nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se"

Transkript

1 Týdenní oddíl Mišpotym Rabi Jicchak Seifert Šemous 21 1.) A toto jsou soudní nařízení které před ně položíš. 2.) Když koupíš hebrejského otroka po šest let bude sloužit a sedmého vyjde na svobodu zadarmo. 3.) Pakliže přijde sám též sám vyjde pakliže má ženu tak jeho žena vyjde s ním. 4.) Pakliže mu jeho pán dal ženu a porodila mu syny nebo dcery tak žena a její děti zůstanou jejímu pánovi a on vyjde sám. 5.) A pakliže řkouce řekne onen otrok- zamiloval jsem si svého pána svou ženu a své děti, tak nevyjde na svobodu. 6.) A přivede ho jeho pán před Boha a přivede ho ke dveřím nebo k veřejím a probodne jeho pán jeho ucho šídlem a bude mu sloužit navěky. Oddíl Mišpotym je oddíl jenž je na ješivách dobře známý, protože k několika málo slovům jež se v ní nalézají bylo napsáno hodně komentářů a bylo o nich napsáno několik traktátů Talmudu jako Bove kome, Bove mecie, Bove bosre či část traktátu kidušin. A to je jasná věc, protože základ Tory je právě kvůli přikázáním jež jsou v ní napsány, nicméně právě slova příběhů jež obsahuje přitahují ponejvíce srdce a proto též napsal Rašbom ve svém komentáři k tomu to oddílu "ať ví a pochopí, všichni kdo mají rozum, že jsem nepřišel vyložit zákony, přestože jsou základem, jak jsem tomu vyložil v oddíle Berešis že z přebytečných slov a písmen Písma se dozvídáme mnohé příběhy či zákony a část z nich je obsažená ve výkladech našeho mistra Šeloma (Rašiho) otce mé matky, budiž památka spravedlivého požehnána, a já jsem přišel vyložit pouze prostý výklad Písma a vyložím nařízení a zákony podle běžného způsobu. A přesto jsou zákony základem jak tomu řekli naši mistři že zákon vykořeňuje učení". A tento oddíl plný zákonů a nařízení začíná s přesností rozebírat tyto záležitosti jak tomu vyložil Raši "které před ně položíš - řekl Svatý, buď požehnán on Mošemu až tě nenapadne si říct- naučím je onu kapitolu a zákon dvakrát či třikrát až ji budou znát nazpaměť a nebudu se namáhat aby pochopili důvody oné věci a její výklad, proto bylo řečeno jež před ně položíš, aby byli jako prostřený stůl jenž je připravený pro člověka, aby z něj rovnou jedl". A Raši ihned vykládá další podrobnosti "a proč byl tento oddíl s zákony napsán u oddílu pojednávající o oltáři? Aby ti bylo oznámeno že soudní dvůr Sanhedrin má být též u chrámu /oltáře/". A napsal Baal haturim, že též naopak "ten kdo ustanovuje toho kdo není hoden jako kdyby vysadil modloslužebný strom u oltáře". A onen vztah, který je mezi oltářem a soudním právem vysvětlil Maharal "pakliže řekneš, že též to je těžké proč má být Sanhedrin u oltáře, to vůbec není otázkou, protože jsou to zcela stejné věci protože oltář činí mír mezi Jisraelem a jejich otcem na nebesích, protože na něm jsou obětovány oběti, jež byly nazvány KRBN podle toho že MKRBN (přibližují) člověka k Stvořiteli a oltář na němž jsou vykonávány oběti je tím kdo činí mír mezi Jisraelem a jejich otcem na nebesích. A tak je to uvedeno v Mechiltě (Šemous 20, 22) (Dvorim 27, 5) "neopracuješ je železem",zrovna tak jako kameny jež nevidí a neslyší, kvůli tomu, že činí mír mezi Jisraelem a jejich otcem na nebesích tak o nich Tora řekla že nemají být otesány železem, tak ten kdo činí mír mezi bližními či mužem a ženou mezi městy nebo mezi národy, tím spíš že na něj nepřijde zkáza. A zrovna tak soudní nařízení činí na světě mír. A tak řekli v Mechiltě (zde na konci verše) proč byli vyhlédnuty právní nařízení aby předešli všechna nařízení Tory, protože pakliže je 1

2 nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se spojují a činí mír na světě, protože je zapotřebí aby byl mír mezi Jisraelem a jejich otcem na nebesích a poté je též potřeba aby byl mír mezi lidmi a tak je všechno propojeno. A z toho důvodu byli umístěni oltář a sídlo Sanhedrinu ve středu světa tak jak nás učili (Sanhedrin 37a) (Šir haširim 7, 3) "tvůj pupek je nádoba čiré vody" tím je míněn Sanhedrin, protože pupek je ve středu těla člověka zrovna jako sídlo Sanhedrinu je ve středu světa jelikož střed spojuje všechny části, protože je uprostřed, z toho vyplývá že oltář a sídlo Sanhedrinu sjednocují a spojují všechno". A v Hoemek dovor ještě doplnil "že tím jak bylo vzpomenuto přijdu k tobě a požehnám ti, jež bylo uvedeno skrze oběti, tak k tomu byl přičleněn oddíl o právních nařízeních, jelikož vykonávání těchto nařízení přivádí na svět mír jak to bylo uvedeno níže ve verši- Boha nebudeš proklínat atd., svou povinnost a svou daň... podle midraše. A zrovna tak Písmo přičlenilo oddíl o soudcích a strážcích na konci oddílu Ree kde se mluví o Božím požehnání jež přichází skrze zásluhu obětí a dále tam je vyloženo varování (Dvorim 16, 21; 17, 1) "nezasadíš...a neobětuješ" do čehož jsou zahrnuté též výstrahy ohledně soudních nařízení jak je tam o tom pojednáno, čehož vyplývá že k sobě patří". A vysvětlil Rikanty "jež před ně položíš (21, 1). řekli naši rabíni (Šemous rabo 30, 15), celá Tora závisí na soudních nařízeních, proto je Bůh vydal ihned po dání Tory a soudci musí vědět že Svatý buď požehnán on je s nimi při soudu jako je řečeno (Tehilim 82, 1) "Bůh stojí v pospolitosti soudců a proto je přikázáním je poslouchat protože s nimi souhlasí i Šchina. Kniha Zohar uvádí (3-85b) pojď a pohleď Svatý buď požehnán on opouští trůn soudu ve chvíli kdy usedají soudci a to je jak je řečeno (Tehilim 9, 8) připravil k soudu svůj trůn, protože odtam je připraven trůn Svatého buď požehnán on a co je jeho trůnem to je spravedlnost a právní nařízení jako je psáno (Tehilim 89, 15) "spravedlnost a právní nařízení jsou podstavcem tvého trůnu" a každou kdo činí nějaký soud se má poradit s trůnem krále a pakliže poruší některý z nich tak jako by porušil trůn krále a tehdy se Svatý buď požehnán on od nich straní a nestojí při jejich soudu" a tak to vyplývá ze slov Baal haturim jenž napsal "a je v tomto verši pět slov což má oznámit že každý kdo soudí soud podle pravdy jakoby vykonal pětikniží Tory a jakoby se stal společníkem Svatého buď požehnán on při stvoření světa". A nejenom to ale též jak připomněl Ramban "řekl rabi Eliezer, že soudcové byli nazváni elohim (označení používané pouze pro Boha), protože naplňují Boží nařízení na zemi". A proč má soudní právo až takový význam? Vždyť je patrné, že to pochází z nedostatku, že je potřeba srovnat dvě strany mezi nimiž je spor nebo dokonce i pakliže není spor kdy oba chtějí přijmout právo a vědět kdo je povinen zaplatit škodu atd., též když chtějí být čistí před Bohem i před lidmi, tak pakliže by nedošlo k škodě tak by nebyl potřeba soud a to všechno je ze strany nedostatku a postižení a soud je pouze jako náprava světa a nikoliv jeho rozvoj. A tak to vyplývá i z Sfornouova komentáře "jež před ně položíš- že u nich není přikázání je učinit nebo je neučinit jako u výstrah předcházejícího oddílu, nýbrž pouze pakliže se nahodí taková událost tak ji ji budou soudit takovýmto způsobem" a není přikázáním a ani u toho není žádný význam aby se učinil povinným těmito pravidly třeba aby kradl aby mohl zaplatit dvojnásobek dokonce pakliže by chtěl zaplatit chudákovi, nebo jak je známý výrok knihy Chinuch že není přikázání rozvést se s ženou aby mohl vykonat navrácení vlastní rozvedené ženy. Je potřeba pochopit, že nejenom že přišly tyto přikázání vyvarovat nebo napravit varování před krádeží a tužbě po cizím ale též napravit a zakořenit je do srdcí jako mravní zásady, protože tím, že tyto věci jsou napsaní v Toře jíž byl stvořen a jíž 2

3 existuje svět tak je tato věc zakořeněna a působí na všechny. A ještě je uvedeno v gemaře v traktátu Berochous (6a), že je pravidlem že soud je pouhým udržováním pokoje a přeze všechno se nazývá učením Tory a přichází Šchina. Z toho vyplývá, že je ještě jiná stránka záležitostí soudu, protože jak je známo Tora celá sestává z jmen Svatého buď požehnán on a též jsou v ní tajemné kombinace a jména sil stvoření a andělů a ti kteří jsou ustanoveni nad touto záležitostí nejsou ustanoveni pouze nad soudem a nad mírem, přestože jde o velikou věc, nýbrž též nad další stránkou této věci, protože dostihují míst v nichž není žádné poškození a tam přicházejí věci k svému pravému kořeni. A též záležitost míru a pravdy je taková že mír není tím čím je u nežidů, kde jde o stav v němž není válka, nýbrž jde o výraz požehnání jde o duchovní stav a povznesení a jde a samotné Boží jméno. A proto tam tyto věci nabývají jinou podobu než jak je prostý výklad právního řádu na světě a proto též tímto způsobem mohl vysvětlit Our hachajim několik zákonů oddílu tímto způsobem dalekého dostižení a právního řádu a takový je jeho výrok "ještě chci vysvětlit tento oddíl způsobem výkladu naznačených věcí, protože Tora přikazuje člověku položit sin stále před sebe tato slova mezi oči (modlitební řemínky tfilin) a to je to jak je řečeno "které před ně položíš" aby člověk stále tuto věc před své oči a to pakliže koupí hebrejského otroka, vždyť je známo že člověk se dělí na dvě části jedna část je duchovní a ta je základní a jedna část je hmotná, již stvořil Bůh pro duši aby mu sloužilo, protože jeho prostřednictvím může vykonávat přikázání jež nám Bůh uložil a tato část se nazývá otrok, protože je pouze proto aby sloužila duši díky níž se nazývá člověkem, jak je řečeno v Písmu (Šemous 30, 32) "na tělo člověka ne atd.," což vyjadřuje že tělo se nenazývá člověk a tak je i řečeno (Jechezkel 34, 31) "vy jste člověkem", vy se nazýváte člověkem a modláři se nenazývají lidmi (Kritus 6b) protože nemají duchovní duši a proto přikázala Tora člověku, že pakliže koupí hebrejského otroka a výklad slova hebrej značí přecházející, protože netrvá navěky jelikož (Tehilim 89, 49) "protože kdo se vzmohl bude žít a neuvidí smrt", (Tehilim 144, 4) "na cestě jako míjející stín" a jeho určení je do šedesáti let tak jak je řečeno (Ijouv 5, 26) přijde včas do hrobu, a řekli v Talmudu(Moued koton 28) protože šedesátiletý přišel do věku odejít podle číselné hodnoty slova "včas /60/ protože tehdy je jako vzrostlý snop a to je to jak je řečeno že má pracovat po šest let, toho výklad je že žije po šedesát let, přestože bylo řečeno šest jsou způsoby počtů jednotkové soustavy a zde se jedná o desítkovou a sedmého roku to znamená v sedmé desítce vyjde otrok na svobodu tak jak řekli (Šábes 151b) (Tehilim 88, 6) mrtví jsou osvobozeni /od přikázání/, a to jak je řečeno že vyjde zadarmo to naznačuje skrze koho je onen východ skrze nadaremníka což je Samael /anděl smrti/ a jeho voje jež jsou naznačeni ve slově zadarmo jak je řečeno v knize Zohar (2-128) že ve věcech jež ochraňují je zbraň oné druhé strany a proto nemohou panovat tam kde je přikázání na něž musí člověk vynaložit peníze a též s toho vyplývá že rituální nečistota přichází zadarmo, čemuž tak není u přikázání a svatých věcí jež potřebují velikou námahu a finanční náklady". A říká, že pakliže má ženu tak jeho žena vyjde sním tím Tora naznačila veliké tajemství a to, že je člověk, který získal svou duši prostřednictvím umocnění svých dobrých činů a stává se manželem svaté duše a je potřeba vědět co řekli v knize Zohar (3-91b) tím jak řeklo Písmo (Vajikro 22, 27) býk nebo ovce nebo koza když se narodí atd., že zvířata od chvíle svého narození získají rozum jež má býk atd., čemuž tak není u člověka protože u něj tomu je podle jeho činů, že pakliže se toho stane hodným tak mu dají vyšší duši, pakliže je li toho hoden více a pakliže je li toho hoden ještě více, až potud citát. Hle, že prostřednictvím svých činů získává duši jež se nazývá ženou a tak jsme tomu nalezli u kabalistů (Tykunej Zohar), a k tomu bylo řečeno že pakliže má ženu jíž získal tak jak je uvedeno, a vyjde jeho žena, 3

4 výklad toho je že dokonce po té co jeho žena odejde zůstává s ním a zůstává naživu dokonce po své smrti. A běž a uč se s události jež je uvedena v traktátu Šábes 152b) jak dělníci rabi Nachmana když srovnávali vyvýšeninu nalezli pohřbeného muže jenž s nimi mluvil po své smrti a to je jak řekli naši moudří (Brochous 18) že spravedlivý i po své smrti jsou nazýváni živý. Ještě je zamýšleno, když je řečeno že pakliže má ženu, že pakliže je to člověk, jehož všechny myšlenky a jeho úsilí a námaha na tomto světě a dokonce i to že jí a pije je pouze pro duši, tak jak je tomu řečeno (Mišlej 13, 25) spravedlivý jí do sytosti své duše, Aby posílil duchovní stránku, jako manžel jenž se namáhá kvůli své ženě, aby ji živil a naplnil její vůli, zrovna tak tento muž činí pro svou duši, takový člověk u něhož materiální stránka byla natolik vytříbena a stal se jakoby jakýmsi tvarem, tak jeho duše může snést aby s ním bydlela na jeho místě, dokonce po jejím odchodu. A to jak je řečeno, že pakliže jeho pán mu dá ženu- to znamená, že pakliže žádnou ženu nemá, způsobem o němž bylo pojednáno, ale dali mu ženu z nebes, protože je několik lidí, kteří získávají čistou duši na úrovni manželského svazku při svém stvoření z důvodu že jejich otec byl spravedlivý, a to jak je řečeno, že mu porodila syny nebo dcery výklad toho je, tak jak řekli (Berešis rabo 30, 6) základ rodopisů spravedlivých atd., že též skrze dobré skutky se zrodí dobrý anděl tak jak tomu řekli (Ovous 4, 11) ten kdo vykoná jedno přikázání tak si získá jednoho obhájce atd., a tak je to dobře vysvětleno ve svatém Zóharu (3-307b), proto bylo řečeno že mu porodila syny nebo dcery a záležitost synů jsou přikázání jež jsou činěny s velikým úsilím, a dcery to je o stupeň níže, takovíto člověk jeho žena a její děti budou patřit jejímu majiteli, narozdíl od muže jenž si získal ženu svým úsilím a stal se jejím manželem, aby spolu byli napořád, tak tomu však není v tomto případě, nýbrž bude patřit jejímu pánovi protože takovíto člověk ji nezískal aby byla jeho ženou v kterémžto případě by se od něj neodloučila, též podle druhého výkladu dostatečně nevytříbil své tělo aby byl hoden toho že se od něj duše neoddělí, a proto bude patřit jejímu pánovi a on vyjde..., to znamená že v čase svého vyjití z hrobu v době zmrtvýchvstání vyjde se svým tělem, tedy se zásluhami jež má, a nebude mu upřeno obživení kvůli zmíněnému nedostatku. A to jak je řečeno, že pakliže otrok řekne že si zamiloval atd., zde Písmo oznámilo službu Jisraelského služebníka jenž je nadšený pro službu Stvořiteli a též poté co došel na pokraj sil touží potom aby mohl sloužit pánu, a to je jak je řečeno, zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a své děti, což jsou duše a přikázání která činí na tomto světě a nechce odejít z toho světa na svobodu jako ostatní mrtví a to svědčí o touze k pánovi, protože tak se bude nazývat služebník Boží, a naplní tužby jeho srdce, avšak ne nyní, protože nyní pro něj není nic ještě na světě, nýbrž mu bude sloužit navěky, v budoucím světě si jej Hospodin vyvolí více než anděle aby mu byl věrným služebníkem, a nalezli jsme že tak tomu bylo s Mošem, jehož Hospodin nazval služebníkem Božím (Dvorim 34, 5), protože toužil žít a vstoupit do země Jisrael sloužit Bohu a naplňovat jeho přikázání (Souto 14)". A takovýmto způsobem napsal i Chizkuny- "šest let bude pracovat- to je symbolické naznačení šesti království, jež si podrobili Jisrael Micrajim, Ašur, Bovel, Modaj, Jovon, Edom, odtud a dále- a sedmého vyjde na svobodu." A tímto jsou vysvětlena slova proroka (Jašajo 1, 27) "Cijoun soudem bude vykoupen a ti kdo se na něj vrátí spravedlností", (Ješajo 5, 16) "i povýší se Hospodin zástupů při soudu a Bůh svatý se posvětí spravedlností" a není zde místo o tom déle pojednat. Důvodem proč začal celý oddíl Mišpotym právě zákony o hebrejském otroku Vysvětlil Ibn Ezra "a není pro člověka na světě nic těžšího než aby byl v područí člověka jako je on sám proto Písmo začalo se zákony otroka". A napsal Raši "ke dveřím a ke veřejím- je možné aby veřeje byli též košer aby se na nich ucho probodlo, proto je řečeno (Dvorim 15, 17) a dáš na jeho ucho a dveře, tedy 4

5 na dveře a nikoliv na veřeje, co má tedy říct nebo k veřejím, byli přirovnány dveře k veřejím, zrovna tak jako veřeje stojí též dveře musí být ve stoje. A probodne jeho pán jeho ucho šídlem- pravé. Anebo právě levé? Proto je řečeno ucho, jelikož je přirovnání ke stejnému slovu je zde řečeno a probodne jeho pán jeho ucho a o malomocném je řečeno (Vajikro 14, 14) lalůček pravého ucha očisťujícího se, to co je tam pravé ucho též zde to je pravé ucho. A proč má být probodnuto právě ucho a bylo vybráno ze všech údů těla? Řekl rabi Jouchonon ben Zakaj (Kidušin 22b) toto ucho slyšelo na hoře Sinaj nepokradeš a on šel a kradl tak bude probodeno. A pakliže se prodal on sám tak ucho jež slyšelo na hoře Sinaj (Vajikro 25, 55) protože Jisrael jsou mými služebníky, a šel a získal si pro sebe pána, tak bude probodnuto. Rabi Šimeon vykládal tento verš jako příběh, čím se liší dveře a veřeje od všech věcí v domě, řekl Svatý buď požehnán on dveře a veřeje jež byli svědky v Egyptě jak jsem přeskočil nad jejich prahem a dvěmi veřejemi a řekl jsem Jisrael jsou mí služebníci, že jsou mí služebníci a nikoliv služebníci mých služebníků a tento šel a získal si sám svého pána, tak před nimi bude bodnut. Navěky- až do jubilejního roku. Nebo navěky skutečně tak jak to zní, proto je řečeno (Vajikro 25, 10) a každý se navrátí ke své rodině, z toho vyplývá že padesát let bylo nazváno věčností a ne že bude sloužit padesát let nýbrž bude sloužit až do jubilejního roku ať je zanedlouho nebo zadlouho". A jde o otroka který je žid a z toho vyplývá veliké morální poučení, protože kdo si koupí otroka? Přestože lidem se dnes zdá tato věc strašná, prodat někoho za to aby nahradil krádež avšak podmínky otroka tak jak je stanovuje zákon jak ze zapsal například Rambam, odstraňují trochu z onoho zhrození, nesmí jej utiskovat, pakliže má pouze jednu postel tak na ní spí právě otrok, musí vyslechnout jeho připomínky atd., a ještě jak doplnil Raši"a jeho žena vyjde s ním- a kdo mu ji dal do vlastnictví onoho majitele aby z něj vyšla? Nýbrž Písmo tak oznamuje že ten kdo si koupí židovského otroka je povinen živit jeho ženu a jeho děti", a nikoliv nadarmo bylo řečeno, že ten kdo si koupil otroka si víceméně koupil pána, proto kdo doopravdy bude chtít koupit otroka? Pouze nějaký spravedlivý muž jenž tak činí z milosrdenství a morálních důvodů, a tak se zloděj nachází u něj a vida jeho způsob chování a jeho dobré činy. V naší době je zloděj umístěn do vězení a když vyjde ven tak je ještě zkušenější a sestoupil ještě více ke zlu než předtím, protože po celý den je tam mezi darebáky, kteří jej učí špatné věci a sprostá slova a mluví o různých způsobech jak se dá něco ukrást a tak podobně a společnost tak nic výchovného nebo rozumného nezískává jak by se mohl vrátit normálně žít do společnosti. A dnes je vidět na ulicích muže s náušnicí podle tohoto zákona o otroctví, buď se vrátilo otroctví být běžnou záležitostí, nebo jde o důsledek zkažení společnosti jež čeká na své uzdravení a již jsem napsal slova proroka "a povýší se Hospodin zástupů při soudu a Bůh svatý se posvětí spravedlností" a přitom ať panuje pokoj. פרשת השבוע משפטים רבי יצחק סייפערט 5

6 א( ב( ג( ד( ה( ו( שמות פרק כא ( ו א לּ ה ה מּ שׁ פּ ט ים א שׁ ר תּ שׂ ים ל פ נ יה ם : ( כּ י ת ק נ ה ע ב ד ע ב ר י שׁ שׁ שׁ נ ים י ע ב ד וּב שּׁ ב ע ת י צ א ל ח פ שׁ י ח נּ ם: ( א ם בּ ג פּוֹ י ב א בּ ג פּוֹ י צ א א ם בּ ע ל א שּׁ ה הוּא ו י צ אָה א שׁ תּוֹ ע מּוֹ : ( א ם א ד נ יו י תּ ן לוֹ א שּׁ ה ו י ל ד ה לוֹ ב נ ים אוֹ ב נוֹת ה א שּׁ ה ו יל ד יה תּ ה י ה ל אד נ יה ו הוּא י צ א ב ג פּוֹ: ( ו א ם אָמ ר י אמ ר ה ע ב ד אָה ב תּ י א ת א ד נ י א ת א שׁ תּ י ו א ת בּ נ י ל א א צ א ח פ שׁ י: ( ו ה גּ ישׁוֹ א ד נ יו א ל ה א ל ה ים ו ה גּ ישׁוֹ א ל ה דּ ל ת אוֹ א ל ה מּ זוּז ה ו ר צ ע א ד נ יו א ת אָז נוֹ בּ מּ ר צ ע ו ע ב דוֹ ל ע ל ם: ס פרשת משפטים היא פרשה הידוע בישיבות כי למלים הספורים הנמצאים בה הרבו פירושים ועליהם נכתבו כמה ממסכתות הש"ס כמו בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא וחלק גדול של קידושין. וזה דבר פשוט כי עיקר התורה הוא משום ענין מצוות שבה אמנם דוקא דברי אגדות מושכות ביותר את הלב ועל כן גם כתב רשב"ם בפירושו לפרשה הזאת "ידעו ויבינו יודעי שכל 6

7 כי לא באתי לפרש הלכות אעפ"י שהם עיקר, כמו שפירשתי בבראשית כי מיתור המקראות נשמעין ההגדות וההלכות, ומקצתן ימצאו בפירושי רבינו שלמה אבי אמי זצ"ל, ואני לפרש פשוטן של מקראות באתי. ואפרש הדינין וההלכות לפי דרך ארץ. ואעפ"כ ההלכות עיקר כמו שאמרו רבותינו הלכה עוקרת משנה": והפרשה המליאה דינים ומשפטים מתחילה בדייקנות ליחס לנושא כמו שפירש רש"י "אשר תשים לפניהם - אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם": ורש"י לומד מיד גם פרטים נוספים "ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש [המזבח]": וכתב בעל הטורים שגם בהפך " מי שמעמיד את שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח". והקשר שיש בין המזבח למשפט הסביר מהר"ל "ואם תאמר, דגם זה קשה למה סנהדרין אצל המזבח, ואין זה קשיא, דהם שוים לגמרי, דהמזבח הוא משים שלום בין 7

8 ישראל לאביהם שבשמים, כי עליו מקריבים הקרבנות, שנקרא 'קרבן' על שהוא מקרב את האדם לבורא יתעלה, והמזבח שעליו ההקרבה הוא שמשים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. וכן איתא במכילתא (שמות כ', כ"ב) "ולא תניף עליהם ברזל" (דברים כ"ז, ה'), מה האבנים שאינם רואות ואינם שומעות, בשביל שמטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים אמרה תורה "לא תניף עליהם ברזל", המטיל שלום בין איש לאיש, ובין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, על אחת כמה וכמה שלא תבוא עליו פורענות. וכן המשפטים מטילים שלום בעולם. וכן אמרו במכילתא (כאן סוף הפסוק) מה ראו דינין להקדים אותם לכל המצות שבתורה, כשהדין בין אדם לחבירו תחרות ביניהם, נפסק הדין שלום ביניהם. נמצא כי המזבח והדין הם מתקשרים ועושים שלום בעולם. כי צריך שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ואחר כך צריך שלום בין איש לחברו, נמצא הכל מקושר. ובשביל זה היה המזבח ולשכת הגזית באמצע העולם, כמו שדרשו (סנהדרין לז.) "שררך אגן הסהר" (שיה"ש ז', ג'), זה לשכת הגזית, כמו שהטבור באמצע גוף 8

9 האדם, כך לשכת הגזית באמצע העולם, כי האמצע מקשר כל החלקים לפי שהוא באמצע, נמצא המזבח ולשכת הגזית מאחדים ומקשרים הכל": ובהעמק דבר עוד הוסיף "באשר הזכיר אבוא אליך וברכתיך הבא על ידי קרבנות הסמיך לזה המשפטים. דהנהגת המשפטים מביאה ברכה לעולם כמו שיבוא להלן בפסוק אלהים לא תקלל וגו' מלאתך ודמעך. עפ"י המדרש. וה"נ הסמיך הכתוב פ' שופטים ושוטרים לסיום פ' ראה דמיירי בברכה ה' שבאה ע"י זכות קרבנות ויבואר עוד שם באזהרות [דברים ט"ז, כ"א; י"ז, א'] דלא תטע ולא תזבח וגו' שנכללו בזה אזהרות לענין דינין יע"ש אלמא דשייכין להדדי": והסביר ריקאנטי "אשר תשים לפניהם [כ"א, א']. אמרו רבותינו ז"ל [שמות רבה ל', ט"ו] כל התורה כולה תלויה במשפט, לכך נתנה הקב"ה אחר מתן תורה, וצריכין הדיינים לידע כי הקב"ה עמהם בדין, שנאמר [תהלים פ"ב, א'] אלהים נצב בעדת אל, ועל כן מצוה לשמוע אליהם כי השכינה מסכמת עמהם. ספר הזוהר [ח"ג פ"ה ע"ב] תא חזי קב"ה שביק כורסייה דדינא בשעתא דדייני יתבי, הה"ד [תהלים ט', ח'] כונן למשפט כסאו, דמתמן 9

10 אתתקן כורסיה דקב"ה, ומאן אינון כורסייה אילין אינון צדק ומשפט, הה"ד [תהלים פ"ט, ט"ו] צדק ומשפט מכון כסאך, ומאן דדאין דינא בעי למידן בכורסייא דמלכא, ואי פגים חד מינייהו כאילו פגים בכורסייה דמלכא וכדין קב"ה אסתלק מבינייהו ולא קאים בדינייהו" וכן עולה גם מדברי בעל הטורים שכתב "ויש בפסוק ה' תיבות לומר לך כל הדן דין אמת לאמיתו כאילו קיים ה' חומשי תורה, וכאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית": ולא זו בלבד אלא כמו שהזכיר רמב"ן "ואמר ר"א כי נקראו השופטים אלהים בעבור שהם מקיימי משפטי האלהים בארץ". ולמה חשיבות כה גדולה לענין המשפט? ממילא נראה שזה צד קלקול שצריך להשוות שני צדדים שיש ביניהם מחלוקת או אפילו ללא מחלוקת ששניהם רוצים לקבל דין ולדעת מי חייב לשלם נזק וכו' אף שרוצים לצאת בין בן אדם למקום בין בן אדם לחבירו אם לא היה פה נזק לא היה צורך למשפט ובכל זה יש צד קלקול ופגם ומשפט הוא רק כמו תיקון העולם ולאו בנייתו. וכן עולה מפורש מדברי ספורנו "אשר תשים לפניהם. שאין בהם עשה ולא תעשה כמו 10

11 באזהרות הפרשה של מעלה, אלא כשיקרה הצורך לשפוט ישפטו בזה האופן" ואין מצוה או אפילו שום ענין להגיע לידי חיוב בהם כמו לגנוב כדי לשלם כפל אפילו לעני וכמו מאמר מפורסם של ספר החינוך שאין מצוה לגרש אשתו כדי לקיים המחזיר את גרושתו: דבר יש להבין לא רק שבאו מצוות האלה למנוע או לתקן אזהרת גזל וחמד אלא גם לתקן ולהשרישם בלב דרך מוסר, שבזה שדברים האלה כתובים בתורה שבא נברא העולם ובה הוא קיים דבר זה מושרש ומושפע לכולם: ועוד מובא בגמרא ברכות [ו.] דקמ"ל דדינא שלמא בעלמא ובכל זאת נקרא תורה ובאה שכינה. מזה יוצא שיש עוד צד אחר ממש של עניני דין כי התורה כידוע כולה משמות של הקדוש ברוך הוא וגם יש בה צירופים ושמות של כוחות הבריאה והמלאכים והם השייכים לא ממונים רק על המשפט ועל שלום בעולם אף שדבר גדול הוא אלא גם על צד נוסף של הענין כי יש להם השגה גם במקומות שאין שום קלקול ושם באים דברים לשורשם האמיתי גם ענין שלום ואמת הוא ששלום איננו כמו אצל הגוים שהוא מצב שאין בו מלחמה אלא הוא לשון 11

12 ברכה הוא מציאות התעלות והוא בעצמו שם של הקדוש ברוך הוא. ועל כן כל הדברים מקבלים שם צורה אחרת ממה שבפשט במשפט בעולם הזה ועל כן בדרך זה היה יכול לפרש אור החיים כמה מדיני הפרשה בצורה הזאת רחוקה מההשגה ומהפשט וז"ל "עוד נראה לפרש הפרשה דרך רמז, כי תצוה התורה להאדם לשום לפניו בתמידות, כל הדברים האלה בין עיניו, והוא אומרו אשר תשים לפניהם, שישים תמיד האדם ענין זה לפניו, והוא, כי תקנה עבד עברי, הלא ידעת כי האדם נחלק לשנים, חלק א' רוחני והוא העיקר, וחלק א' גשמי, שבראו ה' לנשמה לשמשה, שבאמצעותו מקיים כמה מצות אשר צוה ה', ולו יקרא שם עבד, כי אינו אלא שמש לנפש, שבשבילה יקרא אדם, כמו שאמר הכתוב (להלן ל לב) על בשר אדם לא וגו', שזה יגיד כי לא הבשר יקרא אדם, וכן אמר (יחזקאל לד לא) אדם אתם, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם (כריתות ו:), שאין להם נפש רוחניות, ולזה תצווה התורה להאדם כי תקנה עבד עברי, פירוש עברי עובר, כי אינו קיים לעד, כי מי גבר יחיה ולא יראה מות (תהלים פט מט), על דרך כצל עובר (שם קמד ד), וזמן קביעתו הוא עד 12

13 ששים שנה, על דרך אומרו (איוב ה כו) תבא בכלח אלי קבר, ואמרו בש"ס (מו"ק כח) כי בן ששים שנה הוא זמנו של אדם ללכת, כחושבן בכלח, שאז הוא כעלות גדיש, וזה הוא אומרו שש שנים [יעבוד], פירוש כל ימיו הם ששים, והגם שאמר שש, יש חשבון שיכלול כללות אחד, וכאן כולל העשירי, ובשביעית פירוש בעשר שנים השביעית יצא לחפשי העבד, על דרך אומרם (שבת קנא:) במתים חפשי (תהלים פח ו) ואומרו תיבת חנם, לרמוז על יד מי תהיה היציאה על ידי חנם, שהוא ס"מ וחילותיו, שהם נרמזים בתיבת חנם, כאומרו בספר הזוהר הקדוש (ח"ב קכח) כי במילי דמגנא הוא זינייהו דההיא סטרא, ולזה לא שלטי בדבר מצוה שעושה האדם בדמים יקרים, וכן תמצא שכל דבר טומאה בא בחנם, מה שאין כן "דבר מצוה וקדושה צריך להם טורח גדול ודמים יקרים: ואומרו אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו - כאן רמזה התורה סוד גדול והוא, כי יש לך אדם שקנה נשמתו באמצעות חוזק מעשיו הטובים, ונעשה הוא בעלה של נשמה הקדושה, וצריך אתה לדעת מה שאמרו בספר הזוהר (ח"ג צא:) במה שאמר הכתוב (ויקרא כב כז) שור או כשב 13

14 או עז כי יולד וגו', כי הבהמות מעת לידתם קונים שכל שיש לשור, מה שאין כן האדם כי כפי מעשיו, זכה נותנים לו נפש, זכה יתיר וכו', זכה יתיר וכו', עד כאן הנה שבאמצעות מעשיו קונה הנשמה הנקראת אשה, וכמו כן מצינו שקראוה חכמי אמת (תיקו"ז תיקון ו כב:), ולזה אמר אם בעל אשה הוא, שקנאה כנזכר, ויצאה אשתו, פירוש אפילו אחר יציאת אשתו אף על פי כן עודנה עמו, ונשאר חי אפילו אחר מותו, וצא ולמד ממעשה שהובא במסכת שבת (קנב:) של הנהו קפולאי וכו', נחר בהו גברא וכו', שהיה מדבר לאחר מותו, וזה הוא אומרם ז"ל (ברכות יח) צדיקים במיתתן קרויים חיים: עוד יכוין באומרו ואם בעל אשה הוא, לומר אם הוא אדם אשר כל מחשבותיו ויגיעותיו וטרחו בעולם הזה, ואפילו מאכלו ומשקהו אינו אלא בשביל הנשמה, על דרך אומרו (משלי יג כה) צדיק אוכל לשובע נפשו, להגדיל הרוחניות, אדם כזה לו יקרא "בעל אשה", כבעל הזה שטורח בשביל אשתו, לזון ולפרנס ולכלכל ולמלאות רצונה, כן זה האיש עושה לנפשו, אדם כזה שהחומר נזדכך ונעשה מעין הצורה במציאות, זה תוכל נפשו לסבול לדור עמו במחיצתו אפילו אחר יציאתה: 14

15 ואומרו אם אדוניו יתן לו אשה וגו' - פירוש אם אינו בעל אשה, על אופן האמור, אבל אשה הקנו לו מן השמים, כי תמצא כמה בני אדם שזוכים לנשמה טהורה בסוד הזיווג בשעת יצירה מצד אביו הצדיק, וילדה לו בנים או בנות, פירוש על דרך אומרו (ב"ר ל', ו') עיקר תולדותיהם של צדיקים וכו', גם כי על ידי מעשים טובים יהיה נולד מלאך טוב, כאומרם ז"ל (אבות ד', י"א) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד וכו', וכן הוא מפורש באר היטב בספר הזוהר הקדוש (ח"ג שז:), לזה אמר וילדה לו בנים או בנות, ובחינת הבנים הם מצות הנעשים בהתעצמות גדול, ובחינת הבנות הוא מדרגה למטה מבנים, אדם כזה, האשה וילדיה תהיה לאדוניה, לשלול מה שזכה האיש אשר קנה האשה באמצעות התעצמותו, ונעשה בעל האשה להיות עמו תמיד, 15

16 לא כן הוא זה, אלא תהיה לאדוניה, כי אדם כזה לא קנאה להיות בעלה שבזה לא תפרד ממנו, גם לפירוש ב' זה לא זיכך גופו, כדי שיהיה ראוי שלא תפרד ממנו הנשמה, ולזה תהיה לאדוניה, והוא יצא וגו', פירוש ובעת יציאתו מהקבר בעת התחייה יצא בגפו, פירוש זכיותיו שיש לו, ולא תשולל ממנו התחיה בהעדר הדבר האמור: ואומרו ואם אמר יאמר העבד וגו' כאן הודיע הכתוב, עבודת העבד ישראל המתלהב לעבודת קונו, ואף אחר שאפסו כוחותיו מתאוה תאוה לעבוד האדון, וזהו אומרו אהבתי את אדוני, את אשתי, ואת בני, שהם הנשמה והמצות שעושה בעולם הזה, ואינו רוצה לצאת מהעולם הזה לחפשי כמתים, וזה יורה על החשק והתאוה בהאדון, לאיש כזה מבטיח האדון, כי לו יקרא עבד ה', וימלא תאותו תאות לבו נתת לו, אך לא עתה, כי עתה אין לו עוד בעולם, אלא ועבדו לעולם, לעולם הבא יבחר בו ה' מהמלאכים להיות לו לעבד נאמן, ומצינו שכן היה למשה, שקראו ה' עבד ה' (דברים לד ה), שנתאוה לחיות ליכנס לארץ ישראל, לעבוד ה' ולקיים מצותיו (סוטה יד)": וכן דברי חזקוני "שש שנים יעבד - רמז לשש מלכיות ששעבדו בישראל, מצרים, 16

17 אשור, בבל, מדי, יון, אדום. משם ואילך ובשבעית יצא לחפשי": ובזה מובנים דברי הנביא [ישעיה א', כ"ז] "צ יּוֹן בּ מ שׁ פּ ט תּ פּ ד ה ו שׁ ב יה בּ צ ד ק ה", [ישעיה ה', ט"ז] " ו יּ ג בּ הּ י הו ה צ ב אוֹת בּ מּ שׁ פּ ט ו ה א ל ה קּ דוֹשׁ נ ק דּ שׁ בּ צ ד ק ה" ואין כאן מקום להאריך: הטעם למה התחילה כל פרשת משפטים דוקא דמצות עבד עברי הסביר אבן עזרא "ואין לאדם בעולם יותר קשה עליו מהיותו ברשות אדם כמוהו, על כן החל משפט העבד": וכתב רש"י "אל הדלת או אל המזוזה - יכול שתהא המזוזה כשרה לרצוע עליה, תלמוד לומר (דברים ט"ו, י"ז) ונתתה באזנו ובדלת, בדלת ולא במזוזה, הא מה תלמוד לומר או אל המזוזה, הקיש דלת למזוזה מה מזוזה מעומד אף דלת מעומד: ורצע אדניו את אזנו במרצע - הימנית. או אינו אלא של שמאל, תלמוד לומר אזן, אזן לגזרה שוה נאמר כאן ורצע אדוניו את אזנו, ונאמר במצורע (ויקרא יד יד) תנוך אזן המטהר הימנית, מה להלן הימנית, אף כאן הימנית. ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר רבי יוחנן בן זכאי (קדושין כב:) אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, 17

18 תרצע. ואם מוכר עצמו, אזן ששמעה על הר סיני (ויקרא כ"ה, נ"ה) כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצע. ר' שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר הקב"ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע בפניהם: ועבדו לעלם - עד היובל. או אינו אלא לעולם כמשמעו, תלמוד לומר (ויקרא כה י) ואיש אל משפחתו תשובו, מגיד שחמישים שנה קרוים עולם, ולא שיהא עובדו כל חמשים שנה, אלא עובדו עד היובל בין סמוך בין מופלג": ומדובר בעבד עברי ויש בזה מוסר השכל כי מי יקנה עבד? אף שלאנשים היום נשמע דבר הזה נורא למכור את האיש בגניבתו אמנם תנאים של עבד כמו שמבוארים בהלכות איך שכתבם למשל רמב"ם מורידים קצת את הבהלה לא ירדה בו בפרך אם יש לו רק מטה אחת- עבד יושן עליה, ישמע טענותיו וכו' ועוד כמו שהוסיף רש"י "ויצאה אשתו עמו - וכי מי הכניסה שתצא, אלא מגיד הכתוב, שהקונה עבד עברי חייב במזונות 18

19 אשתו ובניו", לא לחנם אומרים שמי שקנה לו עבד קנה לו אדון על כן מי באמת ירצה לקנות עבד, רק איש צדיק שעושה כן מרחמים וסבה מוסרית ואז הגנב נמצא אצלו וראה את הנהגותיו של איש הזה ומעשים טובים שלו. בימינו גנב נכנס לבית הסוהר וכשיוצא אז הוא עוד יותר מלומד וירד להרע מקודם כי כל היום הוא בין הרשעים שמלמדים אותו מעשים רעים ומילים גסים ומדברים על שיטות איך לגנוב וכיוצא בזה ולא יוצא מזה לחברה שום דבר חינוכי או השכל איך יחזור לחיות בתוך עמו בשלום: והיום נראים ברחוב אנשים עם עגילים כדין מצות עבד הזה, או שחזר עבדות להיות דבר רגיל או שזה השלכה שקלקול בחברה שמחכה לרפואתה וכבר כתבתי דברי נביא " ו יּ ג בּ הּ י הו ה צ ב אוֹת בּ מּ שׁ פּ ט ו ה א ל ה קּ דוֹשׁ נ ק דּ שׁ בּ צ ד ק ה" ובזה שלום: 19

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert 1./ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2./ A země byla pustá a prázdná a tma byla nad tvářemi propasti a duch Boží se vznášel nad tvářemi vod.

Více

Básně a písně přátelství פּ יּוּט ים ו שׁ יר י י ד ידת

Básně a písně přátelství פּ יּוּט ים ו שׁ יר י י ד ידת Předmluva Jiří Langer, který přijal hebrejské jméno Mordechaj Zeev, byl osobností, jež v oficiálním výkladu české kultury stála dlouho ve stínu. Vzhledem k jeho vyhraněnému příklonu k židovství a chasidismu

Více

země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs

země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs Týdenní oddíl Bešalach Rabi Jicchak Seifert Šemous 13 17.) I bylo při odeslání faraem lidu, tak je Bůh neřídil cestou země Pelištejců, protože je blízká, protože řekl Bůh aby lid nezalitoval, když uvidí

Více

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 Šmílův DAF 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 začátek šabatu: 16:06 konec šabatu: 17:14 Vajera 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:00 šma jisrael do 8:26 mincha od 12:09 západ slunce 16:22 tři hvězdy

Více

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח התחלקו לשתי קבוצות שחקנים, במספר שחקנים ומיומנות שחקנים שקולה לכל קבוצה. קבוצה אחת כחולה וקבוצה אחת אדומה. תזדקקו לכל הפחות לארבעה שחקנים עבור המשחק הבסיסי )שתי קבוצות של שני שחקנים כל אחת(. עבור חוקי

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nakladatelství P K Praha U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u

Více

הגדרות וסימונים. n מטריצה מסדר 1 x עמודות. המספרים דוגמה 2.1: סימונים: ,..., A בצורה: למשל, מטריצה הערה: 1,..., n 1 x

הגדרות וסימונים. n מטריצה מסדר 1 x עמודות. המספרים דוגמה 2.1: סימונים: ,..., A בצורה: למשל, מטריצה הערה: 1,..., n 1 x . אלגברה של מטריצות היא טבלת מספרים (מערך מלבני של מספרים) של m שורות ו- הגדרות וסימונים מטריצה מסדר m עמודות... a a am a m. [ aij ] m a ij המספרים a ij נקראים האיברים של מטריצה ולקיצור מסמנים או דוגמה.:

Více

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]?

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]? y u d, c a jna dju דף פרשת שבוע בצ'כית פ ר ש ת נ ש א צאת שבת: 22:20 כניסת שבת : 20:52 מ"ח למ"טמונים ד ' סיוון תשס"ה דבר תורה הרב מנחם קלכהיים על מה נמחק שם ה'? ישנו איסור על מחיקת או ביזוי שם ה', וזו הסיבה

Více

Nakladatelství P K Praha

Nakladatelství P K Praha Nakladatelství P K Praha Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN -- - (Petr Karas) ISBN -- - (Karel Kupka) ISBN -- -- (ekniha PDF)

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Nakladatelství P3K Praha ı Jan Divecký, ı Nakladatelství P3K, ı, ıı ISBN 978-80-87186-07-7 (tištěná

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה!

דיני חוזים דר אלעד פינקלשטיין עו ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! בימים אלו אתם מתחילים סמסטר נוסף שמהווה עוד שלב לקראת סיום התואר. ככל שאתם מתקדמים בשלבי התואר, רמת הלמידה עולה, הקושי גדל, ואתם לאט לאט הופכים

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

הפגוציטים הללו משחררים הורמונים של מערכת החיסון הנקראים ציטוקינים שלהם פעילות של התמיינות וגיוס של תאים מהמערכת הנרכשת. דבר זה מתרחש כאשר המערכת הקיימ

הפגוציטים הללו משחררים הורמונים של מערכת החיסון הנקראים ציטוקינים שלהם פעילות של התמיינות וגיוס של תאים מהמערכת הנרכשת. דבר זה מתרחש כאשר המערכת הקיימ סיכומים באימונולוגיה בסיסית חלק א' מערכת החיסון היא בעצם מערכת המשקפת שינויים במצב הפיסיולוגי של הגוף, לדוגמה לחץ, מאמץ גופני, שינויים הורמונאליים וכו'. הדוגמה הקלאסית היא שבמצב הריון במשך 9 חודשים העובר

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Diplomová práce Vladimír Pos

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Diplomová práce Vladimír Pos Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce 2013 Vladimír Pos Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce The Vision of Merkabah and its Reflexion

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

LE- CHAJIM TOVIM. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV

LE- CHAJIM TOVIM. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV LE- CHAJIM TOVIM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha 2 Praha

Více

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Nakladatelství P3K Praha ı Jan Divecký, ı Nakladatelství P3K, ı, ıı ISBN 978-80-87186-07-7 (tištěná

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

פרק 2: מערכות סינכרוניות

פרק 2: מערכות סינכרוניות 14/03/06 פרק 2: מערכות סינכרוניות 2.1. מה הן מערכות סינכרוניות לוגיקות צירופיות הם נטולות זיכרון. דהינו, הפלט שלהם נקבע ע"י הקלט הנוכחי. יכולת החישוב שלהם לכן מאד מוגבלת. מערכת ספרתית בעלת זיכרון נקראת

Více

ב 9 ספטמבר 2013 מבוא מנגנון ביחס לכל סוגי האשראי. הנגיד, קבעתי הוראה זו.

ב 9 ספטמבר 2013 מבוא מנגנון ביחס לכל סוגי האשראי. הנגיד, קבעתי הוראה זו. בנק ישראל הפיקוח על הבנקים אגף בנק לקוח יחידת ההסדרה (בנק-לקוח) ירושלים, ה' תשרי, תשע"ד ב 9 ספטמבר 2013 חוזר מס' ח- 2398-06 מבוא הנדון: הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית (הוראות ניהול בנקאי תקין (451,470,421.1.2.3.4

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN -- - (Petr Karas) ISBN -- -

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Desatero v kontextu hebrejské bible

Desatero v kontextu hebrejské bible Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jiří Häuszler Desatero v kontextu hebrejské bible Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. 2011

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla

Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla Můra židovská : česky psaná etnografie Židů Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla Pavel Sládek (FF UK) I. Etnografie Židů v

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

נהלים למתן הלוואות לדיור. בוטל

נהלים למתן הלוואות לדיור. בוטל א 4 ב 4 ג 4 א 5 א 7 המפקח על הבנקים: ניהול בנקאי תקין [15] 11/06) 451-1 נהלים למתן הלוואות לדיור תוכן העניינים עמוד פירוט סעיף מבוא 451-2....1 תחולה 451-2....2 הגדרות 451-2....3 דפי הסבר...451-3 4. הגבלה

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Nakladatelství P3K Praha ı Jan Divecký,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Předmluva Úvodem Židovský král

Předmluva Úvodem Židovský král Obsah Předmluva Úvodem Židovský král Kniha Jehošua. Jehošua bin Nun, generál s Tórou. Jericho, Aj a Givon, tři kroky vpřed. Dobytí a rozdělení země, od zázraků k realitě Kniha Soudců (Šoftim). Tvrdý pád

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více