Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v"

Transkript

1 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reportované období

2 Úvod Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) jakožto Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen ŘO OP VK ) v souladu s článkem 70 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 odpovídá za řízení a kontrolu OP VK. Jednou z činností realizovanou v souvislosti s výše uvedeným je předcházení nesrovnalostem, jejich odhalování a získávání zpět neoprávněně vyplacených částek. Jak pro statistické tak pro účely eliminace a předcházení nesrovnalostem je pravidelně dvakrát do roka vypracovávána tato Souhrnná zpráva o příčinách vzniku a počtech nesrovnalostí v OP VK. Materiál je rozdělen do dvou hlavních částí. První část shrnuje informace o počtu dosud identifikovaných nesrovnalostí, zobrazuje počty nesrovnalostí dle útvarů, které tyto nesrovnalosti administrují a zajišťují další postup v jejich řešení (grantové projekty spravují jednotlivé zprostředkující subjekty tj. kraje, globální granty O41 MŠMT, individuální projekty O46 MŠMT, projekty technické pomoci zprostředkujících subjektů O42 MŠMT, projekty technické pomoci řídicího orgánu O43 MŠMT). V neposlední řadě účelem této kapitoly je zhodnotit účinnost kontrolního systému neboli vyhodnotit chybovost či určit míru výskytu chyb na projektech spadajících pod konkrétní útvary MŠMT / Zprostředkující subjekty (dále jen ZS ). V tomto případě se jedná o poměr počtu identifikovaných podezření na nesrovnalost k počtu spravovaných projektů daným útvarem a ten samý poměr vztažený k finančnímu objemu zmíněných proměnných. Tato část zprávy se dále taktéž zabývá procesní stránkou řešení nesrovnalostí a zmiňuje tedy, kolik nesrovnalostí se v jaké fázi šetření nalézá, tzn. kolik nesrovnalosti je vyřešených a uzavřených a kolik nesrovnalostí se nachází v procesu šetření. Druhá část zprávy se věnuje identifikaci příčin vzniku nesrovnalostí. V závěru zprávy jsou nastíněny možnosti pro eliminaci příčin vzniku nesrovnalostí, popř. jsou popsána již zavedená opatření pro snížení počtu nesrovnalostí nebo plné odstranění výskytu dané příčiny nesrovnalostí. Podkladem pro zpracování této zprávy jsou materiály zasílané od jednotlivých zprostředkujících subjektů a útvarů MŠMT tj. O42, SO43, O46 (např. Hlášení nesrovnalostí, Podklad pro Souhrnnou zprávu o příčinách vzniku a počtu nesrovnalostí v OP VK) a údaje získané z IS Monit7+ a IS MSC

3 1 Analýza počtu identifikovaných nesrovnalostí 1.1 Vývoj počtu nesrovnalostí v členění dle prioritní osy a útvarů administrujících projekty OP VK V rámci OP VK bylo k datu celkem identifikováno podezření na nesrovnalost, z toho podezření na nesrovnalost bylo identifikováno na grantových projektech a na projektech/globálních grantech spravovaných jednotlivými útvary MŠMT. Za období bylo odhaleno celkem podezření na nesrovnalost. Za předchozí období byl počet nově identifikovaných podezření na nesrovnalost Vývoj v počtu identifikovaných podezření na nesrovnalost se tedy nijak výrazně nezměnil. Podezření na nesrovnalost jsou odhalována ve většině případů samotnou kontrolní činností útvaru spravujícího daný projekt (např. administrativní kontrolou, veřejnosprávní kontrolou na místě). Některá podezření jsou identifikována na základě dobrovolného přiznání příjemce, kontrolní činností auditních orgánů (např. interní audit, Pověřený auditní subjekt pro OP VK, Ministerstvo financí Auditní orgán), kontrolní činností ŘO OP VK a ostatních kontrolních orgánů (např. Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad). Celkovým počtem identifikovaných podezření na nesrovnalost (tj ) byly ohroženy a v případech nesrovnalostí nacházejících se v šetření stále jsou ohroženy finanční prostředky OP VK v celkové výši cca 584 mil. Kč. V předchozím období bylo ohroženo 270 mil. Kč. Z výše uvedených informací plyne, že v tempu identifikace počtu nových podezření na nesrovnalosti nebyl zaznamenán nijak výrazný nárůst, avšak výše ohrožených prostředků je oproti předchozímu období více jak dvojnásobná. Tento stav zapříčinily především nálezy Evropské komise v rámci jimi prováděného auditu. Z OP VK bylo k datu celkem podpořeno projektů (z toho grantových projektů a individuálních projektů a projektů technické pomoci) a 91 globálních grantů. Výše uvedených projektů bylo celkem podpořeno částkou cca 48,2 mld. Kč. Na realizaci 91 globálních grantů byla přidělena dotace ve výši necelých 13 mld. Kč. 2

4 Podíl podezření na NES na celkové dotaci Graf 1: Podíl přidělené dotace a finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k ,99 3,5 3 2,5 2 1,82 1,87 1,61 1,48 1,5 1 0,5 1,20 1,17 0,98 0,71 0,60 0,55 0,50 0,40 0,21 1,08 0,79 0,49 0 PZK JČK ÚSK VYS OLK JMK LBK KVK KHK PUK MSK SČK ZLK O42 O46 SO43 O41 Subjekt Zdroj: [IS MSC2007, evidence nesrovnalostí vedená ŘO OP VK, Podklad pro Souhrnnou zprávu o příčinách vzniku a počtu nesrovnalostí v OP VK doručený od ZS, O42, SO43, O46] Z grafu č. 1 plyne, že nejvyšší podíl podezření na nesrovnalost byl odhalen na grantových projektech Zprostředkujícího subjektu Plzeňský kraj (3,99 %). Naopak nejnižší podíl podezření na nesrovnalost byl zjištěn u grantových projektů Zprostředkujícího subjektu Zlínský kraj (0,21 %). U Zprostředkujících subjektů Karlovarský kraj a Královéhradecký kraj lze nízký podíl podezření na nesrovnalost (0,71 % a 0,6 %) přičíst i využití tzv. metodických dohlídek prováděných u příjemců finanční podpory, které slouží především jakožto prevence případných chyb v čerpání přidělené dotace. V roce 2012 bylo provedeno Zprostředkujícími subjekty celkem 96 metodických dohlídek, z toho 47 provedl ZS Karlovarský kraj a 43 ZS Královéhradecký kraj. Oproti období výrazně vzrostl podíl finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost na celkové přidělené dotaci u ZS Plzeňský kraj a to z 0,93 % na 3,99 %, což je způsobeno odhalením dvou podezření na nesrovnalost spočívajících v porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy se výše podezření na nesrovnalost blíží 14,6 mil. Kč. U útvarů MŠMT je tento nárůst způsoben nálezy auditu Evropské komise, kdy jedním z nejzávažnějších bylo neodhalení řady pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek. V rámci stanovení konkrétní výše korekcí proběhla ze strany poskytovatele kontrola všech veřejných zakázek u individuálních projektů národních 3

5 Podíl podezření na NES na celkové dotaci (dále jen IPn ) a projektech technické pomoci ZS (dále jen TP ZS ) schválených v rámci administrativní kontroly do data Z této kontroly vzešlo u IPn a TP ZS celkem 30 nesrovnalostí v celkové výši dotčených prostředků cca 92,5 mil. Kč. Důležité je zde zmínit, že pro tato data jsou použity počty a objemy odhalených podezření na nesrovnalosti, nikoli počty a objemy již potvrzených nesrovnalostí. Taková data jsou užita, jelikož se zhruba polovina z celkového počtu podezření na nesrovnalost nachází stále v šetření, viz kapitola č Z toho důvodu lze na základě těchto údajů posuzovat činnost kontrolního systému jednotlivých subjektů a míru chybovosti, avšak s tím, že se může případně konečná míra chybovosti změnit v návaznosti na další řízení v šetření jednotlivých případů podezření na nesrovnalost. Graf 2: Podíl přidělené dotace a finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k rozklíčovaných dle prioritních os OP VK 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 3,64% 0,87% 1,13% 0,50% 0,34% PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 Subjekt Zdroj: [viz graf 1] Poměr celkového finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k datu a celkové přidělené dotace ve vztahu k projektům, které zahájily realizaci nejpozději k datu , činí 0,96 %. Tento údaj lze považovat za míru chybovosti OP VK s tím, že se může konečná míra chybovosti změnit v návaznosti na další řízení v šetření jednotlivých případů podezření na nesrovnalost. Tato kapitola nezahrnuje tzv. plošné korekce stanovené na základě auditu Evropské komise, které jsou řešeny samostatně v kapitole 1.2. Nejvyšší míru chybovosti vykazuje čtvrtá prioritní osa s hodnotou 3,64 %, což lze přičíst již výše zmíněným nálezům v pochybení ve veřejných zakázkách odhalených na podnět auditu Evropské komise. Ze stejného důvodu došlo i k výraznému nárůstu chybovosti u prioritní osy 5. Nejnižší míra chybovosti je vykázána na projektech realizovaných v prioritní ose 3 (0,34 %). 4

6 1.2 Systémové nesrovnalosti v OP VK Evropská komise v auditní zprávě EK 2007CZ05UPP002 OP VK A-Rep č identifikovala pochybení mající charakter systémové nesrovnalosti, a to v oblasti provádění výběru projektů, oblasti zadávání veřejných zakázek, jež nebyla ŘO a/nebo ZS zjištěna během administrativních kontrol a/nebo kontrol na místě a oblasti formálního vykazování počtu hodin odpracovaných v souvislosti s činnostmi na projektu. Výše uvedená pochybení byla nahlášena prostřednictvím třech hlášení nesrovnalosti v návaznosti na systém uplatnění plošných korekcí v celkové výši 947 mil. Kč. Upozorňujeme, že se finanční výše těchto nesrovnalostí bude měnit v návaznosti na další certifikační období a výdaje v nich uplatňované. Pokud bychom i tuto částku přičetli do celkové chybovosti OP VK vzrostla by z 0,96% na 2,47%. 1.3 Proces šetření odhalených podezření na nesrovnalosti k datu Následující grafy č. 3 a 4 rozdělují jednotlivá podezření na nesrovnalost odhalená k datu dle fáze šetření, ve které se k tomuto datu nachází. Z celkového počtu podezření na nesrovnalost (tj ) je k datu : potvrzeno (dále jen CI ), kdy částka dotčená nesrovnalostí činí necelých 63 mil. Kč; nepotvrzeno (dále jen UI ); - 7 neopodstatněno (dále jen UE ); opodstatněno (dále jen EI ) tzn., že šetření nebylo dosud ukončeno, kdy částka ohrožená nesrovnalostí činí zhruba 419,5 mil. Kč; - a v 10 případech je ŘO OP VK řešena opodstatněnost (dále jen IN ). Oproti období výrazně vzrostl počet nesrovnalostí, u kterých již bylo vydáno rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně ÚSC/ÚFO. Počet potvrzených nesrovnalostí během 2. pololetí roku 2012 vzrostl z 947 na 1 762, a počet nepotvrzených z 382 na 470. Tento výrazný nárůst počtu potvrzených / nepotvrzených nesrovnalostí je následkem nového nastavení povinnosti pro ÚSC/ÚFO do jednoho měsíce od předání případu zahájit prošetření případu a do pěti měsíců od zahájení šetření daného případu rozhodnout o porušení rozpočtové kázně viz Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu Soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období s platností od

7 Podíl fáze šetření NES Podíl fáze šetření NES Graf 3: Zobrazení počtu podezření na nesrovnalost odhalených na grantových projektech v návaznosti na fázi jejich šetření k datu % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,9% 3,2% 2,9% 1,79% 0,9% 2,1% 1,9% 0,4% 1,2% 9,8% 8,9% 0,4% 4,7% 15,5% 17,0% 0,2% 19,5% 28,3% 28,6% 0,9% 36,4% 17,0% 37,0% 59,4% 60,0% 17,4% 53,3% 71,5% 94,1% 94,2% 81,6% 77,3% 68,6% 63,4% 62,6% 14,0% 54,3% 53,3% 38,5% 37,6% 26,2% 26,0% 5,1% ZLK KHK OLK MSK ÚSK KVK PZK SČK JČK JMK VYS LBK PUK Zprostředkující subjekt UE UI IN EI CI Zdroj: [IS MSC2007] Z výše uvedeného vyplývá, že téměř všechna podezření na nesrovnalost odhalená na projektech spravovaných ZS Pardubickým krajem a ZS Libereckým kraje (94 %) jsou v procesu šetření. Více než 50 % hlášených nesrovnalostí ve stavu šetřeno je evidováno u ZS Jihomoravský kraj (72 %), ZS Středočeský kraj (59 %) a ZS Jihočeský kraj (53 %). Graf 4: Zobrazení počtu podezření na nesrovnalost odhalených na individuálních projektech, projektech technické pomoci a globálních grantech v návaznosti na fázi jejich šetření k datu % 80% 60% 40% 0,14% 0,18% 9,33% 10,15% 18,75% 0,34% 50,03% 48,39% 22,58% 40,63% 100,00% 57,23% UE UI IN EI 20% 40,16% 29,03% 40,63% 32,44% CI 0% ZS O41 O42 SO43 O46 Subjekt Zdroj: [IS MSC2007] 6

8 Podíl na celkovém počtu 1.4 Podezření na nesrovnalost v rozdělení dle finančního rozpětí daného podezření Podle výše nahlášeného finančního pochybení byly nesrovnalosti rozděleny do pěti skupin (0-500 Kč, Kč, Kč, Kč a nad Kč). V tabulce č. 1 jsou uvedena všechna podezření na nesrovnalost zjištěná do a následně zaslána na ŘO OP VK do Tabulka 1: Nahlášené nesrovnalosti rozdělené podle výše pochybení do jednotlivých rozmezí Finanční rozpětí výše NES Počet NES Kč Kč Kč Kč Nad Kč Celkem celkový počet fin. částek ,87 Kč ,18 Kč ,19 Kč ,78 Kč ,23 Kč ,25 Kč Zdroj: [IS MSC2007, evidence nesrovnalostí vedená ŘO OP VK, Podklad pro Souhrnnou zprávu o příčinách vzniku a počtu nesrovnalostí v OP VK doručený od ZS, O42, SO43, O46] Graf 5: Poměr počtu a finančního objemu nesrovnalostí v daném rozmezí 70% 60% celkový počet fin. částek 59,73% 63,05% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,89% 20,56% 11,49% 9,00% 6,78% 0,03% 0,04% 1,44% Kč Kč Kč Kč Nad Kč Rozmezí Zdroj: [IS MSC2007, evidence nesrovnalostí vedená ŘO OP VK, Podklad pro Souhrnnou zprávu o příčinách vzniku a počtu nesrovnalostí v OP VK doručený od ZS, O42, SO43, O46] Z tabulky č. 1 a grafu č. 5 vyplývá, že nesrovnalosti do výše Kč představují 27,34 % z celkového počtu nahlášených případů, ale pouze 0,07 % z celkového finančního objemu zjištěných nesrovnalostí. Vzhledem k tomu, že administrace vč. šetření podezření na nesrovnalost má stejný průběh, a tedy i finanční náklady bez rozlišení částky ohrožené danou nesrovnalostí, se šetření nesrovnalostí do výše Kč jeví jako značně neefektivní. Vynaložené úsilí a finanční náklady na administraci nesrovnalosti neodpovídají v těchto případech vymožené částce. 7

9 2 Analýza příčin vzniku nesrovnalostí Za období bylo ŘO OP VK doručeno celkem nesrovnalostí, které byly rozděleny dle příčiny vzniku do deseti kategorií. Následující graf ukazuje, jaká příčina vzniku podezření na nesrovnalost byla nejčastější. Graf 6: Výskyt jednotlivých příčin vzniku nesrovnalosti 1 60,00% 50,00% 40,00% 57,07% neznalost pravidel řídící dokumentace, především Příručky pro příjemce subjektivní neúmyslná chyba nedostatečný kontrolní systém na straně příjemce složitost řídící dokumentace jiné 30,00% 29,62% nedostatečná znalost práce s výpočetní technikou, informačními systémy úmyslná chyba (tj. podezření na podvodné jednání) 20,00% 10,00% 8,98% nedostatečný popis zásad a postupů a pravidel způsobilosti výdajů v řídící dokumentaci nejednotnost výkladu pravidel OP VK v rámci IS OP VK časté změny řídící dokumentace 0,00% 1,60% 1,29% 0,71% 0,29% 0,17% 0,14% 0,14% % z celkového počtu Zdroj: [Podklad pro Souhrnnou zprávu o příčinách vzniku a počtu nesrovnalostí v OP VK doručený od ZS, O42, SO43, O46] U 57,07 % nesrovnalostí, které byly doručeny na ŘO OP VK, byla jako příčina vzniku uvedena neznalost pravidel řídící dokumentace, především Příručky pro příjemce. Mylné platby, které spadají pod kategorii subjektivní neúmyslná chyba, byly jako příčina nesrovnalosti označeny v 29,62 % případů. Třetí nejčastější příčinou vzniku nesrovnalosti je nedostatečná kontrola na straně příjemce. Ostatní kategorie vykazují velmi malý podíl na vzniku nesrovnalosti. Ve vztahu k eliminaci nesrovnalostí je třeba se zaměřit na výše zmíněné tři nejčastější příčiny. 1 Termín úmyslná chyba se vztahuje pouze na případy, kdy bylo podezření předáno k prošetření Policii ČR. Termín úmyslná chyba byl převzat z auditní zprávy Pověřeného auditního subjektu pro OP VK. ŘO jej dále používá ve své řízené dokumentaci. Tento termín bude upraven v rámci právě probíhající revize řídící dokumentace OP VK. 8

10 3 Závěr V rámci analýzy příčin vzniku nesrovnalostí byly jako nejčasněji se objevující identifikovány: - neznalost pravidel řídící dokumentace, především Příručky pro příjemce (výskyt z 57,07 %); - subjektivní neúmyslná chyba, kam spadají tzv. mylné platby (výskyt z 29,62 %); - nedostatečná kontrola na straně příjemce (výskyt z 8,98 %); Co se týče příčin vzniku nesrovnalostí, jejichž výskyt lze do určité míry z pozice řídicího orgánu dále ovlivnit, byla jejich četnost následující: - složitost řídicí dokumentace (výskyt z 1,60 %) - byla označena jako příčina vzniku nesrovnalosti v případech týkajících se překročení kapitoly rozpočtu, přečerpání limitu křížového financování a v jednom případě nebyl projekt realizován v souladu s projektovou žádostí; - nedostatečný popis zásad, postupů a pravidel způsobilosti výdajů v řídicí dokumentaci (výskyt z 0,17 %) jedná se o tři pochybení spočívající v nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, uhrazení mezd zaměstnancům nefinančního partnera a případu kdy byl dodavatel členem realizačního týmu; - nejednotnost výkladu pravidel OP VK (výskyt z 0,14 %) toto pochybení bylo jako příčina vzniku nesrovnalosti uvedeno dvakrát, jedná se o nákup jedné licence balíčku Microsoft Office, nad schválený počet licencí a případ, kdy byl dodavatel služby pro projekt současně statutárním zástupcem organizace příjemce. Pro eliminaci nejčastěji se objevujících příčin vzniku nesrovnalostí je nezbytné zvýšit povědomí příjemců o pravidlech OP VK, tzn. pokračovat v intenzivním školení příjemců popř. potenciálních příjemců dotace. V souvislosti s tím lze za jedno z opatření označit projekt Jak na fondy Semináře. Projekt vznikl ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci a jednotlivých řídicích orgánů a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací. Dalším důležitým opatřením učiněným ze strany Řídicího orgánu je pravidelné zveřejňování elektronického Newsletteru OP VK, který připravuje Sekce řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vtahů a komunikace MŠMT. Záměrem je pomocí tohoto zpravodaje přiblížit problematiku OP VK a informovat o aktuálním dění širokou i o odbornou veřejnost. Prostor je zde věnován mimo jiné i článkům vycházejících z častých dotazů příjemců. 9

11 Vzhledem k častému výskytu nesrovnalostí v zadávání veřejných zakázek a dokladování osobní výdajů ŘO OP VK připravil: - Newsletter pro individuální projekty ostatní - Jak správně zadávat veřejné zakázky v oblasti podpory 1. 4 a 1.5 OP VK; - Newsletter pro individuální projekty ostatní - Veřejné zakázky; - Newsletter MŠMT OP VK Nejčastější chyby zadavatelů při zadávání veřejných zakázek; - Newsletter MŠMT OP VK Výkazy práce. Na webových stránkách jsou dále zveřejňovány výsledky této analýzy počtu a příčin vzniku nesrovnalostí, upozornění pro příjemce k plnění stanovených lhůt, informace týkající se nejčastěji vyskytujících chyb v příjemcem předkládaných monitorovacích zprávách a žádostech o platbu, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako podezření na nesrovnalost. V oblasti podpory 1.4 a 1.5 byli příjemci pomocí webu MŠMT informování o zkušenostech z administrativních kontrol monitorovacích zpráv a z realizovaných kontrol na místě. Článek se zaměřuje na nedostatky a chyby především ve výstupech jednotlivých šablon, ale také v dalších podkladech, které realizaci výstupů dokládají. Pro příjemce v oblasti podpory 1.5 je tento článek důležitým vodítkem, které jim pomůže vyvarovat se podobných chyb. Dalším opatřením realizovaným v souvislosti s výše se objevujícími příčinami vzniku nesrovnalostí je detailnější a srozumitelnější popis jednotlivých pravidel OP VK uvedených v Příručce pro příjemce. V červnu roku 2012 byla vydána aktualizace Příručky pro příjemce - verze 6, která na dané reaguje např.: - bližším popisem způsobu čerpání osobních nákladů; - doplněním sdělení, ve kterých případech není možné realizovat investiční výdaje; - aktualizací výčtu nezpůsobilých výdajů; - zásadním přepracováním kapitoly týkající se postupů pro zadávání veřejných zakázek; - apod. K datu byla zveřejněna aktualizace Příručky pro příjemce verze 7, v níž byly provedeny následující změny: - upřesněny podmínky, za kterých může dojít k odnětí dotace; - upřesněny podmínky pro způsobilost náhrady za dovolenou; - změna pravidla o využívání max. úvazků pracovníků projektu a blíže upravena pravidla pro využívání personálních kapacit projektového týmu (např. změny 10

12 v pracovních pozicích a s tím související využití prostředků na tyto pozice narozpočtovaných); - upřesněno vyplácení cestovních náhrad per diems; - apod. Co se týče problematiky mylných plateb, ŘO si vyžádal od Ministerstva financí přesný výklad termínu porušení rozpočtové kázně či neoprávněného použití prostředků, se kterým pracují zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, resp. bylo pro současnou rozhodovací praxi vyžádáno stanovisko MF, zda mylná platba naplňuje definici neoprávněného použití poskytnutých prostředků potažmo definici porušení rozpočtové kázně dle zmíněných zákonů. Současně ŘO vyzval MF k provedení legislativní změny. Úmyslem ŘO bylo touto změnou legislativy zefektivnit systém řešení nesrovnalostí, eliminovat administrativní náročnost a podpořit hospodárnost procesu šetření nesrovnalostí. Vypořádání této žádosti ze strany MF je vesměs negativní včetně odmítnutí navržené legislativní změny. S tímto rozhodnutím víceméně koresponduje nález Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci kontroly č. 11/17, na nějž byl ŘO OP VK nucen reagovat úpravou postupů řešení mylných plateb. Úprava spočívá v následujícím. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu nesrovnalostí typu podezření na porušení rozpočtové kázně spočívající v mylných platbách si ŘO zavedl ve čtvrté a páté verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK následující pravidlo: V případě, že dojde k mylnému převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný bankovní účet a chybou dotčené prostředky jsou v plné výši z vlastní iniciativy příjemce, nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu vráceny na projektový účet, nebude toto řešeno jako porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost. ŘO potažmo ZS tuto zásadu uváděl i v některých rozhodnutí o poskytnutí dotace / smlouvách, popř. v jejich dodatcích. Kontrolní tým NKÚ konstatoval, že takto nastavený systém sice zmírňuje do značné míry administrativní zátěž spojenou s řešením nesrovnalostí ve smyslu porušení rozpočtové kázně, ale zároveň tím, že ŘO aplikací uvedeného pravidla neinformuje správce daně o podezření na porušení rozpočtové kázně, a zároveň tyto případy nezařazuje do vnitřního okruhu hlášení nesrovnalostí, však porušuje 59 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu a nedodržuje pravidla stanovená v Metodice finančních toků a kontroly programů 11

13 spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK ). Své zjištění NKÚ opírá o fakt, že vzhledem k neexistenci stanovené minimální finanční hranice pro vznik povinnosti hlášení je ŘO vždy povinen dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, postoupit údaje o zjištěném porušení rozpočtové kázně k dalšímu šetření příslušnému správci daně. V souladu s MFTK je ŘO zároveň povinen zařadit jakýkoliv případ podezření na porušení rozpočtové kázně do hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni a dále postupovat podle uvedených pokynů. NKÚ v kontrolním protokolu dodává, že dodržování postupu dle výše uvedených legislativních pravidel však v souvislosti s ohlašovací povinností podezření na porušení rozpočtové kázně zároveň představuje vysokou administrativní zátěž a vede k neefektivnímu výkonu státní správy. Vzhledem k výše uvedenému zjištění NKÚ se zmíněné ustanovení ŘO stává neplatným. V té souvislosti byly dne všechny ZS a útvary MŠMT spravující či administrující projekty financované z OP VK instruovány, aby počínaje dnem doručení této informace výše zmíněné mylné platby hlásily jakožto podezření na nesrovnalost a předávaly příslušným správcům daně jakožto podezření na porušení rozpočtové kázně i přesto, je-li součástí uzavřeného právního aktu výše citované ustanovení. Zavedení této změny v posuzování případů mylných plateb bylo komunikováno směrem k MF, případně bude posunuto směrem k jiným kontrolním orgánům, jakožto nápravné opatření dotčeného zjištění. Příjemci byli o této skutečnosti též informováni prostřednictví Newsletteru OP VK. Dále je nutno uvést, že ŘO učinil řadu opatření souvisejících s nálezy Evropské komise popisovanými v kapitole č. 1.2 této zprávy. Příklady přijatých opatření jsou následující: - úprava kontrolních procesů v rámci kontrol veřejných zakázek (tvorba checklistu pro kontrolu veřejných zakázek; - proškolení projektových manažerů ŘO/ZS k veřejným zakázkám; - proškolování příjemců v oblasti veřejných zakázek; - vydání Metodického dopisu č. 23 s účinností od , který stanovuje ceny obvyklé pro nejčastěji nakupované zboží v rámci projektů OP VK; - úprava Příručky pro příjemce (nejdůležitější změny uvedeny výše); - zveřejnění nového vzoru výkazu práce s rozlišením skutečně odpracovaných a proplacených hodin; 12

14 - úprava Příručky pro Administraci IP, Příručky pro administraci GG a GP, Příručky pro žadatele; - a další. 13

15 4 Seznam použitých zkratek CI EI ES IN IPn JČK JMK KHK KVK LBK MSK MŠMT O41 O42 O46 OLK OP VK PUK PZK ŘO OP VK SO43 SČK TP ZS UE UI ÚFO ÚSC ÚSK VYS ZLK ZS potvrzená nesrovnalost opodstatněná nesrovnalost Evropské společenství řešení opodstatněnosti Individuální projekt národní Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odbor Technické pomoci Odbor CERA Implementace projektů strukturálních fondů Olomoucký kraj Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubický kraj Plzeňský kraj Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Samostatné oddělení kontroly projektů technické pomoci Středočeský kraj Technická pomoc Zprostředkujících subjektů neopodstatněná nesrovnalost nepotvrzená nesrovnalost Územní finanční orgán Územní samosprávný celek Ústecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Zprostředkující subjekt 14

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 15. 12. 2011 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace procesu nesrovnalostí byl realizován v konsorciu společností RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors,

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti Č. j.: MSMT-44464/2014-2 Metodický dopis č. 34 ke schvalování změn v období udržitelnosti Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 2015 V. Kašparová J. Kuchařík P. Bartáková

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 5 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 9. 8. 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 6. 9. 2011 2 Obsah: ÚVOD

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2014 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 30. DUBEN 2013 Verze 1.1 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 4/2013 1 Hlavní zpracovatelé Závěrečné zprávy: Mgr. Lenka

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Petr Štěpánek BDO Česká republika Mariánské lázně, 14. března 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 2013, 2014, 2015 Připravujme se na PO

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/11. (dále jen Smlouva

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více