Výbor pro ústavní záležitosti. ZÁPIS Schůze dne 20. ledna 2015, 9:00 10:00 (schůze koordinátorů) a 10:00 12:30 a 15:00 18:30 BRUSEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbor pro ústavní záležitosti. ZÁPIS Schůze dne 20. ledna 2015, 9:00 10:00 (schůze koordinátorů) a 10:00 12:30 a 15:00 18:30 BRUSEL"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro ústavní záležitosti AFCO_PV(2015)0120_1 ZÁPIS Schůze dne 20. ledna 2015, 9:00 10:00 (schůze koordinátorů) a 10:00 12:30 a 15:00 18:30 BRUSEL Schůze byla zahájena v úterý 20. ledna 2015 v 10:14 (po skončení neveřejné schůze koordinátorů) a předsedala jí Danuta Maria Hübnerová (předsedkyně). Z právních důvodů (právo na ochranu soukromí) byli účastníci informováni, že schůze bude filmována a živě vysílána přes internet. 1. Přijetí pořadu jednání AFCO_OJ PE v01-00 Pořad jednání byl přijat beze změn. 2. Sdělení předsedkyně předsedkyně oznámila, že nedokončené body ze schůze koordinátorů budou projednány písemně a že schůze již nebude ve 14:30 pokračovat; předsedkyně informovala členy o následujících jmenováních navrhovatelů k těmto zprávám: PV\ doc doporučení Evropské komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) (2014/2228(INI)) zpravodaj: Esteban González Pons (PPE); Stav dodržování základních práv v Evropské unii ( ) (2014/2254(INI)) zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (S&D) Výroční zpráva za období o subsidiaritě a proporcionalitě (2014/2252(INI)) zpravodaj: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 3. Schválení zápisu ze schůze konané dne 6. října 2014 PV PE v01-00 Předsedkyně oznámila, že zápis ze schůze výboru AFCO dne 6. října 2014 je k dispozici a že v souladu s uplatňovaným postupem bude považován za schválený, pokud do konce schůze nebudou vzneseny námitky. 4. Revize rámce pro správu ekonomických záležitostí: hodnocení jeho uplatňování a výzvy AFCO/8/ /2145(INI) PA PE v01-00 Navrhovatelka: Sylvie Goulard (ALDE) Příslušný výbor: ECON Pervenche Berès (S&D) DT PE v01-00 Navrhovatelka Sylvie Goulardová zahájila diskusi představením svého návrhu stanoviska. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: Sylvie Goulard, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès. Předsedkyně stanovila lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů na středu 28. ledna 2015 ve 12:00; hlasování proběhne na schůzi konané dne 17. března Doporučení Evropské komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) AFCO/8/ /2228(INI) Navrhovatel: Esteban González Pons (PPE) Příslušný výbor: INTA Bernd Lange (S&D) DT PE v01-00 Projednání tohoto bodu bylo kvůli nedostatku času odloženo na schůzi výboru AFCO dne 26. února Předsedkyně stanovila lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů na pondělí 2. března 2015 ve 12:00; hlasování proběhne na schůzi konané dne 17. března Rychloslyšení ve věci Setkání evropské mládeže (EYE) AFCO/8/02390 Rychloslyšení ve věci Setkání evropské mládeže se koná v návaznosti na událost větších rozměrů, která se konala ve Štrasburku ve dnech 9. až 11. května 2014 a při které se sešlo na mladých Evropanů ve věku od 16 do 30 let. PE v /9 PV\ doc

3 Tři z těchto mladých lidí, Michael Mayer, Madeeha Mehmood a Loredana Urzică se zučastnili rychloslyšení výboru AFCO ve věci Setkání evropské mládeže a položili členům dohromady šest otázek, které se týkaly voleb, demokratické účasti, úlohy a procesů orgánů EU. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin, Helmut Scholz, Mercedes Bresso, Georgios Katrougkalos, Josep-Maria Terricabras, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz. 7. Předsednictví Rady AFCO/8/00748 Italský státní tajemník pro evropské záležitosti Sandro Gozi vystoupil jménem italského předsednictví Rady ministrů s prezentací týkající se výsledků italského předsednictví Rady EU, zejména závěrů Skupiny přátel předsednictví. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel. Schůze byla přerušena ve 12:36 a pokračovala odpoledne v 15:12. Předsedala jí Danuta Maria Hübnerová (předsedkyně). 8. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení přijatých koordinátory Předsedkyně navrhla, že v souladu s dohodou uzavřenou na schůzi koordinátorů a nebudou-li vzneseny žádné připomínky, budou následující jmenování a rozhodnutí považována za schválená: pracovní cesta do Rigy se bude konat ve dnech 18. až 20. března Politické skupiny se vyzývají, aby předložily jména účastníků v této delegaci do konce tohoto týdne, přičemž musí zohlednit skutečnost, že pro výpočet celkového počtu členů, kteří se za každou politickou skupinu mohou zúčastnit všech pracovních cest výboru AFCO během tohoto roku, se použije d'hondtův systém; na podzim se bude konat meziparlamentní schůze s vnitrostátními parlamenty. Politické skupiny se vyzývají, aby během příštích dvou týdnů předložily návrhy témat; žádost předsedy Výboru pro právní záležitosti Pavla Svobody týkající se výkladu přílohy XVI jednacího řádu, která se zabývá slyšeními kandidátů na komisaře a zejména potom jejich prohlášeními o zájmech, jež přezkoumává Výbor pro právní záležitosti, bude postoupena k projednání pracovní skupině pro revizi jednacího řádu. 9. Předsednictví Rady AFCO/8/00748 PV\ doc 3/9 PE v01-00

4 Předsedkyně Rady pro obecné záležitosti a parlamentní tajemnice pro evropské záležitosti Lotyšska Zanda Kalniņa-Lukaševica uvedla program lotyšského předsednictví Rady a zdůraznila záměr předsednictví posílit vazbu s evropskými občany a usilovat o zlepšení interinstitucionálních vztahů. Lotyšské předsednictví očekává zprávu Komise o provádění evropské občanské iniciativy a je připraveno spolupracovat s Komisí a Parlamentem na interinstitucionální dohodě o zlepšení tvorby právních předpisů. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ramón Jáuregui Atondo. 10. Výměna názorů s Fransem TIMMERMANSEM, prvním místopředsedou Evropské komise odpovědným za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv AFCO/8/01805 Členové výboru AFCO uspořádali výměnu názorů s prvním místopředsedou Fransem Timmermansem, během které hovořili o budoucnosti evropské občanské iniciativy, o zlepšení tvorby právních předpisů (o tom, co je základem dobrého právního předpisu a o budoucnosti interinstitucionální dohody), o rozsudku Soudního dvora ve věci přistoupení EU k Listině základních práv Evropské unie. Rozprava se rovněž zabývala tím, jak zapojit vnitrostátní parlamenty do pozitivního dialogu a zda by doložka o ISDS měla být součástí TTIP. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: György Schöpflin, Richard Corbett, Mercedes Bresso, Morten Messerschmidt, Rainer Wieland, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jo Leinen, Georgios Katrougkalos, Paulo Rangel, Fabio Massimo Castaldo, Andrej Plenković, Pedro Silva Pereira, Charles Goerens. 11. Následná opatření v návaznosti na prohlášení zástupců Rady a prvního místopředsedy Komise Odloženo na příští schůzi výboru AFCO. 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se nahrazuje rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 19. dubna 1995 (95/167/ES, Euratom, ESUO) AFCO/8/02422 Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (S&D) DT PE v03-00 Zpravodaj Ramón Jáuregui Atondo na úvod představil svůj pracovní dokument k této záležitosti, který navazuje na práci vykonanou během předcházejícího legislativního období, během kterého nemohla být jednání o tomto nařízení dokončena. Vedle předsedkyně Danuty Marie Hübnerové vystoupili následující poslanci: Rainer Wieland, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Helmut Scholz. PE v /9 PV\ doc

5 13. Různé Žádné záležitosti. 14. Datum a místo konání příštích schůzí Čtvrtek 26. února 2015 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30 (Brusel) Úterý 17. března 2015 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30 (Brusel) Schůze skončila v 17:46 PV\ doc 5/9 PE v01-00

6 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Danuta Maria Hübner (P), Barbara Spinelli (VP), Pedro Silva Pereira (VP), Kazimierz Michał Ujazdowski (VP), Paulo Rangel (VP) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Katrougkalos, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Sorin Moisă, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz 200 (2) 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer PE v /9 PV\ doc

7 По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Michael Mayer (EYE), Madeeha Mehmood (EYE), Loredana Urzică (EYE) Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Zanda Kalniņa-Lukaševica (President of the Council); Sandro Gozi (IT Presidency), S. Cook Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Frans Timmermans (First Vice-President of the European Commission), H. Wollny Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare R. Adamsons (Permanent Representation LV), D. Csernitzky (Permanent Representation HU), P. Dvorska (Permanent Representation SK), S. Martins (Permanent Representation PT), F. Nogales Alvarez (Permanent Representation ES), B. Poos (Permanent Representation LU), M. Ruse (Council LV); L. Strazdina (Permanent Representation LV), M. Van Dijk (Permanent Representation NL) Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat ELS S&D S&D (bývalá PSE) ECR Verts/ALE GUE/NGL EFDD NI: M. Seabra, C. Gheorghiu J. A. Gil de Muro Arenas, D. Von Bethlenfalvy T. Nacheva, S. Wijnsma C. Smith, O. Syska, A. Keijzer -Mackiewicz G. Sellier, H. Argerich Terradas M. Aslett-Rydbjerg D. Holzfeind PV\ doc 7/9 PE v01-00

8 Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat GŘ PRES DG IPOL GŘ EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS GŘ INLO GŘ TRAD GŘ INTE GŘ FINS GŘ ITEC DG SAFE V. Meunier Petr Novak, G. Faltoni I. Walter Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten S. Alonso de Leon, A. M. Olbrys'-Sobieszuk, E. Waldherr Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet J. L. Pacheco, F. Némoz-Hervens; G. Deregnaucourt, S. Locati, P. Meucci, V. Topalova Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter O. Arriaga e Cunha * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice- Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot PE v /9 PV\ doc

9 (F)= Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PV\ doc 9/9 PE v01-00