Životní úroveň a kvalita života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní úroveň a kvalita života"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha Září, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chebu dne Long Nguyen Duc

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu práce Mgr. Lukášovi Urbanovi, PhD. za vedení, uţitečné rady, trpělivost a celkovou odbornou pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Mému otci a mé matce, přátelům a speciálně paní Janě Chmelíkové (bývalé studijní referentce Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni) děkuji za pomoc, motivace, poskytnutí informací o vietnamské komunitě a poskytnutí příjemného a klidného prostředí k napsání této práce.

4 Anotace práce Teoretická část práce je zaměřena na vymezení a stručnou problematizaci základních pojmů, resp. kategorií, sociologie ţivotního stylu a sociologie kultury v kontextech České společnosti. Praktická část má podobu empirické deskripce a multioborové analýzy postavení vietnamské komunity ve vybraných regionech České republiky na počátku 21. století. Annotation The theoretical part is focused on the definition and short problematization of basic terms or category, sociology of lifestyle and sociology of culture in the contexts of Czech society. The practical part takes the form of empirical description and multidisciplinary analysis about the situation of Vietnamese community in selected regions of the Czech Republic at the beginning of 21st century.

5 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 4 TEORITICKÁ ČÁST Kvalita ţivota Ţivotní úroveň Ţivotní podmínky Chudoba a bohatství Příjmy a výdaje Potřeby PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika Vietnamu Oficiální vztah mezi Čechy a Vietnamci Situace Vietnamců v podnikání Ţáci a studenti, kultura, ţivotní styl a způsoby myšlení Rasismus a jeho projevy v České republice Povolání Vietnamců Vietnamská komunita a ilegální činnosti Integrace a poznávání české kultury Manţelství mezi Čechy a Vietnamci Vztah Vietnamců k českým státním orgánům Závěry a doporučení Seznam pouţité literatury

6 Předmluva V dnešní době době rozporuplné individuální i skupinové emancipace - se podstatná část lidí zabývá problematikou kvality (zejména svého okamţitého ) ţivota a (své vlastní okamţité ) ţivotní úrovně. Mnozí z nás doceňují důleţitý význam a vliv na individuální a rodinný ţivot, které se následně promítají do celospolečenské atmosféry. Neţ jsem si vybral téma Kvalita ţivota a ţivotní úroveň jako téma své bakalářské práce, hodně jsem o něm přemýšlel. Uvědomil jsem si, ţe se o něm chci dozvědět více nejen v laicky prosté rovině asi jako většina lidí ale i z odborného hlediska a analyzovat téma hlouběji pomocí sociologických metod. Svojí prací chci prokázat souvislost obou témat, jako jsou ţivotní podmínky, chudoba, bohatství, příjmy a výdaje a ţivotně-stylové potřeby Vietnamců ve vybraných regionech a městech v Čechách. Hlavním důvodem pro napsání této práce je, ţe jsem vietnamským studentem, který ţije 10let v České republice. Chci se na nadcházejících stránkách zamyslet nad postavením naší vietnamské komunity, popsat a analyzovat její vybrané aktuální problémy (sociální, bezpečnostní, ekonomické, právní a další). Ţivot v době specifických pokusů o provozování (postkomunistického, posttransformačního) trţního hospodářství je mnohém odlišný od ekonomiky socialismu a její vliv na majoritní společnost i malé komunity ze zahraničí je značný. Zajímá mě interference kultur obou států (národů, etnických komunit), z nichţ jeden leţí na východě a druhý na západě světa. Jako občana a vysokoškolského studenta mne zajímají otázky vlivu cizího jazyka na ţivot komunity, vytváření nových společenských stylů, fenomény rasismu, xenofobie, ilegálních podnikatelských aktivit, prostituce a podobně To vše mne inspirovalo k tomu, abych se snaţil popsat vztahy mezi Vietnamci a Čechy zejména v kulturní, ekonomické a politické oblasti ţivota. 3

7 Úvod Pro dnešní společnosti není kvalita ţivota a ţivotní styl rozhodně novým tématem, ale patří k důleţitým problémům, které kaţdý stát (společnost) musí řešit ve svém strategickém plánu, aby systematicky zlepšoval ţivotní podmínky svých obyvatel. Zajištění tzv. dobré kvality ţivota a vyšší ţivotní úrovně není snadný úkol. Rozhodně ne dnes, v době celosvětové hospodářské krize, finanční nestability a vynuceného omezení výdobytku sociálního státu minulého století. Kaţdý se snaţí dosáhnout na lepší ţivot, a proto nutkavě přemýšlí o faktorech, které působí na jeho ţivotní projekt, ideály (sny). Primárním cílem mé práce je s dopomocí tzv. sociologického přístupu k problému popsat a analyzovat postavení vietnamské komunity v některých regionech v České republice; při tom se snaţit zúročit osobní znalost prostředí a konfrontovat s aktuálními statistickými údaji (např. Českého statistického úřadu). Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována rozboru základních pojmů a kategorií sociologie ţivotního stylu v kontextech českého společnosti konce 20. a začátku 21. století. V další kapitole se uţ více zaměřím hlouběji na související problémy kvality ţivota a ţivotní úrovně jako ţivotní podmínky, potřeby, výdaje a příjmy, bohatství a chudoba. Ve druhé části se nachází deskripce a multioborová analýza postavení vietnamské komunity v České republice. Bude v ní detailně popisováno a analyzováno tradiční zaměstnání Vietnamců, jejich nejčastěji zapojení do ilegální činnosti, vztah Vietnamců k českým státním a obecním orgánům, reflektovány otázky rasismu, jazykových bariér a další. Všechny dohromady by měly vytvořit ucelený (komplexní) snímek vietnamské komunity ţijící v České republice. Po přípravu textu práce významně inspirovala kniha Sociologie ţivotního stylu od autorů Jana Duffková, Lukáš Urban a Josef Dubský. Právě na základě tohoto textu provedu bliţší popis kategorie jako ţivotní úroveň a kvalitu ţivota včetně mnoha jejich strukturálních aspektů. Rozhodl jsem se pro to z důvodu, ţe se jedná o pojmy široké a poměrně abstraktní. 4

8 TEORITICKÁ ČÁST 1. Kvalita života Kvalita života patří v sociologické teorii a v kontextech problematiky ţivotního stylu mezi ty nejrůzněji a také nejobtíţněji definovatelné. Obecně se pojem pouţívá v nejrůznějších souvislostech, a to nejen vědeckých, ale i politických, publicistických a dokonce i marketingových a reklamních. V úsilí o pozitivní vymezení kvality života většina autorů spíše rozvíjí pojetí ţivota : Kvalita ţivota označuje kvalitu existence (bytí) popsatelné, kvalitativními parametry lidského ţivota (ţivotního způsobu, ţivotního stylu, event. podmínek ţivota). V české sociologické literatuře se objevuje i pojetí, u něhoţ dnes lze uţ jen těţko určit původního autora: kvalita ţivota je komplexní, integrální charakteristika postavení člověka ve společnosti s aspekty sociálně-ekonomickými, politickými, kulturními a ekologickými. 1 Na úrovni empirické se provádí měření kvality ţivota pomocí sledování různých indikátorů, které se vztahují k politickému a sociálnímu prostředí, ekonomickému, sociokulturnímu a přírodnímu prostředí, oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, oblasti veřejných sluţeb a dopravy, rekreaci, konzumu zboţí a sluţeb, bydlení atd. To je přístup uplatněný v celosvětovém výzkumu, kvality ţivota a ţivotní úrovně vedeném společností Mercer Human Resource Consulting. 2 Problematika kvality ţivota je popisována velkou skupinou sociologů prostřednictvím monitoringu její subjektivní stránky (subjektivní proţívání a pocity jednotlivce, stav vědomí subjektu a jeho vlastní hodnocení jako je spokojenost a štěstí). Kategorie kvality ţivota se rozvíjela postupně ve dvou zaměřeních: nejdříve vize melioristická (snaha o zlepšení, zdokonalení stávajících institucí byla vedena pod heslem Jak ţít lépe ) a později vize radikálně alternativní (snaha o vytvoření něčeho jiného, neţ toho, co existuje v současnosti, byla a je ve znamení motta Jak ţít jinak ). 3 1 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie Životního Stylu. Vyd. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN Zdroj: Mercer LLC [online]. United States : Mercer LLC, 2010, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idcontent= >. 3 BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York : [s.n.], s. ISBN

9 Kvalitativní parametry se postupně začaly prosazovat i na úrovni hodnocení stavu a vývoje různých společností, kde v současnosti nejčastěji doplňují (někdy i přímo střídají) dříve preferované ukazatele vysloveně ekonomické, kvantitativní. Nejpouţívanější ekonomický ukazatel hrubého domácího produktu HDP (HDP ve skutečnosti neměří celkový blahobyt lidí, ale jen výkonnost dané země v produkci zboţí a sluţeb, a navíc jen v produkci, kterou lze prodat a koupit; pozn. a růst HDP nemusí automaticky znamenat růst blahobytu.) tak je pro řadu cílů přinejmenším doplňován svou kvalitativní obdobou, ukazatelem lidského rozvoje HDI. Index kvality života (2011) 4 se skládá z řady dílčích sloţek, stanovená váha se přiděluje v celkovém indexu: Ţivotní náklady (20% z celku) Kultura a volný čas (10%) Hospodářství (15%) Ţivotní prostředí (5%) Svoboda (10%) Zdraví (10%) Infrastruktura (10%) Bezpečnost a rizika (10%) Klima (10%) 4 International Living [online]. United States : International Living, 2010, [cit ]. International Living s Quality of Life Index 2011: Where the Numbers Come From. Dostupné z WWW: <http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-index-2011-where-the-numbers-come-from/>. 6

10 2. Životní úroveň Podle jednoho z nejrozšířenějších pojetí se životní úrovní rozumí stupeň uspokojování potřeb obyvatelstva a souhrn podmínek, za nichţ jsou tyto potřeby uspokojovány. 5 Ţivotní úroveň je určována reálnými příjmy lidí a vyjadřuje především materiální a ekonomické podmínky člověka. Způsob života je dává do souvislosti se ţivotními projevy a celkovým průběhem ţivota, prostřednictvím kterého lidé aktivně podřizují podmínky ţivota své vědomé kontrole. 6 Veřejné sluţby, jejichţ rozsah i kvalita ovlivňuje ţivotní úroveň, mají charakter tzv. veřejného statku. Veřejný statek označuje veřejné financované komodity, z nichţ mají nebo mohou mít prospěch všichni členové společnosti a u nichţ není moţné nebo účelné stanovit podíl jednotlivých spotřebitelů na jejich uţití, případně, u nichţ není věcně moţné nebo ekonomicky či jinak účelné kohokoli vylučovat z jejich spotřeby. Klasickými příklady jsou (vybráno namátkou): silnice, mosty, kanalizace, veřejné osvětlení, obrana, policie, justice, zdravotní prevence, ţivotní prostředí, výţiva (její kvalita), osobní bezpečnost, pocit sociální jistoty, zdravotní péče, úroveň a moţnosti přístupu ke vzdělání, pracovní podmínky, moţnosti seberealizace, moţnosti kulturního trávení volného času, svoboda, demokratičnost politického systému, míra tolerance ve společnosti, úroveň respektování lidských práv, míra solidarity apod. 7 Souhrn podmínek, za nichţ jsou potřeby uspokojovány, je moţné konkretizovat v několika skupinách: hmotné podmínky: zejména ţivotní prostředí, sociální podmínky: mzdová politika (podmínky rozdělování), systém veřejných sluţeb a veřejných statků, sociální politika nároky obyvatel na zvláštní sociální příjmy, časově-pracovní podmínky: délka pracovní doby, pracovní podmínky, rozsah a moţnosti vyuţití volného času. 5 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 79. ISBN VAĎUROVÁ, Helena - MÜHLPACHR, Pavel. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. Neuveden. ISBN DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 80. ISBN

11 Představu o konkrétním obsahu ţivotní úrovně je moţné si utvořit na základě struktury životní úrovně. Ţivotní úroveň se strukturuje v zásadě do těch podskupin: spotřeba hmotných statků obyvatelstvem spotřeba obyvatelstvem placených sluţeb úroveň bydlení zaměstnanost a pracovní podmínky úroveň školství úroveň zdravotní péče komplex sociálního zabezpečení rozsah volného času a podmínky jeho vyuţití úroveň ţivotního prostředí Ţivotní úroveň bývá charakterizována jako ekonomický základ ţivotního způsobu, vytváří pro ţivotní styl člověka určitý ekonomický (finanční) rámec. V současné době se objevily moţnosti ţivota na úvěr, např. vyuţívání různých hypoték, půjček, nákupů na splátky, úvěrů, které krátkodobě umoţňují jedinci ţít finančně náročnějším ţivotním stylem, neţ by v dané době odpovídalo jeho reálným financím. 8 Další výklad pro přehlednost vychází ze dvou momentů ţivotní úrovně: příjmů a majetku na straně jedné a výdajů (vlastní spotřeby) na straně druhé. 8 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 81. ISBN

12 3. Životní podmínky Ţivotní styl je ovlivňován v zásadě dvěma faktory vnějším faktorem, coţ jsou ţivotní podmínky, jakoţto v daném okamţiku existující objektivní skutečnosti, a vnitřním faktorem, coţ je člověk jako nejkonkrétnější subjekt ţivotního způsobu, jeho osobnost se všemi potřebami, hodnotami, dovednostmi, zkušenostmi, schopnostmi, ambicemi apod. Životní podmínky označují všechny (objektivní) skutečnosti, v nichţ se rozvíjí společenská existence v určité etapě historického vývoje, mají roli určitého rámce východiska ţivotního stylu individua. Jednotlivec na tyto ţivotní podmínky reaguje, resp. musí nějak reagovat: jednak tím, ţe k nim zaujímá určitý postoj, hodnotí je z hlediska toho, zda a jak odpovídají jeho hodnotám, potřebám atd., jednak tím, ţe na základě svého postoje k ţivotním podmínkám konkretizuje a specifikuje svůj vlastní, individuální ţivotní styl (v duchu této představy se někdy vyzdvihuje teze, ţe ţivotní styl je v podstatě reakcí člověka na ţivotní podmínky). Ţivotní podmínky lze specifikovat z různých hledisek a přístupů. Nejvíce o obsahu a povaze ţivotních podmínek však zřejmě vypovídá následující členění: 9 geografické a ekologické biologické demografické sociálně-politické a politické sociálně-ekonomické a ekonomické kulturní a obecně ideové technologické 9 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Sociologický koncept ţivotního stylu, s. 70. ISBN

13 4. Chudoba a bohatství Chudoba jako taková je konceptem popisujícím souhrn určitých podmínek, v nichţ se někteří lidé ocitají, přičemţ můţe být pojímána jako existenční stav, politický a praktický koncept, morální kategorie, sociální problém aj Ve své podstatě jde o pojem ve značné míře zatíţený hodnocením (oproti tomu nerovnost je pojmem neutrálním, deskriptivním) chudoba je pojímána jako neakceptovatelná nerovnost, resp. její neakceptovatelný důsledek. Ve vývoji pojetí chudoby v teorii i v realitě se odráţí celkový vývoj společnosti, resp. vývoj rozvinutých zemí světa, coţ je moţné demonstrovat na příkladu vývoje jednoho ze základních termínů, které se pouţívají při popisu a analýze chudoby: ţivotní minimum. Zprvu se prosazovalo čistě fyzické, fyziologické a absolutní pojetí, např. fyzické minimum podle anglického ekonoma přelomu 18. a 19. století Davida Ricarda je takové, bez jehoţ dosaţení by člověk zemřel hlady (právě toto pojetí se dodnes často vztahuje na realitu nejméně rozvinutých zemí světa). Pro pozdější dobu je charakteristické změkčování, překračování hranic čistě fyzické existence a důraz je kladen na relativnost pojetí, např. fyzicko-psychické minimum jako takové, které umoţňuje lidsky důstojný ţivot. Dnes se dokonce ţivotní minimum chápe výslovně i jako problém zdravotnický a psychologický. V současnosti je minimum členěno zhruba na čtyři základní kategorie: fyziologické minimum (hranice fyzického přeţití) ţivotní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněţních příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb. 10 existenční minimum (hranice reprodukce pracovní síly, hranice bídy): je minimální hranicí peněţních příjmů, která se povaţuje za nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umoţňující přeţití. Existenční minimum nelze pouţít u nezaopatřeného dítěte, u poţivatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. sociální minimum: příjem, který odráţí celkovou ţivotní úroveň v dané zemi. Nejniţší přijatelné uspokojování všech potřeb člověka. 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010, [cit ]. Ţivotní a existenční minimum. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/3213>. 10

14 Schéma pojetí sociálního a existenčního minima podle spotřeby: 11 Průměrná spotřeba ½ průměrné spotřeby SOCIÁLNÍ MINIMUM PÁSMO CHUDOBY 1/3 průměrné spotřeby EXISTENČNÍ MINIMUM 5. Příjmy a výdaje Spotřeba je z ekonomického pohledu chápána jako součást procesu výroby, v níţ se výrobky a sluţby stávají předmětem uţití, prostředkem uspokojování ţivotních potřeb členů společnosti. Pro ţivotní způsob je nejdůleţitější spotřeba osobní, vymezovaná jako uspokojování hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva, k čemuţ slouţí osobní příjmy. Osobní spotřeba se realizuje třemi způsoby: nákupem zboţí v obchodech, pouţíváním placených sluţeb a naturální spotřebou. Spotřeba jednotlivce a domácnosti je ovlivňována mnoha faktory, především výší příjmu, rozsahem a formou alespoň částečného financování některých výrobků či sluţeb prostřednictvím státu, strukturou a rozsahem potřeb jedince a nabídkou trhu. Důleţitým nástrojem pro sledování osobní spotřeby je tzv. spotřební koš soubor zboţí a sluţeb, který má odráţet rozsah a strukturu typické spotřeby obyvatelstva (v r obsahoval více neţ 1000 poloţek). Pomocí tohoto ukazatele zjišťovaného z údajů tzv. statistiky rodinných účtů je moţné srovnávat rozdíly ve spotřebě jednotlivých typů domácností, vypočítat index ţivotních nákladů a obecně zkoumat vývoj spotřeby. 11 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 88. ISBN

15 Spotřební vydání domácností a jednotlivců se člení obvykle do následujících skupin: Potraviny a nealkoholické nápoje (20%) Alkoholické nápoje, tabák (narkotika) (3%) Odívání a obuv (5%) Bydlení, voda, energie, paliva (20%) Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy (7%) Zdraví (2%) Doprava (11%) Pošty a telekomunikace (5%) Rekreace a kultura (10%) Vzdělávání (1%) Stravování a ubytování (5%) Ostatní zboţí a sluţby (osobní péče, sociální péče, pojištění) (11%) Za základní výdaje bývají povaţovány dvě poloţky: potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, event. čtyři poloţky, kdy se k předchozím dvěma dodávají ještě bloky dopravy a spojů a péče o zdraví. Podle počtu těchto poloţek se hovoří o tzv. dvojboji nebo čtyřboji, kdy se sleduje podíl výdajů daných nejdůleţitějších poloţek na celkových výdajích jednotlivce a domácnosti. Do kategorie příjmů se v našich podmínkách zahrnují následující poloţky: Výdělečná činnost po odečtení daní Výnos z nemovitostí po odečtení daní Dividendy apod. po odečtení daní Peněţité dávky nemocenského a důchodového zabezpečení Rodičovský příspěvek Zabezpečení uchazečů o zaměstnání (podpora v nezaměstnanosti) Různé dávky sociální péče Výţivné Peněţní příjmy se obvykle dále dělí na hrubé a čisté. Do hrubých peněţních příjmů nejsou započteny vybrané úspory, přijaté bezhotovostní půjčky, úvěry a výpůjčky. Čisté peněţní 12

16 příjmy vznikají z hrubých příjmů odečtením částek na zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daně z příjmů. Hrubé peněţní příjmy se dále dělí na příjmy z pracovní činnosti, sociální a ostatní. Pracovní příjmy označují příjmy z pracovní činnosti v pracovně-právním, sluţebním a členském poměru nebo v podnikání a v jiné samostatné výdělečné činnosti (pracovní příjmy jiţ delší dobu v průměru představují okolo 75% všech příjmů našich domácností). Mzdy, jakoţto příjmy ze závislé činnosti, tvoří hlavní zdroj příjmů většiny populace. Sociální příjmy představují dávky sociální podpory. Do ostatních příjmů pak patří jednak kapitálové příjmy (výnosy z vlastnictví, prodej cenných papírů), jednak jiné příjmy (prodej nemovitostí, movitých věcí, pojistné náhrady od pojišťoven, podpory sociálního charakteru, dary od příbuzných a příjmy jinde neuvedené). Důleţitými termíny jsou i nominální a reálná mzda. Zjednodušeně řečeno nominální mzda představuje určitý objem peněţních jednotek, zatímco reálná mzda vyjadřuje, co je moţné si za danou nominální mzdu pořídit (koupit), to znamená, ţe mzda se zde uvádí do souvislosti se spotřebitelskými cenami, kupní silou. V této souvislosti je nutné upozornit na to, ţe mzda či plat nejsou jedinými příjmy v obecném slova smyslu, které můţe člověku jeho zaměstnání a pracovní činnost přinést. Nezanedbatelné mohou být mimoplatové výhody (bonusy), jejichţ význam zejména od 90. let minulého století u nás stoupá. Mimoplatové výhody nejsou vyjadřovány penězi, ale přesto mohou výrazně ovlivnit rozpočet domácnosti, a to v jeho výdajové části některé výdaje člověk díky nim nemusí nést plně ze svého finančního příjmu. Dříve k nejčastějším mimoplatovým bonusům patřily stravenky, jejichţ hodnotu zčásti nebo i zcela hradil zaměstnavatel, v současnosti je škála mnohem širší: firemní automobil, firemní mobilní telefon, penzijní připojištění, pojistné, výhodnější půjčky, příspěvky na dovolenou, volný vstup do fitcentra nebo sauny apod. Ve výčtu základních kategorií spojených s příjmy obyvatelstva nesmí chybět jeden specifický termín, jehoţ skutečný význam není tak jednoznačný a jednoduchý, jak by se moţná na první pohled zdálo: průměrná mzda. První důleţitá okolnost, kterou si lidé často plně a do důsledků neuvědomují, spočívá v tom, ţe průměrná mzda je statistickým ukazatelem vzniklým zprůměrováním, takţe při rostoucí diferenciaci mezd je běţné, ţe na průměrnou mzdu nedosahují v našich podmínkách dlouhodobě zhruba 2/3 zaměstnanců. Druhý moment souvisí s tím, ţe ve statistikách se v tomto případě nejedná o vyčerpávající šetření, coţ znamená, ţe 13

17 při zprůměrování do součtu mezd, které se následně dělí počtem pracujících osob, nejsou zahrnuti všichni pracující a všechny firmy, organizace, společnosti apod. Vývoj mezd a platů u nás dostal zásadně nový základ po r od dřívější příjmové nivelizace (minimální rozdíly v příjmech) se přešlo v souvislosti se změnou společenskoekonomického uspořádání k současné diferenciaci platů a mezd. Tato stále se prohlubující diferenciace znamená, ţe rozpětí moţných příjmů se zvětšuje, minimální a maximální příjmy se od sebe vzdalují. Výše příjmu konkrétních jednotlivců samozřejmě závisí na jejich pracovních výkonech (schopnostech, dovednostech, zkušenostech, kreativitě, spolehlivosti apod.), ale také na některých obecnějších momentech. Na obecné celospolečenské úrovni k základním faktorům diferenciace pracovního příjmu patří především: Odvětví Region Forma vlastnictví Zaměstnání profese Vzdělání pracovníka Pohlaví pracovníka (gender) Majetek je vytvářen příjmy a úzce s nimi souvisí, i kdyţ nemusí automaticky platit jednoduchá úvaha typu čím vyšší příjem, tím větší majetek. Velmi ilustrativním příkladem z naší reality po r jsou restituenti, tedy lidé, kteří svůj nezřídka velký majetek získali v restitucích. Obecně to pochopitelně platí o jakémkoli zděděném majetku, kdy příjem dědice nehraje ţádnou roli. V rámci zkoumání ţivotního způsobu se v realitě nejčastěji sledují konkrétní ukazatelé vybavenosti domácností (v běţných, nespecializovaných empirických výzkumech se de facto nikdy nezkoumá vlastnictví akcií, podílových fondů a dalších finančních, bankovních produktů, investice do uměleckých děl či šperků apod. nikdy se nesledují dokonce ani úspory). V našich podmínkách jde zpravidla o vlastnictví bytu/domu, automobilu a spotřebních předmětů v domácnosti typu televize, telefonu, mikrovlnné trouby, hi-fi přístroje apod. a od 90. let minulého století samozřejmě vlastnictví mobilního telefonu, počítače a přípojky k internetu. 14

18 Vybavenost domácností je v současné době výrazně závislá na věku, vzdělání a příjmech jejích členů. Obecně platí, ţe čím jsou členové domácnosti mladší, vzdělanější a mají vyšší příjmy, tím je jejich domácnost vybavenější. Průměrná mzda v loňském roce vzrostla meziročně o 463 korun na Kč, byla tak vyšší o dvě procenta. Reálně po odečtení inflace se zvýšila o 0,5 procenta. V samotném loňském 4. čtvrtletí průměrná mzda meziročně stoupla o 239 korun na Kč, tedy o 0,9 procenta. Český statistický úřad dnes informoval, ţe je to nejniţší růst od počátku časové řady v roce Podle analytiků zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu niţší, neţ je statistický průměr FinančníNoviny.cz - redakce Česká tisková kancelář [online]. Praha : FinančníNoviny.cz - redakce Česká tisková kancelář, 2010, [cit ]. Loňská průměrná mzda byla Kč, meziročně o 46Kč vyšší. Dostupné z WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/lonska-prumerna-mzda-byla kcmezirocne-o-463-kc-vyssi/ >. 15

19 6. Potřeby Potřeby představují soubor vrozených či získaných poţadavků organismu, které u daného jedince (sociálního útvaru, společnosti) vyvolávají pocit jistého nedostatku a motivují ho k cílenému jednání. Potřeby člověka aktivizují do té doby, dokud není jejich poţadavek uspokojen. Na základě individuálních i skupinových potřeb se rozvíjejí zájmy, které jsou motivovány esteticky, náboţensky, ekonomicky nebo politicky. Potřeby se dají členit různým způsobem a z několika hledisek. V současné době se asi nejčastěji pracuje s dělením potřeb podle amerického humanistického psychologa Abrahama H. Maslowa ( ). 13 seberealizační potřeby metapotřeby potřeba sebeúcty potřeba lásky potřeba někam patřit potřeby bezpečí a zajištění fyziologické potřeby (př.: potřeba potravy, kyslíku, spánku, pohybu) základní potřeby 13 URBAN, Lukáš. Sociologie. Vyd.1. Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN

20 PRAKTICKÁ ČÁST 1. Charakteristika Vietnamu Vietnam - celým názvem Vietnamská socialistická republika - je země s dlouhým pobřeţím, tři čtvrtiny území jsou pokryté horami a lesy. Celé území je rozděleno na severní část a jiţní část. Sever má čtyři zřetelné zóny s monzunovým podnebím, na jihu jsou dvě deštivá a suchá období s tropickým monzunovým klimatem. Sloţitý systém řek je podmínkou pro rozvoj vodních elektráren. Počet vietnamského obyvatelstva narůstal rychle. Na počátku 20. století ţilo ve Vietnamu asi 19 milionů obyvatel. Během poloviny 20. století jiţ překročil jejich počet 25 milionů a do konce tohoto století se předpokládá, ţe Vietnam bude mít více neţ 80 milionů obyvatel. Hlavní město Hanoj leţí v severní části, město Ho Chi Minh se nachází v jiţní části, kde je také koncentrace nákupních center a politiky země. Důleţitá jsou také centrální pobřeţní města, která sehrála nesmírně důleţitou roli v rozvoji námořní dopravy a dalších sluţeb. Vietnam má různorodou a bohatou kulturu s 54 etnickými skupinami, z nichţ je největší etnická skupina Kinh. Vietnam je země mnoha náboţenství. Většina lidí uctívá své předky, mnoho obyvatel však vyznává jinou lidovou víru, jako např. Dao Mau. Někteří věřící se hlásí k buddhismu, jiní vyznávají konfucionismus a taoismus. Ţivot spojený s bojem na obranu naší země se odehrává po mnoho let. Vietnam je stále ještě v procesu národního rozvoje. V současnosti dělá Vietnam velké pokroky v rozvoji technologií, ekonomiky a reforem státního aparátu pro větší prosperitu ţivota vietnamského obyvatelstva. Vietnam jako člen ASEAN vţdy podporoval vstřícnou zahraniční politiku se zeměmi v tomto regionu. Aktivně zapojuje další organizace k rozšíření zahraničního obchodu, investic, vývozu a dovozu ze světa. Toto úsilí vyvrcholilo vstupem do Světové obchodní organizace - WTO. V minulosti musel Vietnam dováţet řadu produktů ze zahraničí, ale v současné době je druhým největším vývozcem rýţe na světě po Thajsku. 17

21 V současné době čelí Vietnam ekonomickým potíţím, které jsou důsledkem světové finanční krize z roku Ještě v současné době nejsou vyřešeny inflace, devalvace, pokles HDP, coţ způsobuje sníţení kvality ţivota a ţivotní úrovně. Vlivy krize nemají dopad jen na obyvatelstvo Vietnamu, ale projevují se i u malých vietnamských komunit ve světě. Aktivními vládními opatřeními a ekonomickou strategií však dochází postupně k překonávání důsledků krize a zlepšování ţivotní úrovně. Vietnamská ekonomika zaznamenala v minulém roce impozantní růst ve výši 6,8%. Většina předpovědí vývoje vietnamské ekonomiky v tomto roce je opět velmi pozitivní. Vietnam by se měl v roce 2011 znovu zařadit mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa s předpokládaným tempem růstu HDP ve výši 7-7,5%. Problémem však bude narůstající vnitřní i vnější makroekonomické nestabilita. Vietnamská ekonomika pokračovala v minulém roce v poměrně rychlém a stabilním růstu. Tempo růstu HDP za celý rok 2010 je odhadováno na 6,8% (v poslední čtvrtině roku rostla vietnamská ekonomika dokonce tempem 7,3%). Zatímco ostatní části světa se zotavují z globální ekonomické krize poměrně pomalu, region východní Asie zaznamenává v pokrizovém období velmi slušný růst a Vietnam patří v rámci tohoto regionu k nejrychleji rostoucím zemím. Ve srovnání s většinou ostatních asijských zemí byl navíc růst Vietnamu stabilní i před krizí a i v průběhu krize zaznamenala vietnamská ekonomika pouze mírný pokles tempa růstu. 18

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ. Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života. Ing. Tomáš Vanický

EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ. Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života. Ing. Tomáš Vanický EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života Ing. Tomáš Vanický ForPasiv 2014 Obsah Investice můj dům, můj hrad Investice do života Investice do energie MŮJ DŮM, MŮJ

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více