Městská nákladní doprava a logistika 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská nákladní doprava a logistika 1"

Transkript

1 Městská nákladní doprava a logistika 1

2 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a výukových kurzů a učebních materiálů. Projekt je orientován na vysokoškolské vzdělávací instituty. Vzhledem k rozsahu a (v některých případech) počtu jednotlivých projektů není možné podrobně vysvětlit každý jednotlivý výsledek a zahrnout jej do těchto písemných materiálů. Následující soubor materiálů by měl spíše fungovat jako PORTÁL usnadňující přednášejícím přístup k jednotlivým projektům a jejich podrobným výsledkům. Prezentovaný materiál si proto nečiní nárok na úplnost. Vzhledem k tomu, že jsou očekávání jednotlivých přednášejících ohledně využití těchto materiálů velmi rozmanitá v široké škále od 'přehledu výsledků výzkumu EU v oblasti konkrétního tématu' ke 'speciálním podrobným výsledkům jediného výzkumného projektu', snažili jsme se učinit přijatelný kompromis a (víceméně) naplnit očekávání všech uživatelských skupin. Následující příručka obsahuje výsledky výzkumných projektů EU a doplňující výsledky národních výzkumných projektů. Vedení projektu PORTAL tímto děkuje svým partnerům a spolupracovníkům zapojeným do následujících projektů. Úplný seznam projektů, konsorcií a citované literatury je uveden na konci materiálu. Tento materiál shrnující výsledky projektu na téma Městská nákladní doprava a logistika sestavil Ulrich Schäffeler a Jost Wichser (oba z IVT-ETH, Institut pro dopravní plánování a systémy, Švýcarský federální technologický institut) v roce 2001 a po workshopu s přednášejícími v roce 2002 byl materiál dále upraven. LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Městská nákladní doprava a logistika 2

3 Obsah 1. Úvod Úvod Definice nákladní dopravy v městských oblastech Důležitost městské nákladní dopravy... 6 Problémy vyvolané městskou nákladní dopravou... 6 Nutnost městské nákladní dopravy Vazby na politiku EU Shrnutí Úvod do logistiky Logistika jako pojem Logistický proces... 9 Struktura... 9 Ekonomické zásady v logistice Osobní doprava nákladní doprava Zbožní toky a nákladní doprava Pojmy spojené se zbožními toky Dopravní proces Vlastnosti nákladní dopravy v městských oblastech Vnější marginální podmínky Prostorová omezení...16 Dopravní infrastruktura...16 Ohled na životní prostředí Vztahy v rámci dopravního řetězce Příjemci bez vlastní expediční logistiky Příjemci s expediční logistikou koordinovanou distribuční firmou Příjemci s vlastní koordinovanou expediční logistikou Výsledné problémy Nedostatek dozoru nad celým systémem Problémy spojené se zásobováním Suboptimální dopravní řetězce z makroekonomického hlediska Možnosti optimalizace Nové formy organizací Střediska pro distribuci zboží Nedostatek zájmu ze strany podnikového managementu Nedostatek ochoty ke spolupráci Nedostatek pochopení důležitosti Zmenšení potřeby Nákladové vesnice (Střediska zbožní přepravy) Služby infrastruktury Pozitivní makroekonomické efekty Potenciální negativní efekty Nový technický rozvoj Nové technologie překládky Provozní požadavky Menší kontejnery v logistice [14] Co jsou malé kontejnery z technického hlediska Návrhy norem na malé kontejnery Zkušenosti s malými kontejnery Další vývoj Městská nákladní doprava a logistika 3

4 4.14 Mechanismy administrativního řízení [1] Potenciální oblasti použití kontrolních mechanismů Národní rozdíly / Místní úpravy Doporučení pro další studium Cvičení Neúčelná nákladní doprava Cíle Otázky k diskuzi Efektivita malých kontejnerů Cíle Otázky k diskusi Hledání politických kompromisů Cíle Otázky k diskusi Nákladové vesnice Cíle Otázky k diskusi Rejstřík Literatura Konsorcia projektů...45 Městská nákladní doprava a logistika 4

5 1. Úvod 1.1 Úvod V následujících kapitolách jsou vysvětleny specifické charakteristiky nákladní dopravy v městských nebo velkoměstských oblastech. Vzhledem k tomu, že dopravní řetězce typicky tvoří technicky i organizačně jeden celek a překračují zeměpisné hranice městských oblastí, není možné se zabývat pouze studiem městské nákladní dopravy. Následující kapitola proto pojednává o celém dopravním řetězci. Nákladní doprava v městských oblastech se často spojuje s pojmem městská logistika. Městská logistika ve smyslu dodávek zboží (ve formě nákladů) do městských center je součástí tématu zde pojednávaného. Nákladní doprava v městských oblastech však zahrnuje mnohem více než pouze obsluhu a odvoz z městských center. 1.2 Definice nákladní dopravy v městských oblastech Podmínky, za kterých musí v městských oblastech fungovat nákladní doprava, se velmi liší od podmínek ve venkovských oblastech. Jedním důvodem charakterizujícím nákladní dopravu v městských oblastech je zvýšená citlivost hustě osídlených oblastí na životního prostředí. Následkem toho byl v této oblasti v posledních letech proveden rozsáhlý výzkum. Tyto nové vývojové trendy v oblasti nákladní dopravy se však zatím nedostaly do popředí, i když mají zásadní význam pro rozvoj do budoucnosti. Zlepšení jsou možná pouze tehdy, když budou všichni účastnící dobře obeznámeni s novými znalostmi a začnou je uvádět do praxe. Political regulations Hard marginal conditons Management Forces Positve macroeconomic effects Goaloriented manipulation Present process Present Urban Freight Transport Research and Development New concepts for Urban Freight transport Rigid (way of) thinking Negative maro-economic effects Future process obrázek 1 - Důležitost výzkumu v oblasti městské nákladní dopravy Městská nákladní doprava a logistika 5

6 1.3 Důležitost městské nákladní dopravy V Evropě žije v městských oblastech více než 75 % obyvatelstva [3] a v důsledku toho je do městských oblastí soustředěna rovněž průmyslová výroba. To vytváří vysoký potenciál pro nákladní dopravu. Z celkového dopravního provozu v městských oblastech je podíl nákladní dopravy (nákladní automobily > 3,5 to) cca 10 %. Kdyby sem však byly zahrnuty dodávky a osobní auta, která v posledních letech značně nabyla na důležitosti, byl by tento podíl mnohem vyšší [13]. Důležitost městské nákladní dopravy je rovněž možné ukázat rozložením nákladů v rámci řetězce nákladní dopravy. Podíl nakládacích a expedičních operací, který se často odehrává v městských oblastech, činí v celkových nákladech od dodavatele k objednavateli v kombinované dopravě okolo 40 % [7]. Váhu těchto nákladů dále zvyšuje snižování zásob, menší objem zásilek a vzrůst jejich počtu. Problémy vyvolané městskou nákladní dopravou Vzhledem k velké hustotě osídlení v městských oblastech a omezeným zdrojům (infrastruktura, zdroje životního prostředí, ), se musí městská nákladní doprava potýkat s mnoha obtížemi. Kromě vysoké hustoty obyvatel a spotřeby je zde samozřejmě také vysoká hustota zástavby. Dopravní infrastruktura je tudíž velmi omezená a možnosti jejího rozšíření jsou limitovány nedostatkem nevyužívaných prostor. Podzemní stavby jsou naopak velmi nákladné a jsou finančně realizovatelné pouze v několika málo případech. Vedle omezení v důsledku dopravní infrastruktury mají v městských oblastech hlavní význam aspekty životního prostředí. Tyto vysoké požadavky jsou spojeny s velkou hustotou osídlení. V městské oblasti Brémy v Německu (~ obyvatel) spotřebuje denně doprava (nákladní a osobní) více než 500 tun paliva. To vede k emisím škodlivin do ovzduší v hodnotách: Oxidy uhelnaté 34 to/den Částice 0,16 to/den NOx 18 to/den CH 8 to den Podíl nákladní dopravy na spotřebě energie a znečištění je vyšší než její odpovídající procentový poměr ve vozidlo/kilometrech [13]. Dalším aspektem životního prostředí je hluk způsobený dopravou v městských oblastech. V Zürichu (Švýcarsko) žije třetina obyvatel v oblastech s emisemi hluku přesahujícími limity obsažené ve federálním zákoně na ochranu proti hluku [12]. Nutnost městské nákladní dopravy Navzdory problémům popsaným v předchozí kapitole je prospěch plynoucí pro celou společnost z omezení nákladní dopravy v městských centrech sporný. Pro hospodářskou konkurenci v městské oblasti je velmi důležité zaručit volnou a levnou výměnu zboží. Ve srovnání s nákupními středisky na okraji měst mohou být městská Městská nákladní doprava a logistika 6

7 střediska v nevýhodě, pokud je doprava dodávek zboží příliš drahá. V tomto kontextu je třeba vzít v úvahu, že jedno nákladní auto zásobující obchod v obytné čtvrti způsobuje méně problémů než 100 soukromých aut, která přivážejí stejné množství zboží z nákupního střediska mimo tuto čtvrt. 1.4 Vazby na politiku EU Jedním z ústředních cílů Evropské unie je harmonizovat a integrovat hospodářskou činnost v rámci Unie. Tento cíl je samozřejmě úzce spojen s nutností vybudovat účinný zbožní dopravní systém. A přestože se delší část řetězce nákladní dopravy realizuje mezi regiony, téměř veškerý náklad nakonec skončí v městských oblastech, neboť právě zde je spotřebitelský trh. Rovněž z jiných důvodů většinou daných péčí o životní prostředí prosazuje Unie politiku zaměřenou na otázky dopravy. Navíc platí, že mnoho problémů, které tato politická linie řeší (znečištění vzduchu, dopravní zácpy) se nejvýrazněji projevuje právě v městských oblastech. Proto je rozumné věřit, že by městská nákladní doprava měla být jakousi ústřední otázkou při utváření evropské politiky. V dokumentech publikovaných Komisí na podporu utváření společné evropské dopravní politiky se však fakticky otázky týkající se městské logistiky zmiňují pouze výjimečně. Složitost tohoto problému, zejména vazby na obchodní konkurenci a omezený prostor pro veřejné iniciativy, který z toho vyplývá, může být důvodem, proč se v oficiálních dokumentech o této otázce hovoří relativně málo. Složitost těchto otázek byla poprvé vyložena v zeleném dokumentu Dopad dopravy na životní prostředí, COM(92)46, vydaném v roce Píše se zde, že Dopravu zboží je nutné vidět jako nedílnou součást výrobního a distribučního procesu. Jsou zde uvedeny příklady strukturálních změn, které vyvolaly obecný vzestup poptávky po zbožní dopravě. Tyto příklady zahrnují management přesného načasování a výrobu orientovanou na zákazníka. Probíhá zde diskuse o výběru druhu dopravy pro přepravu nákladů a závěrem se konstatuje, že kvalitativní aspekty jako spolehlivost a flexibilita mohou nabývat na významu. O distribuci v rámci města, lokálních terminálech atd. se zde však konkrétně nemluví. Ve druhé polovině 90. let se obšírná diskuse o dopravní politice soustředila na otázky spojené se zpoplatňováním. V důsledku toho byl v roce 1998 vydán bílý dokument: Spravedlivé platby za použití infrastruktury. Tento materiál navrhoval kroky zaměřené na praktickou realizaci společného systému zpoplatnění dopravy v rámci celé Unie. Základní myšlenkou bylo přiblížit skutečné náklady uživatelům dopravy, a tím jim poskytnout lepší základnu pro účinné rozhodování v otázkách, jako je výběr druhu a trasy dopravy atd. V dokumentu Spravedlivé platby za použití infrastruktury je učiněn závěr, že pokud by zpoplatnění vycházelo z marginálních společenských nákladů a rovněž odráželo vedlejší náklady v dopravě, vedlo by to k novým, účinnějším systémům v logistice a distribuci. Tím se zde jasně předpokládá, že současná úroveň navrhování těchto systémů není ze společenského hlediska optimální. Předpokládá se však, že trh bude schopen technické a organizační otázky nutné pro vylepšenou návrhovou úroveň vyřešit, pokud budou zavedeny správné cenové mechanismy. Nedávno byl vydán ucelený dokument formulující evropskou dopravní politiku: Evropská dopravní politika pro rok 2010 čas rozhodnutí, COM(2001) 370. Zde již není víra ve zpoplatnění marginálních nákladů tak velká. I když je cenový mechanismus stále jedním z doporučovaných nástrojů, mnohem širší rozsah opatření se nyní navrhuje za účelem omezení Městská nákladní doprava a logistika 7

8 různých současných nedostatků v dopravním systému. Uznává se zde však, že podle principu subsidiarity budou vhodnějšími rozhodovacími orgány pro mnohá opatření národní nebo regionální organizace spíše než organizace na celoevropské úrovni. Nákladní doprava mezi regiony, která má většinou mezinárodní charakter, je však považována za základ obchodní konkurence a hospodářské integrace, a proto je předmětem přímých doporučení nutných opatření. Mezi těmito návrhy je vytvoření nové profese přepravní integrátor - a finanční podpora rozvoji technologií kombinované dopravy. Z výše uvedených důvodů nejsou v Evropské dopravní politice pro rok 2010 žádné podrobné návrhy opatření ke zkvalitnění městské nákladní dopravy. Ve zprávě se však jasně konstatuje, že stejný typ potřeb ve smyslu větší integrace a nových technických řešení se rovněž vztahuje na finální distribuci zboží. Tímto vyjadřuje Komise svou podporu široké propagaci místních politických iniciativ v oblasti městské logistiky. 1.5 Shrnutí Vzhledem k tomu, že nákladní doprava je součástí celého dopravního řetězce, je nutné ji vnímat v širokém kontextu. Městská doprava jako součást řetězce nákladní dopravy má své vlastní požadavky: Přístup do evropských městských center je omezen v důsledku úzkých komunikací příliš vysokých poplatků v silničních sítích omezení v silniční dopravě daných velkou hustotou obyvatel a jejich požadavky ve smyslu dopadů na životní prostředí. Městská nákladní doprava se zabývá hlavně distribucí zboží na konci dopravního řetězce, a proto jsou dodávky většinou malé, což vede k mnoha jízdám. Městskou nákladní dopravu je nutné integrovat do dopravního řetězce a přitom je nutné najít kompromis mezi požadavky městské nákladní dopravy a ostatních součástí dopravního řetězce. Tento kompromis však bohužel často vede k přetížení dálkové dopravy, aniž by se přitom bral ohled na požadavky městské nákladní dopravy. Optimalizaci dopravních toků v městských centrech často nelze sladit se zájmy zúčastněných partnerů. Tito se snaží optimalizovat své dopravní toky v souladu se svými vlastními zájmy, které nejsou podřízeny cílům celkové optimalizace. Vzhledem k tomu neměly ve většině případů úspěch pokusy vytvořit nákladová distribuční střediska. Vytvoření středisek nákladní dopravy zaznamenalo určitá zlepšení. Cílem těchto středisek je koncentrace podniků s intenzivní nákladní dopravou do dobře propojených průmyslových oblastí. Pro taková střediska nákladní dopravy je pak možné zajistit zařízení pro kombinovanou dopravu (terminály...). Městská nákladní doprava a logistika 8

9 2. Úvod do logistiky 2.1 Logistika jako pojem Pojem "logistika" se užívá v různých oblastech jako např. v matematice (řecký výraz: logisticse: výpočetní umění), armádě a ekonomice. Pojem logistika se původně používal v armádě a znamenal lidskou a materiálovou podporu bojujících oddílům (potrava, munice, materiály, opravárenský servis, lékařské zabezpečení a doprava). Později se pojem logistika rozšířil i do ekonomiky. Původní definici je možné vidět v původu slova, výraz samotný pak pochází z francouzštiny; logistique, Logis: ubytování. V tomto materiálu se používá pouze ekonomická definice slova logistika: Logistika je součástí zásobovacího řetězového procesu, který plánuje, realizuje a řídí účinný, efektivní tok a skladování zboží, služeb a s nimi spojených informací z místa původu do místa spotřeby za účelem uspokojení požadavků zákazníků [2]. Podle této definice je součástí logistiky doprava, pokud jde o logistické procesy získávání a distribuce zboží. 2.2 Logistický proces Struktura Logistický proces popisuje součinnost výrobních, dopravních a skladovacích procesů. V tomto smyslu je možné si takový proces představit jako síť. Uvnitř této sítě se přesunují předměty (zboží). Hlavní funkce logistických procesů zastupují dva odlišné prvky sítě: Uzly Skladování Články Doprava Uzly mohou mít různé funkce: Výroba; tj. kvalitativní změna zboží Rozdělování; tj. spojování nebo rozčleňování zásilek Skladování; tj. zboží se skladuje, dokud není zákazníky požadováno Spotřeba; tj. zboží se spotřebovává nebo dále kvalitativně mění Likvidace; tj. spotřebované zboží v podobě odpadu se likviduje, aby neznečišťovalo. Články jsou dopravní trasy. Klasické chápání dopravy, jaké platilo dříve (a stále platí u přepravy osob) se zabývalo pouze překonáváním vzdálenosti mezi dvěma uzly. Dnes je doprava chápána jako součást logistického procesu. Městská nákladní doprava a logistika 9

10 Ekonomické zásady v logistice Samotný logistický proces se řídí výrobními faktory: Náklady; časem; kvalitou. Zeměpisné umístění různých uzlů tedy závisí na: Výrobních nákladech, zejména dostupnosti a nákladech na pracovní sílu, energii a na výrobních oblastech Nákladech na skladování a fyzické možnosti vybudovat sklady Nákladech a časových nárocích na rozdružování zásilek Kvalitativních faktorech ve výrobě, rozdružování a dopravě Možnostech provádět dopravu mezi uzly a rovněž na nákladech a časových nárocích Závěrečnou proměnnou v logistickém procesu zvoleném pro výrobu a distribuci zboží je celkové optimum tržního využití. Konkrétní místo, dopravní prostředek a dopravní trasa se volí tak, aby doručily produkt ke spotřebiteli za dobrou cenu, ve správném čase, v odpovídající kvalitě a ve správném stavu. Příklady Výrobní lokality se tedy volí vždy na základě nižších výrobních nákladů. Dnes se tato místa stále více nacházejí v zemích, kde jsou nižší platy a kde je např. malá péče o životní prostředí. Jsou stále více vzdálená od místa spotřeby, doprava je však stále ještě levnější než vysoce placená pracovní síla. Všude tam, kde je to možné, je snaha se vyhnout skladování, protože obecně při skladování zboží nezískává žádnou další hodnotu kromě několika málo výjimek. Podobně je třeba poznamenat, že při skladování zůstává kapitál neproduktivním. Rozdružování slouží k optimalizaci nákladů na dopravu, kdy je možné prakticky realizovat větší přepravní zásilky a je možné přepravovat méně balicího materiálu. Navíc se zjednodušuje informační tok nutný pro každý logistický proces. Dlouhé přepravní trasy mezi výrobou a trhem vedly, z ekonomických důvodů, k tomu, že se čas stává stále důležitějším prvkem v logistickém procesu. Na jedné straně se doprava a kapitál spojují a výsledkem jsou náklady na dopravu. Na druhé straně vede minimalizace skladování k vysokým požadavkům na spolehlivost. To vede k operacím přesného načasování ve smyslu krátké přepravní doby a vysoké spolehlivosti; spolehlivost je důležitějším požadavkem s výjimkou zboží vysoké hodnoty a zboží podléhajícího zkáze. Městská nákladní doprava a logistika 10

11 obrázek 2 - Vysoce technicky náročné výrobky se vyrábějí v zemích s vysokými náklady na pracovní sílu Výběr dopravního prostředku a dopravní trasy se na jedné straně optimalizují samy o sobě. Na druhé straně však o nich rozhodují další prvky a možnosti optimalizace jsou již omezené. Náklady na pracovní sílu v hromadné výrobě vedou často k volbě vzdálených výrobních lokalit, neboť tyto náklady tvoří větší část finálních nákladů než náklady na dopravu. U délky doby dopravy hraje dominantní roli fakt, zde je hodnotový podíl práce vysoký. To zase vede k použití celkově nákladné letecké dopravy. Současná světová ekonomika je formována částečně rozdíly v nákladech při velkovýrobě a částečně nákladovými úsporami a rozmanitými dopravními možnostmi. Výrazně rostoucí objem dopravy je tedy primárně určován různými výrobními náklady spíše než náklady na dopravu. Osobní doprava nákladní doprava Na rozdíl od přepravy cestujících neexistuje zboží, které by bylo schopné se samo o sobě pohybovat. Zboží je vždy dopravováno a zbožní dopravu vždy organizují lidé. Základním rozdílem je, že zboží nemůže vstoupit do přepravního kontejneru a opustit tento kontejner bez vnější síly. Z toho vyplývá, že změna přepravního kontejneru nebo dopravního prostředku je vždy spojená s výdaji a náklady. Cestující Cestují (aktivně) Nastupují, vystupují a přestupují bez pomoci Zpracovávají informace a jednají podle nich bez pomoci Provádějí výběr mezi dopravními prostředky bez pomoci, ale často iracionálně Zboží Je dopravováno (pasivně) Musí být nakládáno, vykládáno a překládáno Informace musí být zpracovány prostřednictvím logistických manažérů Logističtí manažéři provádějí racionálně výběr mezi dopravními prostředky tabulka 1 - Rozdíly mezi osobní dopravou a nákladní dopravou Zatímco v osobní dopravě jsou cestující vedeni pasivními informacemi (např. signály, značkami, oznámeními atd.), nákladní doprava je řízena informačním tokem (odpovídajícím dopravovaným objemům) v souladu se zbožním tokem. Městská nákladní doprava a logistika 11

12 Hlavní kritéria pro výběr druhu dopravy jsou: Náklady na dopravu Doba dopravy Spolehlivost dopravy v časovém měřítku Bezpečnost dopravovaného zboží obrázek 3 - Nákladná infrastruktura nutná pro překládání zboží Z důvodu složité povahy informačního toku se dnes často dává více než dříve přednost dopravě jedním dopravním prostředkem (tj. vlakem z továrny do továrny, silniční dopravou) i tehdy, když ostatní kritéria mluví ve prospěch kombinované dopravy nebo různých dopravních postupů s použitím jednoho dopravního prostředku. 2.3 Zbožní toky a nákladní doprava Pojmy spojené se zbožními toky Logistické procesy se zásadně dělí na dva typy: Systém obsahující jeden krok Zbožní tok mezi místem dodání (původu) a místem příjmu (určení) je přímý. Tento systém má tu výhodu, že je zbožní tok mezi místem dodání a příjmu nepřerušený. Proto není nutný žádný další skladovací ani přepravní proces. Místo dodání Místo příjmu obrázek 4 - Systém složený z jednoho kroku s přímým zbožním tokem [4] Systémy složené z více kroků Zde je zbožní tok mezi místem dodání a místem příjmu nepřímý. Zbožní tok je přinejmenším na jednom místě přerušen. V tomto místě přerušení se odehrávají procesy distribuce nebo nahromadění. Městská nákladní doprava a logistika 12

13 Distribuce: poptávky) Sdružování: zmenšení dopravovaných jednotek (v důsledku omezené spotřebitelské mnoho malých zbožních toků je spojeno do větších balíků (nahromadění) Místo příjmu Místo distribuce Místo rozdružení Místo příjmu Místo sdružení Místo distribuce obrázek 5 - Systém obsahující více kroků s nepřímým zbožním tokem [4] Kombinovaný systém V kombinovaném systému jsou zároveň možné přímé a nepřímé zbožní toky. Pokud jde o dlouhé vzdálenosti, zbožní tok může být například příliš pomalý, aby včas uspokojil výsledné potřeby v místě přijetí. Distribuční místa mají charakter regionálního skladiště. Systémy složené z několika kroků se rovněž doporučují proto, že ekonomika zbožního toku je obecně přímo závislá na objemu. Místo distribuce Místo příjmu obrázek 6 - Kombinovaný systém s přímými a nepřímými zbožními toky [11] Městská nákladní doprava a logistika 13

14 Dopravní proces Vyřešení tohoto dopravního problému spočívá ve vytvoření dopravního řetězce. V nákladní dopravě je tento definován jako: Sled technických a vzájemné propojených organizačních jevů, při kterých se zboží přesunuje z místa původu (od dodavatele) do místa určení (k příjemci). Dopravní řetězec je součást zbožního toku a týká se pouze logistické funkce dopravy. Organizačně je možné budovat dopravní řetězce následujícím způsobem: Dodavatel Místní dopravce Dopravce a překládková firma Soukromá doprava Dálkový dopravce Dopravce a překládková firma Místní dopravce Příjemce obrázek 7 - Organi zace dopravních řetězců [11] V nákladní dopravě existují tyto dva základní procesy: přímá "doprava od dveří ke dveřím", se specifickým nakládacím a vykládkovým zařízením a "doprava z uzlu do uzlu", s nahromaděním a distribucí menších zásilek (rovněž obecně nazývaných náklad) v uzlech a dopravou větších nákladových jednotek (rovněž nazývaných vagónová nákladová zásilka) mezi uzly. Takové uzly se pak racionálně využívají pro další logistické úkoly, jako např. skladování a rozdružování. Dopravní řetězce je možné vybudovat jako procesy složené z jednoho kroku nebo z více kroků a v tomto smyslu se chápou jako funkce o více rozměrech. V dopravním řetězci složeném z jednoho kroku je zapotřebí pouze jednoho dopravního prostředku mezi dodavatelem a příjemcem. Proto jde pouze o tzv. nepřetržitou nebo přímou dopravu. V dopravním řetězci složeném z více kroků probíhá mezi místem dodání a příjmu změna dopravního prostředku. Proto zde hovoříme o tzv. přerušované nebo kombinované (s použitím více druhů dopravy) dopravě v nejobecnějším smyslu slova. Městská nákladní doprava a logistika 14

15 Kombinovaná doprava (s použitím více druhů dopravy) v užším smyslu slova znamená, že nedojde ke změně dopravního kontejneru. Dopravní nádobou zde může být kontejner, vozidlo nebo část návěsu. obrázek 8 - Překládka z jednoho druhu dopravy na druhý v přístavu Dopravní řetězec dopravní řetěz s jedním krokem = nepřerušený zbožní tok = přímá doprava (bez změny dopravního prostředku dopravní řetěz s více kroky = přerušený zbožní tok = kombinovaná doprava (i.w.s.) (se změnou dopravního prostředku samostatně účtovaná doprava se změnou nákladové jednotky, často se skladováním, usnadněnou překládkou použitím palet) kombinovaná doprava (i.n.s.) bez změny nákladové jednotky) Doprovodná doprava (Nakládka celého nákladního auta nebo jeho části) kombinovaná doprava (loď železnice/loď silnice, lodní doprava např.: Lash Kontejnerová doprava (Nakládka nákladových jednotek) kontejnery doprava malých kontejnerů např.: Collico Schéma 1: Struktura dopravního řetězce [4] Městská nákladní doprava a logistika 15

16 3. Vlastnosti nákladní dopravy v městských oblastech 3.1 Vnější marginální podmínky Podmínky, za kterých musí probíhat nákladní doprava v městských oblastech, se velmi liší od podmínek na venkově. Už tento důvod sám o sobě nás opravňuje k tomu, abychom posuzovali nákladní dopravu v městských oblastech samostatně. Prostorová omezení V městských centrech mají primární důležitost zvláštní logistické konfigurace vynucená omezenými prostorovými vztahy. Obvyklé dopravní prostředky (40-tunový nákladní automobil, vagón) často nelze použít. Dodávky do městských center jsou často možné pouze pomocí malých nákladních dodávek o váze do 3,5 tuny. Tyto dodávky mají omezenou nákladovou kapacitu, což vede k více jízdám a dalšímu zatížení silniční sítě. obrázek 9 - Prostor v městských centrech je velmi omezený, může být příliš úzký i pro nákladní auta do 3,5 tun. V důsledku požadavků na městskou krajinu není možné zaparkovat na delší dobu přepravní nádoby a kontejnery. Při dodávce musí probíhat zároveň nakládka i vykládka. Dopravní infrastruktura Velká poptávka po dopravní kapacitě (jak ve zbožní dopravě, tak v osobní dopravě) stojí v protikladu s velmi omezenou nabídkou na straně infrastruktury v centru velkoměst. To vede k dopravním zácpám na silnicích, což se zase odráží ve výrazném zpoždění v dopravním procesu. Další rozvoj infrastruktury je sotva možný vzhledem k intenzivnímu využití pozemků a mimo to je spojen s velkými finančními výdaji. Městská nákladní doprava a logistika 16

17 Ohled na životní prostředí V centrech velkoměstských oblastí by doprava měla být řešena s co možná největším ohledem na životní prostředí, vzhledem k vyšším hustotám osídlení. Tomu by měla odpovídat kontrola emisí, protihlukové bariéry a využití pozemků. obrázek 10 - Dopravní infrastruktura v městských centrech je velmi nákladná 3.2 Vztahy v rámci dopravního řetězce Abychom porozuměli komplexní povaze nákladní dopravy v městských oblastech, je nutné posoudit různé logistické systémy. Do logistického procesu a dopravních systémů jsou v zásadě zapojeny čtyři různé skupiny účastníků: Výrobci: Distribuční firmy: dopravci nákladů, zasilatelské balíkové služby, Spotřebitelé/Příjemci: maloobchod, dodavatelé potravin Úřady: Vzhledem k různým pohledům jednotlivých účastníků mohou vzniknout velmi různé systémy v závislosti na rozdělení úkolů. Příjemci bez vlastní expediční logistiky Přibližně jedna čtvrtina příjemců v evropských městech nemá žádný organizovaný logistický systém. Přijímají své zboží buď přímo od výrobce nebo přes distribuční firmu. To vede k většímu množství dodavatelů, kteří zajišťují zboží pro jednotlivé příjemce a následkem toho k mnoha jízdám vozidel, která nejsou plně naložena. Městská nákladní doprava a logistika 17

18 production storage, commissioning consumption Producer B Producer A Forwarder C city centre obrázek 11 - Dopravní systémy příjemce bez koordinované logistiky Příjemci s expediční logistikou koordinovanou distribuční firmou Dopravní toky vytvořené příjemci bez vlastní expediční logistiky jsou většinou více balíkované, jak je popsáno v předchozí kapitole. Distribuční firmy mají často v centru více než jednoho zákazníka. Normálně zásobují mnoho různých příjemců různými druhy zboží (obecně v malých jednotkách - balíčcích). Proto optimalizují trasy svých dodávek v městském centru, což vede k požadovanému balíkování distribuční dopravy a omezení počtu jízd Restaurace jsou často zásobovány různými dodavateli obrázek Městská nákladní doprava a logistika 18

19 Distribution company A Distribution company B City centre System boundary obrázek 13 - Příjemci s koordinovanou logistikou Příjemci s vlastní koordinovanou expediční logistikou Podniky, které si organizují své vlastní logistické systémy, tvoří dnes přibližně tři čtvrtiny příjemců v evropských městech. Obecně jde o maloobchodní řetězce, jako například potravinářské obchody nebo obchodní domy. Vzhledem k tomu, že tyto firmy mají obvykle k dispozici více míst doručení dodávek, nechávají si své zboží dodávat do centrálního skladiště. Proto si mohou své zboží objednávat ve větším množství a vyjednávat s dodavatelem příznivější podmínky. V těchto distribučních centrech se zboží objednává, skladuje a organizuje do zásilek pro jednotlivá místa doručení. Přímým kontaktem mezi příjemcem a distribučním centrem je možné odeslat přesně to zboží, které je zapotřebí. Proto odpadá nutnost dalších skladovacích prostor v místě doručení. Dopravu z distribučního centra k příjemci může provádět firma samotná nebo touto dopravou může pověřit distribuční firmu. Příjemci jsou pak dodávány pouze jeho vlastní dodávky. company A System boundary City centre obrázek 14 - Příjemci s koordinovanou logistikou Městská nákladní doprava a logistika 19

20 obrázek 15 - Obchody v rámci téhož řetězce mají svou vlastní expediční logistiku 3.3 Výsledné problémy Problémovými místy nákladní dopravy v městských oblastech, které jsou rozebrány v následující části, jsou globální ekonomické (makroekonomické) vlastnosti, tj. všechny výrazné odchylky od celkového optima systémů a procesů. Nedostatek dozoru nad celým systémem Rozhodnutí v nákladní dopravě jsou normálně založena na racionálních úvahách (tj. výběr mezi různými druhy dopravy). Výsledek takové optimalizace tudíž závisí na tvaru a velikosti odpovídajících systémů. Čím je systém větší, tím jsou procesy v rámci tohoto systému a v jeho kombinacích více optimalizovány. Tak, jak se hranice systémů neustále posunují, mění se i makroekonomické cíle dosahované ekonomickou optimalizací v podnikání. I když se v nákladní dopravě normálně sledují rozumné výsledky závislé na racionálních rozhodovacích procesech, mnohé dopravní procesy nejsou z makroekonomického hlediska optimální. To je dáno malou velikostí systémů, která se optimalizuje pod podnikatelským tlakem. Problémy spojené se zásobováním Příjemci, kteří nekoordinují své vlastní logistické systémy - kteří tyto procesy nepovažují za součást svého interního podnikání - často vytvářejí suboptimální dopravní systémy (viz schéma 8). Mnoho dodavatelů zásobuje příjemce zbožím přímo nebo prostřednictvím distribuční firmy. To vede k velkému množství jízd a malým dopravovaným množstvím. Městská nákladní doprava a logistika 20

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 B-1000 Brussels Telefon +32 2 285 46 60 Fax +32 2 280 08 17 E-mail: etf@etf-europe.org www.etf-europe.org European Transport Workers Federation Fédération

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Logistika Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Čím se logistika zabývá? pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem týká se komponent oběhového

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO Řetězec ostrovů v cca JZ-SV směru, nejblíže k pevnině u Korejského poloostrova a Kamčatky, s velmi členitým pobřežím, úzkým

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 114 6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Při zajišťování oběhu

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více