Operační program životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program životní prostředí"

Transkript

1 Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Operační program životní prostředí PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Evropské unie Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2013

2 Obsah 1 Úvod Operační program Životní prostředí Užité zkratky Základní charakteristika programu Základní pojmy Hlavní zdroje informací Kontaktní a informační místa Právní předpisy Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Charakteristika oblastí podpor Oblast podpory Implementace a péče o území soustavy Natura Oblast podpory Podpora biodiverzity Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Oblast podpory Optimalizace vodního režimu krajiny Oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny Oblast podpory Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Způsob a výše podpory, finanční tok Podmínky a požadavky poskytnutí podpory Žádost Přílohy k žádosti Postup žádosti/projektu Seznam příloh

3 1 Úvod Vážení poradci. Dostává se vám do rukou metodika, jejímž cílem je přiblížit vám jeden z programů Evropské unie - Operační program Životní prostředí (dále OPŽP). Metodika obsahuje stručný popis možností čerpání finančních příspěvků z OPŽP, přehled kontaktů a odkazů na zdroje bližších informací. Metodika je zaměřena na Prioritní osu 6, a to z důvodů její využitelnosti pro lesní hospodářství a majitele lesních a zemědělských pozemků. 2 Operační program Životní prostředí 2.1 Užité zkratky AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj EVL Evropsky významná lokalita FS Fond soudržnosti CHKO Chráněná krajinná oblast KPS Krajská pracovní skupina MZe Ministerstvo zemědělství České republiky MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky NP Národní park OPŽP Operační program životního prostředí PO Ptačí oblasti SFŽP Státní fond životního prostředí ÚSES Územní systém ekologické stability ZCHÚ Zvláště chráněné území ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 2.2 Základní charakteristika programu OPŽP je programem poskytování finančních prostředků z evropských zdrojů, a to z ERDF a FS, včetně spolufinancování těchto projektů ze SFŽP a státního rozpočtu, pro programovací období Program je určen pro projekty, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Tento program navazuje na Operační program Infrastruktura, který byl realizován v programovacím období Řídícím orgánem OPŽP je MŽP, které odpovídá za provádění programu. Poradenským orgánem a zprostředkujícím subjektem je SFŽP. Ekologické a technické hodnocení projektů pro SFŽP provádí AOPK ČR ve spolupráci s kraji. Platebním a kontrolním orgánem v oblasti financí je Ministerstvo financí. 3

4 2.3 Základní pojmy AOPK ČR Organizační složka státu, která zajišťuje prostřednictvím 25 Správ chráněných krajinných oblastí speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů a pro vybrané PO vymezené jako součást Soustavy Natura Dále zabezpečuje praktickou péči o stovky národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek. Zajišťuje monitoring stanovišť a druhů a realizuje praktickou péči o krajinu. Dále usměrňuje a kontroluje tok finančních prostředků ze státních dotačních programů, atd. Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) Výčet dřevin obsažený v příloze č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování Oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Nelesní zeleň/dřeviny rostoucí mimo les Stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i sídelních útvarech na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je dřevinou rostoucí mimo les strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Pozemek mimo les Pozemek, který není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa. ÚSES Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu ( 3 písm. b), zákon č. 114/1992 Sb.). ZCHÚ Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, pro něž jsou stanoveny podmínky ochrany. Dělí se do kategorií národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky ( 14, odst. 1 a 2, zákon č. 114/1992 Sb.). 3 Hlavní zdroje informací Všechny důležité informace týkající se OPŽP je možno najít na webových stránkách Kontaktní a informační místa Ministerstvo životního prostředí České republiky, jako řídící orgán Odbor fondů EU Adresa: 4

5 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, Ústředna: tel: , fax: Státní fond životního prostředí České republiky, jako zprostředkující subjekt a příjemce žádostí Kontaktní a korespondenční adresa Státního fondu životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/ Praha 4 GPS souřadnice: "N, "E Kanceláře SFŽP jsou ve patře budovy tel: fax: http: Sídlo Státního fondu životního prostředí ČR: Kaplanova 1931/ Praha 11- Chodov Zelená linka: url: (Krajská pracoviště SFŽP - viz Příloha č. 1, nebo Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jako kontaktní subjekt, příjemce žádostí a subjekt ekologického a technického hodnocení Sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov tel.: sekretariát ředitele fax: ID datové schránky: dkkdkdj IČ: URL: Poštovní adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov (Krajská střediska AOPK viz Příloha č. 1) Internetová stránka specializovaná na dotace v péči o přírodu a krajinu: Mapový server AOPK: Právní předpisy Směrnice MŽP č. 3/2011, pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky kapitoly 315 (životní prostředí). 5

6 Na stránkách jsou uvedeny Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP účinné od Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Případně vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. 4 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŽP se dělí na 8 prioritních os (viz. Příloha č. 2 - Schéma OPŽP), z nichž pro vlastníky a uživatele zemědělských a lesních pozemků je z hlediska možnosti získání finančních prostředků zajímavá Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně oblast podpory 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5. Ostatní osy a oblasti podpor buď nejsou směřovány přímo k lesnictví, nebo příjemcem podpory nemohou být vlastníci či uživatelé zemědělských a lesních pozemků. Realizační orgány: Řídící orgán: Odbor fondů EU MŽP, odpovědný za účinnost, správnost řízení a provádění OPŽP. Řídící výbor: paritní zastoupení různých subjektů a pracovníků, doporučuje Řídícímu orgánu výběr projektů k podpoře. Zprostředkující a kontaktní subjekt: SFŽP a AOPK ČR, zajišťují administraci OPŽP a zajišťují komunikaci s příjemci podpory, příjem žádostí, kontrolu a hodnocení žádostí, kontrolu a monitoring. AOPK ČR zejména zajišťuje komunikaci s příjemci podpory, příjem, kontrolu a posuzování žádostí, návrh hodnocení projektu, kontrolu projektů a jejich závěrečné vyhodnocení. KPS: regionální zástupci, jejich vyjádření je součástí schvalovacích procesů. 4.1 Charakteristika oblastí podpor Cílem je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. V rámci prioritní osy 6 jsou realizovány následující oblasti podpory: 6

7 Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Oblast podpory Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 Cíl podpory: Zajištění podkladů pro vyhlášení schválených EVL a zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Podporované aktivity: Opatření spojená s implementací Soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území Soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů. Příjemci podpory: Kraje AOPK ČR Správy NP Specifické způsobilé výdaje: zpracování podkladů pro plány péče a plánů péče pro lokality Soustavy Natura 2000, geodetické práce nezbytné k vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací, označení hranic ZCHÚ na území EVL a PO v terénu, náklady spojené s identifikací vlastníků a korespondence s nimi v rámci vyhlašovacího procesu, zpracování podkladů pro oznámení návrhu (záměru) na vyhlášení a zpracování návrhu (záměru) na vyhlášení ZCHÚ EVL, nákup hmotného a nehmotného majetku, jehož pořízení je nezbytně nutné pro realizaci opatření, 7

8 nákup osobního automobilu a přenosných počítačů lze realizovat pouze pro projekty nad 2 mil. Kč bez DPH po individuálním posouzení v rámci projektu, v případě nákupu automobilu se za způsobilé výdaje považují náklady do Kč včetně DPH, osobní náklady u projektů, které není možné nebo účelné provádět dodavatelsky, náklady na osvětovou nebo informační kampaň. Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: Aktivity v oblasti podpory 6.1 nejsou financovány z jiných programů EU ani z národních programů. Podpora z OPŽP je zaměřena na implementaci Natura 2000, která zahrnuje vyhlašovací proces podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a monitoring podle směrnice 92/43/EHS a 79/409/EHS, zatímco platby v rámci Natura 2000 v Programu rozvoje venkova jsou postaveny jako kompenzace újmy vzniklé v důsledku omezení vyplývajících z ochranných podmínek území Natura Oblast podpory Podpora biodiverzity Cíl podpory: Posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, zajišťování péče o chráněná území a vyhodnocování výsledků péče, opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů, investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů, předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ, PO, EVL, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek). Příjemci podpory: fyzické osoby nepodnikatelé (s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů), 8

9 obce a města*, svazky obcí a měst*, příspěvkové organizace*, organizační složky obcí a měst*, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní podniky, LČR, VLS, státní organizace, správci vodních toků, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace*, organizační složky státu* (bez pozemkových úřadů), správy národních parků*, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení* a obecně prospěšné společnosti*, právnické a fyzické osoby podnikatelé (s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů). * Možní příjemci podpory na obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ. Specifické způsobilé výdaje: nákup pozemku s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům, v případě návštěvnických středisek nebo stanic pro handicapované živočichy je možný i nákup stavby (objektu), nákup hmotného a nehmotného majetku, jehož pořízení je nezbytně nutné pro realizaci opatření, náklady na pořízení užitkového automobilu (kategorie N1 dle zákona 56/2001 Sb.), pouze v rámci opatření výstavby nového nebo komplexní rekonstrukce stávajícího zařízení k péči o handicapované živočichy, za způsobilé výdaje se považují náklady do Kč včetně DPH, stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, vyvolané investice (např. přeložka sítí), vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací), a vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů, osobní náklady u projektů, které není možné nebo účelné provádět dodavatelsky, náklady na osvětovou nebo informační kampaň náklady na zpracování metodik a studií v přímé souvislosti s realizovaným opatřením, studie proveditelnosti v rámci investičních opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny. Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: Národní programy Program péče o krajinu a Program revitalizace říčních systémů jsou nastaveny doplňkově ve vztahu k těmto aktivitám. OPŽP je zaměřen na aktivity, které nejsou podporovány Programem rozvoje venkova. Program rozvoje venkova navazuje ve své ose II Agroenvironmentálními opatřeními, Lesnickoenvironmentálními platbami a platbami v rámci Natura 2000 (je hrazen ušlý příjem a dodatečné náklady za hospodaření). Zatímco v uvedených opatřeních osy II 9

10 Programu rozvoje venkova jde o kompenzaci ušlého příjmu nebo o kompenzaci dlouhodobého závazku k pravidelnému provádění vymezených, environmentálně příznivých druhů zemědělského nebo lesního hospodaření, OPŽP takový typ kompenzace hradit neumožňuje. Pro zamezení překryvu s Programem rozvoje venkova budou v rámci OPŽP podporovány pouze takové projekty týkající se obnovy a výstavby návštěvnické infrastruktury, jejichž primárním cílem je snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu (tzn. jedná se o ochranu přírody před neusměrněným a nešetrným turistickým ruchem) a zároveň jsou realizovány ve zvláště chráněných územích a jen tam, kde to souvisí s ochranou přírody a vyžaduje to plán péče o ZCHÚ. Jednoznačně nebudou podporovány projekty na zpřístupňování lesních míst výstavbou lesních cest, cyklostezek, parkovacích míst atd Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Cíl podpory: Zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků ÚSES, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních půd. Podporované aktivity: realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků ÚSES, zakládání a obnova krajinných prvků (remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve ZCHÚ, územích Soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech ÚSES, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů odpovídající místním přírodním podmínkám, realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve ZCHÚ a územích Soustavy Natura Příjemci podpory u projektů zaměřených mimo lesy: fyzické osoby nepodnikatelé, obce a města, svazky obcí a měst, příspěvkové organizace, organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní podniky, LČR, VLS, správci vodních toků, státní organizace, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace, organizační složky státu, správy národních parků, 10

11 veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby podnikatelé. Příjemci podpory u projektů zaměřených do lesů: fyzické osoby nepodnikatelé, obce a města, svazky obcí a měst, příspěvkové organizace, organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní podniky pouze LČR, VLS a správci vodních toků, státní organizace, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace, organizační složky státu, správy národních parků, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby podnikatelé. Specifické způsobilé výdaje: nákup pozemku s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům, stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, zejména: náklady na výsadbu, povýsadbové práce nejdéle po dobu 2 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu a ošetření dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci kalamitně rozšířených nežádoucích invazních druhů a zatravnění, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin, vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů, vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací). Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: OPŽP je zaměřeno na aktivity, které nejsou podporovány Programem rozvoje venkova nebo podporuje příjemce, kteří nejsou v rámci Programu rozvoje venkova přijatelní. OPŽP neumožňuje podporu formou kompenzace dlouhodobého závazku k určitému typu hospodaření forest-environmental payments vymezené v Programu rozvoje venkova. V Programu rozvoje venkova nemohou být příjemci podpory s výjimkou opatření ke zmírnění škod způsobených kalamitami subjekty hospodařící na státních pozemcích (státní podnik Lesy ČR, správy národních parků). Opatření k likvidaci následků kalamit není z OPŽP podporováno. V případě OPŽP se jedná pouze o intervence, které mají environmentální charakter a výrazně přispějí ke zvýšení biodiverzity území. Jejich vymezení je dáno vymezením způsobilých výdajů na tento typ opatření tak, jak jsou definovány v Implementačním dokumentu OPŽP. V případě nelesních opatření v oblasti podpory 6.3 jsou pro pozemkové úpravy definováni příjemci s výjimkou pozemkových úřadů, které jsou podporovány z Programu rozvoje venkova. Ostatní nelesní opatření nejsou v této podobě z 11

12 Programu rozvoje venkova podporována. Pokud jde o platby v rámci Natura 2000, jsou ušlý příjem a dodatečné náklady hrazeny z Programu rozvoje venkova. Tyto platby nejsou předmětem podpory v rámci OPŽP Oblast podpory Optimalizace vodního režimu krajiny Cíl podpory: Náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha. Podporované aktivity: realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do m3 atd.), opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny, zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod. Příjemci podpory: fyzické osoby nepodnikatelé, obce a města, svazky obcí a měst, příspěvkové organizace, organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní podniky, LČR*, VLS*, správci vodních toků*, státní organizace, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace, organizační složky státu (bez pozemkových úřadů), správy národních parků*, AOPK ČR*, ZVHS*, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. * Možní příjemci podpory na opatření obsažená v plánech oblastí povodí. Specifické způsobilé výdaje: nákup pozemku, s výjimkou budování a obnovy retenčních nádrží a realizace protierozních opatření, 12

13 stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, zejména: náklady na podporu přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny, budování a obnovu retenčních prostor, mokřadů a tůní, revitalizace vodních toků, výstavbu poldrů, opatření proti vodní a větrné erozi atd. vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem, v případě budování provizorních komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů se za způsobilé výdaje považují náklady ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů, v případě opatření k obnově retenčních prostor se za způsobilé výdaje považují náklady na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny. Vyšší měrné náklady na m 3 odtěžovaného sedimentu lze uznat za způsobilé výdaje pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, v případě realizace protierozních opatření náklady na povýsadbové práce v rámci realizace záměru, nejdéle po dobu 2 let od ukončení realizace výsadeb, náklady na výsadbu, povýsadbové práce v rámci realizace záměru, nejdéle po dobu 2 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu a ošetření dřevin, likvidaci nevhodných náletových dřevin, likvidaci kalamitně rozšířených nežádoucích invazních druhů a zatravnění, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin, vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací), poplatky za pronájem lokalit určených k uložení odtěženého materiálu pouze do výše 5 % způsobilých přímých realizačních výdajů a pouze pro příjemce organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené státem a ZVHS, vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů, studie proveditelnosti v rámci opatření zaměřených na podélné revitalizace vodních toků. Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: Z OP Rybářství se hradí výstavba míst pro tření podle článku 38, odst. 2, nařízení o EFF do celkové výše způsobilých výdajů 1mil. Kč, z OPŽP se hradí všechny ostatní revitalizace vodních toků. Pro OP Rybářství ČR určila k provádění intervencí podle článku 38 odst. 3, jiné subjekty, kterými jsou uživatelé rybářských revírů. V případě podporovaných aktivit v rámci této oblasti podpory nejde o zalesnění zemědělské půdy ve smyslu podopatření Programu rozvoje venkova II a o obnovu lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření ve smyslu podopatření Programu rozvoje venkova II a nejedná se o zatravnění orné půdy, za které by měly být placeny kompenzační poplatky ve smyslu Programu rozvoje venkova (v OPŽP může být zatravnění pouze dílčím způsobilým výdajem komplexního projektu zaměřeného například na revitalizaci vodního toku). 13

14 4.1.5 Oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny Cíl podpory: Zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích a odstranění nevyužívaných staveb a dalších zátěží z chráněných území. Podporované aktivity: opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci, výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura Příjemci podpory: fyzické osoby nepodnikatelé, obce a města, svazky obcí a měst, příspěvkové organizace, organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní podniky, státní organizace, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace, organizační složky státu, správy národních parků, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. Specifické způsobilé výdaje: stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, zejména: 14

15 náklady na výsadbu a povýsadbové práce ochranu, ošetření dřevin a odstranění nevhodných náletových dřevin, náklady spojené se založením trávníků, do způsobilých výdajů v tomto případě nelze zahrnout náklady na založení trávníku travními koberci, vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí, přeložku komunikace apod.), do způsobilých výdajů nelze zahrnout náklady spojené s výsadbou bylin a povýsadbové práce s výsadbou dřevin s obvodem kmínku od 10 cm a větším (měřeno ve výšce 1 m), do způsobilých výdajů nelze zahrnout náklady spojené s realizací cestní sítě se zpevněným povrchem, pořízením mobiliáře, veřejného osvětlení apod. kácení dřevin v případě nevhodnosti dřeviny, náklady na odvoz a uložení suti z likvidovaných staveb ze ZCHÚ a území Natura 2000 v případě, že žadatelem je organizace zřízená MŽP, je způsobilým výdajem i nákup stavby, vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů, vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací). Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: Regionální operační programy budou řešit komplexní projekty, nikoliv individuální. Na rozdíl od Programu rozvoje venkova a regionálních operačních programů je v této oblasti podpory jiné zaměření akcí posilování biodiverzity v urbanizovaném prostředí. V případě podporovaných aktivit zakládání a regenerace zeleně a výsadby vegetace s přírodě blízkým charakterem nejde o zalesnění zemědělské půdy ve smyslu podopatření Programu rozvoje venkova II Rovněž se v této oblasti podpory nejedná o zlepšení vzhledu obcí (nákup a výsadbu zeleně, parkové úpravy) ve smyslu podopatření Programu rozvoje venkova III V OPŽP je oblast podpory 6.5 zaměřena na zvýšení biodiverzity ve vyjmenovaných oblastech Oblast podpory Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Cíl podpory: Provedení sanace a stabilizace nejnebezpečnějších sesuvů a skalních masivů a zajištění jejich monitorování, zpracování a přehodnocení zásoby podzemních vod, revize ochranných pásem a vybudování nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva, zajištění dalších neobnovitelných zdrojů, odstranění negativních následků hornické činnosti realizované v minulosti. Podporované aktivity: stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují 15

16 především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření, přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou, vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží, realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne , o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES, provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací. Příjemci podpory: obce a města, svazky obcí a měst, příspěvkové organizace, organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky krajů, státní organizace, vysoké školy a univerzity, Česká republika - příspěvkové organizace a organizační složky státu (bez pozemkových úřadů), správy národních parků, veřejné výzkumné instituce. Specifické způsobilé výdaje: stavební práce a související služby: způsobilé jsou zejména stavební práce na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících zařízení zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s inventarizací a kategorizací lokalit s výskytem nebezpečných skalních masívů, a to takových, která jsou přímo výhradně spojená s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu, realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s monitorováním geofaktorů a následků hornické činnosti realizované v minulosti, za opatření spojená s monitorováním se v tomto případě považuje nákup zařízení pro realizaci monitoringu, realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s následným monitorováním zajištěných nebo sanovaných skalních masívů, za opatření 16

17 spojená s monitorováním se v tomto případě považuje nákup zařízení pro realizaci monitoringu, realizace investičních opatření spojených s průzkumem a analýzou lokalit s možným výskytem kvalitní podzemní pitné vody pro zásobování obyvatelstva, vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z přímých realizačních výdajů, výdaje na pronájem pozemku do 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních, výdajů v případě opatření stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel, vedlejší rozpočtové náklady do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací), průzkumné práce, zpracování dat a vyhodnocení výsledků, monitoring, odstraňování staveb, osobní náklady u projektů, které není možné či účelné provádět dodavatelsky, nákup hmotného a nehmotného majetku, náklady na osvětovou nebo informační kampaň. Vazby na intervence jiných programů EU či národních programů: Tyto aktivity nejsou financovány z jiných programů EU ani z národních programů. 4.2 Způsob a výše podpory, finanční tok Podpora v rámci prioritní osy 6 je poskytována formou dotace (nenávratné finanční podpory). Příjemce podpory musí mít min. 10% finanční účast na projektu. Podpora z ERDF je max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, zbytek podpory je spoluúčastí SFŽP a státního rozpočtu. Dotace může činit až 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž u soukromých subjektů je poměr veřejných zdrojů 85 % z ERDF a 15 % z SFŽP a státního rozpočtu, u veřejných subjektů to je 85 % z ERDF a 5 % z SFŽP a státního rozpočtu (finanční účast veřejného subjektu je brán jako veřejný zdroj, celkové způsobilé výdaje jsou rovny celkovým způsobilým veřejným výdajům). Výjimku ve výší dotace tvoří veřejné subjekty v rámci oblasti podpory 6.1, opatření příprava a realizace prvků ÚSES v rámci oblasti podpory 6.3 a opatření revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní v rámci oblasti podpory 6.4. Zde je možno dosáhnout dotace až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž z ERDF to je 95 % z celkových způsobilých veřejných výdajů. OPŽP umožňuje použití dvou typů finančních toků mezi SFŽP, příjemcem podpory (žadatelem) a dodavatelem (zhotovitelem akce). Jsou to metody ex-post plateb* nebo modifikované ex-ante platby na bankovní účty příjemců**. * Dotace je poskytnuta na podkladě již žadatelem zaplacené faktury. ** Dotace je poskytnuta na podkladě vystavené (nezaplacené) faktury, faktura je následně zaplacena žadatelem po obdržení dotace ze SFŽP. 17

18 4.3 Podmínky a požadavky poskytnutí podpory Projekt musí splňovat parametry individuálního projektu (jako konkrétní ucelený projektový záměr, jehož celkové náklady v případě OPŽP nesmějí přesáhnout 50 milionů EUR.) Podpora bude realizována na území České republiky kromě území hlavního města Prahy. Příjemce podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření OPŽP, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Výběr zhotovitele akce (dodavatele služeb, stavebních prací, dodávek) musí proběhnout dle zákona č. 137/2006 Sb. a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Povinnost příjemce podpory propagovat a informovat veřejnost o získané dotaci (stálá informační tabule, dočasný informační panel). Kombinace oblastí podpory 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 v rámci jednoho projektu je možná při splnění všech dílčích podmínek pro jednotlivé oblasti (podoblasti) podpory. Zařazení projektu bude provedeno dle principu převažujících nákladů. S výjimkou oblasti podpory 6.1 musí být příjemce vlastníkem nebo nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření), na kterém bude zajištěna udržitelnost projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu, u oblasti 6.6 postačuje doložená udržitelnost 5 let. Pokud je součástí opatření oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 nákup pozemku, musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu. Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení projektu. U investičních opatření v oblasti podpory 6.2 v souvislosti s péčí o handicapované živočichy je podmínkou poskytnutí podpory závazek provozovat dané zařízení po dobu nejméně 10 let. V případě opatření v oblasti podpory 6.2 pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo nájemcem pozemku, na kterém bude realizováno opatření, po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu, a dále závazek provozovat dané zařízení příjemcem podpory po dobu nejméně 10 let. V oblasti podpory 6.4 v rámci opatření budování a obnova retenčních nádrží není možno podpořit opatření, kde vlastníkem pozemku je subjekt, který není oprávněným příjemcem. Způsob rybářského hospodaření, který neoslabí ekologické funkce nádrže, bude stanoven na dobu 20 let AOPK ČR jako závazná podmínka udělení dotace. Tato závazná podmínka udělení dotace v případě nájemní smlouvy kratší než uvedených 20 let přechází na vlastníka a případně na každého dalšího nájemce. Nelze hradit kompenzační a nápravná opatření a opatření náhradní uložená rozhodnutím orgánu státní správy. 18

19 V oblasti podpory 6.5 může být příjemcem podpory v případě realizace projektu zaměřeného na odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve ZCHÚ a územích zařazených do soustavy Natura 2000 výhradně organizační složka státu nebo příspěvková organizace zřízená MŽP. 4.4 Žádost Žádost i s přílohami se podává na základě zveřejněné výzvy na příslušná krajská střediska AOPK nebo SFŽP, a to v elektronické podobě na předepsaném formuláři, který je zpřístupněn na internetových stránkách v elektronickém prostředí BENE-FILL a dále ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, která jsou vytvořena prostřednictvím uvedeného elektronického prostředí. Tištěná verze musí být podepsána statutárním orgánem/zástupcem a parafována na každé straně. Žadatelé k žádosti přikládají 2 pare projektové dokumentace, přičemž 1 pare lze nahradit projektovou dokumentací v elektronické podobě. Plán výzev na rok 2012 lze nalézt na webové stránce: Žádost je považována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady. Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti, pokud se vyskytnou, Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Pro úspěšné podání a přijetí žádosti musí být splněny tyto základní podmínky: Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána. Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí. Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a Evropských Společenství a horizontálními prioritami Evropských Společenství a s OPŽP. Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých podoblastí podpory (viz Implementační dokument OP ŽP). Žadatel není v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP. Bezdlužnost žadatele vůči orgánům veřejné správy, kterou žadatel dokládá čestným prohlášením spolu s žádostí. Typ žadatele odpovídá definovanému typu žadatele pro příslušnou podoblast podpory. Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z ERDF, a dále dle územně specifického zaměření některých podoblastí podpory. Splnění definovaných min./max. způsobilých výdajů dle jednotlivých oblastí (podoblastí) podpory. Žádost je předložena (podána) na vzorovém formuláři žádosti s příslušnými přílohami. Předložení kompletní žádosti včetně všech povinných příloh k termínu ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy. 19

20 Žádost je předložena před termínem zahájení realizace. Oznámení zadávacího řízení musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem Přílohy k žádosti Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce) či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy organizace (nedokládají se u obcí, měst, krajů a fyzických osob). Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory pokud to není zřejmé z předchozího dokladu. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR (člen zastupitelstva, zaměstnanec společnosti apod.). Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH. Aktuální výpis z Katastru nemovitostí z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Postačuje výpis z internetové aplikace v některých případech lze toto nahradit lesnickou obrysovou mapou nebo písemným prohlášením vlastníka. Pokud není příjemce dotace vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu (vyjádření souhlasu vlastníka) na dobu nejméně 10 let (5 let u podpory 6.6) od ukončení realizace akce. Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí. Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy. Stanovisko orgánu státní správy (obecní úřad obce s rozšířenou působností), které dokládá soulad opatření s územně plánovací dokumentací pro opatření v oblastech podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení. Stanovisko Správy NP v případě, že opatření bude realizováno na území NP nebo jeho ochranného pásma nebo na území CHKO Šumava. Stanovisko České geologické služby pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.6. Prohlášení žadatele, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy. Předběžný souhlas nového majitele s převzetím a další údržbou stavby u oblasti podpory 6.6. v případě realizace technických prací, na jejichž základě vznikne stavba. Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva - v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, 20

21 ve znění pozdějších předpisů - v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku. Ekonomické doklady. Projektovou dokumentaci nebo studií širšího území nebo fotodokumentaci již realizovaného opatření pokud souvisí s předkládaným opatřením. Doložení výši příjmů v případě, kdy při realizaci projektu vznikne příjem, dokládá se relevantním dokladem (např. posouzením odborně způsobilou osobou). Tento doklad je možno předložit až v rámci dokladů k rozhodnutí a smlouvě. Další doklady: V případě budování oplocení pozemků pro lesnické účely bez podezdívky je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné rozhodnutí o umístění stavby. V případě, kdy je opatření realizováno v rámci prvků lokálního územního systému ekologické stability, je třeba tuto skutečnost doložit relevantním dokladem (kopií schváleného územního plánu nebo generelu ÚSES). Souhlas s uložením sedimentu může předkládat i nájemce, kterého k tomu opravňuje nájemní smlouva (právo hospodaření), souhlas se vydává na dobu, po kterou bude sediment na dotčeném pozemku deponován. Oblast podpory 6.4. Indikátor celková plocha zakládané zeleně zahrnuje plochy nových výsadeb (stromy, keře, trávníky). Indikátor celková plocha regenerované zeleně zahrnuje celkovou plochu, na které budou probíhat úpravy (park, sídelní zeleň apod.). Oblast podpory 6.5. Žadatel dokládá k žádosti čestné prohlášení, že projekt je v souladu se specifickými cíli oblasti podpory 6.6. Seznam všech příloh U jednotlivých typů projektů je SFŽP oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů a dokladů vztahujících se k technickým, environmentálním a ekonomickým parametrům akce Postup žádosti/projektu 1. krok: Zpracování projektu. Úvodní jednání - prověření základních vylučovacích kritérií, definování příslušného dotačního titulu a návrh následného poradenství pro žádost o proplacení podpory. 2. krok: Vypracování a podání žádosti o podporu zaevidování žádosti Zpracované žádosti včetně všech příloh a její listinné a elektronické podání dle požadavků programu na AOPK ČR nebo SFŽP. Obdržení ové zprávy o zaevidování žádosti a uděleném čísle jednacím. 3. krok: Potvrzení o přijetí žádosti zaregistrování žádosti. AOPK ČR zkontroluje formální správnost a úplnost žádosti (nedostatky musí být žadatelem odstraněny do 3 pracovních dnů), následuje kontrola přijatelnosti. Žadatel obdrží em a dopisem Potvrzení o akceptaci či neakceptaci žádosti s přiděleným registračním číslem. 21

22 4. krok: Posouzení a hodnocení žádosti. SFŽP respektive AOPK ČR akceptované žádosti posoudí a bodově ohodnotí na základě ekonomických a ekologických kriterií a technické úrovně řešení. KPS vypracuje své stanovisko. SFŽP žádost s bodovým ohodnocením, stanoviskem KPS a s doporučením o výši a formě podpory předloží k projednání Řídícímu výboru. 5. krok: Schválení žádosti. Řídící orgán na základě doporučení Řídícího výboru žádostí schválí a rozhodne o poskytnutí a výši podpory z ERDF a ze státního rozpočtu kapitoly 315 pro jednotlivé předložené žádosti, o zamítnutí projektů a o zařazení projektů do zásobníku. Následuje vypracování Registračního listu akce, který obsahuje výchozí částku dotace a rámcové podmínky jejího poskytnutí. Dále je vydáno Rozhodnutí ministra o podpoře ze SFŽP. SFŽP zašle žadateli Registrační list akce a Rozhodnutí ministra, případně vyrozumí žadatele o zamítnutí žádosti či o zařazení žádosti do zásobníku projektů. 6. krok: Průběžné monitorovací zprávy. Po vydání Registračního listu je žadatel povinen posílat elektronicky za každé čtyři měsíce monitorovací zprávu o průběhu naplňování projektu. 7. krok: Zadávací řízení na zhotovitele akce. Žadatel vybere zhotovitele akce (dodavatele služeb, stavebních prací, dodávek) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Zakázky malého rozsahu a zakázky, které není zadavatel povinen zadávat postupem uvedeným v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou zadávány podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. 8. krok: Schválení podpory. Po provedení výběru zhotovitele a splnění podmínek Registračního listu akce je vydáno ministerstvem Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v případě čerpání finančních prostředků ze SFŽP. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP obsahuje podmínky, za kterých se podpora z ERDF, prostředků státního rozpočtu kapitoly 315 a prostředků SFŽP poskytuje, zejména výši a formu podpory a účel jejího použití (předmět podpory), lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, sankce a další podmínky. 9. krok: Realizace projektu a čerpání podpory. Po schválení podpory může začít samotná realizace projektu. Dodavatel vystaví na příjemce podpory faktury na provedené práce, služby, dodávky. Tyto faktury (neuhrazené, uhrazené nebo částečně uhrazené příjemcem) jsou dále předány ke kontrole na SFŽP a následně příjemce podá Žádost o platbu spolu se zkontrolovanými fakturami, bankovními výpisy (v případě uhrazených faktur) a vygenerovaného dokumentu Stav fakturace po objektech (podepsaný příjemcem, dodavatelem). Platba je uskutečňována SFŽP bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce podpory, a to do cca 45 kalendářních dní od podání Žádosti o platbu. Žádosti o platbu se podávají buď průběžně podle postupu realizace 22

23 projektu, a nebo u projektů menšího rozsahu (celkové náklady do 1 mil. CZK) jednorázově po dokončení realizace projektu (akce) a po provedení kontrol. Příjemce podpory, v případě ex-ante plateb, zasílá přijatou podporu OPŽP včetně stanoveného podílu vlastních zdrojů na předem určený bankovní účet dodavatele a tyto operace dokládá bankovními výpisy. 10. krok: Závěrečné vyhodnocení akce. Před samotným Závěrečným vyhodnocením akce žadatel zasílá elektronicky a písemně Závěrečnou monitorovací zprávu, jež je podkladem k vyhodnocení akce. Následuje Závěrečné vyhodnocení akce, tedy oficiální ukončení projektu. Projekt je dále jednou ročně monitorován. 5 Seznam příloh Příloha č. 1 Krajská střediska AOPK ČR, Krajská pracoviště SFŽP Příloha č. 2 Struktura OPŽP 23

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1 V Praze 29. září 2014 Č.j.: 2054/M/14 34836/ENV/14 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Biodiverzita Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 4 1. Základní strategické dokumenty... 4 2. Popis stavu a shrnutí problémů...

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2006

SMĚRNICE MŽP č. 1/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 13. ledna 2006 Č.j.: 93/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 1/2006 pro rok 2006 k Programu péče o urbanizované prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo životního

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument Obsah FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL EDKLÁDÁNÍ ŽÁDOST DOSTÍ O PLATBU Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Seznam zkratek Dokumenty

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více