Pedpokládané dotované oblasti pro období Zemdlství a potravináství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství"

Transkript

1 Pedpokládané dotované oblasti pro období Zemdlství a potravináství Na co lze žádat? Žadatel Výše dotace Pozn. Zemdlská prvovýroba rostlinná a živoišná Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže a vel Zemdlský podnikatel Až cca 30 mil. K - výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a Max. 60 % chovatelských zaízení Podnikatelský subjekt, který je - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živoišné výroby z vtšiny vlastnn zemdíl. prvovýrobci ( v pípad mladých - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva Mladý zemdlec (do 40 let) zemdlc ve znevýhodnných Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže oblastech i - investice do techniky a technologií pro živoišnou výrobu oblastech Rostlinná výroba NATURA 2000), - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor Max % - výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur - výstavba a rekonstrukce nezbytných manipulaních ploch (ostatní - technika a technologie pro rostlinnou výrobu, vetn poízení a obnovy závlahových zaízení zemdlci) - stavební a technologické investice do zpracování a využití zámrn pstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové úely, vetn nezbytných manipulaních ploch - technika a technologie pro tvorbu a údržbu krajiny - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemdlských produkt, postup a technologií v rostlinné a živoišné výrob (výdaje jsou hrazeny podnikateli, kteí aplikují výsledky výzkumu a vývoje) Potravináství a výroba krmiv - zpracovatelské technologie, stroje a zaízení jejich modernizace a rekonstrukce - balící zaízení - zaízení na skladování surovin a výrobk - tepelné spotebie ovlivující kvalitu výroby - kontrolní a mící pístroje pro jakost výroby - záznamové a vyhodnocovací pístroje pro HACCP - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemdlských a potravináských produkt, postup a technologií v zemdlsko.potravináské výrob (náklady hradí podnikatelé aplikující výsledky výzkumu a vývoje) - investice ke zlepšování a monitorování kvality krmiv - zavádní technologií souvisejících s dohledatelností vyrobených krmiv - zavádní technologií šetrných k životnímu prostedí Potravináský subjekt podnikající dle zákona.110/1997 Sb., jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % Mimo subjekty zpracovávající produkty rybolovu Registrovaný výrobce krmiv podle zákona 91/1996 Sb., jehož podíl tržby za prodej krmiv ku tržbám za prodej vlastních výrobk je vyšší než 50 % Až 10 mil. K Max. 40 % Lesnictví Zvyšování hospodáské hodnoty lesa - úprava chemismu pd, hnojení, hnojení pi obnov lesa, obnova lesních porost, zajištní lesních porost, zavádní hospodásky vhodnjší devinné skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porost. Lesnická technika - poízení stroj a zaízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodník, meliorací, hrazení bystin, retenních nádrží, zaízení pro turistiku a stroj a zaízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porost a prvotní zpracování díví ekologickými technologiemi. - náklady spojené s vývojem a aplikací nových stroj a zaízení pro výše uvedené innosti. - vytváení a udržení malých provoz, zvýšení podílu zpracování devní suroviny Technické vybavení provozoven - poízení a modernizace technologií (vetn nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zstatkové biomasy pro energetické a jiné úely - vybudování a modernizace malokapacitních venkovských provoz, které budou produkovat výrobky s vtším podílem pidané hodnoty (vetn nehmotných investic) - náklady spojené s vývojem a aplikací nových lesnických FO nebo PO, obec nebo jejich sdružení hospodaící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. V pípad lesnické techniky také vetn subjekt poskytujících služby v lesnických innostech. V pípad podpory technického vybavení provozoven je píjemcem podpory FO nebo PO, podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvtví, které mají mén než 10 zamstnanc a jejichž roní obrat je nižší než 2 mil EUR. V pípad investic do vývoje nových technologií jsou píjemci podpory FO nebo PO podnikající v lesnictví, obec nebo jejich sdružení hospodaících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukr. osob nebo obcí. Až cca 20 mil. K Max. 50 % (60 % v rámci NATURA 2000) Až cca 15 mil. K 60 % náklad projektu malé podniky, % stední podniky Až cca 10 mil. K Max. 60 % malé podniky, % stední podniky

2 produkt, postup a technologií v malokapacitních venkovských provozech lesnické výroby a poízení technologií, které umožní zpracování a využití zstatkové biomasy pro energetické a jiné úely. Lesnická infrastruktura - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíe, vetn souvisejících objekt - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zaízení upravující vodní režim v lesích, vetn souvisejících objekt - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objekt a zaízení sloužících lesnímu hospodáství Rybáství a akvakultura - zpracování ryb Zpracování ryb a marketing výrobk z ryb (výstavba nebo rekonstrukce zpracovatelských zaízení) - stavební výdaje (kompletní vetn související infrastruktury) - technologické výdaje (stroje, zaízení, vybavení) FO nebo PO, obec nebo jejich sdružení, hospodaících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukr. osob nebo obcí. PO a FO - Producentské organizace a subjekty vyrábjící produkty z ryb, mikropodniky Až 20 mil. K 100 % náklad projektu Až cca 6,5 mil.k Max. 50 % Rybáství a akvakultura - chov vodních živoich (akvakultura) Výstavba nové jednotky a/nebo rozšíení a modernizace stávajících jednotek akvakultury - nákup a rekonstrukce movitosti a nemovitosti vetn veškerých souvisejících výdaj na vybavení, ešení odpad apod.. Pidávání hodnoty zemdlským a potravináským produktm - stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemdlských a potravináských produkt, vetn nezbytných manipulaních ploch - investice ke zlepšení a monitorování kvality zemdlských a potravináských produkt - investice spojené s vývojem aplikací nových zemdlských a potravináských produkt, postup a technologií v zemdlsko-potravináské výrob (náklady jsou hrazeny výrobci, kteí aplikují výsledky výzkumu ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na výzkumu) - nákup zaízení pímo souvisejících s finální úpravou, balením a znaením výrobk ve vztahu ke zvyšování kvality vetn technologií souvisejících s dohledatelností produkt Pozemkové úpravy Realizace plán spolených zaízení na základ schváleného návrhu pozemkových úprav - realizace opatení ke zpístupnní pozemk - realizace protierozních opatení pro ochranu pdního fondu - realizace vodohospodáských opatení sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochran území ped záplavami - realizace opatení k ochran a tvorb životního prostedí s zvýšení ekologické stability krajiny Geodetické projekty - zamení území a všech polohopisných prvk a další geodetické práce provádné za úelem zpracování návrhu pozemkových úprav - vytyení nov navržených pozemk na základ schváleného návrhu pozemkových úprav - vymování pozemk na základ 21 zákona. 229/1991 Sb. o úprav vlastnických vztah k pd a jinému zemdlskému majetku Seskupení producent - pizpsobení produkce len seskupení požadavkm trhu - spolené uvádní zboží na trh, vetn jeho pípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odbratelm - stanovení spolených pravidel pro informace o produkci PO a FO jejíž píjmy pocházejí z akvakultury Výrobce potravin nebo surovin urených pro lidskou spotebu dle zákona. 110/1997 Sb. A výrobce krmiv splující definici malého nebo stedního podniku, pop. má mén než 750 zamstnanc nebo obrat do 200mil. Eur. Pozemkové úady PO zaazená SZIF do opatení do konce roku Ne seskupení producent, kteí mají spolený odbyt vybraných výrobk upraven speciálními naízeními Rady ES nebo podléhají regulaci. Až cca 16 mil K. Max. 50 % Až 30 mil. K. Max. 50% náklad projektu Max. 25 % u podnik, na nž se nevztahuje definice malého a st. podniku Až 50 mil. K 100% výdaj Až 5% z roní produkce uvedené na trh, pokud nepesahuje 1 mil. EUR, Až 2,5% z roní produkce uvedené na trh, pokud pesahuje 1 mil. EUR, max.100 tis. EUR

3 Odborné vzdlání a informaní innost Zabezpeení a provádní vzdlávacích a informaních aktivit vetn konzultací a praxe na - zabezpeení výukových prostor a zaízení - technické zabezpeení vetn náklad na pronájem techniky a dodávku technických služeb - pípravu a poskytnutí výukových a informaních materiál - nákup kanceláských poteb v nezbytné míe - vlastní organizaci vzdlávacích a informaních akcí mzdové a režijní náklady organizátor - výdaje na innost odborných lektor (pednášejících) - náklady spojené se zajištním peklad a tlumoení - náklady na propagaci vzdlávacích a informaních aktivit Zahájení innosti mladých zemdlc Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže a vel - výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zaízení - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živoišné výroby - výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže - investice do techniky a technologií pro živoišnou výrobu Rostlinná výroba - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor - výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur - výstavba a rekonstrukce nezbytných manipulaních ploch - technika a technologie pro rostlinnou výrobu, vetn poízení a obnovy závlahových zaízení - stavební a technologické investice do zpracování a využití zámrn pstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové úely, vetn nezbytných manipulaních ploch - technika pro tvorbu a údržbu krajiny - nákup pdy FO nebo PO se vzdláváním v pedmtu innosti Zemdlský podnikatel, který nedosáhl 40 let a zahajuje zemdlskou innost poprvé. Pokud zahajuje zemdlskou innost jako PO, musí tento podnik ídit a podílet se min. 50% na zákl. jmní Spolupráce pi vývoji nových potravináských produkt, postup a technologií - náklady na spolupráci pi vývoji nových produkt, postup a technologií týkajících se pípravných operací, v. Designu, vývoje produktu, postupu nebo technologie a zkoušek a hmotných a/nebo nehmotných investic souvisejících s touto spoluprácí a to ped využitím nov vyvinutých produkt, postup a technologií k obchodním úelm Pedasný ukonení zemdlské innosti - FO, tj.podpora postupiteli zemdlského podniku staršího 55 let Využívání poradenských služeb - píspvek na nákup poradenských a konzultaních služeb, které odpovídají úelu podpory Výrobce potravin nebo surovin urených pro lidskou spotebu dle zákona. 110/1997 Sb. Výrobce krmiv (malý nebo st. podnik, pop. má mén než 750 zamstnanc) dle zákona.91/1996 Sb. Postupitel pouze FO, zemdlský podnikatel (zákon. 85/2004 Sb.), starší 55let, ukoní veškeré podnikání v zemdlství. Min. historie 10let podnikatel v zemdlské výrob, min. 3 roky vlastním jménem v pevádném podniku Nabyvatel - PO nebo FO, zemdlský podnikatel do 40let (do 50 let, pokud podnik pebírá za úelem rozšíení svého), zavazuje se nejmén po dobu 5let podnikat v zemdlství FO zemdlský podnikatel, PO podnikající v zemdlství. FO nebo PO hospodaící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení Až 1mil. K Až 100 % Podpora bude poskytnuta ve 2 splátkách, a to po schválení žádosti a po posouzení realizace podnikatelského zámru do maximální výše 40 tis. EUR za období Min. 200 tis. K, Max. 50% Paušál 75 tis.k K/ha,max. poet je 30ha. Vypláceno ron max. po 15let. Pokud stát vyplácí žadateli dchod, ástka bude o nj zkrácena. Podpora neposkytována žadateli nad 70let. Max. 80% náklad Výdaje, na které mže být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 1500 EUR. Platba za pírodní znevýhodnní v horských oblastech a jiných znevýhodnných oblastech (LFA) - podpora zemdlc hospodaících v horských oblastech, ostatních mén píznivých oblastech a oblastech se specifickými omezeními FO nebo PO provozující zem. innost na vlastní odpovdnost. Hospodaí min. na 1ha zemdlské pdy s kulturou travní porost. Musí s ní vstoupit do opatení. Zaváže se provozovat zem. innost min. na 5let Až 4680 K/ha v horských oblastech, až 3490 K/ha v ostatních oblastech,

4 Podpora zemdlc hospodaících v oblastech NATURA podpora formou vyrovnávacího píspvku zemdlcm, kteí hospodaí v oblastech vymezených jako NATURA 2000 a souasn se nacházejících v 1. zónách NP a CHKO a nemohou tak používat hnojiva. Podpora ekologických zemdlc - náhrada za ekonomické ztráty vzniklé ekologickým systémem hospodaení - podpora na travní porosty, pokud intenzita ekologického chovu býložravc je 0,2-1,5 VDJ/ha - podpora na trvalou kulturu sad, pokud bude provádt odpovídající ez k prosvtlení korun Integrovaná produkce Náhrada za ekonomické ztráty vzniklé integrovaným systémem hospodaení u produkce: - ovoce - vinné révy - zeleniny nejmén v rozsahu min. výmry v LFA pro vstup do opatení. FO nebo PO, hospodaí min. na 1ha zem. pdy s kulturou travní porost. Zaváže se provozovat zem. innost min. na 5let nejmén v rozsahu min. výmry pro vstup do opatení. FO nebo PO provozující zem. innost, obhospodauje min.: 1 ha zem. pdy vedené LZIP, nebo 0,5 ha pdy vedené LZIP,jde-li o pst zeleniny nebo speciálních bylin, nebo 0,25 ha vinic, ovocných sad nebo chmelnic vedených v LZIP Zemdlský podnikatel, vyloueno soubžné pstování ovoce (resp. vinné révy, resp. zeleniny) v systému konvenním a integrovaném. až 3420 K/ha v oblastech se specifickými omezeními K/ha Orná pda: 4620 K/ha Travní porosty: 2650 K/ha Trvalé kultury: K/ha Zelenina a speciální byliny na orné pd: K/ha Ovoce: K/ha Vinná réva: K/ha Zelenina: K/ha Ošetování travních porost Ztráta píjmu ze snížené produkce na travním porostu urené pro produkci krmiv u luk: - Louky základní management - Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky - Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky - Mezofilní a vlhkomilné louky s neposeenými pásy - Hnojené horské a suchomilné louky - Nehnojené horské a suchomilné louky - Horské a suchomilné louky s neposeenými pásy - Trvale podmáené a rašelinné louky - Ptaí lokality na TP hnízdišt bahák - Ptaí lokality na TP hnízdišt Chástla polního Ztráta píjm ze sníženého zatížení pastviny hospodáskými zvíaty u pastvin: - Pastviny základní management - Druhov bohaté pastviny - Suché stepní trávníky a vesovišt Pée o krajinu Ztráta píjmu z produkce na orné pd u management zatravování orné pdy: - Zatravování orné pdy - Zatravování orné pdy kolem vodního toku - Zatravování orné pdy regionální smsí - Zatravování orné pdy regionální smsí podél vodního toku Dodatený náklad na pstování meziplodin Ztráta píjm daná ztrátou produkce z plodin na orné pd urené pro biopásy Zalesování zemdlské pdy První založení lesního porostu na zemdlské pd - jehlinaté - listnaté Pée o založený lesní porost po dobu 5 let od jeho založení, poínaje rokem zalesnní Náhrada za ukonení zemdlské innosti na zalesnném zemdlském pozemku po dobu 15 let od založení lesního porostu, poínaje rokem zalesnní za pedpokladu, že zalesovaný zemdlský pozemek byl ped rozhodnutím odpovdného orgánu o pevedení zemdlské pdy do pozemk urených k plnní funkcí lesa zemdlsky obhospodaován - Orná pda podnikatel v zemdlství FO nebo PO provozující zem. innost, splní mj. toto kriterium: hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 60 kg N.ž/ha hnojí max. 80 kg N.ž/ha FO nebo PO provozující zem. innost Vlastník nebo nájemce zemdlské pdy, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc zemdlské pdy 2230 K/ha 2980 K/ha 3450 K/ha 4005 K/ha 3575 K/ha 3880 K/ha 4480 K/ha K/ha 6000 K/ha 5460 K/ha 3325 K/ha 5035 K/ha 9160 K/ha 8050 K/ha 8770 K/ha K/ha K/ha 3100 K/ha K/ha Max. 70% výdaj, resp. max. 80% v LFA, oblastech NATURA 2000 a oblastech souvisejících s provádním smrnice 2000/60/ES. Údaje v K/ha: 58200,resp.66500

5 - Orná pda nepodnikatel v zemdlství - Ostatní z.p. Založení porost rychle rostoucích devin pro energetické využití Náklady na založení porostu - Produkní porost RRD - Reprodukní porost RRD Lesní porosty na území NATURY 2000 Zachování hosp. souboru lesního porostu z pedchozího produkního cyklu: - Kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodáského využití les Lesní porosty v R Zlepšování druhové skladby lesních porost - Kompenzace újmy vzniklé se snížením hosp. využití les Obnova lesnického potenciálu a podpora spoleenských funkcí les Vlastník nebo nájemce zemdlské pdy, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc zemdlské pdy Soukromý vlastník lesního pozemku, sdružení vlastník lesních pozemk s právní subjektivitou Subjekty (FO a PO v. obcí ) hospodaící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení 77150,resp K/ha/rok 8750 K/ha/rok 4425 K/ha/rok 4425 K/ha/rok Viz pedchozí; 76000, resp , resp K/ha/rok Až 2900 K/ha/rok po 20let - Obnova lesnického potenciálu a zavádní preventivních opatení - Neproduktivní investice v lesích Diverzifikace hospodáství venkova Diverzifikace inností nezemdlské povahy statické zabezpeení) budov,ploch za úelem diverzifikace zemdlských aktivit - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Projektová a technická dokumentace, která je souástí poízení investice Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje statické zabezpeení) budov,ploch - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Marketingové studie Podpora cestovního ruchu statické zabezpeení) malokapacitních ubytovacích zaízení, vetn stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury - Budování koupališ a plováren, rekreaních zaízení v. odpovídajícího zázemí - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení provozoven a dílen, PC a softwaru - Marketingové studie - Výstavba zaízení služeb pší turistiky, cykloturistiky, vodáctví a lyžování - Budování a znaení pších tras, odpoinkových míst, hipostezek, mimo území les - Nákup a výsadba doprovodné zelen Vlastník nebo nájemce pozemku ureného k plnní funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastník nebo nájemc pozemk urených k plnní funkcí lesa FO lenové zemdlského podniku zemdlští podnikatelé, jejich rodinní píslušníci nebo subjekt který spluje podmínky kategorie mikropodniku FO a PO ( i bez historie, v. OSV a sdružení), které splují podmínky mikropodniku Podnikatelské subjekty - FO a PO s oprávnním pro zemdlskou innost, u nezemdlských subjekt pouze pokud innost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii a rovnž neziskové organizace s právní subjektivitou 100% výdaj Až 60% náklad Až 60% náklad Až 60% náklad pro podnikatelské subjekty, až 90% pro neziskové org.

6 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Obnova a rozvoj vesnic statické zabezpeení) budov,ploch (brownfields do 2ha), inženýrských sítí a dále obnova návsí a ulic, chodník, zastávek, osvtlení, oplocení, hiš a sportoviš, laviek, mobiliáe - Budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizaních sítí v. istíren odpadních vod - Nákup budov, stroj, technologie, zaízení, vybavení, PC a softwaru - Rozvody tepla - Výstavba decentralizovaných zaízení pro využití obnovitelných zdroj paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápní nebo výrobu el. energie; kotelny, rozvody tepla i energie, bioplynové stanice (homogenizaní jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladovací nádrž, kogeneraní jednotka, tepelný výmník atd.) - Výstavba zaízení odpadového hospodáství v. nákupu technologických zaízení do hodnoty 10 mil. K a návaznosti na výrobu bioplynu - Budování a obnova místních komunikací, obnova pro vodu propustných komunikací v. píklop a doprovodné zelen - Nákup a výsadba veejné zelen, parkové úpravy v obci a okolí, nákup nezbytné techniky pro údržbu zelen - Revitalizace drobných vodních tok a ploch v obci - Zpracování územn plánovací dokumentace obce - Úpravy pozemk pro výstavbu nových obytných a hosp. objekt Ochrana a rozvoj ddictví venkova - Zpracování studií hodnocení krajinného rázu, související osvtové a propaganí materiály - Píprava doporuených postup šetrného hospodaení pipravených poradci akreditovanými na agro-environmentální a lesnicko-environmentální problematiku a to v.souvisejících náklad, nap. na tematické a propaganí materiály - Zpracování systému plánování krajiny pro konkrétní typ krajiny, pro pípravu politiky mikro nebo mezofylu krajiny v souvislosti s implementací Evropské úmluvy o krajin - Zpracování map zamených na pírodní ddictví - Zpracování nominaních dokument a koncepních projekt geopark - Investiní opatení spojená s vytváením infrastruktury spojené s prezentací pírodního ddictví - Vypracování vzorových krajinných plánv oblastech krajinásky velmi cenných nebo antropogenn výrazn narušených na území obce s rozšíenou psobností a s vazbou na územn plánovací dokumentaci a podklady pro komplexní pozemkové úpravy - Píprava a realizace projekt šetrného cestovního ruchu zamených na propagaci opomíjených lokalit, zahrnující speciální tematické mapy a propaganí letáky - Podprné a osvtové materiály pro turisty program prvodcovství v chránných oblastech nebo lokalitách, nap. geoparky, biosférické rezervace - Poádání odborných a populárn nauných pednášek, výstav a dalších akcí, poznávacích a zábavn nauných akcí pro dti i dosplé s využitím audiovizuální techniky, píprava a vydávání osvtových, informaních a propaganích materiál, spolupráce s medii (tisk, rozhlas, TV, film) Vzdlávání a informace - Náklady spojené se zajištním vhodných prostor - Technické zabezpeení náklady spojené s používáním nebo pronájmem informaní techniky a technologie - Výdaje pípravou a poskytnutím informaních materiál - Nákup kanceláských poteb v nezbytné míe - Výdaje spojené s vlastní pípravou vzdlávací akce mzdové a režijní náklady organizátor - Výdaje na odbornou innost lektor - Výdaje spojené se zajištním peklad a tlumoení - Náklady na propagaci vzdlávacích a informaních aktivit - Nákup služeb vzdlávacího subjektu Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob, podnikatel. Subjekty PO, FO. Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví, zájmová sdružení právnických osob Píjemce: Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou vetn církví, zájmová sdružení právnických osob podnikatelské subjekty FO a PO mající vzdlávání nebo poskytování informací jako pedmt innosti zapsaný v OR. Uživatel: FO a PO se zájmem zahájení nebo rozšíení podnikání nebo psobení na venkov Až 50% náklad pro podnikatelské subjekty, až 90% pro neziskové org. a spolenosti vlastnné z více jak 50% obcemi, 100% pro obce, sdružení obcí a st. podniky, správce povodí a správce vodních tok, org. složky státu Až 50% náklad pro PO a FO, Až 100% pro obce, sdružení obcí, 90 % neziskové organizace s právní subjektivitou, organizaní složky státu. Až 100% náklad.

7 Získávání dovedností, animace, provádní - Nákup vybavení, PC, softwaru - Nákup služeb vzdlávací programy, školení, semináe, propaganí akce a informaní materiály - Zpracování integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregion s inovaními prvky a podkladových przkum a studií jednotlivých oblastí s cílem vyhodnocení potenciálu daného území a jeho využití pro udržitelný hosp., spoleenský a kulturní vývoj, udržení a zvyšování hodnot venkovské pírody, krajiny a kult.ddictví - Realizace integrovaných místních rozvojových strategií venkovských mikroregion prostednictvím partnerství jiných než mistní akní skupiny obce, sdružení obcí, profesní svazy, apod. - Školení len místních partnerství, zapojených do pípravy, realizace a ízení místní rozvojové strategie - Školení ficilátor - Tvorba vzdlávacích program, zacílených na potebné odborné znalosti a dovednosti, zejména v oblasti zemdlství, lesnictví a vodního hosp., územní plánování a stavebního ádu, pozemkových úprav, živ.prostedí, ochrany pírody a krajiny, pípravy projekt, úetnictví v.školitel a ídících pracovník - Propagace a poskytování informací o oblasti a místní rozvojové strategii (webové stránky, CD a videozáznamy, vydávání a distribuce tiskovin a periodik, poádání seminá a informaních školení) - Semináe pro veejnost o život na venkov a partnerství, bydlení a podnikání Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou, podnikatelské subjekty FO a PO Až 100% náklad. Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek, mobil: ,

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

5.1 Přehled os, priorit a opatření. Číslo opatření podle Osa

5.1 Přehled os, priorit a opatření. Číslo opatření podle Osa 5 INFORMACE O OSÁCH A OPATŘENÍCH NAVRHOVANÝCH PRO KAŽDOU OSU A JEJICH POPIS, VČETNĚ KONKRÉTNÍCH OVĚŘITELNÝCH CÍLŮ A UKAZATELŮ, KTERÉ UMOŽŇUJÍ MĚŘIT POKROK, ÚČINNOST A ÚČELNOST PROGRAMU 5.1 Přehled os,

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011 Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Žlutice, 11. 10. 2011 Oblast podpory: Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Finanční nástroje k zajištění opatření v krajině pro období 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Finanční nástroje k zajištění opatření v krajině pro období 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Finanční nástroje k zajištění opatření v krajině pro období 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Sekce ochrany přírody a krajiny, odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Opatření/dotace Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) SAPS 25.4. 10.6. 15.11. 15.1. TOP-UP 25.4. 10.6. 8.12. 15.2. LFA 25.4.

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Definice mladého zemědělce: Věk žadatele 18 až 40 let Minimální zemědělská kvalifikace. Žadatel má možnost

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková Zaměření opatření rozvoj venkovské ekonomiky směrem k cestovnímu ruchu využití potenciálu zemědělských

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více