ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 IČ:

2 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen Ministerstvo ) Vás Vyzývá k podání nabídky na poskytnutí služby vztahující se k zakázce s názvem Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 IČ: Zastoupen: Odbor: Odpovědný ředitel: Odbor řízení a koordinace NSRR Ing. Vít Šumpela, ředitel OŘ NSRR Kontaktní osobou zadavatele k doplňujícím dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky je: Jméno: Mgr. Vladimír Doucek Kontaktní osobou pro informace o zadávací dokumentaci a pro doručení nabídek je: Jméno: Mgr. Vladimír Doucek Veškeré dotazy musí být vždy zasílány a zodpovídány v písemné podobě (tzn. dopis, ), aby mohly být uveřejněny v systému E-ZAK. Stránka 2 z 37

3 OBSAH 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ IDENTIFIKACE ZAKÁZKY PŘEDMĚT PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ METODOLOGIE Definice indikátorů Úrovně analýzy POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ POSTUP PRACÍ POŽADOVANÉ VÝSTUPY ZAKÁZKY PROVEDENÍ VÝSTUPŮ ZAKÁZKY ZDROJE INFORMACÍ TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ MÍSTO PLNĚNÍ TERMÍN PLNĚNÍ KOORDINACE PRACÍ POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PLATEBNÍ PODMÍNKY PLATEBNÍ PODMÍNKY POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY DOPORUČUJÍCÍ ROZVRŽENÍ A ÚPRAVA NABÍDKY: OBSAH NABÍDKY MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...20 PŘÍLOHA Č. 1 VZOR KRYCÍHO LISTU NABÍDKY...22 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO...23 PŘÍLOHA Č. 3 SPOLEČNÁ METODOLOGIE PROJEKTU...37 Stránka 3 z 37

4 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1.1 IDENTIFIKACE ZAKÁZKY Tato zakázka je součástí projektu Řídící nástroje NSRR, který je hrazen ze strukturálních fondů EU Operační program Technická pomoc (OPTP ). Registrační číslo projektu je CZ.1.08/1.1.00/ Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. Druh zakázky: veřejná zakázka na služby Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) 1, je předmět plnění zařazen do kategorie Analytické služby, kód CPV Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují Kč (bez DPH). 1.2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ Předmětem veřejné zakázky je analýza a hodnocení dopadu intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci politiky soudržnosti na úroveň a kvalitu zaměstnanosti s ohledem na požadavky tzv. Knowledge-Based Economy. Data získaná v průběhu hodnocení za jednotlivé státy budou použita k souhrnné studii za celou V4. To umožní formulovat závěry a doporučení týkající se role evropské politiky soudržnosti v kontextu s cykly ekonomického vývoje. 1.3 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Cílem projektu je: zjistit jakou roli a jaký vliv má Evropská kohezní politika na zlepšení úrovně a kvality zaměstnanosti v České republice. Studie ukáže dopad intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů na vznik a udržitelnost pracovních míst v České republice spolu s hodnocením jejich kvality a udržitelnosti. Měla by také umožnit formulovat závěry a doporučení v této oblasti. Doporučení vyplývající z této studie se zaměří na provádění politiky soudržnosti v oblasti zaměstnanosti, a měly by přispět ke společné evropské debatě o budoucnosti politiky soudržnosti 1 Common Procurement Vocabulary Stránka 4 z 37

5 po roce Soubor doporučení této studie by měl umožnit přímé intervence v rámci politiky soudržnosti na účinné a efektivní údržbu a zakládání nových lepších pracovních míst v České republice. 1.4 METODOLOGIE Metodologie této analýzy bude vycházet z požadavků Evropské komise, uvedených v Pracovním dokumentu č. 6 "Měření dopadů strukturálních fondů na zaměstnanost" z března Dále z metodologické zprávy vydané v prosinci 2009 polským Ministerstvem pro místní rozvoj Impact of the cohesion policy on the level and quality of employment in Poland. Evaluace dopadu intervencí spolu-financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci politiky soudržnosti na úroveň a kvalitu zaměstnanosti bude prováděna na základě následujících kritérií: Užitečnost - posouzení současných účinků intervencí zjištěných v porovnání se současnými sociálně-ekonomickými potřebami příjemců nebo oblastí; Působnost - posouzení naplňování cílů politiky zaměstnanosti v programovém období ; Efektivita - zhodnocení úrovně "efektivity nákladů" ze strukturálních fondů, tj. poměr vynaložených nákladů (včetně jednotkových nákladů) na udržená / vytvořená pracovní místa; Udržitelnost - posouzení, zda původně plánované pozitivní účinky intervencí SF (včetně nově vytvořených pracovních míst), budou udržitelné i po skončení programového období DEFINICE INDIKÁTORŮ Základní ukazatele, které se používají dle EK k posouzení účinků strukturálních fondů v oblasti zaměstnanosti jsou: 1. Počet vytvořených pracovních míst je nutné brát v úvahu, zda jsou vytvořeny přímo v důsledku intervence v rámci strukturálních fondů v období do tří let od dokončení investice; tato pracovní místa mohou být trvalé nebo dočasné. Stálá pracovní místa - jsou pracovní místa, která budou existovat nejméně dva roky po dokončení projektu, ve kterém byly vytvořeny. Nová pracovní místa - jsou vedena po dobu nejméně šesti měsíců se považují za dočasné zaměstnání (tj. ve výpočtech se uvádí jako jedno pracovní místo), i když pracovní poměr skončí po uplynutí doby financování ze strukturálních fondů. Plný úvazek - pracovní místa, která poskytují zaměstnání po celou dobu, delší, než je polovina pracovního týdne. Poloviční pracovní úvazek - pracovní místo, které nabízí zaměstnání na dobu kratší než je polovina pracovního týdne. Odhadování počtu vytvořených pracovních míst, by měl tyto pozice jsou vyjádřeny v jednotkách pracovních míst na plný pracovní úvazek ( jejich ekvivalentu). Další rozdělení pracovních míst: na dobu neurčitou a určitou. 2. Počet udržených pracovních míst - stávající pracovní místa, které jsou ohroženy a budou Stránka 5 z 37

6 ztraceny bez zásahu ze strukturálních fondů. 3. Počet příjemců, kteří zvýšili svou kvalifikaci v důsledku intervence z fondů EU - pracovníků, kteří se účastnili školení nebo jiné formy podpory zaměřené na zlepšení kvalifikace. 4. Počet příjemců, kteří získali zaměstnání v důsledku intervence z fondů EU - nezaměstnané osoby, které využívají podpory zaměřené k získání zaměstnání. Studie by tedy měla zahrnovat dva druhy pracovních míst: vytvořená a udržená pracovní místa v rozdělení na intervence ESF a ERDF Pracovní místa vytvořená/udržovaná v přímý výsledek implementace projektu (např. jako výsledek investice podniků, školení, změny zaměstnaneckého profilu, apod.) Počet nově vytvořených pracovních míst nová pracovní místa vytvořená přímo intervencemi strukturálních fondů do tří let od dokončení prací. Může se jednat o dočasná i stálá pracovní místa. Počet udržených pracovních míst již existující pracovní místa, která jsou riziková a bez intervence strukturálních fondů by zanikla. Pracovní místa vytvořená/udržená jako nepřímý výsledek implementace projektu (např. zaměstnanost jako výsledek zlepšení infrastruktury, rozvoj venkovských oblastí) ÚROVNĚ ANALÝZY 1) analýza bottom-up: dotazníkové šetření a následně detailní analýza dat od příjemců fondů EU a vybraných řídících orgánů; analýza dat z monitorovacího systému (vybrané OP); 2) analýza top-down: makroekonomická analýza (data ČSÚ, MPSV; výročních a závěrečných zpráv OP). Časové období: 1. po vstupu do EU období před vstupem do EU Výsledky studie a analýzy týkající se úrovně zaměstnanosti by měly být prezentovány v hrubém i čistém měřítku. Výsledky by také měly stanovit koeficient mrtvé váhy a vytěsňující, substituční a multiplikační efekt. Analýza v čistých hodnotách by, pokud je to možné, měla být provedena pomocí techniky komparativních skupin (metoda sociálního výzkumu založená na kontrafaktickém modelu kauzality). 1.5 POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Zhotovitel zodpoví tyto Evaluační otázky: Stránka 6 z 37

7 1. Do jaké míry intervence prováděné v rámci politiky soudržnosti přímo či nepřímo přispěly k zachování stávajících a vytvoření nových pracovních míst (v celostátním a regionální měřítku)? Musí být brána v úvahu i úroveň vlivu kohezní politiky celkově a mírou vlivu intervence týkající se podpory pro podniky, vzdělávání a odborné přípravy. Kolik pracovních míst bylo zachováno / vytvořeno? v rozdělení dle: a) jednotlivých odvětví (výroba, služby, zemědělství); b) rozdělení dle regionů NUTS 2; c) úrovně vzdělávání zaměstnaných osob (rozdělení podle úrovní Eurostatu): primární a nižší sekundární stupeň 0-2 vyšší sekundární & post sekundární úroveň 3-4 terciární vzdělávání, úroveň 5-6; d) věku zaměstnaných osob (se zvláštním zaměřením na mladé osoby a osoby v postproduktivním věku, zejména: 15-24, 25-54, let); e) zaměstnaných osob dle pohlaví f) určitých skupin osob (např. zdravotně postižení, osoby zaměstnané po dlouhé nezaměstnanosti). Jaká je kvalita zachováných / vytvořených pracovních míst (výše odměny, požadované vzdělání, pracovní podmínky, atd.)? g) Jaká je udržitelnost vytvořených pracovních míst (dočasná pracovní místa - do 6 měsíců, trvalá pracovní místa)? 2. Mají intervence prováděné v rámci politiky soudržnosti vliv na struktury zaměstnanosti v České republice? Pokud ano, jaký? Změnila se struktura zaměstnanosti v období (dle pohlaví, věku, vzdělání, profesí)? Změnila se struktura zaměstnanosti v ČR po vstupu do EU (dle pohlaví, věku, vzdělání, profesí)? Jsou výrazné rozdíly ve struktuře zaměstnanosti v regionálním měřítku (NUTS2)? Jak se projevuje zaměstnanost v odvětvích špičkových technologií, ve smyslu urychlení procesu přibližování se tzv. knowledge-based ekenomice? 3. V jaké míře měl dopad finančních prostředků z fondů EU na zaměstnanost v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti? Byla většina nových pracovních míst v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti vytvořena v důsledku intervencí prováděných kohezní politikou? Jsou výrazné rozdíly ve struktuře nezaměstnanosti v regionálním měřítku (NUTS2)? Měly intervence fondů EU dopad na zaměstnanost v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti? Jaké je rozdělení finančních prostředků / alokace v regionálním měřítku (NUTS2) dle ERDF a ESF? 4. Jaký druh intervencí fondů EU byl nejefektivnější a nejúčinnější (včetně jednotkových nákladů na udržená / vytvořená pracovní místa)? Stránka 7 z 37

8 Jaký typ intervence by stálo za to rozvíjet a pokračovat v něm i v budoucnu v souvislosti s měnícími se podmínkami na trhu práce (včetně např. v souvislosti se současnou hospodářskou krizí a předpokládaným socioekonomickým vývojem)? Analýza musí být v souladu s intervenčními kategoriemi (podle nařízení (ES) č. 438/2001), a musí být využito příkladů nejúčinnějších typů projektů (případových studií). Podpořily intervence fondů EU především odvětví s vysokou kvalitou práce? 5. Jaký je význam využití prostředků EU ve vztahu k ostatním sociálně-ekonomickým faktorům pro zvyšování zaměstnanosti a k situaci na trhu práce? Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující úroveň zaměstnanosti v ČR, a jaký význam má jejich dopad na zaměstnanost v ČR? 6. V jakém rozsahu a způsobu má provádění intervencí v rámci politiky soudržnosti vliv na proces přibližování se tzv. knowledge-based ekonomice (identifikace a popis procesů ovlivňující nárůst počtu osob pracujících v odborných profesích a profesí využívajících špičkových technologií, včetně vlivu na snížení zaměstnanosti v zemědělství a oblastech manuálních prací)? Potvrzují změny ve struktuře zaměstnanosti v pracovních odvětvích a oborech, zda se výrazněji přibližujeme tzv. knowledge based ekonomice? Je možné prokázat, zda tyto změny se projevují na snižování pracovních míst v zemědělství a opačně v nárůstu pracovních míst v oblastech spojených s moderní technologií? Jaké změny (v období před a po vstupu ČR do EU) proběhly ve vztahu k specializovaným profesím a moderním technologiím? 7. Jaké jsou trendy, v období po vstupu ČR do Evropské unie, v profesních činnostech, míře zaměstnanosti a struktuře zaměstnaných (dle pohlaví, věku, vzdělání, změnil profesi, odvětví a sektorů)? Jaké indikátory/trendy se vztahují k ukazatelům trhu práce v období 18 čtvrtletí před vstupem ČR do EU? Jaké indikátory/trendy se vztahují k ukazatelům trhu práce v období 18 čtvrtletí po vstupu ČR do EU? Posílily pozitivní trendy vztahující se k situaci na trhu práce, pozorované před přistoupením ČR do EU, a jsou aktuální i v současnosti (respektive do konce roku 2008)? 8. Jaké jsou předpovědi/očekávání v poptávce po pracovní síle v ČR ve srovnání s ostatními státy EU a jaký dopad by to mělo mít na politiku soudržnosti? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle v hlavních odvětvích ekonomiky? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle podle hlavních profesí a specializací? Jaké jsou prognózy o struktuře poptávky po pracovní síle v závislosti na vzdělání? Liší se struktura poptávky po pracovní síle v ČR a ostatních státech Evropské unie? Jaká doporučení lze formulovat ve vztahu k budoucnosti politiky soudržnosti v kontextu globálních trendů v oblasti trhu práce (změny v profesích, odvětví, kvalifikacích)? 9. Jaké faktory mají vliv na plný a poloviční úvazek? Stránka 8 z 37

9 Který z důvodů: studium, nemoc, zdravotní postižení, neschopnost najít jiné zaměstnání, péče o děti, osobní důvody, je hlavní příčinou zaměstnání na poloviční úvazek? Mají faktory, jako jsou: pohlaví, věk, vzdělání, bydliště, rodičovství, vzdálenost od místa bydliště dopad na rozhodování o výběru zaměstnání na poloviční úvazek? Jsou sledovatelné nějaké trendy v zaměstnávání osob na plný úvazek? Pokud ano, posílily tyto trendy, po vstupu ČR do EU? 10. Jaké faktory určují/ovlivňují práci na dobu určitou a dobu neurčitou? Který z důvodů: zkušební doba, studium, stáž, neschopnost najít trvalé zaměstnání, je hlavní příčinou zaměstnání na dobu určitou? Lze konstatovat, zda existuje určitý druh zaměstnavatelů (veřejného, soukromého sektoru či odvětví určitého oboru), který je více nakloněn zaměstnávání osob na dobu určitou, než ostatní? Jsou zjevné nějaké trendy v zaměstnávání osob na dobu určitou? Pokud ano, posílily tyto trendy po vstupu ČR do EU? 11. Existuje konvergence v regionálních trzích práce v České republice? Jaká byla diverzifikace regionů (NUTS2), pokud jde o ukazatele o trhu práce, v období před vstupem ČR do EU? Do jaké míry jsou regiony (NUTS2) v současné době z hlediska ukazatelů trhu práce diverzifikované? Lze konstatovat, že se diverzifikace regionů (NUTS2) snížila (konvergence) / zvýšila (divergence), nebo se příliš nezměnila? Jaký typ konvergence je pozorován mezi regionálními trhy práce (NUTS2)? 12. Změnila se kvalita práce v ČR po jejím vstupu do EU? Vyznačují se pracovní místa ve vysoce kvalifikovaných odvětvích vysokou kvalitou z hlediska kvalifikace, odměn a udržitelnosti? Jsou změny ve vysoce kvalifikovaných odvětvích zaměstnanosti pozorovatelné ve větší míře než u jiných odvětví? Závěrečná zpráva bude v souladu s uvedenou metodologií, evaluačními otázkami a bude obsahovat následující kapitoly: 1. Shrnutí (max. 5 normostran A4) 2. Obsah 3. Úvod 4. Popis číselných údajů (včetně diagnózy výchozí situace) 5. Závěry a doporučení 6. Přílohy obsahující další soubory dat a jejich analýzu 7. Popis použité metodologie a zdrojů dat použitých ve studii Stránka 9 z 37

10 Celkový rozsah předmětu plnění bez příloh nepřesáhne 100 A4 normostran a bude zhotoven a odevzdán zadavateli v českém a anglickém jazyce. 1.6 POSTUP PRACÍ Popis požadovaných činností: 1. Navržení metodologie postupu realizace projektu (včetně chronologicky seřazených kroků a rozpisu prací realizačního týmu) nutné pro vyhodnocení nabídky; 2. Analýza a zhodnocení vlivu kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v ČR; 3. Zpracování závěrečné zprávy projektu. 1.7 POŽADOVANÉ VÝSTUPY ZAKÁZKY Hlavním výstupem zakázky bude: Závěrečná zpráva, která bude členěna a bude obsahovat vše tak, jak je popsáno v kap. 1 této zadávací dokumentace Závěrečná zpráva bude předána do v tištěné i elektronické podobě zadavateli na adresu: MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, dle pokynů Zadavatele. 1.8 PROVEDENÍ VÝSTUPŮ ZAKÁZKY Zhotovitel plně respektuje zadávací podmínky určené zadavatelem. Průběžné výstupy ze své činnosti zhotovitel pravidelně (každých 14 dní, dle potřeby i častěji) předkládá a konzultuje se zadavatelem/objednatelem (resp. s metodickým pracovníkem určeným zadavatelem). Forma výstupu bude v tištěné i elektronické formě. Zhotovitel bude připraven na průběžné vstupy a zadání zadavatele. Výstupy tohoto projektu budou použity do společného výzkumného projektu zemí V4, proto bude nutné, aby se zhotovitel z každé země na základě pozvání polské strany zúčastnil případných setkání řídícího výboru projektu a aktivně komunikoval s polskou stranou po celou dobu realizace této veřejné zakázky. 1.9 ZDROJE INFORMACÍ Zhotovitel bude vycházet z relevantních dokumentů tak, jak je uvedeno v kap. 1 a dle jeho potřeb pro naplnění předmětu této veřejné zakázky. Stránka 10 z 37

11 2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 2.1 MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění se rozumí: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha TERMÍN PLNĚNÍ Předpokládaný termín zahájení realizace: Počátek účinnosti smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem, ve které se zhotovitel zavazuje poskytovat služby specifikované v kap. 1 této zadávací dokumentace; tj. duben Předpokládaný konec plnění: Předání požadovaných výstupů zadavateli do KOORDINACE PRACÍ Koordinační činnost U vedoucího týmu se předpokládá koordinační činnost a zpracování materiálů předkládaných jednotlivými členy týmu. Vedoucí týmu bude rovněž vykonávat činnosti pracovníka týmu. Kontakt s objednatelem Vedoucí týmu bude osobně v kontaktu s určeným pracovníkem objednatele a bude mu poskytovat průběžně informace o postupu práce (např. v elektronické podobě) dle stanoveného harmonogramu mezi objednatelem a zhotovitelem a dále na vyžádání objednatele. 3 POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 3.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen Stránka 11 z 37

12 statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží formou Čestného prohlášení. Stránka 12 z 37

13 3.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii, jenž nesmí být starší 90 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro podání nabídek. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, živnostenské oprávnění. V případě zajišťování služeb prostřednictvím subdodavatele prokáže uchazeč splnění profesních kvalifikačních předpokladů subdodavatele, odpovídající rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jež bude subdodavatel pro uchazeče zajišťovat. 3.3 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a. seznam realizace obdobných služeb/zakázek, které uchazeč poskytoval v posledních třech letech, pro nejméně dva různé zadavatele, z nichž nejméně jeden zadavatel je subjektem veřejné správy, a jejichž předmětem bylo poradenstvím v oblasti implementace operačních programů financovaných ze strukturálních fondů v období U každé zakázky v seznamu bude uveden stručný obsah, rozsah a doba plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. b. seznam členů realizačního týmu s popisem způsobu jejich zapojení do realizace předmětu plnění; c. údaje o členech týmu: Uchazeč uvede o každém členu/člence týmu (v níže uvedeném členění a číslování) 2 : 2 Nejlépe na jednu stranu A4, začátek údajů o každém členu/člence týmu vždy na nové stránce. Stránka 13 z 37

14 1) jméno a titul, 2) řídící / odborná úloha v týmu, 3) nynější místo působení (zaměstnání apod.), 4) kvalifikace pro plnění úlohy v týmu, 5) zkušenosti/praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu, 6) životopis ve zpětném řazení událostí se zvýrazněnými skutečnostmi souvisejícími s úlohou v týmu. Budou zdůrazněny údaje podstatné pro plnění svěřené úlohy. Pro prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů zadavatel určuje minimální úroveň takto: POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE Počet členů týmu Počet členů má být optimální pro včasné splnění úkolů zakázky. Minimální velikost pracovního týmu jsou dva pracovníci plus vedoucí pracovního týmu (uchazeč prokáže dle bodu 3.3b této Zadávací dokumentace). Kvalifikace členů týmu Minimální úroveň vzdělání je požadována středoškolská v případě administrativní podpory týmu. V ostatních případech je požadováno minimálně vysokoškolské vzdělání s minimální praxí 3 roky v oblasti obdobné předmětu plnění (uchazeč prokáže dle bodu 3.3c této Zadávací dokumentace), přičemž minimálně jeden člen týmu musí mít právnické vysokoškolské vzdělání minimálně v úrovni magistr a minimálně jeden člen týmu musí mít ekonomické vysokoškolské vzdělání minimálně v úrovni magistr. POŽADAVKY NA VEDOUCÍHO TÝMU Koordinační činnost U vedoucího týmu se předpokládá koordinační činnost a zpracování materiálů předkládaných jednotlivými členy týmu. Vedoucí týmu bude rovněž vykonávat činnosti pracovníka týmu, dle požadavků zadavatele. Kontakt s objednatelem Vedoucí týmu bude osobně v kontaktu s určeným pracovníkem objednatele a bude mu poskytovat průběžně informace o postupu práce (např. v elektronické podobě) dle stanoveného harmonogramu mezi objednatelem a zhotovitelem a dále na vyžádání objednatele. Stránka 14 z 37

15 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY Zhotoviteli bude proplacen daňový doklad faktura vystavený po řádném ukončení předmětu plnění veřejné zakázky. Daňový doklad faktura obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové nabídkové ceny uvedené zhotovitelem. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. Způsob fakturace bude podrobně upraven ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a zadavatelem. Splatnost daňového dokladu faktury bude 30 kalendářních dní. Pokud daňový doklad faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou daňového dokladu faktury. V záhlaví daňového dokladu faktury bude výrazně uveden název zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo projektu, v jehož rámci je veřejná zakázka realizována a budou zvýrazněna slova OPTP Údaje do záhlaví daňového dokladu faktury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR CZ.1.08/1.1.00/ Řídící nástroje NSRR, OPTP POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále bude uvedena sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, která bude obsahovat veškeré potřebné náklady na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle požadavků zadavatele v tabulce č. 1 (viz níže). Stránka 15 z 37

16 Tabulka č. 1: Celková nabídková cena Cena v Kč bez DPH Sazba (20%) DPH vyjádřená v Kč Cena v Kč včetně DPH Celková nabídková cena Nabídková cena realizace zakázky bez DPH nepřekročí , Kč (jedenmiliondevětset devadesáttisíckorunčeských). Nabídková cena bude stanovena na základě kalkulace předpokládaného času stráveného vypracováním studie a sazby za osoboden. Uchazeč dále rozepíše jak k celkové nabídkové ceně realizace zakázky dospěl (cena za osoboden, administrativní náklady apod.), což bude i součástí návrhu smlouvy. Uchazeč také uvede kolik osobodnů bude který člen realizačního týmu a vedoucí týmu na zakázce trávit. Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za kompletní provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 5.2 PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací zakázky a zajištěním dalších dokladů, předpisů, apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. 6 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 6.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1) Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude doručena v 1 originále a ve 2 kopiích. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Předmětem hodnocení bude pouze originál. 2) Nabídka bude doručena po jednom originálu a dvou kopiích v uzavřené obálce a v tištěné podobě na adresu zadavatele; podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky VZ Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice a slovy NEOTVÍRAT. Dále bude na obálce uvedena adresa, Stránka 16 z 37

17 na niž je možné vyrozumět uchazeče, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 3) Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost v podepsaném dokumentu výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování uchazeče s uvedením rozsahu jeho oprávnění. 4) Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. 6.2 DOPORUČUJÍCÍ ROZVRŽENÍ A ÚPRAVA NABÍDKY: 1) Texty nabídek budou napsány písmem velikosti 12 Microsoft Word (vyjma nadpisů apod.). 2) Všechny stránky nabídky budou číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel. 3) Za titulní stranou a krycím listem nabídky bude uveden obsah s čísly částí a stranami nabídky, včetně příloh, odpovídajícími skutečnému číslování stran nabídek (průběžně od první až do poslední strany ve svazku nabídky). 4) Nepovinné přílohy budou zařazeny až za povinnou část nabídky, a jejich číslování bude pokračováním číslování stran nabídky. Původní číslování stran příloh bude buď potlačeno, nebo bude průběžné číslování odlišeno svým formátem nebo polohou (např. v záhlaví stránky). 5) Místa v textu nabídky, ve kterých bude podrobněji rozpracován popis nabízeného naplnění požadavků zadání, budou označena postranní čarou. 6) Uchazeč může vhodně zvýraznit ty části nabídky, u kterých předpokládá, že budou charakteristické právě pro jím nabízené řešení (odlišné od ostatních uchazečů). 6.3 OBSAH NABÍDKY Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 1) Titulní list nabídky podepsaný zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat; 2) Identifikace uchazeče Krycí list nabídky s identifikačními údaji zadavatele a uchazeče (vzor viz příloha č. 1): název, jméno a příjmení; sídlo, místo podnikání; právní forma; Stránka 17 z 37

18 identifikační číslo; daňové identifikační číslo (je-li přiděleno); statutární orgán, příp. pověřený zástupce; kontaktní osoba odpovědná za vypracování nabídky; telefon uchazeče a kontaktní osoby; ová adresa uchazeče a kontaktní osoby; 3) Nabídková cena zpracovaná v členění dle kap. 5 této zadávací dokumentace; 4) Návrh postupu uskutečnění požadovaných činností po věcné i organizační stránce, včetně představení metody, kterou hodlá uchazeč použít pro naplnění jednotlivých aktivit zakázky dle kap. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč může detailněji rozvést popis naplnění požadavků některých částí a uvést, proč považuje rozšíření za nutné; 5) Časový harmonogram jednotlivých aktivit; 6) Soupis podkladů a údajů pro analýzu a jejich obstarání, pokud uchazeč čerpá údaje pro vypracování zakázky z jiných zdrojů, než které jsou uvedeny v kap. 1.8 této zadávací dokumentace; 7) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 8) Prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky; 9) Místo a datum podpisu; 10) Podpis uchazeče nebo podpis zástupce uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat. 6.4 MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení a koordinace NSRR - 27, Staroměstské nám. 6, Praha LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídka bude doručena výše uvedenou formou na adresu sídla zadavatele nejpozději: Do do 13:00 hodin Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Ministerstva (Provozní doba podatelny je každý pracovní den od 7:45 16:00 hod.). Stránka 18 z 37

19 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, které je tvořeno dílčími kritérii: DÍLČÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK: Celková nabídková cena bez DPH % Kvalita návrhu realizace předmětu plnění % Dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění Pro systematické zpracování a zajištění komparace výsledků analýzy pro dotčené operační programy zpracuje uchazeč metodologii svého postupu při realizaci a řízení zakázky, přístupu k získávání podkladů a relevantních informací a při samotné analýze absorpční kapacity. Návrhu realizace předmětu plnění a návrh metodologie bude součástí nabídky předkládané uchazečem. Součástí nabídky bude rovněž návrh obsahu a struktury výstupu veřejné zakázky. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit, zda a jakým způsobem uchazeč v jím předložené nabídce zpracoval podstatu předmětu plnění veřejné zakázky, zejména způsob zohlednění a navržení metodologie postupu realizace zakázky (včetně chronologicky seřazených kroků a rozpisu prací realizačního týmu). Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takové řešení navržené uchazečem, které maximálně zohlední požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel bude rovněž hodnotit relevanci a logickou provázanost návrhu obsahu a struktury výstupu. Jako vhodnější bude zadavatelem hodnoceno takové řešení, které nejlépe a relevantně vystihne požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a postihne problematiku absorpční kapacity v maximální komplexnosti. METODA HODNOCENÍ Dílčí kritérium Celková výše nabídkové ceny Pro číselně vyjádřitelné kritérium celková výše nabídkové ceny získá nabídka bodovou hodnotu, která vznikne součinem čísla 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky. Nejvhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek minimální hodnotu (cena nabídky). Poč et bodů kritéria = 100 * hodnota nejvhodnější nabídky hodnota nabídky Dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění Pro číselně nevyjádřitelné dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu plnění budou nabídky ohodnoceny na stupnici bodů. Nabídka, která nejlépe splní dané dílčí kritérium, obdrží za toto dílčí kritérium 100 bodů (nejvýhodnější nabídka). Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce: 81 až 100 bodů Plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným Stránka 19 z 37

20 v zadávací dokumentaci. Detailně propracovaný, naprosto vyhovující a jednoznačný návrh realizace předmětu plnění s uvedením popisu vhodně zvolené metodologie, přístupu k získávání podkladů a relevantních informací i konkrétnější podoby obsahu a struktury výstupů zakázky. 61 až 80 bodů Vyhovující a profesionální nabídka s mírně rutinním prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Vyhovující, v detailech méně propracovaný návrh realizace předmětu plnění a popis metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele. 41 až 60 bodů Nabídka vyhovující s výhradami Návrh realizace předmětu plnění i zvolená metodologie vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele, přičemž jejich popis i popis obsahu a struktury výstupů zakázky však nejsou uchazečem detailně specifikovány. 21 až 40 bodů Nabídka vyhovující s velkými výhradami Návrh realizace předmětu plnění i metodologie vedou k naplnění cíle projektu, nejsou však uchazečem kvalitně propracovány a specifikovány s ohledem na potřeby zadavatele. Popis obsahu a struktury výstupů zakázky je nejasný a nejednoznačný. 0 až 20 bodů Nevyhovující nabídka: Uchazeč neporozuměl hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací dokumentaci. Návrh realizace předmětu plnění i metodologie nevede k naplnění cíle projektu. Základní kritérium Ekonomická výhodnost nabídky Bodová ohodnocení, jež získaly nabídky v rámci jednotlivých dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu vážených hodnot za dílčí kritéria (ekonomická výhodnost jednotlivých nabídek) bude stanoveno výsledné pořadí nabídek. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí po doručení nabídek a vypršení lhůty pro podání nabídek, určené zadavatelem. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy s uchazečem a upřesnit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a hodnocených skutečností. Stránka 20 z 37