V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2004 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního ředitele Praha, únor 2005 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1. Úvod 2. Obecná část 3. Odborně technická činnost SEI 3.1. Elektroenergetika 3.2. Plynárenství 3.3. Teplárenství 3.4. Ostatní odborně technické činnosti 4. Správa pokut 4.1. Správní řízení o uložení pokuty 4.2. Vykonávací řízení 4.3. Zhodnocení správy pokut 5. Ostatní činnosti SEI 5.1. Vývoj zaměstnanosti 5.2. Čerpání časového fondu 5.3. Zvyšování kvalifikace 6. Závěr 2

3 1. Úvod Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO). Jeho působnost je dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. Dále SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. SEI ukládá pokuty na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo na základě vlastního zjištění. Při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Z organizačního hlediska je SEI tvořena ústředním inspektorátem se sídlem v Praze a územními inspektoráty, jejichž sídla a územní působnost stanoví ústřední ředitel. V současné době jsou sídla územních inspektorátů v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí n. Labem, Brně, Ostravě a Olomouci s působností pro příslušný kraj. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu, v čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Pro řízení činnosti byl pro rok 2004 vydán Pracovní program, jenž určil způsob, kterým bude působnost SEI realizována a určil závazné ukazatele v oblasti výkonu i v oblasti čerpání rozpočtu. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel a jednotliví vedoucí odborů v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad, zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. 3

4 2. Obecná část Činnost SEI byla realizována podle Pracovního programu na rok Byla rozdělena do tří zásadních oblastí a sice kontroly ustanovení energetického zákona, zákona o hospodaření energií a zákona po cenách. Spolupráce s MPO a Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) je nosnou částí kontrol energetického zákona Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů je podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházejí jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti jsou realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapují určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací je účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/200 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2004 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu prvního pololetí proběhly kontroly energetických auditů na základě požadavku MPO na poskytování dotací ze SFŽP ČR u jednotlivých žadatelů dotací. Zkontrolováno bylo 59 auditů, výsledky byly předány MPO, které na základě zjištěných skutečností bylo oprávněno zahájit správní řízení s některými auditory o vyškrtnutí ze seznamu energetických auditorů Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna převážně v oblasti teplárenství, kde se jedná o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Byla provedena i kontrola deklarované hodnoty energetického obsahu dodávaného zemního plynu. 4

5 2.4. Stížnosti, oznámení a podněty V roce 2004 bylo na SEI podáno 15 podnětů a stížností týkajících se činnosti SEI. Ve všech případech byly stížnosti v zákonné lhůtě vyřízeny. Výjimkou byly stížnosti, které se řešily kontrolní činností běh lhůty k vyřízení stížnosti byl tedy přerušen. Výsledky šetření byly stěžovatelům řádně s vysvětlením sděleny. Ani z minulých let nebyly žádné podněty a stížnosti týkající se činnosti SEI nedořešeny. Ostatní podání, která souvisela s porušováním zákona č. 458/2000 Sb., byla řešena kontrolním způsobem Legislativní činnost V roce 2004 byla činnost v této oblasti zaměřena hlavně na spoluúčast vybraných pracovníků SEI při dokončovacích pracích na novele zákona č. 458/2000 Sb. V závěru roku vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 670/2004 Sb. velká novela energetického zákona obsahující implementaci nových směrnic EÚ v oblasti elektroenergetiky a plynárenství a zapracování zkušeností a poznatků plynoucí z aplikace energetického zákona z let minulých. Zároveň probíhaly práce na novele zákona č. 406/2000 Sb., kde se projevila nutnost implementovat do tohoto zákona Směrnici EP a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Hlavním garantem a koordinací prací na novele zákona o hospodaření byla MPO určena Státní energetická inspekce. V závěru roku byl novelizován zákon o hospodaření energií zákonem č. 694/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kde touto novelou byl posunut termín instalace termoregulačních ventilů o dva roky, tj do V průběhu prvního čtvrtletí probíhaly dokončovací práce na novelách vyhlášek č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a vyhlášky č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace. Novely těchto vyhlášek vyšly v průběhu roku ve Sbírce zákonů pod č. 425/2004 Sb. a 442/2004 Sb.Dále pokračovaly práce na novele vyhlášky č. 153/2001 Sb. a pracovníci SEI participovali na novelách prováděcích vyhlášek jak k energetickému zákonu tak i dalších právních předpisů souvisejících s energetikou Poskytování informací V roce 2004 byla SEI požádána o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 46 případech, což je proti roku 2003 nárůst více než patnáctinásobný. Ve dvou případech došlo k odvolání žadatele, a to v případech, kdy poskytnutí informace bylo odmítnuto. Při odvolání proti odmítnutí poskytnutí informace se nepotvrdilo porušení daného zákona ze strany SEI. 5

6 3. Odborně technická činnost SEI 3.1. Elektroenergetika Kontrolní činnost podle energetického zákona V roce 2004 došlo k poklesu provedených kontrolních akcí cca o 30% oproti předchozímu roku. Tento výsledek byl ovlivněn výrazným snížením kontrol podnikání ve skupině 11 držitelů licenci na výrobu elektřiny, které byly zaměřeny na obnovu dokumentů zničených na Energetickém regulačním úřadu při povodni v srpnu Jestliže těchto kontrol bylo v roce 2003 provedeno celkem 641, pak v důsledku ukončení této akce bylo v roce 2004 uskutečněno pouze 25 akcí. Při zohlednění této okolnosti počet kontrol zaměřených na problematiku energetického zákona a zákona o hospodaření energií meziročně vzrostl z 356 akcí v roce 2003 na 624 akcí za rok Tento nárůst byl ovlivněn řadou dalších specializovaných akcí podle požadavků dalších ústředních orgánů státní správy. Z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu byly provedeny kontrolní akce: Kontrola sjednávání smluvních podmínek na dodávku elektrické energie oprávněným zákazníkům vzniklým k Kontroly se uskutečnily u 194 subjektů, z nichž 93 bylo výrobního charakteru a ostatní z oblasti nevýrobní sféry a služeb. Na rozdíl od zákazníků, jejichž dodavateli elektřiny byly regionální distribuční společnosti, byla zjištěna řada nedostatků svědčících o legislativní nepřipravenosti na novou situaci při otevírání trhu s elektřinou mezi provozovateli lokálních distribučních soustav a oprávněnými zákazníky připojenými do těchto soustav. Kontrola příjemců dotací na krytí části nákladů spojených s obnovou energetických zařízení po povodni Celkově bylo provedeno v 1. a 2. etapě 27 kontrol a zpracovány podklady požadované MPO ČR. Převážná většina kontrolovaných subjektů zrealizovala podporované projekty z podprogramu č v předem deklarovaných termínech, pouze 2 projekty měly prodloužený termín. Bylo celkem zjištěno 12 dílčích závad nepodstatného významu. Některá zjištění byla konzultována s příslušným odborem MPO s cílem vyjasnění zjištěných skutečností. Kontrola dodávek elektrické energie do soustav REAS z obnovitelných zdrojů v období 2002 až 2003 a provozování tepelných čerpadel za totéž období. Kontrola navazuje na obdobné akce uskutečněné v předchozích letech. Na rozdíl od těchto, současné výsledky důsledně respektují dodávky z obnovitelných zdrojů, což se promítá do výsledků provozu kogeneračních zdrojů. Současné údaje mezi tyto člení výhradně jednotky pracující na bázi zemního plynu přičemž zařízení spalující např. bioplyn jsou zahrnuta již mezi obnovitelné zdroje. Součástí výsledků jsou navíc údaje o obnovitelných zdrojích připojených v I. pololetí Výsledky dokumentují poměrně nízký podíl obnovitelných zdrojů z celkového nákupu elektřiny do distribučních soustav. Zpráva s výsledky byla kromě MPO předána na ERÚ, ČEA a ČSÚ a dále obsahuje souhrnné informace o odběratelích elektřiny provozujících tepelná čerpadla uvedených do provozu v letech 2002, 2003 a I. pololetí Na základě požadavku Energetického regulačního úřadu byly realizovány akce: Kontroly ve vybraných výrobnách elektřiny, kde dochází ke spoluspalování biomasy a fosilních paliv. Cílem kontrol bylo ověřit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. ERÚ požadoval provedení kontrol u 8 subjektů. Z kontroly byla vyloučena firma TEDOM s.r.o., Třebíč, kde se ukázalo, že jde pouze o provoz jednotky při plném spalování biopaliva. V průběhu kontrol došlo ke sjednocení pohledu na společné spalování ve 6

7 společnosti Frantschach Energo, a.s., Štětí mezi SEI a MPO ČR. V této souvislosti byl sjednocen názor na metodiku výpočtu podílu elektřiny z obnovitelného zdroje, jímž jsou vedlejší produkty při zpracování dřeva v papírenském průmyslu. Z kontrol dále vyplynulo, že metodika výpočtu podílu elektřiny z obnovitelného zdroje, schválená ERÚ, neumožňuje v některých případech objektivně tento podíl určit. Kromě těchto speciálně zaměřených akcí, vyplývajících z rámcové kontrolní činnosti na rok 2004, byly další kontrolní akce zaměřeny na dodržování energetického zákona, a to především dodržování povinností držitelů licencí na distribuci elektřiny, vyhodnocování a fakturaci odebrané elektřiny, porušování ochranných pásem, neoprávněné odběry, řešení případů, kdy se jedná o vztahy k cizím nemovitostem a další. Dále pak byly kontrolně řešeny 2 požadavky MPO a 8 požadavků ERÚ, zaměřené na ověření konkrétních případů. Jednalo se především o kontroly, které byly zaměřeny na prošetření důvodů omezení či zastavení zásobování elektřinou odběratelů v konkrétní lokalitě, ověření možností náhradního řešení zásobování, splnění podmínek pro udělení licencí, týkající se zejména majetkového vztahu k zařízení, respektive jeho připravenost k provozu (kolaudace), způsob sjednávání a realizace dodávek elektřiny, zajištění měření fakturované spotřeby a odpovídající ceny a v neposlední řadě i prověření případů nutnosti udělení licence pro dodávku elektřiny konečným spotřebitelům Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Na žádost České energetické agentury byly provedeny kontroly a posouzení energetických auditů, které byly předloženy agentuře spolu se žádostmi o podporu v rámci Státního programu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok V jednom případě bylo zohledněno, že zpracovaný audit postrádá rozhodující informace. Výsledky byly předány ČEA. Doplňující kontroly REAS technické ztráty v sítích. SEI provedla doplňující kontroly u všech REAS za účelem získání podrobných údajů o technických ztrátách v sítích, vyhodnocených a vykazovaných v letech 2002 a Výpočty byly provedeny u REAS, tam kde to bylo proveditelné i ve dvou variantách. V prvé řadě na základě vyhodnocení všech dodávek přicházejících do regionální distribuční soustavy ze sousedních soustav, resp. z nadřazené přenosové soustavy, event. z LDS a pro porovnání formou salda jako rozdíl mezi ztrátami vykázanými u el. energie na vstupu do soustavy a výstupu ze soustavy. Podklady byly využity při zpracování návrhu novelizace vyhlášky MPO ČR č. 153/2001 Sb Ostatní činnost Vedle klasické kontrolní činnosti zabezpečovala inspekce prostřednictvím ústředního inspektorátu spoluúčast na procesu novelizace energetického zákona, zákona o hospodaření energií, přípravě novelizace vyhlášek č. 218/2001 Sb., o měření, vyhl. č. 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny, vyhl. č. 297/2001 Sb., podmínky dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky a č. 18/2002 Sb., podmínky dodávky a dopravy elektřiny pro oprávněné zákazníky, vyhl.č 215/2001 Sb., o energetických štítcích, vyhl. č. 153/2001., o vykazování a určování technických ztrát elektrické energie v rozvodech. Podstatu ostatní technické činnosti prováděné v hodnoceném období roku 2003 lze obecně charakterizovat jako: - vyřizování osobních a telefonických dotazů ohledně energetické legislativy, zejména zákonů č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek, týkajících se převážně licencí, spotřeb a sazeb za elektrickou energii, - vyřizování žádosti k územnímu a stavebnímu řízení včetně posuzování projektů. 7

8 Častým předmětem dotazů veřejnosti byla problematika licencí na distribuci elektrické energie, neboť existuje řada nejasností ohledně dodávek elektrické energie do pronajímaných prostor a při pronájmu rozvodného zařízení k provozování licencované činnosti, nejvíce k ustanovení 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb. Četné byly také dotazy z oblasti cen a elektřiny a podmínek za systémové služby elektrizační soustavy Stížnosti, oznámení a podněty Za rok 2004 bylo Státní energetickou inspekcí v oblasti elektroenergetiky přijato a řešeno celkem 112 podání (obsahují stížnosti, dotazy a podněty). Z tohoto bylo na jednotlivých územních inspektorátech SEI přímo řešeno a přijato 75 podání. Dalších 31 podání bylo přijato ústředním inspektorátem a postoupeno na ÚzI a 6 řešeno přímo ústředním inspektorátem. Z věcného hlediska byla podání zaměřena na stanovení výše nákladů odběratele na vybudování přípojky, rozúčtování elektřiny podle 3, odst. 3 energetického zákona pro dodavatele bez licence, přemístění vedení a sloupů pro rozvod elektrické energie, vyúčtování a fakturace za dodávku elektrické energie, odpojení z důvodu neplacení za dodávku elektřiny a neoprávněné odběry Plynárenství Kontrolní činnost podle energetického zákona V roce 2004 byla kontrolní činnost zaměřena převážně na dodržování jednotlivých ustanovení energetického zákona, která ukládají práva a povinnosti konečným zákazníkům, dotčeným právnickým a fyzickým osobám, vlastníkům nemovitostí do kterých je chráněným zákazníkům dodáván plyn na základě smlouvy. Zároveň byly provedeny kontroly dodržování ustanovení energetického zákona i u držitelů licencí na distribuci plynu. Nejčastějším nedodržením energetického zákona je porušení ustanovení 68, kdy v ochranném pásmu plynárenského zařízení dochází k ohrožení a ve většině případů i k poškození tohoto zařízení. Podle uvedeného paragrafu bylo v roce 2004 provedeno 202 kontrol, z toho byl zákon porušen ve 173 případech. Porušení ustanovení 63 bylo zjištěno při provádění kontrol udržování společného odběrného plynového zařízení, sloužící pro dodávku plynu chráněným zákazníkům ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Bylo provedeno 69 kontrol u vlastníků nemovitostí, převážně bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek a sdružení nájemců bytových jednotek. Zjištěné skutečnosti v nedodržování zákona byly řešeny převážně návrhy opatření k odstranění nedostatků, a to ve 24 případech. V průběhu roku byly provedeny kontroly dodržování ustanovení 74 energetického zákona. Bylo zjištěno, že koneční zákazníci především v důsledku opakovaného neplnění smluveného způsobu platby za odebraný plyn včetně záloh, nebo odběrem plynu bez měřicího zařízení, se dopustili neoprávněného odběru plynu. U regionálních provozovatelů distribučních soustav byly provedeny kontroly, zda přerušením dodávky plynu konečným zákazníkům při neoprávněném odběru nedochází z jejich strany k porušení práv a povinností stanovených ustanovením 59 energetického zákona. V průběhu kontrol nebylo zjištěno porušení kontrolovaných ustanovení energetického zákona provozovateli distribučních soustav. V posledních letech byla práce na úseku plynárenství cíleně zaměřena na zefektivnění kontrolní činnosti. Tato snaha ve svém důsledku musela souběžně přinést i zvýšení celkového množství kontrolovaných právnických a fyzických osob. V porovnání s rokem 8

9 2003 počet kontrol vzrostl o 43%, počet zahájených správních řízení o 20 %, pokud bychom zahrnuli ke správnímu řízení i opatření k odstranění zjištěných nedostatků, produktivita by se zvýšila na 37%. Porovnáme-li dosažené výsledky za rok 2004 s výsledky roku 2001, potom se počet kontrol zvýšil více než třikrát. Počet zahájených správních řízení vzrostl o 264%, a při uplatnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků je zvýšení o 301%. Každým rokem docházelo i vlivem metodické činností ke zvyšování aktivity na jednotlivých územních inspektorátech. Pro ERÚ byly provedeny kontroly podnikání podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a dodržování ustanovení zákona o cenách č. 526/1990 Sb. Cenové kontroly byly zajišťovány podle ustanovení 93 energetického zákona v rozsahu daném zákonem č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánu České republiky v oblasti cen. Cenové kontroly jsou prováděny především při stížnostech konečných zákazníků. V daném legislativním vymezení je při těchto kontrolách pouze možnost posuzovat, zda v kalkulaci věcně usměrněné ceny jsou některé neoprávněné položky. Vlastní cenové kontroly jsou časově i odborně velmi náročné. V případě stížností konečných zákazníků na věcně usměrňovanou cenu plynu stanovenou pro nadcházející období je možné provést kontrolu oprávněnosti nákladových položek až po závěrce hospodářského roku, protože uvedené položky jsou v době podané stížnosti v kalkulaci jako předpokládané. Podle energetického zákona byla provedena kontrola ověřování licencované činnosti provozovatelů distribučních soustav ve vybraných vymezených územích. Tato kontrola byla provedena u osmi regionálních provozovatelů distribučních soustav a u Českomoravské plynárenské a.s. Z těchto kontrol je možno konstatovat, že došlo k nedostatkům při hlášení změn rozhodnutí o udělení licence podle 9 energetického zákona. Na základě požadavků MPO byly provedeny kontroly výstavby vybraných plynových zařízení na základě státní autorizace udělené podle 67 energetického zákona. Převážně se jednalo o plynovody o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa. U kontrol výstavby vybraných plynových zařízení nedošlo ze strany držitelů státní autorizace k porušení ustanovení energetického zákona. Z kontroly vyplynulo, že povinnost oznamovat změny by se měla týkat rozhodnutí a nikoliv žádosti, jak uvádí zákon. U některých provozovatelů distribučních soustav dochází k přednostním opravám a rekonstrukcím, nová výstavba plynových zařízení je v útlumu Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Na územních inspektorátech oddělení plynárenství spolupracuje především na posuzování územních energetických koncepcí, na posuzování územních plánů a územních plánů velkých územních celků, které obsahují kapitolu energetika. Ve vybraných případech zajišťuje stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení. Oddělení plynárenství ÚzI Brno dále provedlo 5 kontrol energetických auditů s programem pro tepelná čerpadla a jednu kontrolu programu se solárním systémem přitápění Ostatní činnost Vybraní pracovníci úseku plynárenství zasedali v technické komisi GAS s.r.o. pro řízení a schvalování normativních dokumentů (technických pravidel, technických instrukcí a technických doporučení v plynárenství) a vypracovali následující stanoviska: - stanovisko k ÚEK a k vyhlášce města Hulín; - stanovisko k podílu SATT a.s. na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy; 9

10 - stanovisko k návrhu tezí zákona o přepravě ropy a ropného sortimentu; - stanovisko k platnosti TPG ; - znalecký posudek z oboru energetiky pro trestný čin poškozování a ohrožování obecně prospěšného zařízení obviněného, spolupráce na provedení energetického auditu v Jaslovských kasárnách ve Staré Boleslavi; - stanovisko pro Policii ČR ve věci poškození a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení a poškození věci; - stanovisko k návrhu změny územního plánu k.ú. Písek, která se týkala výstavby rodinných domků v ochranném pásmu produktovodu Stížnosti, oznámení a podněty V průběhu roku 2004 bylo řešeno 36 stížností. Jednalo se především o problematiku stanovení věcně usměrněné ceny plynu, stanovení délky fakturačního období, postupu při uzavírání smlouvy na dodávku plynu, odmítnutí připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, přerušení dodávky plynu, stanovení výše dodávky plynu při změně jeho ceny v průběhu fakturačního období, přepočtů dodávek plynu z objemových jednotek na energetické Teplárenství Útvary teplárenství v roce 2004 prováděly kontroly podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., podle zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a podle cenového zákona č. 526/1990 Sb., včetně všech navazujících vyhlášek, nařízení vlády cenových rozhodnutí, norem, vyhlášených programů apod. Dále se vyjadřovaly k žádostem o koncesi ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 88/2003 Sb. Celkově se jednalo o 105 žádostí. V rámci těchto činností se aplikovaly též jiné právní předpisy, které souvisí s teplárenstvím, tj. občanský zákoník, stavební zákon, zákon o účetnictví, daňový zákon, zákon o dani z přidané hodnoty, živnostenský zákon apod Kontrolní činnost podle energetického zákona Tak jako v předchozích letech byla kontrolní činnost zaměřena na dodržování energetického zákona a jeho prováděcích vyhlášek: Dodržování odběratelské dodavatelských vztahů ( 76, 77, 78, 88, 89 zákona) Kontroly byly prováděny na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě požadavků státní správy příp. oznámení dodavatelů i odběratelů. Bylo zejména hodnoceno vybrané ustanovení smlouvy o dodávce tepla, oprávněnosti přerušení dodávek tepelné energie, možnost obnovení dodávek tepelné energie. Kontroly žádostí o licence Byly kontrolovány zejména žádosti o licence podle požadavku ERÚ, vč. rozsahů vymezených území a typů kotelen. Celkově bylo provedeno 205 kontrol a při těchto kontrolách bylo zjištěno ve 139 případech porušení zákona Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií byla zaměřena zejména na úkoly vyplývající z 6 odst. 4 o tepelně technických a energetických vlastnostech budov, 13 odst. 2 zákona o dotčenosti SEI jako orgánu státní správy a 6 odst. 8 o pravidlech vytápění a dodávky TUV. 10

11 Stavební řízení a posuzování dokumentace staveb Celkem bylo v r vydáno 3646 stanovisek, z toho ke stavebnímu řízení staveb 2322 stanovisek, k územnímu řízení staveb 622 stanovisek a k územním plánům 702 stanovisek. Podrobnější členění je v souhrnné tabulce. Ke stavebnímu K územnímu řízení K ÚzI řízení staveb staveb územním Pod 700 Nad 700 Pod 700 Nad 700 plánům a celkem GJ GJ GJ GJ ÚPD Praha Č.Budějovice Plzeň Ústí nad L Hradec Král Brno Olomouc Ostrava Celkem Dodržování pravidel vytápění a dodávky teplé užitkové vody V roce 2004 provedeno 24 kontrol dodržování předepsaných teplot vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech a teplot TUV. Vzhledem k omezené časové kapacitě se uvedené kontroly omezily především na vyřizování stížností podaných přímo nebo postoupených z jiných orgánů státní správy (MPO, ERÚ). Kontroly energetických auditů Na základě požadavků Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury, provedla Státní energetická inspekce kontroly auditů u příjemců dotací. Celkem se jednalo o 59 kontrol u příjemců dotací z fondu SFŽP a v zásadě, až na několik málo případů byla převážná většina závěrů předaných auditů hodnocena jako nesplnění podmínek včetně špatně zpracovaných auditů. Podle požadavku České energetické agentury byly provedeny kontroly auditů u 10 bytových objektů a u jednoho zdroje tepla. Opět převážná většina auditů byla hodnocena negativně. Dále byla pro potřeby České energetické agentury posouzena studie k racionálnímu využívání energie při vytápění. Výsledky této kontrolní činnosti byly postoupeny MPO, jež provádí samostatné řízení s energetickými auditory Kontrolní činnost podle zákona o cenách Cenové kontroly byly zajišťovány podle ustanovení 93 energetického zákona v rozsahu daném zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Tyto kontroly byly zajišťovány na základě požadavků ERÚ, nebo na základě vlastního plánu kontrol jednotlivých územních inspektorátů. Celkově bylo provedeno 146 kontrol a bylo zjištěno porušení cenových předpisů v 79 případech. Při kontrolách byly zjištěny nejčastěji následující nedostatky - nedodržení meziročního povoleného nárůstu, - nepřiměřená výše některých kalkulovaných položek ve věcně usměrňované ceně tepla, 11

12 - zahrnutí neoprávněných položek Stížnosti, oznámení a podněty V r bylo vyřizováno celkem 54 podání, většina byla přímá, ostatní podání byla postoupena od jiných orgánů (MPO, ERÚ, MMR, ČOI aj.). Značná část podaných stížností se týkala vysokých cen tepla, příp. velkých nákladů na ústřední vytápění, nebo na dodávku TUV Většina oprávněných stížností se týkala neoprávněných nárůstů ceny tepla, nesprávné kalkulace ceny tepla případně nedostatků v měření dodávaného tepla. Příčinou mnoha podaných neoprávněných podnětů byly stížnosti týkající se rozúčtování nákladů. Tyto byly většinou stěžovatelům vráceny, neboť kontrola rozúčtování nespadá do působnosti SEI, ale je v působnosti občanskoprávních vztahů Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla, vyhlášky č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie, vyhlášky č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu TUV, vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti energetického auditu, vyhlášky č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie a vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a TUV. Bylo zpracováno celkem 378 písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno velké množství telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména energetickému zákonu, stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptovalo některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích ČEA na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje. Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací 12

13 energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a okresních úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V rámci uzavřené dohody je členem sdružení státních dozorných a inspekčních orgánů a organizací spolu s ČÚBP, ČBÚ, ITI, SÚJB, Hasičským záchranným sborem a Drážním úřadem. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zkouškách dílčí specializace Energetické auditorství, kde pro potřeby zkoušení energetických auditorů podle zákona o hospodaření energií je jeden pracovník SEI autorizovaným energetickým auditorem podle zákona č. 360/1992 Sb. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření a zákona o SEI. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. Jeden pracovník SEI byl nominován jako člen pracovní skupiny při technickém výboru CEN/CENELEC pro tvorbu technických norem v oblasti hospodaření energií, jeden pracovník do pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC. V rámci pracovního týmu pro realizaci SEK při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK. SEI je zapojena v programu Technické asistence PHARE pod názvem Posílení Státní energetické inspekce, na nějž je schváleno ,-. V rámci tohoto programu společně s MPO se úvodního školení zúčastnilo cca 100 zaměstnanců SEI. V oblastech regionálního energetického plánování, energetických auditů, kombinované výroby elektřiny a tepla včetně způsobů dělení nákladů, účinnosti při výrobě elektřiny a tepla a tvorbě cen zejména tepelné energie se školení v následujícím roce účastní cca 60% zaměstnanců SEI. První cyklus odborných seminářů byl přesunut z technických důvodů na počátek roku

14 4. Správa pokut 4.1. Správní řízení o uložení pokuty V roce 2004 bylo v prvé instanci zahájeno 357 správních řízení a vydáno 322 rozhodnutí s celkovou výší uložených pokut ,- Kč. K vydaným rozhodnutím bylo podáno 45 odvolání proti uloženým pokutám v celkové výši ,- Kč, z nichž v 8 případech bylo vydáno rozhodnutí o autoremeduře a v 37 případech bylo odvolání postoupeno k vyřízení na ústřední inspektorát. V rámci autoremedury bylo 6 pokut v celkové výši ,- Kč sníženo na ,- Kč a 2 pokuty ve výši ,- Kč byly zrušeny. Odvolacím orgánem bylo v roce 2004 vydáno celkem 40 rozhodnutí (25 za porušení zákona č. 458/2000 Sb, 11 za porušení zákona č. 526/1990 Sb., 1 za porušení zákona č. 406/2000 Sb., 2 o nepovolení obnovy řízení vč. navazujícího odvolacího řízení a 1 o zastavení správního řízení ve smyslu rozsudku soudu). Ze 37 odvolání postoupených k vyřízení z územních inspektorátů bylo 32 rozhodnutí potvrzeno, 4 rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí, v 1 případě bylo rozhodnutí změněno a uložena nižší pokuta. Přehled ukazatelů správních řízení za porušení zákonů č.458/2000 Sb., 526/1990 Sb. a 406/2000 Sb. zákon č. zákon č. zákon č. 526/ / /2000 Sb. Sb. Sb. celkem zahájená správní řízení vydaná rozhodnutí výše pokut (Kč) , , , ,- podaná odvolání původní výše pokut (Kč) +) , , , ,- z toho: autoremedura původní výše pokut (Kč) +) , , , ,- výše pokut po autoremeduře (Kč) , , ,- přijatá odvolání na ÚI původní výše pokut (Kč) +) , , , ,- vydaná rozhodnutí o odvolání z toho: potvrzeno výše potvrzených pokut (Kč) , , , ,- zrušeno a vráceno výše zrušených pokut (Kč) , , ,- změněno pův. výše změněných pokut (Kč) 7 000, ,- změněná výše pokut (Kč) 6 000, ,- celkové snížení pokut (Kč) , , , ,- +) výše pokut v rozhodnutích, ke kterým bylo podáno odvolání 4.2. Vykonávací řízení Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 858 případech, z toho v 96 v roce Úplného uspokojení 14

15 oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 550 případech, z toho u 95 subjektů v roce U pokračujících exekucí byla v 72 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. V sledovaném období bylo vedle exekucí vedených na účet, mzdu, sociální dávky a důchody povinných zajištěno v 28 případech nařízení soudního výkonu rozhodnutí. Nařízené soudní výkony rozhodnutí druh soudního výkonu počet ks částka v Kč soudcovské zástavní právo k nemovitostem ,71 prodej movitých věcí ,40 C E L K E M ,11 Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce subjektů. Následně 5 společností využilo možnosti podání mimořádného opravného prostředku, z toho 3 k Nejvyššímu správnímu soudu a 2 k Ústavnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI v roce 2004 delikt rozhodnutí pokuta rozhodnutí poř. zák.č.526/1990 zák.č.458/2000 v Kč MS 1) v Kč NSS 2) v Kč č. Sb. Sb odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.a) 1, ,- 1, , odst.1 písm.a) , , odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) 7, ,- 7, , odst.1 písm.a) , , odst.1 písm.a) , , odst , odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.f) ,- v řízení odst.1 písm.e) 2, ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení 16. 6odst.1 písm.a)c) 1, ,- v řízení odst.3 písm.a) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.2písm.b) 2.000,- v řízení součet 16, ,- 9, ,- 2, ,- Celkem přisouzeno SEI v 9 případech 11, ,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud Z 310 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 61 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. 15

16 Struktura pohledávek přihlášených do konkursu k počet v ks subjekt zajištěná částka v Kč 47 právnická osoba 1, ,80 14 fyzická osoba ,00 61 C E L K E M 1, ,80 K výše uvedenému datu bylo mimoto podáno 5 přihlášek do likvidace v částce ,21 Kč, avšak v průběhu roku přešly 3 případy do konkursu v částce ,21 Kč, tzn. že v evidenci zůstávají 2 případy likvidace s dlužnou částkou ,00 Kč Zhodnocení správy pokut Na zvláštním příjmovém účtu byly evidovány uložené pokuty, které byly řádně vymáhány. Stav zvláštního účtu byl k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem bylo od roku 1995 vybráno ,48 Kč za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho zaplacené pokuty za rok 2004 činily ,71 Kč, z toho zaplacené pokuty uložené za rok 2004 činily ,61 Kč. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 výše ,20 Kč, z toho za rok 2004 činily ,00 Kč. Za rok 2004 bylo uhrazeno 81,57 % z celkových pokut uložených za rok Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno ,72 Kč. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno ,- Kč, z toho 1 840,- Kč za rok Z celkového počtu výzev jich bylo v roce 2004 provedeno

17 5. Ostatní činnosti 5.1. Vývoj zaměstnanosti 180. Pro rok 2004 byl určen rozpisem ukazatelů rozpočtu závazný limit počtu pracovníků Personální údaje Počet zaměstnanců celkem - plán 180 z toho : organizačních pracovníků 34 inspektorů 139 dělníků 0 Skutečný průměrný fyzický počet zaměstnanců SEI za rok 2004 činil 171,7 zaměstnanců, počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní dobu v témže roce činil 170,92. Ve srovnání s rokem 2003 došlo k navýšení jak průměrného fyzického počtu zaměstnanců (o 0,4 zaměstnance), tak i průměrného počtu zaměstnanců přepočteného na plnou pracovní dobu (o 0,3 zaměstnance). Z následujícího přehledu v tabulce je zřejmé, že pracující důchodci, jejichž počet byl v roce 2003 výrazně redukován, byli ve sledovaném období zcela nahrazeni perspektivními pracovníky. Na konci roku 2004 nebyl v SEI zaměstnán žádný důchodce, což znamená ve srovnání s minulými lety výraznou personální pozitivní změnu. K činil fyzický stav SEI 174 zaměstnanců - nárůst počtu zaměstnanců se tedy kumuloval na konec roku a výrazně ovlivňuje výchozí stav pro rok Průměrný věk v SEI činil v roce 2004 cca 50 let. Počet zaměstnanců starších 55 let k činil 85, což je 48,8% počtu všech zaměstnanců proti roku 2003 to znamená zlepšení. Zaměstnanců starších 50 let bylo 90, což je 52,6% počtu všech zaměstnanců. V roce 2004 dosáhla nemocnost hodnoty 2,7%. Procento nemocnosti vychází ze skutečně proplacených kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vztahu k celkovým kalendářním dnům v roce Čerpání časových fondů Celkový časový fond bude v roce 2004 dle novelizovaného zákoníku práce na 8 hodinovou pracovní dobu ve výši hodin, z toho dovolená 200 hodin, nemoc ve výši 4% je 81 hodin a ostatní vlivy 36 hodin. Plánovaný čas na úkoly bude tedy pro jednoho pracovníka ve výši hodin, z toho hodin na úkoly skupin 1, 2 a 3. Časový fond na rok 2004 Celkový časový fond z toho: úkoly 1,2 a úkoly Plánovaný časový fond na úkoly 1, 2 a 3 ve výši hodin je za rok vyčerpán ve výši hodin, tj. na 101,7 %. Plánovaný čas na ostatní činnost ve výši hod. je čerpán ve výši hodin, tj. na 105,1 %. Nemoc ve výši hodin, tj. 2,7 % je výrazně pod plánovanou hodnotou 4 %. Údaj o nemocnosti je vztahován k počtu odpracovaných hodin. 17

18 inspektorát/úkol Celkem Celkem Praha Č.Budějovice Plzeň Ústí Hradec Brno Ostrava Olomouc ústředí Celkem Označení úkolů: 1.0 činnosti podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon 2.0 činnosti podle zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií 3.0 činnosti podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 4.0 ostatní činnosti (řízení, porady, činnosti rozpočtu, správy budov atd.) 5.0 odpadlý čas dovolená, nemoc Procentní rozdělení činností v roce 2004 z hlediska časové náročnosti: ,5 % 2.0 9,2 % ,9 % ,5 % ,9 % 5.3. Zvyšování kvalifikace V souladu s Pravidly, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády, které vláda ČR schválila usnesením č ze dne 10. října 2001 (dále Pravidla), zúčastnilo se v roce 2004 lokálně orientačního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) a speciálního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) celkem 18 zaměstnanců SEI, odborné vzdělávání ve smyslu aktualizačního vzdělávacího modulu průběžného vzdělávání (blok podle Pravidel) dva zaměstnanci, odborně vzdělávacího modulu průběžného vzdělávání (blok podle Pravidel) celkem 272 zaměstnanců SEI a základního vzdělávacího bloku vzdělávání středního managementu (blok podle Pravidel) 29 pracovníků SEI. Na vzdělávací akce dle Pravidel bylo ze strany SEI v roce 2004 vynaloženo celkem ,50,- Kč. Takto relativně nízké částky bylo dosaženo díky aktivní účasti vybraných pracovníků SEI jako přednášejících nebo zkoušejících, čímž absolvování pracovníků SEI bylo umožněno ve značné míře zdarma, a dále využíváním kurzů nabízených Institutem státní správy při Úřadu vlády ČR. Lze konstatovat, že v podstatě cca 95% zaměstnanců má doklad o absolvování vzdělávání, předepsaných pro státní zaměstnance dle služebního zákona. Vedle těchto vzdělávacích akcí určených Pravidly probíhaly školení z bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany (35 zaměstnanců), školení řidičů referentů 52 zaměstnanců), a to v souladu s termíny a rozsahem ve smyslu platných předpisů. 18

19 6. Závěr Činnost SEI v roce 2004 byla prováděna podle požadavků daných energetickým zákonem. V tomto zákoně je s platností od 1. ledna 2001 rozšířena působnost SEI na kontrolu dodržování energetického zákona, zákona o hospodaření energií a zákona o cenách. Kontrolní činnost v oblasti cenových kontrol byla především prováděna na základě vlastního plánu a na základě požadavků ERÚ, kontroly energetického zákona a zákona o hospodaření na základě požadavků MPO a vlastního plánu kontrolní činnosti. Pro řízení činnosti byl pro rok 2004 vydán Pracovní program, který určil způsob, kterým bude působnost SEI realizována a určil závazné ukazatele v oblasti výkonu i v oblasti čerpání rozpočtu. Rok 2004 byl rokem intenzivních prací v oblasti legislativní činnosti, kdy probíhaly práce na novele energetického zákona, zákona o hospodaření energií a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům. Po zhodnocení průběhu roku, kdy byla činnost SEI poznamenána nejasnostmi některých ustanovení zákona a prováděcích vyhlášek, je možno konstatovat, že s úkoly danými zákony a prováděcími předpisy se SEI vyrovnala. Byly provedeny potřebné práce jako je účast na či přímo zpracování sekundární legislativy a vydání potřebných vnitřních pravidel pro výkon činnosti. Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2004 byl dodržen. 19

20 Přehled činnosti Státní energetické inspekce za období od do ÚzI Elektro Plyn Teplo Celkem Praha České Hr. celkem Plzeň Ústí n. L. Brno Olomouc Ostrava Budějovice Králové SEI počet protokolů z toho porušení par. zák zahájená spr. řízení vydaná rozhodnutí pokuty v Kč počet protokolů z toho porušení par. zák zahájená spr. řízení vydaná rozhodnutí pokuty v Kč počet protokolů z toho porušení par. zák zahájená spr. řízení vydaná rozhodnutí pokuty v Kč počet protokolů z toho porušení par. zák zahájená spr. řízení vydaná rozhodnutí pokuty v Kč

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2010 Praha, únor 2010 Ing. Bc. Pavel Maďar

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ Příručka pro vedoucí pracovníky a energetiky organizačních složek a organizací založených a řízených Magistrátem města Plzně Zpracoval: František Kůrka, městský energetik duben

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha Opatření č. 48/2007 ministra průmyslu a obchodu 1 Z K U Š E B N Í Ř Á D MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU pro přezkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti podle 6 odst.

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více