PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL"

Transkript

1 GRAFICK MANUÁL

2 Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená profesionální prezentace a souãasnû zefektivnûní nákladû pro oblast komunikace a reklamy. Grafick manuál specifikuje kompletní kálu firemního logotypu, jeho konstrukci, barevnost a správné uïití. Grafick manuál a jeho dûsledné uïívání je úãinn m kaïdodenním nástrojem. Je standardem, jehoï v znam je provûfien historií, kterou je potfieba tvofiit jiï dnes. Manuál jednotného vizuálního stylu Mûstská doprava v Plzni vznikla v roce Byla zahájena tramvajovou dopravou, která je stûïejní dodnes. K jejímu postupnému roz ífiení o autobusovou a trolejbusovou dopravu do lo roku 1941 a je tedy nejdéle fungující dopravou v âesku. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., jejichï zfiizovatelem je mûsto PlzeÀ, pfiedstavují jednu z dûleïit ch sluïeb pro obyvatele mûsta. Vedle dal ích oblastí mûstského servisu pro obãany, je vefiejná doprava specifickou mûstskou sluïbou. Je vyu- Ïívána de facto kaïd m ãlovûkem z fiad obyvatel, ale také náv tûvníkû mûsta. Je ãasto chápána jako oblast, která patfií obãanûm, jsou ãasto diskutovány sluïby, jejich kvalita, cena apod. Na podobû vefiejné dopravy se nepodílí pouze pfiedstavitelé a zástupci mûsta a mûstsk ch ãástí, vedení spoleãnosti a obyvatelé samotn m vyuïíváním vefiejné dopravy, ale také rûzné obãanské aktivity a sdruïení. Vedení spoleãnosti, ve snaze zlep it komunikaci s vefiejností a zefektivnit prezentaci sluïeb, pfiistoupilo k zásadní zmûnû vizuálního stylu, která vedle definovan ch pravidel pfiedstavuje také snahu o sjednocení mûstsk ch sluïeb v jejich prezentaci. 1

3 Obsah 1. a jeho konstanty Logo spoleãnosti grafick motiv textová ãást základní pomûrová kodifikace loga minimální ochranná plocha loga podkladová plocha ãernobílá varianta základní formáty loga Barvy základní barvy doplàkové barvy Písma hlavní písmo doplàkové písmo Corporate Identity Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny viziky dopisní papír barevn hlaviãkov papír ãernobílá verze obálka barevná verze obálka ãernobílá verze Dokumenty interní komunikace interní dokument (ukázka umístûní loga a adresy) faktura Prostfiedky externí komunikace jízdní doklad oznaãení zastávek ukázka aplikace loga na firemní odûv - uniforma, kravata ukázka propagaãních materiálû - triãko, hrneãek DoplÀkové prvky slogan symboly DoplÀková grafika Závûr

4 1. a jeho konstanty Logo je základem pro komunikaci. Je hlavním identifikaãním prvkem. Jeho konstrukce a celkové vizuální vnímání respektuje základní kritéria: ãitelnost definovan font zapamatovatelnost v razn grafick prvek identifikace zvolená kombinace barev 1. logo spoleãnosti 2. barvy 3. písma 4. doplàkové prvky grafické 5. doplàkové prvky textové 3

5 2. Logo spoleãnosti Je sloïeno z v razného prvku (skladby ãtyfi barevn ch ãtvercû v nichï jsou umístûna první písmena názvu spoleãnosti) a textové ãásti (plného názvu PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. ) umístûné ve spodní ãásti, která cel tvar loga uzavírá. Je moïné pouïít pouze textovou ãást tedy název spoleãnosti v pfiedepsaném fontu. A zároveà samostatnû ãtvercové pole ov em vïdy v pfiedepsaném tvaru, dále viz. kapitola 2.1. Grafick motiv. 4

6 2. Logo spoleãnosti 2.1 Grafick motiv Jak je zmínûno v úvodu, barevnost loga zcela kopíruje definované mûstské barvy, stejnû jako jejich pofiadí vycházející z pfiedepsaného mûstského znaku. Jeho barevnost je dána historick m v vojem, kter je popsan v Manuálu jednotného vizuálního stylu mûsta Plznû z roku Grafick motiv, kter zároveà mûïe pfiedstavovat v estrannost firmy, je sloïen ze ãtyfi ãtvercû v urãen ch mûstsk ch barvách. Jednotlivé ãtverce ve vybran ch barvách je moïné pouïít pro dal í sluïby, jako doplàkov akcent. A to vïdy spolu s uïitím loga a celého názvu spoleãnosti. 5

7 2. Logo spoleãnosti 2.2 textová ãást Text se umísèuje vïdy pod grafick motiv a to uprostfied, buì na zarovnání na blok, na pravou a levou stranu motivu ad. A). V pfiípadû, Ïe je nutné pouïít men í formát grafického prvku a text by byl pfiíli mal, pak lze pouïít definovanou variantu bez textu (viz. strana 4). Pokud dokument vyïaduje cel název spoleãnosti, pak je moïné pracovat s textem dle uveden ch variant: B) text umístûn na stfied pod grafick m prvkem C) text umístûn po pravé stranû grafického prvku D) text umístûn po pravé stranû grafického prvku a to v samostatn ch fiádcích (toto pouïití pfiedpokládáme ve v jimeãn ch pfiípadech, napfi. pro formuláfie apod.) PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. A B PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. C PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. D PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 6

8 2. Logo 2.3 Základní pomûrová kodifikace loga Pfii pouïití loga je jedním z nejv znamnûj ích parametrû pomûrová kodifikace. Základem pro pfiípadnou orientaci mûïe b t poloïení loga na ãtvercovou síè, která pomûrové vyrovnání znázoràuje dostateãnû, není v ak urãena pro konstrukci loga. Souãástí manuálu je digitalizovaná podoba v ech definovan ch konstant, tedy i loga, ve v ech povolen ch podobách, a to ve vektorovém i bitmapovém formátu. Pfii jejich pouïití je dostaãující zachovat nastaven pomûr a nedeformovat logo v horizontální ani vertikální ose zmûnou tohoto nastavení ,

9 2. Logo 2.4 Minimální ochranná plocha loga Konstrukãní principy logo uzavírají jako celek do pomyslného ãtvercového rámu, jehoï ãtyfii strany tvofií meze ochranného pole. Ochranné pole zamezuje tomu, aby docházelo k ovlivnûní vizuální podoby loga jin m grafick m prvkem nebo barevnou plochou a vymezuje také umístûní loga v plo e vzhledem k okrajûm. Ochranné pole je moïno naru it pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, kdy logo spolu s jin mi prvky tvofií kompozici. Takov pfiípad by v ak mûl b t kodifikován pfiílohou tohoto manuálu. Konstrukce ochranného pole, jak bylo popsáno, vychází z rozmûrû prvkû loga konkrétní postup urãení velikosti ochranného pole je znázornûn na ãtvercové síti. Ochranné pole je tvofieno definovanou podkladovou plochou, pfiípadnû rámem v síle linie písma. a a a a 8

10 2. Logo 2.5 Podkladová plocha Souãástí loga je bílá barva podkladu s v jimkou negativní verze na ãerném podkladu. Logo nesmí b t pouïito v kombinaci s jin m pozadím, které by zasahovalo do ochranného pole. Pokud by tato varianta byla nevyhnutelná, musí b t pouïit jin, barevnû adekvátní ekvivalent loga. Bílé pozadí Pozadí tvofiené 100% ãernou 9

11 2. Logo 2.6 ãernobílá varianta Urãení tûchto variant vychází z definovan ch barev, jak jsou popsány dále. Pfiesná kodifikace povolen ch barevn ch variant má z hlediska jednotného vizuálního stylu nezastupitelné místo a proto je nutné ji dodrïovat. Definované varianty pokr vají komplexnû celé spektrum moïn ch situací, aè uï jsou limitovány technologiemi, velikostmi, materiálem ãi grafickou podobou celku. Pro nebarevné provedení je vhodná a preferovaná pozitivní ãernobílá varianta, pokud je podkladová plocha sourodá a jednobarevná. Ve v ech ostatních pfiípadech je nutno pouïít negativní verzi. Pozitivní verze Tato verze je tvofiena 100% ãerné barvy. Negativní verze Tato varianta je inverzní. 10

12 2. Logo 2.7 Základní formáty loga pro standardní aplikace 12 mm Minimální povolen rozmûr loga: ífika 12 mm Tento formát je pfiípustn pouze pro drobné akcidenãní tiskoviny, pfiípadnû pfii skupinovém pouïití spolu s jin mi logy a v razn mi grafick mi motivy 15 mm Tento formát je pouïiteln na vût inû bûïn ch tiskov ch materiálû. 25 mm Tento formát je pouïiteln na vût inû bûïn ch tiskov ch materiálû. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 45 mm MÛÏe b t vhodn v odûvodnûn ch pfiípadech, napfiíklad pro zvlá tní celostránkovou inzerci aï do formátu A3. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 11

13 2. Logo 2.8 Logo - zkrácená textová varianta Tato varianta vychází z hlavního logotypu a lze ji pouïít v ude tam, kde není moïné, pfiedev ím z úspory místa, pouïít celé logo. Barevná varianta Vychází z loga spoleãnosti a z definovan ch barev. pmdp Pozitivní verze Tato verze je tvofiena 100% ãerné barvy. pmdp Negativní verze Tato varianta je inverzní. pmdp 12

14 3. Barvy Barevnost je primárnû nejv raznûj ím grafick m prvkem, kter se na novém vizuálním stylu podílí. Barvy vycházejí z definovan ch barev mûsta Plznû. PouÏití pouze nûkter ch barev je moïné. Tyto variace by mûly b t dále fie eny jako dodatky k Manuálu. Základní barevné kombinace jsou definovány takto: 3.1 Základní barvy Bílá Jako základní podkladová barva v plo e a to v levém horním rohu. Dále v ãernobílé verzi loga je barvou písma ve variantû pozitivní. Základní barva: bílá CMYK RAL 9010 RGB MuliFix 5001 âervená Je urãena pro pouïití v plo e loga a to v pravém dolním rohu, dále jako barva v znamn ch akcentû, pfiípadnû barva hlavního písma. Základní barva: ãervená Pantone 1795C CMYK RAL 3020 RGB MuliFix 5007 Zelená Je dal í barvou v plo e loga, umístûná v levém dolním rohu. Je barvou akcentû, písem a pfiípadnû doprovodn ch log. Základní barva: zelená Pantone 362C, 369U CMYK RAL 6029 RGB MuliFix 5082 Îlutá Poslední barvou v plo e loga, vpravo nahofie. Dále je tato barva povolená pro podkladové plochy a podkladové grafické motivy. Základní barva: Ïlutá Pantone 123C CMYK RAL 1023 RGB MuliFix

15 3. Barvy 3.2 DoplÀkové barvy Bílá bílá (pro podkladovou plochu) Základní barva: bílá CMYK RAL 9010 RGB MuliFix 5001 âerná (pro texty a grafické motivy v celé kále intenzity s v jimkou loga, kde musí b t vïdy pouïita vïdy ve 100%) Základní barva: ãerná Pantone 419C CMYK RAL 9004 RGB MuliFix

16 4. Písma 4.1 Hlavní písmo Jako hlavní písmo je stanoveno písmo Helvetica (platforma MAC), resp. Arial (platforma PC). Jde ve v ech fiezech o u lechtilé ãisté písmo bez serifû, stylovû neutrální, prosté jak chkoliv tvarov ch kompenzací a extravagancí, s nabídkou fiezû plnû pokr vající potfieby logotypu. Je vïdy dobfie ãitelné a tedy vhodné pro ve keré druhy textû. Je velmi dobfie dostupné, pouïívané v hladké sazbû. Pro definované pouïití byly vybrány fiezy Regular, Regular Oblique (pro základní sazbu) a Bold, Bold Oblique (pro titulky, mezititulky a zv raznûní textu). Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Helvetika Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

17 4. Písma 4.2 DoplÀkové písmo Jako doplàkové písmo, s urãením pro zvlá tní akcenty, titulky, slogany a s moïností pouïití i v ude tam, kde je potfieba v raznû odli it text od jednotlivé sazby, je definováno písmo Meta (platforma MAC) v fiezech Normal, Medium, Black. Toto písmo je také pouïito v logu a je konstrukãnû vhodné i v pfiípadû tvorby loga doprovodn ch produktû. Je dobfie ãitelné a v razné, bez negativních konotací. Meta Plus Normal ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Normal Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Meta Plus Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aa Meta Plus Medium talic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Meta Plus Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

18 5. Corporate Identity Firemní kultura obsahuje v e, co jak mkoliv zpûsobem prezentuje spoleãnost a to jak v interní komunikaci, tak ve vztahu k vefiejnosti. 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny vizitky PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Jméno Pfiíjmení funkce barevnost: 4 barvy písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10, 8 bodû materiál: diplomat karton 300g/m 2 rozmûr: 90x50 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 362C Ïlutá Pantone 123C Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ Tel.: Fax: Mobil: +420 xxx xxx xxx ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied vizitky 6 mm od horního okraje, ífie loga je 12 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ jméno pfiíjmení a funkce je umístûno vertikálnû na stfied vizitky 25,5 mm od horního okraje, jméno a pfiíjmení je vysazeno z 10 bodového písma Helvetika Bold a funkce je z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná ➂ adresa v levé ãásti vizitky je vysazena z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem a je umístûna na lev praporek, barva 100% ãerná ➃ telefony v pravé ãásti vizitky jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem a jsou umístûny na prav praporek, barva 100% ãerná V echny rozmûry jsou v milimetrech. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Name position Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ Phone: Fax: Mobil: +420 xxx xxx xxx 17

19 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny dopisní papír - barevn ➀ barevnost: 4 barvy písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10 bodû materiál: kanceláfisk (BO 80g/m 2 ) rozmûr: 210x297 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 369U Ïlutá Pantone 123C ➁ ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru 10 mm od horního okraje, ífie loga je 15 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ adresa je umístûna pod logem vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru, 32 mm od horního okraje, je vysazena z 10 bodového písma Meta Medium ➂ ostatní údaje jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná, 10 mm od spodního okraje a jsou umístûny do 3 sloupcû: telefony: jsou na lev praporek, 20 mm od levého okraje bankovní spojení: vertikálnû na stfied Iâ: jsou na lev praporek, 167 mm od levého okraje a nesmí pfiesahovat 20 mm od pravého kraje obchodní rejstfiík: vertikálnû na stfied ➂ V echny rozmûry jsou v milimetrech. 18

20 5.1.Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny dopisní papír - ãernobílá verze ➀ ➁ barevnost: 1 barva písmo: Helvetika regular, bold velikost písma: 10 bodû materiál: kanceláfisk (BO 80g/m 2 ) rozmûr: 210x297 mm doporuãen tisk: ofset ➀ logo je umístûno vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru 10 mm od horního okraje, ífie loga je 15 mm logo je ãernobílé, text je z 8 bodového písma Meta Medium ➁ adresa je umístûna pod logem vertikálnû na stfied hlaviãkového papíru, 32 mm od horního okraje, je vysazena z 10 bodového písma Meta Medium ➂ ostatní údaje jsou vysazeny z 8 bodového písma Helvetika Regular s automatick m prokladem, barva 100% ãerná, 10 mm od spodního okraje a jsou umístûny do 3 sloupcû: telefony: jsou na lev praporek, 20 mm od levého okraje bankovní spojení: vertikálnû na stfied Iâ: jsou na lev praporek, 167 mm od levého okraje a nesmí pfiesahovat 20 mm od pravého kraje obchodní rejstfiík: vertikálnû na stfied ➂ V echny rozmûry jsou v milimetrech. 19

21 5.1. Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny obálka barevná verze Umístûní loga a adresy jsou pfiedepsány pro rûzné formáty obálek a jsou tudíï aplikovatelné na jakoukoliv velikost. Je potfieba pouze dodrïet pomûr umístûní loga, dle uveden ch kót barevnost: 4 barvy rozmûr: 220x110 mm doporuãen tisk: ofset pfiím mi barvami Pantone: ãervená Pantone 1795C zelená Pantone 369U Ïlutá Pantone 123C ➀ logo je umístûno 10 mm od horního okraje, 10 mm od levého okraje, ífie loga je 15 mm logo je plnobarevné, text je z 8 bodového písma Meta Medium a jena stfied V echny rozmûry jsou v milimetrech. ➀ 20

22 5.1. Prostfiedky firemní kultury - základní firemní tiskoviny obálka ãernobílá verze barevnost: 1 barva rozmûr: 220x110 mm doporuãen tisk: ofset ➀ logo je umístûno 10 mm od horního okraje, 10 mm od levého okraje, ífie loga je 15 mm logo je ãernobílé, text je z 8 bodového písma Meta Medium V echny rozmûry jsou v milimetrech. ➀ 21

23 5.2. Dokumenty interní komunikace Pro potfieby dokumentû interní komunikace bylo vytvofieno nové záhlaví, resp. umístûní nového loga dle poïadavkû interního programu - grafik prvek v âb verzi, název spoleãnosti fontem Meta a hlavní doplàkové písmo Arial CE. Vizuální podoba, stejnû jako obsahová ãást v ech dokumentû se fiídí interní smûrnicí ã. 11/2003 a souvisejících pfiíloh. 22

24 5.2. Dokumenty interní komunikace interní dokument (ukázka umístûní loga a adresy) PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 23

25 5.2. Dokumenty interní komunikace faktura PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábfieïí ã.p. 920/ PlzeÀ 24

26 5.3. Prostfiedky externí komunikace jízdní doklad 25

27 5.3. Prostfiedky externí komunikace oznaãení zastávek PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 26

28 5.3. Prostfiedky externí komunikace ukázka aplikace loga na firemní odûv - uniforma, kravata Doporuãená varianta uïití loga na textilních v robcích, jako jsou kravaty, saka apod. je v ivka stfiíbrnou barvou v potfiebné velikosti a to buì pfiímo na odûvu nebo na ná ivce. Stfiíbrná barva se odvíjí od povolené barvy jednotného vizuálního stylu mûsta Plznû, stfiíbrná Pantone 877, RAL 9006, Multifix

29 5.3. Prostfiedky externí komunikace ukázka propagaãních materiálû - triãko, hrneãek 28

30 6. DoplÀkové prvky 6.1 slogan Slogan je souãástí jednotného vizuálního stylu, jako dal í jednotící v razov prvek v prezentaci spoleãnosti. Základní funkcí sloganu je podpora image a komunikace. nechte se svést... nechte se svézt... Slogan byl navrïen tak, aby evokoval sluïby spoleãnosti, ale zároveà nepûsobil prvoplánovû. Pfied sdûlení "Nechte se svézt.." bylo pfiedsazeno "Nechte se svést..." jako v znamov dvojsmysl, kter byl zámûrnû pouïit pro upoutání pozornosti a ozvlá tàující prvek. Toto pouïití je velmi variabilní pro práci s dal ím doplàkov m textem, hesly, napfiíklad..."nechte se svést...nechte se svézt...k pfiírodû, kultufie, za vodou, ke sportu apod. PouÏívá se v pfiedepsaném fontu Meta Plus Medium. Oba fiádky musí b t vïdy pod sebou a to tak, Ïe druh fiádek by mûl b t na v ku co nejblíïe prvnímu a to maximálnû na velikost fontu, minimálnû aby se dot kal horního fiadku. Spodní fiádek má vïdy zaráïku zleva a to vût í neï 1/5 délky sloganu a men í neï 1/2 délky sloganu. nechte se svést... nechte se svézt... Barevná varianta: První fiádek ãervenû, druh zelenû, dle pfiedepsan ch barev viz v e. Podkladová plocha u barevné varianty je buì bílá nebo Ïlutá. âernobílá varianta: Oba fiádky jsou 100% ãerné, popfi. umoïàuje-li to technologie tisku je moïné pouïít spodní fiádek v 50% ãerné na bílé plo e. nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... V negativní verzi pak na 100% ãerném podkladu bíl text. nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... nechte se svést... nechte se svézt... 29

31 6. DoplÀkové prvky 6.2 symboly ZároveÀ s textov m sdûlením jsou pouïity symboly aktivit, ke kter m se vztahuje textové sdûlení. Barva je vïdy bílá na Ïlutém poli a umístûní ve formátu je vût inou na spad. Symboly je tfieba pouïívat s citem, aby byly jen podkresbou grafiky a neru ily hlavní prvky, coï je logo a slogan. 30

32 7. DoplÀková grafika Grafika se skládá z jednotliv ch prvkû popsan ch viz. v e: 1. logo 2. slogan 3. symbol 4. podkladová plocha 5. ostatní text Podkladová plocha se skládá z bílé a Ïluté barvy, kdy bílá vût- inou tvofií 1/3 formátu a je na ní umístûno vïdy logo. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. nechte se svést... nechte se svézt... správn m smûrem více na 31

33 8. Závûr Tento dokument je pouze základem pro dal í budování jednotného vizuálního stylu. S ohledem na ífii sluïeb, které PMDP, a.s. poskytují a provozují, stejnû jako s ohledem na to, Ïe pfiechod na nov styl bude probíhat postupnû a mûïe b t ovlivnûn pfiípadn mi dal ími, dnes ne zcela zfiejm mi faktory (obecná ekonomická situace, zmûna statutu spoleãnosti apod.), doporuãujeme jeho prûbûïnou aktualizaci a doplàování podle dan ch potfieb spoleãnosti PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s imprimé, s.r.o 32

34 Pfiíloha ukázky práce s definovan mi barvami, písmy a kombinací ploch Návrh na externí navigaãní systém vyuïití jako reklamní panely -pfiíloha

35 Pfiíloha návrh oznaãení budovy polep Návrh kombinace barev v plo e, pfiedepsan ch fontû a doplàkov ch akcentû -pfiíloha

36 Pfiíloha návrh inzerce nechte se svést... nechte se svézt... PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. správn m smûrem více na -pfiíloha

37 Pfiíloha návrh moïností pouïití symbolû -pfiíloha

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Základní varianty logotypu symbol lva

Základní varianty logotypu symbol lva ČVUT v Praze Grafický manuál pro veškerou komunikaci značky Základní varianty logotypu Základní varianty logotypu symbol lva Lev je ústředním bodem logotypu I komunikace ČVUT. Samostatný symbol lva používáme

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více