Novela zákona o DPH od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009"

Transkript

1 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 1 Novela zákona o DPH od Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst. 1, 73 odst. 11, 78, 79 pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, ve znûní platném do (ZDPH), 3, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 8 písm. c), 13 odst. 3 písm. d), 13 odst. 4 písm. f), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst. 1, 73 odst. 11, 78, 79 zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, ve znûní novely provedené zákonem ã. 302/2008 Sb. (novelizovan ZDPH), 2006/112/ES, Smûrnice o spoleãném systému DPH (dále jen Smûrnice). ÚVOD DO PROBLEMATIKY Dne byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 302/2008 Sb., kter m se zásadním zpûsobem k mûní zákon o DPH. Tato novela je nejrozsáhlej í novelou souãasného zákona

2 str. 2 NOVELA ZÁKONA O DPH OD o DPH ã. 235/2004 Sb. uplatàovaného od do Novela je velice rozsáhlá obsahuje 313 novelizaãních bodû a 6 pfiechodn ch ustanovení. Novela byla schválena pomûrnû hladce a tak lze pfii v kladu jednotliv ch zmûn vycházet z dûvodové zprávy k novele (snûmovní tisk ã. 442). PRAKTICKÝ POSTUP Sladûní ZDPH s pfiedpisy EU Novela ve velké mífie sjednocuje tuzemskou právní úpravu se Smûrnicí, tedy mûní ustanovení ZDPH, která k byla v rozporu s právem EU. V této souvislosti je tfieba pfiiblíïit otázku vztahu ZDPH k pfiedpisûm EU. Pokud totiï pfied ZDPH odporoval Smûrnici (ta je v platnosti od ) a k byl ZDPH sjednocen s úpravou dle Smûrnice, je otázkou, zda novela pfiiná í vûcné zmûny ãi zda jde pouze o formální záleïitost. Smûrnice není nadfiazena ZDPH, ale lze se dovolávat jejího pfiímého úãinku. To znamená následující: pokud ZDPH urãitou oblast upravuje v rozporu se Smûrnicí a plátce postupuje podle Smûrnice, postupuje naprosto zákonnû a nemûïe b t postihován (byè postup odporuje ZDPH) pokud ZDPH urãitou oblast upravuje v rozporu se Smûrnicí a plátce postupuje podle ZDPH, nelze jej za tento postup nijak postihovat postiïena by mohla b t leda âr za to, Ïe neplní své mezinárodní závazky.

3 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 3 Do znaãné míry tedy novela není zmûnou vûcnou, protoïe pochopitelnû bylo moïné postupovat jiï pfied podle smûrnice (v rozporu se ZDPH). PfiíkladÛ tohoto typu je v následujícím komentáfii uvedená celá fiada bûïné praxe se asi nejvíce dot ká moïnost odpoãtu DPH na vstupu za období spadající do nûkterého kalendáfiního roku po roce, kdy se pfiijaté zdanitelné plnûní uskuteãnilo (popfi. kdy byla pfiijata platba na toto plnûní. Z praktického hlediska je pochopitelnû správné, Ïe naznaãené nesoulady byly od MF se v tiskové zprávû k novelizaci ZDPH od dne vyjádfiilo takto: Pfiedkládan návrh do zákona zahrne pfiedev ím zmûny vyvolané sladûním zákona o DPH s ustanoveními Smûrnice Rady 2006/112/ES a zohlednûním dosud získan ch zku eností zejména v oblasti uplatnûní DPH u dodání nebo pofiízení zboïí a poskytování sluïeb mezi ãlensk mi státy EU. Dále návrh upfiesàuje nûkteré definice a pojmy, zjednodu uje nûkterá ustanovení zákona a zahrnuje legislativnû technické zmûny. Novû napfi. zákon umoïní opravy chybnû uplatnûné danû pfii pouïití nesprávné sazby, chybného posouzení místa plnûní nebo pfiedmûtu danû. Budou upfiesnûny podmínky pro nezdanûní reklamních a propagaãních pfiedmûtû a obchodních vzorkû. U transakcí uskuteãàovan ch v rámci EU dojde napfi. k upfiesnûní dne vzniku povinnosti pfiiznat daà pfii pofiízení zboïí z jiného ãlenského státu ve vazbû na daàov doklad, novû budou stanoveny lhûty pro doplnûní náleïitostí dokladu. Komentáfi MF k novele

4 str. 4 NOVELA ZÁKONA O DPH OD Pfiehled zmûn Pokud jde o definice, bude zmûnûna definice obratu bez vazby na úãetnictví (pfiíjmy a v nosy a pouze ve vztahu k plnûním uskuteãnûn m v tuzemsku). Zmûna bude také u dnes pouïívaného pojmu finanãní pronájem, novû bude definováno, kdy se bude jednat o dodání zboïí s povinností odvést daà pfii dodání pfiedmûtu smlouvy a kdy se bude jednat o poskytnutí sluïby. K podstatné zmûnû dojde také u tzv. pfiefakturace, kde se bude postupovat obdobnû jako pfii nákupu a prodeji zboïí resp., pfii poskytnutí sluïeb a souãasnû bude stanoveno, která plnûní bude moïné uvádût mimo základ danû (tedy tato plnûní jiï nezdaàovat). Novelizovan ZDPH pfiinesl zmûny pfiedev ím v tûchto oblastech: územní pûsobnost ZDPH zmûna definice obratu místo plnûní u nehmotn ch sluïeb oprava nesprávnû uplatnûné vy í sazby danû nezdanûní poskytnutí reklamních a propagaãních pfiedmûtû a obchodních vzorkû okamïik vzniku povinnosti pfiiznat daà u plátcû, ktefií nevedou úãetnictví okamïik zdanûní pofiízení zboïí z EU pfiefakturace uplatnûní DPH na vstupu za jin kalendáfiní rok pfievod staveb (podmínky pro uplatnûní osvobození pfii pfievodu staveb, datum uskuteãnûní pfii pfievodu nemovitostí) úprava a vyrovnání odpoãtu DPH u technického zhodnocení postupné pfiiznávání DPH jen u finanãního leasingu, kde nemá nájemce povinnost odkupu (má pouze právo na odkup)

5 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 5 zru ení ceny obvyklé jakoïto základu danû zmûny pfiílohy ã. 1 a pfiílohy ã. 2. Do ZDPH v rozporu se Smûrnicí povaïoval za území EU: ostrovy Alandy (autonomní území Finska nepodléhající daàovû reïimu EU v ústí Botnického zálivu). Do ZDPH v rozporu se Smûrnicí povaïoval za tfietí zemi: území Akrotiri a Dhekelie (dvû britské vojenské základy nacházející se na ostrovû Kypru). Uvedené nesrovnalosti novelizovan ZDPH od v 3 napravuje a také jednoznaãnû vymezuje Normanské ostrovy (nejvût í a nejznámûj í z tûchto ostrovû nacházejících se v Laman ském prûlivu je Jersey a Guernsey) za tfietí zemi. Definice obratu podle 6 odst. 2 ZDPH rozhodná pro povinnost registrovat se jako plátce (pfiekroãením hranice 1 mil. Kã za 12 po sobû jdoucích mûsícû) doznala nûkolika zmûn. Pojmy v nosy (pfiíjmy) pouïívané v úãetnictví a v daních z pfiíjmû byly nahrazeny obecnûj ím pojmem úplata. Tímto zpûsobem se vyrovnává dosud nerovn pfiístup ke v em osobám povinn m k dani, které uskuteãàují ekonomickou ãinnost, protoïe rozhodujícím kritériem pro zahrnutí do obratu od je uskuteãàování ekonomické ãinnosti, nikoli zpûsob, jak m osoba povinná k dani o realizaci pfiíslu né transakce úãtuje nebo eviduje registraci se tedy nelze vyhnout úãtováním mimo v nosové úãty. Nová definice obratu (ve vazbû na úplatu náleïející osobû povinné k dani za uskuteãnûná zdanitelná plnûní) by mûla b t v souladu s dûvodo- Územní pûsobnost Zmûna definice obratu

6 str. 6 NOVELA ZÁKONA O DPH OD Pfiíklad 1 vou zprávou vykládána tak, Ïe rozhodující je datum uskuteãnûní plnûní a nikoli datum pfiijetí platby (i u osob, které nevedou úãetnictví). Dal í v znamnou zmûnou v definici obratu je to, Ïe od se do obratu poãítají pouze úplaty za plnûní uskuteãnûná v tuzemsku úplaty za plnûní mimo tuzemsko se nezapoãítávají. Vefiejnoprávním subjektûm byla zru ena v jimka podle které se jim do obratu nezapoãítávaly v nosy (pfiíjmy) z pfievodu a nájmu pozemkû, staveb, bytû a nebytov ch prostor osvobozen ch od danû. Podle pfiechodn ch ustanovení se pfiíjmy (v nosy) do zapoãítávají do obratu podle definice obratu platné do a úplaty pfiijaté od se zapoãítávají podle definice obratu platné od MÛÏe se tak stát, Ïe nûkteré platby se do obratu nezahrnou (napfi. u fyzické osoby, která vede daàovou evidenci a která v lednu 2009 obdrïí platbu za plnûní uskuteãnûné v prosinci 2008). V e obratu rozhodného pro registraci (1 mil. Kã za 12 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícû) se od nemûní. Fyzická osoba uplatňuje výdaje pro účely daně z příjmů ve skutečné výši na základě daňové evidence, nevede tedy účetnictví. Fyzické osobě zatím nevznikla povinnost registrovat se k dani. Jak bude počítán obrat za období únor 2008 až leden 2009? Za 12-ti měsíční období únor 2008 až leden 2009 bude obrat počítán následovně: příjmy přijaté v době od do hodnota plnění uskutečněných v období až

7 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 7 Pokud jde o rozsah plnûní zapoãítávan ch resp. nezapoãítávan ch do obratu, odkazuji na 6 odst. 2 ZDPH. Pfiekroãení obratu b vá dûvodem i pro registraci k DPH v pfiípadû podnikání na základû smlouvy o sdruïení, od podle 94 odst. 2 písm. a) ZDPH platí, Ïe obrat se posuzuje u kaïdého ãlena sdruïení jako: souãet obratu sdruïení a individuálního obratu konkrétního ãlena sdruïení. U sdruïení osob A a B, uskuteãàují-li tyto osoby ekonomickou ãinnost je tû samostatnû (mûïe se jednat napfi. o spoleãné podnikání na základû smlouvy o sdruïení a individuální pronájem nemovitostí osob A a B mimo podnikání sdruïení) se u osoby A do obratu poãítá obrat sdruïení (AB) a její individuální obrat mimo sdruïení (A) auosoby obrat AB+B. Do platilo pravidlo, Ïe vedle obratu sdruïení se pfiipoãítával i individuální obrat v ech ãlenû sdruïení (v na em pfiípadû AB + A + B). Pfienos místa plnûní u poskytovan ch sluïeb podle 10 odst. 6 ZDPH (princip reverse charge) doznal dvou zmûn: princip se uplatní nejen vûãi zahraniãním osobám a vûãi plátcûm registrovan m v jiném ãlenském státû, ale vûãi jakékoliv osobû povinné k dani se sídlem ãi místem podnikání v jiném ãlenském státû (napfi. vûãi rakouskému podnikateli neregistrovanému jako plátce DPH) existence provozovny v âr jiï nekomplikuje uplatnûní principu reverse charge, není-li sluïba poskytnuta pfiímo provozovnû umístûné v âr. Místo plnûní nehmotn ch sluïeb

8 str. 8 NOVELA ZÁKONA O DPH OD Pfiíklad 2 Český plátce DPH poskytuje právní služby podnikateli usazenému v Německu, který není registrován k dani. Jaké je místo poskytnutí služby pro účely uplatnění DPH? Bez ohledu na to, kde jsou tlumočnické služby skutečně poskytnuty, je v souladu s novelizovaným 10 odst. 6 ZDPH (od ) resp. s článkem 56 Směrnice (i před ) je místem plnění Německo. Český plátce tedy DPH na výstupu neuplatní, německému podnikateli by však měla vzniknout povinnost odvést DPH v Německu. V obrácené situaci, tj. poskytnutí právní služby (nebo jiné služby uvedené v 10 odst. 6) německým plátcem českému neplátci, se odběratel služeb jejich poskytnutím stává plátcem daně ( 94 odst. 8 ZDPH) a vzniká mu povinnost odvést českou daň ( 15 odst. 1 ZDPH). Dosavadní neplátce se může plátcem stát velice snadno např. si může objednat od Microsoftu záložní kopie k MS Office, který je v ČR distribuován bez médií a za 15 EUR mu jsou média zaslána z Německa. Pokud jde o v ãet sluïeb, u kter ch se princip reverse charge uplatàuje, tak zde ke zmûnám nedo- lo (pouze u poskytnutí pfiístupu k distribuãní soustavû do lo k legislativnû technické zmûnû), uplatàuje se tedy nadále u stejného okruhu slu- Ïeb, ale novû i vûãi jinému okruhu osob. Nyní k dosavadním komplikacím s uplatnûním principu reverse charge vûãi osobám, které mají provozovnu v âr. Podle doslovného v kladu 10 odst. 6 ZDPH ve znûní platném do se neuplatnil princip reverse charge (uplatnilo se tedy obecnû definované místo plnûní sluïeb dle 9, tj. místo sídla poskytovatele) v pfiípadû, kdy: tuzemsk plátce poskytuje sluïby

9 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 9 zahraniãní osobû nebo plátci registrovanému v jiném ãlenském státû, mají-li v âr provozovnu. Jak potvrzuje dûvodová zpráva, úprava platná do mûla b t vykládána podle ãlánku 56 Smûrnice, tj. pfii poskytnutí sluïby uvedené v novelizovaném 10 odst. 6 ZDPH zahraniãní osobû nebo plátci registrovanému v jiném ãlenském státû se od místo plnûní fiídí místem jejich provozovny jen v pfiípadû, je-li sluïba poskytnuta pfiímo této provozovnû. Český plátce poskytuje poradenské služby britskému plátci, který má provozovny v různých členských státech EU, mimo jiné též v ČR. Kde je místo poskytnutého plnění? Podle článku 56 Směrnice a novelizovaném 10 odst. 6 ZDPH ve znění účinném od je místem plnění Británie resp. místo jednotlivých provozoven, jsou-li služby poskytovány přímo jednotlivým provozovnám. Česká republika je tak místem plnění pouze v případě, kdy by byla služba poskytnuta přímo provozovně umístěné v ČR a v ostatních případech nemá umístění provozovny britského plátce na území ČR žádný vliv. Podle 10 odst. 6 ZDPH ve znění účinném do bylo (v rozporu s článkem 56 směrnice) místo plnění v ČR i v případech, kdy nebyla služba poskytována provozovně na území ČR. Do tedy pouhé umístění provozovny odběratele služby na území ČR znemožňovalo použití reverse charge (podle 10 odst. 6 ZDPH) pokud však princip reverse charge uplatněn byl (např. na nátlak odběratele argumentujícího 56 Směrnice), jednalo se o správný postup. MoÏnost pouïití nové úpravy pfied potvrzuje i dûvodová zpráva ke zmûnû 10 odst. 6 ZDPH: Pfiíklad 3

10 str. 10 NOVELA ZÁKONA O DPH OD Oprava nesprávnû uplatnûné vy í sazby danû Tato úprava se provádí z dûvodu zaji tûní jednoznaãného v kladu aplikace platné smûrnice k DPH, a to s ohledem na uplatnûní stejného postupu okolními ãlensk mi státy. V pfiípadû sluïeb poskytovan ch plátcem pfiímo zahraniãní osobû nebo podnikateli z jiného ãlenského státu, ktefií nemají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, se místo plnûní stanoví podle sídla nebo místa podnikání osoby, které je sluïba poskytována, pfiípadnû podle umístûní provozovny v jiném státû, pokud by byla sluïba poskytována pfiímo provozovnû v jiném státû. To znamená, Ïe stanovení místa plnûní neovlivní, jestli má pfiíjemce sluïby v tuzemsku provozovnu, pokud není sluïba pfiímo poskytnuta provozovnû. JestliÏe je sluïba poskytnuta plátcem pfiímo provozovnû v tuzemsku, jedná se o tuzemské zdanitelné plnûní. MoÏnost opravy chybnû uplatnûné danû pouïitím nesprávné sazby (v fiádném daàovém pfiiznání) plyne ze zcela nového znûní 49 odst. 1 ZDPH: Pokud plátce nebo osoba identifikovaná k dani, která má povinnost pfiiznat a zaplatit daà podle 108 ZDPH uplatnila a pfiiznala daà jinak, neï stanoví tento zákon, a zv ila daà na v stupu nebo svoji daàovou povinnost, je oprávnûna provést opravu v daàovém pfiiznání za zdaàovací období, ve kterém byl opravn daàov doklad vystaven za podmínek uveden ch v odstavci 2 doruãen, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daàové úãely podle odstavce 2. Jak nepfiímo potvrzuje dûvodová zpráva, dává se ZDPH do souladu s pfiedpisy EU a od je oprava moïná nejen podle Smûrnice, ale i podle textu ZDPH i v pfiípadech, kdy plátce nebo osoba

11 NOVELA ZÁKONA O DPH OD str. 11 identifikovaná k dani zv ili daà na v stupu nebo svoji daàovou povinnost. Plátce DPH stavební firma provedl opravy restaurace nacházející se v bytovém domě. Ačkoli se na tyto opravy od vztahuje snížená sazba daně, plátce uplatnil na výstupu DPH v základní sazbě. Je možné dodatečně daň opravit na správnou, tj. sníženou sazbu daně? Ano, od je to výslovně umožněno v novelizovaném 49 ZDPH. Podle novelizovaného 49 odst. 3 ZDPH plátce opravu promítne do období, ve kterém opravný doklad vystavený podle 50 ZDPH doručí odběrateli ten podle novelizovaného 77 odst. 4 ZDPH za stejné období sníží nárok na odpočet na vstupu. Pokud jde o opravu nesprávnû uplatnûné niï í sazby danû, nadále lze k této opravû pouïít opravného daàového dokladu podle 50 ZDPH, na jehoï základû si mûïe odbûratel zv it nárok na odpoãet danû podle 77 odst. 5 ZDPH. Povinnost vystavení opravného daàového dokladu na vy í daàovou povinnost ( 49 ZDPH ve znûní do ) jiï není ZDPH pfiímo uloïena, coï chybujícímu plátci situaci nijak neulehãuje zjistí-li napfi. v ãervnu, Ïe za únor mûl u urãitého plnûní uplatnit namísto sníïené 9% sazby danû základní 19% sazbu danû, je nadále povinen podat za únor dodateãné pfiiznání; odbûratel nadále opravu promítne do období, kdy opravn doklad obdrïí ( 77 odst. 5 ZDPH). Pokud jde o nezdanûní reklamních a propagaãních pfiedmûtû a obchodních vzorkû, podle souãasného znûní zákona o DPH se podle 13 odst. 10 písm. c) ZDPH za dodání zboïí nepovaïuje: Pfiíklad 4 Reklamní a propagaãní pfiedmûty, obchodní vzorky

12 str. 12 NOVELA ZÁKONA O DPH OD poskytnutí reklamního nebo propagaãního pfiedmûtu bez úplaty, kter je oznaãen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto pfiedmûtu nebo názvem propagovaného zboïí nebo sluïby, pokud jeho pofiizovací cena bez danû nepfiesahuje 500 Kã, a kter není s v jimkou tichého vína pfiedmûtem spotfiební danû. Novela pfiiná í toto nové znûní uvedeného ustanovení (pfie krtnutím vyznaãen vypu tûn text, tuãnû vyznaãen text novû vloïen ): poskytnutí reklamního nebo propagaãního pfiedmûtu bez úplaty, kter je oznaãen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto pfiedmûtu nebo názvem propagovaného zboïí nebo sluïby, pokud jeho pofiizovací cena bez danû nepfiesahuje 500 Kã, a kter není s v jimkou tichého vína pfiedmûtem spotfiební danûnebo poskytnutí obchodních vzorkû bez úplaty v rámci ekonomické ãinnosti. Novelizovan ZDPH tedy: nevyïaduje pro nezdanûní poskytnutí reklamního a propagaãního pfiedmûtu podmínku opatfiení reklamního nebo propagaãního pfiedmûtu drobné hodnoty jeho opatfiení obchodní firmou atd. (mûïe tedy b t i pfiedmûtem spotfiební danû) z pfiedmûtu danû vyluãuje bezúplatné poskytnutí obchodních vzorkû (bude-li se t kat ekonomické ãinnosti plátce). REDAKâNù ZKRÁCENO

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010

3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 Rubrika 3 V praxi se po přijetí zákona č. 362/2009 Sb. poměrně značně rozšířil výklad, jehož autoři přehlédli, že

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR. DPH - zálohy str. 3

DPH LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR. DPH - zálohy str. 3 LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR DPH DPH - zálohy str. 3 U jiných osob než obchodníků je místem plnění při dodání plynu a elektřiny prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy místo, kde tato osoba plyn

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

STA Stavebnictví - DPH str. 1

STA Stavebnictví - DPH str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON STA Stavebnictví - DPH str. 1 Stavebnictví - DPH V tomto hesle rozebíráme aktuální problematiku aplikace daně z přidané hodnoty ve stavebnictví, resp. v oblasti výstavby, oprav,

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

XXXII. SJEZD âssd. ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd. XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005. Pfiedkládá: JUDr.

XXXII. SJEZD âssd. ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd. XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005. Pfiedkládá: JUDr. XXXII. SJEZD âssd ZPRÁVA P EDSEDY POSLANECKÉHO KLUBU âssd XXXII. sjezdu âssd, konanému v Brnû 25. 27. 3. 2005 Pfiedkládá: JUDr. Petr IBL 159 XXXII. SJEZD âssd NÁVRH USNESENÍ: XXXII. sjezd schvaluje Zprávu

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Vystavování daàov ch dokladû po novele zákona o DPH

Vystavování daàov ch dokladû po novele zákona o DPH I/2013 DaÀ z pfiidané hodnoty zmûny 3 dosavadní plátci oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 28. 2. 2013, také čísla všech účtů, které používají pro ekonomickou

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Změny zákona o DPH v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších ze dne 17. července 2008, s účinností od 1.1.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU

âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 3 âlánky Mezinárodní zdanûní fyzick ch osob s pfiíjmy ze závislé ãinnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU MGR. ING. KAREL BRYCHTA, PH.D., ÚSTAV FINANCÍ,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více