13. Výchovné osnovy výchovného plánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Výchovné osnovy výchovného plánu"

Transkript

1 Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce úlohy v príprave na Tréning vyučovanie Rozvíjať efektívne Techniky učenia, spôsoby učenia sa ako sa učiť, Motivácia Vysvetlenie Zábavné didaktické hry rozvíjanie vedomostí, Motivácia čítanie textu, reprodukcia príbehu Povzbudenie Motivačné

2 Zíslavať nové poznatky a Práca s informačnými zdrojmi,čítanie s hodnotenie Modelové situácie Prezentácia informácie porozumením, Aktivizácia práca s encyklopédiou a slovníkom, Brainstorming 50 5O sebavzdelávanie Riešenie nových úloh Prezentácia Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

3 Spoločensko - vedná oblasť- etická- mravná Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Obhajovať si svoj Asertivita, Vysvetlenie názor asertívne správanie, jednoduché Povzbudenie 1 1 techniky Hranie rolí 1 1 Hry na presadzovanie Aktivačné hry Vypočuť si Vedenie Vysvetlenie opačný názor rozhovoru, diskusia, Tréning 1 1 dialóg a monológ Aktivačné hry 1 1 Hranie rolí Dramatizácia Spolurozhodovať Spolupráca, o živote v skupine zodpovednosť, pozitívne klímy Motivácia 2 2

4 v oddelení, dodržiavanie Aktivizácia 2 2 školského poriadku ŠKD, Kooperačné hry moje povinnosti Hry na dôveru Hranie rolí Rozvíjať základy Emócie, prečo sme zručností nahnevaní, sebahodnotenia, silné a slabé stránky Vysvetlenie 2 2 sebariadenia, osobnosti, sebamotivácie trpezlivosť, Povzbudenie 2 2 a empatie uspokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Dramatizácia Hranie rolí Hry na úprimnosť Hry na vciťovanie Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Prejavovať úctu Moja rodina,

5 k rodičom, starším čo je domov, vlastné zážitky, Film 2 2 rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, Rozprávka 2 2 tolerancia Hranie rolí Hry na vciťovanie Prejavovať Život so zdravotným ohľaduplnosť postihnutím, k osobám čo je predsudok, Vysvetlenie 2 2 so zdravotným vzťah k deťom postihnutím s handicapom Film 2 2 Rozprávka Hry na vciťovanie Hranie rolí Pochopiť význam Práva dieťaťa, dodržiavania ľudské práva, ľudských práv šikanovanie, Vysvetlenie 2 2 a základných diskriminácia, slobôd moje práva, Brainstorming 2 2 tvoje práva, spolužitie bez násilia Hry na riešenie konfliktov Hry na dôveru Hry na

6 sebapresadzovanie Posilniť základy Slovensko v Európe, hrdosti k národnej Slovensko vo svete, a štátnej príslušnosti úspechy slovenských Vysvetlenie 1 1 športovcov, umelcov Výtvarná práca 1 1 Tvorivá dielňa Film Rozprávka Prejav dôvery, Priateľstvo - môžeš sa na mňa vedieť si vybrať spoľahnúť, a udržať priateľa Vysvetlenie 1 1 riešenie pocitov dôvery Tréning 1 1 Hranie rolí Dramatizácia Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie

7 Využívať všetky Práca s počítačom, dostupné formy komunikácia s komunikácie internetom, Brainstorming 1 1 práca v textovom a grafickom editore Tréning 1 1 Vlastná práca Prezentácia Riešenie úloh Rozlíšiť kultúrne a Vulgarizmy, nekultúrne prejavy slang, gestá, v správaní sa neformálna Vysvetlenie 1 1 komunikácia, spolužitie bez násilia Tréning 1 1 Aktivačné hry Hranie rolí Vedieť samostatne Čo je konflikt z čoho konflikt a kriticky riešiť vzniká, jednoduché konflikty správanie, ktoré Vysvetlenie 2 2 v oddelení podporuje konflikt, správanie, ktoré Hry na riešenie 2 2 konfliktu predchádza konfliktov Hranie rolí Dramatizácia

8 Pomenovať znaky Deľba práce harmonickej v rodine, a problémovej vlastné zážitky, Hranie rolí 2 2 rodiny problémy v rodine, Dramatizácia 2 2 život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Sociálne hry Výtvarná práca Film Rozprávka Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Kultivovať Sebaobsluha, základné poriadok na stole, sebaobslužné a v šatni, Vysvetlenie 3 3 hygienické návyky umývanie rúk,

9 Vedieť si umývanie rúk, Motivácia 3 3 vetranie, telovýchovné chvíľky Aktivizácia Tréning Hodnotenie samostatne Sebahodnotenie, vytýčiť jednoduché poznávanie rôznych osobné ciele profesií, úcta ku Motivácia 6 6 každému povolaniu, dodržovanie denného Povzbudenie 6 6 režimu, vývoj ľudského Rozhovor života: detstvo, dospelosť,staroba, Hranie rolí orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, Sociálne hry budúcnosť Hry na sebapresadzovanie Vychádzka Exkurzia Rozumieť významu Príprava na osobnej vyučovanie, zodpovednosti za splnenie úlohy, Rozhovor 3 3 vykonanú prácu presnosť a čistota práce Tréning 3 3

10 Vysvetlenie Hodnotenie Hry na dôveru Vlastná práca Pojekt Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Vedieť spolupracovať Kladný vzťah so skupinou k spolužiakom, hrdosť na spoločný Motivácia 3 3 výsledok práce Kooperačné hry 3 3 Spoločné podujatia Besiedka Súťaž Rozvíjať základy Práca s rôznym manuálnych a materiálom,

11 technických netradičné pracovné Povzbudenie 8 8 zručností postupy, zhotovenie darčeka, Vysvetlenie 8 8 rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Aktivizácia Tvorivá dielňa Záujmový krúžok Vlastná práca Výstava prác Besiedka Získavať základy Varenie, zručností pečenie, potrebných pre studené jedlo, Tréning 5 5 praktický život poriadok v herni, v triede, Povzbudenie 5 5 sebaobslužné činnosti Aktivačné hry Vlastná práca Výstava Besiedka Získať základné Maska na karneval, zručnosti v tvorbe kalendár oddelenia, jednoduchých návrh oddychového Vysvetlenie 8 8 projektov kútika v oddelení

12 Povzbudenie 8 8 Brainstorming Tvorivá dielňa Kooperačné hry Vlastná práca Prezentácia Prírodovedno - environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Pochopiť základné princípy ochrany Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, životného prostredia pozorovanie zmien Vysvetlenie 4 4 v prírode, šetrenie energiami, Ekologické hry 4 4 vodou, tematická rozprávka Rozvíjať zručnosti pri Starostlivosť jednoduchej činnosti o izbové kvety,

13 na tvorbe a ochrane čistenie prírody a Vysvetlenie 5 5 životného okolia ŠKD, prostredia zber papiera, Motivácia 5 5 Pochopiť význam dodržiavania triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Podstata zdravia, zodpovednosť Aktivizácia Prezentácia základných zásad za svoje zdravie, Vysvetlenie 4 4 zdravej výživy príčiny ochorenia, racionálna strava Aktivizácia 4 4 potravinová pyramída Hranie rolí Poznať základné princípy zdravého Stravovacie návyky, pitný režim, Dramatizácia Film Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž životného štýlu striedanie práce Vysvetlenie 4 4 s odpočinkom,

14 prvá pomoc, Aktivizácia 4 4 obliekanie podľa ročných období Hranie rolí Dramatizácia Film Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž Esteticko-výchovná oblasť-výtvarná-hudobná Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Pochopiť úctu ku kultúrnym Návšteva kina, galérie, múzea, hodnotám kultúrnych pamiatok Vysvetlenie 8 8 v blízkom okolí v obci a v regióne, ľudové tradície Aktivizácia 8 8 a zvyky, povesti,

15 názvy ulíc, Ukážka miestne noviny, história a dnešok Film Rozprávka Výtvarná práca Dramatizácia Výstava prác Súťaž Vychádzka Rozvíjať základy Hudba, Motivácia vzťahu výtvarné umenie, k umeniu tanec, záujmová Ukážka 8 8 činnosť, nácvik programu Povzbudenie 8 8 Rozvíjať talent a špecifické Netradičné výtvarné Návšteva kultúrneho podujatia schopnosti techniky, Motivácia hudobné činnosti, športové činnosti Povzbudenie Brainstorming

16 Rozvíjať základy Záujmová činnosť, Výstava prác Súťaž tvorivých schopností príprava a zručností kultúrneho Motivácia 7 7 vystúpenia Povzbudenie 7 7 Prejavovať pozitívny Úprava triedy, Aktivizácia Brainstorming Prezentácia Výstava prác vzťah k jednoduchej netradičné ozdoby, estetickej úprave úprava zovňajšku Motivácia 5 5 prostredia a svojej osoby Povzbudenie 5 5 Brainstorming Aktivizácia Tvorivá dielňa Podieľať sa na Veľká noc,

17 príprave Deň matiek, kultúrnych Úcta k starším, Motivácia 9 9 podujatí v skupine Vianoce Povzbudenie 9 9 Aktivizácia Objavovať a vnímať krásu Tematická vychádzka, Dramatizácia Besiedka v bežnom živote pozorovanie zmien, Povzbudenie 7 7 audio nahrávka, rozprávka, Pozorovanie 7 7 vlastná skúsenosť Ilustrácia zážitku Telovýchovná,zdravotná,športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať schopnosť Prechádzka,

18 relaxovať pravidelným bicyklovanie, cvičením lyžovanie, Motivácia 6 6 a pohybom plávanie, cvičenie v telocvični, Povzbudenie 6 6 Pochopiť škodlivosť fajčenia, stolný tenis, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, Aktivizácia Tréning alkoholu, alkohol a zdravie, Vysvetlenie 4 4 a iných drog civilizačné choroby Film 4 4 Pochopiť význam pravidelného Otužovanie, relaxačné Beseda s odborníkom Výtvarné stvárnenie zážitku Súťaž pohybu cvičenie, Vysvetlenie 6 6 a cvičenia skupinové hry, netradičné Motivácia 6 6 športové disciplíny a hry Povzbudenie

19 Rozvíjať športový talent Záujmová činnosť, futbal, Aktivizácia Tréning a schopnosti basketbal, Motivácia 4 4 stolný tenis, Povzbudenie 4 4 Aktivizácia Súťaž Rekreačná - turistická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať rýchlosť, obratnosť, Branné hry, hry v teréne blízkeho kondíciu, okolia- Lachovec, Motivácia 8 8 pozorovacie orientácia v teréne - schopnosti detí buzola, mapa... Povzbudenie 8 8

20 Schopnosť zdokonaľovať sa, Hlavné zásady mladého Aktivizácia Tréning Súťaž objavovať vlastné turistu...výstroj, Motivácia 6 6 možnosti, oblečenie spoznávať Vysvetlenie 6 6 okolitý svet, zažívať dobrodružstvá Utvárať správnu Súťaživosť medzi jednotlivými Beseda s odborníkom Film koordináciu oddeleniami ŠKD- Motivácia pohybov, olympiády schopnosť prijať Povzbudenie prehru Tréning Osvojenie si Zaujímavosti informácií o našich veľhorách - Súťaž o krásach Vysoké Tatry, Vysvetlenie 6 6 Slovenska chránené územia

21 prostredníctvom a národné parky SR Motivácia 6 6 rôznych informačných kanálov Utvárať pozitívny vzťah k prírode Relaxačné chvíľky a vychádzky Kvíz Film Súťaž pri pohybových do terénu s malým Motivácia aktivitách vonku prevýšením - Ilonka, Púchovská skala Povzbudenie Tréning Výtvarný zážitok

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Forma výchovy a vzdelávania : denná Výchovný jazyk : slovenský Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : Dátum prerokovania v

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Výchovný program Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ 1 Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Forma výchovy a vzdelávania

Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Forma výchovy a vzdelávania Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove Forma výchovy a vzdelávania Nepretržitá Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH Centrum voľného času Slniečko Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH ( Také sú budúce roky, ako sú vychovaní budúci občania. ) J.A. Komenský Forma výchovy a vzdelávania:

Více

Školský výchovný program Školského klubu detí

Školský výchovný program Školského klubu detí Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov Školský výchovný program Školského klubu detí Motto: Cíťme sa tu ako doma - veľa sa naučíme, zahráme i pobavíme. Forma výchovy a vzdelávania denná

Více

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora Výchovný program pre ŠKD Dúhový svet Šťastie a dúhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánske príslovie ÚPRAVA PLATNOSTI, REEVIDOVANIE

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Názov ŠVP ISCED 1 Názov ŠkVP ISCED I výchova v školskom klube detí Forma dochádzky denná Dĺžka štúdia 4 roky Vyučovací jazyk

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Názov dokumentu Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský Štátne Dátum schválenia

Více

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Dátum Názov tematickej oblasti výchovy Cieľ výchovno-vzdelávacej aktivity Obsah (názov výchovno-vzdelávacej Spoločensko-vedná (SVOV) Slávnostné

Více

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA Školský rok:2011/2012 Trieda: I.A Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kičinová Celoročná téma: Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu Charakteristika triedy Žiaci si postupne zvykajú

Více

ROČNÝ PLÁN ŠKD

ROČNÝ PLÁN ŠKD SEPTEMBER ROČNÝ PLÁN ŠKD 2016-1017 1. Slávnostné zahájenie šk.roka ---- --- 2. Jeseň pani bohatá Pozorovať zmeny v prírode na jeseň. 3. Spoznávame Slovensko Opísať svoje záţitky z ciest na SR. Pozorovanie,

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ UČIŤ SLOVAMI, VYCHOVÁVAŤ PRÍKLADOM Forma výchovy a vzdelávania celodenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď Výchovný program Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk denná slovenský Druh školského zariadenia Dátum prerokovania

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Správanie sa jedálni - kultúra Formovať pravidlá slušného správania sa, stolovania.

Více

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu Výchovný program ŠI Výchovný program školského internátu Školský internát Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely Deti nemôžu vždy robiť to, čo chcú, ale musia vždy chcieť to, čo

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Výchovný program CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK. pri ZŠ Staničná 13 Košice

Výchovný program CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK. pri ZŠ Staničná 13 Košice CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STANIČIARIK pri ZŠ Staničná 13 Košice Vypracovaný na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

V Ý C H O V N Ý P R O G R A M

V Ý C H O V N Ý P R O G R A M Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice V Ý C H O V N Ý P R O G R A M September 2013 Ing. Melánia Konečná riaditeľka ŠI 1 Výchovný program školského internátu Budúcnosť bude patriť nielen rozhľadenému

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Leto odchádza Pozorovať zmeny v prírode na jeseň, školské povinnosti.

Více

ZÁKLADNÁ KOLA MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA VÝCHOVNÝ PROGRAM KOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI ZÁKLADNEJ KOLE MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA S L N I E K O V O

ZÁKLADNÁ KOLA MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA VÝCHOVNÝ PROGRAM KOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI ZÁKLADNEJ KOLE MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA S L N I E K O V O ZÁKLADNÁ KOLA MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA VÝCHOVNÝ PROGRAM KOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI ZÁKLADNEJ KOLE MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA S L N I E K O V O Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh kolského

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Školský klub detí. Školský vzdelávací program. Škola dielňa ľudskosti

Školský klub detí. Školský vzdelávací program. Škola dielňa ľudskosti Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy Školský klub detí Školský vzdelávací program Škola dielňa ľudskosti V ý c h o v n ý p r o g r a m Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Denná

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Výchovný program Centrum pohybu

Výchovný program Centrum pohybu Centrum voľného času pri Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava Výchovný program Centrum pohybu Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava ŠKD pri ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM Motivačný názov: Dúhový svet Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava Riaditeľ: Mgr. Hana Závodná Druh školy: štátna Vyučovací jazyk: slovenský Koordinátorka

Více

Výchovný program pre školský klub detí

Výchovný program pre školský klub detí Školský klub deti pri ZŠ s MŠ Dolinského, Ul. J. V. Dolinského 2, 036 08 Martin 8 Výchovný program pre školský klub detí Motto: Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť Všeobecné údaje

Více

STROM Centrum voľného času, Smreková 39, Žilina

STROM Centrum voľného času, Smreková 39, Žilina STROM Centrum voľného času, Smreková 39, 010 07 Žilina Zbierajme ovocie našich talentov VÝCHOVNÝ PROGRAM Láskou zmeňme kúsok zeme... Forma výchovy a vzdelávania Týždenná Výchovný jazyk Slovenský jazyk

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov VÝCHOVNÉ OSNOVY Príloha č.5 Pracovno-technická oblasť Rozvíjať základy manuálnych zručností, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie Vedieť spolupracovať v skupine, pochopiť význam separovania

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský klub detí pri Základnej škole, Raková č. 950, 023 51 Raková Úspech a spokojnosť pre každého VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná Výchovný jazyk: Slovenský

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více