Plán péče. pro přírodní rezervaci BORŠOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče. pro přírodní rezervaci BORŠOV"

Transkript

1 Plán péče pro přírodní rezervaci BORŠOV na období

2 Plán péče pro přírodní rezervaci BORŠOV U LITĚTIN na období listopad 2004 (upraveno leden červen 2007) Ing. Miroslav Mikeska (upraveno OOP) 2

3 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Evidenční kód ZCHÚ: Bude dán nařízením. 1.2 Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ vydal : Pardubický kraj Bude dáno nařízením. 1.3 Zařazení území do managementové kategorie podle klasifikace IUCN Kategorie III přírodní rezervace: chráněné území, zřizované převážně pro ochranu specifických přírodních jevů Definice: Oblast obsahující jeden či více specifických přírodních nebo přírodních/kulturních jevů s velmi vysokou nebo jedinečnou hodnotou díky své neobvyklosti, reprezentativním či estetickým kvalitám nebo kulturnímu významu. Cíle managementu: - chránit nebo uchovat na věčné časy specifické jedinečné přírodní jevy díky jejich přírodnímu významu, jedinečné či reprezentativní kvalitě; - v rozsahu přiměřeném předchozímu cíli, poskytovat možnosti pro výzkum, vzdělávání, popularizaci a uvědomování veřejnosti; - eliminovat a poté zabraňovat další exploataci nebo jiným způsobům využívání, které by byly v rozporu s důvodem vyhlášení; - poskytovat všem stálým obyvatelům veškeré výhody, slučitelné s ostatními cíli managementu. 1.4 Územní členění Pardubický kraj: okres Pardubice obec s rozšířenou působností Holice obec Dolní Roveň 1.5 Katastrální území LITĚTINY 1.6 Začlenění do soustavy ochrany přírody Území není součástí velkoplošného ZCHÚ zřízení státní přírodní rezervace (SPR) 1992 převod dle zákona do kategorie přírodní památka (PP) 2007 plánované vyhlášení přírodní rezervace (PR) 3

4 Mapová příloha č. 1 Lokalizace PR Boršov u Litětin 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru PK KN výměra (ha) 420 0, /3 0,0295 část 419 1,7547 část 413/1 405/6 0,5913 Tabulka č. 1 Parcelní vymezení ZCHÚ část 417/1 0, /2 0,0306 celkem 2, Nedostatky parcelního vymezení Nejsou. 4

5 1.9 Základní údaje o organizaci lesního hospodářství v ZCHÚ a OP Součástí ZCHÚ nejsou lesní pozemky. V OP se nachází p. č. 156 v k. ú. Trusnov, který vlastní-viz tabulka: Vlastnické právo Jméno adresa podíl Obec Dolní Roveň Dolní Roveň, /4 Obec Ostřetín Ostřetín, /4 Obec Trusnov Trusnov, /4 Obec Uhersko Uhersko, / Výměra ZCHÚ v ha a pozemky vyhlášeného ochranného pásma Celková rozloha zájmového území navrženého k zákonné ochraně je 2,7039 ha. Ochranné pásmo je stanoveno v souladu s 37 odst. 1 zákona na pozemky v k. ú. Litětiny pozemek KN 405/2 pozemek KN 405/5 pozemek KN 417/1 a v k. ú. Trusnov pozemek KN 156 PK KN výměra (ha) část 405/1 část 408/2 409/1 část 896 část /5 1,4551 část 417/1 417/1 0,2324 část 405/1 405/2 část 413/1 část /2 1, ,1401 celkem 8,9758 5

6 2. Rozbor stavu chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany 2.1 Předměty ochrany v pořadí podle významu Hlavními předměty ochrany jsou populace modráska hořcového (Maculinea alcon), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) a hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) a jejich stanoviště bezkolencové louky (Molinion caerulae) v severní části přecházející do suššího stanoviště, jakož i další zákonem chráněné druhy vyskytující se na území. 2.2 Charakteristika ZCHÚ a jeho přírodních podmínek se zřetelem na předmět ochrany Přírodní rezervace Boršov představuje fragment bezkolencové louky s výskytem ohrožených druhů organismů. V minulosti byly bezkolencové louky v území velice rozšířené. Po zkulturňování, odvodňování a dosévání travními směsmi zůstaly v krajině zachovány pouze maloplošné fragmenty, větší plochy těchto luk jsou v současné době v maloplošných chráněných územích Přehled biotopů v ZCHÚ kód biotopu název biotopu Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu Přírodní rezervace T1.9* Střídavě vlhké bezkolencové louky 30 louky, které jsou předmětech ochrany v PR X5 Zkulturněná bývalá bezkolencová louka 70 louka tvořící přechod mezi T1.9 S Tabulka č. 3 Přehled biotopů v PR podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001) poznámka: *Biotopy v zájmu evropského společenství (Natura 2000) Přírodní poměry obecně Geograficky území přírodní rezervace patří do VIC-1C-f: Východočeská tabule-východolabská tabule- Pardubická kotlina-holická tabule. Přírodní rezervace leží na západním okraji lesa Boršov, 1 km jižně od obce Litětiny v nadmořské výšce 245 m. Geologie (Faltysová et al.2002 ): Podloží tvoří svrchnokřídové vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství a hlinitopísčité holocenní naplaveniny, zvláště při březích rybníka Lodrant, který leží uvnitř bývalé obory východně od lokality. Pedologie (Faltysová et al.2002): Vyvinuly se tu pararendziny (p. pseudoglejová), organozem typická (glejová) glej, na píscích především arenosoly (kambizem arenická a regozem arenická). Klimatologie: Klimaticky patří území do teplé oblasti A3 mírně suché s mírnou zimou (Atlas podnebí ČR), či do teplé oblasti T2 (Quitt 1971) s následující charakteristikou: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční srážky jsou mm, srážky ve vegetačním období mm. Průměrná roční teplota 6 o C, průměrná teplota ve vegetačním období o C. Bioregion (Culek 1996): 1.9 Cidlinsko-chrudimský Fytogeografie (Skalický 1988): České termofytikum: 15 Východní Polabí, 15c Pardubické Polabí Geobotanická rekostrukce (Mikyška et al. 1968): dubohabřiny (Carpinion) Potenciální rekonstrukční mapa (Neuhauslová et al. 1998): černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi Carpinetum) 6

7 2.2.3 Botanické poměry Přehled dosavadních výzkumů Lokalita Boršov u Litětin byla poprvé soustavně botanicky prozkoumána v 70. letech Procházkou. Již v té době autor (Procházka 1972) upozorňoval na vysokou diverzitu (98 taxonů cévnatých rostlin), výskyt významných druhů rostlin (26 taxonů cévnatých rostlin) a zároveň velikou zranitelnost chráněného území. Kladl důraz na nezbytnost pravidelného monitoringu lokality a populací jednotlivých vzácných druhů rostlin a na vhodný management. Lokalitu navštívil Fiedler (1972), ale neprovedl fytocenologickou analýzu vzhledem k nepatrné rozloze a značné heterogenitě porostu. Ve vegetační sezóně 2000 byla v PP Boršov u Litětin provedena botanická inventarizace (Prausová 2000). Fytocenologické snímkování nebylo z důvodu vyšší degradace porostu realizováno. Byl potvrzen výskyt silně ohrožených druhů rostlin - hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus), dále indikační druhy svazu Molinion caerulae, z významnějších např. koromáč olešníkový (Silaum silaus), čarovník prostřední (Circaea intermedia), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), svízel severní (Galium boreale), pomněnka bahenní (Myosotis palustris agg.), srpice barvířská (Serratula tinctoria). Příčinou degradace společenstva bezkolencových luk (Prausová 2000) byla absence kosení v posledních letech, která umožňuje konkurenčně zdatnějším travám (třtina křovištní Calamagrostis epigeios, metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, bezkolenec modrý Molinia caerulea agg.) expanzivní šíření, vytváření mohutných bultů. Bylinné druhy v konkurenci strádají zastíněním, nedostatkem prostoru v nadzemní i podzemní části rostliny. Pro zachování zatím vitálních populací hořce hořepníku, hvozdíku pyšného a celého společenstva bezkolencové louky byl navržen asanační management (potlačení přebujelých trsů bezkolence, metlice trsnatá a porostu expanzivní třtiny křovištní - každoročně až do doby, kdy bude znatelný útlum expanzivních trav, v úvahu připadají i obnažené zryté plochy pro posílení populací generativní cestou). Na další období byl navržen regulační management (mozaiková seč alespoň jednou za dva roky včetně fázového posunu sečí pro zajištění zralých semen pozdních druhů, např. hořec hořepník). Fytocenologie: V roce 1972 byla pro odbor kultury ONV v Pardubicích zpracována fytocenologická charakteristika pro lesní část lokality Žernov jako podklad pro vyhlášení chráněného území (Fiedler 1972). Fiedler navštívil i tehdejší SPR Boršov u Litětin, ale neprovedl fytocenologickou analýzu vzhledem k nepatrné rozloze a značné heterogenitě porostu. Taktéž v roce 2000 (Prausová 2000) nebyl zápis fytocenologických snímků proveden. Floristika: Celkem bylo ve stávající přírodní rezervaci Boršov nalezeno 98 druhů vyšších rostlin (Procházka 1972). Tento poměrně vysoký počet na malé ploše byl ekotonálním charakterem stanoviště. Při dílčí floristické inventarizaci v roce 2000 (Prausová 2000) bylo v přírodní památce zjištěno 97, v ochranném pásmu - les 62, v ochranném pásmu kulturní louka 27 taxonů cévnatých rostlin Výsledky dílčího floristického průzkumu ve vegetační sezóně 2004 včetně výskytu ohrožených druhů cévnatých rostlin Během floristického průzkumu ve vegetační sezóně 2004 bylo v území stávající přírodní rezervace zaznamenáno 118 taxonů cévnatých rostlin, v ochranném pásmu v louce 74 a v lese 66 taxonů cévnatých rostlin. Seznam všech zaznamenaných taxonů je uveden v tabulce č. 7 v příloze. Seznam zjištěných ohrožených taxonů cévnatých rostlin ve vegetační sezóně 2004 je uveden v tabulce č. 6. 7

8 latinský název český název vyhláš čer. ČR čer. VČ lokalita charakteristika (2004) Dianthus superbus L. hvozdík pyšný 2 C2 C2 1, 2, 1 trs v Z části PR, v OP roztroušeně Gentiana pneumonanthe L. hořec hořepník 2 C2 C2 10 trsů na přechodu v kultur. louku, 1, 2, v OP hojně v lesním lemu Carex hartmanii Cajand. ostřice Hartmanova C3 C3 1, roztroušeně Scorzonera humilis L. hadí mord nízký C3 C3 1, do 10 jedinců ve V části PR Silaum silaus (L.) Schinz et C3 C3 koromáč olešníkový Thell. 1, 2, do 5 jedinců roztroušeně Cerastium lucorum Schur C4a C4 rožec hajní Moschl 1, 2, roztroušeně Galium boreale L. svízel severní C4a C4 1, 2, Hojně Primula elatior (L.) Hill. prvosenka vyšší C4a C3 2, roztroušeně v OP Circaea x intermedia Ehrh. čarovník prostřední C4 1, 3, roztroušeně v ekotonu Filipendula vulgaris Moench 1, roztroušeně v PR C4 tužebník obecný Galeobdolon luteum Hudson 1, 3, hojně v ekotonu C4 pitulník žlutý Serratula tinctoria L. srpice barvířská C4 1, 2, hojně na přechodu v kultur. louku, v OP hojně v lesním lemu Seznam lokalit: 1. Luční porost v bývalé přírodní památce, 2. Luční porost v bývalém ochranném pásmu, 3. Lesní porost v ochranném pásmu Vysvětlivky ke stupňům ochrany: Vyhláška MŽP. 395/1992 Sb. 1 - druh kriticky ohrož,, 2 - druh silně ohrož,, 3 - druh ohrožený Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR (Procházka et al. 2001) C1 - taxon kriticky ohrož., C2 - taxon silně ohrož., C3 taxon ohrož., C4 vzácnější taxon vyžadující další pozornost (C4a - méně ohrož.) Přehled vyhynulých, nezvěstných a ohrož. taxonů cévn. rostlin na území VČ (Faltys 1995) C1 - taxon kriticky ohrož., C2 - taxon silně ohrož., C3 taxon ohrož., C4 vzácnější taxon vyžadující další pozornost (taxon potenc. ohrož. nebo vzácný, sledovaný) Tabulka č. 6 Seznam ohrožených taxonů cévnatých rostlin zjištěných v území stávající PR ve veg. sezóně Zoologické poměry Vzhledem k malé ploše tehdejší státní přírodní rezervace nebyly v lokalitě prováděny soustavné zoologické inventarizace. Inventarizační seznam z roku 1972 (Sklenář et Svoboda 1972) obsahuje soupis obratlovců zaznamenaných v PR a jejím okolí. V roce 2004 byl proveden základní inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou zaměřený na bioindikační druhy čeledi Zygaenidae a nadčeledí Hesperioidea a Papilionoidea. Vzhledem k potvrzenému výskytu modráska hořcového (Maculinea alcon alcon) byl v zájmovém území orientačně mapován i výskyt mravenců rodu Myrmica Entomologie Přehled dosavadních výzkumů Lokalita Boršov nebyla doposud z entomologického hlediska soustavně studována. Existuje sice řada dílčích údajů, ale ty nebyly nikdy publikovány a neexistují ani žádné zprávy interního charakteru. Přibližně v roce 1990 lokalitu navštívil dr. Petr Bílek z Hradce Králové, který zde objevil nepočetnou populaci modráska hořcového (Maculinea alcon alcon). Bohužel zjištěné údaje nikdy nepublikoval, a to ani formou zprávy interního charakteru. Teprve až v roce 2000 byla provedena orientační entomologická inventarizace (Zámečník 2000) zaměřená na druhy motýlů s denní aktivitou. Zároveň byla opět potvrzena přítomnost modráska hořcového (Maculinea alcon) v území stávající PR, a proto byla lokalita nepravidelně navštěvována i v letech 2001 až Podrobný entomologický průzkum byl však z časových důvodů proveden až ve vegetační sezóně roku 2004 (Zámečník 2004). Výsledky dílčího entomologického průzkumu ve vegetační sezóně 2004 Vzhledem k charakteru zkoumaného území byl výzkum se zaměřením na denní motýli proveden i mimo PR Boršov u Litětin. Především byla sledována louka suššího charakteru a fragment svazu Molinion 8

9 Koch 1926 navazující na dubohabřinu. Tato lokalita leží na parcele č. 405/6. Bylo zjištěno, že je z přírodovědeckého hlediska velmi cenná a díky relativně zachovalým přírodním poměrům, se zde kumuluje značný počet druhů denních motýlů z celé zkoumané oblasti. Latinský název DRUH Český název Čeleď PR Okolí PR Biotopová vazba 395/1992 Červený seznam ČR NATURA 2000 Aglais urticae babočka kopřivová Nymphalidae ano ano ubikvista Anthocharis cardamines bělásek řeřichový Pieridae ano ano mezofil - 1 Apatura ilia batolec červený Nymphalidae ne ano mezofil -3 3 Aphantopus hyperantus okáč prosíčkový Satyridae ano ano mezofil - 1 Araschnia levana babočka síťkovaná Nymphalidae ano ano mezofil - 2 Argynnis adippe perleťovec prostřední Nymphalidae ne ano mezofil - 2 VU Argynnis paphia perleťovec stříbropásek Nymphalidae ne ano xerotermofil 2 Aricia agestis modrásek tmavohnědý Lycaenidae ne ano xerotermofil 1 Boloria dia perleťovec nejmenší Nymphalidae ne ano mezofil - 1 Carcharodus alceae soumračník slézový Hesperidae na ano xerotermofil 2 VU Carterocephalus palaemon soumarčník jitrocelový Hesperidae ano ano mezofil - 2 Celastrina argiolus modrásek krušinový Lycaenidae ano ano mezofil - 3 Coenonympha pamphilus okáč poháňkový Satyridae ano ano ubikvista Coenonympha arcania okáč strdivkový Satyridae ano ano mezofil - 2 Colias erate žluťásek tolicový Pieridae ne ano ubikvista Colias hyale žluťásek čičorečkový Pieridae ne ano ubikvista xerotermofil Erynnis tages soumračník máčkový Hesperidae ne ano 1 Gonepteryx rhamni žluťásek řešetlákový Pieridae ano ano mezofil - 2 Inachis io babočka paví oko Nymphalidae ano ano ubikvista Issoria lathonia perleťovec malý Nymphalidae ne ano ubikvista Lasiommata megera okáč zední Nymphalidae ano ano mezofil - 3 Leptidea reali bělásek Reálův Pieridae ano ano mezofil - 2 Limenitis populi bělopásek topolový Nymphalidae ano ano mezofil Lycaena phlaeas ohniváček černokřídlý Lycaenidae ano ano ubikvista Lycaena tityrus ohniváček černoskvrnný Lycaenidae ne ano mezofil - 1 Lycaena virgaureae ohniváček celíkový Lycaenidae ano ano mezofil - 2 Maculinea alcon modrásek hořcový Lycaenidae ne ano mezofil CR Maniola jurtina okáč luční Satyridae ano ano ubikvista Melanargia galathea okáč bojínkový Satyridae ano ano mezofil - 1 Melitaea athalia hnědásek černýšový Nymphalidae ne ano mezofil - 2 Nymphalis antiopa babočka osiková Nymphalidae ne ano mezofil - 3 Ochlodes sylvanus soumračník rezavý Hesperidae ano ano ubikvista Papilio machaon otakárek fenyklový Papilionidae ne ano ubikvista 3 Pararge aegeria okáč pýrový Satyridae ano ano mezofil - 3 Pieris brassicae bělásek zelný Pieridae ano ano ubikvista Pieris napi bělásek řepkový Pieridae ano ano ubikvista Pieris rapae bělásek řepový Pieridae ano ano ubikvista Polygonia c-album babočka bílé - c Nymphalidae ano ano mezofil - 3 Polyommatus icarus modrásek jehlicový Nymphalidae ne ano ubikvista Pontia daplidicae bělásek rezedkový Pieridae ne ano ubikvista Pyrgus malvae soumračník jahodníkový Hesperidae ne ano mezofil - 2 soumračník čárečkovaný Thymelicus lineola Hesperidae ano ano mezofil - 1 Vanessa atalanta babočka admirál Nymphalidae ano ano ubikvista Vanessa cardui babočka bodláková Nymphalidae ano ano ubikvista Zygaena filipendulae vřetenuška štírovníková Zygaenidae ano ano mezofil - 1 Tabulka č. 8: Přehled všech zjištěných druhů motýlů s denní aktivitou na území PR 9

10 Vyhláška č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 1 kriticky ohrožený druh 2 silně ohrožený druh 3 ohrožený druh Červený seznam motýlů s denní aktivitou ČR (Beneš et all. 2002) CR = kriticky ohrožený VU = zranitelný Celkem byl ve sledované oblasti prokázán výskyt 45 druhů motýlů bioindikační čeledi Zygaenidae a nadčeledí Hesperioidea a Papilionoidea. Z toho se 27 druhů vyskytuje na území stávající PR a 45 druhů v okolním území. Na území PR převažují v současnosti především druhy mezofilní, což jsou druhy s vazbou na mezofilní louky (Mezofil -1 viz tabulka), druhy preferující rozhraní lesních a lučních biotopů (Mezofil - 2 viz tabulka) a ubikvisté. Tento stav zcela odpovídá současnému charakteru biotopů v chráněném území. Oproti tomu se na zbytku sledovaného území (především louka suššího charakteru a na ni navazující fragment svazu Molinon na okraji dubohabřiny) vyskytuje všech 45 druhů motýlů zjištěných v studovaném území, což je ve východním Polabí velmi překvapivý počet druhů. Převažují zde především druhy mezofilní, samozřejmě ubikvisté, ale díky suššímu stanovišti také druhy s vazbou na otevřené xerotermní biotopy a druhy lesostepní. Řada nejvýznamnějších druhů jako soumračník Carcharodus alceae či modrásek Maculinea alcon se v současné době vyskytují právě jen zde. Druhy významné z hlediska ochrany přírody Významné druhy denních motýlů z hlediska ochrany přírody jsou uvedeny v tabulce č. 9. Komentáře jsou uvedeny pouze u druhů, které se prokazatelně vyskytovaly nebo vyskytují na území PR. DRUH Latinský název Český název Apatura ilia Argynnis adippe Carcharodus alceae Limenitis populi Maculinea alcon Nymphalis antiopa Papilio machaon batolec červený perleťovec prostřední soumračník slézový bělopásek topolový modrásek hořcový babočka osiková otakárek fenyklový Tabulka č. 9: Přehled druhů motýlů s denní aktivitou významných z hlediska ochrany přírody Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) modrásek hořcový Tento eurosibiřský druh modráska patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejohroženější denní motýly na území České republiky. Obdobná situace platí i v celé střední Evropě. Druh je monofágní s vazbou na hořec hořepník (Gentiana pneumonathe) a také obligátně myrmekofilní, využívající pro svůj komplikovaný vývoj mravence rodu Myrmica. Celá situace je o to složitější, že v různých částech Evropy a na různých typech stanovišť je hostitelský druh mravence jiný (KŘENOVÁ 2001). Motýl má během sezóny jednu generaci a na území ČR obývá nejčastěji vlhké bezkolencové oligotrofní louky s výskytem živné rostliny. Rozšíření druhu na území ČR je velmi roztroušené a recentní populace jsou známy především z jižních a jihozápadních Čech (viz. mapa č. 2). Ještě v roce 2000 byl výskyt modráska hořcového prokázán také na území bývalé PP (Zámečník 2000), ale tento druh na lokalitě vyhynul! Naštěstí se nedaleko bývalé PP ve fragmentu svaz Molinion poblíž louky xerotermního charakteru zachovala nepočetná, ale stále přežívající populace tohoto druhu, která je však nesmírně zranitelná jakýmkoliv nevhodně zvoleným zásahem do jejího prostředí. Pokud však budou na území PR realizována navrhovaná managementová opatření, je zde šance na znovuosídlení dané lokality. Zároveň však musí být zajištěna dostatečná ochrana a management i mimo PR. 10

11 Mapa č. 2: Síťová mapa rozšíření modráska hořcového pravého (Maculinea alcon alcon) na území ČR (Beneš et all. 2002). výskyt do roku 1950 výskyt v období 1951 až 1980 < výskyt v období 1995 až Obratlovci V inventarizačním průzkumu obratlovců (Sklenář et Svoboda 1972) je uvedeno, že osídlení samotného území je velmi sporé a vyskytují se v něm druhy, které jsou rozšířené v širokém okolí. Proto i v inventarizačním seznamu z roku 2004 jsou zaznamenány druhy z okolí. Výše citovaní autoři z PR a jejího okolí uvádí výskyt 51 druhů. Ohrožené druhy obratlovců jsou uvedeny v tabulce č. 10. Český název Latinský název Stupeň ochrany dle vyhlášky č. 395/92 Sb. Poznámka ještěrka obecná Lacerta agilis 2 běžně se vyskytující slepýš křehký Anguis fragilis 2 na okrajích lesa ropucha zelená Bufo viridis 3 potulka a lov potravy Tabulka č. 10 Seznam ohrožených druhů obratlovců zjištěných v PR a OP (Sklenář et Svoboda 1972) 2.3 Současné škodlivé vlivy a nevhodné jevy; současná ohrožení, předpokládaná ohrožení v budoucnosti Absence hospodaření, samovolný vývoj Vzhledem k dlouhodobému nekosení má luční porost v současnosti bultovitý charakter. Konkurenční tlak trav vede k vytlačování konkurenčně méně zdatných druhů (především bylin) na okraj kontaktní kulturní louky. Přestože bylo území od roku 2001 kosené, dosud se nepodařilo konkurenční vztahy mezi druhy v bezkolencové louce výrazně ovlivnit. Tento proces je dlouhodobý a je na zvážení přistoupit v několika následujících letech k dvojímu sekání (lze zvážit i pásovou seč) a mechanickému narušování půdního povrchu. Ekotonální charakter lokality Přírodní rezervace a její předmět ochrany jsou velmi zranitelné díky ekotonálnímu charakteru lokality. Maloplošný luční ekosystém je málo stabilní a vyžaduje vkládání energie formou vhodného managementu, který ovlivní konkurenční vztahy tak, aby zůstala zachována druhová diverzita a dostatečná vitalita ohrožených druhů organismů. Ohrožení populace modráska hořcového (Maculinea alcon) Populace modráska hořcového je ohrožena několika faktory: a) nevhodnou dobou kosení lučních porostů včetně živné rostliny housenek hořce Gentiana pneumonathe; b) přílišným zastíněním kvetoucích hořců vzrostlými a dominantními trsy Molinia caerulea; 11

12 c) nedostatkem tzv. rozvolněné vegetace s obnaženýma ploškama půdy ta je potřeba pro klíčení semen hořce G. pneumonanthe a také pro zakládání nových hnízd mravenců r. Myrmica; d) jakýmkoliv nevhodným zásahem do populace (usmrcování motýlů alespoň do doby, než bude populace stabilizována, použití pesticidů, aj.). 2.4 Rozbor současného stavu ZCHÚ Nelesní pozemky V rámci PR a jejího ochranného pásma byly vyčleněno více dílčích ploch, pro které byly navrženy v kapitole 3.1 návrhy opatření. Bezkolencová louka (p. č. 417/2, 417/2, 420 PK) Bezkolencová louka sv. Molinion s významnými diagnostickými druhy: psineček tenký (Agrostis capillaris), psárka luční (Alopecurus pratensis), bukvice lékařská (Betonica officinalis), ostřice hartmanova (Carex hartmanii), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), pcháč šedý (Cirsium canum), ocůn jesenní (Colchicum autumnale), srha říznačka (Dactylis glomerata), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), svízel severní (Galium boreale), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hrachor luční (Lathyrus pratensis), kohoutek luční (Lychnis flos cuculi) a další. Díky ekotonálnímu charakteru v PR dochází k šíření lesních druhů. Velmi intenzivně se v lokalitě v kontaktu s lesním porostem šíří ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) a konopice (Galeopsis bifida, G. pubescens, G. tetrahit). Vzhledem k dlouhodobému nekosení má luční porost v současnosti bultovitý charakter. Dominantním druhem je bezkolenec modrý (Molinia caerulea). Konkurenční tlak trav vede k vytlačování konkurenčně méně zdatných druhů (především bylin) na okraj kontaktní kulturní louky. Kosení louky bylo obnoveno v srpnu Od té doby je pravidelně prováděno. Kulturní louka s prvky bezkolencových luk (p. č. 405/6 KN) Zkulturněná louka s prvky bezkolencových luk sv. Molinion. K dominantním travám patří kostřava luční (Festuca pratensis), kostřava červená (Festuca rubra agg.), bojínek luční (Phleum pratense), lipnice obecná (Poa trivialis). Hojně se šíří druhy bezkolencových luk a mezofilních lemů z přírodní rezervace a lesních okrajů podél p. č. 405/6. Louka bude kosena mozaikovitě. 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup Po dlouhodobé absenci obhospodařování bylo v roce 2001 zahájeho pravidelné kosení bezkolencové louky křovinořezem na přelomu srpna a září. Sklizená biomasa je odvážena. Tento management je hrazen z finančních prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje. 2.6 Dlouhodobý cíl péče o ZCHÚ cíl managementu komplexní ochrana biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ochrana bezkolencové louky jako významného biotopu ohrožených druhů organismů s vysokou druhovou diverzitou - biotop v zájmu evropské unie, chráněný v soustavě Natura 2000 zajištění dostatečného managementu pro zachování všech hodnot ZCHÚ další možné rozšíření chráněného území o louky v blízkém okolí 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize Ochrana bezkolencové louky a komplexní ochrana biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (vyhláška č. 395/1992). 2.8 Speciální zásady nebo ekologické limity využívání péče o ZCHÚ V PR a jejím okolí by nemělo dojít k narušení stávajícího vodního režimu s výjimkou přírodě blízké 12

13 revitalizace stávajících vodních toků. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů na území PR Pro účely managementových (mng) opatření jsou definovány tyto plochy (viz mapa Zásahy a opatření v dílčích plochách): Plocha č. 1 přírodní památka (PP) Plocha č. 2 evidovaný významný krajinný prvek (EVKP) Plocha č. 3 přechodová louka (PL) Managementová opatření na jednotlivých plochách: PP Základním cílem je zlepšení parametrů pro vznik nové mikrolokality pro modráska hořcového. V současné době bezkolenec výrazně utlačuje chráněné druhy rostlin a hostitelské druhy mravenců, je tedy třeba jeho expanzi tlumit. Pro tyto potřeby je nutné lokalitu dvakrát ročně ručně kosit, a to mimo období mezi 15. červnem a 30. zářím vždy s odstraněním biomasy z lokality. V úvahu připadá i vytvoření úkrytů pro živočichy kompostů těsně za porostní stěnou o rozměrech 2 x 2 m z dřevěných kůlů vyplněných králičím pletivem (ochrana proti predátorům). Dále je nutné pokračovat s prosvětlováním lesního porostu i s možností ponechání několika solitérních exemplářů stromů (přednostně duby a hrušeň). Dále je třeba obnažovat půdní povrch a zbavovat ho vegetace, a to vždy maximálně na 1/3 rozlohy a v rozpětí pěti let. Toto opatření je z důvodu možnosti vysemenění chráněných druhů rostlin a nároků hostitelských druhů mravenců na stanoviště. V úvahu tak připadají např. pojezdy traktorem po podmáčené louce, skarifikace, odstraňování drnu, přepasení těžkým dobytkem, používání herbicidů ad. Vše v období od vysemeňování chráněných druhů rostlin (hořce a hvozdíky) do počátku vegetace. Po utlumení expanzivních trav je možné kosit pouze jednou ročně nebo dvakrát, a to v pásech. EVKP Základním cílem je zlepšení parametrů mikrolokality pro předměty ochrany. Nejdůležitějším prvkem je odstranění náletu, který se šíří směrem od lesního porostu. To by mělo proběhnout v etapách v době vegetačního klidu. Nejprve je třeba odstranit asi 2-5 m široký pruh na rozhraní louky a náletu, poté bude vhodné rozdělení zbývajícího náletu na 9 pruhů směřujících kolmo na porostní stěnu a z nich 1., 3., 5., 7. a 9. vyřezat, v úvahu připadá i ošetření pařezů herbicidy. V druhé etapě by měly být ze zbylých 4 pruhů odstraněny 2 a nakonec ve třetí etapě poslední 2. I zde připadá v úvahu ošetření herbicidy. Nálet je třeba průběžně odstraňovat, ale po konzultaci s odborníky je možné ho převést na menší pařezinu, kdy budou každý 5. rok odstraňovány 3 na sebe nenavazující pruhy. Bezpodmínečně nutné je plochu náletu postupně redukovat nejméně na polovinu stávající plochy. Náletové dřeviny je třeba odstranit i z příkopu na protilehlé straně a osvobodit tak letité ovocné dřeviny, které by bylo vhodné dosázet doplnit novými ovocnými dřevinami a to i na PL. Dále je nutné lokalitu ručně kosit. Kosit by se mělo v pruzích o šířce záběru kosy či křovinořezu. Kosení může probíhat pouze jednou ročně, s tím, že každý rok bude kosena jiná část, a to opět mimo období mezi 15. červnem a 30. zářím. Seno z této plochy by bylo vhodné použít v době semenění chráněných rostlin pro výsev na PL (viz dále). V úvahu připadá např. odstraňování drnu, používání herbicidů a po dohodě s hasiči je možné i vypalování ad. Vše v období od vysemeňování chráněných druhů rostlin (hořce a hvozdíky) do počátku vegetace. PL Základním cílem je vytvoření koridoru pro migraci předmětů ochrany a snahou by měla být i tvorba nových mikrolokalit. Plocha by měla být kosena mimo období mezi 15. červnem a 30. zářím. Seč je vhodné provádět každoročně s ponecháním poloviny plochy území neposečeného, přičemž ponechaný neposečený porost musí být nespojitý a pokosené pásy by měly být orientovány od PP k EVKP. Šířka pásů by neměla přesahovat 4 m. Důležité je, aby pokosená biomasa nebyla ihned odvezena z lokality (např. senážování), ideální by bylo hmotu na místě dosušit. Velmi žádoucí by bylo po pokosení v době semenění chráněných rostlin některé pokosené pásy skarifikovat či přímo oddrnovat (v úvahu připadá po dohodě s hasiči i vypalování), což podpoří semenění rostlin a rozvoj hostitelských mravenců. Vhodný mng by byl pokosit polovinu louky v nespojitých pásech do 15. června, a poté po 30. září a pokosené pruhy převláčet těžkými bránami či jinak skarifikovat. Poté na ně přenést biomasu z EVKP, dosušit ji (kvůli vysemenění chráněných rostlin) a poté odvézt. 13

14 3.2 Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů v OP Plocha č. 4 travní porosty v ochranném pásmu (TOP) Plocha č. 5 les v ochranném pásmu (LOP) Plocha č. 6 remízek v ochranném pásmu (ROP) Managementová opatření na jednotlivých plochách: TOP Základním cílem je umožnění migrace předmětů ochrany a snahou by měla být i tvorba nových mikrolokalit. Mng na těchto plochách by měl být v zásadě podobný PL. Kosení by mělo být časované vždy tak, aby na těchto loukách byl dostatek nektaru pro modráska v době letu a dále aby se i do těchto luk mohli šířit chráněné rostliny. Seč by tedy měla opět probíhat mimo termín mezi 15. červnem a 30. zářím. A minimálně 1/3 plochy každé z luk, vymezených parcelně, by měla zůstat nepokosena. Pokosená biomasa by neměla být ihned odvezena z luk. Dále je možná i výsadba větrolamu z našich původních topolů (jednak zlepší podmínky pro ohrožené druhy na loukách, dále je to důležité vzhledem k výskytu dalších ohrožených druhů na i nedaleko PR vázaných na topoly) Vhodný mng by byl pokosit polovinu louky v nespojitých pásech do 15. června a poté po 30. září a pokosené pruhy převláčet těžkými bránami či jinak skarifikovat. LOP Základním cílem mng by mělo být vytvoření vhodného prostředí pro světlinové druhy motýlů, a to především vznikem lesních světlin, které by měly být udržovány nezalesněné. U lesa v ochranném pásmu je třeba preferovat při obnově clonný či výběrný způsob, a to především v části do 50 m od hranice PR Boršov. V úvahu však připadají i maloplošné holé seče (kotlíky), které mohou být udržovány dlouhodobě jako bezlesí. Velice vhodný by byl převod na les nízký nebo střední, a to alespoň maloplošně. Nevhodná je obnova melioračních příkopů, tak jak je prováděna doposud, tedy s ponecháním hromad zeminy bez jejich rozhrnutí na místě a podobně. ROP Zásadní je ponechání tohoto remízu. Při prořezávání připadá v úvahu ponechání dřeva přímo na místě. Zároveň by bylo vhodné provést na území PR a OP revitalizaci stávajících vodních kanálů. Ty by měly být převedeny na přírodě bližší stav např. rozmeandrováním a nebo tvorbou malých mělkých tůní. 14

15 Zásahy a opatření v dílčích plochách 15

16 3.3 Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu Přírodní rezervace je v současné době označena jedním státním znakem, značení bude obnoveno a nově umístěno z obou stran k přístupové cestě. Doplněna bude i informační tabule. 3.4 Způsoby dokumentace jednotlivých zásahů a vyhodnocení jejich účinků Účinnost jednotlivých zásahů je nutné každoročně dokumentovat a následně vyhodnocovat výsledky a využít jako podklad pro operativní změny v obhospodařování bezkolencové louky ve prospěch populací ohrožených druhů organismů. V ideálním případě by měl monitoring probíhat na trvale fixovaných plochách nebo transektech. 3.5 Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ V přírodní rezervaci je nutné pokračovat v entomologickém průzkumu. Je žádoucí vytvořit záchranný program pro modráska hořcového (Maculinea alcon), ale také pro populace jejich živných rostlin (hořec hořepník Gentiana pneumonanthe) a dalších významných druhů svazu Molinion. Ty však pravomocně spadají pod MŽP Lze doporučit fixaci trvalých čtverců pro fytocenologické snímkování a zachycení změn pokryvností jednotlivých druhů rostlin. Entomologie: Je třeba vypracovat podklady pro možný záchranný program pro modráska Maculinae alcon alcon, který by měl vycházet hl. z následujících výzkumných kroků: Botanika: a) zmapování stávajícího výskytu hořce Gentiana pneumonathe ve sledovaném území a provedení fytocenologických snímků v okolí každé rosliny na ploše 1x1 m v návaznosti na entomologii; b) založení trvalých pokusných ploch pro sledování změn ve vegetaci po realizaci managementových opatření (sledování klíčení G. pneumonathe, zároveň bude na vytyčených plochách sledováno osídlení obnažených ploch mravenci rodu Myrmica a také osídlení modráskem M. alcon). 4. Realizace a kontrola 4.1 Péči o ZCHÚ po odborné stránce garantuje, zajišťuje finanční prostředky, uzavírá smlouvy na realizaci, dohlíží na provedení a hotové práce protokolárně přejímá : Krajský úřad (KÚ) Pardubického kraje Pardubice, oddělení ochrany přírody. 4.2 Práce odborně dokumentuje a jejich výsledky vyhodnocuje : KÚ Pardubického kraje Pardubice, oddělení ochrany přírody, za spolupráce s AOPK ČR a s Přírodovědeckým oddělením Muzea východních Čech v Hradci Králové. 4.3 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody V době zpracování plánu péče o PR Boršov u Litětin činí příspěvek na kosení luk křovinořezem Kč /ha. Vzhledem k vysoké náročnosti ručního kosení bultovitého porostu lze navýšit příspěvek až o 50 %. Dále kosení, vláčení PL cca 3000 Kč/ha. 16

17 5. Závěrečné údaje 5.1 Použité podklady a zdroje informací BENEŠ J. et KONVIČKA M. (eds.), 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 857 pp. CULEK, J. et al., 1996: Geomorfologické členění ČR. Enigma Praha. FALTYS, V., 1995: Přehled vyhynulých, nezvěstných a ohrožených taxonů cévnatých rostlin na území východních Čech. 24 p., AOPK Pardubice. FALTYSOVÁ, H., et al, 2002: Pardubicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp. FIEDLER, J., 1972: Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. Práce a studie, Pardubice, 4: CHYTRÝ, M., et al., 2001: Katalog biotopů ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. KŘENOVÁ Z., 2001: Factors causing decline and extinction of the endangered species Gentiana pneumonathe and Maculinea alcon. Doktorská dizertační práce, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice. KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. 928 p., Academia, Praha. MIKYŠKA, R., et al., 1969: Geobotanická mapa ČSSR. Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. MORAVEC, J., et al., 1995: Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Ed. 2, Severočes. Přír., Litoměřice, append. (1995): 206 p. NEUHÄUSLOVÁ, Z., et al., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 341 p., Academia, Praha. PROCHÁZKA F., [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: PROCHÁZKA, F., 1972: SPR Boršov u Litětin botanická inventarizace. ms. dep. AOPK Pardubice. QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr., Brno, 16: SKALICKÝ,V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný, S. et Slavík, B. [eds.]: Květena ČSR 1: Academia, Praha. SKLENÁŘ, J. a SVOBODA, J., 1972: SPR Boršov u Litětin zoologická inventarizace. ms. Dep. AOPK Pardubice. ZÁMEČNÍK J., 2000: Seznam druhů denních motýlů PP Boršov u Litětin a jejího okolí. Depon in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice, 3 pp. ZÁMEČNÍK J., 2006: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PP Boršov u Litětin a jejího nejbližšího okolí za období let 2004 až depon. in Regional Authority Pardubice. ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ, R., 2000: Dílčí botanická inventarizace a návrh managementu v PP Boršov u Litětin. Depon in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice, 8 pp. Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., Zákon č. 114/1992 Sb. (ve znění pozdějších Rezervační kniha PP Boršov u Litětin, depon. In AOPK ČR středisko Pardubice 5.2 Seznam používaných zkratek AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny, KÚ - Krajský úřad, ORP - Obec s rozšířenou působností, OP - ochranné pásmo, LHC - Lesní hospodářský celek, LHP - Lesní hospodářský plán, LHO - Lesní hospodářská osnova, ZCHÚ zvláště chráněné území, PLO přírodní lesní oblast, SPR Státní přírodní rezervace, PP Přírodní památka, PR Přírodní rezervace, OP Ochranné pásmo, NPP Národní přírodní památka, PPK Program péče o krajinu (dotační titul MŽP) 5.3 Plán péče zpracovali lesnictví, kompletace dokumentu: Ing. Miroslav Mikeska botanika, návrh managementu: RNDr. Romana Prausová Ph. D. zoologie, návrh managementu: Jaroslav Zámečník Dis. Za OOP doplnil: Jakub Horák datum: 1. července Schválení orgánem ochrany přírody Potvrzení o schválení plánu péče na období. vydáno pod číslem jednacím. V dne podpis : razítko : 17

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem STUDNICKÉ LOUKY Územní ochrana zdejších luk je dnes nezastupitelná v souvislosti s ochranou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mimořádné je zdejší bohatství denních motýlů. 1 Upozornění Publikaci je

Více

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PR A EVL STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PR A EVL STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PR A EVL STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ Jaroslav Zámečník Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ Jaroslav Zámečník Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2012

OCHRANA BIODIVERZITY 2012 OCHRANA BIODIVERZITY 2012 Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů lokalita Zadky v Bílých Karpatech RNDr. David

Více

Inventarizační průzkum lokality Kašpárovec z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Kašpárovec z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Kašpárovec z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod

Více

Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů

Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů Milan Hluchý, Milan Švestka, Pavel Vítek Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů Studium denních motýlů prochází v posledním desetiletí i v České

Více

PR ZLATÁ LOUKA VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA)

PR ZLATÁ LOUKA VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PR ZLATÁ LOUKA (VÝSLEDKY ZA VEGETAČNÍ SEZÓNU 2009) Jaroslav Zámečník Muzeum východních

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA)

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ AKTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) NAVRHOVANÉ PP STŘELNICE U SEMANÍNA Lycaena dispar (Haworth, 1803) Jaroslav Zámečník Muzeum

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2013

OCHRANA BIODIVERZITY 2013 OCHRANA BIODIVERZITY 2013 Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených Závěrečná zpráva projektu Transektové mapování denních motýlů Lidečko (Vizovické vrchy a Javorníky)

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2015

OCHRANA BIODIVERZITY 2015 OCHRANA BIODIVERZITY 2015 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lužná a Lidečko (kvadráty 6774-ca a 6774-cb) David Černoch 100/RS Severomoravské

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2014

OCHRANA BIODIVERZITY 2014 OCHRANA BIODIVERZITY 2014 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lidečko (kvadráty 6774-cc a 6774-cd) David Černoch ZO 76/01 ČSOP Valašské Meziříčí

Více

Projekt im ETC-Programm AT-CZ:

Projekt im ETC-Programm AT-CZ: Projekt im ETC-Programm AT-CZ: Naturschutz durch Ökologisierung im Weinbau Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Projektpräsentation, Popice, 17. 6. 2011 1 Moderní systém integrované produkce Podporuje

Více

Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova. na období

Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova. na období Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo - kód ÚSOP: 728 Kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Typy ozelenění vinic, funkce a vhodnost jednotlivých komponentů bylinných směsí. Víno Envi 2011, Mikulov, 3 4. 11. 2011. Ing. Milan Hluchý, PhD.

Typy ozelenění vinic, funkce a vhodnost jednotlivých komponentů bylinných směsí. Víno Envi 2011, Mikulov, 3 4. 11. 2011. Ing. Milan Hluchý, PhD. Typy ozelenění vinic, funkce a vhodnost jednotlivých komponentů bylinných směsí Víno Envi 2011, Mikulov, 3 4. 11. 2011 Ing. Milan Hluchý, PhD. Ozelenění vinic Typy ozelenění Ozelenění vinic Víno Envi 2011,

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Mapování ohrožených druhů denních motýlů Přírodních parků Česká Kanada a Třebíčsko

Mapování ohrožených druhů denních motýlů Přírodních parků Česká Kanada a Třebíčsko OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva z projektu - 2009 Mapování ohrožených druhů denních motýlů Přírodních parků Česká Kanada a Třebíčsko Ing. Václav Křivan, Mgr. Aleš Jelínek, ZO

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ Listopad 2007 České Budějovice Přírodní památka Ohrazení Strana 2 Přírodní památka Ohrazení Pro období: 2008 2017 1. Základní identifikační a popisné

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Mgr. Ester Ekrtová & Mgr. Libor Ekrt 2009 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Příroda. Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek

Příroda. Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

DENNÍ MOTÝLI. Šlapanických slepenců

DENNÍ MOTÝLI. Šlapanických slepenců DENNÍ MOTÝLI Šlapanických slepenců 1 Upozornění Publikaci je třeba prohlížet po celých dvoustranách. V případě většího zvětšení fotografií na obrazovce není zajištěna jejich optimální kvalita. 2 Foto na

Více

Denní motýli Nové Paky

Denní motýli Nové Paky ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Denní motýli Nové Paky a okolí Věra Tranová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010 / 2011 1 Prohlašuji,

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM CÉVNATÝCH ROSTLIN SE

INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM CÉVNATÝCH ROSTLIN SE INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM CÉVNATÝCH ROSTLIN SE ZAMĚŘENÍM NA CHRÁNĚNÉ DRUHY PP BORŠOV U LITĚTIN A JEJÍHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ Jaroslav Zámečník Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01, HRADEC KRÁLOVÉ,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU VLIVU LUČNÍHO MANAGEMENTU V NPP BABIČČINO ÚDOLÍ 2006 Zpracoval: HUTUR - občanské sdružení Kontaktní osoby: Oldřich Čížek 1 & Jaroslav Zámečník 2 Hutur - občanské sdružení J. Purkyně 1616

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020 ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny

Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny Komplex 140 ha integrovaných a ekologických vinic na jihovýchodním úpatí Svatého kopečku u

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více