Pedpokládané dotované oblasti pro období Zemdlství a potravináství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství"

Transkript

1 Pedpokládané dotované oblasti pro období Zemdlství a potravináství Na co lze žádat? Žadatel Výše dotace Pozn. Zemdlská prvovýroba rostlinná a živoišná Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže a vel Zemdlský podnikatel Až cca 30 mil. K - výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a Max. 60 % chovatelských zaízení Podnikatelský subjekt, který je - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živoišné výroby z vtšiny vlastnn zemdíl. prvovýrobci ( v pípad mladých - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva Mladý zemdlec (do 40 let) zemdlc ve znevýhodnných Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže oblastech i - investice do techniky a technologií pro živoišnou výrobu oblastech Rostlinná výroba NATURA 2000), - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor Max % - výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur - výstavba a rekonstrukce nezbytných manipulaních ploch (ostatní - technika a technologie pro rostlinnou výrobu, vetn poízení a obnovy závlahových zaízení zemdlci) - stavební a technologické investice do zpracování a využití zámrn pstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové úely, vetn nezbytných manipulaních ploch - technika a technologie pro tvorbu a údržbu krajiny - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemdlských produkt, postup a technologií v rostlinné a živoišné výrob (výdaje jsou hrazeny podnikateli, kteí aplikují výsledky výzkumu a vývoje) Potravináství a výroba krmiv - zpracovatelské technologie, stroje a zaízení jejich modernizace a rekonstrukce - balící zaízení - zaízení na skladování surovin a výrobk - tepelné spotebie ovlivující kvalitu výroby - kontrolní a mící pístroje pro jakost výroby - záznamové a vyhodnocovací pístroje pro HACCP - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemdlských a potravináských produkt, postup a technologií v zemdlsko.potravináské výrob (náklady hradí podnikatelé aplikující výsledky výzkumu a vývoje) - investice ke zlepšování a monitorování kvality krmiv - zavádní technologií souvisejících s dohledatelností vyrobených krmiv - zavádní technologií šetrných k životnímu prostedí Potravináský subjekt podnikající dle zákona.110/1997 Sb., jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % Mimo subjekty zpracovávající produkty rybolovu Registrovaný výrobce krmiv podle zákona 91/1996 Sb., jehož podíl tržby za prodej krmiv ku tržbám za prodej vlastních výrobk je vyšší než 50 % Až 10 mil. K Max. 40 % Lesnictví Zvyšování hospodáské hodnoty lesa - úprava chemismu pd, hnojení, hnojení pi obnov lesa, obnova lesních porost, zajištní lesních porost, zavádní hospodásky vhodnjší devinné skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porost. Lesnická technika - poízení stroj a zaízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodník, meliorací, hrazení bystin, retenních nádrží, zaízení pro turistiku a stroj a zaízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porost a prvotní zpracování díví ekologickými technologiemi. - náklady spojené s vývojem a aplikací nových stroj a zaízení pro výše uvedené innosti. - vytváení a udržení malých provoz, zvýšení podílu zpracování devní suroviny Technické vybavení provozoven - poízení a modernizace technologií (vetn nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zstatkové biomasy pro energetické a jiné úely - vybudování a modernizace malokapacitních venkovských provoz, které budou produkovat výrobky s vtším podílem pidané hodnoty (vetn nehmotných investic) - náklady spojené s vývojem a aplikací nových lesnických FO nebo PO, obec nebo jejich sdružení hospodaící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. V pípad lesnické techniky také vetn subjekt poskytujících služby v lesnických innostech. V pípad podpory technického vybavení provozoven je píjemcem podpory FO nebo PO, podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvtví, které mají mén než 10 zamstnanc a jejichž roní obrat je nižší než 2 mil EUR. V pípad investic do vývoje nových technologií jsou píjemci podpory FO nebo PO podnikající v lesnictví, obec nebo jejich sdružení hospodaících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukr. osob nebo obcí. Až cca 20 mil. K Max. 50 % (60 % v rámci NATURA 2000) Až cca 15 mil. K 60 % náklad projektu malé podniky, % stední podniky Až cca 10 mil. K Max. 60 % malé podniky, % stední podniky

2 produkt, postup a technologií v malokapacitních venkovských provozech lesnické výroby a poízení technologií, které umožní zpracování a využití zstatkové biomasy pro energetické a jiné úely. Lesnická infrastruktura - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíe, vetn souvisejících objekt - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zaízení upravující vodní režim v lesích, vetn souvisejících objekt - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objekt a zaízení sloužících lesnímu hospodáství Rybáství a akvakultura - zpracování ryb Zpracování ryb a marketing výrobk z ryb (výstavba nebo rekonstrukce zpracovatelských zaízení) - stavební výdaje (kompletní vetn související infrastruktury) - technologické výdaje (stroje, zaízení, vybavení) FO nebo PO, obec nebo jejich sdružení, hospodaících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukr. osob nebo obcí. PO a FO - Producentské organizace a subjekty vyrábjící produkty z ryb, mikropodniky Až 20 mil. K 100 % náklad projektu Až cca 6,5 mil.k Max. 50 % Rybáství a akvakultura - chov vodních živoich (akvakultura) Výstavba nové jednotky a/nebo rozšíení a modernizace stávajících jednotek akvakultury - nákup a rekonstrukce movitosti a nemovitosti vetn veškerých souvisejících výdaj na vybavení, ešení odpad apod.. Pidávání hodnoty zemdlským a potravináským produktm - stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemdlských a potravináských produkt, vetn nezbytných manipulaních ploch - investice ke zlepšení a monitorování kvality zemdlských a potravináských produkt - investice spojené s vývojem aplikací nových zemdlských a potravináských produkt, postup a technologií v zemdlsko-potravináské výrob (náklady jsou hrazeny výrobci, kteí aplikují výsledky výzkumu ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na výzkumu) - nákup zaízení pímo souvisejících s finální úpravou, balením a znaením výrobk ve vztahu ke zvyšování kvality vetn technologií souvisejících s dohledatelností produkt Pozemkové úpravy Realizace plán spolených zaízení na základ schváleného návrhu pozemkových úprav - realizace opatení ke zpístupnní pozemk - realizace protierozních opatení pro ochranu pdního fondu - realizace vodohospodáských opatení sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochran území ped záplavami - realizace opatení k ochran a tvorb životního prostedí s zvýšení ekologické stability krajiny Geodetické projekty - zamení území a všech polohopisných prvk a další geodetické práce provádné za úelem zpracování návrhu pozemkových úprav - vytyení nov navržených pozemk na základ schváleného návrhu pozemkových úprav - vymování pozemk na základ 21 zákona. 229/1991 Sb. o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku Seskupení producent - pizpsobení produkce len seskupení požadavkm trhu - spolené uvádní zboží na trh, vetn jeho pípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odbratelm - stanovení spolených pravidel pro informace o produkci PO a FO jejíž píjmy pocházejí z akvakultury Výrobce potravin nebo surovin urených pro lidskou spotebu dle zákona. 110/1997 Sb. A výrobce krmiv splující definici malého nebo stedního podniku, pop. má mén než 750 zamstnanc nebo obrat do 200mil. Eur. Pozemkové úady PO zaazená SZIF do opatení do konce roku Ne seskupení producent, kteí mají spolený odbyt vybraných výrobk upraven speciálními naízeními Rady ES nebo podléhají regulaci. Až cca 16 mil K. Max. 50 % Až 30 mil. K. Max. 50% náklad projektu Max. 25 % u podnik, na nž se nevztahuje definice malého a st. podniku Až 50 mil. K 100% výdaj Až 5% z roní produkce uvedené na trh, pokud nepesahuje 1 mil. EUR, Až 2,5% z roní produkce uvedené na trh, pokud pesahuje 1 mil. EUR, max.100 tis. EUR

3 Odborné vzdlání a informaní innost Zabezpeení a provádní vzdlávacích a informaních aktivit vetn konzultací a praxe na - zabezpeení výukových prostor a zaízení - technické zabezpeení vetn náklad na pronájem techniky a dodávku technických služeb - pípravu a poskytnutí výukových a informaních materiál - nákup kanceláských poteb v nezbytné míe - vlastní organizaci vzdlávacích a informaních akcí mzdové a režijní náklady organizátor - výdaje na innost odborných lektor (pednášejících) - náklady spojené se zajištním peklad a tlumoení - náklady na propagaci vzdlávacích a informaních aktivit Zahájení innosti mladých zemdlc Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže a vel - výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zaízení - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živoišné výroby - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže - investice do techniky a technologií pro živoišnou výrobu Rostlinná výroba - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor - výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur - výstavba a rekonstrukce nezbytných manipulaních ploch - technika a technologie pro rostlinnou výrobu, vetn poízení a obnovy závlahových zaízení - stavební a technologické investice do zpracování a využití zámrn pstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové úely, vetn nezbytných manipulaních ploch - technika pro tvorbu a údržbu krajiny - nákup pdy FO nebo PO se vzdláváním v pedmtu innosti Zemdlský podnikatel, který nedosáhl 40 let a zahajuje zemdlskou innost poprvé. Pokud zahajuje zemdlskou innost jako PO, musí tento podnik ídit a podílet se min. 50% na zákl. jmní Spolupráce pi vývoji nových potravináských produkt, postup a technologií - náklady na spolupráci pi vývoji nových produkt, postup a technologií týkajících se pípravných operací, v. Designu, vývoje produktu, postupu nebo technologie a zkoušek a hmotných a/nebo nehmotných investic souvisejících s touto spoluprácí a to ped využitím nov vyvinutých produkt, postup a technologií k obchodním úelm Pedasný ukonení zemdlské innosti - FO, tj.podpora postupiteli zemdlského podniku staršího 55 let Využívání poradenských služeb - píspvek na nákup poradenských a konzultaních služeb, které odpovídají úelu podpory Výrobce potravin nebo surovin urených pro lidskou spotebu dle zákona. 110/1997 Sb. Výrobce krmiv (malý nebo st. podnik, pop. má mén než 750 zamstnanc) dle zákona.91/1996 Sb. Postupitel pouze FO, zemdlský podnikatel (zákon. 85/2004 Sb.), starší 55let, ukoní veškeré podnikání v zemdlství. Min. historie 10let podnikatel v zemdlské výrob, min. 3 roky vlastním jménem v pevádném podniku Nabyvatel - PO nebo FO, zemdlský podnikatel do 40let (do 50 let, pokud podnik pebírá za úelem rozšíení svého), zavazuje se nejmén po dobu 5let podnikat v zemdlství FO zemdlský podnikatel, PO podnikající v zemdlství. FO nebo PO hospodaící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení Až 1mil. K Až 100 % Podpora bude poskytnuta ve 2 splátkách, a to po schválení žádosti a po posouzení realizace podnikatelského zámru do maximální výše 40 tis. EUR za období Min. 200 tis. K, Max. 50% Paušál 75 tis.k K/ha,max. poet je 30ha. Vypláceno ron max. po 15let. Pokud stát vyplácí žadateli dchod, ástka bude o nj zkrácena. Podpora neposkytována žadateli nad 70let. Max. 80% náklad Výdaje, na které mže být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 1500 EUR. Platba za pírodní znevýhodnní v horských oblastech a jiných znevýhodnných oblastech (LFA) - podpora zemdlc hospodaících v horských oblastech, ostatních mén píznivých oblastech a oblastech se specifickými omezeními FO nebo PO provozující zem. innost na vlastní odpovdnost. Hospodaí min. na 1ha zemdlské pdy s kulturou travní porost. Musí s ní vstoupit do opatení. Zaváže se provozovat zem. innost min. na 5let Až 4680 K/ha v horských oblastech, až 3490 K/ha v ostatních oblastech,

4 Podpora zemdlc hospodaících v oblastech NATURA podpora formou vyrovnávacího píspvku zemdlcm, kteí hospodaí v oblastech vymezených jako NATURA 2000 a souasn se nacházejících v 1. zónách NP a CHKO a nemohou tak používat hnojiva. Podpora ekologických zemdlc - náhrada za ekonomické ztráty vzniklé ekologickým systémem hospodaení - podpora na travní porosty, pokud intenzita ekologického chovu býložravc je 0,2-1,5 VDJ/ha - podpora na trvalou kulturu sad, pokud bude provádt odpovídající ez k prosvtlení korun Integrovaná produkce Náhrada za ekonomické ztráty vzniklé integrovaným systémem hospodaení u produkce: - ovoce - vinné révy - zeleniny nejmén v rozsahu min. výmry v LFA pro vstup do opatení. FO nebo PO, hospodaí min. na 1ha zem. pdy s kulturou travní porost. Zaváže se provozovat zem. innost min. na 5let nejmén v rozsahu min. výmry pro vstup do opatení. FO nebo PO provozující zem. innost, obhospodauje min.: 1 ha zem. pdy vedené LZIP, nebo 0,5 ha pdy vedené LZIP,jde-li o pst zeleniny nebo speciálních bylin, nebo 0,25 ha vinic, ovocných sad nebo chmelnic vedených v LZIP Zemdlský podnikatel, vyloueno soubžné pstování ovoce (resp. vinné révy, resp. zeleniny) v systému konvenním a integrovaném. až 3420 K/ha v oblastech se specifickými omezeními K/ha Orná pda: 4620 K/ha Travní porosty: 2650 K/ha Trvalé kultury: K/ha Zelenina a speciální byliny na orné pd: K/ha Ovoce: K/ha Vinná réva: K/ha Zelenina: K/ha Ošetování travních porost Ztráta píjmu ze snížené produkce na travním porostu urené pro produkci krmiv u luk: - Louky základní management - Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky - Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky - Mezofilní a vlhkomilné louky s neposeenými pásy - Hnojené horské a suchomilné louky - Nehnojené horské a suchomilné louky - Horské a suchomilné louky s neposeenými pásy - Trvale podmáené a rašelinné louky - Ptaí lokality na TP hnízdišt bahák - Ptaí lokality na TP hnízdišt Chástla polního Ztráta píjm ze sníženého zatížení pastviny hospodáskými zvíaty u pastvin: - Pastviny základní management - Druhov bohaté pastviny - Suché stepní trávníky a vesovišt Pée o krajinu Ztráta píjmu z produkce na orné pd u management zatravování orné pdy: - Zatravování orné pdy - Zatravování orné pdy kolem vodního toku - Zatravování orné pdy regionální smsí - Zatravování orné pdy regionální smsí podél vodního toku Dodatený náklad na pstování meziplodin Ztráta píjm daná ztrátou produkce z plodin na orné pd urené pro biopásy Zalesování zemdlské pdy První založení lesního porostu na zemdlské pd - jehlinaté - listnaté Pée o založený lesní porost po dobu 5 let od jeho založení, poínaje rokem zalesnní Náhrada za ukonení zemdlské innosti na zalesnném zemdlském pozemku po dobu 15 let od založení lesního porostu, poínaje rokem zalesnní za pedpokladu, že zalesovaný zemdlský pozemek byl ped rozhodnutím odpovdného orgánu o pevedení zemdlské pdy do pozemk urených k plnní funkcí lesa zemdlsky obhospodaován - Orná pda podnikatel v zemdlství FO nebo PO provozující zem. innost, splní mj. toto kriterium: hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 80 kg N.ž/ha FO nebo PO provozující zem. innost Vlastník nebo nájemce zemdlské pdy, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc zemdlské pdy 2230 K/ha 2980 K/ha 3450 K/ha 4005 K/ha 3575 K/ha 3880 K/ha 4480 K/ha K/ha 6000 K/ha 5460 K/ha 3325 K/ha 5035 K/ha 9160 K/ha 8050 K/ha 8770 K/ha K/ha K/ha 3100 K/ha K/ha Max. 70% výdaj, resp. max. 80% v LFA, oblastech NATURA 2000 a oblastech souvisejících s provádním smrnice 2000/60/ES. Údaje v K/ha: 58200,resp.66500

5 - Orná pda nepodnikatel v zemdlství - Ostatní z.p. Založení porost rychle rostoucích devin pro energetické využití Náklady na založení porostu - Produkní porost RRD - Reprodukní porost RRD Lesní porosty na území NATURY 2000 Zachování hosp. souboru lesního porostu z pedchozího produkního cyklu: - Kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodáského využití les Lesní porosty v R Zlepšování druhové skladby lesních porost - Kompenzace újmy vzniklé se snížením hosp. využití les Obnova lesnického potenciálu a podpora spoleenských funkcí les Vlastník nebo nájemce zemdlské pdy, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc zemdlské pdy Soukromý vlastník lesního pozemku, sdružení vlastník lesních pozemk s právní subjektivitou Subjekty (FO a PO v. obcí ) hospodaící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení 77150,resp K/ha/rok 8750 K/ha/rok 4425 K/ha/rok 4425 K/ha/rok Viz pedchozí; 76000, resp , resp K/ha/rok Až 2900 K/ha/rok po 20let - Obnova lesnického potenciálu a zavádní preventivních opatení - Neproduktivní investice v lesích Diverzifikace hospodáství venkova Diverzifikace inností nezemdlské povahy statické zabezpeení) budov,ploch za úelem diverzifikace zemdlských aktivit - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Projektová a technická dokumentace, která je souástí poízení investice Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje statické zabezpeení) budov,ploch - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Marketingové studie Podpora cestovního ruchu statické zabezpeení) malokapacitních ubytovacích zaízení, vetn stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury - Budování koupališ a plováren, rekreaních zaízení v. odpovídajícího zázemí - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Marketingové studie - Výstavba zaízení služeb pší turistiky, cykloturistiky, vodáctví a lyžování - Budování a znaení pších tras, odpoinkových míst, hipostezek, mimo území les - Nákup a výsadba doprovodné zelen Vlastník nebo nájemce pozemku ureného k plnní funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc pozemk urených k plnní funkcí lesa FO lenové zemdlského podniku zemdlští podnikatelé, jejich rodinní píslušníci nebo subjekt který spluje podmínky kategorie mikropodniku FO a PO ( i bez historie, v. OSV a sdružení), které splují podmínky mikropodniku Podnikatelské subjekty - FO a PO s oprávnním pro zemdlskou innost, u nezemdlských subjekt pouze pokud innost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii a rovnž neziskové organizace s právní subjektivitou 100% výdaj Až 60% náklad Až 60% náklad Až 60% náklad pro podnikatelské subjekty, až 90% pro neziskové org.

6 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Obnova a rozvoj vesnic statické zabezpeení) budov,ploch (brownfields do 2ha), inženýrských sítí a dále obnova návsí a ulic, chodník, zastávek, osvtlení, oplocení, hiš a sportoviš, laviek, mobiliáe - Budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizaních sítí v. istíren odpadních vod - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení, vybavení, PC a softwaru - Rozvody tepla - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Výstavba zaízení odpadového hospodáství v. nákupu technologických zaízení do hodnoty 10 mil. K a návaznosti na výrobu bioplynu - Budování a obnova místních komunikací, obnova pro vodu propustných komunikací v. píklop a doprovodné zelen - Nákup a výsadba veejné zelen, parkové úpravy v obci a okolí, nákup nezbytné techniky pro údržbu zelen - Revitalizace drobných vodních tok a ploch v obci - Zpracování územn plánovací dokumentace obce - Úpravy pozemk pro výstavbu nových obytných a hosp. objekt Ochrana a rozvoj ddictví venkova - Zpracování studií hodnocení krajinného rázu, související osvtové a propaganí materiály - Píprava doporuených postup šetrného hospodaení pipravených poradci akreditovanými na agro-environmentální a lesnicko-environmentální problematiku a to v.souvisejících náklad, nap. na tematické a propaganí materiály - Zpracování systému plánování krajiny pro konkrétní typ krajiny, pro pípravu politiky mikro nebo mezofylu krajiny v souvislosti s implementací Evropské úmluvy o krajin - Zpracování map zamených na pírodní ddictví - Zpracování nominaních dokument a koncepních projekt geopark - Investiní opatení spojená s vytváením infrastruktury spojené s prezentací pírodního ddictví - Vypracování vzorových krajinných plánv oblastech krajinásky velmi cenných nebo antropogenn výrazn narušených na území obce s rozšíenou psobností a s vazbou na územn plánovací dokumentaci a podklady pro komplexní pozemkové úpravy - Píprava a realizace projekt šetrného cestovního ruchu zamených na propagaci opomíjených lokalit, zahrnující speciální tematické mapy a propaganí letáky - Podprné a osvtové materiály pro turisty program prvodcovství v chránných oblastech nebo lokalitách, nap. geoparky, biosférické rezervace - Poádání odborných a populárn nauných pednášek, výstav a dalších akcí, poznávacích a zábavn nauných akcí pro dti i dosplé s využitím audiovizuální techniky, píprava a vydávání osvtových, informaních a propaganích materiál, spolupráce s medii (tisk, rozhlas, TV, film) Vzdlávání a informace - Náklady spojené se zajištním vhodných prostor - Technické zabezpeení náklady spojené s používáním nebo pronájmem informaní techniky a technologie - Výdaje pípravou a poskytnutím informaních materiál - Nákup kanceláských poteb v nezbytné míe - Výdaje spojené s vlastní pípravou vzdlávací akce mzdové a režijní náklady organizátor - Výdaje na odbornou innost lektor - Výdaje spojené se zajištním peklad a tlumoení - Náklady na propagaci vzdlávacích a informaních aktivit - Nákup služeb vzdlávacího subjektu Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob, podnikatel. Subjekty PO, FO. Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví, zájmová sdružení právnických osob Píjemce: Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví, zájmová sdružení právnických osob podnikatelské subjekty FO a PO mající vzdlávání nebo poskytování informací jako pedmt innosti zapsaný v OR. Uživatel: FO a PO se zájmem zahájení nebo rozšíení podnikání nebo psobení na venkov Až 50% náklad pro podnikatelské subjekty, až 90% pro neziskové org. a spolenosti vlastnné z více jak 50% obcemi, 100% pro obce, sdružení obcí a st. podniky, správce povodí a správce vodních tok, org. složky státu Až 50% náklad pro PO a FO, Až 100% pro obce, sdružení obcí, 90 % neziskové organizace s právní subjektivitou, organizaní složky státu. Až 100% náklad.

7 Získávání dovedností, animace, provádní - Nákup vybavení, PC, softwaru - Nákup služeb vzdlávací programy, školení, semináe, propaganí akce a informaní materiály - Zpracování integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregion s inovaními prvky a podkladových przkum a studií jednotlivých oblastí s cílem vyhodnocení potenciálu daného území a jeho využití pro udržitelný hosp., spoleenský a kulturní vývoj, udržení a zvyšování hodnot venkovské pírody, krajiny a kult.ddictví - Realizace integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregion prostednictvím partnerství jiných než mistní akní skupiny obce, sdružení obcí, profesní svazy, apod. - Školení len místních partnerství, zapojených do pípravy, realizace a ízení místní rozvojové strategie - Školení ficilátor - Tvorba vzdlávacích program, zacílených na potebné odborné znalosti a dovednosti, zejména v oblasti zemdlství, lesnictví a vodního hosp., územní plánování a stavebního ádu, pozemkových úprav, živ.prostedí, ochrany pírody a krajiny, pípravy projekt, úetnictví v.školitel a ídících pracovník - Propagace a poskytování informací o oblasti a místní rozvojové strategii (webové stránky, CD a videozáznamy, vydávání a distribuce tiskovin a periodik, poádání seminá a informaních školení) - Semináe pro veejnost o život na venkov a partnerství, bydlení a podnikání Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou, podnikatelské subjekty FO a PO Až 100% náklad. Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek, mobil: ,

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, leden 2007 Zpracováno podle naízení Rady (ES). 1698/2005, o podpoe pro rozvoj venkova z Evropského zemdlského fondu pro rozvoj venkova

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE MZe bro ura_obælka nævrhy.qxp 11.5.2006 14:23 StrÆnka 1 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více