 1 bod (celkem 2 body) 6

8 POKYNY PRO PŘÍPRAVU PRAKTICKÉ ČÁSTI Úloha 1 Příprava heptahydrátu síranu železnatého (zelená skalice) Chemikálie pro 1 žáka: cca 1 g železa (hřebíky o délce 0,5 1 cm) nutno je předem odmastit v saponátu Žáci si zváží hřebíky sami přesně (na desetinu gramu). Chemikálie pro 4 žáky: 25% kyselina sírová, destilovaná voda, 96% ethanol. Pomůcky pro 1 žáka: kahan/vařič, varný kruh, síťka, varná baňka cca 250cm 3, zpětný chladič (Liebigův nebo kuličkový), 2 stojany, 3 držáky, 3 svorky, 2 hadice k chladiči, filtrační papír, filtrační kruh, filtrační nálevka, odměrná zkumavka, velká kádinka na studenou vodu, 2 kádinky, skleněná tyčinka, střička s vodou, střička s ethanolem. Pomůcky pro 4 žáky: váhy. 7

9 Úloha 2 Oxidace iontů Fe 2+ Chemikálie pro 1 žáka: 15% roztok H 2 O 2, 5% roztok K 4 [Fe(CN) 6 ], 5% roztok KSCN, 2% roztok NaOH. Pomůcky pro 1 žáka: 4 zkumavky, 1 až 2 odměrné zkumavky, lžička, tyčinka. Pomůcky pro 4 žáky: váhy technické nebo digitální. Úloha 3 Měděná spirála Chemikálie pro 1 žáka: 96% ethanol (lze použít i technický líh). Pomůcky pro 1 žáka: měděný drát o délce cca 15 cm na jednom konci stočený do spirály (namotat jeden konec drátu na tužku 5 až 10 závitů), zkumavka, plynový kahan. chemické kleště nebo pinzeta (pokud je drát dostatečně dlouhý, není třeba, žáci se nespálí). 8

10 Kontrolní test školního kola ChO kat. C 2010/2011 KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 bodů) Časová náročnost: 60 minut Přípustné pomůcky: kalkulačka Úloha 1 Názvosloví 10 bodů Doplňte do tabulky názvy nebo vzorce sloučenin. Vzorec Název Sulfan CuSO 4.5H 2 O Dusičnan železitý Ce(SO 4 ) 2 K 2 Cr 2 O 7 Pyrit NH 3 Hydrogenfosforečnan sodný (NH 4 ) 2 MoO 4 Dihydrát síranu vápenatého Úloha 2 Pojmy 10 bodů Přiřaďte pojmy. 1 Oxidace A Elektroda, na níž dochází ke ztrátě elektronů. 2 Katoda B Poloreakce, při níž dochází ke ztrátě valenčních elektronů. 3 Redukční činidlo C Poloreakce, při které dochází ke snižování oxidačního čísla. 4 Redukce D Látka, která se při reakci sama redukuje a oxiduje ostatní látky. 5 Anoda E Elektroda, na které probíhá redukce. F Látka schopná předávat jiným látkám elektrony

11 Kontrolní test školního kola ChO kat. C 2010/2011 Úloha 3 Oxidačně redukční reakce 20 bodů Vyčíslete chemické rovnice a u každé určete, který z reaktantů je v dané reakci oxidačním a redukčním činidlem. Reaktanty a produkty pojmenujte. 1. Fe 2 O 3 + CO Fe + CO 2 2. Ag 2 S + HNO 3 AgNO 3 + NO 2 + S + H 2 O 3. HCl + MnO 2 MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O 4. Mg + konc. HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 + N 2 O + H 2 O 5. HgCl 2 + SnCl 2 Hg 2 Cl 2 + SnCl 4 Úloha 4 Elektrolýza 10 bodů Úkoly: 1. Nakreslete schéma elektrolýzy vodného roztoku chloridu měďnatého, popište části elektrolyzéru. 2. Napište chemické reakce odehrávající se na jednotlivých elektrodách. 3. Zapište, na které elektrodě probíhá oxidace a na které redukce. Úloha 5 Výpočet 10 bodů Zahříváním směsi práškového uhlíku a oxidu měďnatého na vyšší teplotu vzniká oxid uhličitý a měď. Vypočtěte, jaké množství uhlíku a jaké množství oxidu měďnatého musí zreagovat, abychom touto reakcí získali 7 g mědi *. * M r (O) = 16; M r (Cu) = 63,55; M r (C) = 12 10

12 Řešení kontrolního testu školního kola ChO kat. C 2010/2011 ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Úloha 1 Název úlohy 10 bodů Doplňte do tabulky názvy nebo vzorce sloučenin: Vzorec H 2 S CuSO 4.5H 2 O Fe(NO 3 ) 3 Ce(SO 4 ) 2 K 2 Cr 2 O 7 FeS 2 NH 3 Na 2 HPO 4 (NH 4 ) 2 MoO 4 CaSO 4.2H 2 O Název Sulfan Pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) Dusičnan železitý Síran ceričitý Dichroman draselný Pyrit Amoniak, čpavek Hydrogenfosforečnan sodný Molybdenan amonný Dihydrát síranu vápenatého á 1 bod Úloha 2 Pojmy 10 bodů B E F C A á 2 body Úloha 3 Oxidačně redukční reakce 20 bodů 1. Fe 2 O CO 2 Fe + 3 CO 2 oxidační činidlo: Fe 2 O 3 redukční činidlo: CO oxid železitý + oxid uhelnatý železo + oxid uhličitý 2. Ag 2 S + 4 HNO 3 2 AgNO NO 2 + S + 2 H 2 O oxidační činidlo: HNO 3 redukční činidlo: Ag 2 S sulfid stříbrný + kyselina dusičná dusičnan stříbrný + oxid dusičitý + síra + voda 3. 4 HCl + MnO 2 MnCl 2 + Cl H 2 O oxidační činidlo: MnO 2 redukční činidlo: HCl kyselina chlorovodíková (chlorovodík) + oxid manganičitý (burel) chlorid manganatý + chlor + voda 4. 4 Mg + 10 HNO 3 4 Mg(NO 3 ) 2 + N 2 O + 5 H 2 O oxidační činidlo: HNO 3 redukční činidlo: Mg hořčík + kyselina dusičná dusičnan hořečnatý + oxid dusný + voda 11

13 Řešení kontrolního testu školního kola ChO kat. C 2010/ HgCl 2 + SnCl 2 Hg 2 Cl 2 + SnCl 4 oxidační činidlo: HgCl 2 redukční činidlo: SnCl 2 chlorid rtuťnatý + chlorid cínatý chlorid rtuťný + chlorid cíničitý á 4 body (1 bod vyčíslení, 1 bod ox. činidlo, 1 bod red. činidlo, 1 bod pojmenování) Úloha 4 Elektrolýza 10 bodů 1. Obrázek: Elektrolyzér (katoda a anoda jsou uhlíkové) za schéma a popis 4 body 2. Reakce na elektrodách: a) Anoda: 2 Cl Cl e b) Katoda: Cu e Cu á 2 body za reakci 3. Na anodě se vylučuje plynný chlor oxidace. 1 bod Na katodě se vylučuje kovová měď redukce. 1 bod Úloha 5 Výpočet 10 bodů reakce: 2 CuO + C 2 Cu + CO 2 1 bod za vyčíslenou rovnici M(CuO) = 79,55 g mol 1 M(Cu) = 63,55 g mol 1 M(C) = 12 g mol 1 mcu mcuo = 2M CuO 2 M Cu 7 mcuo = 79,55 = 8,76 g 8,8 g oxidu měďnatého 4 body za výpočet 63,55 mcu mc = M C 2M Cu 7 m C = 12 = 0,66 g 0,7 g uhlíku 4 body za výpočet 127,1 Pro přípravu 7 g mědi musí zreagovat 8,76 g (8,8 g) oxidu měďnatého a 0,66 g (0,7 g) práškového uhlíku. 1 bod za odpověď 12

14 Chemická olympiáda Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie C 47. ročník 2010/2011 Autoři kategorie C: Odborná recenze: Pedagogická recenze: Redakce: Vydal: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., Mgr. Martina Vašíčková, Bc. Jana Vranová PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. RNDr. Jana Strádalová Bc. Ladislav Nádherný Vydavatelství VŠCHT Praha 50 ks ISBN:

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH 21 Řešení školního kola ChO kat. B 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Měď v minerálech 12

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Řešení teoretické části školního kola ChO kat. D 2017/2018. Úloha 1 Hádej, kdo jsem. 11

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Návod k laboratornímu cvičení Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Úkol č. 1: Barvení plamene Pomůcky: kahan, zápalky, tuha upevněná ve verzatilce nebo platinový drátek Chemikálie: nasycené

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (55 bodů) Úloha 1 Závislost rozpustnosti

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Má-li být zápis chemické rovnice úplný (a použitelný například pro výpočty), musejí být počty molekul látek v chemické rovnici vyjádřeny takovými stechiometrickými

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. OKRESNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. OKRESNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 OKRESNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI Řešení teoretické části okresního kola ChO kat. D 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

46. ročník 2009/2010. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D

46. ročník 2009/2010. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D Národní institut dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení školního kola

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

Didaktika chemického anorg. názvosloví

Didaktika chemického anorg. názvosloví Didaktika chemického anorg. názvosloví RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracování zopakovat základní pojmy týkající se tvorby a čtení chemického názvosloví a správných českých a latinských názvů

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více