PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL"

Transkript

1 GRAFICK MANUÁL

2 Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená profesionální prezentace a souãasnû zefektivnûní nákladû pro oblast komunikace a reklamy. Grafick manuál specifikuje kompletní kálu firemního logotypu, jeho konstrukci, barevnost a správné uïití. Grafick manuál a jeho dûsledné uïívání je úãinn m kaïdodenním nástrojem. Je standardem, jehoï v znam je provûfien historií, kterou je potfieba tvofiit jiï dnes. Manuál jednotného vizuálního stylu Mûstská doprava v Plzni vznikla v roce Byla zahájena tramvajovou dopravou, která je stûïejní dodnes. K jejímu postupnému roz ífiení o autobusovou a trolejbusovou dopravu do lo roku 1941 a je tedy nejdéle fungující dopravou v âesku. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., jejichï zfiizovatelem je mûsto PlzeÀ, pfiedstavují jednu z dûleïit ch sluïeb pro obyvatele mûsta. Vedle dal ích oblastí mûstského servisu pro obãany, je vefiejná doprava specifickou mûstskou sluïbou. Je vyu- Ïívána de facto kaïd m ãlovûkem z fiad obyvatel, ale také náv tûvníkû mûsta. Je ãasto chápána jako oblast, která patfií obãanûm, jsou ãasto diskutovány sluïby, jejich kvalita, cena apod. Na podobû vefiejné dopravy se nepodílí pouze pfiedstavitelé a zástupci mûsta a mûstsk ch ãástí, vedení spoleãnosti a obyvatelé samotn m vyuïíváním vefiejné dopravy, ale také rûzné obãanské aktivity a sdruïení. Vedení spoleãnosti, ve snaze zlep it komunikaci s vefiejností a zefektivnit prezentaci sluïeb, pfiistoupilo k zásadní zmûnû vizuálního stylu, která vedle definovan ch pravidel pfiedstavuje také snahu o sjednocení mûstsk ch sluïeb v jejich prezentaci. 1

3 Obsah 1. a jeho konstanty Logo spoleãnosti grafick motiv textová ãást základní pomûrová kodifikace loga minimální ochranná plocha loga podkladová plocha ãernobílá varianta základní formáty loga Barvy základní barvy doplàkové barvy Písma hlavní písmo doplàkové písmo Corporate Identity Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny viziky dopisní papír barevn hlaviãkov papír ãernobílá verze obálka barevná verze obálka ãernobílá verze Dokumenty interní komunikace interní dokument (ukázka umístûní loga a adresy) faktura Prostfiedky externí komunikace jízdní doklad oznaãení zastávek ukázka aplikace loga na firemní odûv - uniforma, kravata ukázka propagaãních materiálû - triãko, hrneãek DoplÀkové prvky slogan symboly DoplÀková grafika Závûr

4 1. a jeho konstanty Logo je základem pro komunikaci. Je hlavním identifikaãním prvkem. Jeho konstrukce a celkové vizuální vnímání respektuje základní kritéria: ãitelnost definovan font zapamatovatelnost v razn grafick prvek identifikace zvolená kombinace barev 1. logo spoleãnosti 2. barvy 3. písma 4. doplàkové prvky grafické 5. doplàkové prvky textové 3

5 2. Logo spoleãnosti Je sloïeno z v razného prvku (skladby ãtyfi barevn ch ãtvercû v nichï jsou umístûna první písmena názvu spoleãnosti) a textové ãásti (plného názvu PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. ) umístûné ve spodní ãásti, která cel tvar loga uzavírá. Je moïné pouïít pouze textovou ãást tedy název spoleãnosti v pfiedepsaném fontu. A zároveà samostatnû ãtvercové pole ov em vïdy v pfiedepsaném tvaru, dále viz. kapitola 2.1. Grafick motiv. 4

6 2. Logo spoleãnosti 2.1 Grafick motiv Jak je zmínûno v úvodu, barevnost loga zcela kopíruje definované mûstské barvy, stejnû jako jejich pofiadí vycházející z pfiedepsaného mûstského znaku. Jeho barevnost je dána historick m v vojem, kter je popsan v Manuálu jednotného vizuálního stylu mûsta Plznû z roku Grafick motiv, kter zároveà mûïe pfiedstavovat v estrannost firmy, je sloïen ze ãtyfi ãtvercû v urãen ch mûstsk ch barvách. Jednotlivé ãtverce ve vybran ch barvách je moïné pouïít pro dal í sluïby, jako doplàkov akcent. A to vïdy spolu s uïitím loga a celého názvu spoleãnosti. 5

7 2. Logo spoleãnosti 2.2 textová ãást Text se umísèuje vïdy pod grafick motiv a to uprostfied, buì na zarovnání na blok, na pravou a levou stranu motivu ad. A). V pfiípadû, Ïe je nutné pouïít men í formát grafického prvku a text by byl pfiíli mal, pak lze pouïít definovanou variantu bez textu (viz. strana 4). Pokud dokument vyïaduje cel název spoleãnosti, pak je moïné pracovat s textem dle uveden ch variant: B) text umístûn na stfied pod grafick m prvkem C) text umístûn po pravé stranû grafického prvku D) text umístûn po pravé stranû grafického prvku a to v samostatn ch fiádcích (toto pouïití pfiedpokládáme ve v jimeãn ch pfiípadech, napfi. pro formuláfie apod.) PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. A B PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. C PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. D PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 6

8 2. Logo 2.3 Základní pomûrová kodifikace loga Pfii pouïití loga je jedním z nejv znamnûj ích parametrû pomûrová kodifikace. Základem pro pfiípadnou orientaci mûïe b t poloïení loga na ãtvercovou síè, která pomûrové vyrovnání znázoràuje dostateãnû, není v ak urãena pro konstrukci loga. Souãástí manuálu je digitalizovaná podoba v ech definovan ch konstant, tedy i loga, ve v ech povolen ch podobách, a to ve vektorovém i bitmapovém formátu. Pfii jejich pouïití je dostaãující zachovat nastaven pomûr a nedeformovat logo v horizontální ani vertikální ose zmûnou tohoto nastavení ,

9 2. Logo 2.4 Minimální ochranná plocha loga Konstrukãní principy logo uzavírají jako celek do pomyslného ãtvercového rámu, jehoï ãtyfii strany tvofií meze ochranného pole. Ochranné pole zamezuje tomu, aby docházelo k ovlivnûní vizuální podoby loga jin m grafick m prvkem nebo barevnou plochou a vymezuje také umístûní loga v plo e vzhledem k okrajûm. Ochranné pole je moïno naru it pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, kdy logo spolu s jin mi prvky tvofií kompozici. Takov pfiípad by v ak mûl b t kodifikován pfiílohou tohoto manuálu. Konstrukce ochranného pole, jak bylo popsáno, vychází z rozmûrû prvkû loga konkrétní postup urãení velikosti ochranného pole je znázornûn na ãtvercové síti. Ochranné pole je tvofieno definovanou podkladovou plochou, pfiípadnû rámem v síle linie písma. a a a a 8

10 2. Logo 2.5 Podkladová plocha Souãástí loga je bílá barva podkladu s v jimkou negativní verze na ãerném podkladu. Logo nesmí b t pouïito v kombinaci s jin m pozadím, které by zasahovalo do ochranného pole. Pokud by tato varianta byla nevyhnutelná, musí b t pouïit jin, barevnû adekvátní ekvivalent loga. Bílé pozadí Pozadí tvofiené 100% ãernou 9

11 2. Logo 2.6 ãernobílá varianta Urãení tûchto variant vychází z definovan ch barev, jak jsou popsány dále. Pfiesná kodifikace povolen ch barevn ch variant má z hlediska jednotného vizuálního stylu nezastupitelné místo a proto je nutné ji dodrïovat. Definované varianty pokr vají komplexnû celé spektrum moïn ch situací, aè uï jsou limitovány technologiemi, velikostmi, materiálem ãi grafickou podobou celku. Pro nebarevné provedení je vhodná a preferovaná pozitivní ãernobílá varianta, pokud je podkladová plocha sourodá a jednobarevná. Ve v ech ostatních pfiípadech je nutno pouïít negativní verzi. Pozitivní verze Tato verze je tvofiena 100% ãerné barvy. Negativní verze Tato varianta je inverzní. 10

12 2. Logo 2.7 Základní formáty loga pro standardní aplikace 12 mm Minimální povolen rozmûr loga: ífika 12 mm Tento formát je pfiípustn pouze pro drobné akcidenãní tiskoviny, pfiípadnû pfii skupinovém pouïití spolu s jin mi logy a v razn mi grafick mi motivy 15 mm Tento formát je pouïiteln na vût inû bûïn ch tiskov ch materiálû. 25 mm Tento formát je pouïiteln na vût inû bûïn ch tiskov ch materiálû. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 45 mm MÛÏe b t vhodn v odûvodnûn ch pfiípadech, napfiíklad pro zvlá tní celostránkovou inzerci aï do formátu A3. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 11

13 2. Logo 2.8 Logo - zkrácená textová varianta Tato varianta vychází z hlavního logotypu a lze ji pouïít v ude tam, kde není moïné, pfiedev ím z úspory místa, pouïít celé logo. Barevná varianta Vychází z loga spoleãnosti a z definovan ch barev. pmdp Pozitivní verze Tato verze je tvofiena 100% ãerné barvy. pmdp Negativní verze Tato varianta je inverzní. pmdp 12

14 3. Barvy Barevnost je primárnû nejv raznûj ím grafick m prvkem, kter se na novém vizuálním stylu podílí. Barvy vycházejí z definovan ch barev mûsta Plznû. PouÏití pouze nûkter ch barev je moïné. Tyto variace by mûly b t dále fie eny jako dodatky k Manuálu. Základní barevné kombinace jsou definovány takto: 3.1 Základní barvy Bílá Jako základní podkladová barva v plo e a to v levém horním rohu. Dále v ãernobílé verzi loga je barvou písma ve variantû pozitivní. Základní barva: bílá CMYK RAL 9010 RGB MuliFix 5001 âervená Je urãena pro pouïití v plo e loga a to v pravém dolním rohu, dále jako barva v znamn ch akcentû, pfiípadnû barva hlavního písma. Základní barva: ãervená Pantone 1795C CMYK RAL 3020 RGB MuliFix 5007 Zelená Je dal í barvou v plo e loga, umístûná v levém dolním rohu. Je barvou akcentû, písem a pfiípadnû doprovodn ch log. Základní barva: zelená Pantone 362C, 369U CMYK RAL 6029 RGB MuliFix 5082 Îlutá Poslední barvou v plo e loga, vpravo nahofie. Dále je tato barva povolená pro podkladové plochy a podkladové grafické motivy. Základní barva: Ïlutá Pantone 123C CMYK RAL 1023 RGB MuliFix

15 3. Barvy 3.2 DoplÀkové barvy Bílá bílá (pro podkladovou plochu) Základní barva: bílá CMYK RAL 9010 RGB MuliFix 5001 âerná (pro texty a grafické motivy v celé kále intenzity s v jimkou loga, kde musí b t vïdy pouïita vïdy ve 100%) Základní barva: ãerná Pantone 419C CMYK RAL 9004 RGB MuliFix

16 4. Písma 4.1 Hlavní písmo Jako hlavní písmo je stanoveno písmo Helvetica (platforma MAC), resp. Arial (platforma PC). Jde ve v ech fiezech o u lechtilé ãisté písmo bez serifû, stylovû neutrální, prosté jak chkoliv tvarov ch kompenzací a extravagancí, s nabídkou fiezû plnû pokr vající potfieby logotypu. Je vïdy dobfie ãitelné a tedy vhodné pro ve keré druhy textû. Je velmi dobfie dostupné, pouïívané v hladké sazbû. Pro definované pouïití byly vybrány fiezy Regular, Regular Oblique (pro základní sazbu) a Bold, Bold Oblique (pro titulky, mezititulky a zv raznûní textu). Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

17 4. Písma 4.2 DoplÀkové písmo Jako doplàkové písmo, s urãením pro zvlá tní akcenty, titulky, slogany a s moïností pouïití i v ude tam, kde je potfieba v raznû odli it text od jednotlivé sazby, je definováno písmo Meta (platforma MAC) v fiezech Normal, Medium, Black. Toto písmo je také pouïito v logu a je konstrukãnû vhodné i v pfiípadû tvorby loga doprovodn ch produktû. Je dobfie ãitelné a v razné, bez negativních konotací. Meta Plus Normal ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Normal Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Meta Plus Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Medium talic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Meta Plus Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

18 5. Corporate Identity Firemní kultura obsahuje v e, co jak mkoliv zpûsobem prezentuje spoleãnost a to jak v interní komunikaci, tak ve vztahu k vefiejnosti. 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny vizitky PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Jméno Pfiíjmení funkce barevnost: 4 barvy písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10, 8 bodû materiál: diplomat karton 300g/m 2 rozmûr: 90x50 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 362C Ïlutá Pantone 123C Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ Tel.: Fax: Mobil: +420 xxx xxx xxx ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied vizitky 6 mm od horního okraje, ífie loga je 12 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ jméno pfiíjmení a funkce je umístûno vertikálnû na stfied vizitky 25,5 mm od horního okraje, jméno a pfiíjmení je vysazeno z 10 bodového písma Helvetika Bold a funkce je z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná ➂ adresa v levé ãásti vizitky je vysazena z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem a je umístûna na lev praporek, barva 100% ãerná ➃ telefony v pravé ãásti vizitky jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem a jsou umístûny na prav praporek, barva 100% ãerná V echny rozmûry jsou v milimetrech. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Name position Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ Phone: Fax: Mobil: +420 xxx xxx xxx 17

19 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny dopisní papír - barevn ➀ barevnost: 4 barvy písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10 bodû materiál: kanceláfisk (BO 80g/m 2 ) rozmûr: 210x297 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 369U Ïlutá Pantone 123C ➁ ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru 10 mm od horního okraje, ífie loga je 15 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ adresa je umístûna pod logem vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru, 32 mm od horního okraje, je vysazena z 10 bodového písma Meta Medium ➂ ostatní údaje jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná, 10 mm od spodního okraje a jsou umístûny do 3 sloupcû: telefony: jsou na lev praporek, 20 mm od levého okraje bankovní spojení: vertikálnû na stfied Iâ: jsou na lev praporek, 167 mm od levého okraje a nesmí pfiesahovat 20 mm od pravého kraje obchodní rejstfiík: vertikálnû na stfied ➂ V echny rozmûry jsou v milimetrech. 18

20 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny dopisní papír - ãernobílá verze ➀ ➁ barevnost: 1 barva písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10 bodû materiál: kanceláfisk (BO 80g/m 2 ) rozmûr: 210x297 mm doporuãen tisk: ofset ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru 10 mm od horního okraje, ífie loga je 15 mm logo je ãernobílé, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ adresa je umístûna pod logem vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru, 32 mm od horního okraje, je vysazena z 10 bodového písma Meta Medium ➂ ostatní údaje jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná, 10 mm od spodního okraje a jsou umístûny do 3 sloupcû: telefony: jsou na lev praporek, 20 mm od levého okraje bankovní spojení: vertikálnû na stfied Iâ: jsou na lev praporek, 167 mm od levého okraje a nesmí pfiesahovat 20 mm od pravého kraje obchodní rejstfiík: vertikálnû na stfied ➂ V echny rozmûry jsou v milimetrech. 19

21 5.1. Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny obálka barevná verze Umístûní loga a adresy jsou pfiedepsány pro rûzné formáty obálek a jsou tudíï aplikovatelné na jakoukoliv velikost. Je potfieba pouze dodrïet pomûr umístûní loga, dle uveden ch kót barevnost: 4 barvy rozmûr: 220x110 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 369U Ïlutá Pantone 123C ➀ logo je umístûno 10 mm od horního okraje, 10 mm od levého okraje, ífie loga je 15 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium a jena stfied V echny rozmûry jsou v milimetrech. ➀ 20

22 5.1. Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny obálka ãernobílá verze barevnost: 1 barva rozmûr: 220x110 mm doporuãen tisk: ofset ➀ logo je umístûno 10 mm od horního okraje, 10 mm od levého okraje, ífie loga je 15 mm logo je ãernobílé, text je z 8 bodového písma Meta Medium V echny rozmûry jsou v milimetrech. ➀ 21

23 5.2. Dokumenty interní komunikace Pro potfieby dokumentû interní komunikace bylo vytvofieno nové záhlaví, resp. umístûní nového loga dle poïadavkû interního programu - grafik prvek v âb verzi, název spoleãnosti fontem Meta a hlavní doplàkové písmo Arial CE. Vizuální podoba, stejnû jako obsahová ãást v ech dokumentû se fiídí interní smûrnicí ã. 11/2003 a souvisejících pfiíloh. 22

24 5.2. Dokumenty interní komunikace interní dokument (ukázka umístûní loga a adresy) PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 23

25 5.2. Dokumenty interní komunikace faktura PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ 24

26 5.3. Prostfiedky externí komunikace jízdní doklad 25

27 5.3. Prostfiedky externí komunikace oznaãení zastávek PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 26

28 5.3. Prostfiedky externí komunikace ukázka aplikace loga na firemní odûv - uniforma, kravata Doporuãená varianta uïití loga na textilních v robcích, jako jsou kravaty, saka apod. je v ivka stfiíbrnou barvou v potfiebné velikosti a to buì pfiímo na odûvu nebo na ná ivce. Stfiíbrná barva se odvíjí od povolené barvy jednotného vizuálního stylu mûsta Plznû, stfiíbrná Pantone 877, RAL 9006, Multifix

29 5.3. Prostfiedky externí komunikace ukázka propagaãních materiálû - triãko, hrneãek 28

30 6. DoplÀkové prvky 6.1 slogan Slogan je souãástí jednotného vizuálního stylu, jako dal í jednotící v razov prvek v prezentaci spoleãnosti. Základní funkcí sloganu je podpora image a komunikace. nechte se svést... nechte se svézt... Slogan byl navrïen tak, aby evokoval sluïby spoleãnosti, ale zároveà nepûsobil prvoplánovû. Pfied sdûlení "Nechte se svézt.." bylo pfiedsazeno "Nechte se svést..." jako v znamov dvojsmysl, kter byl zámûrnû pouïit pro upoutání pozornosti a ozvlá tàující prvek. Toto pouïití je velmi variabilní pro práci s dal ím doplàkov m textem, hesly, napfiíklad..."nechte se svést...nechte se svézt...k pfiírodû, kultufie, za vodou, ke sportu apod. PouÏívá se v pfiedepsaném fontu Meta Plus Medium. Oba fiádky musí b t vïdy pod sebou a to tak, Ïe druh fiádek by mûl b t na v ku co nejblíïe prvnímu a to maximálnû na velikost fontu, minimálnû aby se dot kal horního fiadku. Spodní fiádek má vïdy zaráïku zleva a to vût í neï 1/5 délky sloganu a men í neï 1/2 délky sloganu. nechte se svést... nechte se svézt... Barevná varianta: První fiádek ãervenû, druh zelenû, dle pfiedepsan ch barev viz v e. Podkladová plocha u barevné varianty je buì bílá nebo Ïlutá. âernobílá varianta: Oba fiádky jsou 100% ãerné, popfi. umoïàuje-li to technologie tisku je moïné pouïít spodní fiádek v 50% ãerné na bílé plo e. nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... V negativní verzi pak na 100% ãerném podkladu bíl text. nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... 29

31 6. DoplÀkové prvky 6.2 symboly ZároveÀ s textov m sdûlením jsou pouïity symboly aktivit, ke kter m se vztahuje textové sdûlení. Barva je vïdy bílá na Ïlutém poli a umístûní ve formátu je vût inou na spad. Symboly je tfieba pouïívat s citem, aby byly jen podkresbou grafiky a neru ily hlavní prvky, coï je logo a slogan. 30

32 7. DoplÀková grafika Grafika se skládá z jednotliv ch prvkû popsan ch viz. v e: 1. logo 2. slogan 3. symbol 4. podkladová plocha 5. ostatní text Podkladová plocha se skládá z bílé a Ïluté barvy, kdy bílá vût- inou tvofií 1/3 formátu a je na ní umístûno vïdy logo. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. nechte se svést... nechte se svézt... správn m smûrem více na 31

33 8. Závûr Tento dokument je pouze základem pro dal í budování jednotného vizuálního stylu. S ohledem na ífii sluïeb, které PMDP, a.s. poskytují a provozují, stejnû jako s ohledem na to, Ïe pfiechod na nov styl bude probíhat postupnû a mûïe b t ovlivnûn pfiípadn mi dal ími, dnes ne zcela zfiejm mi faktory (obecná ekonomická situace, zmûna statutu spoleãnosti apod.), doporuãujeme jeho prûbûïnou aktualizaci a doplàování podle dan ch potfieb spoleãnosti PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s imprimé, s.r.o 32

34 Pfiíloha ukázky práce s definovan mi barvami, písmy a kombinací ploch Návrh na externí navigaãní systém vyuïití jako reklamní panely -pfiíloha

35 Pfiíloha návrh oznaãení budovy polep Návrh kombinace barev v plo e, pfiedepsan ch fontû a doplàkov ch akcentû -pfiíloha

36 Pfiíloha návrh inzerce nechte se svést... nechte se svézt... PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. správn m smûrem více na -pfiíloha

37 Pfiíloha návrh moïností pouïití symbolû -pfiíloha

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû Ministerstvo pro místní rozvoj âr Odbor Rámce podpory Spoleãenství RPS/CSF âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Jednotný vizuální styl jako nástroj Projekt Plzeňská karta, na němž se podílíme, je dlouhodobě koncipovaným záměrem, jehož zřejmým atributem je vývoj, růst... O to důležitější

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém MANUALcast3 12.6.2002 12:08 Stránka 1 fotografie fotografie fotografie fotografie Hotel Název Jméno ulice 000, 00 000 Mûsto tel.: (000) 000 00-00, fax: (000) 000 00-00 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.cz www.xxxxxxxx.cz

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Corporate Identity. Design Manual

Corporate Identity. Design Manual Corporate Identity Design Manual Úvodem Tento grafický manuál kodifikuje novou značku společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. a základní grafické konstanty, definující její corporate identity jednotný

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o.

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. FIREMNÍ BARVY firemní barvou společnosti Colsys s.r.o. je barva modrá, specifikovaná na této stránce firemní barva se používá primárně pro zobrazení firemního

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM MINIMANUÁL ZNAČKY EOM OBSAH Úvod......................................................................................................................................................................................

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny Grafický manuál 1 logotyp 1 1 barevné provedení 1 2 černobílé provedení 1 3 spojení s textem 1 4 podkladová plocha 1 5 rozkres 1 6 ochranná zóna 1 7 rozměrová řada a minimální velikost 1 8 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE 1 1 LOGOTYP Varianty logotypu Grafický manuál definuje jednu tvarovou variantu logotypu Reklama, Polygraf. Letopočet v logotypu se mění v závislosti na aktuálním roce konání veletrhu.

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz. manuál Prosinec 2010

Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz. manuál Prosinec 2010 Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz manuál Prosinec 2010 www.overenehriste.cz prosinec 2010 Obsah Úvod..................................................... strana 3 Pojmenování souborů...strana

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

/ 2 LOGOTYP. 2.01 / Logotyp / Logotyp a jeho varianty. Jako základ pro tvorbu logotypu města Tišnov byl zvolen výrazný krajinotvorný prvek

/ 2 LOGOTYP. 2.01 / Logotyp / Logotyp a jeho varianty. Jako základ pro tvorbu logotypu města Tišnov byl zvolen výrazný krajinotvorný prvek LOGOTYP 2.01 / Logotyp / Logotyp a jeho varianty Jako základ pro tvorbu logotypu města Tišnov byl zvolen výrazný krajinotvorný prvek v nejbližším okolí města kopce Květnice a Klucanina. Oba jsou velmi

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Jednotný vizuální styl ÚVT

Jednotný vizuální styl ÚVT Jednotný vizuální styl ÚVT Grafický manuál pro interní potřebu ÚVT Ústav výpočetní techniky MU Botanická 68a, Brno www.muni.cz/ics Inovace grafické značky Nové logo je k dispozici ve dvou variantách pečeť

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31 Logo manuál Obsah 1 ÚVOD......3 o Nadaci Via...4 2 LOGOTYP - základní varianta 2.1 Barevná varianta...6 2.2 Černobílá varianta...7 2.3 Ochraná zóna...8 2.4 Minimální velikost...9 2.5 Zakázané varianty...

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více