ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 IČ:

2 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen Ministerstvo ) Vás Vyzývá k podání nabídky na poskytnutí služby vztahující se k zakázce s názvem Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 IČ: Zastoupen: Odbor: Odpovědný ředitel: Odbor řízení a koordinace NSRR Ing. Vít Šumpela, ředitel OŘ NSRR Kontaktní osobou zadavatele k doplňujícím dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky je: Jméno: Mgr. Vladimír Doucek Kontaktní osobou pro informace o zadávací dokumentaci a pro doručení nabídek je: Jméno: Mgr. Vladimír Doucek Veškeré dotazy musí být vždy zasílány a zodpovídány v písemné podobě (tzn. dopis, ), aby mohly být uveřejněny v systému E-ZAK. Stránka 2 z 37

3 OBSAH 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ IDENTIFIKACE ZAKÁZKY PŘEDMĚT PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ METODOLOGIE Definice indikátorů Úrovně analýzy POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ POSTUP PRACÍ POŽADOVANÉ VÝSTUPY ZAKÁZKY PROVEDENÍ VÝSTUPŮ ZAKÁZKY ZDROJE INFORMACÍ TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ MÍSTO PLNĚNÍ TERMÍN PLNĚNÍ KOORDINACE PRACÍ POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PLATEBNÍ PODMÍNKY PLATEBNÍ PODMÍNKY POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY DOPORUČUJÍCÍ ROZVRŽENÍ A ÚPRAVA NABÍDKY: OBSAH NABÍDKY MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...20 PŘÍLOHA Č. 1 VZOR KRYCÍHO LISTU NABÍDKY...22 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO...23 PŘÍLOHA Č. 3 SPOLEČNÁ METODOLOGIE PROJEKTU...37 Stránka 3 z 37

4 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1.1 IDENTIFIKACE ZAKÁZKY Tato zakázka je součástí projektu Řídící nástroje NSRR, který je hrazen ze strukturálních fondů EU Operační program Technická pomoc (OPTP ). Registrační číslo projektu je CZ.1.08/1.1.00/ Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. Druh zakázky: veřejná zakázka na služby Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) 1, je předmět plnění zařazen do kategorie Analytické služby, kód CPV Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují Kč (bez DPH). 1.2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Předmětem veřejné zakázky je analýza a hodnocení dopadu intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci politiky soudržnosti na úroveň a kvalitu zaměstnanosti s ohledem na požadavky tzv. Knowledge-Based Economy. Data získaná v průběhu hodnocení za jednotlivé státy budou použita k souhrnné studii za celou V4. To umožní formulovat závěry a doporučení týkající se role evropské politiky soudržnosti v kontextu s cykly ekonomického vývoje. 1.3 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Cílem projektu je: zjistit jakou roli a jaký vliv má Evropská kohezní politika na zlepšení úrovně a kvality zaměstnanosti v České republice. Studie ukáže dopad intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů na vznik a udržitelnost pracovních míst v České republice spolu s hodnocením jejich kvality a udržitelnosti. Měla by také umožnit formulovat závěry a doporučení v této oblasti. Doporučení vyplývající z této studie se zaměří na provádění politiky soudržnosti v oblasti zaměstnanosti, a měly by přispět ke společné evropské debatě o budoucnosti politiky soudržnosti 1 Common Procurement Vocabulary Stránka 4 z 37

5 po roce Soubor doporučení této studie by měl umožnit přímé intervence v rámci politiky soudržnosti na účinné a efektivní údržbu a zakládání nových lepších pracovních míst v České republice. 1.4 METODOLOGIE Metodologie této analýzy bude vycházet z požadavků Evropské komise, uvedených v Pracovním dokumentu č. 6 "Měření dopadů strukturálních fondů na zaměstnanost" z března Dále z metodologické zprávy vydané v prosinci 2009 polským Ministerstvem pro místní rozvoj Impact of the cohesion policy on the level and quality of employment in Poland. Evaluace dopadu intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci politiky soudržnosti na úroveň a kvalitu zaměstnanosti bude prováděna na základě následujících kritérií: Užitečnost - posouzení současných účinků intervencí zjištěných v porovnání se současnými sociálně-ekonomickými potřebami příjemců nebo oblastí; Působnost - posouzení naplňování cílů politiky zaměstnanosti v programovém období ; Efektivita - zhodnocení úrovně "efektivity nákladů" ze strukturálních fondů, tj. poměr vynaložených nákladů (včetně jednotkových nákladů) na udržená / vytvořená pracovní místa; Udržitelnost - posouzení, zda původně plánované pozitivní účinky intervencí SF (včetně nově vytvořených pracovních míst), budou udržitelné i po skončení programového období DEFINICE INDIKÁTORŮ Základní ukazatele, které se používají dle EK k posouzení účinků strukturálních fondů v oblasti zaměstnanosti jsou: 1. Počet vytvořených pracovních míst je nutné brát v úvahu, zda jsou vytvořeny přímo v důsledku intervence v rámci strukturálních fondů v období do tří let od dokončení investice; tato pracovní místa mohou být trvalé nebo dočasné. Stálá pracovní místa - jsou pracovní místa, která budou existovat nejméně dva roky po dokončení projektu, ve kterém byly vytvořeny. Nová pracovní místa - jsou vedena po dobu nejméně šesti měsíců se považují za dočasné zaměstnání (tj. ve výpočtech se uvádí jako jedno pracovní místo), i když pracovní poměr skončí po uplynutí doby financování ze strukturálních fondů. Plný úvazek - pracovní místa, která poskytují zaměstnání po celou dobu, delší, než je polovina pracovního týdne. Poloviční pracovní úvazek - pracovní místo, které nabízí zaměstnání na dobu kratší než je polovina pracovního týdne. Odhadování počtu vytvořených pracovních míst, by měl tyto pozice jsou vyjádřeny v jednotkách pracovních míst na plný pracovní úvazek ( jejich ekvivalentu). Další rozdělení pracovních míst: na dobu neurčitou a určitou. 2. Počet udržených pracovních míst - stávající pracovní místa, které jsou ohroženy a budou Stránka 5 z 37

6 ztraceny bez zásahu ze strukturálních fondů. 3. Počet příjemců, kteří zvýšili svou kvalifikaci v důsledku intervence z fondů EU - pracovníků, kteří se účastnili školení nebo jiné formy podpory zaměřené na zlepšení kvalifikace. 4. Počet příjemců, kteří získali zaměstnání v důsledku intervence z fondů EU - nezaměstnané osoby, které využívají podpory zaměřené k získání zaměstnání. Studie by tedy měla zahrnovat dva druhy pracovních míst: vytvořená a udržená pracovní místa v rozdělení na intervence ESF a ERDF Pracovní místa vytvořená/udržovaná v přímý výsledek implementace projektu (např. jako výsledek investice podniků, školení, změny zaměstnaneckého profilu, apod.) Počet nově vytvořených pracovních míst nová pracovní místa vytvořená přímo intervencemi strukturálních fondů do tří let od dokončení prací. Může se jednat o dočasná i stálá pracovní místa. Počet udržených pracovních míst již existující pracovní místa, která jsou riziková a bez intervence strukturálních fondů by zanikla. Pracovní místa vytvořená/udržená jako nepřímý výsledek implementace projektu (např. zaměstnanost jako výsledek zlepšení infrastruktury, rozvoj venkovských oblastí) ÚROVNĚ ANALÝZY 1) analýza bottom-up: dotazníkové šetření a následně detailní analýza dat od příjemců fondů EU a vybraných řídících orgánů; analýza dat z monitorovacího systému (vybrané OP); 2) analýza top-down: makroekonomická analýza (data ČSÚ, MPSV; výročních a závěrečných zpráv OP). Časové období: 1. po vstupu do EU období před vstupem do EU Výsledky studie a analýzy týkající se úrovně zaměstnanosti by měly být prezentovány v hrubém i čistém měřítku. Výsledky by také měly stanovit koeficient mrtvé váhy a vytěsňující, substituční a multiplikační efekt. Analýza v čistých hodnotách by, pokud je to možné, měla být provedena pomocí techniky komparativních skupin (metoda sociálního výzkumu založená na kontrafaktickém modelu kauzality). 1.5 POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zhotovitel zodpoví tyto Evaluační otázky: Stránka 6 z 37

7 1. Do jaké míry intervence prováděné v rámci politiky soudržnosti přímo či nepřímo přispěly k zachování stávajících a vytvoření nových pracovních míst (v celostátním a regionální měřítku)? Musí být brána v úvahu i úroveň vlivu kohezní politiky celkově a mírou vlivu intervence týkající se podpory pro podniky, vzdělávání a odborné přípravy. Kolik pracovních míst bylo zachováno / vytvořeno? v rozdělení dle: a) jednotlivých odvětví (výroba, služby, zemědělství); b) rozdělení dle regionů NUTS 2; c) úrovně vzdělávání zaměstnaných osob (rozdělení podle úrovní Eurostatu): primární a nižší sekundární stupeň 0-2 vyšší sekundární & post sekundární úroveň 3-4 terciární vzdělávání, úroveň 5-6; d) věku zaměstnaných osob (se zvláštním zaměřením na mladé osoby a osoby v postproduktivním věku, zejména: 15-24, 25-54, let); e) zaměstnaných osob dle pohlaví f) určitých skupin osob (např. zdravotně postižení, osoby zaměstnané po dlouhé nezaměstnanosti). Jaká je kvalita zachováných / vytvořených pracovních míst (výše odměny, požadované vzdělání, pracovní podmínky, atd.)? g) Jaká je udržitelnost vytvořených pracovních míst (dočasná pracovní místa - do 6 měsíců, trvalá pracovní místa)? 2. Mají intervence prováděné v rámci politiky soudržnosti vliv na struktury zaměstnanosti v České republice? Pokud ano, jaký? Změnila se struktura zaměstnanosti v období (dle pohlaví, věku, vzdělání, profesí)? Změnila se struktura zaměstnanosti v ČR po vstupu do EU (dle pohlaví, věku, vzdělání, profesí)? Jsou výrazné rozdíly ve struktuře zaměstnanosti v regionálním měřítku (NUTS2)? Jak se projevuje zaměstnanost v odvětvích špičkových technologií, ve smyslu urychlení procesu přibližování se tzv. knowledge-based ekenomice? 3. V jaké míře měl dopad finančních prostředků z fondů EU na zaměstnanost v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti? Byla většina nových pracovních míst v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti vytvořena v důsledku intervencí prováděných kohezní politikou? Jsou výrazné rozdíly ve struktuře nezaměstnanosti v regionálním měřítku (NUTS2)? Měly intervence fondů EU dopad na zaměstnanost v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti? Jaké je rozdělení finančních prostředků / alokace v regionálním měřítku (NUTS2) dle ERDF a ESF? 4. Jaký druh intervencí fondů EU byl nejefektivnější a nejúčinnější (včetně jednotkových nákladů na udržená / vytvořená pracovní místa)? Stránka 7 z 37

8 Jaký typ intervence by stálo za to rozvíjet a pokračovat v něm i v budoucnu v souvislosti s měnícími se podmínkami na trhu práce (včetně např. v souvislosti se současnou hospodářskou krizí a předpokládaným socioekonomickým vývojem)? Analýza musí být v souladu s intervenčními kategoriemi (podle nařízení (ES) č. 438/2001), a musí být využito příkladů nejúčinnějších typů projektů (případových studií). Podpořily intervence fondů EU především odvětví s vysokou kvalitou práce? 5. Jaký je význam využití prostředků EU ve vztahu k ostatním sociálně-ekonomickým faktorům pro zvyšování zaměstnanosti a k situaci na trhu práce? Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující úroveň zaměstnanosti v ČR, a jaký význam má jejich dopad na zaměstnanost v ČR? 6. V jakém rozsahu a způsobu má provádění intervencí v rámci politiky soudržnosti vliv na proces přibližování se tzv. knowledge-based ekonomice (identifikace a popis procesů ovlivňující nárůst počtu osob pracujících v odborných profesích a profesí využívajících špičkových technologií, včetně vlivu na snížení zaměstnanosti v zemědělství a oblastech manuálních prací)? Potvrzují změny ve struktuře zaměstnanosti v pracovních odvětvích a oborech, zda se výrazněji přibližujeme tzv. knowledge based ekonomice? Je možné prokázat, zda tyto změny se projevují na snižování pracovních míst v zemědělství a opačně v nárůstu pracovních míst v oblastech spojených s moderní technologií? Jaké změny (v období před a po vstupu ČR do EU) proběhly ve vztahu k specializovaným profesím a moderním technologiím? 7. Jaké jsou trendy, v období po vstupu ČR do Evropské unie, v profesních činnostech, míře zaměstnanosti a struktuře zaměstnaných (dle pohlaví, věku, vzdělání, změnil profesi, odvětví a sektorů)? Jaké indikátory/trendy se vztahují k ukazatelům trhu práce v období 18 čtvrtletí před vstupem ČR do EU? Jaké indikátory/trendy se vztahují k ukazatelům trhu práce v období 18 čtvrtletí po vstupu ČR do EU? Posílily pozitivní trendy vztahující se k situaci na trhu práce, pozorované před přistoupením ČR do EU, a jsou aktuální i v současnosti (respektive do konce roku 2008)? 8. Jaké jsou předpovědi/očekávání v poptávce po pracovní síle v ČR ve srovnání s ostatními státy EU a jaký dopad by to mělo mít na politiku soudržnosti? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle v hlavních odvětvích ekonomiky? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle podle hlavních profesí a specializací? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle v závislosti na vzdělání? Liší se struktura poptávky po pracovní síle v ČR a ostatních státech Evropské unie? Jaká doporučení lze formulovat ve vztahu k budoucnosti politiky soudržnosti v kontextu globálních trendů v oblasti trhu práce (změny v profesích, odvětví, kvalifikacích)? 9. Jaké faktory mají vliv na plný a poloviční úvazek? Stránka 8 z 37

9 Který z důvodů: studium, nemoc, zdravotní postižení, neschopnost najít jiné zaměstnání, péče o děti, osobní důvody, je hlavní příčinou zaměstnání na poloviční úvazek? Mají faktory, jako jsou: pohlaví, věk, vzdělání, bydliště, rodičovství, vzdálenost od místa bydliště dopad na rozhodování o výběru zaměstnání na poloviční úvazek? Jsou sledovatelné nějaké trendy v zaměstnávání osob na plný úvazek? Pokud ano, posílily tyto trendy, po vstupu ČR do EU? 10. Jaké faktory určují/ovlivňují práci na dobu určitou a dobu neurčitou? Který z důvodů: zkušební doba, studium, stáž, neschopnost najít trvalé zaměstnání, je hlavní příčinou zaměstnání na dobu určitou? Lze konstatovat, zda existuje určitý druh zaměstnavatelů (veřejného, soukromého sektoru či odvětví určitého oboru), který je více nakloněn zaměstnávání osob na dobu určitou, než ostatní? Jsou zjevné nějaké trendy v zaměstnávání osob na dobu určitou? Pokud ano, posílily tyto trendy po vstupu ČR do EU? 11. Existuje konvergence v regionálních trzích práce v České republice? Jaká byla diverzifikace regionů (NUTS2), pokud jde o ukazatele o trhu práce, v období před vstupem ČR do EU? Do jaké míry jsou regiony (NUTS2) v současné době z hlediska ukazatelů trhu práce diverzifikované? Lze konstatovat, že se diverzifikace regionů (NUTS2) snížila (konvergence) / zvýšila (divergence), nebo se příliš nezměnila? Jaký typ konvergence je pozorován mezi regionálními trhy práce (NUTS2)? 12. Změnila se kvalita práce v ČR po jejím vstupu do EU? Vyznačují se pracovní místa ve vysoce kvalifikovaných odvětvích vysokou kvalitou z hlediska kvalifikace, odměn a udržitelnosti? Jsou změny ve vysoce kvalifikovaných odvětvích zaměstnanosti pozorovatelné ve větší míře než u jiných odvětví? Závěrečná zpráva bude v souladu s uvedenou metodologií, evaluačními otázkami a bude obsahovat následující kapitoly: 1. Shrnutí (max. 5 normostran A4) 2. Obsah 3. Úvod 4. Popis číselných údajů (včetně diagnózy výchozí situace) 5. Závěry a doporučení 6. Přílohy obsahující další soubory dat a jejich analýzu 7. Popis použité metodologie a zdrojů dat použitých ve studii Stránka 9 z 37

10 Celkový rozsah předmětu plnění bez příloh nepřesáhne 100 A4 normostran a bude zhotoven a odevzdán zadavateli v českém a anglickém jazyce. 1.6 POSTUP PRACÍ Popis požadovaných činností: 1. Navržení metodologie postupu realizace projektu (včetně chronologicky seřazených kroků a rozpisu prací realizačního týmu) nutné pro vyhodnocení nabídky; 2. Analýza a zhodnocení vlivu kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v ČR; 3. Zpracování závěrečné zprávy projektu. 1.7 POŽADOVANÉ VÝSTUPY ZAKÁZKY Hlavním výstupem zakázky bude: Závěrečná zpráva, která bude členěna a bude obsahovat vše tak, jak je popsáno v kap. 1 této zadávací dokumentace Závěrečná zpráva bude předána do v tištěné i elektronické podobě zadavateli na adresu: MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, dle pokynů Zadavatele. 1.8 PROVEDENÍ VÝSTUPŮ ZAKÁZKY Zhotovitel plně respektuje zadávací podmínky určené zadavatelem. Průběžné výstupy ze své činnosti zhotovitel pravidelně (každých 14 dní, dle potřeby i častěji) předkládá a konzultuje se zadavatelem/objednatelem (resp. s metodickým pracovníkem určeným zadavatelem). Forma výstupu bude v tištěné i elektronické formě. Zhotovitel bude připraven na průběžné vstupy a zadání zadavatele. Výstupy tohoto projektu budou použity do společného výzkumného projektu zemí V4, proto bude nutné, aby se zhotovitel z každé země na základě pozvání polské strany zúčastnil případných setkání řídícího výboru projektu a aktivně komunikoval s polskou stranou po celou dobu realizace této veřejné zakázky. 1.9 ZDROJE INFORMACÍ Zhotovitel bude vycházet z relevantních dokumentů tak, jak je uvedeno v kap. 1 a dle jeho potřeb pro naplnění předmětu této veřejné zakázky. Stránka 10 z 37

11 2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 2.1 MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění se rozumí: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha TERMÍN PLNĚNÍ Předpokládaný termín zahájení realizace: Počátek účinnosti smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem, ve které se zhotovitel zavazuje poskytovat služby specifikované v kap. 1 této zadávací dokumentace; tj. duben Předpokládaný konec plnění: Předání požadovaných výstupů zadavateli do KOORDINACE PRACÍ Koordinační činnost U vedoucího týmu se předpokládá koordinační činnost a zpracování materiálů předkládaných jednotlivými členy týmu. Vedoucí týmu bude rovněž vykonávat činnosti pracovníka týmu. Kontakt s objednatelem Vedoucí týmu bude osobně v kontaktu s určeným pracovníkem objednatele a bude mu poskytovat průběžně informace o postupu práce (např. v elektronické podobě) dle stanoveného harmonogramu mezi objednatelem a zhotovitelem a dále na vyžádání objednatele. 3 POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 3.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen Stránka 11 z 37

12 statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží formou Čestného prohlášení. Stránka 12 z 37

13 3.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii, jenž nesmí být starší 90 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro podání nabídek. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, živnostenské oprávnění. V případě zajišťování služeb prostřednictvím subdodavatele prokáže uchazeč splnění profesních kvalifikačních předpokladů subdodavatele, odpovídající rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jež bude subdodavatel pro uchazeče zajišťovat. 3.3 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a. seznam realizace obdobných služeb/zakázek, které uchazeč poskytoval v posledních třech letech, pro nejméně dva různé zadavatele, z nichž nejméně jeden zadavatel je subjektem veřejné správy, a jejichž předmětem bylo poradenstvím v oblasti implementace operačních programů financovaných ze strukturálních fondů v období U každé zakázky v seznamu bude uveden stručný obsah, rozsah a doba plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. b. seznam členů realizačního týmu s popisem způsobu jejich zapojení do realizace předmětu plnění; c. údaje o členech týmu: Uchazeč uvede o každém členu/člence týmu (v níže uvedeném členění a číslování) 2 : 2 Nejlépe na jednu stranu A4, začátek údajů o každém členu/člence týmu vždy na nové stránce. Stránka 13 z 37

14 1) jméno a titul, 2) řídící / odborná úloha v týmu, 3) nynější místo působení (zaměstnání apod.), 4) kvalifikace pro plnění úlohy v týmu, 5) zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu, 6) životopis ve zpětném řazení událostí se zvýrazněnými skutečnostmi souvisejícími s úlohou v týmu. Budou zdůrazněny údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy. Pro prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů zadavatel určuje minimální úroveň takto: POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE Počet členů týmu Počet členů má být optimální pro včasné splnění úkolů zakázky. Minimální velikost pracovního týmu jsou dva pracovníci plus vedoucí pracovního týmu (uchazeč prokáže dle bodu 3.3b této Zadávací dokumentace). Kvalifikace členů týmu Minimální úroveň vzdělání je požadována středoškolská v případě administrativní podpory týmu. V ostatních případech je požadováno minimálně vysokoškolské vzdělání s minimální praxí 3 roky v oblasti obdobné předmětu plnění (uchazeč prokáže dle bodu 3.3c této Zadávací dokumentace), přičemž minimálně jeden člen týmu musí mít právnické vysokoškolské vzdělání minimálně v úrovni magistr a minimálně jeden člen týmu musí mít ekonomické vysokoškolské vzdělání minimálně v úrovni magistr. POŽADAVKY NA VEDOUCÍHO TÝMU Koordinační činnost U vedoucího týmu se předpokládá koordinační činnost a zpracování materiálů předkládaných jednotlivými členy týmu. Vedoucí týmu bude rovněž vykonávat činnosti pracovníka týmu, dle požadavků zadavatele. Kontakt s objednatelem Vedoucí týmu bude osobně v kontaktu s určeným pracovníkem objednatele a bude mu poskytovat průběžně informace o postupu práce (např. v elektronické podobě) dle stanoveného harmonogramu mezi objednatelem a zhotovitelem a dále na vyžádání objednatele. Stránka 14 z 37

15 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY Zhotoviteli bude proplacen daňový doklad faktura vystavený po řádném ukončení předmětu plnění veřejné zakázky. Daňový doklad faktura obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové nabídkové ceny uvedené zhotovitelem. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. Způsob fakturace bude podrobně upraven ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem. Splatnost daňového dokladu faktury bude 30 kalendářních dní. Pokud daňový doklad faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou daňového dokladu faktury. V záhlaví daňového dokladu faktury bude výrazně uveden název zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo projektu, v jehož rámci je veřejná zakázka realizována a budou zvýrazněna slova OPTP Údaje do záhlaví daňového dokladu faktury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR CZ.1.08/1.1.00/ Řídící nástroje NSRR, OPTP POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále bude uvedena sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, která bude obsahovat veškeré potřebné náklady na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle požadavků zadavatele v tabulce č. 1 (viz níže). Stránka 15 z 37

16 Tabulka č. 1: Celková nabídková cena Cena v Kč bez DPH Sazba (20%) DPH vyjádřená v Kč Cena v Kč včetně DPH Celková nabídková cena Nabídková cena realizace zakázky bez DPH nepřekročí , Kč (jedenmiliondevětset devadesáttisíckorunčeských). Nabídková cena bude stanovena na základě kalkulace předpokládaného času stráveného vypracováním studie a sazby za osoboden. Uchazeč dále rozepíše jak k celkové nabídkové ceně realizace zakázky dospěl (cena za osoboden, administrativní náklady apod.), což bude i součástí návrhu smlouvy. Uchazeč také uvede kolik osobodnů bude který člen realizačního týmu a vedoucí týmu na zakázce trávit. Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za kompletní provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 5.2 PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací zakázky a zajištěním dalších dokladů, předpisů, apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. 6 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 6.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1) Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude doručena v 1 originále a ve 2 kopiích. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Předmětem hodnocení bude pouze originál. 2) Nabídka bude doručena po jednom originálu a dvou kopiích v uzavřené obálce a v tištěné podobě na adresu zadavatele; podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky VZ Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice a slovy NEOTVÍRAT. Dále bude na obálce uvedena adresa, Stránka 16 z 37

17 na niž je možné vyrozumět uchazeče, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 3) Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost v podepsaném dokumentu výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování uchazeče s uvedením rozsahu jeho oprávnění. 4) Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. 6.2 DOPORUČUJÍCÍ ROZVRŽENÍ A ÚPRAVA NABÍDKY: 1) Texty nabídek budou napsány písmem velikosti 12 Microsoft Word (vyjma nadpisů apod.). 2) Všechny stránky nabídky budou číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel. 3) Za titulní stranou a krycím listem nabídky bude uveden obsah s čísly částí a stranami nabídky, včetně příloh, odpovídajícími skutečnému číslování stran nabídek (průběžně od první až do poslední strany ve svazku nabídky). 4) Nepovinné přílohy budou zařazeny až za povinnou část nabídky, a jejich číslování bude pokračováním číslování stran nabídky. Původní číslování stran příloh bude buď potlačeno, nebo bude průběžné číslování odlišeno svým formátem nebo polohou (např. v záhlaví stránky). 5) Místa v textu nabídky, ve kterých bude podrobněji rozpracován popis nabízeného naplnění požadavků zadání, budou označena postranní čarou. 6) Uchazeč může vhodně zvýraznit ty části nabídky, u kterých předpokládá, že budou charakteristické právě pro jím nabízené řešení (odlišné od ostatních uchazečů). 6.3 OBSAH NABÍDKY Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 1) Titulní list nabídky podepsaný zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat; 2) Identifikace uchazeče Krycí list nabídky s identifikačními údaji zadavatele a uchazeče (vzor viz příloha č. 1): název, jméno a příjmení; sídlo, místo podnikání; právní forma; Stránka 17 z 37

18 identifikační číslo; daňové identifikační číslo (je-li přiděleno); statutární orgán, příp. pověřený zástupce; kontaktní osoba odpovědná za vypracování nabídky; telefon uchazeče a kontaktní osoby; ová adresa uchazeče a kontaktní osoby; 3) Nabídková cena zpracovaná v členění dle kap. 5 této zadávací dokumentace; 4) Návrh postupu uskutečnění požadovaných činností po věcné i organizační stránce, včetně představení metody, kterou hodlá uchazeč použít pro naplnění jednotlivých aktivit zakázky dle kap. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč může detailněji rozvést popis naplnění požadavků některých částí a uvést, proč považuje rozšíření za nutné; 5) Časový harmonogram jednotlivých aktivit; 6) Soupis podkladů a údajů pro analýzu a jejich obstarání, pokud uchazeč čerpá údaje pro vypracování zakázky z jiných zdrojů, než které jsou uvedeny v kap. 1.8 této zadávací dokumentace; 7) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 8) Prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky; 9) Místo a datum podpisu; 10) Podpis uchazeče nebo podpis zástupce uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat. 6.4 MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení a koordinace NSRR - 27, Staroměstské nám. 6, Praha LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídka bude doručena výše uvedenou formou na adresu sídla zadavatele nejpozději: Do do 13:00 hodin Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Ministerstva (Provozní doba podatelny je každý pracovní den od 7:45 16:00 hod.). Stránka 18 z 37

19 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, které je tvořeno dílčími kritérii: DÍLČÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK: Celková nabídková cena bez DPH % Kvalita návrhu realizace předmětu plnění % Dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění Pro systematické zpracování a zajištění komparace výsledků analýzy pro dotčené operační programy zpracuje uchazeč metodologii svého postupu při realizaci a řízení zakázky, přístupu k získávání podkladů a relevantních informací a při samotné analýze absorpční kapacity. Návrhu realizace předmětu plnění a návrh metodologie bude součástí nabídky předkládané uchazečem. Součástí nabídky bude rovněž návrh obsahu a struktury výstupu veřejné zakázky. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit, zda a jakým způsobem uchazeč v jím předložené nabídce zpracoval podstatu předmětu plnění veřejné zakázky, zejména způsob zohlednění a navržení metodologie postupu realizace zakázky (včetně chronologicky seřazených kroků a rozpisu prací realizačního týmu). Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takové řešení navržené uchazečem, které maximálně zohlední požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel bude rovněž hodnotit relevanci a logickou provázanost návrhu obsahu a struktury výstupu. Jako vhodnější bude zadavatelem hodnoceno takové řešení, které nejlépe a relevantně vystihne požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a postihne problematiku absorpční kapacity v maximální komplexnosti. METODA HODNOCENÍ Dílčí kritérium Celková výše nabídkové ceny Pro číselně vyjádřitelné kritérium celková výše nabídkové ceny získá nabídka bodovou hodnotu, která vznikne součinem čísla 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky. Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek minimální hodnotu (cena nabídky). Poč et bodů kritéria = 100 * hodnota nejvhodnější nabídky hodnota nabídky Dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění Pro číselně nevyjádřitelné dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění budou nabídky ohodnoceny na stupnici bodů. Nabídka, která nejlépe splní dané dílčí kritérium, obdrží za toto dílčí kritérium 100 bodů (nejvýhodnější nabídka). Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce: 81 až 100 bodů Plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným Stránka 19 z 37

20 v zadávací dokumentaci. Detailně propracovaný, naprosto vyhovující a jednoznačný návrh realizace předmětu plnění s uvedením popisu vhodně zvolené metodologie, přístupu k získávání podkladů a relevantních informací i konkrétnější podoby obsahu a struktury výstupů zakázky. 61 až 80 bodů Vyhovující a profesionální nabídka s mírně rutinním prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Vyhovující, v detailech méně propracovaný návrh realizace předmětu plnění a popis metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele. 41 až 60 bodů Nabídka vyhovující s výhradami Návrh realizace předmětu plnění i zvolená metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele, přičemž jejich popis i popis obsahu a struktury výstupů zakázky však nejsou uchazečem detailně specifikovány. 21 až 40 bodů Nabídka vyhovující s velkými výhradami Návrh realizace předmětu plnění i metodologie vedou k naplnění cíle projektu, nejsou však uchazečem kvalitně propracovány a specifikovány s ohledem na potřeby zadavatele. Popis obsahu a struktury výstupů zakázky je nejasný a nejednoznačný. 0 až 20 bodů Nevyhovující nabídka: Uchazeč neporozuměl hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Návrh realizace předmětu plnění i metodologie nevede k naplnění cíle projektu. Základní kritérium Ekonomická výhodnost nabídky Bodová ohodnocení, jež získaly nabídky v rámci jednotlivých dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu vážených hodnot za dílčí kritéria (ekonomická výhodnost jednotlivých nabídek) bude stanoveno výsledné pořadí nabídek. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí po doručení nabídek a vypršení lhůty pro podání nabídek, určené zadavatelem. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy s uchazečem a upřesnit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a hodnocených skutečností. Stránka 20 z 37

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace

Dílenské centrum Na hrázi 1. zpracování projektové dokumentace M PROJEKT, sdružení fyzických osob Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 5 350 02 CHEB Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Jandík Cheb 28.07.2011 VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov Sídlo/místo podnikání: Pšov 1, Podbořany -Pšov 44101, CZ IČ: 49123734 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více