PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME."

Transkript

1 PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROTECT HOME.

2 Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT HOME. od firmy AEG s. V tomto návodu jsou obsaženy provozní a bezpečnostní informace. Před použitím UPS si prosím pečlivě pročtěte tento provozní návod, neboť obsahuje informace důležité pro jeho správnou obsluhu. Provozní návod vhodně uskladněte. 2

3 1 Pokyny k předloženému provoznímu návodu Povinnost provedení instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci a provozu nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) PROTECT HOME. Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro vyloučení možných rizik během provozu. Před prvním uvedením do provozu si proto pečlivě přečtěte tento provozní návod! Provozní návod je nedílnou součástí přístroje PROTECT HOME. Provozovatel přístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které přístroj PROTECT HOME. dopravují, uvádějí do provozu, provádějí údržbu nebo jiné práce na přístroji. CZ Platnost provozního návodu Provozní návod odpovídá technickým podmínkám přístroje PROTECT HOME. v době vydání. Obsah není předmětem smlouvy, ale plní jen informační funkci. Záruka a její platnost Vyhrazujeme si právo provést libovolnou změnu údajů obsažených v předloženém provozním návodu, zvláště týkajících se technických údajů a funkce. Reklamace dodaného zboží podejte prosím do osmi dnů po dodání zboží a přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány. Nárok na záruku zaniká u škod, které byly způsobeny nedbáním pokynů návodu (sem se počítá i poškození záruční pečeti). Firma AEG neručí za následné škody. Firma AEG neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné závazky přijaté firmou AEG a jejími prodejci, jako např. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržbě 3

4 nebo opravě použijí jiné než originální náhradní díly firmy AEG nebo náhradní díly zakoupené firmou AEG. Zacházení s přístrojem PROTECT HOME. je konstrukčně navržen tak, aby se všechny činnosti, nutné pro uvedení přístroje do provozu, a vlastní provoz mohly provádět bez zásahu do přístroje. Pouze příslušně vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádět údržbu a opravy přístroje. Hotline Jestliže budete mít ještě dotazy po přečtení tohoto provozního návodu, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na naši hotline : AEG SVS UPS Systémy spol. s r.o. Internet: Copyright Tento provozní návod nebo jeho část nesmí být reprodukovány nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky bez předchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG. Copyright AEG Všechna práva vyhrazena. 4

5 1.1 Prohlášení o shodě CZ 5

6 2 Bezpečnostní předpisy 2.1 Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než přístroj UPS PROTECT HOME. poprvé uvedete do provozu, přečtěte si tento provozní návod a dodržujte bezpečnostní pokyny! Přístroj používejte, jen pokud je v technicky bezvadném stavu, vždy přiměřeně k předvídanému použití, se znalostí bezpečnostních požadavků a rizik při dodržení pokynů provozního návodu! Bez odkladu odstraňte závady, které mohou snížit bezpečnost. V tomto návodu se používají pro zvýraznění nebezpečí a důležitých pokynů následující piktogramy: Nebezpečí! Tento pokyn označuje nebezpečí smrtelného zranění. Pozor! Pokyn označuje nebezpečí zranění osob nebo poškození příp. zničení přístroje a jeho částí. i Poznámka! Zde jsou uvedeny důležité informace k provozu UPS. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro UPS PROTECT HOME. Tato kapitola obsahuje důležité pokyny pro UPS PROTECT HOME., které se musí dodržet při instalaci, provozu a údržbě UPS a baterií. UPS pracuje s nebezpečným napětím. Jen vyškolení a odborně zdatní pracovníci smí otevřít přístroj. Opravy smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci údržby! 6

7 I když UPS není připojen na síťové napětí, může být na jeho výstupu napětí! UPS je vybaven vlastním zdrojem energie (baterií). Přístroj musí být vzhledem k nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem řádně uzemněn! Přístroj PROTECT HOME. se smí provozovat nebo připojit k napájecí síti 230 VAC s ochranným uzemněním a to síťovým přívodem s ochranným vodičem PE (je součástí dodávky) zkoušeným podle německých předpisů VDE. Nebezpečí popálení! Zkratový proud baterie je velký. Vadné zapojení nebo závada izolace může způsobit roztavení zástrčkových spojů, přeskočení jiskry a také mít za následek těžké popáleniny! Přístroj je vybavený varovným bzučákem, který se rozezvučí, jestliže dojde k vybití baterie UPS PROTECT HOME. nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sítě. Pro udržení trvalé provozní bezpečnosti a bezpečné práce s UPS dodržujte následující bezpečnostní pokyny: CZ Nerozdělávejte UPS! (Uvnitř UPS nejsou žádné součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvědomte si, že při odkrytování přístroje zaniká nárok na záruku!) Přístroj neinstalujte na místo s přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla! Přístroj je určen pro instalaci ve vytápěných prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do příliš vlhkého prostředí! Jestliže UPS přenesete z chladného prostředí do místa instalace, může se vyskytnout orosení. Před uvedením do provozu musí být UPS absolutně suchý. Proto se přístroj musí aklimatizovat alespoň dvě hodiny. Nikdy nepřipojujte síťový vstup UPS na výstup UPS! 7

8 Postarejte se, aby do UPS nemohly vniknout žádné kapaliny nebo cizí tělesa! Nezakrývejte postranní větrací otvory přístroje! Dbejte na to, aby např. děti nedávaly žádné předměty do větracích otvorů! K UPS nepřipojujte žádné domácí přístroje, jako např. sušič vlasů! Síťová přípojka by měla být v blízkosti přístroje a měla by být lehce dostupná, aby se usnadnilo odpojení síťového vstupu nebo vytažení zástrčky! Během provozu nelze odpojit síťovou přípojku ať již z UPS nebo ze zásuvky pevné instalace (zásuvka s ochranným kontaktem), jelikož byste rozpojili ochranné uzemnění UPS a všech k němu připojených spotřebičů. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! I po odpojení síťového napětí zůstávají součásti uvnitř UPS připojené na baterii a mohou tedy způsobit úraz elektrickým proudem. Proto musíte před prováděním údržby nebo oprav bezpodmínečně rozpojit obvod baterie! Výměnu baterie a údržbu pokud je to nutné musí provádět nebo přinejmenším dozorovat odborník, znalý problematiky baterií a nezbytných preventivních bezpečnostních opatřeních! Neoprávněné osoby nesmí mít přístup k bateriím! Při výměně baterií dbejte na následující: Použijte výhradně shodné bezúdržbové uzavřené olověné baterie se stejnými parametry, jako mají originální baterie. Nebezpečí výbuchu! Baterie se nikdy nesmí házet do otevřeného ohně. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte. Vyteklý elektrolyt škodí kůži a očím a může být jedovatý! 8

9 Baterie mohou způsobit úraz elektrickým proudem a mají velké zkratové proudy. Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpečnostních opatření: Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty! Používejte jen nářadí s izolovanou rukojetí! Nezapínejte vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nikdy síťový vypínač, pokud je síťový přívod UPS PROTECT HOME. odpojen od napájecí sítě! CZ 9

10 3 Popis systému UPS PROTECT HOME. je nepřerušitelný zdroj i napájení (UPS) pro důležité spotřebiče, jako jsou např. osobní počítače (PC), servery, satelitní TV, telekomunikační zařízení a podobné spotřebiče. UPS PROTECT HOME. se skládá z: Síťového filtru na přívodu z napájecí sítě včetně ochrany před zpětným tokem energie do napájecí sítě Nabíjecího usměrňovače pro nabíjení baterie Baterie jako obvodu uchování energie pro překlenutí síťového výpadku (slouží k napájení střídače) Střídače pro trvalé napájení připojených spotřebičů sinusovým střídavým napětím při výskytu výpadku napájecí sítě Spínacího obvodu, který připojí zátěž ke střídači při výpadku napájecí sítě UPS PROTECT HOME. se připojuje mezi veřejnou síť a chráněnou zátěž do zásuvky s ochranným kontaktem. Za normálních provozních podmínek, při nichž je PROTECT HOME napájený síťovým napětím, udržuje usměrňovač pro nabíjení baterie tuto vždy plně nabitou. Přístroje připojené na PROTECT HOME. jsou v tomto provozním režimu napájeny napětím ze sítě přes síťový filtr, který poskytuje účinnou ochranu před napěťovými špičkami a vysokofrekvenčním rušením z napájecí sítě. Jestliže dojde k výpadku sítě, PROTECT HOME. dodává síťové napětí tak dlouho, dokud nedojde k vybití baterie a tento čas postačí k řádnému vypnutí Vašeho výpočetního systému. Doba přemostění výpadku závisí hlavně na připojené zátěži. Když dojde k obnovení síťového napětí do normálních mezí napětí, přepne UPS spotřebiče zpět na síťové napájení. Usměrňovač pak znovu nabije baterii. Při výpadku sítě se z bezpečnostních důvodů (požadavek německých předpisů VDE) v UPS dvojpólově odpojí síťový vstup a tak se bezpečně vyloučí zpětné napájení do sítě a výskyt napětí na kontaktech síťové zástrčky. 10

11 4 Přehled prvků UPS Přípojná místa, ovládací a zobrazovací prvky: Pohled shora Hlavní vypínač UPS (síťový vypínač) Zelená LED: Normální provoz ze sítě Žlutá LED: Provoz z baterie Červená LED: Varování / porucha Zásuvka jen s přepěťovou ochranou (bez ochranné funkce UPS ) Zásuvky s přepěťovou ochranou a s ochrannou funkcí UPS (ochrana při výpadku napájení) CZ Pohled ze strany Síťová šnůra se zástrčkou s ochranným kontaktem (230 VAC) Vstupní jistič (stiskněte knoflík po příp. vybavení jističe = reset (RESET)) Přepěťová ochrana pro SAT TV / satelitní přijímač, konektor F Přepěťová ochrana telephonu / faxu / modemu, konektor RJ11 Interface RS232 s konektorem Sub-D9 Interface USB 11

12 4.1 Technické údaje Typ Typový výkon Vstup UPS PROTECT HOME. 600 VA / 300 W napájecí napětí 230 VAC ( 1F ~ / N / PE ) Výstup UPS Baterie Komunikace Ochrana Světelná signalizace rozsah napájecího napětí (neplatí pro provoz z baterií) frekvence (automatické nastavení) příkon jmenovité výstupní napětí / technologie AVR jmenovité výstupní napětí při provozu z baterií frekvence při provozu z baterií doba přepnutí při výpadku sítě jmenovitý výstupní proud (při 230 VAC) tvar napětí typ typ baterie / počet doba přemostění pro jmenovitou zátěž/ poloviční zátěž ochrana proti silnému vybití / přetížení doba opětného nabití (na 90% jmenovité kapacity) porty software pro odstavení Compuwatch provoz ze sítě provoz z baterie + 6% / - 10% 50 / 60 Hz ± 5 Hz 3,0 A max. 230 VAC ±10% 50 / 60 Hz ± 1 Hz přednastaveno: 50 Hz 2 6 ms (typicky) 2,6 A přibližně sinusový uzavřená bezúdržbová (značkový výrobek) 1221 W / 1 baterie ~ 3 min. / ~ 8 min. ano 8 h USB a RS232 pro stav a měřené hodnoty vhodný pro všechny běžné operační systémy (mimo jiné Windows, Linux, Mac) na CD ochrana proti přetížení a zkratu přepěťová ochrana - telefon, fax, modem (RJ11) - satelitní přijímač (konektor F) zelená LED žlutá LED 12

13 Akustická signalizace Všeobecné údaje porucha provoz z baterie přetížení výměna baterie porucha UPS rozměry šířka x výška x hloubka hmotnost červená LED bzučí každých 5 s bzučí každou vteřinu bzučí 2 x za vteřinu trvale bzučí 125 mm x 85 mm x 300 mm 3,5 kg rozsah provozních teplot 0-40 C rozsah relativní vlhkosti 20% 90 % krytí IP 20 hluk (ve vzdálenosti 1 m ) < 40 db (A) Směrnice výstupy 4 zásuvky s ochranným kontaktem (1 zásuvka s přepěťovou ochranou / 3 zásuvky navíc s funkcí UPS) PROTECT HOME. je ve shodě s výrobkovou normou EN Značka CE na přístroji osvědčuje shodu se směrnicí EU pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23 EWG a se směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336 EWG (EMC), jestliže instalace byla provedena podle pokynů provozního návodu. Směrnice 73/23 EEC elektrická zařízení nízkého napětí Použitá norma EN : 2003 Směrnice 89/336 elektromagnetická kompatibilita (EMC) Použité normy EN : 1995 EN : 1995 EN : 1995 Upozornění: i UPS je výrobkem třídy A. V prostředí obytném může tento výrobek způsobovat radiovou interferenci a v takovém případě musí uživatel provést dodatečná opatření. CZ 13

14 5 Instalace a provoz Instalace UPS je snadná a je popsaná v následujících krocích. 5.1 Kontrola Vyjměte UPS z obalu a zkontrolujte jej, zda nebyl poškozen během dopravy. Jestliže zjistíte poškození, přístroj opět zabalte a zašlete jej zpět prodejci. 5.2 Místo instalace UPS instalujte v libovolném chráněném prostředí, které umožňuje dostatečné proudění vzduchu kolem přístroje, neobsahuje příliš mnoho prachu, korozivních par a vodivých nečistot. UPS není možné používat v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí. 5.3 Nabíjení baterie Z výrobního závodu se UPS PROTECT HOME. dodává s plně nabitou interní baterií, ale během dopravy může dojít ke ztrátě kapacity baterie. Proto by se měla baterie před použitím dobít. Připojte přístroj na vhodný zdroj napětí na dobu alespoň 8 až 10 hodin bez připojení zátěže (tedy nepřipojujte zařízení jako počítače, monitory atd.). Tímto způsobem se baterie UPS zcela nabije. 14

15 > 8 hodin 5.4 Připojení počítače Připojte jedno chráněné zařízení do jedné ze síťových zásuvek, které najdete na horní straně UPS. PROTECT HOME. obsahuje 4 zásuvky, přičemž tři jsou zálohované energií z baterie (označené Battery Backup ) a jedna zásuvka je pouze chráněná proti přepětí. CZ 5.5 Připojení periferních zařízení Přídavný výstup (označený Surge Only ), který je chráněný proti přepětí, ale není chráněný proti výpadku napájecí sítě umožňuje napájení dalších periferních zařízení. Sem by se měly připojit zvláště velké zátěže. Uvědomte si prosím, že tato zásuvka nebude při výpadku napájecí sítě dodávat energii do zátěže. 15

16 K UPS nepřipojujte topná tělesa nebo jiné velké zátěže. Příkon těchto zařízení přetíží UPS a může dojít k vybavení jističe na vstupu UPS PROTECT HOME. 5.6 Připojení linky modemu nebo telefonu Připojte příchozí linku do zásuvky In, kterou najdete na boční straně UPS PROTECT HOME. Příchozí telefonní, faxová nebo modemová linka Použijte další kabel pro internet a zasuňte jednu stranu do zásuvky Out na boční straně UPS. 5.7 Ochrana satelitního přijímače Připojte příchozí anténní kabel s konektorem F (volitelně pomocí adaptéru konektor IEC) do zásuvky IN na zadní straně Vašeho UPS PROTECT HOME. Druhým kabelem spojte zásuvku Out se satelitním přijímačem, dekodérem, TV atd. 5.8 Připojení kabelu USB a sériového kabelu Aby váš operační systém mohl reagovat na neočekávané odstavení, musíte připojit sériový kabel RS 232 nebo kabel USB (oba kabely jsou přibaleny), jak je níže znázorněno. PC automaticky rozpozná spojení s UPS po sběrnici USB. 16

17 USB RS Zapnutí a vypnutí UPS UPS PROTECT HOME. zapnete stisknutím síťového vypínače. UPS PROTECT HOME. vypnete opětným stisknutím síťového vypínače Zapnutí UPS v provozu z baterií (funkce DC Start) Funkce DC Start dovoluje zapnout UPS při výpadku napájecí sítě a plně nabité baterii. UPS zapnete prostým stisknutím síťového vypínače. Vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nikdy nezapínejte hlavní spínač, pokud je síťový přívod UPS PROTECT HOME. vytažený ze zásuvky. CZ 5.11 Ochrana před silným vybitím baterie PROTECT HOME. je vybavený ochrannou před silným vybitím baterie. Tato ochrana před silným vybitím baterie se aktivuje před úplným vybitím baterie. 17

18 Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT HOME. od firmy AEG Power Supply Systems. V tomto návodu jsou obsaženy provozní a bezpečnostní informace. Před použitím UPS si prosím pečlivě pročtěte tento provozní návod, neboť obsahuje informace důležité pro jeho správnou obsluhu. Provozní návod vhodně uskladněte. 2

19 5.13 Software pro monitorování UPS a shutdown PC Firma AEG vyvinula speciálně pro tyto účely software "CompuWatch", který trvale monitoruje síťové napájení a stav UPS. Ve spolupráci s inteligentní UPS je zabezpečena provozní pohotovost součástí výpočetního systému a rovněž bezpečnost dat. Software pro monitorování UPS a shutdown počítače CompuWatch podporuje různé operační systémy, jako např. Windows 98SE/ME, Windows NT/2000/XP, Linux SUSE, Linux RedHat, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další. Podrobnost k instalaci software v různých operačních systémech zjistíte v příručce nacházející se na CD. Stažení změn, oprav a doplňků se provádí z >> Download. CZ 19

20 6 Odstraňování poruch Porucha Příčina Odstranění Svítí žlutá LED, ale akustická signalizace je slyšet jen občas. UPS není řádně připojen k napájecí síti. UPS připojte podle kapitoly Instalace a provoz. UPS je funkční, ale akustická signalizace se periodicky rozezní. Přetížení UPS. Ověřte, zda zátěž odpovídá možnostem UPS uvedeným v kapitole Technické údaje. Přerušení komunikace mezi UPS a počítačem Software není správně nainstalovaný Kabel není správně připojen. Zkontrolujte nastavení software. Zkontrolujte řádné připojení kabelu RS232 nebo USB ke konektorům COM1/COM2 nebo USB vašeho PC a znovu potvrďte nastavení. Červená LED svítí, akustický alarm je slyšet trvale. Porucha elektroniky UPS. Informujte prodejce! Pokud závada neodpovídá závadám uvedeným ve výše uvedeném seznamu, obraťte se prosím na servisní středisko nebo na naši hotline (podívejte se na str. 4). 20

21 Záruční list Typ:.... Výrobní číslo.:..... Datum prodeje: Razítko prodejce / Podpis Změna údajů vyhrazena / Specifications are subject to change without notice CZ AEG Power Supply Systems GmbH Emil-Siepmann-Straße Warstein-Belecke Germany Provozní návod UPS BAL CZ AEG0606EN 21

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Uživatelská příručka CPS1000E-DE

Uživatelská příručka CPS1000E-DE Uživatelská příručka CPS1000E-DE CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model:

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model: VoIp Voice Telefonní Voice-over-IP adaptér se směrovačem Uživatelská příručka Model: SPA3102 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

SAT>IP-server EXIP 414/E 20510103. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Podporuje SAT>IP-protokol. Odpovídá SAT>IP-standardu podle EN 50585

SAT>IP-server EXIP 414/E 20510103. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Podporuje SAT>IP-protokol. Odpovídá SAT>IP-standardu podle EN 50585 EX 414/E 20510103 SAT>-server (certifikováno SES ASTRA) Vlastnosti Podporuje SAT>-protokol Odpovídá SAT>-standardu podle EN 50585 Provádí streaming DVB-S-/S2(HDTV)- -signálů do datového toku Možné napájení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více