K bodu 52 V ustanovení 62 odst. 7 slovo doručení nahradit slovem předání tak jak je uvedeno v návrhu obdobné úpravy v ustanovení 63.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K bodu 52 V ustanovení 62 odst. 7 slovo doručení nahradit slovem předání tak jak je uvedeno v návrhu obdobné úpravy v ustanovení 63."

Transkript

1 K části první čl. I K bodu 2 K navrhovaným změnám ustanovení 3 přiřadit též zrušení slova základními. Důvodem navrhované změny je nadbytečnost neboť jiné pracovněprávní vztahy nezákladní právní úprava neobsahuje. Tutéž změnu promítnout do všech dalších ustanovení ZP, např. 9 návrhu. K bodu 7 Navrhovanou změnu z návrhu zákona vypustit a ustanovení 7 nezrušovat. Zákoník práce musí obsahovat základní pojmové vymezení účastníka pracovněprávního vztahu zaměstnavatele. K bodu 17 V navrhovaném ustanovení 18 formulačně upravit text věty první, vypustit větu čtvrtou a v ustanovení 19 doplnit slova c) který nebyl učiněn ve formě, kdy to stanoví výslovně tento zákon. Důvodem navrhované změny je zabezpečit aplikační praxí zcela jednoznačné postupy vyplývající přímo ze zákoníku práce. Dalším důvodem je skutečnost, že dosavadní právní úprava v příslušných ustanoveních při nedostatku písemné formy neplatnost přímo stanovila. Z pohledu uživatelské praxe, možnosti vzniku sporných výkladů a nesprávných postupů i s případnými negativními dopady pro účastníky pracovněprávního vztahu, požadujeme zapracování výše uvedeného návrhu do zákoníku práce jako specifické právní úpravy, i když příslušné ustanovení občanského zákoníku neplatnost právních úkonů pro nedostatek písemné formy upravuje. Za bod 20 zařadit další nový bod V ustanovení 25 odst. 2 písm. a) zní: a) zaměstnavatele, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně organizace zaměstnavatelů,. Jde o analogickou úpravu jako v písm.c), která se týká odborových organizací. K bodu 21 Navrhovanou změnu ustanovení 25 odst. 3 z návrhu zákona vypustit. Navrhovanou možnost vystoupení zaměstnance z režimu kolektivní smlouvy lze považovat za absolutně neživotnou a mimo realitu. Navrhované řešení by přineslo zaměstnavatelům též velkou administrativní zátěž (posuzování a sledování, který zaměstnanec a k jakému datu by pro sebe vyloučil všechna práva jednotlivých zaměstnanců ). Byl by dán též reálný předpoklad pro vznik komplikovaných situací zejména v okamžiku sjednávání některých ustanovení kolektivních smluv se zpětnou účinností. Problematické by bylo i dodržování rovného zacházení. Za bod 21 zařadit další nový bod Varianta I. V ustanovení 26 odst. 1 se slova nebo na dobu neurčitou zrušují. Varianta II. Stanovit obdobnou právní úpravu jako je v ustanovení 338 odst. 1 návrhu zákona. V této souvislosti do čl. II přechodná ustanovení doplnit, že účinnost kolektivní smlouvy uzavřené do účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. 1

2 Kolektivní smlouvy na dobu neurčitou nejsou v praxi příliš časté, ale existují. Může se stát, že je uzavřena kolektivní smlouva na dobu neurčitou, odborová organizace, která smlouvu uzavřela popřípadě všechny, které smlouvu uzavřely, zaniknou bez právního nástupce a do dne zániku ani jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví. Zaměstnavatel se ani nemusí dozvědět, že odborová organizace zanikne, nehledě na to, že okolnosti, které vyvolají nutnost výpovědi mohou nastat až později. Situace, kdy by zaměstnavatel potřeboval smlouvu vypovědět, když na straně zaměstnanců již zanikla smluvní strana smlouvy, nemá právní řešení. Smlouva se tak stává nevypověditelnou. Je proto vhodné upravit zákonné řešení. K bodu 22 V návaznosti na navrhovanou změnu ustanovení 27 odst. 1 upravit obecně problematiku neplatnosti části kolektivní smlouvy, která obsahuje úpravu práva v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně, neboť podle návrhu by byla neplatná celá kolektivní smlouva. Taková úprava by v aplikační praxi způsobovala problémy. K bodu 27 Ustanovení 34 odst. 2 ze současné i z navrhované právní úpravy vypustit a problematiku řešit v části zákoníku práce upravující poskytování cestovních náhrad, kam systémově patří. K bodu 29 Ustanovení 35 odst. 1 až 4 upravit takto: 1) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance ( 33 odst. 3). Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. 2) Zkušební doba nesmí být delší než a) 4 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru ( 36 odst. 1), b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance nebo u klíčového zaměstnance. 3) Zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. 4) Zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Důvodem navrhované změny je vhodnější a přehlednější systematické uspořádání navrhované právní úpravy, které napomůže aplikační praxi. K bodu 33 V ustanoveních 39 odst. 4 doplnit úpravu, z níž by jednoznačně vyplývalo, že v případě, kdy u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců nepůsobí, vážné provozní důvody nebo zvláštní povahu práce vymezí zaměstnavatel sám, tak jak je uvedeno v Důvodové zprávě. Důvodem navrhovaného doplnění je zejména prevence možnosti vzniku sporných výkladů a postupů v aplikační praxi. K bodu 35 Nově navrhované řešení problematiky změny pracovního poměru v ustanovení 41 z návrhu zákona vypustit. V aplikační praxi s institutem převedení na jinou práci problémy nejsou. S akcentováním smluvního pojetí pracovního poměru, jak je k této koncepční změně uvedeno v Důvodové 2

3 zprávě (str. 59) lze v zásadě souhlasit. To je také uvedeno v ustanovení 40 odst. 1 ve větě prvé návrhu zákona. Z tohoto základního smluvního vymezení možnosti změn je však potřebné stanovit i nezbytné výjimky pro případy, kdy zaměstnavatel je povinen zaměstnance převést i bez jeho souhlasu na jinou práci, neboť to vyplývá z rozhodnutí jiných orgánů nebo z dalších příslušných ustanovení zákoníku práce o zvláštních pracovních podmínkách některých zaměstnanců, které je zaměstnavatel povinen respektovat. Navrhovaná změna by také nepřinesla zpružnění ani proklamované zjednodušení, ale podle poznatků z aplikační praxe, by mohla přinést další komplikace, včetně zvýšených nákladů zaměstnavatele poskytování náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. V období krize je malá pravděpodobnost, že by mohl zaměstnavatel plnit nabídkovou povinnost, neboť nebude mít volná místa. Důvodem pro zachování stávající právní úpravy je i to, že nedošlo k výraznému omezení ochranných dob ze zaměstnání. V některých případech by docházelo i k nežádoucím situacím např. těhotná zaměstnankyně by neměla nárok na náhradu mzdy ani na vyrovnávací příspěvek v těhotenství, ani by jí nemohla být dána výpověď. Ustanovení 44 odst. 1) vypustit omezení možnosti dočasného přidělení až po uplynutí 6 měsíců od vzniku pracovního poměru. Z Důvodové zprávy (str. 60) není zřejmé, z jakých poznatků odůvodnění délky této omezující doby vychází. Navrhovanou úpravu v této části lze proto považovat pouze za zcela nedůvodnou administrativní překážku. V ustanovení 44 odst. 5) podrobněji vymezit co se rozumí horšími pracovními a mzdovými podmínkami, případně tuto navrhovanou úpravu jako nadbytečnou vypustit. Za bod 35 zařadit další nový bod V ustanovení 48 zrušit odstavec 5. Povinnost zaměstnavatele písemně oznamovat příslušnému úřadu práce rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zbytečná administrativní zátěž pro zaměstnavatele, pro zdravotně postižené bez významu, pro úřady práce pouze k založení další písemnosti. Podle získaných informací ani úřady práce nemají o evidenci těchto informací zájem. K bodu 38 V ustanovení 51 odst. 4 doplnit úpravu týkající se poskytnutí peněžitého vyrovnání zaměstnancem a stanovit, že je poskytne nejpozději v den skončení pracovního poměru, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem jinak. Postup podle příslušného ustanovení občanského zákoníku (Důvodová zprava str. 61) je pro daný účel v aplikační praxi komplikovaný. K bodu 52 V ustanovení 62 odst. 7 slovo doručení nahradit slovem předání tak jak je uvedeno v návrhu obdobné úpravy v ustanovení 63. Za bod 53 zařadit další nový bod V ustanovení 65 odst. 1 doplnit jako prvou větu slova Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, neboť tato zásadní úprava absentuje! 3

4 K bodu 54 Navrhovanou změnu ustanovení 66 odst. 2 vypustit, neboť stávající právní úprava v aplikační praxi žádné problémy nepůsobí. Pro nezbytnost navrhované právní úpravy nesvědčí ani důvody uvedené v Důvodové zprávě, že dosavadní právní stav není uspokojivý (str. 65). Naopak by navrhovanou právní úpravou, kdy by měl pracovní poměr skončit dnem doručení tohoto zrušení, vznikla právní nejistota na straně zaměstnavatele o dni skončení pracovního poměru zaměstnance. V návaznosti na to zařadit další nový bod a v něm v ustanovení 66 odst. 1 zrušit větu druhou. K bodu 55 Navrhovanou změnu ustanovení 67, která by ve výši odstupného zohledňovala délku trvání pracovního poměru zaměstnance k zaměstnavateli vypustit, neboť stávající právní úprava, podle poznatků z aplikační praxe, je celkem vyhovující a dává zaměstnavatelům možnost zákonem stanovenou minimální výši odstupného navyšovat například i podle délky doby zaměstnání. Plošně stanovené odstupňování výše odstupného by pro zaměstnavatele nepřineslo proklamované zjednodušení stávající právní úpravy, ale naopak zvýšení administrativní náročnosti a v případě skončení pracovních poměrů trvajících alespoň 6 let i zvýšení finančních nákladů. Za bod 55 zařadit další nový bod V ustanovení 69 zapracovat tzv. moderační právo soudu a stanovit, že z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady mzdy přiměřeně snížit (obdobně jako je stanoveno v ustanovení 264). Vzhledem ke skutečnosti, že soudní spory v České republice často trvají i několik let, výsledná náhrada mzdy za celou tuto dobu může mít v některých případech velmi negativní dopad na zaměstnavatele. K bodu 58 V ustanovení 73 zrušit odstavec 3, neboť jde o úpravu, která se týká zaměstnanců a zaměstnavatelů v tzv. podnikatelské sféře. Je pouze na těchto zaměstnavatelích, jakou vnitřní organizační strukturu si určí a kteří zaměstnanci budou tudíž vedoucími s možností s nimi sjednat možnost odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance. K bodu 59 V ustanoveních 73a vypustit odst. 3 a 4 z důvodu nadbytečnosti, neboť nemůže být pochyb o tom, že pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, neskončí-li dříve (např. dohodou, výpovědí), skončí uplynutím sjednané doby. Odůvodněnost navrhované právní úpravy nevyplývá ani z Důvodové zprávy (str. 57). Za bod 60 zařadit další nový bod V ustanovení 76 doplnit výjimky, které umožní výkon práce až do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby na dobu sezónních prací nebo k zabezpečení naléhavých zvýšených úkolů zaměstnavatele nejvýše na tři měsíce v kalendářním roce. 4

5 K bodu 63 V ustanovení 78a doplnit institut zkrácené pracovní doby podle 79 odst. 3. Za bod 65 zařadit další nový bod V ustanovení 86 odst. 3 provést tyto úpravy: Varianta I. V ustanovení 86 odst. 3 větu druhou nahradit větou: Se souhlasem jednotlivých zaměstnanců nebo v kolektivní smlouvě je možné toto vyrovnávací období vymezit až na 4 roky.. Varianta II. V ustanovení 86 odst. 3 větu druhou upravit takto: Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 4 roky. Varianta III. V ustanovení 86 na konci odstavce 3 doplnit větu: V rozsahu dohodnutém v kolektivní smlouvě nebo se zaměstnancem je možné převést dobu práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu za vyrovnávací období do následujícího vyrovnávacího období; totéž platí o době, po kterou zaměstnavatel zaměstnanci práci ve stanovené týdenní pracovní době nebo kratší pracovní době ve vyrovnávacím období nepřiděloval.. Účelem navrhovaných změn je zvýšit využitelnost této právní úpravy k dlouhodobějšímu udržení zaměstnanosti zejména v nestabilních ekonomických podmínkách. K bodu 69 Navrhovanou změnu ustanovení 108 odst. 1 z návrhu zákona vypustit. Odůvodněnost navrhované právní úpravy nevyplývá ani z Důvodové zprávy. Za bod 71 zařadit další nový bod Ustanovení 112 zrušit, neboť právní úprava zaručené mzdy je regulací mzdy pro zaměstnavatele nevyhovující. V aplikační praxi jde o institut značně komplikující a nemotivační, neboť zaměstnavatelem je zaručován doplatek do zaručené mzdy bez ohledu na dosažené pracovní výsledky. Pro dosažení záměru zamyšleného právní úpravou je postačující institut minimální mzdy. K bodu 73 V nadpise ustanovení 114 za slovo Mzda vložit slova a příplatek. Navrhované doplnění nadpisu bude odpovídat obsahu ustanovení, které upravuje též poskytování příplatku. Obdobnou úpravu provést též v nadpisu ustanovení 115, které upravuje též možnost poskytnutí příplatku. Za bod 73 zařadit další nový bod V ustanovení 115 zrušit institut náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku a tutéž úpravu provést i v dalších ustanoveních, které tuto úpravu obsahují. Místo náhrady mzdy stanovit, že mzda (plat) se poskytuje i za dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, stanoví-li tak tento zákon doplnit v ustanovení 109 odst. 1. 5

6 Prostřednictvím této změny by byl odstraněn stav, kdy zaměstnanec dostává vyšší odměnu např. v době překážek v práci nebo při čerpání dovolené než kdyby práci vykonával, tj. že za nepráci podle současné právní úpravy zaměstnanec dostává více, než když práci vykonává, což lze označit za světovou raritu! Realizací navrhovaných změn by pro zaměstnavatele v aplikační praxi znamenalo nejen snížení administrativní zátěže, ale i nižší finanční náklady. K bodu 74 V nadpisech ustanovení 116 a 118 za slovo Mzda vložit slova a příplatek. Navrhované doplnění nadpisu bude odpovídat obsahu příslušného ustanovení, které upravuje poskytování příplatku. K bodu 77 V navrhované změně úvodní části ustanovení 139 odst. 1 vypustit slovo dočasně, neboť ne všechny uvedené případy v odst. 1 lze označit jako důvody dočasné např. 139 odst. 1 písm. a). Pro úplnost dále uvádíme, že důvody uvedené v ustanovení 139 odst. 1 písm d) nekorespondují s výčtem důvodů uvedených v navrhovaném ustanovení 42, kdy zaměstnavatel může bez souhlasu zaměstnance přidělit výkon jiné práce z obdobných důvodů. V případě, že by nebylo vyhověno připomínce k bodu 35, doporučujeme proto důvody uvedené v 139 odst. 1 písm. d) doplnit do ustanovení 42 a zabezpečit tak v aplikační praxi jednotný postup, neboť rozlišování mezi těmito důvody nemá opodstatnění. K bodu 82 V navrhované změně ustanovení 139 odst. 2 vypustit slovo dočasně z důvodů uvedených k bodu 77. K bodu 89 Navrhovanou změnu stanovení 149 odst. 1 z návrhu zákona vypustit. K bodu 90 V navrhovaném ustanovení 152 písm d) vypustit slova druhu práce a z důvodu výrazného rozšíření okruhu případů, kdy by se cestovní náhrady poskytovaly oproti současnému stavu (náhrady se poskytují pouze v případě přeložení ). Realizace navrhované úpravy by byla též v rozporu s koncepcí institutu cestovních náhrad. K bodu 102 Navrhovanou změnu ustanovení 192 odst. 6 z návrhu zákona vypustit. Dosavadní právní úprava doručení v praxi nezpůsobuje žádné problémy. Navrhované předání by naopak problémy, zejména administrativní, ale i finanční (např. náklady na cestovné), způsobovalo. K bodu 105 V ustanovení 199 odst. 2 vypustit slova včetně případného souhlasu odborové organizace a rady zaměstnanců s vysláním zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance. Tato přežitá úprava může v navrhované podobě způsobit i nechtěnou absenci spolupracovníků na pohřbu svého spoluzaměstnance. 6

7 Za bod 105 zařadit další nový bod V ustanovení 203 odst. 2 zrušit písmena b) a c), neboť jde o úpravu, která přesahuje rámec příslušných úmluv MOP a směrnic EU a je pouze reliktem minulosti. K bodu 108 V navrhovaném ustanovení 206a slova nebo činnosti pro odborovou organizaci, po kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby vypustit, neboť tato povinnost pro zaměstnavatele nevyplývá z příslušných mezinárodních dokumentů a je pouze historickým reliktem minulosti. Popřípadě za slova odborovou organizaci vložit slova a radu zaměstnanců. Důvodem požadovaných úprav je zrovnoprávnění postavení zástupců zaměstnanců. Dále v tomto ustanovení slova na jejich původní práci a pracoviště nahradit slovy podle pracovní smlouvy a poslední větu vypustit, neboť v pracovní smlouvě se jako podstatná náležitost sjednává druh práce a místo jejího výkonu pracoviště. K bodu 110 V navrhovaném ustanovení 209 odst. 2 za slova odborovou organizací vložit slova a radou zaměstnanců. Dále tutéž úpravu provést v ustanovení 209 odst. 3. Důvodem požadovaných úprav je zrovnoprávnění postavení zástupců zaměstnanců obdobně, jako je navrhováno v ustanovení 38 odst. 4. K bodu 112 V ustanovení 217 odst. 1 vypustit slova vydaného se souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců a to z důvodu nadbytečnosti, administrativní náročnosti a neživotnosti při absenci souhlasu zástupců zaměstnanců. Jde též o přežitou právní úpravu a relikt minulosti. K bodu 113 V ustanovení 218 požadujeme výslovně stanovit, že pokud není dovolená vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku, právo na ni zaniká. Navrhovaným doplněním by se odstranily výkladové problémy. K bodu 114 V ustanovení 220 vypustit slova se souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců a to ze stejných důvodů jako uvedených k bodu 112. K bodu 116 V ustanovení 224 odst. 1 vypustit písm. c). Po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců jako povinnost. Jde o zastaralou a přežitou úpravu. Z týchž důvodů vypustit odstavec 2 tohoto ustanovení poskytování odměn při dosažení určitého věku, hašení požáru nebo při jiných událostech. Tato úprava je nesystémová. Ve smyslu zásady co není zakázáno, je dovoleno není nutné upravovat, ustanovení je nadbytečné. Pro účely tzv. uznatelných nákladů řešit problematiku v daňových zákonech. 7

8 K bodu 126 V ustanovení 247 odst. 1 písm. a) slova změnou pracovního poměru nahradit slovy a při změně vykonávané práce, neboť změnou pracovního poměru může být např. též změna místa výkonu práce, délky doby trvání pracovního poměru apod. K bodu 132 Navrhovanou změnu ustanovení 255 odst. 2 z návrhu zákona vypustit. Podle dosud zjištěných poznatků dosavadní právní úprava v aplikační praxi nezpůsobuje žádné problémy. Ke zvážení je případně provedení pouze takové právní úpravy, která by jednoznačně definovala, zda jde o jeden svěřený předmět nebo soubor předmětů v ceně převyšující Kč. Takové zpřesnění by napomohlo aplikační praxi. Dále uvádíme, že navrhovaná změna předmětů za věci by musela být promítnuta i do dalších částí ustanovení včetně nadpisu. Za bod 132 zařadit další nový bod V ustanovení 256 odst. 2 doplnit, že dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zaniká též dnem, kdy byly svěřené předměty zaměstnancem zaměstnavateli vráceny. K bodu 136 Navrhovanou změnu ustanovení 268 odst. 2 z návrhu zákona vypustit. Realizace návrhu by v praxi znamenala, že zaměstnavatelé by prakticky odpovídali do částky, jejíž výše by nebyla omezena! Z aplikační praxe nejsou známy poznatky, které by navrhovanou změnu odůvodňovaly a ani příslušná část textu v Důvodové zprávě (str. 74) nesvědčí pro důvodnost návrhu. K bodu 137 a 199 Navrhované zrušení ustanovení 271 a 384 odst. 1 z návrhu zákona vypustit. I při obecné podpůrné působnosti občanského zákoníku vůči zákoníku práce jde o úpravy závažných otázek týkajících se postupů zaměstnavatele mnohdy se značnými finančními dopady. Proto by pro zaměstnavatele měla být tato problematika v zájmu zajištění komplexní právní úpravy o jeho postupech v uvedených záležitostech upravena v zákoníku práce. K bodu 138 Navrhovaný nadpis části dvanácté neodpovídá systematice dalších ustanovení. Doporučujeme slovo RADA nahradit slovem RADY, aby se působnost vztahovala i na tyto zástupce zaměstnanců. Slovo Působnost doplnit též do nadpisu ustanovení 281. K bodu 139 V navrhovaném ustanovení 276 odst. 1 na konec textu doplnit slova nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Za bod 142 zařadit další nový bod V ustanovení 279 v odst. 2 nahradit slova 10 zaměstnanců slovy 20 zaměstnanců, tutéž úpravu provést v ustanovení 280 odst. 2. 8

9 Navrhovanou úpravou bude v souladu se směrnicí EP a Rady 2002/14 /ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci snížena administrativní zátěž u malých firem. K bodu 150 a 151 V navrhovaném ustanovení 284 odst. 1 vypustit slova a každá odborová organizace, která působí u zaměstnavatele, neboť není důvodné, aby odborová organizace měla exkluzivní postavení pro navrhování kandidátů do rady zaměstnanců! Obdobnou úpravu provést též v navrhovaném ustanovení 285 odst. 1 a 2, tj. vypustit slova každá odborová organizace, která působí u zaměstnavatele. K bodu 161 V ustanovení 306 vypustit odstavec 4. Není důvodné, aby zástupci zaměstnanců měli oprávnění spolurozhodovat o vydání pracovního řádu, který pouze rozvádí ustanovení zákoníku práce podle podmínek zaměstnavatele. Jde o úpravu přežitou a nadbytečnou, neboť pracovní řád je opatření podle ustanovení 280 odst. 1 písm. l), které musí zaměstnavatel se zaměstnanci projednat. K bodu 164 V ustanovení 307a doplnit též výkon práce na základě dohody o provedení práce. K bodu 166 V ustanovení 310 vypustit odstavec 5. Zároveň v ustanovení 310 doplnit institut smluvní pokuty tak, jak je obsažen v současné právní úpravě. K bodu 168 Navrhovanou změnu ustanovení 318 z návrhu zákona vypustit z důvodů uvedených k bodu 2. K bodu 181 Navrhovanou změnu zrušení v části třinácté hlavy XIV z návrhu zákona vypustit, neboť problematika doručování v oblasti úpravy pracovněprávních vztahů má svá specifika. Ustanovení upravující doručování se v praxi v zásadě zažila a poskytují návod (zejména zaměstnavatelům) jak prokazatelně písemnosti doručovat. V soukromém právu, jehož je pracovní právo součástí (v občanském zákoníku), taková přesná úprava doručování obsažena není. Přisvědčit lze pouze tomu, že současnou úpravu doručování v zákoníku práce lze v mnohém považovat za poněkud složitou, která by měla být zjednodušena. K bodu 188 V navrhovaném ustanovení 346a v odst. 2 vypustit slovo jednostranně a formulačně upravit část textu, že zaměstnavatel nesmí zaměstnanci ukládat peněžní postihy, ani je od něho požadovat. K bodu 189 V navrhovaném ustanovení 347 odst. 6 za slovo Příslušným vložit slova úřadem práce. 9

10 K bodu 197 Navrhovanou změnu ustanovení zákona 376 odst. 2 z návrhu zákona vypustit. Realizace návrhu by znamenala podstatné navýšení finančních nákladů zaměstnavatele. K části druhé čl. II Vzhledem k výše uvedeným připomínkám provést revizi a potřebná doplnění přechodných ustanovení. V Praze dne 23. dubna

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 265/2006 ve znění 250/2014 Zákon zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Rušený text: přeškrtnut Nový text: tučně Harmonizovaná ustanovení: petitem IV. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 101/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Tématu dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných lékaři při výkonu jejich povolání jsme se v minulosti již věnovali. Tato tématika

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 182/14 Sb., 250/14 Sb., 328/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

- 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

- 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část - 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ještě před

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Zákoník práce chrání zaměstnavatele před negativními důsledky,

Více