Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě"

Transkript

1 Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování kapacity dopravních orgánů k vytvoření rámce pro budoucí implementaci otevřených specifikací a norem Projekt POSSE je financován operačním programem meziregionální spolupráce INTERREG IVC, který probíhá v období od ledna 2012 do prosince

2 PROČ BYL PROJEKT POSSE PODPOŘEN? Inteligentní dopravní systémy (ITS) jsou obecně zaváděny ve městech a regionech za účelem ovlivnění dopravního provozu pomocí systémů, jako jsou mimo jiné adaptivní celoplošné řízení dopravního proudu, poskytování informací cestujícím v reálném čase, preference autobusů na světelných křižovatkách, inteligentní odbavovací systémy (bezkontaktní čipové karty), management parkovacích ploch a navádění řidičů na volná parkovací místa. ITS jsou plošně zaváděny nekoordinovaným a inkrementálním způsobem, což je způsobeno částečně velkým počtem zapojených organizací, dále chybějícím společným souborem otevřených ITS norem a specifikací v Evropě a v neposlední řadě převládáním uzavřených, vlastnickým právem chráněných systémů na trhu. Uzavřené systémy jsou dnes zcela běžné a znamenají, že technologie vyráběné různými dodavateli nemohou (jednoduše) spolupracovat v rámci systému, vzhledem ke specifickému způsobu, jakým byly konkrétní technologie zavedeny. Uzavřené systémy dále vedou k proprietárnímu uzamčení (vendor lock-in), tedy k situaci, kdy má konkrétní dodavatel vybudovaný určitý monopol, což je běžná situace v celé řadě evropských zemí. Monopol pak způsobuje vyšší náklady, ztrátu provozní efektivity a neochotu k dalším inovacím a rozšiřováním systémů. POSSE si klade za cíl přispět ke zvýšení povědomí o potřebě zavádění otevřených systémů v oblasti řízení silniční a ke sdílení zkušeností z již existujících struktur otevřených systémů. PROČ SE CHCE CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU (CDV) ZAPOJIT DO PROJEKTU POSSE A CO OD NĚJ OČEKÁVÁ? CDV přikládá standardizaci v oblasti inteligentních dopravních systémů klíčovou úlohu, neboť samotný obor je budoucím ekonomickým tahounem. Pozitivní dopady standardizace systémů a zařízení na růst ekonomiky se na jedné straně promítají do levnější a tedy i přeshraničně konkurenceschopné sériové výroby dodavatelů. Úspory investorů plynoucí z nižší nabídkové ceny v otevřené soutěži a znalosti, co a v jaké kvalitě investoři obdrží, podněcují k zadávání většího množství zakázek, především drobných zakázek, a tedy i k většímu rozvoji ITS i samotné ekonomiky. Zavádění standardně řešených dopravních systémů napomáhá i k jejich vzájemnému provázání a tedy i vyšší přidané hodnotě plynoucí z jejich integrace. Při existenci těchto systémů v českých městech by CDV mohlo v budoucnosti navázat na svůj výzkum, který se týká optimalizace veřejných investic do inteligentní dopravní infrastruktury, automatického sběru dat a jeho využití v aplikacích mobilních telefonů a účinného řízení městské pomocí kombinace jak různých chytrých systémů, tak i různých detekčních technologií.

3 EXISTUJÍ JIŽ OTEVŘENÉ SPECIFIKACE A NORMY PRO ITS? POSSE staví na zkušenostech dvou dlouhodobých struktur otevřených specifikací a norem pro ITS/systémy řízení a to jmenovitě: Britské UTMC (Universal Traffic Management and Control/Univerzální řízení a management ), a struktura specifikací OTS (Open Traffic Systems/Otevřené dopravní systémy)/ OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems/Otevřené komunikační rozhraní pro systémy řízení silniční ) používaná v německy mluvících částech Evropy. I když mezi těmito dvěma strukturami existuje řada rozdílů, obě tyto iniciativy uspěly při definování specifikací, které jsou již obecně zavedeny (více než 200 instalací ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Rakousku). PROČ SE CHCE CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU (CDV) ZAPOJIT DO PROJEKTU POSSE A CO OD NĚJ OČEKÁVÁ? Projekt POSSE otevírá téma harmonizace stávajících systémů, přináší zkušenosti s řešením možných překážek a angažuje představitele veřejné správy do diskuze nad možným rozvojem městské pomocí ITS. Přivádí do České republiky přední evropské odborníky, kteří znají pozitivní dopady použití otevřených systémů a jejich ukotvení v právním řádu daných zemí. Projekt POSSE tak přináší cennou pomoc a expertní znalost těm, kteří plánují v dlouhodobém měřítku a cílí na udržitelnou dopravu ve městech s využitím potenciálu, který ITS nabízí.

4 ČEHO CHCE POSSE DOSÁHNOUT? V rámci POSSE proběhne množství aktivit k výměně znalostí a zkušeností týkajících se způsobu vybudování, zavedení a údržby otevřených specifikací a norem pro ITS a to včetně řízení. POSSE chce zejména: zjednodušit přenos znalostí mezi stávajícími strukturami otevřených norem a specifikací (UTMC a OTS) a veřejnými orgány, které jsou otevřeny myšlence tento přístup zavést. Města Burgos, Pisa, La Spezia a Klaipeda, Norské ředitelství silnic a dálnic a české Centrum dopravního výzkumu (CDV) zpracují plány jejich implementace. připravit pokyny pro osvědčené postupy, jež budou dostupné všem, kteří zahájí proces realizace otevřených specifikací a norem. šířit velkou měrou povědomí o konceptu otevřených ITS systémů a služeb po celé Evropě pomocí typických nástrojů jako jsou newslettery, národní workshopy, evropské konference, webové stránky a Fóra otevřených ITS systémů. přispět k budoucímu směřování otevřených ITS systémů a norem v Evropě, zejména s ohledem na snahu přiklonit se směrem k evropské konvergenci otevřených systémů a zvážit důležité trendy ITS, jakými jsou kooperativní systémy a informační služby poskytované v mobilních telefonech a přenosných zařízeních. AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH MÍSTECH POSSE je projekt zaměřený především na publikaci a předávání informací ve prospěch šesti evropských partnerů, které chtějí zavést systém otevřených ITS specifikací a norem. Partneři ze Španělska, Itálie, Litvy, Norska a České republiky se zavazují k navázání spolupráce s klíčovými vnitrostátními organizacemi s cílem zvýšit povědomí a vybudovat vstřícný postoj k otevřeným systémům. V každé zemi je plánováno uspořádat seminář na národní úrovni.

5 PŘÍNOSY OTEVŘENÝCH SPECIFIKACÍ A NOREM PRO ITS Otevřené specifikace a normy nabízejí značné přínosy. Jednoduchost, s jakou si systémy mohou vyměňovat a sdílet informace, umožňuje dopravním operátorům přijmout a provést včasná rozhodnutí pro aktuální řízení. Provedená hodnocení několika systémů UTMC a OCIT/ OTS prokázala významné úspory při poptávání technologie v mnoha městech, a to zejména u nákladů na telekomunikaci a cenách koncových zařízení (např. řadičích světelné signalizace), a dále ve zvýšené snaze dodavatelů inovovat svá řešení, aby své produkty a služby odlišily od konkurence. Nejcennější přínos je bohužel velmi těžko měřitelný; týká se budoucí prokázání oprávněnosti a účinnosti investic, tedy dnešních investic do systémů, které nezastarají do pěti či deseti let. CCTV kamery řízení vjezdu do měst adaptivní řízení Provozovatel ostatní silniční sítě Management OTS/DATEX II Sběr dat kvalita ovzduší UTMC strategie a plánování řízení ve městě Provozovatel městské silniční sítě OCIT Management OTS/DATEX II Řízení OCIT cestovní informace OTS/DATEX II Navigování řidičů management parkování proměnné dopr. značení Poskytovatelé služeb Cestovní informace Úroveň managementu Úroveň sledování a řízení Úroveň dopravní infrastruktury

6 KDO JSOU PARTNEŘI POSSE? Rada města Reading Spojené Království Město Pisa Itálie Město Klaipeda Litva Strategické plánování města Burgos Španělsko Město La Spezia Itálie Ředitelství silnic a dálnic Norsko Centrum dopravního výzkumu (CDV) Česká republika UTMC Ltd Spojené Království OCA e.v. Německo, Rakousko a Švýcarsko Asociace evropských měst, Polis Belgie Fórum pro otevřené ITS systémy Bude založeno fórum, jež umožní zužitkovat znalosti, sdílené v rámci projektu POSSE, které se týkají otevřených ITS systémů a to zejména pro další veřejné orgány zajímající se o tuto problematiku a samozřejmě i k další vzájemné interakci mezi partnery. Podklady o připojení se k fóru ITS systémů, naleznete na webových stránkách projektu POSSE. Koordinátor Simon Beasley Reading Borough Council Civic Centre UK - Reading RG1 7AE Tel: 0044 (0) Cílový partner Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a Brno Česká republika Tel: