U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012 Usnesení č. RM Rada města projednala Plán prevence kriminality statutárního města Děčín na období let a Program prevence kriminality na rok 2012 a Plán prevence kriminality statutárního města Děčín na období let a Program prevence kriminality na rok Usnesení č. RM Rada města projednala odměnění výherců soutěže o nejhezčí venkovní vánoční výzdobu domu a vyplatit každému výherci soutěže odměnu ve výši 1.000,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala možnost připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a s o u h l a s í podpořit tuto akci vyvěšením tibetské vlajky na budově A1 Magistrátu města Děčín dne 10. března Usnesení č. RM Rada města projednala žádosti obcí Dobkovice, Janov, Bynovec a Těchlovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Děčín ve věci zápisu údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a uzavření veřejnoprávních smluv ve věci zápisu údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) mezi

2 1. statutárním městem Děčín a obcí Dobkovice, 2. statutárním městem Děčín a obcí Janov, 3. statutárním městem Děčín a obcí Bynovec, 4. statutárním městem Děčín a obcí Těchlovice, dle příloh 1 až 4. Usnesení č. RM Rada města projednala oznámení záměru Výrobní hala bytové chemie na p. p. č. 16/2, 19/1, v k. ú. Boletice nad Labem který je podroben zjišťovacímu řízení a b e r e n a v ě d o m í oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a příslušnému úřadu záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k zaslání písemného stanoviska Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a rozpočtová opatření č. RO 191/2011 č. RO 211/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2011 o tis. Kč, zvýšení výdajů o tis. Kč a snížení financování o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému a zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 2

3 Usnesení č. RM Rada města projednala materiál Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce domova pro seniory a zvýšení nákladů na projekční činnost dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané dne ) a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 s S2 ATELIER SCHMIDT Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI - Letná. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce domova pro seniory a z p l n o m o c ň u j e 1. firmu S2 ATELIER SCHMIDT Ing. Pavel Schmidt, IČ: , Cihelná 924/26, Děčín VI Letná, zastoupenou Dagmar Kubcovou, Krásnostudenecká 64, Děčín VI, IČO k zastupování města v rámci inženýrské činnosti - jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územního a stavebního řízení pro výše uvedenou akci, 2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zplnomocnění dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a firmou S2 ATELIER SCHMIDT Ing. Pavel Schmidt, IČ: , Cihelná 924/26, Děčín VI Letná, zastoupenou Dagmar Kubcovou, Krásnostudenecká 64, Děčín VI, IČO Usnesení č. RM Rada města projednala zpracování žádosti o nadační příspěvek na Výstavbu sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Bynov a podání žádosti o dotaci do vyhlášeného grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012 Nadace ČEZ a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem žádosti. 3

4 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín sídliště Staré Město a zastupitelstvu města schválit zařazení projektu Regenerace bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 Staré Město do opatření č Snížení energetické náročnosti vybraných budov a opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, reg.č.1/sz/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne rozhodnutím č. 54/2009. Usnesení č. RM Rada města projednala změny Řídícího výboru IPRM Děčín sídliště Staré Město a zastupitelstvu města: 1. jmenovat členem Řídícího výboru IPRM Děčín sídliště Staré Město Ing. Valdemara Grešíka, 2. odvolat člena Řídícího výboru IPRM Děčín sídliště Staré Město pana Miloslava Změka, 3. jmenovat členem Řídícího výboru IPRM Děčín sídliště Staré Město Ing. Jiřího Cháru. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál o realizaci projektu Zámek Děčín kulturně společenské centrum a realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle výzvy v JŘBU odeslané dne a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou INSKY spol. s.r.o., IČ: , Nový Svět 100, Ústí nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p na pozemku p. č. 2463/6 v k. ú. Děčín a 4

5 zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor v objektu č. p na pozemku p. č. 2463/6 v k. ú. Děčín, v 1. NP - místnost o výměře 29,65 m² na dobu neurčitou za nájemné dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků v k. ú. Děčín a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2463/9 o výměře 1 m² a část pozemku p. č. 2463/29 o výměře 1 m² vše v k. ú. Děčín, za účelem instalace 2 ks streetballových konstrukcí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na setrvání umístění velkoplošné reklamy na objektu Teplická 28/35, Děčín IV a n e umístění velkoplošné reklamy na objektu Teplická 28/35, Děčín IV za roční nájemné ve výši 30 tis. Kč + DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu Smlouvy o podnájmu nebytových prostor č. 176/UZSVM/DC-CSS a změnu Smlouvy o podnájmu nebytových prostor č. 176/UZSVM/DC-CSS, uzavřené dne mezi statutárním městem Děčín a Centrem sociálních služeb Děčín, p.o., formou Dodatku č. 2 ke smlouvě v předloženém znění a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem tohoto dodatku. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období a 5

6 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka RD na pozemku p. č zastavěná plocha a k pozemku p. č zastavěná plocha, v k. ú. Podmokly a vlastníka sítě za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a zatížit části pozemků p. č. 85 ostatní plocha, p. č. 90/19 ostatní plocha, v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č. 2871/2 ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu na pozemku p. č. 255/2 zastavěná plocha, a k pozemku p. č. 255/2 zastavěná plocha, v k. ú. Děčín a vlastníka sítě za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a zatížit části pozemků p. p. č. 1207/1 ostatní plocha, p. p. č ostatní plocha, v k. ú. Bynov věcným břemenem práva vedení kanalizační přípojky na výše uvedených pozemcích pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka stavby stánku s občerstvením na pozemku p. p. č. 837/29 zahrada v k. ú. Bynov, za cenu dle Zásad. 6

7 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č. 411 zahrada v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu čp. 895 část obce Děčín I-Děčín a k pozemku p. č. 410/1 zastavěná plocha, v k. ú. Děčín za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a zatížit část pozemku p. p. č. 1553/2 ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č. 2782/1 ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva umístění vrchního kabelového vedení VN 35 kv, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a zatížit část pozemku p. č. 358 ostatní plocha, v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a zatížit části pozemků p. p. č. 1180/1 ostatní plocha, p. p. č. 634/1 ostatní plocha, v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN na výše uvedených 7

8 pozemcích a právo umístění pojistkové skříně na pozemku p. p. č. 634/1 ostatní plocha, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a zatížit části pozemků p. č. 499 tr. por., p. č. 500 tr. por., p. č. 580 ostatní plocha, 584/1 ostatní plocha, p. č. 924 ostatní plocha, v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN na výše uvedených pozemcích, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a zatížit části pozemků p. p. č. 1207/6 ostatní plocha, p. p. č. 1207/1 ostatní plocha, v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení zemního vedení komunikační sítě UPC a zemního vedení metalického kabelu O2 Telefónica na výše uvedených pozemcích pro budoucího oprávněného, tj. UPC Česká republika, O2 Telefónica, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 195 o výměře 761 m 2 a pozemku p. č. 216/5 o výměře 394 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína, s paní J. G. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3453/76d-108/07 ze dne na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 211 m 2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a manž. P. a R. Š. ve smyslu zúžení nájemce a to tak, že jediným nájemcem bude paní R. Š. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a 8

9 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1030/3c 110/10 ze dne na pronájem části pozemku p. č. 1030/3 v k. ú. Děčín Staré Město, uzavřené s paní J. T. ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní R. S. a zvýšení ročního nájemného na částku 570 Kč/rok. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a 1. ukončení Nájemní smlouvy č /94 na pronájem pozemku st. p. č v k. ú. Děčín, uzavřenou s paní A. K. dohodou ke dni vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II, do katastru nemovitostí a 2. pronájem pozemku st. p. č v k. ú. Děčín za účelem bydlení, tj. pod stavbou nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II, pro paní M. M. a pana T. M. za cenu Kč/rok, na dobu neurčitou ode dne vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II, do katastru nemovitostí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a 1. ukončení Nájemní smlouvy č na pronájem pozemku p. č v k. ú. Děčín, uzavřenou s manželi V. a A. K. dohodou ke dni vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II do katastru nemovitostí a 2. pronájem pozemku p. č v k. ú. Děčín na zahradu a zázemí k nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II, pro paní M. M. a pana T. M. za cenu 716 Kč/rok, na dobu neurčitou ode dne vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitosti č. p. 561, ul. Horská, Děčín II, do katastru nemovitostí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č o výměře 201 m 2 a pozemek p. č o výměře 179 m 2 v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků včetně stavby v k. ú. Boletice nad Labem a 9

10 zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 175 o výměře 129 m 2 včetně stavby bez č. p./č. e. a část pozemku p. č. 180/5 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně stavby v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 212 o výměře 28 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína včetně stavby bez čp. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně stavby v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č o výměře 31 m 2 v k. ú. Děčín včetně stavby č. p Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 408/5, p. č. 408/4 a p. č. 408/3 v k. ú. Děčín - Staré Město a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2228/2 v k. ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým plánem, vyhotoveným ke kolaudaci stavby Vodojem Letná, č. st. Děčín , se všemi součástmi a příslušenstvím pro Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu 800 Kč/m 2 + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a 10

11 zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 545/2, dle geometrického plánu č /2011 nově ozn. jako p. p. č. 545/4 o výměře 23 m 2, v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. R. za cenu 1.150,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 447/6 v k. ú. Bělá u Děčína a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 533/1 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a zastupitelstva města č. ZM ze dne a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č v k. ú. Podmokly a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a zastupitelstva města č. ZM ze dne a rozhodnutí o d k l á d á. Usnesení č. RM Rada města projednala informace, týkající se zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 84 v k. ú. Velká Veleň, odvolání proti usnesení rady města a tyto b e r e n a v ě d o m í s tím, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni tak, jak bylo usnesením rady města č. RM ze dne rozhodnuto. 11

12 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o změnách v zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2012 a zastupitelstvu města: 1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v plném znění a 2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a.s. Nemocnicí Děčín, o.z. se sídlem U Nemocnice 1, Děčín II, IČO , zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce na období od do a 3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy a příloh. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pověření zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Mgr. Petra Novotného k jednáním jménem statutárního města Děčín a p o v ě ř u j e 1. v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Mgr. Petra Novotného k jednáním ve věcech řešení pozůstalosti občanů, kde se statutární město Děčín přihlašuje do dědického řízení, dle důvodové zprávy, 2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu o pověření mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Petrem Novotným. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy na tarifní platy a jejich složky ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství a kultury a s účinností od 1. ledna 2012 výši tarifních platů a jejich složek dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku: Výroba tiskoviny Město Děčín Zpravodaj včetně roznosu do domácností v Děčíně a 1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka otevřené řízení, 2. Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, 3. Zadávací podmínky a 12

13 j m e n u j e komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení: Ing. Věra Havlová OR náhradník: Miroslav Šašek (OR) Petra Šivrová - OR Ing. Petr Hodboď - OPO náhradník: Barbora Stožická - OR náhradník: Mgr. Romana Silvarová - OPO Mgr. Milan Rosenkranc člen ZM (TOP 09) náhradník: Miloš Röhrich (TOP 09) MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM (Severočeši) náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši) Mojmír Skala člen ZM (ČSSD) Ing. Valdemar Grešík člen ZM (VPM) Ing. Vladislav Raška člen ZM (ODS) Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (KSČM) náhradník: MUDr. Ladislav Trněný člen ZM (ČSSD) náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek (VPM) náhradník: Ivan Vepřek - člen ZM (ODS) náhradník: Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM) Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu pro HC Děčín, na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín s.r.o. v roce 2012 s tím, že účinnost dotační smlouvy je vázána na účinnost smlouvy nájemní a zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost určené pro sportovní kluby BK Děčín s.r.o., HC Děčín, FK Junior Děčín a TJ Doprava Děčín pro rok 2012 a zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2012 v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace a po úpravě 1. Smlouvu centrálního zadavatele ( 3 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění) výše uvedené veřejné zakázky 13

14 2. Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka otevřené řízení 3. Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, hodnocení prostřednictvím elektronické aukce 4. Zadávací podmínky a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení: Ing. Věra Havlová - OR náhradník: Petra Šivrová - OR Miroslav Šašek - OR Ing. Tomáš Müller energetický auditor Ing. Tomáš Martinček - OMH Lada Kolářová OMH Pavel Sinko - člen ZM (ČSSD) Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM) RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM) MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM (Severočeši) náhradník: Barbora Stožická - OR náhradník: Ing. Oldřich Pixa náhradník: Ing. Ilona Šeneklová - OMH náhradník: Václava Černá - OMH náhradník: Jaroslav Foldyna - člen ZM náhradník: Mgr. Hana Cermonová - člen ZM náhradník: Vlastimil Lhoták - člen ZM náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM Mgr. Milan Rosenkranc (TOP 09) Ivan Vepřek - člen ZM (ODS) náhradník: Miloš Röhrich náhradník: Ing. Vladislav Raška - člen ZM Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města č. RM ze dne a revokaci části usnesení rady města č. RM ze dne bod 1 a bod 3. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a o vypovězení stávajících smluv s dodavateli elektrické energie pro všechny příspěvkové organizace a nájemce města nebytových prostor, kterým je poskytovaná dotace na provoz, s termínem podání výpovědi do

15 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výjimku z usnesení rady města č. RM ze dne a výjimku pro objekty které byly ve správě OSBD Děčín, objekt restaurace Pastýřská stěna a objekt Pod Svahem Dolní Žleb s tím, že smlouvy na dodávku el. energie budou uzavřeny na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu o přípravě Městských slavností Děčín 2012 a program slavností dle důvodové zprávy a 1. Ing. Igora Bayera, ředitele Děčínské sportovní, p.o. pověřit zajištěním Hudebního festivalu Labe dne v rámci Městských slavností Děčín 2012, 2. Ing. Ivetu Krupičkovou, ředitelku Zámku Děčín, p. o. pověřit zajištěním slavnostního průvodu před ohňostrojem dne , Historického trhu májového v termínu a Odpoledne nejen pro seniory dne v rámci Městských slavností Děčín 2012, 3. Zdeňka Kulta, ředitele DDM Teplická ul., p. o. pověřit zajištěním festivalu Mladé Labe v rámci Městských slavností Děčín 2012 v termínu Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vedení městské kroniky v písemné podobě a výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města pro akci zpracování podkladů a vedení městské kroniky v písemné podobě dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o umístění kabelů na mostní objekt Oblouková ul. a 1. umístění a uložení HDPE trubek s optickými kabely v rámci stavby Děčín_47058_OsČDT_Provaznická_47062_Žerotínova, IRN:108493/2011, 15

16 108494/2011 za cenu ,00 Kč + DPH, pro T Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, Praha 4, na dobu 10 let a 2. uzavření smlouvy o uložení HDPE trubek s optickými kabely č.: v rámci stavby Děčín_47058_OsČDT_Provaznická_47062_Žerotínova, IRN: /2011, /2011 za cenu ,00 Kč + DPH, pro T Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144, Praha 4, na dobu 10 let, po doplnění a p o v ě ř u j e primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem uvedené smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Úklid pracovišť Magistrátu města, provoz a správa veřejných WC ve městě Děčín a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a s o u h l a s í 1. s druhem zadávacího řízení nadlimitní veřejná zakázka - otevřené řízení, 2. se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, 3. se zadávací dokumentací a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení: Ing. Věra Havlová - OR náhradník: Miroslav Šašek OR Petra Šivrová - OR Ing. Petr Hodboď - OPO Miloš Röhrich (TOP 09) MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM (Severočeši) Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM) Ivan Vepřek - člen ZM (ODS) Daniela Trojanová členka ZM (ČSSD) Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM) náhradník: Barbora Stožická OR náhradník: Hana Matějková OPO náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09) náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši) náhradník: Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM) náhradník: Ing. Vladislav Raška - člen ZM (ODS) náhradník: MUDr. Anna Briestenská - členka ZM (ČSSD) náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - člen ZM (KSČM) 16

17 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zpětvzetí žaloby v řízení vedeném proti F. P. a zpětvzetí žaloby v částce ,95 Kč v řízení vedeném u Okresního soudu v Děčíně pod sp.zn.: 9C 451/95 proti F. P. a to pod podmínkou, že se pan P. vzdá svého nároku na náhradu nákladů řízení. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o možném finančním dorovnání osobám vykonávajících veřejnou službu pro Děčín v měsíci prosinec 2011 a tuto b e r e n a v ě d o m í dle důvodové zprávy. František P e l a n t v. r. Pavel S i n k o v. r. primátor náměstek primátora 17

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013 Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 02 36 09 dne 06.03.2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12.

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 3. června 2013

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 3. června 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 3. června

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015 Byla provedena opravu usnesení č. RM 15 04 37 13 dne 20.03.2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017 Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4.

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21.

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna 2017

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna 2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení RM 16 12 37 45 dne 20.07.2016 Statutární město

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10. června 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 10.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2012

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 15. května

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 11. března

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více