Městská nákladní doprava a logistika 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská nákladní doprava a logistika 1"

Transkript

1 Městská nákladní doprava a logistika 1

2 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a výukových kurzů a učebních materiálů. Projekt je orientován na vysokoškolské vzdělávací instituty. Vzhledem k rozsahu a (v některých případech) počtu jednotlivých projektů není možné podrobně vysvětlit každý jednotlivý výsledek a zahrnout jej do těchto písemných materiálů. Následující soubor materiálů by měl spíše fungovat jako PORTÁL usnadňující přednášejícím přístup k jednotlivým projektům a jejich podrobným výsledkům. Prezentovaný materiál si proto nečiní nárok na úplnost. Vzhledem k tomu, že jsou očekávání jednotlivých přednášejících ohledně využití těchto materiálů velmi rozmanitá v široké škále od 'přehledu výsledků výzkumu EU v oblasti konkrétního tématu' ke 'speciálním podrobným výsledkům jediného výzkumného projektu', snažili jsme se učinit přijatelný kompromis a (víceméně) naplnit očekávání všech uživatelských skupin. Následující příručka obsahuje výsledky výzkumných projektů EU a doplňující výsledky národních výzkumných projektů. Vedení projektu PORTAL tímto děkuje svým partnerům a spolupracovníkům zapojeným do následujících projektů. Úplný seznam projektů, konsorcií a citované literatury je uveden na konci materiálu. Tento materiál shrnující výsledky projektu na téma Městská nákladní doprava a logistika sestavil Ulrich Schäffeler a Jost Wichser (oba z IVT-ETH, Institut pro dopravní plánování a systémy, Švýcarský federální technologický institut) v roce 2001 a po workshopu s přednášejícími v roce 2002 byl materiál dále upraven. LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Městská nákladní doprava a logistika 2

3 Obsah 1. Úvod Úvod Definice nákladní dopravy v městských oblastech Důležitost městské nákladní dopravy... 6 Problémy vyvolané městskou nákladní dopravou... 6 Nutnost městské nákladní dopravy Vazby na politiku EU Shrnutí Úvod do logistiky Logistika jako pojem Logistický proces... 9 Struktura... 9 Ekonomické zásady v logistice Osobní doprava nákladní doprava Zbožní toky a nákladní doprava Pojmy spojené se zbožními toky Dopravní proces Vlastnosti nákladní dopravy v městských oblastech Vnější marginální podmínky Prostorová omezení...16 Dopravní infrastruktura...16 Ohled na životní prostředí Vztahy v rámci dopravního řetězce Příjemci bez vlastní expediční logistiky Příjemci s expediční logistikou koordinovanou distribuční firmou Příjemci s vlastní koordinovanou expediční logistikou Výsledné problémy Nedostatek dozoru nad celým systémem Problémy spojené se zásobováním Suboptimální dopravní řetězce z makroekonomického hlediska Možnosti optimalizace Nové formy organizací Střediska pro distribuci zboží Nedostatek zájmu ze strany podnikového managementu Nedostatek ochoty ke spolupráci Nedostatek pochopení důležitosti Zmenšení potřeby Nákladové vesnice (Střediska zbožní přepravy) Služby infrastruktury Pozitivní makroekonomické efekty Potenciální negativní efekty Nový technický rozvoj Nové technologie překládky Provozní požadavky Menší kontejnery v logistice [14] Co jsou malé kontejnery z technického hlediska Návrhy norem na malé kontejnery Zkušenosti s malými kontejnery Další vývoj Městská nákladní doprava a logistika 3

4 4.14 Mechanismy administrativního řízení [1] Potenciální oblasti použití kontrolních mechanismů Národní rozdíly / Místní úpravy Doporučení pro další studium Cvičení Neúčelná nákladní doprava Cíle Otázky k diskuzi Efektivita malých kontejnerů Cíle Otázky k diskusi Hledání politických kompromisů Cíle Otázky k diskusi Nákladové vesnice Cíle Otázky k diskusi Rejstřík Literatura Konsorcia projektů...45 Městská nákladní doprava a logistika 4

5 1. Úvod 1.1 Úvod V následujících kapitolách jsou vysvětleny specifické charakteristiky nákladní dopravy v městských nebo velkoměstských oblastech. Vzhledem k tomu, že dopravní řetězce typicky tvoří technicky i organizačně jeden celek a překračují zeměpisné hranice městských oblastí, není možné se zabývat pouze studiem městské nákladní dopravy. Následující kapitola proto pojednává o celém dopravním řetězci. Nákladní doprava v městských oblastech se často spojuje s pojmem městská logistika. Městská logistika ve smyslu dodávek zboží (ve formě nákladů) do městských center je součástí tématu zde pojednávaného. Nákladní doprava v městských oblastech však zahrnuje mnohem více než pouze obsluhu a odvoz z městských center. 1.2 Definice nákladní dopravy v městských oblastech Podmínky, za kterých musí v městských oblastech fungovat nákladní doprava, se velmi liší od podmínek ve venkovských oblastech. Jedním důvodem charakterizujícím nákladní dopravu v městských oblastech je zvýšená citlivost hustě osídlených oblastí na životního prostředí. Následkem toho byl v této oblasti v posledních letech proveden rozsáhlý výzkum. Tyto nové vývojové trendy v oblasti nákladní dopravy se však zatím nedostaly do popředí, i když mají zásadní význam pro rozvoj do budoucnosti. Zlepšení jsou možná pouze tehdy, když budou všichni účastnící dobře obeznámeni s novými znalostmi a začnou je uvádět do praxe. Political regulations Hard marginal conditons Management Forces Positve macroeconomic effects Goaloriented manipulation Present process Present Urban Freight Transport Research and Development New concepts for Urban Freight transport Rigid (way of) thinking Negative maro-economic effects Future process obrázek 1 - Důležitost výzkumu v oblasti městské nákladní dopravy Městská nákladní doprava a logistika 5

6 1.3 Důležitost městské nákladní dopravy V Evropě žije v městských oblastech více než 75 % obyvatelstva [3] a v důsledku toho je do městských oblastí soustředěna rovněž průmyslová výroba. To vytváří vysoký potenciál pro nákladní dopravu. Z celkového dopravního provozu v městských oblastech je podíl nákladní dopravy (nákladní automobily > 3,5 to) cca 10 %. Kdyby sem však byly zahrnuty dodávky a osobní auta, která v posledních letech značně nabyla na důležitosti, byl by tento podíl mnohem vyšší [13]. Důležitost městské nákladní dopravy je rovněž možné ukázat rozložením nákladů v rámci řetězce nákladní dopravy. Podíl nakládacích a expedičních operací, který se často odehrává v městských oblastech, činí v celkových nákladech od dodavatele k objednavateli v kombinované dopravě okolo 40 % [7]. Váhu těchto nákladů dále zvyšuje snižování zásob, menší objem zásilek a vzrůst jejich počtu. Problémy vyvolané městskou nákladní dopravou Vzhledem k velké hustotě osídlení v městských oblastech a omezeným zdrojům (infrastruktura, zdroje životního prostředí, ), se musí městská nákladní doprava potýkat s mnoha obtížemi. Kromě vysoké hustoty obyvatel a spotřeby je zde samozřejmě také vysoká hustota zástavby. Dopravní infrastruktura je tudíž velmi omezená a možnosti jejího rozšíření jsou limitovány nedostatkem nevyužívaných prostor. Podzemní stavby jsou naopak velmi nákladné a jsou finančně realizovatelné pouze v několika málo případech. Vedle omezení v důsledku dopravní infrastruktury mají v městských oblastech hlavní význam aspekty životního prostředí. Tyto vysoké požadavky jsou spojeny s velkou hustotou osídlení. V městské oblasti Brémy v Německu (~ obyvatel) spotřebuje denně doprava (nákladní a osobní) více než 500 tun paliva. To vede k emisím škodlivin do ovzduší v hodnotách: Oxidy uhelnaté 34 to/den Částice 0,16 to/den NOx 18 to/den CH 8 to den Podíl nákladní dopravy na spotřebě energie a znečištění je vyšší než její odpovídající procentový poměr ve vozidlo/kilometrech [13]. Dalším aspektem životního prostředí je hluk způsobený dopravou v městských oblastech. V Zürichu (Švýcarsko) žije třetina obyvatel v oblastech s emisemi hluku přesahujícími limity obsažené ve federálním zákoně na ochranu proti hluku [12]. Nutnost městské nákladní dopravy Navzdory problémům popsaným v předchozí kapitole je prospěch plynoucí pro celou společnost z omezení nákladní dopravy v městských centrech sporný. Pro hospodářskou konkurenci v městské oblasti je velmi důležité zaručit volnou a levnou výměnu zboží. Ve srovnání s nákupními středisky na okraji měst mohou být městská Městská nákladní doprava a logistika 6

7 střediska v nevýhodě, pokud je doprava dodávek zboží příliš drahá. V tomto kontextu je třeba vzít v úvahu, že jedno nákladní auto zásobující obchod v obytné čtvrti způsobuje méně problémů než 100 soukromých aut, která přivážejí stejné množství zboží z nákupního střediska mimo tuto čtvrt. 1.4 Vazby na politiku EU Jedním z ústředních cílů Evropské unie je harmonizovat a integrovat hospodářskou činnost v rámci Unie. Tento cíl je samozřejmě úzce spojen s nutností vybudovat účinný zbožní dopravní systém. A přestože se delší část řetězce nákladní dopravy realizuje mezi regiony, téměř veškerý náklad nakonec skončí v městských oblastech, neboť právě zde je spotřebitelský trh. Rovněž z jiných důvodů většinou daných péčí o životní prostředí prosazuje Unie politiku zaměřenou na otázky dopravy. Navíc platí, že mnoho problémů, které tato politická linie řeší (znečištění vzduchu, dopravní zácpy) se nejvýrazněji projevuje právě v městských oblastech. Proto je rozumné věřit, že by městská nákladní doprava měla být jakousi ústřední otázkou při utváření evropské politiky. V dokumentech publikovaných Komisí na podporu utváření společné evropské dopravní politiky se však fakticky otázky týkající se městské logistiky zmiňují pouze výjimečně. Složitost tohoto problému, zejména vazby na obchodní konkurenci a omezený prostor pro veřejné iniciativy, který z toho vyplývá, může být důvodem, proč se v oficiálních dokumentech o této otázce hovoří relativně málo. Složitost těchto otázek byla poprvé vyložena v zeleném dokumentu Dopad dopravy na životní prostředí, COM(92)46, vydaném v roce Píše se zde, že Dopravu zboží je nutné vidět jako nedílnou součást výrobního a distribučního procesu. Jsou zde uvedeny příklady strukturálních změn, které vyvolaly obecný vzestup poptávky po zbožní dopravě. Tyto příklady zahrnují management přesného načasování a výrobu orientovanou na zákazníka. Probíhá zde diskuse o výběru druhu dopravy pro přepravu nákladů a závěrem se konstatuje, že kvalitativní aspekty jako spolehlivost a flexibilita mohou nabývat na významu. O distribuci v rámci města, lokálních terminálech atd. se zde však konkrétně nemluví. Ve druhé polovině 90. let se obšírná diskuse o dopravní politice soustředila na otázky spojené se zpoplatňováním. V důsledku toho byl v roce 1998 vydán bílý dokument: Spravedlivé platby za použití infrastruktury. Tento materiál navrhoval kroky zaměřené na praktickou realizaci společného systému zpoplatnění dopravy v rámci celé Unie. Základní myšlenkou bylo přiblížit skutečné náklady uživatelům dopravy, a tím jim poskytnout lepší základnu pro účinné rozhodování v otázkách, jako je výběr druhu a trasy dopravy atd. V dokumentu Spravedlivé platby za použití infrastruktury je učiněn závěr, že pokud by zpoplatnění vycházelo z marginálních společenských nákladů a rovněž odráželo vedlejší náklady v dopravě, vedlo by to k novým, účinnějším systémům v logistice a distribuci. Tím se zde jasně předpokládá, že současná úroveň navrhování těchto systémů není ze společenského hlediska optimální. Předpokládá se však, že trh bude schopen technické a organizační otázky nutné pro vylepšenou návrhovou úroveň vyřešit, pokud budou zavedeny správné cenové mechanismy. Nedávno byl vydán ucelený dokument formulující evropskou dopravní politiku: Evropská dopravní politika pro rok 2010 čas rozhodnutí, COM(2001) 370. Zde již není víra ve zpoplatnění marginálních nákladů tak velká. I když je cenový mechanismus stále jedním z doporučovaných nástrojů, mnohem širší rozsah opatření se nyní navrhuje za účelem omezení Městská nákladní doprava a logistika 7

8 různých současných nedostatků v dopravním systému. Uznává se zde však, že podle principu subsidiarity budou vhodnějšími rozhodovacími orgány pro mnohá opatření národní nebo regionální organizace spíše než organizace na celoevropské úrovni. Nákladní doprava mezi regiony, která má většinou mezinárodní charakter, je však považována za základ obchodní konkurence a hospodářské integrace, a proto je předmětem přímých doporučení nutných opatření. Mezi těmito návrhy je vytvoření nové profese přepravní integrátor - a finanční podpora rozvoji technologií kombinované dopravy. Z výše uvedených důvodů nejsou v Evropské dopravní politice pro rok 2010 žádné podrobné návrhy opatření ke zkvalitnění městské nákladní dopravy. Ve zprávě se však jasně konstatuje, že stejný typ potřeb ve smyslu větší integrace a nových technických řešení se rovněž vztahuje na finální distribuci zboží. Tímto vyjadřuje Komise svou podporu široké propagaci místních politických iniciativ v oblasti městské logistiky. 1.5 Shrnutí Vzhledem k tomu, že nákladní doprava je součástí celého dopravního řetězce, je nutné ji vnímat v širokém kontextu. Městská doprava jako součást řetězce nákladní dopravy má své vlastní požadavky: Přístup do evropských městských center je omezen v důsledku úzkých komunikací příliš vysokých poplatků v silničních sítích omezení v silniční dopravě daných velkou hustotou obyvatel a jejich požadavky ve smyslu dopadů na životní prostředí. Městská nákladní doprava se zabývá hlavně distribucí zboží na konci dopravního řetězce, a proto jsou dodávky většinou malé, což vede k mnoha jízdám. Městskou nákladní dopravu je nutné integrovat do dopravního řetězce a přitom je nutné najít kompromis mezi požadavky městské nákladní dopravy a ostatních součástí dopravního řetězce. Tento kompromis však bohužel často vede k přetížení dálkové dopravy, aniž by se přitom bral ohled na požadavky městské nákladní dopravy. Optimalizaci dopravních toků v městských centrech často nelze sladit se zájmy zúčastněných partnerů. Tito se snaží optimalizovat své dopravní toky v souladu se svými vlastními zájmy, které nejsou podřízeny cílům celkové optimalizace. Vzhledem k tomu neměly ve většině případů úspěch pokusy vytvořit nákladová distribuční střediska. Vytvoření středisek nákladní dopravy zaznamenalo určitá zlepšení. Cílem těchto středisek je koncentrace podniků s intenzivní nákladní dopravou do dobře propojených průmyslových oblastí. Pro taková střediska nákladní dopravy je pak možné zajistit zařízení pro kombinovanou dopravu (terminály...). Městská nákladní doprava a logistika 8

9 2. Úvod do logistiky 2.1 Logistika jako pojem Pojem "logistika" se užívá v různých oblastech jako např. v matematice (řecký výraz: logisticse: výpočetní umění), armádě a ekonomice. Pojem logistika se původně používal v armádě a znamenal lidskou a materiálovou podporu bojujících oddílům (potrava, munice, materiály, opravárenský servis, lékařské zabezpečení a doprava). Později se pojem logistika rozšířil i do ekonomiky. Původní definici je možné vidět v původu slova, výraz samotný pak pochází z francouzštiny; logistique, Logis: ubytování. V tomto materiálu se používá pouze ekonomická definice slova logistika: Logistika je součástí zásobovacího řetězového procesu, který plánuje, realizuje a řídí účinný, efektivní tok a skladování zboží, služeb a s nimi spojených informací z místa původu do místa spotřeby za účelem uspokojení požadavků zákazníků [2]. Podle této definice je součástí logistiky doprava, pokud jde o logistické procesy získávání a distribuce zboží. 2.2 Logistický proces Struktura Logistický proces popisuje součinnost výrobních, dopravních a skladovacích procesů. V tomto smyslu je možné si takový proces představit jako síť. Uvnitř této sítě se přesunují předměty (zboží). Hlavní funkce logistických procesů zastupují dva odlišné prvky sítě: Uzly Skladování Články Doprava Uzly mohou mít různé funkce: Výroba; tj. kvalitativní změna zboží Rozdělování; tj. spojování nebo rozčleňování zásilek Skladování; tj. zboží se skladuje, dokud není zákazníky požadováno Spotřeba; tj. zboží se spotřebovává nebo dále kvalitativně mění Likvidace; tj. spotřebované zboží v podobě odpadu se likviduje, aby neznečišťovalo. Články jsou dopravní trasy. Klasické chápání dopravy, jaké platilo dříve (a stále platí u přepravy osob) se zabývalo pouze překonáváním vzdálenosti mezi dvěma uzly. Dnes je doprava chápána jako součást logistického procesu. Městská nákladní doprava a logistika 9

10 Ekonomické zásady v logistice Samotný logistický proces se řídí výrobními faktory: Náklady; časem; kvalitou. Zeměpisné umístění různých uzlů tedy závisí na: Výrobních nákladech, zejména dostupnosti a nákladech na pracovní sílu, energii a na výrobních oblastech Nákladech na skladování a fyzické možnosti vybudovat sklady Nákladech a časových nárocích na rozdružování zásilek Kvalitativních faktorech ve výrobě, rozdružování a dopravě Možnostech provádět dopravu mezi uzly a rovněž na nákladech a časových nárocích Závěrečnou proměnnou v logistickém procesu zvoleném pro výrobu a distribuci zboží je celkové optimum tržního využití. Konkrétní místo, dopravní prostředek a dopravní trasa se volí tak, aby doručily produkt ke spotřebiteli za dobrou cenu, ve správném čase, v odpovídající kvalitě a ve správném stavu. Příklady Výrobní lokality se tedy volí vždy na základě nižších výrobních nákladů. Dnes se tato místa stále více nacházejí v zemích, kde jsou nižší platy a kde je např. malá péče o životní prostředí. Jsou stále více vzdálená od místa spotřeby, doprava je však stále ještě levnější než vysoce placená pracovní síla. Všude tam, kde je to možné, je snaha se vyhnout skladování, protože obecně při skladování zboží nezískává žádnou další hodnotu kromě několika málo výjimek. Podobně je třeba poznamenat, že při skladování zůstává kapitál neproduktivním. Rozdružování slouží k optimalizaci nákladů na dopravu, kdy je možné prakticky realizovat větší přepravní zásilky a je možné přepravovat méně balicího materiálu. Navíc se zjednodušuje informační tok nutný pro každý logistický proces. Dlouhé přepravní trasy mezi výrobou a trhem vedly, z ekonomických důvodů, k tomu, že se čas stává stále důležitějším prvkem v logistickém procesu. Na jedné straně se doprava a kapitál spojují a výsledkem jsou náklady na dopravu. Na druhé straně vede minimalizace skladování k vysokým požadavkům na spolehlivost. To vede k operacím přesného načasování ve smyslu krátké přepravní doby a vysoké spolehlivosti; spolehlivost je důležitějším požadavkem s výjimkou zboží vysoké hodnoty a zboží podléhajícího zkáze. Městská nákladní doprava a logistika 10

11 obrázek 2 - Vysoce technicky náročné výrobky se vyrábějí v zemích s vysokými náklady na pracovní sílu Výběr dopravního prostředku a dopravní trasy se na jedné straně optimalizují samy o sobě. Na druhé straně však o nich rozhodují další prvky a možnosti optimalizace jsou již omezené. Náklady na pracovní sílu v hromadné výrobě vedou často k volbě vzdálených výrobních lokalit, neboť tyto náklady tvoří větší část finálních nákladů než náklady na dopravu. U délky doby dopravy hraje dominantní roli fakt, zde je hodnotový podíl práce vysoký. To zase vede k použití celkově nákladné letecké dopravy. Současná světová ekonomika je formována částečně rozdíly v nákladech při velkovýrobě a částečně nákladovými úsporami a rozmanitými dopravními možnostmi. Výrazně rostoucí objem dopravy je tedy primárně určován různými výrobními náklady spíše než náklady na dopravu. Osobní doprava nákladní doprava Na rozdíl od přepravy cestujících neexistuje zboží, které by bylo schopné se samo o sobě pohybovat. Zboží je vždy dopravováno a zbožní dopravu vždy organizují lidé. Základním rozdílem je, že zboží nemůže vstoupit do přepravního kontejneru a opustit tento kontejner bez vnější síly. Z toho vyplývá, že změna přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku je vždy spojená s výdaji a náklady. Cestující Cestují (aktivně) Nastupují, vystupují a přestupují bez pomoci Zpracovávají informace a jednají podle nich bez pomoci Provádějí výběr mezi dopravními prostředky bez pomoci, ale často iracionálně Zboží Je dopravováno (pasivně) Musí být nakládáno, vykládáno a překládáno Informace musí být zpracovány prostřednictvím logistických manažérů Logističtí manažéři provádějí racionálně výběr mezi dopravními prostředky tabulka 1 - Rozdíly mezi osobní dopravou a nákladní dopravou Zatímco v osobní dopravě jsou cestující vedeni pasivními informacemi (např. signály, značkami, oznámeními atd.), nákladní doprava je řízena informačním tokem (odpovídajícím dopravovaným objemům) v souladu se zbožním tokem. Městská nákladní doprava a logistika 11

12 Hlavní kritéria pro výběr druhu dopravy jsou: Náklady na dopravu Doba dopravy Spolehlivost dopravy v časovém měřítku Bezpečnost dopravovaného zboží obrázek 3 - Nákladná infrastruktura nutná pro překládání zboží Z důvodu složité povahy informačního toku se dnes často dává více než dříve přednost dopravě jedním dopravním prostředkem (tj. vlakem z továrny do továrny, silniční dopravou) i tehdy, když ostatní kritéria mluví ve prospěch kombinované dopravy nebo různých dopravních postupů s použitím jednoho dopravního prostředku. 2.3 Zbožní toky a nákladní doprava Pojmy spojené se zbožními toky Logistické procesy se zásadně dělí na dva typy: Systém obsahující jeden krok Zbožní tok mezi místem dodání (původu) a místem příjmu (určení) je přímý. Tento systém má tu výhodu, že je zbožní tok mezi místem dodání a příjmu nepřerušený. Proto není nutný žádný další skladovací ani přepravní proces. Místo dodání Místo příjmu obrázek 4 - Systém složený z jednoho kroku s přímým zbožním tokem [4] Systémy složené z více kroků Zde je zbožní tok mezi místem dodání a místem příjmu nepřímý. Zbožní tok je přinejmenším na jednom místě přerušen. V tomto místě přerušení se odehrávají procesy distribuce nebo nahromadění. Městská nákladní doprava a logistika 12

13 Distribuce: poptávky) Sdružování: zmenšení dopravovaných jednotek (v důsledku omezené spotřebitelské mnoho malých zbožních toků je spojeno do větších balíků (nahromadění) Místo příjmu Místo distribuce Místo rozdružení Místo příjmu Místo sdružení Místo distribuce obrázek 5 - Systém obsahující více kroků s nepřímým zbožním tokem [4] Kombinovaný systém V kombinovaném systému jsou zároveň možné přímé a nepřímé zbožní toky. Pokud jde o dlouhé vzdálenosti, zbožní tok může být například příliš pomalý, aby včas uspokojil výsledné potřeby v místě přijetí. Distribuční místa mají charakter regionálního skladiště. Systémy složené z několika kroků se rovněž doporučují proto, že ekonomika zbožního toku je obecně přímo závislá na objemu. Místo distribuce Místo příjmu obrázek 6 - Kombinovaný systém s přímými a nepřímými zbožními toky [11] Městská nákladní doprava a logistika 13

14 Dopravní proces Vyřešení tohoto dopravního problému spočívá ve vytvoření dopravního řetězce. V nákladní dopravě je tento definován jako: Sled technických a vzájemné propojených organizačních jevů, při kterých se zboží přesunuje z místa původu (od dodavatele) do místa určení (k příjemci). Dopravní řetězec je součást zbožního toku a týká se pouze logistické funkce dopravy. Organizačně je možné budovat dopravní řetězce následujícím způsobem: Dodavatel Místní dopravce Dopravce a překládková firma Soukromá doprava Dálkový dopravce Dopravce a překládková firma Místní dopravce Příjemce obrázek 7 - Organi zace dopravních řetězců [11] V nákladní dopravě existují tyto dva základní procesy: přímá "doprava od dveří ke dveřím", se specifickým nakládacím a vykládkovým zařízením a "doprava z uzlu do uzlu", s nahromaděním a distribucí menších zásilek (rovněž obecně nazývaných náklad) v uzlech a dopravou větších nákladových jednotek (rovněž nazývaných vagónová nákladová zásilka) mezi uzly. Takové uzly se pak racionálně využívají pro další logistické úkoly, jako např. skladování a rozdružování. Dopravní řetězce je možné vybudovat jako procesy složené z jednoho kroku nebo z více kroků a v tomto smyslu se chápou jako funkce o více rozměrech. V dopravním řetězci složeném z jednoho kroku je zapotřebí pouze jednoho dopravního prostředku mezi dodavatelem a příjemcem. Proto jde pouze o tzv. nepřetržitou nebo přímou dopravu. V dopravním řetězci složeném z více kroků probíhá mezi místem dodání a příjmu změna dopravního prostředku. Proto zde hovoříme o tzv. přerušované nebo kombinované (s použitím více druhů dopravy) dopravě v nejobecnějším smyslu slova. Městská nákladní doprava a logistika 14

15 Kombinovaná doprava (s použitím více druhů dopravy) v užším smyslu slova znamená, že nedojde ke změně dopravního kontejneru. Dopravní nádobou zde může být kontejner, vozidlo nebo část návěsu. obrázek 8 - Překládka z jednoho druhu dopravy na druhý v přístavu Dopravní řetězec dopravní řetěz s jedním krokem = nepřerušený zbožní tok = přímá doprava (bez změny dopravního prostředku dopravní řetěz s více kroky = přerušený zbožní tok = kombinovaná doprava (i.w.s.) (se změnou dopravního prostředku samostatně účtovaná doprava se změnou nákladové jednotky, často se skladováním, usnadněnou překládkou použitím palet) kombinovaná doprava (i.n.s.) bez změny nákladové jednotky) Doprovodná doprava (Nakládka celého nákladního auta nebo jeho části) kombinovaná doprava (loď železnice/loď silnice, lodní doprava např.: Lash Kontejnerová doprava (Nakládka nákladových jednotek) kontejnery doprava malých kontejnerů např.: Collico Schéma 1: Struktura dopravního řetězce [4] Městská nákladní doprava a logistika 15

16 3. Vlastnosti nákladní dopravy v městských oblastech 3.1 Vnější marginální podmínky Podmínky, za kterých musí probíhat nákladní doprava v městských oblastech, se velmi liší od podmínek na venkově. Už tento důvod sám o sobě nás opravňuje k tomu, abychom posuzovali nákladní dopravu v městských oblastech samostatně. Prostorová omezení V městských centrech mají primární důležitost zvláštní logistické konfigurace vynucená omezenými prostorovými vztahy. Obvyklé dopravní prostředky (40-tunový nákladní automobil, vagón) často nelze použít. Dodávky do městských center jsou často možné pouze pomocí malých nákladních dodávek o váze do 3,5 tuny. Tyto dodávky mají omezenou nákladovou kapacitu, což vede k více jízdám a dalšímu zatížení silniční sítě. obrázek 9 - Prostor v městských centrech je velmi omezený, může být příliš úzký i pro nákladní auta do 3,5 tun. V důsledku požadavků na městskou krajinu není možné zaparkovat na delší dobu přepravní nádoby a kontejnery. Při dodávce musí probíhat zároveň nakládka i vykládka. Dopravní infrastruktura Velká poptávka po dopravní kapacitě (jak ve zbožní dopravě, tak v osobní dopravě) stojí v protikladu s velmi omezenou nabídkou na straně infrastruktury v centru velkoměst. To vede k dopravním zácpám na silnicích, což se zase odráží ve výrazném zpoždění v dopravním procesu. Další rozvoj infrastruktury je sotva možný vzhledem k intenzivnímu využití pozemků a mimo to je spojen s velkými finančními výdaji. Městská nákladní doprava a logistika 16

17 Ohled na životní prostředí V centrech velkoměstských oblastí by doprava měla být řešena s co možná největším ohledem na životní prostředí, vzhledem k vyšším hustotám osídlení. Tomu by měla odpovídat kontrola emisí, protihlukové bariéry a využití pozemků. obrázek 10 - Dopravní infrastruktura v městských centrech je velmi nákladná 3.2 Vztahy v rámci dopravního řetězce Abychom porozuměli komplexní povaze nákladní dopravy v městských oblastech, je nutné posoudit různé logistické systémy. Do logistického procesu a dopravních systémů jsou v zásadě zapojeny čtyři různé skupiny účastníků: Výrobci: Distribuční firmy: dopravci nákladů, zasilatelské balíkové služby, Spotřebitelé/Příjemci: maloobchod, dodavatelé potravin Úřady: Vzhledem k různým pohledům jednotlivých účastníků mohou vzniknout velmi různé systémy v závislosti na rozdělení úkolů. Příjemci bez vlastní expediční logistiky Přibližně jedna čtvrtina příjemců v evropských městech nemá žádný organizovaný logistický systém. Přijímají své zboží buď přímo od výrobce nebo přes distribuční firmu. To vede k většímu množství dodavatelů, kteří zajišťují zboží pro jednotlivé příjemce a následkem toho k mnoha jízdám vozidel, která nejsou plně naložena. Městská nákladní doprava a logistika 17

18 production storage, commissioning consumption Producer B Producer A Forwarder C city centre obrázek 11 - Dopravní systémy příjemce bez koordinované logistiky Příjemci s expediční logistikou koordinovanou distribuční firmou Dopravní toky vytvořené příjemci bez vlastní expediční logistiky jsou většinou více balíkované, jak je popsáno v předchozí kapitole. Distribuční firmy mají často v centru více než jednoho zákazníka. Normálně zásobují mnoho různých příjemců různými druhy zboží (obecně v malých jednotkách - balíčcích). Proto optimalizují trasy svých dodávek v městském centru, což vede k požadovanému balíkování distribuční dopravy a omezení počtu jízd Restaurace jsou často zásobovány různými dodavateli obrázek Městská nákladní doprava a logistika 18

19 Distribution company A Distribution company B City centre System boundary obrázek 13 - Příjemci s koordinovanou logistikou Příjemci s vlastní koordinovanou expediční logistikou Podniky, které si organizují své vlastní logistické systémy, tvoří dnes přibližně tři čtvrtiny příjemců v evropských městech. Obecně jde o maloobchodní řetězce, jako například potravinářské obchody nebo obchodní domy. Vzhledem k tomu, že tyto firmy mají obvykle k dispozici více míst doručení dodávek, nechávají si své zboží dodávat do centrálního skladiště. Proto si mohou své zboží objednávat ve větším množství a vyjednávat s dodavatelem příznivější podmínky. V těchto distribučních centrech se zboží objednává, skladuje a organizuje do zásilek pro jednotlivá místa doručení. Přímým kontaktem mezi příjemcem a distribučním centrem je možné odeslat přesně to zboží, které je zapotřebí. Proto odpadá nutnost dalších skladovacích prostor v místě doručení. Dopravu z distribučního centra k příjemci může provádět firma samotná nebo touto dopravou může pověřit distribuční firmu. Příjemci jsou pak dodávány pouze jeho vlastní dodávky. company A System boundary City centre obrázek 14 - Příjemci s koordinovanou logistikou Městská nákladní doprava a logistika 19

20 obrázek 15 - Obchody v rámci téhož řetězce mají svou vlastní expediční logistiku 3.3 Výsledné problémy Problémovými místy nákladní dopravy v městských oblastech, které jsou rozebrány v následující části, jsou globální ekonomické (makroekonomické) vlastnosti, tj. všechny výrazné odchylky od celkového optima systémů a procesů. Nedostatek dozoru nad celým systémem Rozhodnutí v nákladní dopravě jsou normálně založena na racionálních úvahách (tj. výběr mezi různými druhy dopravy). Výsledek takové optimalizace tudíž závisí na tvaru a velikosti odpovídajících systémů. Čím je systém větší, tím jsou procesy v rámci tohoto systému a v jeho kombinacích více optimalizovány. Tak, jak se hranice systémů neustále posunují, mění se i makroekonomické cíle dosahované ekonomickou optimalizací v podnikání. I když se v nákladní dopravě normálně sledují rozumné výsledky závislé na racionálních rozhodovacích procesech, mnohé dopravní procesy nejsou z makroekonomického hlediska optimální. To je dáno malou velikostí systémů, která se optimalizuje pod podnikatelským tlakem. Problémy spojené se zásobováním Příjemci, kteří nekoordinují své vlastní logistické systémy - kteří tyto procesy nepovažují za součást svého interního podnikání - často vytvářejí suboptimální dopravní systémy (viz schéma 8). Mnoho dodavatelů zásobuje příjemce zbožím přímo nebo prostřednictvím distribuční firmy. To vede k velkému množství jízd a malým dopravovaným množstvím. Městská nákladní doprava a logistika 20

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu Cíl tohoto projektu: Podle nedávno zveřejněných statistik má přeprava po silnicích v celé Evropě do roku 2015 zaujmout 60%

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a

Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a maloobchodní články řetězce. Znamená to, že musí končit až u konečného

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu Martin Kvizda Louny, říjen 2015 1 Cíl na základě čeho se rozhodnout, zda zaplatit za vlak nebo autobus? jak najít optimum z hlediska

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR

Metodika city. City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech. logistiky Projekt VaV MD ČR Metodika city City Logistika = cesta pro zkvalitnění života ve městech logistiky Projekt VaV MD ČR Projekt výzkumu a vývoje MD ČR č. CG 732-108-720 Řešitelé: PBA International Prague, spol. s r.o. Ing.

Více

Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu

Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu www.hafele.cz Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu Spolehlivé doručení s certifikátem Zákazníci ve 150 zemích spoléhají na nábytkové

Více

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu.

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ

LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ O NÁS CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ CO DĚLÁME Zabýváme se nakládkami a vykládkami námořních kontejnerů, skladováním, řízením dodavatelských řetězců, celními službami a díky těsné

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

s tím související rušení některých nerentabilních tratí v socialistických zemích zvýhodňování železnice před silniční dopravou

s tím související rušení některých nerentabilních tratí v socialistických zemích zvýhodňování železnice před silniční dopravou od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Korrvu. Obaly s funkcí zavěšení a přidržení obsahu. Ochrana, která zlepšuje prezentaci výrobku

Korrvu. Obaly s funkcí zavěšení a přidržení obsahu. Ochrana, která zlepšuje prezentaci výrobku Korrvu Obaly s funkcí zavěšení a přidržení obsahu Ochrana, která zlepšuje prezentaci výrobku Obaly Korrvu VŠESTRANNOST, ÚSPORA PROSTORU A KVALITNÍ OCHRANA ZÁSILEK Obaly Korrvu s funkcí zavěšení a přidržení

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem. Ing. Robert Kuchar, Praha

MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem. Ing. Robert Kuchar, Praha MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem Ing. Robert Kuchar, generální ředitel a předseda představenstva Praha 31.5.2017 Centrála společnosti MD logistika, a.s. Křičenského

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více