ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX008O4RR* UOHSX008O4RR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0479/2016/VZ-31156/2016/513/EPi Brn: 26. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh z téhž dne, jehž účastníkem je zadavatel Fakultní nemcnice Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 1790/5, Ostrava Pruba, navrhvatel PRŮMSTAV, a.s., IČO , se sídlem Pbřežní 667/78, Praha Karlín, ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne Mgr. Janem Pechmanem, advkátem ev. č. ČAK 12486, splečníkem splečnsti Kruták & Partners, advkátní kancelář s.r.., IČO , se sídlem Revluční 724/7, Praha 1 Staré Měst, vybraný uchazeč Ridera Stavební a.s., IČO , se sídlem Dělnická 382/32, Ostrava Pruba, ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky FN Ostrava dstavba pavilnu Péče matku a dítě zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č , ve znění prav ze dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie byl uveřejněn dne pd č. 2016/S , ve znění prav uveřejněných dne pd č. 2016/S , rzhdl takt: Správní řízení se pdle ustanvení 117a písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť k návrhu navrhvatele PRŮMSTAV, a.s.,

2 IČO , se sídlem Pbřežní 667/78, Praha Karlín ze dne zasílanému Úřadu pr chranu hspdářské sutěže před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku FN Ostrava dstavba pavilnu Péče matku a dítě zadávanu v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č , ve znění prav ze dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie byl uveřejněn dne pd č. 2016/S , ve znění prav uveřejněných dne pd č. 2016/S , nebyl připjen dklad dručení námitek zadavateli. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný k výknu dhledu nad zadávání veřejných zakázek pdle ustanvení 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel dne návrh navrhvatele PRŮMSTAV, a.s., IČO , se sídlem Pbřežní 667/78, Praha Karlín, ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne Mgr. Janem Pechmanem, advkátem ev. č. ČAK 12486, splečníkem splečnsti Kruták & Partners, advkátní kancelář s.r.., IČO , se sídlem Revluční 724/7, Praha 1 Staré Měst (dále jen navrhvatel ) z téhž dne a tímt dnem byl pdle ustanvení 113 zákna zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele Fakultní nemcnice Ostrava, IČO , se sídlem 17. listpadu 1790/5, Ostrava Pruba (dále jen zadavatel ) učiněných ve veřejné zakázce FN Ostrava dstavba pavilnu Péče matku a dítě zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č , ve znění prav ze dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie byl uveřejněn dne pd č. 2016/S , ve znění prav uveřejněných dne pd č. 2016/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. Navrhvatel ve svém návrhu brjí prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky, přičemž namítá, že vybraný uchazeč Ridera Stavební a.s., IČO , se sídlem Dělnická 382/32, Ostrava Pruba (dále jen vybraný uchazeč ) nesplnil kvalifikaci stanvenu zadavatelem v zadávacích pdmínkách, stejně jak další uchazeč veřejnu zakázku Zlínstav a.s., IČO , se sídlem Bartšva 5532, Zlín (dále jen uchazeč Zlínstav a.s.) přičemž zadavatel nezáknně psudil a hdntil kvalifikaci jak vybranéh uchazeče, tak uchazeče Zlínstav a.s. Navrhvatel rvněž uvádí, že zadavatel netransparentním a nepřezkumatelným způsbem rzhdl námitkách navrhvatele směřujících právě prti nesplnění kvalifikace těmit uchazeči. Navrhvatel dále namítá, že zadavatel neprvedl řádnu kntrlu a hdncení dílčíh hdntícíh kritéria spčívajícíh v míře využití eklgicky šetrných výrbků při plnění veřejné zakázky. Sučástí návrhu navrhvatele byl rvněž návrh na vydání předběžnéh patření spčívajícíh v ulžení zákazu uzavřít smluvu na předmětnu veřejnu zakázku. 3. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu: zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč. 2

3 4. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS- S0479/2016/VZ-28561/2016/513/EPi ze dne Závěry Úřadu 5. Úřad přezkumal náležitsti návrhu a na základě zjištěných skutečnstí knstatuje, že návrh na přezkumání úknů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje pdmínky stanvené v 114 dst. 3 zákna, nebť nebsahuje dklad dručení námitek zadavateli, a prt správní řízení pdle 117a písm. d) zákna zastavil. Ke svému rzhdnutí Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 6. Úřad v úvdu psudil, zda je zadavatel zadavatelem ve smyslu zákna. 7. Pdle ustanvení 2 dst. 2 písm. b) zákna je veřejným zadavatelem státní příspěvkvá rganizace. 8. Z ficiálních webvých stránek Ministerstva zdravtnictví České republiky (dstupné z: byl zjištěn, že zadavatel je samstatnu příspěvkvu rganizací v přímé půsbnsti Ministerstva zdravtnictví České republiky. S hledem na uvedené má Úřad za prkázané, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanvení 2 dst. 2 písm. b) zákna. 9. Pdle 114 dst. 3 zákna návrh vedle becných náležitstí pdání musí bsahvat značení zadavatele, v čem je spatřván prušení zákna, v jehž důsledku navrhvateli hrzí neb vznikla újma na jeh právech, návrhy na prvedení důkazů, a čeh se navrhvatel dmáhá. Navrhvatel je pvinen k návrhu připjit v elektrnické pdbě písemné důkazní prstředky, jejichž prvedení navrhl, nejsu-li sučástí dkumentace veřejné zakázce. Sučástí návrhu je dklad slžení kauce pdle 115 a v případě návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku rvněž dklad dručení námitek zadavateli a dklad pětvném slžení jistty pdle 67 dst. 4 zákna. 10. Pdle 117a písm. d) zákna Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku není připjen dklad dručení námitek zadavateli a dklad pětvném slžení jistty pdle 67 dst. 4 zákna. 11. K návrhu navrhvatele ze dne dručenéh Úřadu téhž dne prstřednictvím datvé schránky byly připjeny přílhy značené následujícím způsbem: dklad dručení námitek zadavateli dklad dručení známení výběru nejvhdnější nabídky dklad dručení rzhdnutí námitkách prti rzhdnutí výběru dklad slžení kauce námitky prti rzhdnutí výběru známení výběru nejvhdnější nabídky, plná mc prezentace splečnsti Ridera Stavební a.s rzhdnutí námitkách prti rzhdnutí výběru výrční zpráva B4B Inkass s.r

4 výrční zpráva Ridera Stavební a.s. 2013, znalecký psudek. 12. V samtném textu návrhu navrhvatel uvedl: Přílhy: Plná mc Dklad dručení námitek Zadavateli Dklad slžení kauce Dále dle textu 13. Na základě výše uvedenéh Úřad knstatuje, že v samtném textu návrhu, stejně jak v seznamu přílh datvé zprávy dručené Úřadu dne , je sice uveden, že jeh sučástí je i dklad dručení námitek zadavateli, avšak bsahem datvé zprávy dručené Úřadu tent dklad není. 14. Úřad předně uvádí, že zákn rzlišuje mezi dstranitelnými a nedstranitelnými vadami návrhu. Nedstranitelné vady návrhu nelze žádným způsbem zhjit a jejich následkem je zastavení správníh řízení. Z ustanvení 117a písm. d) zákna jednznačně vyplývá, že takvut vadu návrhu je i nepřipjení dkladu dručení námitek zadavateli, jež má za následek zastavení správníh řízení. 15. Zákndárce v ustanvení 114 dst. 3 zákna výslvně stanvil pžadavek, že sučástí návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku má být dklad dručení námitek. 16. K předlženému dkladu bsahujícímu výpis z datvé schránky navrhvatele, navrhvatelem značený jak dklad dručení námitek, Úřad uvádí, že se jedná puze dklad prkazující, že datvá zpráva bsahující námitky navrhvatele byla deslána a dále je z něj zřejmé, že dne byla tat datvá zpráva ddána d datvé schránky zadavatele. Pkud jde dručvání datvé zprávy prstřednictvím datvé schránky, je přitm zaptřebí rzlišvat mezi ddáním datvé zprávy d datvé schránky adresáta a kamžikem dručení tét datvé zprávy adresátvi. Zákn č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZEU neb také zákn elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů ) stanvuje dlišná pravidla pr dručvání pmcí datvých schránek v případě vztahů sukrmprávních a vztahů veřejnprávních. K rzlišení, zda vztah mezi zadavatelem a uchazečem má sukrmprávní či veřejnprávní charakter, Úřad uvádí, že becně je v zadávacím řízení vztah zadavatele a uchazeče vztahem bchdním, jehž cílem je uzavření smluvy na plnění veřejné zakázky. V tét fázi kntraktačníh vztahu prt platí, že zadavateli nepřísluší pzice rgánu veřejné mci nýbrž pzice právnické sby. Z tht důvdu pak můžeme takvý vztah klasifikvat jak sukrmprávní. Námitky pdané v rámci tht sukrmprávníh vztahu pak představují sukrmprávní způsb řešení prblémů v prcesu zadávání, který dává účastníkům tht prcesu mžnst vyřešit veškeré mžné nejasnsti bez zásahu správníh rgánu tedy Úřadu. Dručvání datvých zpráv prstřednictvím datvých schránek v případě sukrmprávníh vztahu se řídí ustanvením 18a dst. 2 ZEU, pdle kteréh je dkument ddaný d datvé schránky fyzické sby, pdnikající fyzické sby neb právnické sby dručen kamžikem, kdy se d datvé schránky přihlásí sba, která má s hledem na rzsah svéh právnění přístup k tmut dkumentu. Úřad prt knstatuje, že s hledem na shra uvedené skutečnsti pvažuje za kamžik dručení 4

5 námitek situaci, kdy se d datvé schránky zadavatele přihlásila pvěřená sba s právem přístupu ke zprávě, nikliv kamžik samtnéh ddání datvé zprávy d datvé schránky zadavatele. 17. Na základě uvedenéh Úřad knstatuje, že přílhu návrhu bsahující údaje ddání datvé zprávy, kteru navrhvatel zaslal zadavateli námitky, nelze pvažvat za dklad dručení námitek zadavateli, nebť z ní nijak nevyplývá, že se d datvé schránky zadavatele přihlásila příslušná sba s právem přístupu ke zprávě a že tedy datvá zpráva byla dručena, a kdy se tak případně stal. Nutnst striktníh rzlišení dkladu ddání a dkladu dručení námitek vyplývá rvněž z rzhdvací praxe Úřadu, viz např. rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS- S0853/2015/VZ-01289/2016/511/BMa ze dne neb rzhdnutí č. j. ÚOHS- S0199/2016/VZ-16261/2016/521/MŽi ze dne (všechna pravmcná rzhdnutí Úřadu dstupná z: z nichž jasně vyplývá, že nelze tyt dva dklady zaměňvat. 18. V Rzhdnutí zadavatele námitce prti výběru nejvhdnější nabídky ze dne zadavatel mj. uvádí, že námitku prti úknu zadavatele bdržel dne Úřad k tmu uvádí, že datum uvedené v rzhdnutí námitkách nelze pvažvat za dklad, který prkazuje řádnst a včasnst dručení námitek. Dle Úřadu je třeba rzlišvat mezi písemnstí, kteru je námitkách rzhdván, třebaže infrmaci dručení námitek bsahuje, a vlastním dkladem dručení námitek. 19. Úřad dále knstatuje, že jeh pchybnst týkající se data uvedenéh v rzhdnutí námitkách spčívá také ve skutečnsti, kdy byl reálně dručen, nebť je zaptřebí rzlišvat kamžik ddání d datvé schránky a dručení d datvé schránky (k tmu viz výše). Úřad ddává, že přesné stanvení kamžiku dručení námitek je rzhdující pr stanvení pčátku běhu dalších lhůt v zadávacím i správním řízení. 20. Navrhvatel přílhu návrhu sice učinil rzhdnutí námitkách, které bsahuje deklaraci datu dručení námitek, zákndárce však ve výše uvedeném ustanvení 114 dst. 3 zákna výslvně uvedl pžadavek, že přílhu návrhu musí být dklad dručení námitek zadavateli. Žádnu z navrhvatelem přilžených přílh k návrhu nelze pvažvat za dklad dručení námitek zadavateli. Rzhdnutí námitkách sice bsahuje infrmaci datu dručení námitek i vyjádření zadavatele jejich včasném dručení, avšak tat skutečnst nemůže zhjit skutečnst, že přílhu návrhu není dklad dručení námitek zadavateli (puze ddání námitek d datvé schránky zadavatele), nebť z takvé písemnsti nelze najist určit včasné a řádné dručení. Rzhdnutí námitkách rvněž neprkazuje způsb dručení námitek. Z uvedenéh vyplývá, že návrh navrhvatele nenaplňuje pžadavky zákna na dlžení dkladu dručení námitek. 21. Rzdíl mezi rzhdnutím námitkách a dkladem dručení námitek je tedy v tm, že rzhdnutí námitkách de fact bsahuje infrmaci tm, jak zadavatel s námitkami navrhvatele nalžil, a případně pučení navrhvatele v suladu s ustanvením 114 dst. 3 zákna. Pkud zadavatel zárveň v rzhdnutí námitkách uvede infrmace kamžiku dručení námitek, je nezbytné ve smyslu zákna tut infrmaci chápat puze jak becnu nezávaznu deklaraci, nebť nesplňuje pdmínky dkladu dručení námitek. Zjedndušeně řečen, přilžené rzhdnutí námitkách neprkazuje způsb dručení 5

6 námitek zadavateli, a není tedy dkladem jejich dručení, který je zákndárcem, jednznačně užitu frmulací ustanvení 114 dst. 3 zákna, pžadván. 22. V suvislsti se zde řešenu prblematiku je mžn ještě nad rámec uvedenéh ddat, že v případech, kdy je pžadván prkázání způsbu a dby dručení, tedy kdy je třeba, aby byl dručení dlžen, jak je tmu ve zde psuzvaném případě, musí být zajištěn písemný dklad stvrzující, že písemnst byla dručena neb že pštvní zásilka bsahující písemnst byla ddána, včetně dne, kdy se tak stal. V případě užití elektrnických kmunikací je mžn za dklad dručení pvažvat záznam (infrmaci), které jedntlivé elektrnické prstředky umžňují, ze kteréh je zřejmé datum a způsb dručení. 23. Dkladem dručení námitek Úřad nerzumí tlik dručenku. Byť by se mhl jevit ve výrku uvedený závěr jak vysce frmalistický, není tmu tak v psuzvaném případě. Pkud by předlžil navrhvatel dklad, z něhž by mhl být pstaven najist kamžik dručení námitek, cž je stěžejní pr další pstup Úřadu (důležitst je akcentvána tím, že zákndárce dklad dručení námitek výslvně stanvil jak náležitst, kteru musí navrhvatel splu s návrhem předlžit, a dále tím, že k jeh předlžení Úřad nemá ddatečně vyzývat a pskytvat k tmu ddatečnu lhůtu, pněvadž jde pžadavek jasně plynucí ze zákna a je chybu navrhvatele, pkud jej nepřilží), a t např. vlastní právní jednání listinu bsahující námitky, na které by např. byl razítk s datem a další náležitsti převzetí (pdpis atd.), resp. dručení těcht námitek zadavateli, šl by ještě takvý, záknem předvídaný dklad dručení námitek. V psuzvaném případě však navrhvatel přilžil mj. dklad ddání námitek d datvé schránky zadavatele a rzhdnutí námitkách, z něhž není mžné věřit (ke shdnému tvrzení stran Úřad nemůže přihlédnut, viz níže) zda skutečně byly námitky resp. následný návrh na zahájení správníh řízení dručeny řádně a včas. 24. Úřad s hledem na výše uvedené v daném případě nemá najist pstaven, zda navrhvatel v suvislsti s pdáním námitek splnil t, c mu zákn ukládá, cž má navrhvatel v suladu s ustanvením 114 dst. 3 zákna právě prkázat prstřednictvím dkladu dručení námitek, který má tvřit přílhu návrhu. Úřad ddává, že přesné stanvení kamžiku dručení námitek je klíčvé pr stanvení pčátku běhu dalších lhůt, jak je například záknná blkační lhůta, ve které nelze uzavřít smluvu. I ze zde předestřené argumentace Úřadu je evidentní, jaký dpad má t, že sučástí návrhu navrhvatele nebyl dklad dručení námitek, a že přilžení rzhdnutí námitkách, které bsahuje nevěřenu infrmaci dručení námitek, není schpen nahradit dklad jejich dručení. 25. Pr úplnst Úřad v daném případě nad rámec již uvedenéh dplňuje, že nepřehlédl skutečnst, že z návrhu, jak již byl pakvaně v důvdnění tht rzhdnutí uveden, je zřejmé, že navrhvatel hdlal dklad dručení námitek přilžit, přičemž navrhvatel přílhu návrhu učinil dklad ddání námitek d datvé schránky zadavatele dne , stejně jak rzhdnutí námitkách navrhvatele ze dne , které nevěřenu infrmaci zadavatele jejich dručení dne ptvrdil. Nicméně tat skutečnst, nemůže nahradit záknem pžadvaný dklad dručení námitek, ačkliv v zásadě strany dručení námitek nečiní primárně sprným. Tat klnst však nic nemění na skutečnsti, že Úřad má pvinnst z mci úřední při přijetí návrhu věřit, zda návrh splňuje všechny záknem vyžadvané náležitsti, kdy jak vyplývá z důvdnění tht 6

7 rzhdnutí, navrhvatel nesplnil všechny pžadavky, jež jsu na něj ustanvením 114 dst. 3 zákna kladeny. 26. K uvedenému Úřad uvádí, že v dané věci by nebyl mžn přijmut ani případnu argumentaci navrhvatele vycházející z ustanvení 19 dst. 5 a 6 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na šetřený případ nelze výše uvedená ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu, kde je v těcht ustanveních in fine uveden písemnst se pvažuje za dručenu jen v případě, že adresát písemnsti její převzetí d příjemce uzná neb že je z jeh pstupu v řízení zjevné, že mu byl dručen." a dále, že Písemnéh dkladu dručení neb ddání však není zaptřebí, je-li z pstupu účastníka řízení v řízení zjevné, že mu byl dručen, nebť zákn je v tmt hledu ve vztahu ke správnímu řádu lex specialis, a tedy se užije ustanvení zákna, nikliv becnéh právníh předpisu, v daném případě správníh řádu. Ustanvení 114 dst. 3 zákna v tmt hledu (výslvnéh pžadavku na dlžení dkladu dručení námitek) má tedy přednst před ustanvením správníh řádu a pžadavek na dlžení dkladu dručení námitek je tedy pvinnu přílhu návrhu a ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu na výše specifikvané pvinnsti navrhvatele ničeh nemění. 27. Pr Úřad je tedy nezbytné mít najist pstaven přesné datum, kdy byly námitky zadavateli dručeny, nikliv tedy puze mít ptvrzení, že se s námitkami zadavatel seznámil a tvrzení zadavatele, kdy k seznámení s námitkami dšl. Za situace, kdy by Úřad vyšel jen z tvrzení stran(y) a kamžik dručení námitek by byl jiný, přičemž tt musí být pstaven najist ve lhůtě pr pdání návrhu a dplňvat tt (dklad dručení námitek) nelze, měl by t fatální důsledky d vedenéh správníh řízení, pněvadž by byl např. veden správní řízení, přestže být neměl (pkud by tvrzení stran nebyla správná) či by t měl zásadní dsah d úvah Úřadu ulžení předběžnéh patření (a jakéh), které by však mhly mít (včetně eventuálně vydanéh rzhdnutí předběžném patření) takvé vady, jež by vedly k tmu, že takvé rzhdnutí ulžení předběžnéh patření by byl právně či fakticky neuskutečnitelným (nictnst) atd. 28. Závěrem tedy Úřad knstatuje, že z dkumentů zaslaných navrhvatelem splečně s návrhem puze vyplývá, že navrhvatel námitky zadavateli deslal, resp. že je ddal d jeh datvé schránky, a dále z nich plyne infrmace zadavatele z rzhdnutí námitkách, že byly dručeny dne , cž však Úřadu neumžňuje si tut skutečnst věřit, přičemž ani uvedení knkrétníh data v rzhdnutí zadavatele námitkách nemůže být pr Úřad dstačující. Na daný případ přitm nelze aplikvat ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu, nebť Úřadu nepstačuje, že zadavatel neppírá, ppř. knkludentně ptvrzuje, že mu byla písemnst dručena, nýbrž Úřad zárveň ptřebuje věřit i její náležitsti a prkazatelně, na základě relevantních pdkladů, zjistit přesné datum jejíh dručení. 29. Pr úplnst Úřad uvádí, že i na svých webvých stránkách výslvně uvádí, že dklad dručení námitek zadavateli musí být sučástí návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy. 30. Zárveň zákn nepřipuští, jak již byl uveden výše, aby navrhvatel tent nedstatek návrhu dstranil, nebť Úřad je v suladu s 117a písm. d) zákna pvinen správní řízení v případě, že dklad dručení námitek nebyl k návrhu připjen, bez dalšíh zastavit. 7

8 31. Vzhledem k tmu, že k návrhu navrhvatele ze dne dručenéh Úřadu téhž dne nebyl připjen dklad dručení námitek zadavateli, cž je dle 117a písm. d) zákna důvdem pr zastavení správníh řízení, rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad a další pdání účastníků učiněná v řízení rzkladu se pdle 117c dst. 1 písm. b) zákna činí v elektrnické pdbě pdepsané uznávaným elektrnickým pdpisem. tisk úředníh razítka v z. Mgr. Michal Kbza JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží: 1. Fakultní nemcnice Ostrava, 17. listpadu 1790/5, Ostrava Pruba 2. Mgr. Jan Pechman, advkát, splečník splečnsti Kruták & Partners, advkátní kancelář s.r.., Revluční 724/7, Praha 1 Staré Měst 3. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, Ostrava Pruba 8

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FTPF* UOHSX008FTPF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0287/2016/VZ-20665/2016/532/KSt Brn: 13. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008YEUS* UOHSX008YEUS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0640/2016/VZ-42886/2016/543/MŠl Brn: 20. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094U3S* UOHSX0094U3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Brn: 28. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008UETD* UOHSX008UETD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0575/2016/VZ-39167/2016/513/EPi Brn: 23. září 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008951L* UOHSX008951L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0177/2016/VZ-13414/2016/542/JV Brn, 31. března 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008WRE7* UOHSX008WRE7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0612/2016/VZ-40696/2016/531/VNe Brn: 4. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SUG9* UOHSX007SUG9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0739/2015/VZ-39499/2015/543/JWe Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008PS7I* UOHSX008PS7I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0507/2016/VZ-33336/2016/513/EPi Brn: 9. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094PNZ* UOHSX0094PNZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0751/2016/VZ-49582/2016/513/JLí Brn: 16. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00AZN57* UOHSX00AZN57 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IK Brn: 2. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno *UOHSX005GDAO* UOHSX005GDAO USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brn 21.1.2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007RGYU* UOHSX007RGYU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0667,0668/2015/VZ-39440/2015/513/JLí Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brno 8. července 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brno 8. července 2016 *UOHSX008LAFC* UOHSX008LAFC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0440/2016/VZ-28435/2016/542/EŠu Brn 8. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005B0QS* UOHSX005B0QS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2013/VZ-20116/2013/512/PDr Brn 16. října 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SJ7N* UOHSX007SJ7N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010 *uhsx002vx3r* UOHSX002VX3R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ V Brně dne: 20. srpna 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007Z295* UOHSX007Z295 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0935/2015/VZ-01286/2016/531/JDo Brno: 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00B0KNG* UOHSX00B0KNG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0312/2017/VZ-09391/2018/541/JCh Brn: 27. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014 *UOHSX005OCYN* UOHSX005OCYN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brn 9. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008P4DC* UOHSX008P4DC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0493/2016/VZ-34691/2016/521/ZKu Brn: 18. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015 *UOHSX007PKW2* UOHSX007PKW2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brn 16. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném Úřadu

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014 *UOHSX00697LD* UOHSX00697LD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brn 5. září 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 1. 10. 2013, dručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0053WL5* UOHSX0053WL5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S240,257/2013/VZ-24093/2013/511/JP Brn 9. prsince 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0072D5H* UOHSX0072D5H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S178/2015/VZ-12172/2015/542/JP Brn 21. května 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R0022/2017/VZ-10612/2017/322/LKa Brno 28. března 2017

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R0022/2017/VZ-10612/2017/322/LKa Brno 28. března 2017 *UOHSX0091HC5* UOHSX0091HC5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R0022/2017/VZ-10612/2017/322/LKa Brn 28. března 2017 V řízení rzkladu ze dne 20. 1. 2017 dručeném Úřadu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více