B 4.07 Operační plán. Radiační havárie. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B 4.07 Operační plán. Radiační havárie. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města"

Transkript

1 B 4.07 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Radiační havárie 1

2 1. Stručný popis krizové situace (dále jen KS ) a možnosti jejího výskytu Příčiny vzniku a trvání KS Scénář vývoje KS Popis skutečností indikujících, že může vzniknout KS Popis skutečností indikujících, že bezprostředně hrozí vznik KS Popis skutečností indikujících, že vzniklá situace je krizová Popis skutečností (činitelů) urychlujících průběh, popřípadě zesilujících dopady KS Popis skutečností provázejících, že KS probíhá (trvá), popřípadě se jí nedaří stabilizovat a vyřešit Popis skutečností indikujících, že vzniklá situace přestává být krizová Výčet sekundárních KS, které mohou vzniknout jako důsledek vzniku popisované KS Dopady KS Dopady na životy a poškození zdraví osob Zničení nebo poškození majetku Poškození životního prostředí Mezinárodní dopady Dopady na území ORP a kraje Bezpečnostní dopady Ekonomické dopady Sociální dopady Dopady na kritickou infrastrukturu potřebnou pro zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu ve správním území při KS Jiné dopady Podmínky (předpoklady) pro řešení KS Právní podmínky Mezinárodní podmínky a vazby Vnitrostátní podmínky Bezpečnostní podmínky Ekonomické podmínky Technické podmínky Přírodní podmínky Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické infrastruktury Omezení (překážky) pro řešení KS Právní omezení

3 4.2. Mezinárodní omezení Vnitrostátní omezení Bezpečnostní omezení Ekonomické omezení Technická omezení Přírodní omezení Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické infrastruktury Jiná omezení Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS Požadovaný cílový stav a těžiště činnosti Preventivní opatření Odpovědnost za řešení KS Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsoby varování Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS Požadavky na mimořádné síly a prostředky Požadavky na mimořádné zdroje Podklady pro vypracování operačního plánu Odborné údaje Technické údaje Organizační údaje Identifikační údaje o zpracovateli operačního plánu Zpracovatel operačního plánu Subjekty, které poskytly součinnost Fyzické osoby Podpisová doložka List aktualizace

4 Seznam příloh: Příloha č. 1 Typové postupy Příloha č. 2 Požadavky SaP 4

5 Seznam zkratek Zkratka AČR ČR MV-GŘ HZS IZS CHKO SÚJB RMS KS KŠ MO MZe MŽP OPIS HZS ORP VZ SaP SSHR SHR Síť TLD ÚKŠ LHS ZVZ Plné znění Armáda České republiky Česká republika Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru Integrovaný záchranný systém Chráněná krajinná oblast Státní úřad pro jadernou bezpečnost Radiační monitorovací síť Krizová situace Krizový štáb Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Obec s rozšířenou působností Velitel zásahu Síly a prostředky Správa státních hmotných rezerv Státní hmotné rezervy Síť termoluminiscenčních dozimetrů Ústřední krizový štáb Letecká hasičská služba Záchranná výcviková základna 5

6 1. Stručný popis krizové situace (dále jen KS ) a možnosti jejího výskytu Vznik krizové situace nastane po radiační havárii. Radiační havárie je podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, radiační nehodou, tj. událostí, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob a jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. (Pozn.: nejedná se tedy o případ použití zbraní hromadného ničení [dále jen ZHN]). V souladu s touto definicí s příslušným ustanovením nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, se plánují a připravují neodkladná ochranná opatření pro ta jaderná zařízení, kde je stanovena zóna havarijního plánování (dále jen ZHP), tzn. pro události na těchto zařízeních, jejichž pravděpodobnost vzniku je větší nebo rovna 10-7 rok a jejichž důsledky vyžadují provedení neodkladných opatření na ochranu obyvatelstva. Na území České republiky se toto týká pouze jaderných elektráren Temelín a Dukovany (dále jen jaderně energetické zařízení - JEZ), které mají na základě zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovenou ZHP. U ostatních jaderných zařízení na území ČR se na základě provedených příslušných rozborů ZHP nestanovila. S ohledem na možné dopady je však třeba uvažovat i vznik krizové situace - radiační havárie v důsledku havárie jaderného zařízení v zahraničí. Nelze vyloučit, že v důsledku úniku radioaktivních látek do životního prostředí dojde, v závislosti na rozsahu a průběhu radiační havárie, k ozáření osob a kontaminaci části, příp. celého území ČR tedy i na území určené obce. Přímé ozáření osob (pronikavá radiace) z důvodů havárie jaderného zařízení na území určené obce Ostrov se nepředpokládá. Nejbližší jaderné zařízení na území ČR se nachází v jihočeském kraji a je to Jaderná elektrárna Temelín. Mimo území ČR se nachází nejbližší jaderné zařízení v SRN a jsou to JE Niederaibach cca 130 km od hranic kraje, JE Grafenrheinfeld cca 160 km od hranic kraje a Gundremmingen cca 230 km od hranic kraje. 6

7 Obr. 1 Rozmístění Jaderných zařízení Zdroj: ArcWiev Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) zajišťuje pomocí celostátní radiační monitorovací sítě (dále jen RMS) a na základě hodnocení radiační situace podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie (dále jen ochranná opatření ) Na území Karlovarského kraje nejsou žádné prostředky pro monitorování radiační situace v době míru kromě prostředků SÚJB. HZS KK pro potřeby rozšíření monitoringu území a zabezpečení jednotek HZS disponuje přístroji pro měření radiační situace typu DC-3. Těmito přístroji jsou vybaveny všechny jednotky HZS Karlovarského kraje a také jednotka SDH Ostrov. 7

8 Obr. 2: Teritoriální síť TLD monitorovací místa Zdroj: Na základě těchto podkladů SÚJB připraví doporučení k realizaci, příp. odvolání ochranných opatření a tato doporučení předává představiteli postiženého území příslušným státním a samosprávným orgánům, jako: - neodkladná ochranná opatření, tj. ukrytí, jódová profylaxe a evakuace, se v rámci Vnějších havarijních plánů JEZ připravují v ZHP pro případ radiační havárie vzniklé v ČR, - následná ochranná opatření, tj. zejména regulace požívání radionuklidy kontaminovaných potravin a vody a regulace používání radionuklidy kontaminovaných krmiv, je třeba plánovat a připravovat pro celé území ČR nebo pro jeho postiženou část, a to pro případ vzniku radiační havárie jak na území ČR, tak v zahraničí Příčiny vzniku a trvání KS Příčiny vzniku radiační havárie jsou detailně analyzovány v příslušných materiálech vypracovaných ČEZ, a.s., a sumárně lze shrnout, že se může jednat o narušení integrity ochranných bariér a o následný únik radionuklidů a ionizujícího záření do životního prostředí, mimo areál JEZ. Na území určené obce a se nepředpokládá. Obdobně mají provedenou analýzu možných příčin vzniku radiační havárie držitelé povolení k provozu JEZ v zahraničí. Radiační havárie může trvat několik hodin, ale i několik dní v závislosti na rozsahu poškození JEZ, množství a složení uvolněných radionuklidů do životního prostředí a na úspěšnosti realizace prováděných opatření. Velmi důležitou roli hrají i povětrnostní 8

9 podmínky, a to nejprve v lokalitě ZHP, ale následně i v oblastech, nad které se šíří vzduch kontaminovaný radionuklidy. Na území určené obce se nachází jedno úložiště jaderného odpadu, které je naskladněné a neprovádí se v něm žádná manipulace s tímto odpadem. K eventuálnímu vzniku jaderné havárie může dojít pouze při přepravě jaderného materiálu přes území určené obce nebo Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že dle havarijního plánu úložiště Bratrství je jakákoliv předpokládaná MU zařazena jen do 1. a 2. stupně poplachu IZS, nevztahují se opatření z tohoto havarijního plánu na KPK Scénář vývoje KS Popis skutečností indikujících, že může vzniknout KS Popis skutečností indikujících možnost vzniku takové situace, jejímž důsledkem může být radiační havárie, je uveden v příslušné dokumentaci provozovatele JEZ (např. ve vnitřním havarijním plánu). Pro potřeby tohoto plánu je provedeno následující dělení příčin vzniku radiační havárie - radiační havárie může vzniknout buď z vnitřních příčin (např. tzv. technologické příčiny), anebo z vnějších příčin (např. teroristická hrozba). - vnitřní příčiny vznik na území ČR: držitel povolení k provozu JEZ je podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen vypracovat tzv. vnitřní havarijní plán (dále jen VniHP); součástí tohoto VniHP je i analýza v úvahu připadajících příčin pro vznik mimořádných událostí, včetně případné radiační havárie, na jím provozovaném JEZ; následně je tento držitel povolení povinen o vzniku mimořádné události s podezřením na únik radionuklidů a ionizujícího záření nebo o vzniku radiační havárie informovat SÚJB, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady (dále KÚ) nacházející se v ZHP. - vnitřní příčiny vznik mimo území ČR: obdobně mají zpracovány VniHP i provozovatelé JEZ v zahraničí; o vzniku takovéto radiační havárie bude ČR informována cestou Styčného místa ČR, jako jediného kompetentního orgánu v republice oprávněného přijímat a předávat informace o radiační havárii (NCA D/A), buď v souladu s příslušnou mezinárodní úmluvou prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen MAAE) a/nebo na základě příslušné bilaterální smlouvy přímo ze sousedního státu; informace ČR bude také mít na základě vlastního monitorování radiační situace. ČR může také být informována o vzniku radiační havárie mimo území ČR cestou OPIS MV-GŘ HZS ČR jako Národního bodu varování (NWP). - vnější příčiny (teroristický útok) vznik na i mimo území ČR nelze předem popsat indikující skutečnosti; informování bude zajištěno buď přímo z JEZ nebo na základě monitorování radiační situace prováděného nepřetržitě na území ČR. V případě vzniku mimo území ČR budou fungovat stejné mezinárodní informační kanály a stejné monitorování radiační situace, jak je popsáno výše Popis skutečností indikujících, že bezprostředně hrozí vznik KS - hrozící nebo nastalý únik radionuklidů nebo ionizujícího záření do životního prostředí. - únik radioaktivních látek do životního prostředí, - radiační situace indikující nutnost přijmout neodkladná ochranná opatření. 9

10 - nesnadné opětovné získání kontroly nad zdrojem ionizujícího záření a opětovné zajištění jaderné bezpečnosti, tj. zajištění stavu a schopnosti JEZ a osob obsluhujících JEZ zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod, Popis skutečností indikujících, že vzniklá situace je krizová - pokračující únik radioaktivních látek do životního prostředí, - radiační situace indikující nutnost přijmout ochranná opatření, - náhlé změny povětrnostních podmínek Popis skutečností (činitelů) urychlujících průběh, popřípadě zesilujících dopady KS - nesnadné opětovné tzv. získání kontroly nad zdrojem ionizujícího záření a opětovné zajištění jaderné bezpečnosti, - pokračující únik radionuklidů a ionizujícího záření do životního prostředí, - radiační situace indikující nutnost přijmout ochranná opatření, - náhlé změny povětrnostních podmínek Popis skutečností provázejících, že KS probíhá (trvá), popřípadě se jí nedaří stabilizovat a vyřešit - nesnadné opětovné tzv. získání kontroly nad zdrojem ionizujícího záření a opětovné zajištění jaderné bezpečnosti, - pokračující únik radionuklidů a ionizujícího záření do životního prostředí, - radiační situace indikující nutnost přijmout neodkladná ochranná opatření Popis skutečností indikujících, že vzniklá situace přestává být krizová - opětovné získání kontroly nad zdrojem ionizujícího záření a opětovné zajištění jaderné bezpečnosti, - zastavení úniku radioaktivních látek do životního prostředí, - radiační situace indikující možnost odvolat ochranná opatření Výčet sekundárních KS, které mohou vzniknout jako důsledek vzniku popisované KS - Znečištěné vody, ovzduší a přírodního prostředí (KS 11) - narušení dodávek el. energie (KS 14) - narušení dodávek potravin (KS 15) - narušení dodávek pitné vody (KS 16) - migrační vlny velkého rozsahu (KS 21) - hromadné postižení osob mimo epidemie (KS 22) 2. Dopady KS Dopady radiační havárie se mohou lišit v závislosti na místě jejího vzniku a na celkovém množství, složení, energii a mechanismu šíření radionuklidů v životním prostředí. Tyto dopady jsou pro případ radiační havárie vzniklé v JEZ z vnitřních příčin na území ČR a pro ZHP analyzovány ve VněHP. 10

11 2.1. Dopady na životy a poškození zdraví osob Při radiační havárii lze očekávat ozáření osob a následné poškození jejich zdraví z důvodu: - zevního ozáření z poškozeného zdroje, - zevního ozáření z radioaktivního mraku, - zevního ozáření z depozitu radioaktivních látek na povrchu terénu po průchodu radioaktivního mraku, - zevního ozáření z kontaminace na povrchu těla a oděvu, - vnitřního ozáření po vdechnutí radioaktivních látek obsažených ve vzduchu, - vnitřního ozáření z požití potravy a vody kontaminované radioaktivními látkami Zničení nebo poškození majetku V případě radiační havárie vzniklé jak na území ČR nebo mimo něj, může být v závislosti na jejím rozsahu a průběhu kontaminací uniklých radionuklidů znehodnocen i majetek na území kraje, příp. může být omezeno nebo zakázáno jeho využití do doby provedení dekontaminace Poškození životního prostředí V případě radiační havárie vzniklé jak na území ČR, tak mimo ně může být v závislosti na jejím rozsahu a průběhu poškozeno životní prostředí ve vytyčených prostorech (v zasažených oblastech) Mezinárodní dopady V případě radiační havárie vzniklé jak na, tak mimo území ČR může dojít v závislosti na jejím rozsahu a průběhu k narušení, příp. omezení, některých činností mezinárodních politických a mocenských organizací a našich vztahů k těmto organizacím, státům a jiným zahraničním subjektům. V tomto případě se však uplatňují úmluvy MAAE, a to zejména Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody, Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační havárie a smlouvy o jaderných škodách (Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy). Povinností států, které tyto úmluvy ratifikovaly, je včas varovat ty státy, které by mohly být radiační havárií ohroženy a na vyžádání poskytnout příslušnou pomoc. V případě druhé úmluvy je navíc právem země účastnící se této úmluvy vyžádat si prostřednictvím MAAE příslušnou pomoc. Dále se na mezinárodní úrovni postupuje v souladu s uzavřenými dvoustrannými dohodami mezi ČR a některými (zejména okolními) státy o vzájemném vyrozumívání a pomoci v případě vzniku radiační havárie Dopady na území ORP a kraje Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá vznik této krizové situace na území ORP, nelze hodnotit její dopady na území ORP a kraje Bezpečnostní dopady Kromě migrační vlny se nepředpokládá narušení bezpečnosti. 11

12 2.7. Ekonomické dopady V případě radiační havárie vzniklé na území ČR může dojít v závislosti na jejím rozsahu a průběhu k narušení ekonomiky a ekonomickým ztrátám zejména v ZHP a na území celé ČR k narušení energetické sítě dlouhodobým výpadkem významného zdroje dodávek elektrického proudu. V případě radiační havárie vzniklé jak na území ČR, tak mimo ně mohou být zasaženy kontaminací určitých oblastí, zásob a provozů systémy zásobování potravinami, krmivy a dodávka vody Sociální dopady V případě radiační havárie vzniklé na území ČR lze v ZHP předpokládat sociální dopady po přijetí ochranných opatření (zejména po ukrytí nebo evakuaci obyvatelstva; u omezeného počtu obyvatel nelze vyloučit ani přesídlení z nejvíce kontaminovaných oblastí v okolí JEZ). U některých profesí je nutné uvažovat i o dočasné ztrátě zaměstnání. Dá se předpokládat, že dojde k částečné migraci obyvatel ze ZHP. Lze očekávat, že se v zasažené oblasti zvýší finanční požadavky na zdravotnictví a sociální dávky. Na ostatním území ČR lze předpokládat sociální dopady v důsledku narušení dodávek elektřiny a v důsledků možného zavedení systému regulace zásobování potravinami, krmivy a pitnou vodou. V případě vzniku radiační havárie mimo území ČR lze očekávat jisté sociální dopady s ohledem na možnou regulaci zásobování potravinami, krmivy a pitnou vodou nebo na možný zákaz jejich spotřeby a s ohledem na omezený vstup na území jiného státu Dopady na kritickou infrastrukturu potřebnou pro zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu v kraji při KS Radiační havárie může mít v závislosti na rozsahu a průběhu v zásadě vliv na všech devět oblastí uvedených v tabulce v bodě 3.8. s tím, že pozornost je třeba věnovat podle míry ohrožení především: - nouzovým službám (záchranné a likvidační práce), - systému zásobování potravinami (veřejné služby), - systému dodávky vody, - systému dodávky elektřiny, - systému dodávky krmiv, Způsob jak se radiační havárie dotkne jednotlivých oblastí: - Nouzové služby se musí podílet na organizaci, řízení a zavádění ochranných opatření zejména na řízení evakuace, zajištění uzávěr na hranicích ZHP, na státních hranicích, na monitorování a hodnocení situace, na zřízení a zajištění provozu dekontaminačních středisek, specializované lékařské péče. Nemalou roli budou mít nouzové služby při likvidačních pracích po skončení úniku radionuklidů (dekontaminační práce všeho typu, monitorování). - Systémy zásobování potravinami, krmivy a dodávka vody mohou být zasaženy kontaminací určitých oblastí, zásob, provozů. Lze očekávat regulaci potravních řetězců a kontrolu distribuce potravin, krmiv a vody (včetně přes-hraničních transferů). - Systém dodávky elektřiny může být zasažen dlouhodobým výpadkem silného zdroje (pravděpodobnost kontaminace pracovišť, či ozáření osob nebude jiná než u 12

13 jiných oblastí bude řešena na základě výsledků monitorování v souladu s územními havarijními plány) Jiné dopady Při vzniku radiační havárie lze očekávat, že nejdříve v ZHP a později i na celém území ČR může být několikadenní okamžitý nedostatek základních potravin včetně balené pitné vody, neboť lze předpokládat nákupní horečku. Je potřeba počítat se vznikem paniky u části obyvatelstva v ZHP a s jejím důsledkem nekontrolovanou evakuací osob. Lze očekávat vyšší nápor na zdravotní střediska na s požadavkem preventivní kontroly zdravotního stavu. Je také pravděpodobné, že v některých oblastech bude docházet k přetížení dalších služeb, např. dopravy, bankovnictví, hygienických stanic atd. Je třeba počítat s tím, že po výzvě k ukrytí osob nebudou moci obyvatelé postiženého území jít do zaměstnání a v důsledku toho může v některých úřadech, výrobních závodech, školách a jiných zařízení dojít k přechodnému přerušení provozu. 3. Podmínky (předpoklady) pro řešení KS 3.1. Právní podmínky Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému Vyhláška MV č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů k ochraně obyvatelstva Nařízení vlády č.11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování Nařízení vlády č. 462/2001 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon) 3.2. Mezinárodní podmínky a vazby Na mezinárodní úrovni se uplatňují zejména úmluvy MAAE a to zejména Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační havárie. Povinností států, které tyto úmluvy ratifikovaly, je včas varovat ty 13

14 státy, které by mohly být radiační havárií ohroženy a na vyžádání poskytnout předem dohodnuté prostředky pro posouzení a likvidaci následků. V případě druhé úmluvy je navíc právem země účastnící se této úmluvy vyžádat si prostřednictvím MAAE příslušnou pomoc. Dále se na mezinárodní úrovni postupuje v souladu s uzavřenými dvoustrannými dohodami mezi ČR a některými (zejména okolními) státy o vzájemném vyrozumívání a pomoci v případě vzniku radiační havárie a v souladu s příslušnými předpisy EU. V návaznosti na výše uvedené mezinárodní úmluvy jsou v členských zemích zřízena tzv. styčná místa a národní body varování. Výkon funkce Styčného místa ČR pro příjem a předávání informací o vzniku nebo podezření na vznik mimořádné události důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany zajišťuje SÚJB; záložní spojení zajišťuje OPIS GŘ HZS ČR. Výkon funkce Národního bodu varování ČR zajišťuje OPIS GŘ HZS ČR Vnitrostátní podmínky Obecně se jedná o splnění podmínek k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona 240/2000 Sb. - 3, 4, 10, 25, 26, 35, 37 a o uzavření smluv mezi IZS a právnickými nebo fyzickými osobami o výpomoci. Vyhlášení krizového stavu zprostředkovává OPIS GŘ HZS ČR a zajištění vnitřní bezpečnosti má na starosti Policie ČR Bezpečnostní podmínky Využití stávajících sil bezpečnostních složek s možností výpomoci z jiných krajů nezasažených touto KS Ekonomické podmínky V této KS se nepředpokládá enormní nárůst potřeb po finančním zajištění Technické podmínky Tato krizová situace je po technické stránce zajištěna. Nepředpokládá se využívání prostředků ze SSHR Přírodní podmínky Viz informační část HPK 3.8. Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické infrastruktury V případě radiační havárie mimo ZHP nedojde k přímému ohrožení základních funkcí státu, ale jen k zavedení regulačních opatření. Za této situace bude především nutné posílení policie v ohrožených oblastech a zajištění dodávek nezávadných potravin, krmiv a vody. 4. Omezení (překážky) pro řešení KS V současné době nejsou známa žádná mezinárodní nebo právní omezení, neboť současná legislativa umožňuje řešení krizové situace. Z hlediska vnitrostátního by mohlo dojít k nezbytnému omezení rozsahu základních funkcí státu. 14

15 4.1. Právní omezení Pozdní vyhlášení krizového stavu Mezinárodní omezení Neřešení a nebo neoznámení vzniklé radiační havárie Vnitrostátní omezení Nerespektování doporučených opatření nebo jejich podcenění z hlediska personálního a materiálního zabezpečení, 4.4. Bezpečnostní omezení Nerozpracovává se Ekonomické omezení Nebude se řešit Technická omezení Nebude se řešit Přírodní omezení Nebude se řešit Omezení nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a tzv. kritické infrastruktury Nezabezpečení základních funkcí státu v uzavřených obcích, neinformovanost obyvatelstva o nezbytném přerušení (omezení) základních služeb nebo o způsobu jejich náhradního řešení Jiná omezení Nedůsledné zabezpečení pořádkové služby k potlačení možného vzniku kriminality a zabezpečení respektování nařízených opatření. 5. Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS 5.1. Požadovaný cílový stav a těžiště činnosti Při vzniku radiační havárie mimo území kraje: - monitorování radiační situace, - zpracování podkladů pro ochranná opatření, předání doporučení k jejich realizaci, - rozhodnutí o realizaci ochranných opatření a jejich zavedení. 15

16 5.2. Preventivní opatření Jsou nerealizovatelná, vzhledem k tomu, že v našem kraji se nenachází zdroj radiační havárie Odpovědnost za řešení KS - SÚJB monitorování radiační situace, příprava podkladů pro vydání doporučení k realizaci/odvolání ochranných opatření, jejich vydání a předání představiteli postiženého území, - premiér/vláda ČR - rozhodnutí o realizaci/odvolání ochranných opatření a jejich zavedení/odvolání, - MV-HZS ČR záchranné a likvidační práce, podíl na činnosti radiační monitorovací sítě (RMS), - MV-Policie ČR zajištění vnitřního pořádku a podíl na činnosti RMS, - Ministerstvo financí podíl na činnosti RMS, - Ministerstvo obrany - podíl na činnosti RMS, podíl na záchranných a likvidačních pracích, posílení Policie ČR vojáky AČR k plnění úkolů v oblasti zajištění vnitřního pořádku, - Ministerstvo zemědělství podíl na činnosti RMS, - Ministerstvo životního prostředí podíl na činnosti RMS. - Ministerstvo zdravotnictví poskytování speciální lékařské pomoci ozářeným osobám. - hejtman/krajský úřad ( případně v návaznosti starosta obce/ obecní úřad s rozšířenou působností) rozhodnutí o realizaci/odvolání ochranných opatření a jejich zavedení/odvolání, 5.4. Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsoby varování SÚJB: 1. Řídí činnost RMS. 2. Zajišťuje pomocí RMS a na základě hodnocení radiační situace podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie. 3. Zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radiační situaci. Podrobnosti k funkci a organizaci RMS jsou uvedeny ve vyhlášce č. 319/2002 Sb. Vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsob varování: MV-HZS ČR zabezpečuje systém varování obyvatelstva a stanoví způsob informování fyzických a právnických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu a době jejich provedení Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS Příloha č. 1 OP soubor Formulář TP SÚJB - průběžný monitoring radiační situace, - vyhodnocení radiační situace a) dopad na obyvatelstvo, b)dopad na životní prostředí, 16

17 c)prognóza dalšího vývoje radiační situace, - příprava a předání doporučení k realizaci ochranných opatření, - možnost vyžádání pomoci (pro ČR) z MAAE a z okolních států na základě mezinárodní Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační havárie a na základě uzavřených bilaterálních smluv, - průběžné informování MAAE a okolních států o vývoji radiační situace. Starosta - aktivace KŠ - realizace ochranných opatření podle návrhů KŠ SÚJB (možná i ukrytí mimo ZHPzáleží na povětrnostních podmínkách). MV-HZS ČR - záchranné a likvidační práce, - evakuace, - dekontaminace - podíl na činnosti RMS. MV-Policie ČR - zajištění vnitřního pořádku, Ministerstvo financí - podíl na činnosti RMS, Ministerstvo obrany - podíl na činnosti RMS, podíl na záchranných a likvidačních pracích, posílení Policie ČR vojáky AČR k plnění úkolů v oblasti zajištění vnitřního pořádku, Ministerstvo zemědělství - podíl na činnost RMS, Ministerstvo životního prostředí - podíl na činnost RMS, Ministerstvo zdravotnictví - poskytování speciální lékařské pomoci ozářeným osobám. SÚJB předpokládá pomoc IZS pro realizaci monitorování radiační situace (zejména letecké a mobilní skupiny). V případě vyhlášení KS mimo ZHP bude řešeno nasazení sil a prostředků v rámci IZS dle zákona č. 239/2000, Sb Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS Příloha č. 1 OP soubor Formulář TP Popis očekávaného chování a reakcí obyvatelstva, podnikatelských aj. subjektů ohrožených KS: - obyvatelstvo, podnikatelské a jiné subjekty se v případě vzniku jakékoliv radiační havárie budou řídit pokyny starosty. Předpokládá se jako jediné v úvahu připadající neodkladné opatření na ochranu obyvatelstva ukrytí (v závislosti na povětrnostních podmínkách) a hlavně se bude jednat o následná ochranná opatření regulaci potravin, vody a krmiv. Hejtman kraje po vzniku KS přijme opatření na ochranu obyvatelstva také podle havarijního plánu kraje Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS Příloha č. 1 OP soubor Formulář TP Vycházení z dokumentace vypracované ČEZ a.s. a SÚJB 17

18 5.8. Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS Příloha č. 1 OP soubor Formulář TP Po poklesu dávkového příkonu na přípustnou hodnotu realizovat především následující opatření: - dokončení všech postupů a opatření realizovaných při řešení KS - postupné odvolání režimových opatření - hygienická očista osob nalézajících se v ZP - dekontaminace materiálu (prostředků individuální ochrany, nářadí, strojů, zařízení a techniky), budov, komunikací a všech kontaminovaných povrchů - asanace území - postupný návrat evakuovaných osob a zavedení běžného režimu 5.9. Požadavky na mimořádné síly a prostředky Nepředpokládají se Požadavky na mimořádné zdroje Příloha č. 2 OP soubor Formulář požad. SaP SÚJB - předpokládá zajištění průjezdu pro mobilní skupiny a přednostní zajištění spojení, zejména přenosu dat z RMS. Požadavky na mimořádné zdroje budou případně řešeny v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., a na základě uzavřených dvoustranných smluv IZS. ***Neodkladná ochranná opatření: - Varování obyvatelstva je souhrn opatření zabezpečujících včasné informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí. - Individuální ochrana osob slouží k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla osob před účinky radionuklidů. - Ukrytí velmi účinné v časné fázi radiační havárie. Účinnost závisí na typu dostupných budov jejich poloze vůči havarovanému jadernému zařízení. Odvrácená dávka může vzrůst až desetinásobně, je-li využito sklepních prostor. Po průchodu radioaktivního mraku může ukrytí pokračovat jako dlouhodobější opatření pro odvrácení dávky ze zevního ozáření způsobené radionuklidy deponovanými na povrchu terénu. - Jódová profylaxe je namířena proti působení radioaktivního jódu ve štítné žláze člověka. Stabilní jodid draselný (KI) blokuje ukládání radiojódu do štítné žlázy. Podání mg KI poskytuje téměř 100% ochranu, uskuteční-li se 1 až 6 hodin před očekávanou dobou příjmu radionuklidu. Podávání tablet KI se předpokládá při úniku radioaktivních látek způsobujících významnou kontaminaci území. - Evakuace znamená neodkladné dočasné vyvedení osob ze zasažené oblasti. Cílem je zabránit vážným deterministickým účinkům a vysokému riziku 18

19 stochastických účinků. Evakuace je nejúčinnější, je-li provedena jako preventivní opatření tzn. před začátkem úniku radionuklidů do životního prostředí. - Dekontaminace je postup, při němž se odstraňují radioaktivní látky z povrchu těla osob, zvířat, použitých prostředků, objektů a terénu. Následná ochranná opatření: - Regulace distribuce a požívání radionuklidy kontaminovaných potravin a vody k regulaci distribuce a požívání potravin a vody znečištěných radionuklidy jsou úrovně stanovené ve vyhl. č. 307/2002 Sb. Jejich hodnoty jsou závislé na druhu potraviny a na radionuklidech způsobujících kontaminaci. - Regulace distribuce a používání radionuklidy kontaminovaných krmiv - k regulaci distribuce a používání krmiv znečištěných radionuklidy jsou úrovně stanovené ve vyhl. č. 307/2002 Sb. - Dočasné přesídlení - organizované vystěhování obyvatelstva na delší, ale časově omezené období. Optimalizovaná úroveň pro zahájení a ukončení dočasného přesídlení je 30 msv za měsíc resp. 10 msv za měsíc. - Trvalé přesídlení úplné vystěhování lidí z postižené oblasti bez toho, že by se očekával jejich návrat dříve než za několik let. Zásahová úroveň pro trvalé přesídlení je 1 Sv celoživotní neodvratitelné dávky nebo kumulovaná dávka 10 msv za měsíc přetrvávající po období jednoho až dvou let. 6. Podklady pro vypracování operačního plánu 6.1. Odborné údaje Informační podpora pro řešení krizové situace (odkazy, diskety, programy), Pro vyhodnocení radiační situace a zpracování prognózy vývoje radiační situace disponuje SÚJB následujícími softwarovými aplikacemi: - IS RMS - este ETE - este EDU - RTARC - RODOS - InterRAS - PC Cosyma Tyto programy jsou připraveny k použití při práci KŠ SÚJB Technické údaje Související vazby na havarijní a krizové plány: - vnitřní havarijní plán EDU, - vnitřní havarijní plán ETE, - vnější havarijní plán zóny havarijního plánování EDU, - vnější havarijní plán zóny havarijního plánování ETE, - krizové plány krajů v ZHP, - krizový plán MV - GŘ HZS ČR, - poplachový plán IZS ČR, - krizový plán SÚJB. 19

20 6.3. Organizační údaje Kontaktní spojení na rozhodující složky (ale i na odborníky) schopné poskytnout pomoc k řešení krizové situace 1. Krizový štáb SÚJB: Styčné místo ČR tel: fax: Záložní spojení: OPIS MV-GŘ HZS ČR tel: fax: krizový tel: Informační a situační centrum MV tel: fax: krizový tel: Operační oddělení Policejního prezidia ČR tel: fax: krizový tel: Identifikační údaje o zpracovateli operačního plánu 7.1. Zpracovatel operačního plánu Název Adresa Telefon Klínovecká 1204, Městský úřad Ostrov Ostrov 7.2. Subjekty, které poskytly součinnost Název Adresa Telefon HZS Karlovarského kraje Závodní 205, Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 205, Karlovy Vary

21 7.3. Fyzické osoby Jméno a příjmení Adresa Telefon HZS Karlovarského kraje Ing. František Pelíšek Závodní 205, K.V kvk.cz Ing. Václav Ryšlavý Bc. Zdeněk Koco Drahoslava Hnízdová Zuzana Košťálová Ladislav Jurek HZS Karlovarského kraje Závodní 205, K.V HZS Karlovarského kraje Závodní 205, K.V HZS Karlovarského kraje Závodní 205, K.V HZS Karlovarského kraje Závodní 205, K.V s-kvk.cz Městský úřad Ostrov, Klínovecká 1204, strov Podpisová doložka Ing. Jan Bureš 21

22 8. List aktualizace Aktualiza ce číslo Strana číslo Druh změny textu Platnost (upřesnění, rozšíření, (datum) zrušení) 1 22 stran Aktualizace dle pokynů HZS KK od Provedl / podpis Ladislav Jurek 22

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Hasičský záchranný sbor Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.:HSKV-857/PCNP-2008 Karlovy Vary, 9. června 2008 Počet listů: 13 Přílohy:1/3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013 POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě

Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě Březen 2014 1/98 Úvod Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě byla vypracována na základě požadavku Mezinárodní

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Ing. Korabík Michal, RNDr. Leopold Orság Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, e-mail: vakvs@vakvs.cz 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY C4 EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO č. situace str. 1 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE 1 2 ZABEZPEČENÍ EVAKUACE 2 3 DRUHY EVAKUACE 3 4 ROZSAH EVAKUAČNÍCH OPATŘENÍ 4 5 ORGÁNY PRO ŘÍZENÍ EVAKUACE 5 6 ČINNOST KRIZOVÉHO

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE... Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ ČNV ONK Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Kancelář Správy P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ Obsah vystoupení 1. Bezpečnostní rada státu důležité dokumenty

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo nemocnice Zákon 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP )

Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP ) Správa státních hmotných rezerv ( dále jen Správa) v souladu s 12 zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více