Životní úroveň a kvalita života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní úroveň a kvalita života"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha Září, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chebu dne Long Nguyen Duc

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu práce Mgr. Lukášovi Urbanovi, PhD. za vedení, uţitečné rady, trpělivost a celkovou odbornou pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Mému otci a mé matce, přátelům a speciálně paní Janě Chmelíkové (bývalé studijní referentce Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni) děkuji za pomoc, motivace, poskytnutí informací o vietnamské komunitě a poskytnutí příjemného a klidného prostředí k napsání této práce.

4 Anotace práce Teoretická část práce je zaměřena na vymezení a stručnou problematizaci základních pojmů, resp. kategorií, sociologie ţivotního stylu a sociologie kultury v kontextech České společnosti. Praktická část má podobu empirické deskripce a multioborové analýzy postavení vietnamské komunity ve vybraných regionech České republiky na počátku 21. století. Annotation The theoretical part is focused on the definition and short problematization of basic terms or category, sociology of lifestyle and sociology of culture in the contexts of Czech society. The practical part takes the form of empirical description and multidisciplinary analysis about the situation of Vietnamese community in selected regions of the Czech Republic at the beginning of 21st century.

5 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 4 TEORITICKÁ ČÁST Kvalita ţivota Ţivotní úroveň Ţivotní podmínky Chudoba a bohatství Příjmy a výdaje Potřeby PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika Vietnamu Oficiální vztah mezi Čechy a Vietnamci Situace Vietnamců v podnikání Ţáci a studenti, kultura, ţivotní styl a způsoby myšlení Rasismus a jeho projevy v České republice Povolání Vietnamců Vietnamská komunita a ilegální činnosti Integrace a poznávání české kultury Manţelství mezi Čechy a Vietnamci Vztah Vietnamců k českým státním orgánům Závěry a doporučení Seznam pouţité literatury

6 Předmluva V dnešní době době rozporuplné individuální i skupinové emancipace - se podstatná část lidí zabývá problematikou kvality (zejména svého okamţitého ) ţivota a (své vlastní okamţité ) ţivotní úrovně. Mnozí z nás doceňují důleţitý význam a vliv na individuální a rodinný ţivot, které se následně promítají do celospolečenské atmosféry. Neţ jsem si vybral téma Kvalita ţivota a ţivotní úroveň jako téma své bakalářské práce, hodně jsem o něm přemýšlel. Uvědomil jsem si, ţe se o něm chci dozvědět více nejen v laicky prosté rovině asi jako většina lidí ale i z odborného hlediska a analyzovat téma hlouběji pomocí sociologických metod. Svojí prací chci prokázat souvislost obou témat, jako jsou ţivotní podmínky, chudoba, bohatství, příjmy a výdaje a ţivotně-stylové potřeby Vietnamců ve vybraných regionech a městech v Čechách. Hlavním důvodem pro napsání této práce je, ţe jsem vietnamským studentem, který ţije 10let v České republice. Chci se na nadcházejících stránkách zamyslet nad postavením naší vietnamské komunity, popsat a analyzovat její vybrané aktuální problémy (sociální, bezpečnostní, ekonomické, právní a další). Ţivot v době specifických pokusů o provozování (postkomunistického, posttransformačního) trţního hospodářství je mnohém odlišný od ekonomiky socialismu a její vliv na majoritní společnost i malé komunity ze zahraničí je značný. Zajímá mě interference kultur obou států (národů, etnických komunit), z nichţ jeden leţí na východě a druhý na západě světa. Jako občana a vysokoškolského studenta mne zajímají otázky vlivu cizího jazyka na ţivot komunity, vytváření nových společenských stylů, fenomény rasismu, xenofobie, ilegálních podnikatelských aktivit, prostituce a podobně To vše mne inspirovalo k tomu, abych se snaţil popsat vztahy mezi Vietnamci a Čechy zejména v kulturní, ekonomické a politické oblasti ţivota. 3

7 Úvod Pro dnešní společnosti není kvalita ţivota a ţivotní styl rozhodně novým tématem, ale patří k důleţitým problémům, které kaţdý stát (společnost) musí řešit ve svém strategickém plánu, aby systematicky zlepšoval ţivotní podmínky svých obyvatel. Zajištění tzv. dobré kvality ţivota a vyšší ţivotní úrovně není snadný úkol. Rozhodně ne dnes, v době celosvětové hospodářské krize, finanční nestability a vynuceného omezení výdobytku sociálního státu minulého století. Kaţdý se snaţí dosáhnout na lepší ţivot, a proto nutkavě přemýšlí o faktorech, které působí na jeho ţivotní projekt, ideály (sny). Primárním cílem mé práce je s dopomocí tzv. sociologického přístupu k problému popsat a analyzovat postavení vietnamské komunity v některých regionech v České republice; při tom se snaţit zúročit osobní znalost prostředí a konfrontovat s aktuálními statistickými údaji (např. Českého statistického úřadu). Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována rozboru základních pojmů a kategorií sociologie ţivotního stylu v kontextech českého společnosti konce 20. a začátku 21. století. V další kapitole se uţ více zaměřím hlouběji na související problémy kvality ţivota a ţivotní úrovně jako ţivotní podmínky, potřeby, výdaje a příjmy, bohatství a chudoba. Ve druhé části se nachází deskripce a multioborová analýza postavení vietnamské komunity v České republice. Bude v ní detailně popisováno a analyzováno tradiční zaměstnání Vietnamců, jejich nejčastěji zapojení do ilegální činnosti, vztah Vietnamců k českým státním a obecním orgánům, reflektovány otázky rasismu, jazykových bariér a další. Všechny dohromady by měly vytvořit ucelený (komplexní) snímek vietnamské komunity ţijící v České republice. Po přípravu textu práce významně inspirovala kniha Sociologie ţivotního stylu od autorů Jana Duffková, Lukáš Urban a Josef Dubský. Právě na základě tohoto textu provedu bliţší popis kategorie jako ţivotní úroveň a kvalitu ţivota včetně mnoha jejich strukturálních aspektů. Rozhodl jsem se pro to z důvodu, ţe se jedná o pojmy široké a poměrně abstraktní. 4

8 TEORITICKÁ ČÁST 1. Kvalita života Kvalita života patří v sociologické teorii a v kontextech problematiky ţivotního stylu mezi ty nejrůzněji a také nejobtíţněji definovatelné. Obecně se pojem pouţívá v nejrůznějších souvislostech, a to nejen vědeckých, ale i politických, publicistických a dokonce i marketingových a reklamních. V úsilí o pozitivní vymezení kvality života většina autorů spíše rozvíjí pojetí ţivota : Kvalita ţivota označuje kvalitu existence (bytí) popsatelné, kvalitativními parametry lidského ţivota (ţivotního způsobu, ţivotního stylu, event. podmínek ţivota). V české sociologické literatuře se objevuje i pojetí, u něhoţ dnes lze uţ jen těţko určit původního autora: kvalita ţivota je komplexní, integrální charakteristika postavení člověka ve společnosti s aspekty sociálně-ekonomickými, politickými, kulturními a ekologickými. 1 Na úrovni empirické se provádí měření kvality ţivota pomocí sledování různých indikátorů, které se vztahují k politickému a sociálnímu prostředí, ekonomickému, sociokulturnímu a přírodnímu prostředí, oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, oblasti veřejných sluţeb a dopravy, rekreaci, konzumu zboţí a sluţeb, bydlení atd. To je přístup uplatněný v celosvětovém výzkumu, kvality ţivota a ţivotní úrovně vedeném společností Mercer Human Resource Consulting. 2 Problematika kvality ţivota je popisována velkou skupinou sociologů prostřednictvím monitoringu její subjektivní stránky (subjektivní proţívání a pocity jednotlivce, stav vědomí subjektu a jeho vlastní hodnocení jako je spokojenost a štěstí). Kategorie kvality ţivota se rozvíjela postupně ve dvou zaměřeních: nejdříve vize melioristická (snaha o zlepšení, zdokonalení stávajících institucí byla vedena pod heslem Jak ţít lépe ) a později vize radikálně alternativní (snaha o vytvoření něčeho jiného, neţ toho, co existuje v současnosti, byla a je ve znamení motta Jak ţít jinak ). 3 1 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie Životního Stylu. Vyd. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN Zdroj: Mercer LLC [online]. United States : Mercer LLC, 2010, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idcontent= >. 3 BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York : [s.n.], s. ISBN

9 Kvalitativní parametry se postupně začaly prosazovat i na úrovni hodnocení stavu a vývoje různých společností, kde v současnosti nejčastěji doplňují (někdy i přímo střídají) dříve preferované ukazatele vysloveně ekonomické, kvantitativní. Nejpouţívanější ekonomický ukazatel hrubého domácího produktu HDP (HDP ve skutečnosti neměří celkový blahobyt lidí, ale jen výkonnost dané země v produkci zboţí a sluţeb, a navíc jen v produkci, kterou lze prodat a koupit; pozn. a růst HDP nemusí automaticky znamenat růst blahobytu.) tak je pro řadu cílů přinejmenším doplňován svou kvalitativní obdobou, ukazatelem lidského rozvoje HDI. Index kvality života (2011) 4 se skládá z řady dílčích sloţek, stanovená váha se přiděluje v celkovém indexu: Ţivotní náklady (20% z celku) Kultura a volný čas (10%) Hospodářství (15%) Ţivotní prostředí (5%) Svoboda (10%) Zdraví (10%) Infrastruktura (10%) Bezpečnost a rizika (10%) Klima (10%) 4 International Living [online]. United States : International Living, 2010, [cit ]. International Living s Quality of Life Index 2011: Where the Numbers Come From. Dostupné z WWW: <http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-index-2011-where-the-numbers-come-from/>. 6

10 2. Životní úroveň Podle jednoho z nejrozšířenějších pojetí se životní úrovní rozumí stupeň uspokojování potřeb obyvatelstva a souhrn podmínek, za nichţ jsou tyto potřeby uspokojovány. 5 Ţivotní úroveň je určována reálnými příjmy lidí a vyjadřuje především materiální a ekonomické podmínky člověka. Způsob života je dává do souvislosti se ţivotními projevy a celkovým průběhem ţivota, prostřednictvím kterého lidé aktivně podřizují podmínky ţivota své vědomé kontrole. 6 Veřejné sluţby, jejichţ rozsah i kvalita ovlivňuje ţivotní úroveň, mají charakter tzv. veřejného statku. Veřejný statek označuje veřejné financované komodity, z nichţ mají nebo mohou mít prospěch všichni členové společnosti a u nichţ není moţné nebo účelné stanovit podíl jednotlivých spotřebitelů na jejich uţití, případně, u nichţ není věcně moţné nebo ekonomicky či jinak účelné kohokoli vylučovat z jejich spotřeby. Klasickými příklady jsou (vybráno namátkou): silnice, mosty, kanalizace, veřejné osvětlení, obrana, policie, justice, zdravotní prevence, ţivotní prostředí, výţiva (její kvalita), osobní bezpečnost, pocit sociální jistoty, zdravotní péče, úroveň a moţnosti přístupu ke vzdělání, pracovní podmínky, moţnosti seberealizace, moţnosti kulturního trávení volného času, svoboda, demokratičnost politického systému, míra tolerance ve společnosti, úroveň respektování lidských práv, míra solidarity apod. 7 Souhrn podmínek, za nichţ jsou potřeby uspokojovány, je moţné konkretizovat v několika skupinách: hmotné podmínky: zejména ţivotní prostředí, sociální podmínky: mzdová politika (podmínky rozdělování), systém veřejných sluţeb a veřejných statků, sociální politika nároky obyvatel na zvláštní sociální příjmy, časově-pracovní podmínky: délka pracovní doby, pracovní podmínky, rozsah a moţnosti vyuţití volného času. 5 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 79. ISBN VAĎUROVÁ, Helena - MÜHLPACHR, Pavel. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. Neuveden. ISBN DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 80. ISBN

11 Představu o konkrétním obsahu ţivotní úrovně je moţné si utvořit na základě struktury životní úrovně. Ţivotní úroveň se strukturuje v zásadě do těch podskupin: spotřeba hmotných statků obyvatelstvem spotřeba obyvatelstvem placených sluţeb úroveň bydlení zaměstnanost a pracovní podmínky úroveň školství úroveň zdravotní péče komplex sociálního zabezpečení rozsah volného času a podmínky jeho vyuţití úroveň ţivotního prostředí Ţivotní úroveň bývá charakterizována jako ekonomický základ ţivotního způsobu, vytváří pro ţivotní styl člověka určitý ekonomický (finanční) rámec. V současné době se objevily moţnosti ţivota na úvěr, např. vyuţívání různých hypoték, půjček, nákupů na splátky, úvěrů, které krátkodobě umoţňují jedinci ţít finančně náročnějším ţivotním stylem, neţ by v dané době odpovídalo jeho reálným financím. 8 Další výklad pro přehlednost vychází ze dvou momentů ţivotní úrovně: příjmů a majetku na straně jedné a výdajů (vlastní spotřeby) na straně druhé. 8 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 81. ISBN

12 3. Životní podmínky Ţivotní styl je ovlivňován v zásadě dvěma faktory vnějším faktorem, coţ jsou ţivotní podmínky, jakoţto v daném okamţiku existující objektivní skutečnosti, a vnitřním faktorem, coţ je člověk jako nejkonkrétnější subjekt ţivotního způsobu, jeho osobnost se všemi potřebami, hodnotami, dovednostmi, zkušenostmi, schopnostmi, ambicemi apod. Životní podmínky označují všechny (objektivní) skutečnosti, v nichţ se rozvíjí společenská existence v určité etapě historického vývoje, mají roli určitého rámce východiska ţivotního stylu individua. Jednotlivec na tyto ţivotní podmínky reaguje, resp. musí nějak reagovat: jednak tím, ţe k nim zaujímá určitý postoj, hodnotí je z hlediska toho, zda a jak odpovídají jeho hodnotám, potřebám atd., jednak tím, ţe na základě svého postoje k ţivotním podmínkám konkretizuje a specifikuje svůj vlastní, individuální ţivotní styl (v duchu této představy se někdy vyzdvihuje teze, ţe ţivotní styl je v podstatě reakcí člověka na ţivotní podmínky). Ţivotní podmínky lze specifikovat z různých hledisek a přístupů. Nejvíce o obsahu a povaze ţivotních podmínek však zřejmě vypovídá následující členění: 9 geografické a ekologické biologické demografické sociálně-politické a politické sociálně-ekonomické a ekonomické kulturní a obecně ideové technologické 9 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Sociologický koncept ţivotního stylu, s. 70. ISBN

13 4. Chudoba a bohatství Chudoba jako taková je konceptem popisujícím souhrn určitých podmínek, v nichţ se někteří lidé ocitají, přičemţ můţe být pojímána jako existenční stav, politický a praktický koncept, morální kategorie, sociální problém aj Ve své podstatě jde o pojem ve značné míře zatíţený hodnocením (oproti tomu nerovnost je pojmem neutrálním, deskriptivním) chudoba je pojímána jako neakceptovatelná nerovnost, resp. její neakceptovatelný důsledek. Ve vývoji pojetí chudoby v teorii i v realitě se odráţí celkový vývoj společnosti, resp. vývoj rozvinutých zemí světa, coţ je moţné demonstrovat na příkladu vývoje jednoho ze základních termínů, které se pouţívají při popisu a analýze chudoby: ţivotní minimum. Zprvu se prosazovalo čistě fyzické, fyziologické a absolutní pojetí, např. fyzické minimum podle anglického ekonoma přelomu 18. a 19. století Davida Ricarda je takové, bez jehoţ dosaţení by člověk zemřel hlady (právě toto pojetí se dodnes často vztahuje na realitu nejméně rozvinutých zemí světa). Pro pozdější dobu je charakteristické změkčování, překračování hranic čistě fyzické existence a důraz je kladen na relativnost pojetí, např. fyzicko-psychické minimum jako takové, které umoţňuje lidsky důstojný ţivot. Dnes se dokonce ţivotní minimum chápe výslovně i jako problém zdravotnický a psychologický. V současnosti je minimum členěno zhruba na čtyři základní kategorie: fyziologické minimum (hranice fyzického přeţití) ţivotní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněţních příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb. 10 existenční minimum (hranice reprodukce pracovní síly, hranice bídy): je minimální hranicí peněţních příjmů, která se povaţuje za nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umoţňující přeţití. Existenční minimum nelze pouţít u nezaopatřeného dítěte, u poţivatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. sociální minimum: příjem, který odráţí celkovou ţivotní úroveň v dané zemi. Nejniţší přijatelné uspokojování všech potřeb člověka. 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010, [cit ]. Ţivotní a existenční minimum. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/3213>. 10

14 Schéma pojetí sociálního a existenčního minima podle spotřeby: 11 Průměrná spotřeba ½ průměrné spotřeby SOCIÁLNÍ MINIMUM PÁSMO CHUDOBY 1/3 průměrné spotřeby EXISTENČNÍ MINIMUM 5. Příjmy a výdaje Spotřeba je z ekonomického pohledu chápána jako součást procesu výroby, v níţ se výrobky a sluţby stávají předmětem uţití, prostředkem uspokojování ţivotních potřeb členů společnosti. Pro ţivotní způsob je nejdůleţitější spotřeba osobní, vymezovaná jako uspokojování hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva, k čemuţ slouţí osobní příjmy. Osobní spotřeba se realizuje třemi způsoby: nákupem zboţí v obchodech, pouţíváním placených sluţeb a naturální spotřebou. Spotřeba jednotlivce a domácnosti je ovlivňována mnoha faktory, především výší příjmu, rozsahem a formou alespoň částečného financování některých výrobků či sluţeb prostřednictvím státu, strukturou a rozsahem potřeb jedince a nabídkou trhu. Důleţitým nástrojem pro sledování osobní spotřeby je tzv. spotřební koš soubor zboţí a sluţeb, který má odráţet rozsah a strukturu typické spotřeby obyvatelstva (v r obsahoval více neţ 1000 poloţek). Pomocí tohoto ukazatele zjišťovaného z údajů tzv. statistiky rodinných účtů je moţné srovnávat rozdíly ve spotřebě jednotlivých typů domácností, vypočítat index ţivotních nákladů a obecně zkoumat vývoj spotřeby. 11 DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Vyd.1. Plzeň : Aleš Čeněk, Ţivotní úroveň a / nebo kvalita ţivota, s. 88. ISBN

15 Spotřební vydání domácností a jednotlivců se člení obvykle do následujících skupin: Potraviny a nealkoholické nápoje (20%) Alkoholické nápoje, tabák (narkotika) (3%) Odívání a obuv (5%) Bydlení, voda, energie, paliva (20%) Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy (7%) Zdraví (2%) Doprava (11%) Pošty a telekomunikace (5%) Rekreace a kultura (10%) Vzdělávání (1%) Stravování a ubytování (5%) Ostatní zboţí a sluţby (osobní péče, sociální péče, pojištění) (11%) Za základní výdaje bývají povaţovány dvě poloţky: potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, event. čtyři poloţky, kdy se k předchozím dvěma dodávají ještě bloky dopravy a spojů a péče o zdraví. Podle počtu těchto poloţek se hovoří o tzv. dvojboji nebo čtyřboji, kdy se sleduje podíl výdajů daných nejdůleţitějších poloţek na celkových výdajích jednotlivce a domácnosti. Do kategorie příjmů se v našich podmínkách zahrnují následující poloţky: Výdělečná činnost po odečtení daní Výnos z nemovitostí po odečtení daní Dividendy apod. po odečtení daní Peněţité dávky nemocenského a důchodového zabezpečení Rodičovský příspěvek Zabezpečení uchazečů o zaměstnání (podpora v nezaměstnanosti) Různé dávky sociální péče Výţivné Peněţní příjmy se obvykle dále dělí na hrubé a čisté. Do hrubých peněţních příjmů nejsou započteny vybrané úspory, přijaté bezhotovostní půjčky, úvěry a výpůjčky. Čisté peněţní 12

16 příjmy vznikají z hrubých příjmů odečtením částek na zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daně z příjmů. Hrubé peněţní příjmy se dále dělí na příjmy z pracovní činnosti, sociální a ostatní. Pracovní příjmy označují příjmy z pracovní činnosti v pracovně-právním, sluţebním a členském poměru nebo v podnikání a v jiné samostatné výdělečné činnosti (pracovní příjmy jiţ delší dobu v průměru představují okolo 75% všech příjmů našich domácností). Mzdy, jakoţto příjmy ze závislé činnosti, tvoří hlavní zdroj příjmů většiny populace. Sociální příjmy představují dávky sociální podpory. Do ostatních příjmů pak patří jednak kapitálové příjmy (výnosy z vlastnictví, prodej cenných papírů), jednak jiné příjmy (prodej nemovitostí, movitých věcí, pojistné náhrady od pojišťoven, podpory sociálního charakteru, dary od příbuzných a příjmy jinde neuvedené). Důleţitými termíny jsou i nominální a reálná mzda. Zjednodušeně řečeno nominální mzda představuje určitý objem peněţních jednotek, zatímco reálná mzda vyjadřuje, co je moţné si za danou nominální mzdu pořídit (koupit), to znamená, ţe mzda se zde uvádí do souvislosti se spotřebitelskými cenami, kupní silou. V této souvislosti je nutné upozornit na to, ţe mzda či plat nejsou jedinými příjmy v obecném slova smyslu, které můţe člověku jeho zaměstnání a pracovní činnost přinést. Nezanedbatelné mohou být mimoplatové výhody (bonusy), jejichţ význam zejména od 90. let minulého století u nás stoupá. Mimoplatové výhody nejsou vyjadřovány penězi, ale přesto mohou výrazně ovlivnit rozpočet domácnosti, a to v jeho výdajové části některé výdaje člověk díky nim nemusí nést plně ze svého finančního příjmu. Dříve k nejčastějším mimoplatovým bonusům patřily stravenky, jejichţ hodnotu zčásti nebo i zcela hradil zaměstnavatel, v současnosti je škála mnohem širší: firemní automobil, firemní mobilní telefon, penzijní připojištění, pojistné, výhodnější půjčky, příspěvky na dovolenou, volný vstup do fitcentra nebo sauny apod. Ve výčtu základních kategorií spojených s příjmy obyvatelstva nesmí chybět jeden specifický termín, jehoţ skutečný význam není tak jednoznačný a jednoduchý, jak by se moţná na první pohled zdálo: průměrná mzda. První důleţitá okolnost, kterou si lidé často plně a do důsledků neuvědomují, spočívá v tom, ţe průměrná mzda je statistickým ukazatelem vzniklým zprůměrováním, takţe při rostoucí diferenciaci mezd je běţné, ţe na průměrnou mzdu nedosahují v našich podmínkách dlouhodobě zhruba 2/3 zaměstnanců. Druhý moment souvisí s tím, ţe ve statistikách se v tomto případě nejedná o vyčerpávající šetření, coţ znamená, ţe 13

17 při zprůměrování do součtu mezd, které se následně dělí počtem pracujících osob, nejsou zahrnuti všichni pracující a všechny firmy, organizace, společnosti apod. Vývoj mezd a platů u nás dostal zásadně nový základ po r od dřívější příjmové nivelizace (minimální rozdíly v příjmech) se přešlo v souvislosti se změnou společenskoekonomického uspořádání k současné diferenciaci platů a mezd. Tato stále se prohlubující diferenciace znamená, ţe rozpětí moţných příjmů se zvětšuje, minimální a maximální příjmy se od sebe vzdalují. Výše příjmu konkrétních jednotlivců samozřejmě závisí na jejich pracovních výkonech (schopnostech, dovednostech, zkušenostech, kreativitě, spolehlivosti apod.), ale také na některých obecnějších momentech. Na obecné celospolečenské úrovni k základním faktorům diferenciace pracovního příjmu patří především: Odvětví Region Forma vlastnictví Zaměstnání profese Vzdělání pracovníka Pohlaví pracovníka (gender) Majetek je vytvářen příjmy a úzce s nimi souvisí, i kdyţ nemusí automaticky platit jednoduchá úvaha typu čím vyšší příjem, tím větší majetek. Velmi ilustrativním příkladem z naší reality po r jsou restituenti, tedy lidé, kteří svůj nezřídka velký majetek získali v restitucích. Obecně to pochopitelně platí o jakémkoli zděděném majetku, kdy příjem dědice nehraje ţádnou roli. V rámci zkoumání ţivotního způsobu se v realitě nejčastěji sledují konkrétní ukazatelé vybavenosti domácností (v běţných, nespecializovaných empirických výzkumech se de facto nikdy nezkoumá vlastnictví akcií, podílových fondů a dalších finančních, bankovních produktů, investice do uměleckých děl či šperků apod. nikdy se nesledují dokonce ani úspory). V našich podmínkách jde zpravidla o vlastnictví bytu/domu, automobilu a spotřebních předmětů v domácnosti typu televize, telefonu, mikrovlnné trouby, hi-fi přístroje apod. a od 90. let minulého století samozřejmě vlastnictví mobilního telefonu, počítače a přípojky k internetu. 14

18 Vybavenost domácností je v současné době výrazně závislá na věku, vzdělání a příjmech jejích členů. Obecně platí, ţe čím jsou členové domácnosti mladší, vzdělanější a mají vyšší příjmy, tím je jejich domácnost vybavenější. Průměrná mzda v loňském roce vzrostla meziročně o 463 korun na Kč, byla tak vyšší o dvě procenta. Reálně po odečtení inflace se zvýšila o 0,5 procenta. V samotném loňském 4. čtvrtletí průměrná mzda meziročně stoupla o 239 korun na Kč, tedy o 0,9 procenta. Český statistický úřad dnes informoval, ţe je to nejniţší růst od počátku časové řady v roce Podle analytiků zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu niţší, neţ je statistický průměr FinančníNoviny.cz - redakce Česká tisková kancelář [online]. Praha : FinančníNoviny.cz - redakce Česká tisková kancelář, 2010, [cit ]. Loňská průměrná mzda byla Kč, meziročně o 46Kč vyšší. Dostupné z WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/lonska-prumerna-mzda-byla kcmezirocne-o-463-kc-vyssi/ >. 15

19 6. Potřeby Potřeby představují soubor vrozených či získaných poţadavků organismu, které u daného jedince (sociálního útvaru, společnosti) vyvolávají pocit jistého nedostatku a motivují ho k cílenému jednání. Potřeby člověka aktivizují do té doby, dokud není jejich poţadavek uspokojen. Na základě individuálních i skupinových potřeb se rozvíjejí zájmy, které jsou motivovány esteticky, náboţensky, ekonomicky nebo politicky. Potřeby se dají členit různým způsobem a z několika hledisek. V současné době se asi nejčastěji pracuje s dělením potřeb podle amerického humanistického psychologa Abrahama H. Maslowa ( ). 13 seberealizační potřeby metapotřeby potřeba sebeúcty potřeba lásky potřeba někam patřit potřeby bezpečí a zajištění fyziologické potřeby (př.: potřeba potravy, kyslíku, spánku, pohybu) základní potřeby 13 URBAN, Lukáš. Sociologie. Vyd.1. Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN

20 PRAKTICKÁ ČÁST 1. Charakteristika Vietnamu Vietnam - celým názvem Vietnamská socialistická republika - je země s dlouhým pobřeţím, tři čtvrtiny území jsou pokryté horami a lesy. Celé území je rozděleno na severní část a jiţní část. Sever má čtyři zřetelné zóny s monzunovým podnebím, na jihu jsou dvě deštivá a suchá období s tropickým monzunovým klimatem. Sloţitý systém řek je podmínkou pro rozvoj vodních elektráren. Počet vietnamského obyvatelstva narůstal rychle. Na počátku 20. století ţilo ve Vietnamu asi 19 milionů obyvatel. Během poloviny 20. století jiţ překročil jejich počet 25 milionů a do konce tohoto století se předpokládá, ţe Vietnam bude mít více neţ 80 milionů obyvatel. Hlavní město Hanoj leţí v severní části, město Ho Chi Minh se nachází v jiţní části, kde je také koncentrace nákupních center a politiky země. Důleţitá jsou také centrální pobřeţní města, která sehrála nesmírně důleţitou roli v rozvoji námořní dopravy a dalších sluţeb. Vietnam má různorodou a bohatou kulturu s 54 etnickými skupinami, z nichţ je největší etnická skupina Kinh. Vietnam je země mnoha náboţenství. Většina lidí uctívá své předky, mnoho obyvatel však vyznává jinou lidovou víru, jako např. Dao Mau. Někteří věřící se hlásí k buddhismu, jiní vyznávají konfucionismus a taoismus. Ţivot spojený s bojem na obranu naší země se odehrává po mnoho let. Vietnam je stále ještě v procesu národního rozvoje. V současnosti dělá Vietnam velké pokroky v rozvoji technologií, ekonomiky a reforem státního aparátu pro větší prosperitu ţivota vietnamského obyvatelstva. Vietnam jako člen ASEAN vţdy podporoval vstřícnou zahraniční politiku se zeměmi v tomto regionu. Aktivně zapojuje další organizace k rozšíření zahraničního obchodu, investic, vývozu a dovozu ze světa. Toto úsilí vyvrcholilo vstupem do Světové obchodní organizace - WTO. V minulosti musel Vietnam dováţet řadu produktů ze zahraničí, ale v současné době je druhým největším vývozcem rýţe na světě po Thajsku. 17

21 V současné době čelí Vietnam ekonomickým potíţím, které jsou důsledkem světové finanční krize z roku Ještě v současné době nejsou vyřešeny inflace, devalvace, pokles HDP, coţ způsobuje sníţení kvality ţivota a ţivotní úrovně. Vlivy krize nemají dopad jen na obyvatelstvo Vietnamu, ale projevují se i u malých vietnamských komunit ve světě. Aktivními vládními opatřeními a ekonomickou strategií však dochází postupně k překonávání důsledků krize a zlepšování ţivotní úrovně. Vietnamská ekonomika zaznamenala v minulém roce impozantní růst ve výši 6,8%. Většina předpovědí vývoje vietnamské ekonomiky v tomto roce je opět velmi pozitivní. Vietnam by se měl v roce 2011 znovu zařadit mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa s předpokládaným tempem růstu HDP ve výši 7-7,5%. Problémem však bude narůstající vnitřní i vnější makroekonomické nestabilita. Vietnamská ekonomika pokračovala v minulém roce v poměrně rychlém a stabilním růstu. Tempo růstu HDP za celý rok 2010 je odhadováno na 6,8% (v poslední čtvrtině roku rostla vietnamská ekonomika dokonce tempem 7,3%). Zatímco ostatní části světa se zotavují z globální ekonomické krize poměrně pomalu, region východní Asie zaznamenává v pokrizovém období velmi slušný růst a Vietnam patří v rámci tohoto regionu k nejrychleji rostoucím zemím. Ve srovnání s většinou ostatních asijských zemí byl navíc růst Vietnamu stabilní i před krizí a i v průběhu krize zaznamenala vietnamská ekonomika pouze mírný pokles tempa růstu. 18

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Tabulka. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2009) Graf. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2000-2009) Tabulka. Mzdová mezera ve vybraných zemích Vysvětlení mzdového rozdílu Jak vysvětlit,

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Inflace. Ing. Dagmar Palatová.

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Inflace. Ing. Dagmar Palatová. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Inflace Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Inflace - pojmy inflace makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny růst

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ. Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života. Ing. Tomáš Vanický

EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ. Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života. Ing. Tomáš Vanický EKONOMIKA PASIVNÍCH DOMŮ Nejsem tak bohatý, abych investoval do laciného života Ing. Tomáš Vanický ForPasiv 2014 Obsah Investice můj dům, můj hrad Investice do života Investice do energie MŮJ DŮM, MŮJ

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více