MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN"

Transkript

1 Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2015 hasièi na cvièení v Nìmecku - str. 8 Janovský trhák - str. 5 návštìva hejtmana Ústeckého kraje - str. 2 pomoc hasièù v Dìèínì - strana 8 Birell cup na Mezné - str. 4 oprava sochy sv. Jana Nepomuckého - str. 12 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie a další informace

2 Slovo starosty Vážení spoluobèané, svým každým mìsíèním pøíspìvkem, až na mìsíc èervenec (èerpání dovolené), Vás nyní oslovuji v dobì, kdy naše obec a soutìsky jsou prakticky zaplaveny" turisty. Je pro mì krásné zhlédnutí, když prakticky každý den, již v dopoledních hodinách jsou parkovištì Pod Skalou" a U Vodopádu" plnì obsazena a další auta smìøují na parkovištì Mezní Louka". Je rovnìž krásné a líbivé zjištìní, že všechny lodì v našich soutìskách jsou v neustálé permanenci. Z tohoto místa bych chtìl pøedevším podìkovat našim pøevozníkùm, pokladním v soutìskách a výbìrèím na parkovištích, kteøí v úmorném vedru pøíkladnì plní své pracovní povinnosti, nebo právì oni jsou strùjci pokraèující ekonomické prosperity obce. Jde o to, aby i nadále nám poèasí pøálo, by bych osobnì pøivítal krátkodobé deštì, které by osvìžily vnitøní klima v obci a naplnily koryto Kamenice. Vìøím, že pøíroda k nám bude i nadále milosrdná a ochrání nás od pøívalových deš ù. Návštìvníci Edmundovy soutìsky si jistì všimli, že v souèasné dobì probíhá rekonstrukce vyrovnávacího jezu u dolní pokladny, která bude záhy ukonèena, za což patøí velký dík Petru Frömmelovi, jenž toto dílo se svými spolupracovníky realizuje. Obec v souèasné dobì finišuje s pøípravou a tím i se zahájením opravy cesty na Mezné v délce 257 m a dále s obnovou našich autobusových zastávek U Klepáèe" (ta byla pádem stromu zcela znièena) a Mezní Louka" (ta je v havarijním stavu), èímž získáme dvì pìkná, skuteènì moderní nástupní místa. Jak jsem se již v minulosti zmínil, v nejbližší dobì probìhne obnova poulièního osvìtlení u našich domù v Horním Høensku, a naším pøáním je, aby se tak stalo ještì v letních mìsících. Projektová dokumentace na obnovu mostu v Divoké soutìsce a Mezního mùstku je rovnìž pøed dokonèením. O tom nás pøesvìdèil projektant ing. Martin Komárek dne 31. èervence t. r. na kontrolním dnu na Mezné. Zde nás souèasnì seznámil s charakterem a s tím i spojenou celkovou nároèností obnovy dvou mostu pres Kamenici, které jsou stìžejní pro zabezpeèení turismu v našich soutìskách. Po pøedání projektové dokumentace budeme okamžitì usilovat o pøiznání dotaèního titulu a zabezpeèení výbìrového øízení dodavatele tohoto díla tak, aby nejdéle v roce 2016 došlo k jeho ukonèení. Pokud v minulém èísle našeho zpravodaje jste byli seznámeni s tím, že se pøipravuje spuštìní internetových stránek Høenska v ruštinì a polštinì, mohu vám nyní sdìlit, že se tak již stalo. Vedle nìmèiny a angliètiny, tedy celkem ve ètyøech jazycích zabezpeèujeme propagaci naší obce, když v nejbližším okolí jsme jediní, kdo v takovém rozsahu tak èiní. Na závìr bych vám chtìl sdìlit, že dne 24. èervence 2015 Høensko navštívil hejtman Ústeckého kraje pan

3 Oldøich Bubeníèek. Pøi tomto setkání jsem mìl dostatek èasu pohovoøit s ním o aktuálním dìní v naší obci, dále o potøebách, které mùže pozitivnì ovlivnit právì Ústecký kraj a nastínil mu naše nejbližší zámìry, na základì kterých chceme pokraèovat v zapoèaté obnovì obce a pøístupových cest do soutìsek. Pøi tomto setkání nám pan hejtman podìkoval za naše úsilí podílet se na rozvoji turistiky v naší lokalitì, èímž se rovnìž celý Ústecký kraj pro jeho návštìvníky stává atraktivnìjším. A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. JUDr. Zdenìk Pánek starosta CYKLISTÉ V ÈESKÉM ŠVÝCARSKU POMÁHALI SVÝM POHYBEM HANDICAPOVANÝM Celé léto mohou lidé díky projektu Birell jízda pomáhat handicapovaným, jejichž snem je vrátit se zpìt na kolo. Staèí projet na kole pod speciální bránou, která putuje po èeských cyklostezkách. Za každého cyklistu, který branou projede, se pøiète na konto 5 Kè. Celkovou sumu Birell vìnuje na nákup kol a handbikù pro handicapované. který také podpoøil handicapované. Že se získá dostatek Handicapovaní, které zákeøná nemoc èi úraz zatím nepustí zpátky na kolo, jsou ke splnìní svého snu zase o kus blíže. Ve ètvrtek 16. èervence v Høensku v Èeském Švýcarsku pro nì lidé vyjezdili èástku Kè. Birell bránou projel i starosta Høenska JUDr. Zdenìk Pánek, penìz, veøí i mladá maminka Iveta Boleslavová, která touží po handbiku, aby mohla i po nehodì jezdit se svým synem na výlety jako každá zdravá máma. Svým pohybem mohou lidé Ivetì i dalším handicapovaným pomáhat i nadále. Birell brána bude na cyklostezkách až do 31. srpna a pomoci tak mùže každý. Èím více lidí projede, tím vyšší èástka pùjde na kola a handbiky. Seznam jejích zastávek najdete na Ing. Kateøina Havlová Crest Communications Ostrava s. r. o. 3

4 Informace z ÈR - Správa Národního parku Èeské Švýcarsko Èeské Švýcarsko oslavuje 15 let od svého vzniku Èeské Švýcarsko, Národní park Èeské Švýcarsko letos oslavuje 15 let od svého vzniku. Správa národního parku Èeské Švýcarsko a mìsto Krásná Lípa toto jubileum pøipomnìly vernisáží fotografií Václava Sojky a koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svìceného v sobotu 18. èervence Po boku starostù z regionu své gratulace pøipojili mezi jinými také námìstek ministra životního prostøedí Vladimír Dolejský, øeditel Správy Národního parku Saské Švýcarsko Dietrich Butter nebo senátor Zbynìk Linhart. Vyhlášení národního parku Èeské Švýcarsko, ke kterému se Èeské republika zavázala v dohodì s Nìmeckem již v roce 1991, patøí k velkým úspìchùm naší ochrany pøírody. Vznikl tak náš ètvrtý národní park, který navíc má stejnì jako naše ostatní parky svùj protìjšek na druhé stranì hranice, øíká Vladimír Dolejský, námìstek ministra životního prostøedí, a dodává: Právì dlouhodobá pøeshranièní spolupráce v ochranì pøírody zde dosáhla mimoøádnì vysoké úrovnì, kterou federace Europarc také ocenila udìlením certifikátu Transboundary Parks. Èeskosaské Švýcarsko je území, které má nejen mimoøádnou pøírodní, ale také estetickou kvalitu. Zdejší pøíroda okouzlila již romantické malíøe, jejichž pokraèovatelé jsou právì fotografové, øekl Pavel Benda, øeditel Správy národního parku Èeské Švýcarsko, a vysvìtluje: To je také dùvod, proè jubileum slavíme právì fotografickou výstavou našeho kolegy a pøedního evropského fotografa Václava Sojky. Výstavu fotografií Václava Sojky návštìvníci mohou vidìt do konce srpna v prostorách Aparthotelu Lípa na Køinickém námìstí v Krásné Lípì. Poté bude zapùjèována dalším zaøízením v regionu, reprezentovat bude Èeskosaské Švýcarsko ale také na setkání TransParkNet 2016 v Bad Schandau v Saském Švýcarsku. Národní park Èeské Švýcarsko byl vyhlášen k , deset let po vyhlášení národního parku Saské Švýcarsko. Jeho rozloha èiní témìø 80 km2 a pøedmìtem ochrany pøírody je zde jedineèná geomorfologie pískovcových skalních mìst a související pestrost rostlin a živoèichù. Jedná se o pøíhranièní národní park, jehož protìjškem je národní park Saské Švýcarsko. Pøeshraniènì tak požívá nejvyššího stupnì ochrany pøírody území o celkové rozloze 173 km2. Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko ( 4

5 V sobotu 4.èervence se na Janovì konal 6. roèník Janovského trháku poøádaného obcí Janov spoleènì s obcí Høensko. Od rána se sjíždìli úèastníci závodu, kteøí u registrace obdrželi startovní èíslo a informaci o èasu jejich startu. Pøihlásilo se celkem 98 dospìlých závodníkù Janovský trhák 2015 pravena lékaøská služba. Naštìstí to nebylo nutné je využít. I nejmenší závodníci brali závod velmi vážnì a poré panovalo, zaslouží velké uznání. Závodu pøihlíželo a 18 dìtí. Pro vítìze byly pøipraveny medaile, poháry a další ceny. Za velmi horkého poèasí se závodníci vydali na 2830 m dlouhou trasu s pøevýšením 207 m. Pár metrù pøed koncem se všichni doèkali pøíjemného ochlazení od høenských hasièù, kteøí také zabezpeèovali po celé trase bezpeènost závodníkù. Pro pøípad ošetøení byla pøiprali se s ním se zápalem jim vlastním. Mezi úèastníky byl napøíklad Jan Košík, který se podle jeho slov "nechal vyhecovat". Jak je vidìt na fotografii, bral to velmi vážnì. Mezi úèastníky závodu byli i obèané z Mezné Ladislav Zdenìk a Miroslav Smoliga, kteøí se ho zúèastnili na "historických" kolech. Jejich výkon v horku, kte- mnoho divákù, kteøí také povzbuzovali závodníky až do cíle. Každý závodník dostal za úèast pamìntní medaili a úèastnický diplom. Výsledky jsou k dispozici na adrese -zl-

6 Osadní výbor na Mezné V sobotu se od 18 hodin uskuteènila v Kulturáku" na Mezné první schùzka nového osadního výboru s místními obyvateli a chalupáøi. Pøedseda osadního výboru si vyslechl názory lidí na dìní v obci a návrhy na nìkteré zmìny nebo úpravy, které budou pøedány obecnímu úøadu ve Høensku. -zl-

7 Z historie hotelù ve Høensku Deutsches haus (Nìmecký dùm) Ve Høensku byly podle historických pramenù rùzné restaurace a hotely. Mezi nejoblíbenìjší patøil hotel Deutsches Haus. Pùvodnì hospoda ze 16. století, ke které náležely louky a les, mìla velké skladovací prostory a právo peèení chleba a porážení dobytka. Pivo a víno muselo být odebíráno pouze od vrchnosti. Z podnìtu Rudolfa II., který se zde v roce 1779 zastavil cestou do Dìèína, byl po roce 1848 pøestavìn na hotel Deutsches Haus (Nìmecký dùm). Hotel Deutsches Haus Restaurant U Draka Dalších informací o tomto hotelu mnoho není. Po 2. svìtové válce byl pøejmenován na Èeský lev. Bohužel kolem roku 1956 hotel vyhoøel a již nebyl obnoven. Na jeho místì dnes stojí budova Restaurantu U Draka. Hotel Günther Historie hotelu sahá až do let , kdy zde, na bøehu øíèky Kamenice, vybudoval podnikavý nìmecký hotelier pan Günther hotel, nesoucí jeho jméno. Pod jeho vedením byl až do roku 1939 vyhledávaným místem oddechu a osvìžení mnoha turistù a návštìvníkù Høenska. Pozdìji byl nìkolikrát pøestavován. Èasté støídání majitelù hotelu za druhé svìtové války i v pováleèném období vedlo k postupnému chátrání celého objektu, ve kterém je dnes Hotel Praha. Hotel Günter Hotel Praha V roce 1995 ho zakoupila brnìnská firma D.L.D. Trading company spol. s r.o. a velmi citlivou rekonstrukcí se jí podaøilo objekt nejen od základu pøestavìt (pøi zachování pùvodní charakteristické architektury), ale i rozšíøit jeho kapacitu moderní pøístavbou. Ta je propojena s pùvodním objektem zajímavým atriem. -zlzdroj informací: ukp98,

8 Z èinnosti hasièù Hasièi opìt na bednì" kém pochodu na Kleine Stein. Celá akce byla zakonèena spoleèným obìdem v restauraci a vypuštìním balónkù s dopisem ukonèení akce ných osob v našich i sousedních nároèných terénních podmínkách se souèasným rozvojem naší mládeže. Kleine Stain na podporu spoleèné spolupráce. Jestli tento dopis nìkdo najde, zašlete ho na uvedenou adresu na zadní stranì do Ottendorfu. Podpoøíte tak spoleènou spolupráci pøi záchranì zranì- soutìž to. Družstvo dospìlých si domu pøivezlo bronz a v kategorii smíšených èeskonìmeckých družstev druhé místo. Po krátké pøestávce se dìti vydaly k øíèce Køinici, kde je èekalo nespoèet atrakcí vèetnì studené vody pro osvìžení. Ostatní úèastníci byli rozdìleni do nìkolika družstev a absolvovali nìkolik nároèných školení. Ukázka hašení s minimaxy, které pro- školení s motorovou pilou vádìl profesionální hasiè z Pirny, dále pak transport nosítek ve spolupráci s nìmeckým Bergwachtem (horská služba). Zde bylo dùležité ošetøit pacienta se simulací otevøené zlomeniny nohy a u pacientky zlomeniny ruky. V rámci celého školení bylo zapotøebí pøekonat i jazykovou bariéru pøi komunikaci jak s pacienty, tak i s horskou službou. Po dokonèení následoval pøejezd na další stanovištì, kde probìhlo školení na pád stromu pøes vysoké napìtí, kácení naklonìných stromù, èi vyproštìní osoby zavalené pod kmenem, kterou provádìl hasiè a èlen Saského národního parku v jedné osobì. Druhý den již probíhal v poklidném duchu pøi krát- 8 O víkendu z 18. na 19. èervence se høenští hasièi zúèastnili dvoudenního souèinnostního cvièení s kolegy z Horního Žlebu a nìmeckými kolegy z Ottendorfu na jejich hasièské zbrojnici. Akce byla rozdìlena do tøí èástí. První èást spoèívala v závodech na tamním høišti, kde opìt excelovala naše malá hasièata za silné podpory pøítomných èlenù našeho SDH, ale i jejich soupeøù a vybojovala nádherné druhé mís- soutìžní družstvo dìtí -jkfoto SDH Høensko

9 Podìkování našim hasièùm - záchranáøùm V minulém vydání Zpravodaje Høenska a Mezné jsme psali o práci našich hasièù - záchranáøù, kteøí se nìkolikrát mìsíènì vydávají na cestu do okolí Høenska k záchranì a na pomoc turistùm, kteøí se buï špatnì orientují na cestách a zabloudí, nebo neodhadnou své síly pøi turistice. Nìkdy tomu napomùže i poèasí. Pøi vedru, které panuje v tìchto dnech, se mùže stát, že se nìkomu udìlá nevolno. Toto se pøihodilo uèitelùm z Kladna, kterým zkolabovala jejich kolegynì v Soutìskách. Vèasným zásahem našich hasièù vše dopadlo dobøe. Paní je v poøádku. Minulý mìsíc pøišel na obecní úøad dìkovný dopis, který rádi uveøejòujeme. -zl-

10 OBECNÍ POLICIE Z bloku obecní policie Høensko za období od 26. èervna do 25. èervence 2015 Dopravní nehoda Pøi cestì do zamìstnání dne 27. èervna zasahovala hlídka obecní policie u dopravní nehody, kdy øidiè vozidla tovární znaèky Ford Focus jedoucí od hranice SRN v zatáèce nezvládl øízení, dvakrát se otoèil a naboural do pískovcové opìrné zdi na druhé stranì vozovky. Na vozidle vznikla škoda vìtšího rozsahu, ale øidièi se naštìstí nic nestalo. Pouze byl otøesen. Na místo byla pøivolána hlídka PÈR, která si vìc pøevzala k šetøení. Neoprávnìný zábor 30. èervna pøi pìší obchùzce vn. Høenskem zjistila hlídka obecní policie, že u lípy naproti bývalému Pegasu dochází k záboru veøejného prostranství ze strany vietnamského prodejce. Tento muž byl legitimován a zábor s ním byl øešen na místì blokovì. Podivné chování k zákazníkovi 4.èervence ve 14:00 hod. hlídku obecní policie kontaktovala žena bytem Praha, která byla ve spoleènosti muže, který hovoøil pouze francouzsky. Tato žena hlídce tvrdila, že pøi procházce obcí u domu è.p. 120 k nim pøiskoèila vietnamská žena a jejího pøítele praštila kabelkou. Šetøením na místì bylo zjištìno, že majitelka parkovištì u domu è.p. 120 požadovala po tomto muži zaplatit parkovné. Místo placení však došlo k ústní potyèce a žena jej prý zaèala mlátit kabelkou. Tak prý ujeli na jiné parkovištì, kde øádnì zaplatili. Muž žádné zranìní nemìl a ošetøení lékaøe odmítal. Nakonec se ani neprokázalo, jestli vùbec nìjaké rány utržil. Vietnamská žena byla hlídkou pouèena, jak se má k zákazníkùm chovat a né je z obce vymlátit kabelkou. Zablokovaný autobus 4. èervence v 15:20 hod. telefonicky požádal o pomoc øidiè linkového autobusu Bus-line, a to ve vìci zablokování èásti komunikace, kterou tento nadmìrný autobus potøebuje k otoèení. K blokaci došlo v prostoru pøed hotelem Na Vyhlídce v obci Mezná. Jelikož se hlídce obecní policie nepodaøilo neukáznìného øidièe zjistit, došlo na spolupráci silných mužù z hotelu Vyhlídka, kteøí vozidlo Š. Octávia o pár metrù pøenesli. Autobus bezpeènì projel a ohrožení jízdního øádu bylo minimální. Pøehøátý muž 4. èervence v 16:10 hod. požádala o pomoc rodina na výletu, která odpoèívala v autobusové zastávce na Mezné pøed kulturákem. Muži z Prahy se udìlalo z obrovského vedra a vyèerpání po výstupu ze soutìsky nevolno a zaèal ztrácet vìdomí. Hlídka obecní policie okamžitì muži zavolala rychlou záchranou pomoc a do pøíjezdu lékaøe jej lehce ochlazovala vodou, kterou nám poskytli místní obèané. Do pøíjezdu lékaøe se podaøilo muže udržet pøi vìdomí a lékaø jej odvezl do nemocnice k další prohlídce. Manželka s dìtmi odjela busem do Høenska, kde mìly zaparkované vozidlo. 10 Závod 5. èervence Po celý prùbìh cyklistického závodu do vrchu, který vedl i pøes katastr obce Høensko, hlídka obecní police dohlížela na dodržování veøejného poøádku v okolí závodu a místy i regulovala dopravu. Závod probìhl bez narušení veøejného poøádku ve všech smìrech a všechny komunikace byly plnì zprùjezdnìny již pøed 15. hodinou. Padlý strom Dne 9. èervence po 11. hodinì hlídka obecní policie regulovala dopravu ve spolupráci s místním hasièem v prostoru silnice na Janov, kde jednotka dobrovolných hasièù Høensko likvidovala vyvrácený strom, který ohrožoval silnièní provoz. Pøi výjezdu hasièského vozidla hlídka obecní policie zabezpeèovala køižovatku na soumostí Janov ve prospìch tohoto zásahového vozidla. Záchrana ptáka Dne 11. èervence v 9:10 hod. provedla hlídka obecní policie na upozornìní obèanù záchrannou akci kachny, která se v prostoru pøed restaurací Oáza v øece Kamenici chytila na rybáøský háèek, který byl uvázaný na zábradlí. Hlídce se podaøilo zranìného ptáka z øeky vylovit až za pomoci a s použitím náøadí pana Jiøího Horáka z Èeské Hospody, který pomocí podbìráku vydìšeného ptáka chytil. Kachna mìla háèek tak silnì v hrtanu, že k jejímu vysvobození bylo nutné použít kombinaèní kleštì. Pan Horák za pøíkladný èin a obìtavost sklidil od pøihlížejících turistù obrovský potlesk. Dopravní nehoda 11. èervence ve 14:00 hod. došlo na komunikaci Høensko - Dìèín pøed domem èp. 122 k dopravní nehodì bez zranìní. Nìmecký øidiè vozidla tov. znaèky Seat Leon pøi odboèování vlevo pravdìpodobnì pozdì zapnul blinkr a vozidlo, které jej již pøedjíždìlo do nìho narazilo. Hlídka obecní policie provedla prvotní úkony u dopravní nehody a do pøíjezdu hlídky dopravní policie PÈR regulovala kyvadlovì dopravu tak, aby zde byl možný bezpeèný prùjezd. Záz vstupu do ÈR 17.èervence v 17:40 hod. požádala o pomoc servírka z Hotelu Labe s tím, že v restauraci sedí host, který si poruèil obìd, zapil jej becherovkou a dvìma pivy. Poté odmítl zaplatit s tím, že nemá peníze. Jednalo se o obèana SRN. Po pøíjezdu na místo bylo hlídkou obecní policie zjištìno, že osoba hovoøí nìmecky a nemá u sebe žádné doklady, ani hotovost. Proto byla na místo pøivolána hlídka PÈR, a to ke zjištìní totožnosti osoby. Pøes cizineckou policii se podaøilo zjistit, že se jedná o obèana SRN, který již má zakázaný vstup do Èeské republiky a její trestní rejstøík byl údajnì velice pestrý. Osoba byla hlídkou PÈR odvezena. Majitelce Hotelu Labe, které vznikla škoda, byla totožnost pachatele pøedána pro pøípadné další vymáhání dluhu. sepsal: str. Tomáš Janovec

11 Narozeniny Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním em uvedeným na poslední stranì vydání. Dìkujeme. -zlv srpnu oslaví své narozeniny: Daniela Køiváková Jaroslav Suchánek Anežka Nemeškalová Kateøina Horáková Jan Šebek Renata Herainová Marie Podaná Jaroslav Šalman Miloš Müller Miroslav Køížek Olga Vonková Irena Parohová Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme 11

12 Srdecne pozdravy ze Skotska, Rada bych touto cestou podekovala Sboru dobrovolnych hasicu ve Hrensku za organizaci detskeho dne s demonstraci zachrane akce, zakoncene polygonem pro deti. Mela jsem moznost a cest se svou rodinou teto akce zucastnit. Deti si na vlastni kuzi mohly vyskouset jak to probiha pri zachrane akci. A nejen nase deti byly primo nadsene, neco takoveho ve Skotsku jeste nezazily. Hasici maji nas nejhlubsi obdiv a uznani za jejich profesionalitu, obetavosti a nasazeni pri plneni pracovnich povinosti a jejich zasluhy nejen behem pozaru a povodni. Diky jim vyrusta take sbor mladych nadsencu, ktery bude vzdy pripraven pomahat lidem i prirode. Jak rika pan Krizek: "Zadna investice do mladeze neni nikdy ztracena, protoze cim drive zacneme, tim vice ziskame." Je to uzasny vklad do budoucnosti, co tito lide nezjistne delaji. S jakou trpelivosti a houzevnatosti se venuji hasicskemu dorostu je obdivuhodne. I presto, ze v Ceske republice jiz 12 let neziji, vzdycky se rada vracim do krajiny meho detstvi a mladi. Mistni komunitou jsem vzdy prijimana vstricne a pratelsky. Sbor dobrovolnych hasicu je neodmyslitelnou a nepostradatelnou soucasti teto mistni komunity a za to vam vsem patri dik. Karolina Hayward Luxikova Sam Luxik Hayward A Sara Hayward pùvodní text, zaslaný na obecní úøad Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Obec Høensko zapoèala s restaurováním sochy sv. Jan Nepomuckého, která je kulturní památkou. Socha stojí v centru obce pøed stejnojmenným kostelem. Na samotné restaurování obec získala finanèní prostøedky z dotace Ministerstva kultury ÈR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností-iv". Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ Místo vydání: Høensko Den vydání: 7. srpen 2015 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-; Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh- Kontakt:: DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. srpna 2015

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2014 Rozhledna na Mezné - strana 3 JK Hostina u Èeských bratøí strana 10 Cvièení ve škole opìt zaèalo - strana 8 Národní park a UNESCO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2015 pohled na obecní úøad z øeky pøedvánoèní zasedání obecního zastupitelstva - strana 3 vánoèní výšlap pod Pravèickou bránu - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2014 Jaguáry ve Høensku - str. 4 nepøíjemné výroèí - str. 3 hasièi v Krásné Lípì - strana 7 vrtulník ve Høensku - strana 6 pøedání

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2014 významné ocenìní aleje na Meznou strany 4 a 5 Bludièky na Kamenici strana 10 Novoroèní jízda strana 6 a 7 Hostina u Èeských bratøí

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Jana Valentová 2 Analysis of motives of selected segments to participation in outgoing tourism Abstract The article presents the

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více